Churchill (79 jaar) zal premier blijven Ernstige waarschuwing aan ScMpbreukelingen door haaien aangevallen Vandaag geen ochtendbladen verschenen in Londen 1 Prins Bernhard vertrokken 'X uit Zuid-Afrïka Rouw op Urk Loonsverhoging voor beambte „VOORLOPIG NOG WERK GENOEG Vrouw vermoord in Eindhoven Grote staking in krantenbedrijven Fatemi ter dood veroordeeld Aanslag óp Molotow in Duitse fabriek? Moordaanslag Airil woonwagenkamp MAANDAG 11 OCTOBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2897 Weerbericht Hoger minimumloon in Frankrijk MOSKOU VERRAST DOOR ACCOORD mmm. ÉSliti a m lil r TWEE RAMPEN EISEN 39 DODEN Nobelprijs voor Hemingway Overeenstemming in. vele bedrijfstakken? Sir Winston Churchill is van plan nog enige tijd premier te blijven, ondanks het feit dat hij op 30 November aanstaande zijn tachtigste verjaardag hoopt ie vieren. Dit maakt men op uit de woorden die de Britse staatsman Zaterdag op het congres van de Conservatieve partij, sprekend over minister Eden, heeft laten val len. „Er is voorlopig voor ons beiden nog genoeg te doen." ÉÊj Zie verder pagina 3 v Churcliill zonder vuur .J Jongetje verdronken §fl ■mm'" y ZESDUIZEND KILOMETER LEGDE HIJ AF IN DE UNIE Twee grote schepen zijn tijdens de afgelopen dagen in de Atlan- itische Oceaan gezonken. Vermoedelijk hebben hierbij in totaal 39 'personen het leven verloren. Het ene schip, de Amerikaanse ertsboot Mormackite (6214 ton) is 150 mijl van de kust van Virginia in een hevige storm gekapseisd. Gisteravond waren 11 opvarenden gered. Van 12 anderen waren de stoffelijke overschotten gevonden en de overige 25 hebben waar schijnlijk eveneens de dood gevonden. In de haven van UtJc is hètZ stil. Dicht aaneengerijd Ug-? gen de vissersschepen. de vlaggen halfstok. - li Haarden, haardkachels en i kachels duurder Dodelijk verkeersongelüfc te Kotterdam j Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-^-19.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'i-Gravenhage:- Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 362589 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand, 1 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Vw. fSSgt Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. -«J|| DROOG WEER. Vannacht weinig wind met plaatselijk mist of-lichte,; nachtvorst. Morgen overdag droog weer met enkele' overdrijvende wolkenvelden. Matige, langs de Waddenr. kust later vrü krachtige wind tussen West en Zuid west en weinig verandering In temperatuur. f Directie: O. A. KEENING én Mr. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. 3. S. BRUINS SLOT Zaterdagavond laai is op oen binnen pad te Eindhoven een vrouw dodelijk verwond door een sleek met een scherp voorwerp. Een voorbijganger trof haar aan, liggende op straat. Een am bulance-auto bracht het slachtoffer naar hei Binnenziekenhuis, waar de dood werd geconstateerd. Het slachtoffer bleek te zijn de 32- jarige gehuwde vrouw Van de V,L. uit Gestel. Zij is moeder van drie kinderen. De Eindhovense politie heeft gisteren de echtgenoot van de vermoorde vrouw aangehouden. Na een verhoor is hij in verzekerde bewaring gesteld. De politie heeft Vele mededelingen ontvangen, van personen, die menen gegevens over de moordaanslag te kunnen verstrekken. De Franse premier -Mendès-France heeft Zaterdag bekend laten maken, dat de regering besloten heeft het wettelijk toegestane minimumloon in het gebied van Parfjs van 115 franc tol 121,5 franc per uur te verhogen. Tevens werd ge zegd, dat-van nuaf aan streng de hand a«n dit minimum zal. worden gehouden. 