a Geen vastomlijnde politiek Ir. Manusama wilvoor V.N. belangen RJVLS. bepleiten Meërderheid voor Mendès France i r m Jf Boon- en prijs ontwikkeling Onderwijsbeleid in Eerste Kamer Auto bleef in kabel hangen •'p j EmyAmcem^ Maatregelen op lange termijn nodig Indonesische party en prptesteren FRANKRIJK DOET ZIJN PLIGHT Krant en koffie: Moeiliikhedeii^l Ernstig ongeluk bij ^EJM Ook Scelba stelt de vertrouwenskwestie Auto gegrepen op overweg M mm WOENSDAG 13 OCTOBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2899 Weerbericht U '&WË r a i 1 a Britse havenstaking wordt voortgezet Wórdt Gruentlier teruggeroepen? Duitse beivaperiing Nóg geen beslissing over broodprijs Tien mille op een dag mm Twee personen gedood Ontwapeningsdebat' WêÊêêÉM m 55 (Van onze parlementaire redacteur) DE Eerste Kamer heeft gistermiddag de nota inzake het tekort aan onderwijzers bij het lager onderwijs behandeld. De a.r. woordvoerder, de heer Algra, verzette zich ernstig tegen de plannen van minister Cals om de onderwijzeressen bij het kleuteronderwijs, die in het bezit zijn van diploma B, over te brengen naar het lager onderwijs en eiste van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de zo spoedig mogelijke indiening van de reeds geruime tijd verwachte plannen tot vernieuwing van het onderwijs, opdat een einde komt aan het huidige systeem van noodmaatregelen. Vloedgolf Zie .verdér pagina 3 mm De Franse Nationale Vergadering heeft gisteravond haar ver trouwen uitgesproken in.de regering van premier Mendès-France; Daardoor heeft zij de Londense plannen voor de Westduitse herbe wapening onderschreven en de premier gemachtigd zijn onderhan delingen vöórt te zetten. Voor de premier stemden 350 afgevaardigden, dat is 36 .meer dan de absolute meerderheid. Tegen stemden 113 leden en verder waren er152 onthoudingen.. Toen voorzitter André le Troquer de met spanning verbeide uitslag be kendmaakte, viel ér van geestdrift weinig te merken. „We hebben onze plicht gedaan, maar verwacht niet van ons dat we er verheugd over zijn", was de commentaar van een der parlementsleden. Het was een heel ander toneel dan op de avond, dat de E.D.G. werd verworpen Toen zong men herhaaldelijk de Marseillaise, de commnisten schakelden op de Internationale over en In verscheidene hoeken braken vuistgevechten uit. Mr. H. H. Douma burgë- meester van Barendrecht msmm Voor vluchtelingenhulp asas Doodsoorzaak Wilma Montesij^^ "Hal u v: doorétwèmbton^pl I&isM; Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro Nff, 424519 - Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 1 '«-Graven hsgeT" Huygensplein Redactie: Tel. 111892 Postgiro 424867 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond VEEL WIND. Zwaar bewolkt met. plaatselijk enige lichte rsj?® of motregen. Matige tot krachtige en later wellicht harde Zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. ■O Hoofdredacteur: Dr. J.'A. H. J. S. BBUIN8. SI^X D.R zijn mensen die' beweren het is ook in de Tweede Kamer ge zegd, verléden week dat al die loonsverhogingen de arbeiders niet helpen. Het effect van iedere loons verhoging, zo zegt men dan, wordt na enige tijd te niet gedaan door de daar op volgende prijsverhoging. Deze redenering is in haar alge meenheid beslist niet juist. Zy is in