Geen staart Brand in volle zee geblust oors schiu lieu voor op een mijn Bootsman om 't leven gekomen MARCONIST VERTELT ZIJN Urker vloot zoekt op de Noordzee w [ettroëpen weg uit Port Arthur (China) Breuk tussen Soekarno en Hatta? c Geen oefenmijn? Andersom Malan treedt af ANDERE VISSERS HELPEN Regering vraagt advies S.E.R. Socialisten met .h Mendès accoord ■M Verrassende stap na negen jaar Bemiddelt SSaoed£|j Arabië DINSDAG 12 OCTOBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2898 Weerbericht jet Unie streeft naar overeenkomst" „Vergeten groepen A R T I S T r P L I H T Kwestie Nieuw-Guinea j^ 'i tëmsm o o TTYERotterdamse brandweer hield zich gisteravond gereed om direct in te grijpen bij aankomst van het Noorse tankschip Folga (3099 b.r.t.) dat brandend naar de Nieuwe Waterweg werd gesleept. Het schip was in de Noordzee op een mijn. gelopen "en daardoor in brand geraakt. De bemanning, die zich in de sloepen had begeven, kon door de Belgische trawler Mercator en later door de Nederlandse sleepboot Ebro aan boord worden genomen. De bootsman van het Noorse schip, Nicolai Nielsen, heeft echter de dood gevonden. Zijn stoffelijk overschot is opgehaald. Tot de 27 geredde opvarenden be hoorden twee Nederlanders, de marconist H. van den Broek uit Rotterdam en Frans Schevey uit Den Haag. Het schip was door Van Ommeren uit Rotterdam gecharterd. Te hulp snellende schepen wisten de brand te blussen en later werd de „Noor" door slepers van L. Smit en Co. naar Schiedam gesleept. Russen blusten Debat Verenigde Naties :êm A -. T~~"' 7 "N /T "N V. IN. een hoofdartikel schrijft het in Bandoeng verschijnende dagblad „Pikiran Rakjat", dat er sprake is van een conflict tussen Soekarno en Hatta. De laatste twee jaar aldus het blad is het; duidelijk geworden, dat er verdeeldheid bestaat tussen de „twee-eenheid"die thans zelfs tot een breuk heeft geleid. jm Ambassades' van Mexicö*?;?! en Nederland I Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 VGravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 'per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEtJNfNG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. MEER BEWOLKING. - - Veel bewolking met tijdelijk in het Westen en-bét Noorden van het land enige lichte regen of motregen.' Elders overwegend droog weer. Matige, langs de. kust vr(j krachtige Zuidwestelijke wind. Minder; koude, nacht. Morgen overdag dezelfde.- temperaturen als vandaag of iets hogere.- - •Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT - Er zijn mensen "geweest, die ge dacht hebben, dat het muisje van het mandement een staartje van een kabinetscrisis zou krijgen. Het Kamerdebat van verleden week wjjst echter uit, dat dit staartje ont breekt De heer Burgei heeft wej gezegd In eerste termijn, dat het met betrekking tot de politieke nouding van de PvdA. gaat over de vraag of de socialisten zich mogen permitteren samen te wer ken'met een politieke groepering wier democratisch karakter in twijfel kan worden getrokken. Bil de replieken zeide de heer Bur ger nog, dat die vraag gesteld moet worden en dat daar niet om heen ge- gaan moet worden. Intussen heeft de heer Burger er verder niets over ge zegd. Van de zijde van de PvdA is het 'bü de vraag gebleven en is het antwoord in negatieve zin uitgebleven. Het kabinet werkt door en de PvdA laat het doorwerken. In feite heeft zü daarmee een antwoord in positieve zin tpgeven. t