Vluchtelingen- maand Tiveede dag A.R. Partijconferentie Mandement onderwerp van discussie Prof. SCHIPPERS ONTMOET WAARDERING en CRITIEK Treinbotsing bij Eist eiste zes doden Mijdt de hus Geen overwegend bezwaar tij dens A.R.-conferentie Verzekeringsgedachte moet versterkt worden GEEN .GOED, MAAR GELD Mendès-France bij De Gaulle IHBP8 Geweldige ravage DE KOMENDE OUDERDOMSVOORZIENING Gironummer 5100 IXfcNUKKDAG 14 OCTOBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 290» Weerbericht Herhalingsoefeningen Derde Divisie Zweeds schip raakte bij Hoek van Holland in nood Wmm Huiszoekingen in Parijs Het weer in Europa Canada dringt aan op geheime bespreking A (Van een onzer verslaggevers) Op de tweede dag van de A.R. Partijconferentie kwam aan de orde het referaat van prof. dr. R. Schippers, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam over „Mandement, verzuiling en de strijd tegen de Doorbraak." In een korte toelichting merkte referent op, dat wij bedacht moeten zijn op regeneratie van hetgeen uit de Reformatie leeft. Dan hebben we ons niet alleen te keren tegen het Socialisme, maar ook tegen het Rooms-Katholicisme. ProfGerbrandy Prof Zuidema 1 Is o O nti vapeni ngskivestie iBüi (Van een onzer verslaggevers) ONDER grote belangstelling is gistermiddag te 's-Gravenhage onder voorzitterschap van dr. J. Schouten de studieconferentie begonnen van de Anti-Revolutionaire Partij, waarbij gedurende de eerste dag de discussies zich hebben bewogen rondom het vraagstuk van de komende oudedagsvoorziening. In zijn welkomstwoord heeft dr. Schouten in het bijzonder de ministers J. Algera en J. Zijlstra begroet waaraan hij een speciale gelukwens verbond voor de minister van verkeer en waterstaat in verband met herstel van ernstige ziekte. Tijdens de middagbijeenkomst werden de aanwezigen onder warm applaus in de gelegenheid gesteld het schilderij te bezichtigen dat door de kunstschilder Kruger uit Bussum is vervaardigd van dr. J. Schouten. Zie verder pagina 3 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teief. 115700 (4 3.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Rlachtcndicnst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhagé: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111802 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 362560 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand, t 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUMNG en Mr. K. VAN HOUTEN 7TAXUM- Weersverwachting, geldig- tot Vrijdagavond. NEVELIG WEER. Vanavond en vannacht vorming van niislvelden. Overigens zwaar bewolkt met aanvankelijk in het Noordwesten nog wat lichte regen of motregen. Morgens in liet Zuidoosten van het land enkele op klaringen. Matige tot zwakke wind tussen Zuidwest en Zuid. Weinig verandering in temperatuur. O O Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT R wordt op het ogenblik tn Neder ig land een actie gevoerd om geid bijeen te brengen voor de vluchte lingen, die van achter het ijzeren gordijn zij" weggevlucht en die nu aan deze kant daarvan vaak in de meest ellendige omstandigheden vertoeven. Deze mensen zijn in meer dan één zin ellendig. Zij zijn ontworteld uit hun land en hun gewone levensver banden, zij zijn hun werk kwijt, zij missen al bun bezittingen. Voorts wonen zu vaak op de meest primitieve wjjze in kampen voor ontheemden. Zij zijn in het land der vrijheid, maar het land der vrijheid blijkt hen, maar uiterst moeilijk te kunnen opnemen. Hier staan wij voor de ergste factor der ellende, nl. de uitzichtloosheid van hun toestand. Het is duidelijk, dat er maar één weg is om aan deze ellende een eind te maken. Deze mensen moeten weer in het gewone leven terug. Zij moeten weer worden opgenomen in het gewone