een bepaald geval juist. Dat is wanneer de loonsverhoging het doel heeft om de gevolgen van een in gang zijnde inflatie te compenseren: Dan komt enen in de beruchte inflatie- spiraal terecht waarbij lonen en prij zen als de wieken van een molen achter elkaar aan lopen. Maar dat kan nooit voor. alle ge vallen gelden. Want dat zou beteke nen/dat elke algemene loonsverhoging voor de arbeiders waardeloos is. De onwaarschijnlijkheid van een derge lijke stelling springt dermate duidelijk in het oog, dat daarover niet behoeft te worden gediscussieerd. H ET is billijk en economisch moge lijk om bij een toenemende alge mene welvaart, de arbeiders door loonsverhoging daaraan deel te doen krijgen: Loonsverhoging behoeft niet het enige middel te zijn'om dat te be reiken. De zg. revaluatie van het be taalmiddel, een waardestijging van de munt, waarover thans in ons land de discussie gaande -is, zou onder be paalde omstandigheden ook zulk een middel kunnen zijn- Dat zou boven dien het voordeel hebben, dat daar door ook de betalingsposltié, van dé zg. vergeten .groepen werd verbeterd. En het is 'bekend, dat het uiterst mo'eijyk is déze groepen op andere •wijze te helpen. Maar daar is 'op het ogenblik.'de"-discussie over. aan de- gang. En het. is goedihet' resultaataf te wachten. I N lléder geval is het zo dat een algemene loonsverhoging bij - ge- stegen, algemene.1-welvaart de arbei dende bevolking in'die welvaart doet 'delen.'. v Treedt dan geen prijsverhoging ót»? Wij; 'moeten hier wel'ondérScfiëia'én.' Het ismogelijk dat-"er bedrijvenzijn 'waar de ohdernemérswiristmarge 'zo •grooti Is, 'dat daaruit het verhoogde .loon kan worden voldaan en wordt voldaan. Er is oók de mogelijkheid dat' dtt maar tén. dele. hét'geval is én het is mogelijk, dat het ln het geheel niet het géval is.' In deze'.beide ge vallen.moét een prijsvérhoging optre- den. waarbij hetzü 1 téb?dele hetzij ger' \-heel de meerdere, lonen in dé hogere prijzen worden uitgedrukt: Maar in geen géval betekent dit,' dat de prijsverhoging een even. groot; per centage moet bedragen - als de loops-, verhoging. Want de lonen Vormen maar één factor in de. prijsberekening. Grondstoffen, bedrijfsuitrusting e.d. vormen andere. factoren,. die door de loonsverhoging niet of minder.wérden beroerd. - In .het ene geval speelt de loons verhoging ook een -grotere rol dan in, bét; andere.-Er zijn. arbeidsihtensievei bedrijven, waar het.loon een grote rol spéélt én andere niét arbeidsinten sieve, waar het lóón een minder grote rol speelt en dus ook van; minder in vloed is op de prij sontwikkellng. Ernstige critiek minister Cals op Er zijn gistermiddag in' de Eerste Kamer grote woorden- en ernstige be schuldigingen geuit.' De staatssecreta ris van Sociale Zaken, dr. Van Rhijn, riep in het debat met prot Molenaar (V.V.D.) over diens eis ten aanzien van een wijziging van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie via de normale ratificatie-pro cedure uit: „Dit is een zinloze ge dachte en het land van Hügo de Groot onwaardig" en de liberale heer Wendelaar voegde de K.V.P.