N dit verband komt aan de orde 1'de opmerking, zowel door dé Jjeesr Tilanus als door de heer Schou ten gemaakt, dat het mandement, waar tegen de PvdA zo te velde trok, niets nieuws bevatte. Ook de PvdA wist en kon weten, 'dat dit niets nieuws bevatte. De officiële stukkien van het R-K. episcopaat sinds 1918 over deze stof, wijzen alle in gelijke richting. De twijfel aangaande de KVP en de Graag of de socialisten zich samenwer- Itng met haar mogen permitteren zou #U3 al veel eerder moeten zijn gesteld. Misschien is zij ook wel gesteld, maar het resultaat is dan tot dusvere blijk baar steeds geweest dat het mocht. Wanneer men dan nu zoveel bezwaar maakt, zou het toch zeker op de weg van de. PvdA hebben gelegen om dui delijk te maken, waarom zij wel de vragen stelt, waarom zij wel sugge reert daarop als het ware een nega tief antwoord té geven, maar waarom si) todh 'ten slotte dat negatieve ant woord niet geeft.- - - r Men'kan nu-'wél paraderen als be-j gohermers der- democratische vrijheid, men ban wel dikke, woorden in de mond nemen,', men kan welluidkeels thisprijzen, dat "christelijk'-Iastorisclien, en anö-revolutioimairen. niet dezelfde kreten,slaken als de PvdA, maar wat voor zakelijke en principiële waarde, 'heeft dat allemaal als het- todh bij, kreten blijft. Wij vinden het verstandig, dat het bi)-kreten-blijft in de PvdA. Maar het zou wellicht nog verstan diger geweest' zijn als ook die kreten achterwege gebleven waren. In ieder geval ls het weinig redelik van de PvdA om, els men zelf tot een echte daad niet bereid' is, van andere partijen te eisen of te verwachten, dat oven met haar kreten in zal'Stemmen. INTUSSEN, misschien zou de PvdA wel tot het positieve ant woord en tot een daad bereid zijn ge weest, indien de reactie van CH en AR anders was geweest. De heer Burger heeft nl. gezegd, dat er in de Nederlandse politieke verhou dingen, hoe gebonden en dientenge volge vaak moeizaam die ook zijn, uit eindelijk een mogelijkheid is van een Kamermeerderheid zonder PvdA, zjo- als er een mogelijkheid is van een Ka mermeerderheid zonder KVP. Zou het zo zijn, dat de PvdA bij een reactie van CH en AR, die meer in haai lijn zou hebben gelegen! het posi tieve antwoord zóu hebben, willen ge ven én 'de daad zou hebben- willen stéllen om aldus deze laatste mogelijk heid te verwezenlijken? De suggestie van de heer Burger wekt vermoedens in die richting. De heer Burgee heeft aan ons adres gezegd, dat wy aan het èigenhjike pro bleem van de democratische vrijheid niet toekomen, maar ons uitsluitend vermeien in de vraag welk effect het mandement kan hebben, met be trek king.tot de doorbraak. Maar wanneer wij'na.de debat ten in. de Tweede Kamer gevolgd te hebben ons afvragen wat voor de heer Burger 'dan hier en nu het. eigenlijke'probleem is, dan is dat, blij kens'de-vraag zonder duidelijk ant woord,.helemaal met het probleem van de democratische vrijheid, maar ;bet probleem hoé men zich van de KVP als regeringspartner zou kunnen ont doen en toch zelf regeringspartner blijven. Want de heer Burger heeft ten overvloede nog meegedeeld, dat de PvdA niet regeringsmoe is. Het komt ons voor, dat het een zaak van juist beleid is "geweest, dat men daar van AR en CH-zijdie niet inge treden is. Watc voor een situatie zouden wij hebben beleefd indien er zich in Ne derland ais gevolg van een anti-Roomse agitatie een regeringsfront zou hebben gevormd,, een front