bedrijfsleven, zij moeten weer de nor male maatschappelijke bindingen krijgen. Zij moeten dus weer gewoon werk hebben, tn gewone huizen wonen en de contacten herkrijgen, die alle ge wone burgers onder elkaar hebben. Op het ogenblik zijn zij paria's. Het gevaar bestaat daardoor, dat zij op den duur verzuren tot een onmogelijke en onverteerbare brok ellende in onze samenleving. Hier helpen geen pakketten-acties en andere lapmiddelen. Als men dit probleem wil oplossen, moet het fundamenteel geschieden. EN poogt dat te doen op velerlei [y] manier, al naar de behoefte en mogelijkheden der betrokkenen. Voor sommigen zoekt men de op lossing door hen in de landbouw te werk te stellen. Anderen worden bij de woningbouw te werk gesteld. Weer anderen moeten crediet krijgen ten einde een bedrijfje te stichten enz. Bij dit alles moeten de jonge ontheemden geschoold en herschoold worden tot vaklui, terwijl aan hen die daarvoor in aanmerking komen hulp bij de studie moet worden verleend. IT alles kost geld. Geld, dat de overheden en ook de Verenigde Naties in onvoldoende mate ter be schikking stellen. Daarom wordt nu een beroep op de volken zelf gedaan. Er Is een Comité Vluchtelingenhulp 1954, dat deze zaak in Nederland aan pakt. Deze Nederlandse actie heeft be- trc.Jriivg op de vluchtelingen in Oostenrijk en Griekenland. Zo is voor ons October de „vluehte- lmgenmaand". Het Nederlandse volk heeft geluk kig voorheen steeds een sterk gevoel gehad voor de slachtoffers van terreur. En zo zal ook thans een dergelijke actie In ons volk goed ontvangen wor den. Dat blijkt trouwens reeds. De drie vakcentralen hebben be sloten alle Nederlandse werknemers te vragen een uur loon af te staan. De werkgevers zullen het zo bijeen gebrachte bedrag verdubbelen. Dat is het begin van de actie geweest. De Nederlandse regering doet ta.v. het door het rijkspersoneel af te stane bedrag hetzelfde. Men is thans bezag doör pers en radio deze actie te ondersteunen. Wü willen deze zaak gaarne warm aan bevelen. Moge Nederland, dat nu een periode van hoogconjunctuur beleeft, laten zien, dat wij oog en hart hebben voor Onze ongelukkige medemensen. Moge ons land een voorbeeld zjji vooi andere volken. Als de Nederlandse actie slaagt, zu vernamen wjj reeds, is Noorwegen wornemens ons voorbeeld te volgen. Het gaat hier om een definitieve bijstand voor de vluchtelingen, zodat ïij met* hun gezinnen een nieuw be staan kunnen opbouwen. Laten wij daartoe de handen ineen slaan. Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot was dc eerste van de twaalf sprekers, die zich voor het debat hadden opgege ven. Spr. was teleurgesteld over het referaat. Men zou na lezing van het referaat kunnen zeggen, dat de refe rent zeer Groeniaans heeft gerede neerd. Als men dat zegt. dan moet spr. daartegen opmerken, dat men dan Groen slechts zeer eenzijdig ci teert. Spr. gaf enkele citaten uit Grocn's werken, allereerst uit „Mau rice et Oldenbarneveldt". Groen van Prinsterer zei tegenover Rome twee dingen. Allereerst gaf hij zeer scherpe oordeelvellingen. Maar daarnaast wees Groen er op, dat in de Roomse Kerk Christus toch nog, zij het onder een deksel, wordt verkondigd. Die twee lijnen moeten in acht genomen worden. Het centrum van de politieke strijd is voor spr. momenteel de Doorbraak. Het gaat om het behoud van onze Christelijke mensen en de Chr. orga nisaties. Groen kwam aan het einde van zijn leven tot de conclusie, dat de Coali tie er moest komen. Daarmee wil spr. niet zeggen, dat hy momenteel pleit voor het herstel der oude coalitie. Spr. had er bezwaar tegen, dat prof. Schippers de twee elementen bij Grocn's beschouwing van Rome te weinig in het oog heeft gehouden. Spr. herinnert er aan, dat we ener zyds da. 80-jarige oorlog tegen