-minister Van' Onderwijs, Kunsten en Weten- schappén,-mr. Cals.toe toen hij als eerste sprak over de 'nota inzake het tekortaan' onderwijzèrs:„Ditis een. schande en een grote schade voor ons land'V 'De 'heren Van Rhö'n an Wendelaar zijn geneigd dikke woorden te. gebrui ken. :In het geschil.tussen de staats secretaris en; de libérale 'professor was de isympathië'-.van de Kamer, duidelijk aan de. kant van de.Vhóogleraar. Men kan Vari'; meningvërschilleb over de vraag", of het veel zin heeftom, zoals de heer -Molenaar wilde, alsnog- goed keuring van "een wijziging wan het statuut van de Internationale Arbeids organisatie bij wet te eisen, nadat eerst twee derde van het aantal landen, die lid zijn van deze organisatie, deze wijziging hebben aanvaard. Krachtens het statuut wordt namelijk deze wij ziging, die overigens eenverandering in de. organisatie beoogt, die niet zoveel om het lijf heeft, voor alle lan den van kracht, wanneer twee derde der aangesloten landen hun fiat eraan hebben gegeven. Maar om nu de heer Molenaar, die overigens allerlei staats rechtelijke motieven naar voren bracht, welke ook de staatssecretaris op zich zelf de overweging waard vond. van een juridisch onwaardige activiteit te beschuldigen, dat gaat toch werke lijk te ver. Ook- de heer Wèndelaar (V.V.D.) geniet ervan de zaken lich telijk te overdrijven en open deuren, in te trappen. Hettekort aan onder wijzers is uiteraard een ernstig en bijzonder belangrijk vraagstuk, -dat. overigens in alle landen, ook bijvoor-' beeld in het rijke Amerika, aan de orde is. De liberale woordvoerder zei ook verstandige dingen over' .dit onder werp. In deze: nota van minister Cals wordt alleen - het tekort aan onder wijzers bij het lager onderwijs behan deld. De vloedgolf: van kinderen, die de lagere scholen op het ogenblik overspoelt, zal zich ook voortzetten, aldus de heer Wendelaar. bij het voortgezet lager onderwijs en het mid delbaar onderwijs.' De liberale woord voerder vroegdaarom de bewinds man tijdig maatregelen te nemen voor het voortgezet-plager,onderwijs enz; ■4^'. WM IT- een eh ander kaa worden af- geleid,' cat een loonsverhoging als/thans wordt doorgevoerdslechts ten dele in de Prijsbepaling:behoeft yte> worden uitgedrukt. Dat*.betékent, dat de loonsverhoging Inderdaad voor een deel reële verbetering voor de arbeider betekent. I Dit geldt ln sterke mate voor die j groepen, die minimale inkomens heb- - bén, omdat ;de eerste levensbehoeften r -voor een groot deel niet arbeidsinten- eiefzyn. Naarmate,de,inkomens hoger worden, verschuift zich hét beeld in j «en voor de prijzen ongunstige zin. v ,.^ze. rijn moeiiyk precies in cijfers uit te'drukken. Er kunnen zich ri- allerlei prijsbeïnvloedende factoren 7.0<>^?en (misoogsten, prijsontwikke- - ling óp de. werddinarkt en andere in- - ternationale factoren);'" waardoor dé Yferking van dé loonsverhoging pp de Prijzen-niet precies kan worden nage- lekend. - Bovendien werkt'de loonsverhoging ®P sommige ondernemers stimulerend in- die zin, dat zij tót prijsverhoging overgaan, zonder dat dit dringend noodzakelijk is. - Het is in het belang der arbeiders, dat de loonsverhoging zo weinig mogelijk door prijsverhoging wordt gevolgd. Om datdoel-te bereiken is het van .belang, dat dé ondernemers zichzelf ie-critisch mogelijk instellen tegen- •;.."'