waarbij AR en CH de zijde van de PvdA-zouden kiezen, op grond van protestantse bezwaren tegen de- R.K. kerkopvatting en haar consequenties, 'die reëel rijn, maar waarbij tevens do AR en CH zich te-1 genover de KVP zouden stellen juist °P het puntwéarbjj, tegenover de PvdA, alle drie.de partijen, elk op haar Wijze,' haar confessioneel karakter" bé- tiig-zijn te handhaven. Al is hét -meier dan honderd jaar- ge leden wij zijn de Aprilbeweging niet vergeten. In Nederland moeten wij al tijd oppassen, dat de anti-Roomse senti menten, ons nieteén bewind opleveren, N -• Van onze correspondent Maandagmorgen hebben Belgische vis sers een mijn gesignaleerd op de plaats waar later het Noorse tankschip „Fol- ga" geëxplodeerd is (Positie 52 gr. Noorderbreedte, 1 gr. Westerlengte). Zij zagen dat er in het Engels iets op de mijn stond en hebben bet voorwerp waarschijnlijk voor een ongevaarlijke oefenmijn gehouden. Zo gaven zij althans het bericht d-oor aan radio Oostende en het Belgische loodswezen. Daar zou men verzuimd hebben de melding door te geven aan het Nederlandse loodswezen. Daar Was gistermiddag nl. niets bekend over de aanwezigheid van de* mijn. Ook als melding gemaakt wordt van de aanwezigheid van een „oefenmijn" behoort altijd controle plaats te vinden. Vanzelfsprekend wordt in Nederland verband, tussen de feiten voor mogelijk gehouden. In de Ver. Staten zijn tot 30 Juni jl. in totaal 2611 federale regeringsambtena ren ontslagen in het kader van het on derzoek naar betrouwbaarheid van de ambtenaren. Verder namen 4315 ambte naren, hangende het onderzoek, ontslag. Het zwaar gehavende Noorse schip „Folga", dal gisteren bijZeebrugge veron gelukte, is vanmorgen in Hoek van Holland gearriveerd. De Folga is dadelijk voor reparatie naar een scheepswerf in Schiedam gesleept. Onmiddellijk nadat de Folga gister middag noodseinen, had uitgezonden, begonnen verscheidene hulpacties. Een van de eerste schepen die bij de Fojga arriveerde, was de Koningin Emma van de lijn Hoek van Holland-Har wich. Het bleek, dat de achterzijde van het Noorse schip in lichter laaie stood. De ontploffing had zich voorgedaan aan bakboordzijde voor de- machine kamer. Twee sloepen, waarin zich be- In hotel America in Hoek van Hol land zatèn vanmorgen achttien opva renden van het-verongelukte schip. Zij wachtten op vervoer naar. Rotterdam. De mannen waren meegekomen met de zeesleper „Ebro", dié in de Berghaven was gemeerd. Het was een triest gezicht-de schip breukelingen daar'te zien. Enkelen van hèn waren gehuld in schamele kleding. Zij waren ternauwernood aan de dood ontsnapt: De opvarenden, die zich - op het achterschin bevonden; zatenin een zeer benarde" positie, *20' vertélde' ons de 24-jarige marconist Arnold van den Broek- uit Zevenbergen. Hij was eeri van de twee Hollanders tussen -3T' Noren Dié groep was dan ook 'als eerste, van boord, gegaan. Vier mannen la-gén jte slapen, maar zij'werden' bijtijds 'gewekt. Een van hén-zag "geen kans meer zijn kleren te grijpen en pardoes sprong hij gekleed in zijn nachthemd in de snel gestreken sloep. Marconist Van den- Broek bevond- zich op het middenschip, toen de explosie zich voordeed. Het schip was dadelijk gehuld in een dichte róokmassa en grote vlammen sloegen omhoog..Onder al deze kommervolle omstandigheden wist toch iedereen het hoofd koel te houden. Zelfs de kok, die volledig klem kwam te zitten, wist zich als het ware uit te breken. De bootsman Nielsen echter sloeg tijdens de explosie over boord. Zijn stoffelijk overschot is later gevonden en ook aan- boörd van de Ebro genomen. Na een half uur werd de tweede sloep gestreken. Daarin gingen de overige acht mannén. Alle opvarendèn werden aan boord genomen- van het Belgische schip „Mercator". Daar seinde Van den Broek in welke .moeilijke positie zijn schip was geraakt. Het Russische schip .