'Ambtenaren- hebben toezegging ge kregen. dat er'bij de volgende begro ting Iéts- voor hen zal worden gedaan. Een ernstige waarschuwing richtte Churchill tot Frankrijk, in-verhand met de Londense overeenkomst over de Duitse herbewapening. Er kan geen sprake zijn van verdere grote tegemoetkomingen aan Frankrijk, zei de Britse premier. Zijn Franse collega Mendès-France heeft intussen verklaard dat thans een grote meerderheid van het Franse parlement voor de Duitse herbewapening schijnt te zijn. het niet dat de Ver. Staten thans hun meerderen zijn op het gebied van de atoomwapens. „Zo lan.g ik leef, zal ik blijven stre ven naar de totstandkoming van een stelsel dat een vredelievend voortbe staan naast de Sowjet-Unie beoogt", verklaarde de Britse premier verder. Hieruit blijkt dat hij nog steeds hoopt op een gesprek van de Grote Vier op hoog niveau. Overigens gaf Churchill toe. dat het Russische standpunt ten aanzien van Duitsland en Oostenrijk niet bemoedigend is. De Franse premier Mendes-France liet gisteren tijdens een rede in Nor- mandie doorschemeren, - dat hij een gunstige uitslag verwacht bij de stem ming die Dinsdag in. de Franse Kamer wordt gehouden over de Duitse herbe wapening. Mendès-France heeft aan deze stemming, die morgenmiddag om drie uur plaats heeft het voortbestaan van zijn kabinet verbonden, door de vertrouwenskwestie te stellen. Tegen dé Amerikaansesenator Mal colm Forbes heeft de Franse premier Zaterdag gezegd dat dè Londense over eenkomst binnen 60 dagen door de Franse Nationale Vergadering zal zijn goedgekeurd. Maar, zei hij, hiervoor zal nog een zware strijd nodig zijn. In dien de stemmingVrijdag reeds zou zijn gehóuden, zouden volgens.de pre mier <mgevèer- 240 afgevaardigden" voor „Indien de overeenkomst van Lon den niet wordt bekrachtigd, weet ik geen' andere manier om een stelsel tot stand te brengen waarin Duitsland in het algemeen belang van alle betrok kenen kan worden opgenomen", zei Churchill Zaterdag op het congres van zijn partij inBlackpool. En hij waarschuwde dat ln zo'n geval de Sow jet-Unie Europa zou onderwerpen en Groot-Brittannië zou kunnen verwoes ten indien de Ver. Staten zich zouden terugtrekken. In feite zouden de Sow. ■iets dit reeds nu kunnen doen, ware Tijdens een receptie, welke Zaterdagmiddag werd gehouden in de tuinzaal van 'de Haagse Dierentuin ter gelegenheid van de TQste verjaardag 'van de heer H. JF. Tilanus, voorzitter van de C.H.U. en van de C.H. Tweede Kamerjractie, deelde dr. W. Drees mede, dat het HM. - Koningin Juliana had behaagd de jarige bij bevordering te benoemen tol Groot Ojjicier in de Orde. van Oranje Nassau: Dr. W. Drees (links) overhandigt de heer Tilanus de stukken behorende bij zijn bevordering tot Groot Ojjicier in de Orde van Oranje Nassau. De Londense pers is door een sta king getroffen. Bij de staking zijn betrokken de „Daily Express" (on afhankelijk), „Daily Herald (socia listisch), „Daily Mail" (conservatief), „The Daily Mirror", „Daily Sketch" (conservatief), „News Chronicle" (li beraal), „Times", „Daily Worker" (communistisch) en „Financial'Times". Normaal hebben deze bladen te zamen een dagelijkse opiage van ruim vijftien millioen exemplaren. Alle bladen zijn er,-met uitzondering van de „Daily Sketch" waar het conflict begon in 'geslaagd een hoofdeditie te verspreiden, alvorens tot sluiting van de bedrijven wérd overgegaan. - 'Duizenden werknemers worden door het sluiten van de betrokken drukkerijen getroffen. Het is vele jaren geleden, dat „Fleet Street" door een arbeidscon flict'van dergelijke omvang is ge troffen. De moeilijkheden begonnen, toen de directie van de „Daily Sketch" be sloot drie met vacantie zijnde machi- nezetters tijdelijk te vervangen. Na een. bijéénkomst van vertegenwoor digers van de Britse vereniging van dagbladeigenaren van de betrokken vakbonden deed de minister van l arbeid, sir Walter Monekton, tever geefs een beroep op partijen het ge schil door een minnelijke schikking op te lossen. Na de moeilijkheden bij de „Daily Sketch" besloot de direotie van dit blad de