®ver- prijsverhogingen, in die zin, dat! rij geen prijzen verhogen dan alleen ri« het nodig is. Tegen dit laatste mag beslist geen bezwaar worden gemaakt., Sommigen generaliseren'in hun be-j - iwaren wel eens iets te gemakkelijk.' -"-.Aan de andere kant blijft de nood- :*aak van opvoering der arbeidspro- V;4nctivitert. Vermeerderd inkomen prikkelt en behoort ook te prikkelen éï-lot vermeerderde; prestatie. ;Opdeze wijze bereiken wij^het ASjhes^. dat dé loonsverhoging de prijzen ^"weinig; mogelijk beïnvloedt. Zoals gemeld is de directeur voor Or- dehingsvraagstukkenvan het ministerie van Economische Zaken, drs, J. H. D. van der Kwast, benoemd tot directeur generaal van Handel en Nijverheid van dit departement. Naar aanleiding van- berichten-..".dat Ir. Manusaina op kosten vaih de -, s'tfrii1 ttng"4l>09r""dë;eeuwën trouw\ naar New -.York zal gaan teneinde daar voor dè. belangen der RM.S. óp te komen, werd Maandag;; op Initiatief van. de Partai Sosdalis Indonesia, te;- Ambon een telegram - gezonden, aan de Indone sische minister-president All Sastroa- mldjojo, -waarin een beroep wordt ge daas op de Verenigde Naties en de ge hele wereld om -zich niet langer ,te laten bedriegen door- de Nederlanders en hun handlanger Manusama". Het telegram, dat door een' groot aantal partijen, en 'organisaties, waar onder de Masjumi; de Partai Nasional Indonesia en de 'Partai Kommünis In donesia mede werd ondertekend, zegt: „de gehele -bevolking van-de Molukken erkent niet de Nederlandse droom over een R.M.S., die door Manusama in het belang, der Nederlanders wordt gepro pageerd. De gehele bevolking der Moluk ken erkent slechts de republiek Indo nesia als haar vadérland". Intussen eiste de Ambonse afdeling van de Partai Keristen Indonesia (Parkindo), dat Hasan Mohammadïïro op een lijn zal worden-gesteld met Ma nusama en als staatsgevaarlijk zal wor den beschouwd.Vernomen wordt, dat de Parkindo binnenkort een - actie tegen deze zich noemende „afgevaar digde van de republiek Islam Indonesia in New York" zal ontketenen.. A.N.P. meldt' uit- Den Haag. "dat de heer Manusama desgevraagd zéide, dat er inderdaad plannen bestaan, dat hij naar New York zal vertrekken. Deze reis zal dan samenvallen' met de thans reeds aan de gang zijnde algemene ver gadering van de Verenigde Naties, waar ir. Manusama wil trachten de belan gen van de R.M.S. te bepleiten. Op de vraag, of deze reis inderdaad door de Voordat dé stemming -begoo, hadden woordvoerders van de radicaal-socialis ten (de partij van de premier) de socia listen (die de premier heeft uitgenodigd in het kabinet te komen), de Gaullisten, voormalige Gaullisten en verscheidene andere centrumpartijen meegedeeld, dat zij de prémier zouden steunen. De rooms, katholieke volksrepublikeinen (MJLP.) onthielden zich van stemming. Graag zouden zij tegen de premier hebben ge stemd. maar zij deinsden er voor terug zich bij de communisten in de oppositie te scharen. De stemming gold een motie van ver trouwen, die vrijdag door Mendès- France was ingediend,- aan het eind van een debat van twee "dagen over de Lon dense accoorden. Deze motie luidt; „De Nationale Vergadering, die haar trouw aan het Atlantische - bondgenoot schap en haar vastbeslotenheid tot het voortzetten van de opbouw van Euro pa bevestigt en die- van het resultaat van de Londense onderhandelingen op de hoogte is gesteld, spreekt haar. ver trouwen uit in de regering wat betreft de voortzetting