-.Tartu", dat ook op de plaats des on- heils arriveerde, begon als eerste met de blussing van het fel brandende schip. Heel dicht naderde de „Tartu" de Folga, zelfs zo dicht, dat marconist Van den Broek, meende er goed aan, te doen een waarschuwing uit te zenden. Maar de Russen stoorden zich hier aan niet en gingen rustig verder met spuiten. Later kwam de zeesleper „Waterweg". Van hieruit- werden de blussingswerkzaamheden- centraal ge leid en na 'enkele uren waren de vlam men gedoofd. Daarna werd koers ge zet naar Rotterdam. De „Ebro" en dé „Goeree" haden een tros vastgemaakt en vroeg in de morgen bereikte men Hoek van Holland. Daar werd de Folga" 'overgenomen door twee andere slepers, die het schip naar de werf van' Wilton Fijenoord hebben gebracht. r: Terwijl marconist Van den Broek dit relaas vertelde, trachtten de geredde Noorse .zeelieden een aanvulling te geven. Onder al deze tragische omstan digheden moest ér toch-nog even ge lachen. worden om de kleine vijftien jarige Einèr' Flood. Hij was de jongste aan boord'en van al ae ouderen, kreeg dit scheepsmaatje een pluimpje. De jongen had'zich als een grote'kerel gedragen en in het hotel ia Hoek van Holland vatte hij direct zijn werkzaam heden als mess-bediende weer op. De mannén 'kónden rustig-op 'htm'stoelen blijven zitten en Einer, zorgde er wel .voor. dat zij- rijkelijk vod zien werden vande gul. aangeboden' 'consumpties. -De aiiderë' leden van de bemanning waren met de kapitein aan boord ge bleven-om-het ;schip veilig naar Schie dam -'te brengen. Slechts een van - de zeelieden had een dusdanige verwonding opgelopen, dat hij -moest worden op genomen in het ziekenhuis. De overigen waren met de schrik vrijgekomen. De Zuidafrikaanse eerste-minister, Öe 80-jarige dr. Malan, zal op 30 No vember altreden, aldus is Dinsdag te Pretoria bekendgemaakt, nadathet kabinet Maandagavond in buitenge wone zitting was bijeengekomen. Men verwachtte algemeen, dat dë 72-jarige minister van Financiën en plaatsvervangende premier, Havenga, Malan zal opvolgen. Dr. Malan, een van de krachtigste voorstanders- van apartheid, zeide Dinsdag ineen verklaring aan het blad „Die Transvaler", altijd geloofd te 'hebben, dat een leider dient te weten wanneer hij de teugels uit han den moet geven en niét moet wachten, totdat vermindering van lichamelijke en geestelijke .vermogens of andere omstandigheden hem tot aftreden dwingen. Er zijn natuurlijk, zo voegde Malan er aan toe, belangrijke kwesties, "die hij graag opgelost had gezien, maar hy moet tevreden zijn met de maat regelen die tijdens zijn ambtstermijn zijn genomen. Men-nam aan, dat 'dit sloeg op zijn wetsontwerp dat beoogt kleurlingen van gemengd ras van de algemene kiezerslijst te schrappen. Dit wetsontwerp zal in dé volgende zit ting van het parlement in Januari weer worden behandeld. marmingsleden van de Folga bevon den, werden door de Belgische traw ler Mercator op sleeptouw genomen, maar later raakte één van de sloepen weer op drift. T.wee helicopters van de Marine-luchtvaartdienst stegen van het vliegvéld Valkenburg (Z.