krant te laten drukken op de persen van de „News of the world", oen Zondagsblad met grote op lage. Het personeel van de „News of the world", dat bij een andere vak bond is aangesloten dan dat van hot bedrijf der „Daily Sketch", bepaalde echter dat de machines van de druk kerij van de „News of the world" slechts door leden van hun vakbond zouden mogen worden bediend. Hier mede was het personeel van de „Daily Sketch" het niet eens. Het hieruit voortvloeiende geschil is nog niet opgelost. Inmiddels had de Britse vereniging van dagbiadèigenaren besloten de verschijning van alle Londense dag bladen direct ingaand stop te zetten, indien geen overeenstemming kon worden bereikt over het drukken van de „Daifly Sketch". Het resultaat van dit alles was het volledig staken der uitgifte van de hiervoor genoemde bladen. Er is vandaag geen enkel Brits ochtendblad verschenen. Vele provinciale bladen, die geen eigendom zijn van de groep waartoe „The Daily Sketch" behoort, hebben geen last van de staking en zijn nor maal gedrukt. Hieronder bevindt zich het invloedrijke blad „Manchester Guardian". - Ook- de Londense avondbladen, zul- Premier Churchill, die over een paar weken tachtig jaar' wordt, miste Zaterdag in zijn redevoering het vuur dat men van hem gewend is en de last zijner jaren was merkbaar. Hij sprak zéér langzaam en zijn lispelen was duidelijker merk baar dan een jaar geleden toen hij de conservatieve partij te Margate toesprak. Hij las zijn rede van papier en had enkele malen moeite met lange woor den. Churchill pinkte een traan weg toen minister Eden in zijn inleidende woorden vol lof over hem sprak. Churchill's rede werd over het geheel genomen rustig ont vangen, maar op de achterste rijenkon men horen opmerken: ,,Het oude vuur is hij kwijt." Fhysiek maakte Churchill een nog robuuste indruk, aldus meldt Associated Press. De 7-jarige C. Kreuk uit Capelle aan de Ussel is Zaterdagmiddag op de ge- meèntè-loswal te Capelle aan de LJssel spelende te water geraakt en verdronken. Na een uur dreggen is het lijkje gevon den. Sp is h het accoord van Londen hebben ge stemd, ongeveer 220 tegen en 180 blanco. De Franse Hoge Commissaris in Duitsland, Francois-Foncet, is in Pa rijs aangekomen. Waarschijnlijk wil de regering met hem 'overleg plegen. De Russische minister van Buiten landse Zaken, Molotow, heeft aan lei dende figuren in Oost-Duitsland ver' teld dat de overeenkomst van Londen een grote verrassing was voor de Sow jet-Unie en dat hiermee een nieuw tijdperk, in de Europese politiek was ingeluid, zo verklaart het blad van de Amerikaanse Hoge Commissie in Duits land. Molotow. zou in Moskou ook met moeilijkheden te, kampen hebben doordathij de resultaten van Londen niet tijdig voorzien had. Het Westduitse vakverbondscongres, waar zesmillioen arbeiders waren ver tegenwoordigd, heeft Zaterdag in Frankfort, de Londense overeenkomst afgewezen met 396 tegen 4 stemmen. Het congres eist eerst onderhandel!» gen over het herstel van de Duitse eenheid. Deze houding komt overeen met die van de socialistische partij in •DüiisiaStd. De Zuidafrikaan se eerste minister, dr. Malan, heeft prins Bernhard Za terdag op- de afscheldsplechtighcld op bet vliegveld Swartkop bij Pretoria de eliegvink van de.Zuidafrikaanse lucht macht en een speciale oorkonde, waar bij de Prins het embleem wordt toe gekend, overhandigd. De Prins zal het op zijn terugreis naar Nederland kalm aan doen. De nacht van Zaterdag op Zondag bracht hij door In Mozambique. Hij hoopt Woensdagmorgen 20 October In Ne derland aan te komen. Bij de officiële afscheidspleohtigheid waren o.m. aanwezig gouverneur-ge neraal Jansen, eerste minister Malan en de minister van Financiën, Haven- ga. De Nederlandse ambassade was ver tegenwoordigd door de ambassadeur, de heer J. van. den Berg, en de ambas