van deze .onderhande lingen en de toepassing van het door' haar uiteengezette beleid." De duidelijke uitspraak van de Ka mer versterkte de -positie van de Franse premier om de geallieerden nieuwe tege moetkomingen te vragen. Volgens Guy Mollet, de secretaris-generaal van de socialistische partij, heeft Mendès-France verteld, dat hij zijn best zou doen een nauwere eenwording van. de geallieerde en Duitse i legers te - verkrijgen. Andere partijen zouden graag zien dat hij ook, het democratisch toezicht op het nieuwe orgaan versterkt stichting „Doorrde-, eeuwen -trouw" zal wórden-, .bekottiga,:*»ntwoorddè ir, :Ma- nusama. Adatihij - reeds'"' biJ^rijn' vertrek uit Cerarh' opdfacht hacl ontvangen voor deze reis.r.'Yoals bekend' stelt de stichting-,J>oor de- eeuwen trouw" zich op;het standpunt de zaak van' de RM.S. zoveel mogelijk' tè steunen", -. aldus ir. Manusama, maar ook al zou'; ik geen gelden voor deze reis' van de.stichting .Door de eeuwen 'trouw" ontvangen, zal deze. reis toch doorgang vinden en bekostigd, -worden „uit teigen fondsen van de RM.S.-', aldus ir. Manusama. Het leven van de heer B. Hoelc- sema uit Grotegast heeft gister morgen aan een draadje gehan- gen. Het was in dit geval geen zijden draadje, maar een stevige scheepskabel, -waaraan de auto, waarin de heer Hoeksema zat, bleef hangen voordat hij defini tief in het water kon verdwijnen. De heer Hoeksema wilde gis termorgen omstreeks elf uur wegrijden van de Noorderhaven te Groningen. Door tot nu tpe onbekende oorzaak reed de wa gen achteruit in plaats van voor uit en' stortte in de Noorderha- ■ven. De wagen kwam tot aan de helft in het water omdat de voor wielen'bleven hangen aan een scheepskabel die daar gespannen was voor een binnenschipper. De wagen liep tot aan de helft vol water, maar de heer Hoek- sèrha 'wist zijn' tegenwoordigheid van geest te behouden en hield zich' krampachtig aan het 'stuur -van- zijn auto vast. Onmiddellijk werden de Gemeentelijke Ge- meesktindige Dienst, en de' brand weer. gealarmeerd. De brand weer zag kans 'een .zware kabel -tjieW té makèri aan. ,dè -v'üonoié-- :rieri'vah''derautoen'*dewagehzö--- - omhoog te .trekken. .Halverwege 'kón het -'porfier' worden- geopend "en: kón de 'hèèr Hoeksema zijnbenardeipositie, óp' .eenschip worden'gebracht.' Bij Kon. Besluit is' met ingang .van 1 November benoemd tot burgemeester van de gemeente Barendrecht inr. H. H. Douma, met toekenning van gelijke tijdig" eervol ontslag als burgemeester; van Andijk. De; heer Douma islid "Van de 'A.R. Partij.V' -'/ - OOR de oorlog betaalde men ha 'j V een behoorlijk café in Amster^;--! dam voor een kopje' koffie fooi inbegrepen een kwartje. A3» u T, royaal was: dertig cent. Een krant deed.toen tweeen. veertltf:f tot zeven en veertig reent- ln= de weêlt;-^. Vandaag betaalt men' in^datzmfdell café voor een kopje koffie fooi inbegrepen vijftig k vijf en i cent. t De krant kost. nu twee en vijftig' cent ia- de week. ''"'-A Er U alle reden om te overwegen,!j£ dat de krant van' vandaag 'met ri zijnes nieuws en zijn wijsheiden 'géiiéilig^| heid u per week ongeveer kost" wat één kopje koffie ln een café kost- -. En er is ookreden om téovérwa^l gen, dat de pry3 van; het, kopje kofllei jy. meer dan. verdubbeld is en. dat.rde' krant maar enige centen