-H.) op om de sloep te zoeken. Later arriveerden ook de Nederlandse sleepboten Goereë en Ebro, het ber gingsvaartuig. Zeeleeuw, het Duitse motorschip Mary Róbèrt Müller en het Russische stoomschip Tartu. De gezag voerder van de Folga, de Noorse kapi tein P. Twytnes, was inmiddels met enkele leden van de bemanning weer aan boord van zijn schip gegaan om te redden wat te redden was. De motoren van de Folga werkten nog op halve kracht. Het Russische schip Tartu spoot grote massa's water op het brandende schip.' In. deze watermassa's kwamen ook olieresten voor en het blussings- werk werd dan ook met zorg gadege slagen. De sleepboten Ebro en Goeree: hielden-het brandend schip „op de wind". Inmiddels -werd in Hoek van Holland de sleepboot Waterweg in ge reedheid gebracht die schuimblus- materiaal aan boord had. i AndreiWisjinskl. heeft gisteren, een 55 (Van een onzer verslaggevers) -. TUSSEN'de feestelijk verlichte oorlogsboten in de haven van Den Helder lagen als donkere schimmen gisteravond twintig Urker kotters. Uit het centrum van de stad, waar „Den Helder Marine- stad" werd gevierd, klonken draaiorgelklanken en geluiden van andere festiviteiten een schril contrast-met de gedempte toon en de ernstige stemmen, waarmee op de Urker vissersvaartuigen werd gesproken. V"'i' %'ï-i Y;; In de Vishal waar'de mannen van" de vissersschepen, die het kenteken UK! op de boeg hëbbén," vroeg iii de avond hadden vergaderd, was het besluit gevallen: *s nachts zouden ze uitvaren naar de omgeving van de. Terschellingerbank. Bij zonsopgang zou men daar kunnen zijn en dan zou men kuifneii beginnen, met het zoeken haar de wrakken van de vermiste kotters UK 174 eri DH 8. -'r: -De Urker vissersvloot is vanmorgen om vier uur aangekomen op de plaats waar de twee vissersschepen' vermoedelijk zijnvergaan-Menis on middellijk met dé opsporing begonnen. '^Wij-hebben'eenAaakAjmd^ zitter Brands -vfSïfde iNèderl. Vissers- j~ E heer Burger heeft in de Tweedé •L) Kamer .gezegd, dat hij meent, dht een partijstructuur als welke de PvdA. voorstaat, om vele fundamentele re* denen, vooral in een geestelijk - vér» deeld land als Nederland.te prefe reren valt boven de confessionele par- tijvwm. Naar onze meamgiisde cohfessioneWw partijvorm juist nodig in een" geestelijk verdeeld land.' - Indien ons land niet geestelijk ver- - deeld was,, indien, de naUonóle eenheid.J; ook tot uitdrukking kwam-in een ge- -, meenschappelijfc beleden godsdienst, zouden wij veel minder behoefte heb-t :i ben dan thans aan, een eonfe partijvorm. Aanknopende' aan de bij de SE.B. -be slaande voornemens om het vraagstuk: van de „vergeten groepen", in studie te nemen, heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in een brief aan de Sociaal Economische Eaad ver- zocht hem advies uit te brengen over dit vraagstuk. v Afgezien van een zeer globale cijfer! matige benadering, opgesteld door het centrale planbureau, is ndet bekend: hoe veel personen tot de zg. „vergeten groe1- pen" moeten worden gerekend, noch in welke omstandigheden zij verkerenu Zelfs bestaat geen algemeen aanvaard: crite rium voor de beantwoording van iïd%j; vraag welke categorieën van onze bevol- tóng tot de vergeten groepen gerekend zouden moeten; worden.,.Eerst -wanneer.:': over deze vraag een zékere ihate'.