saderaad, mr. H. C. Schoch. Toen de Prins aankwam, speelde een kapel van de luchtmacht het Wilhel mus. Br was een erewacht opgesteld, die door de Prins werd geïnspecteerd. Hüj zei, dat hij zo van de reis genoten heeft, dat hij graag met zijn dochters terug zal komen. Nadat de Prins het gezelschap had toegewuifd, beantwoordde hij de sa luutschoten. Het vertrekkende vlieg tuig werd begeleid door „Harvards" van de Zuidafrikaanse luchtmacht. Prins Bernhard en gouverneur-ge neraal dr. E. Jansen hebben later via de radio groeten uitgewisseld. De gou verneur-generaal wenste de Prins, mede namens de regering en het volk van Zuid-AJrïka een behouden thuis reis toe. „U hebt de harten van ons allen gestolen". Hij besloot met een „Tot weerziens". De Prins dankte voor de hartelijke ontvangst .en sprak de hoop uit, dat de vriendschapsbanden tussen Zuid-Afri- ka en Nederland zullen blijven be staan. „Ik zeg U allen tot siens". Prins Bernhard heeft op zijn tocht ioor Zuld-Afrika zes duizend km afge legd. In de veertien dagen die hjj er heeft doorgebracht, heeft de Prins meer van Zuld-Afrika gezien dan 99 nraernt der mensen die er hun gehele' leven hebben gewoond. De Prins neemt een grote hoeveel heid geschenken mét zich mee naar huis. Ook heeft hij zelf souvenirs ge kocht. Hij heeft zoveel geschenken ge kregen, dat een aantal hem nagebracht zal worden. De Prins heeft films ge maakt tor lengte van in totaal 'n paar honderd meter. Hij heeft handtekenin gen gegeven aan duizenden belangstel lenden. Vandaag zal de Prins in de omge ving van Aroesja in Tanganyika lan den om met zijn gevolg enkele dagen in het oerwoud door te brengen. Op 16 October zal de thuisreis wor den hervat via Napels en Parijs. In Parijs zal de Prins besprekingen voe ren in aansluiting op de te Oosterbeek gehouden conferentie. Het andere schip, de Noor Emma Bakke (4721 ton) is in vlammen opgegaan en gezonken na'een ontploffing ln de machinekamer op ongeveer 250 mijl van de Marokkaanse havenstad Casablanca. Van de 49 opvarenden rijn er twee om het leven gekomen. Beklemmende verhalen vertelden de elf overlevenden van het gekapseisde Amerikaanse ertsschip Mormackite, difj Zondagmorgen vroeg in Norfolk '(Virginia) werden binnengebracht. Sommigen hebben 48 uur op vlotten en v,Takbout doorgebracht in water dat wemelde "van haaien. Verscheidene geredden hebben voortdurend moeten vechten om zich de .haaien van het lijf te houden.. Van een vanjde_ schipbreu kelingen werd "doof eêri haai' een' been afgebeten. De man bloedde dood en door het bloed werden nog meer haaien aangetrokken. Een van de ge redden zei dat hü 300 tot 400 van deze roofvissen had gezien. Het schip was Dinsdag in zwaar weer terechtgekomen. Donderdag begon de lading te schuiven en korte tijd later kapseisde het schip. Binnen een uur was de Mormackite in de golven ver dwenen. Veertig Noorse bemanningsleden en negen Amerikaanse passagiers van het Noorse vrachtschip Emma Bakke, dat \AP.: Hoessein Fatemi, de vroegere Perzische minister van Buitenlandse Zaken en de rechterhand van oud-premier Mossadeq, die In de gevangenis zit, Js door een mi litaire rechtbanic in Teheran ter dood veroordeeld wegens verraad jegens de sjah. HU ging terstond in hoger beroep. Een voormalig Perzisch parlementslid, Etrazavi, kreeg levenslange gevangenis straf. De Amerikaanse schrijver Ernest He mingway is volgens literatoren te Stock holm de voornaamste candidaat voor de dit jaar uit te reiken Nobelprijs voor letterkunde. De IJslandse schrijver Halldor Laxness is huns inziens de tweede candidaat De Griekse schrijver Niko Kazantzakis, auteur van „Zorgas de Griek" wordt als derde candidaat genoemd. len niet verschijnen, na de vanoch tend vroeg verspreide hoofdeditie. De Britse ochtendbladen -worden te Londen, Manchester en Glasgow gedrukt y Op