ln prijs fin' gestegen. - Toch' zijn er nog mensen,dte-'iln krant schandalig duur vinden- Het Amerikaanse impresariaat -NCAC (Nalional Concert and Artist. Corporation) --'vS-: heeftgedreigd.beslag le zullen. leggen ópg- de instrumenten én verdere eigendommen^:,j; van' het Concertgebouw-orkest, datth'insïïèg op iournéa is door deVoremgd# "StateniS;|| Dit naar aanleiding van in 1349 met 'óén'J Impresario van de •NCAC 'gevoerde ^bé^,. spzekiegen voor een -; tournée"; doóryjdé^^pï Verenigde Staten, -die desüjdz geeh'.cloor^^"' gang heeft kunnen vindeo;'aangezien; dit bureau niet kon voldóen aan een dTOrthetJ; Concertgebouw gestelde voorwaarde.- ,-N - -:V1-*' Hét bestuur van dé-N.V.'.hetConcert;' gebouw voert; onderhandelingen' - ohril slaglegging te voorkomen; Heti'staaitiinj" telegrafische, verbinding .met Amerika^ Het merendeel- van dé instfumehten'ï:' persoonlijk eigendom yanï>de'!£m|Uriai^ Slechts een gering."deel'behóórt."toé^T dé N.V. het c-V< Z-Jn" M Hi'ó rifr'iSxv* «Mv Meer dan 10.000 Londense havenarbei ders hebben gisteren op een massa- vergadering besloten hun staking, die nu reeds meer dan een week duurt, voort te zetten." Gisteren'op hét middaguur, staak ten 19.200 havenarbeiders, het hoogste aantal .sinds de algemene staking van 1926. Bovendien staken 8.000 arbeiders van de scheepswerven.. Het Britse kabinet hééft- zich gisteren beraden over de toestand die door de havenstaking 'ontstaan'is.. Gisteravond nam de spanning in het Londense havengebied 'nog'toe, doordat de leiders van ongeveer 4.500 werknemers bij sleepdiensten huh léden aanbevalen Zondag het werk neer le léggen. Zaterdag zal een definitief 'besluit - hieromtrent worden bekend gemaakt. Als de betrokkenen besluiten het werk neer Te leggen, zal hél vervoer le water in het Londense havengebied geheel stil liggen. Hiervan zal o.m. de eleciricileits- voorziening van de Britse hoofdstad te lijden hebben, omdat Teen gedeelte van de kolen voor de cenlralèn per' schip wordt vervoerd. In Washington word! rekening ge houden met de mogelijkheid, dat gen. Alfred Gruenther. de N-A.V.O.-opper- bevelhebber in Europa, van de zomer teruggeroepen zal worden om staf chef van het leger of voorzitter van het college van stafchefs le worden. Dit zou de vraag doen ontstaan, of gen. Gruenther weer door een Ameri kaanse generaal bij Shape zal worden opgevolgd. De-Italiaanse regering heeft gisteravond in de-Kamer van-Afgevaardigden de ver trouwenskwestie gestéld in zake haar po litiek van algehele steun aan-de herbe wapening van West-Duilsland. Gisteravond begon in dé Kamer een debat .dat waarschijnlijk een week zal duren. Aan het eind hiervan zal de rege- ring-Scelba, volgens politieke waarnemers in de 580 zetels tellende Kamer waar schijnlijk een meerderheid van ongeveer 30 stemmen -behalen. (Van onze Haagse redacteur) De ministerraad heeft in zijn ver gadering van Maandag nog geen be slissing-genomen over'de verhoging van de prijs van het volksbrood waar toe de Nederlandse Bakkerij Stichting een verzoek liad ingediend. Het ligt in' dé bedoeling deze kwestie in de volgende vergadering van de minis terraad te behandelen-' Het bedrag, dat tot vanmorgén gestort was op de postrekening van het 'Comité Vluchtelingenhulp 1954. (5100). beloopt rond 32,000 