-;van;;| overeenstemming bestaat, kan.worden ij overwogen of het nodig s en mogelijk is bepaalde.maatregelen ten behoeve ivan .-;:' dev^vergeten 'croepén? te ome&lDteiniig^lpëSS nistér heeft deSEJL verzocht:;.';deze:!^ï?étii vraagstukken in het door de: .mad;;te te;:idg stellen onderzoek te betrekken en.;bêit v' terzake van advies te dienen. '~f/' beroep op' dé,: westelijke mogendheden ?sdaan' om', ontwapeningsconcessies te tiben, die de'Russische evenaren. De Rus verklaardein de politieke commissie van de wereldorganisatie, dat „de andere party in ve'rb'and niet de nieuwe Russische, voorstellen- van tien dagen 'gelëdén de hin'derpaten'in haar éigen positie behóórde weg te nemen." In een rustige réde beloofde' Wisjinski de stortvloed van vragen, die eerder door de Britse minister van staat Selwyn Llóyd en dé Franse gedelegéerdé Jules Moch óp hem afgevuurd waren,- te zul len beantwoorden. Hij zei die vragen toe te juichen en te hopen, dat zijn antwoorden het Russi- sébe standpunt -zouden helpen ver duidelijken. Hij zei echter zelf ook énkele vragen te, hebben, waarvan hij verwachtte, dat ze door de westelijke gesteld. De schepen die paarsgewijs mogendheden beantwoord zouden worden, met een sleepnet tussen zich m een bond gistermorgen in de GérefZtti- derkerk gezegd ven gisteravond was men gereed om: met deze. taak te gaan beginnen. Onder de visserskotters be- vonden zich enige, die tijdens de stormnacht averij ."hadden'.opgelopen. Maar desondanks' hadden de schippers van - deze vaartuigen gehoorgegeven aan' de, oproep -om mee te gaan zoe ken om de betrokken'familie althans énige, troost te verschaffen. j Er waren ook nog andere schepen b(j de vloot, die klaar lag om uit tè varen. Het bergingsvaartuig Dolfijn van de bergingsmaatschappij Van den Tak uit Rotterdam, aan boord waar van zich een duiker uit IJmuïden be vond en twee vissersvaartuigen, na de oproep van Urk afgevaardigd door Den Helder en Texel. Voorts was er hulp uit Scheveningen en zelfs uit België. Ook de regering had een schip beschikbaar gesteld. In de Vishal was een werkplan op- mi 'ggif- schelling" "zullen "afzoekenzullen niét alleen in - verbinding staan met - de Jacob van schipper 'Hessel -Snoek, maar'Ook met de schepen van Jelle Kapitein, een oom' van de drie om gekomen gebroeders Kapitein en Albert Post Schipper-Snoek had dit beter geoordeeld, omdat tijdens de ramp in Zeeland, waar'hjj' de leiding had van het reddingswerk der Urker vissers, was gebleken, dat één man de verbinding niet kon onderhouden. Daarómwerd gisteravond de vloot min óf litieér in drie gedeelten ge splitst. Ieder ipet. een eigen comman doschip.- - - Radio Moskou heeft gisteren bericht, dat de Sowjet-Unie haar troepen tegen volgend jaar Juni uit de Chinese haven Port Arthur terugtrekt. Deze verrassende mededeling ziet men In Londen ais een nienwe stap van de communisten om druk op de Verenigde Staten uit te oefenén'om zich uit en rönd Formosa terug te trekken. De Sowjets hebben' de veel omstreden dat met de ware belangen van het pro testantse volk in stryd is. Groen van Prinsterer heeft er zich al- tijd over beklaagd,, dat in de dagen der Aprilbeweging de conservatieve party een doorbraakparty van destijds tot schade van de A.R. en C.H.