een van de laatste dagen van het bezoek, dat ZJC.H. Prins Bernhard aan Zuid-Ajrika bracht, arriveerde de Prins in de middaguren voor een bezoek aan Johannesburg bij de grens der gemeente, waar hij werd opgewacht door de burgemeester, raadslid C. J. 11. Patmore en Mevr. Patmore en andere leden van de raad. Geheel buiten het programma om boden ttvee kinderen aan de infor- melè Prins" een bos witte anjers aan, hetgeen de vorstelijke gast bijzonder bleek te waarderen. Achter ZJCM.: Z, E. de heer J. v. d. Berg, Nederlands Ambassadeur in Zuid-Ajrika, achter de kinderen de burgemeester ven-Johannesburg. Zaterdag bij de Kaap Verdische eilan den in brand vloog en gezonken is, zijn gisteren in Lissabon aangekomen. Z(j waren, toen' zij het brandende schip hadden verlaten eh in vier redding-; j boten ronddreven, opgepikt door het Argentijnse stoomschip Corrientes. Door de explosie, die de brand had veroorzaakt, zijn twee léden van.' de Noorse bemanning om het leven geko men. Twee anderen .werden érnstig ge wond en verscheidene licht 'gewond.' De', fabrikanten van haarden en kachels, die zijn aangesloten by de Nederlandse Unie van Metaalgieterijen en Aanverwante Bedrijven(Numab) hebben tijdens een dezer dagen te' Utrecht gehouden vergadering -met al gemene stemmen besloten, ten gevolge van de 6 procent loonsverhoging «n andere prijsverhogende factoren, de prijzen van haarden, haardkachels en haarden met invang van 11 October met een minimaal 5 procentte ver hogen. Van y Zaterdagmiddag vier .ai».-af y; hingen van de meer dan twechonderd- vissersschepen, die ln de Urker haven.' lagen, de vlaggen halfstok. Alle::,veriy|%.§) makelükheden werden...- afgelast»XN.4V'v.s café's werden om zes.lnplaats yan om tien-uur gesloten: >'-yy-'l';y.^'iLy-;*^ Behalve om de 'vijf opvarendenivyah": de UK 174. rouwde 'Urk ook om';?de?: schipper van de UK 60 die"óverboórt :v--v-:: geslagen is. L 'y «If Tijdens de Zondagavond in Urk houden kerkdiensten, zijn komen vissers herdacht. Spontaan hebben alle Urkers zicfcvan^f ochtendopgegeven- om' mede-te izoekén naar de wrakken van de .UK ,17At en.;'-' HD 8, tijdens een - hedenmorgen -vroeg' gehouden .vergadering in ide. .Gerèforj; meerde Zuiderkerfc. Hetgebouw twias geheel gevuld, toen. dé heer .KyBrands; voorzitter 'van: de Nederlandse '-Vissersy" bond;.- en tevens voorzitter" van.: der.plaatf selijke. vissersvereniging, de vergaaerü ■opende. .-«-f-1'^s>S;p0 De burgemeester v èn. y.véfsösinéiv plaatselijke .-predikanten- •bevondeh?>i onder de aanwezigen. Besloten twintig;1vande'jjroótstéï schê gerwijze: .de<. ohheilsplelc'.SWullènl-; met lijnen. De' andere,- -ongeveéarXd' schepen, zullengewoon' gaan- -vi'ssén de omgeWng.'met dien, verstande,!'daf' gevangen vis zal worden vefkocht-y. dekking van de totale kostén.'Dézejla'~ ste groep Vis na'afloop van de -:vergï'" ring naar dé Noordzee vertrokken# "anderen moeten eerst-: de- zaak.;!voór#é kaar maken met staaldraden,-y'-bomë enz. Hoewel aan dit' plan groteyhëzwa.: ren zijn> verbonden,tv aldus .y,voorzitter; Brands, mogen wet toch jhiëtïnalatèiiWhë uiterste te b eproeven: om- dèyyerdi: ir ken collega's op te sporen en -de-betrok. ken: familie zodoende althans eniget te verschaffen. .p (Van een onzer verslaggevers) De Ned. Chr. Beambtenbond deelt mede, dat ten aanzien van de toepassing van de 6 procent loonsverhoging over eenstemming is verkregen in de volgende bedrijfstakken: handelsbanken, levens- verzëkeringbedrijven. ziekenfondsen, de groothandel in ijzer, etc., textielgroot- handel, de coöp. xuivelvereniging en de zaadhandeL In de commissie voor de groothandel voedselvoorziening werd overeenstem ming verkregen over een advies tot toe passing van de 6 procent verhoging aan de verschillende werkgeversgrpepen in de voedselvoorzienings-grootharidel. Een zelfde advies