gulden. Gistermorgen was het totaal 22,000 gulden. In-één dag is er dus 10,000 gulden bijgekomen. SUS .Namens het Centrale. Comité van AH, Kiesverenigingen is hedenmorgen in Den Haag een' schilderij 'aangeboden aan dr. J. Schouten. De overhandiging portret. geschiedde door.mr..A. B. Rooijen, de 'tweede i voorzitter van het- comité. Op de foto: ,dr. Schouten- en mrj Roos jen- bij het -door. Kruger ..geschilderde- (Van onze .verslaggever)..:" Nabij het stationEist," halfweg Nij megen—Arnhem, is hedenmorgen even over half negen een dér. ernstig ste spoorwegongelukken van de. laat ste'jaren gebéurd.- Om ;12 uur waren rééds negen doden geteld en'waren 12 'ernstig gewonden vervoerd.'- Tientallen personen uit. de. volle treinen liepen lichte verwondingen op. Vrij zeker .zal. het aantal déden nog stijgen. De electrische'. trein naar Amsterdam, die oiri 8.29 uur uit .Nijmegen was ver trokken én'om 8.36 uur in Eist moest stoppen, is nabij dit station op een verkeerd spoor gereden. Met geringe snelheid naderde de trein Eist. Maar uit de tegenovergestelde richting naderde op het zeilde-spoor, met een vaart van 120 km. de dieselelectrisohetrein EnschedeRoermond. Een botsing was niet meer te voorkomen en met een ge weldige klap sloegen-beide; treinen op elkaar. De beide voorste rijtuigen schovenop elkaar in .en .van elk werd de helft als karton volkomen in elkaar gedrongen.' Het lot van de zichdaarin bevindende reizigers was verschrikkelijk.. Enkelen van hen moeten, onmiddellijk 'dood zijn geweest, anderen ;raakten beklemd tussen hout en staal. ,r. .Zwaar- en lichtgewonden redden zich nog uit de chaos en zo leek het terrein naast de .rails in de eerste-ogenblikken een slagveld. Direct werden de hulpinstanties ge waarschuwd om-nog te redden wat te redden viel.. Rode Kruis en EHBO., geneeskundige: diensten; en militairen uit Nijmegen, Arnhem en' Eist waren snel ter plaatse om -eerste hulp-te bieden.' Technische hulpkrachten van personeel van-de.langs deplaats .van de,ramp ge legen Taminiau-fabrieken, begonnen di rect met het slopen van de verwrongen treinresianten. Wonder -boven wonder zijn bètde treinen, niet uit de rails ge lopen en 'evenmin omgevallen. Zy .ble- yen' staan.al werden alle rijtuigen op elkaar "gëdnikt. Daardoor is het ongeluk niét" nógérnstiger geworden dan het al is.' ,;.Nadat de eerste doden en gewonden waren geborgen is men de hele'ochtend en een deel van de middag bezig gé- 'jveest met het bergen van de anderen, die nog in dé verwrongen massa van de treinstellen-beklemd zaten.. j Zo- waren er "om .'12. uur reeds" negen dóden én' twaalf;ernstig gewonden .'plus nóg tientallen licht gewonden haar de ziekenhuizen in Nijmegen 'en.' Arnhem vervoerd. Op dat 'tijdstip waren wij er nog ge- Op de' onbewaakte overweg - in-de spoorlijn Maastricht—Eijsden bjj j het woonwagenkamp onder Heugen is Dins dagavond ongeveer kwart voor'acht èen personenauto gegrepen door één stoom trein. De bestuurder, de 30-jarige ónget huwde loodgieter A. Starmans uit Grons- veld.' wcrd onmiddellijk gedood. De 30- jarigehoefsmid Van' Leeuw Segera eveneens uit' Gronsvela,werd ernstig gewónd naar een;' ziekenhuis vervoerd. Hier overleedhij later. - :.,v" j-...