-politiek die anti-Roomse, beweging geheel voor haar doeleinden heeft weten aan te wenden. Wij philosopheren daarom maar liever niet over. de beide mogelijkheden van de heer Burger. En blijkbaar heeft ook de heer Burger dit gephilosopheer reeds gestaakt. En het vier-partijénkabinet.ploegt voort „Pïknran Rakjat" zet uiteen, dat er reeds vroeger tussen beide leiders ver- 9ohdl in politiek opzicht heeft bestaan. Beiden 9treven naar een socialistische maatschappij, maar bij Hatta zijn daar- by meer Islamietische elementen te vinden, terwijl Soekarno marxistisch is georiënteerd. Tydéns de Japanse be zetting én de Indonesische revolutie wisten zij het onderlinge conflict te verbergen onder de dekmantel van plichtsbesef tenaanzien van land en volk. Maar zy hUjfken tenslotte toch niet in staat te zyn dit conflict blijvend te verbergen. Het blad betoogt dan, dat dit verschil in inzicht eens te voorsohyn moest tre den, aangezien bet 'verder gaat dan een verschil, ten aanzien van politieke be ginselen. Het komt nL voort git ds V J verschillende karakters van de beide leiders. i -Hatta beschouwt zijn ^ierk uitslui tend als een. plicht, Soekarno i« meei een artist, die het gèvoe] heeft altijc een rol te moeten vervullen. Voor Hat ta is het onverschillig of hy al dan niet door het publiek wordt toegejuicht maai Soekarno als atrist hunkert naar de publieke waardering. Omdat hij voelt dat hy, hoe dan ook, een rol moet vervullen, kan. hy uiteraard nimmer consequent zijn, want als artist is voor hem elke rol goed, mits hij-met die rol jjet puhtieg. kan betoveren. haven Port Arthur, die ligt op de rand van het Mandsjoerijse schiereiland Liao- toeng, aan het einde van de tweede we reldoorlog van de Japanners overgèno- men. Zij hebben de haven sindsdien met de Chinese communisten gedeeld als een gezamenlijke vlootbasis. De haven, die vóór het uitbreken van de tweede wereldoorlog door Engeland, Rusland' en. Japan werd bestuurd, is be langrijk doordat van hieruit-de-Gele-Zee kan worden beheerst en zij het hele jaar ijsvrij is. Ruslanden .communistisch China zijn het volgens radio-Moskou over de kwestie-Port Arthur eens geworden tij dens een bezoek'van'een Rtisiische' dele gatie onder leiding van Krcesjtsjew aan Peking. China, dé Sowjet-Unié 'en Mongolië zullen gezamenlijk een- spoorweg, van China naar Oelan Bator, de hoofdstad van Mongolië, aanleggen, die aansluiting zal geven op de spoorweg'naar-Siberië. Rusland en China dringen Ook aan op den spoedige conferentie over het Kore aanse vraagstuk, waarvan 'de oplossing van grote betekenis zal zijn voor het ver sterken van de vrede in het Verre Oosten. Verder zal de Sowjet-Unie al haar aan delen in de gemengde Chinees-Russische ondernemingen, die.zijn opgericht om de ontwikkeling der Chinese industrie te steunen, aan China overdragen. De Sowjet-Unie zal zich ook terugtrek ken uit gemengde ondernemingen in Bul garije. Ten aanzien van Roemenië hebben de Russen reeds vorige week een soort- getijke stap bekend gemaakt. De Sowjet- Unie zal aan China opnieuw eén bedrag van 520 millioen roebel lenen voor een verdere ontwikkeling van de Chinese industrie. De reeds vroeger overeengeko men verschepingen .van Russische kapi taalgoederen naar China zullen met nog eens 400 millioen roebel worden opge voerd. De commissaris der .Koningin in de provincie Groningen .