zal uitgaan aan de tuin bouwveilingen. y Op het gebied van de detailhandel is er van het sociaal orgaan voor het groot winkelbedrijf een advies uitgegeven tot toepassingvan de 6 procent verhoging waarbij- aanbevolen is er op bedacht te zijn, dat deze verhoging ook doorwerkt in het inkomen uit provisie. De vereniging van grootwinkelbedrijven in de kruidenierswaren heeft reeds tot verwerking 'van 'de 6 procent in de salarisschalen besloten. Ook met de mid- denstand-kruideniersorganisaties is over- - In een grote Ooslduitse staalfabriek is een smelloren ontploft, juist een half uur nadat de Russische minister van Buiienland..e Zaken Molotow een bezoek aan de fabriek had gebracht, zo hebben twee Westduitse bladen gemeld. Wegens geruchten dat de ontploffing was veroor zaakt door Westelijke ondergrondse agenten, die een aanslag op het leven van Molotow wilden plegen, zou de ge heime staatspolitie de gehele omgeving hebben afgezet.- De explosie zou zich hebben' voorgedaan in Slalinstadl. het voormalige Fürstenberg bij de Ooslduitse- Poolse grei Va: verscheidene kanten is het bericht echter tegengesproken. Volgens het Hamburgse Abendblatt en de Berlijnse editie' van de Hamburger Bild Zeitung werden bij de ontploffing vijf arbeiders gewond. Het Abendblatt voegde ecb'.r aan het bericht toe dat het overbekend is dat dergelijke ongelukken dagelijks in Stalinstadt gebeuren. De po litie in Stalinstadt heeft intussen met kiem ontkend dat zich tijdens het bézoek van Molotow of kort daarna in de grote Staalfabriek een explosie zou hebben voorgedaan. Ook geallieerde e.) West- duitse bronnen in Berlijn hebben ver- klaard dat ziï niet het minste geloof hech- ten aan het verhaal. eenriemming bereikt over toepassing,? de 6 procent. :yr55t,:;yy: Aangezien deze verhoging in de sala. schalen wordt verwerkt tegeiykerhjiïimet^ de salarisverhoging waarover. reeds:;.OY«r| eenstemming werd verkregen.én hieróviêrf nog de goedkeuring van ryksbemldtlé&:< laars moet worden gevraagd, zal de.vêi> plichting tot uitbetaling énmhjéè^®ïn.|^ nen ingaan op 1 Novembera.s'. Voor de beambten iny dé''industriële sector werd overeenstemmingover - tóé- passing van de - 6 procent verkregen|.!:imK(« de volgende bedrijfstakken: de kjsrótër mètaalindustrie,rayon industrie,:;suiker.ly_ industrie, suiker verwerkende indusfri^,^: textielindusttie, vlees\yarëhindtistriéj®Bna zuivelindustrie. Ook hét" beroepsvervoer^ óver de weg en de biMenbeurtvaart'zuIr len de 6 procent loonsverhoging": 'doc»-y voeren.'-" Een groot aantal' afzonderiykeyphdegg nemingen en instellingenheeftyyerdér?; aan de N.C.B.B. meegedeeld dat dê'.zéa^ procent loonsverhoging zal wordënl*xó!èg| gepast. Zondagmorgen is in het woonwagen,- kamp fe Elsf (Betuwe) een moóidaari? slag gepleegd, op' de 33-jariga> Het slachtoffer werd door twee. scbó^t? ten uiteen stengun getroffen;^* Zljny toestand is ernstig. De dader is^iritéenffi- auto ontvlucht, dóch: zijn 'vader yköh'j worden gearresteerd. Omstreeks tien uur keerden de''21$ jarige J; H. D. endiens" 61-jarige? vader C. D. in het woonwagenkamp, te Eist- terug.- Z(j; waren naar vArnhën® geweest.Het tweetal kreeg .ruzie"-'óyér.-. een oude vete met de 33-jarige kairij>-* bewoner K. :G. C. D. gaf ..een': stengun, dieVhiJjbijï zich droeg, aan zijn zoon. Dezeloste - daarmee drie schoten op G. TwéelkóPs gels troffen deze ip het hoofd.;ln:erri-y stige toestand-H:werd het slachtoffer?' naar het gerneenteziekenhuis'stéWAï^ hem - vervoerd. y"- -r"ry"3iS In. de Oranjeboomstraatyfé iRotferi-' damyis Zondagmiddag de 70-jarigéïJ^ G. uit de Rosestraat bij "het o vérstekèri door een motorrijwiel overreden. hep een s ched e Ibasisbreuk opt én t w naar - het ziekenhuis" Coolsingel. voerd. Bij aankomst bléék:-ihij 'teS óverlëden."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1