- - De auto, die ongeveer'175 meter: werd meegesleurd, '.werd- geheel Tn jeiJtaarjge. s;é;- tuige van hoe eên vermInktj stoffelijk.lv: overschot van. een overste van dé-Jlücht^ macht-,uit de puinhopen- werd^'gehaald;^ Men vreesde .toen'échterpdatVzich^hië^ nóg -meer 'mensen bévonden,' wier droér%H .vig.« lótv-nlet twfjfelachüg=is;: Het opruimingswerk ging metNgrotéi moeitegepaard. 'Men -moestvmetSVsnii^ branders,- bijlen,'- koevoeten'én -houiwèlenjS de ijzenmassa's loswerken; vóordat j'ménlj.,. in de binnenste'delenkon' binneridrm-Jaf gen. -' Militairen -van'.-K.de" '.-technischë;Mc, groepen -verleenden:hiertü:hulp;:;^3ïyj||p^ Omtrent de oorzaak van dezé-spoor-ij wegramp vernamen wjy,"; dat^de, treinv.uit| Nijmegen \op verkeerd spopr .geredeniisjK doordat een wisseltrekdraad ,.gebrokenu_ was,: toen de seinhuiswachter IbijwEtetv^S de wissel overiiaeMe;V'.?ite*-'.^t:g^!s?tg^e!iiidg8 De ondergrondse:'draad was'; pasivaéniS^g jaar geleden' vernieuwd;-:Men vermoedt$j| echter,- 'dat de draadgebrokenvusjy corrosie en- deze roestvorming zoii?. oorzaaikt "zijn- door zogenaamde jzwèrf^S. stromen in de grond. v .4 ''"-'ÏU-Sv vi' 'v' De Amerikaanse' afgevaardigdeJames Wadsworth'heeft "''gdsteren'Svoor^.d^fpolI^^^^g tieke commissie van dealgemene verga-;i:jS" dering 'der -VJGgezegd; dat het laatsto.7^^ Ruaslssehe ontwapeninKsvoorStel- weehp.'si'ï weg voor vérdere discussie" acheehlte; Bepaalde punten ln het 'VÓórstel^nioeé-W^ ten echter nog werden ijverduldélifkfc^^p^S De v Amerikaanse .,-jivertegéhwóowagéE;^^® verklaarde .dat zijn regering ide j^ans^S-Sf' Britse' voorstellen, dïe* té :X^ndeh':;.warenW^ ingediend, .steunde. ;f r De Verenigde Staten zouden'1 geéh|f|®sg atoomwapens ofandere;,wapehs'isg^ebriu43-5i%S ken behalve ter 'verdediging 'bij Wisjinski ontkende in;;zijn7.' antwooifd U aan Wadsworth ooit gezegdv;te?>hebbeteM!^^ dat: Rusland niet langer aandringtYop eén vermindering ,van. een.:dèrde; deribe^Mg# wapenmg'"'ea:;:'striidlaachtem';'5Be sische - houding dienaangaande 'vZóulih^dêsfMs» toekomst volkomen duidélijkïwoidëh'gé^^^^ maakt. Hij -protesteerde :tegen de; bëv?ëït^|® ring vari de Amerikaanse vertegenwóór-ïg^li... diger, ;:dat Rusland had :gétracht;êhélK;|^^ Westen te ontwapenen- zonder.jzqn':éigén'j^^ groep te ontwapenen. Dat was'{ricoiï bet beleid van dé Soivjet-Unie-geweest®,#7® aldus'. WisjtóékEW^S:;:;#^ Op?, verzoéié.yanjrechtér.'RafaÖejSépéij;^! hebben:drie .artsen')één 'onderzoek inge^ii^ji steld naar de; doodsoorzaak: van ;Wilmasï>S^ Montesi. Hun conclusies komen 'niet (llvfl overeen. De ene denkt aandoodslagjjrdëii^ andere aan zelfmoord en de'dèrdèjmantï^ aan eenhafniirl8l«;idoófc^p8^g^®MHk - Zoals bekend Is indertijd hert:viriden':$t|L van het stoffelijk.- overschot van' Wilma^&j|| Montesi 'de aanleiding geweest, geruchtmakendezaakin Italië.'. dié-beifP3® kend is als schandaal'. hetverdpveride-middelénë)| Hét.eiland' Haiti is door een lwerizel-: storm geteisterd. Het aantal déden-heS draagt reeds honderd. Er zijn talrQk^ gewonden. Er is tot nu: toé vóér^twé^ mlllloen: dollar schade aangérichtjCaldns^ een te Bogota' (Columbia) jopgqri bericht van Radio- San Jose -;: de,;|Coriaa Rlca.;,^:;.-a:: De orkaan .woedt -nog .boveh;" de- hc^nd^ stad, Port; au.'PrmceiflSO.OOOinwopeésjY waarvan-:de;-:;hoofdstKiteh;;;:rijnj;;pvéri-|: iriitë

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1