-heeft Zaterdag te Groningen de 19e paddestoelenten- toonstelling geopend,van de Nederiand- M "Micologisehe "Vereniging, i Maar dit was alleen maar een practische kant van de droeve tocht die de Urker vissers ondernemen. Belangrijker.is, zo.zien de vissers hét zelf ook, de ideële kant.: De zaken dienen ook practisch op gelost: Vandaar die vergadering voor het vertrek en vandaar ook dat dertig andere Urkêr kotters eveneens naar het gebied, ten Noordwesten van Ter schelling zijn vertrokken om daar niét alleen té helpen zoeken, maai- ook vis te vangen, teii einde de kosten voor deze tocht te kunnen dekken. Vandaar ook dat de vissersvan Ter schelling en Den Heider de<ze week hun winst delen met de bemanning van de vaartuigen, die met dé Urker vloot meegaan. •Eén voor één waren de Urker kot ters in de loop van- de middag en avond .de. haven van Den Helder bin nengelopen.' Op de meeste; hunner hing de vlag nog halfstok, want de Urkers roiiwdèn nog .om hun omge komen vrienden. Maar, al waren gisteravond de laat ste weerberichten niet gunstig angst kenden ze niet. „Gij schiept het barre Noord en het zoele Zuid saam" had den zij gisteravond in dë Zuiderkerk gezongen en in het vertrouwen dat wat God ook boven Terschelling doet welgedaan is, maakten zij zich op voor hun reis. rt-, De leiders van "de!Franse rsocialisti-;^'; sche partij hébben gisteren te .kennenV gegevenpremier Mendès-France ,te zuF •len steunen, ten einde hem* é«r' grote-?'i meerderheid te-bezorgen, wanneer.-in.-'de Franse Nationale Vergadering - de ,overj-.f>' eenkomst van Londen óver.'dg heibéwa.-:!::: pening van Duit slap d-ter; sprakej.wordt^,^ In de nationale-raadé van>-dé':tj()!lïTO^i-.';#s sprak' het eDe.rhQ .na .'het'aandérëjxi^iSEgg uit'ivoor de ,overeenkomst.':;i';:§g^;^|^^j|: .Premier Mendès-France' -.had,W;?ëèn'jS poging - om te elfder are de: stenn::dér%i? socialisten te -winnen bij dëi Btétatalag-Vfi die vandaag'' in het FranseparlemëBt':j0<<v^ zal plaats- vinden, deze sterke oppoaftie^v^i;i|.g, partij uitgenodigd zitting - te nemen" to zijn kabinet. j Door de steun van de sociaÜsten 'zal'ilc,,,,, ■de Franse regering vandaag ;een me'erijf®v* derheid krijgen'van 10 stemmen,; namei lijk 320.: tegen 310.Demogelijkheid :befiS staat echter, dat de; méérderhéid door>: desteun der, m:h.P„ dekatholieke resH* publikanse; partij, groter zal-zijn.-', Het Egyptische blad Al.-Akhbax. heeft bericht dat er tussen dë Nedérè- Jandse enSaoedi-Arabische dipltuna. tiekè missies te Cairo overleg wordt-'-: gepleegd over bemiddèling-;;> doot?|o Saoedi Arabië in degëschlUéniftns?^ sen Nederland en Indonesië" over Nieuw Guinea. Het was onmogelijk van hetvbe-» - richt een bevestiging te verkrijgen, aldus meldt Associated De Mexicaanse gezant te Den Haag/; Manuel a Ohavez,- is tot-, ambassadeur benoemd: - - Ij Deze benoeming vloeit voort - uithét":, feit, dat de Mexicaanse en de Nederland-* se regering hebben besloten haar weder-,.: zijdse diplomatieke vertegenwoordigérfeS de rang van ambassadeur te verlenen, lèi i' -'v.- ':!"!£-^'1 Manuel Dagnine istot ambassadeur van Yeneauela te Den Haag beoo«nd. .";v-- In de Fisafslag te Den Helder kwamen Maandagavond vissers van Urk en Texel en uit Den Helder, bijeen voor. een laatste bespreking van de maatregelen, welke sullen tvorden genomen, om de wrakken van de vermiste. UK 174 en de HD t m de siofjelgke resten- van op varenden van deze vaartüigeh7ü"/'vin^Wl denHesselSnoek links), ■teiderïvanïf&i expeditie. geeft mel,de-kandeH'vü£^v^'£'. gespreid 'aan hóe met néten 'sdl«WN'V'Ï den getracltl dé op dé.bodem;liggèiideMsf. wrakken -ré' 1 iergém^iyaast:; Snpefe|3g(8^g| reclU* da Urker iAlben''PdU^p

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1