Rome In de periode van ongeveer 4 Novem ber tot ongeveer 4 December zullen de militairen van de Derde (Drietand-) Di visie voor herhalingsoefeningen worden opgeroepen. De divisie zal in twee gedeelten onder de wapenen komen, het eerste deel op of omstreeks 4 November, het tweede deel op of omstreeks 19 November. De herhalingsoefeningen beogen in het bij zonder het oefenen van de individuele man en de kleine eenheden. Na aankomst in de diverse opkomst- plaatsen in Nederland zullen, enkele da gen later, de meeste onderdelen der di visie, hetzij per trein, hetzij over de weg, naar Duitsland worden vervoerd, waar zij gelegerd Zullen worden in kam pen in de Britse bezettingszone, zoals Sennelager, Vogelsang, Hohne, Munster- lager, enz. Gedurende een tiental dagen zullen in deze omgeving in kleinere en grotere verbanden oefeningen worden gehouden, waarna de onderdelen zullen terugkeren naar hun opkomstcentra voor demobili satie. Enkele onderdelen van de derde divi sie zullen in Nederland blijven en daar hun oefeningen houden. Het 1406 ton metende Zweedse sj. .Vaering" bevond zich vanmorgen onge veer anderhalve mijl ten Noorden van het Noorderhoofd nabij Hoek van Holland in nood. Het schip ging voor anker, daar het machineschade had opgelopen. De sleepboten Waterweg en Blanken burg van L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst voeren uit ter assistentie en slaagden erin. het schip veilig binnen de pieren van Hoek van Holland te loodsen. De „Vaering". die met een lading hout van Kemi afkomstig was, is door de Maas die de Waterweg afloste en de Blankenburg naar de Rijnhaven in Rot terdam gesleept. hebben gevoerd en anderzijds dat we de 80-jarige schoolstrijd samen met Rome gestreden hebben. Welke vijand is het meest actueel? Volgens spr. is dat de beweging, die zegt dat het Christendom voor partij formatie irrelevant is. Hetgeen referent stelt over de taak van de Kerk is niet bevredigend. Het pastoraat van prof. Schippers zal ze ker zegenend werken. Maar is elke predikant als referent? Spr. erkent, dat de predikanten alleen het Evan gelie hebben te verkondigen, maar dan toch zo duidelijk en concreet, dat de kerkmensen begrijpen zullen dat er gevochten wordt ook voor de Chr. po litieke organisaties. Prof. mr. P. S. Gerbrandy was na lezing van het referaat met dankbaar heid vervuld. Er zijn er, die behoefte hebben aan een Protestants Mandement, zij het zonder sancties. Dat acht spreker levensgevaarlijk. Een publieke uit spraak van de Kerk om te zeggen, wat men in politiek opzicht moet doen, is door en door róoms. 3k hoop niet ook voor die keus gesteld te worden, maar als het moet dan zou ik het liever doen voor de P.v.d.A., dan voor Rome. Consciëntie-vrijheid was het grote beginsel der Reformatie. Daarvan wil Rome niets weten. Een mandement is een gevaar voor de democratie. Het gaat bij Rome om machtsvorming. Als we de doorbraak willen bestrij den, dan moeten we een Reformatori sche boodschap geven aan het héle Nederlandse volk, zodat het volk daar op reageert. Prof. dr. I. A. Diepenhorst uitte eerst enige bezwaren tegen de uitdrukkings wijze en voorstellingswijze ran de rt~ lerent. Wat staat de Christelijke ont wikkeling van Europa in de weg? Dan staan we veel verder af van de P.v. öA„ clan van de K.V.P. We verliezen mensen door de tegenstelling, dat er is een terrein voor de Kerk en een terrein voor de Staat. We moeten oppassen voor verzuiling. Maar het is toch niet verkeerd, dat er is een C.N.V., een Ned. Chr. Vrouwen bond. Moet er niets gedaan worden cm de ontkerstening tegen te gaan, ook door de arbeid van allerlei organisa ties? Als ik zou moeten doorbreken, maar ik moet niet, dan zou ik niet doorbreken naar het liberalisme en so cialisme, maar naar de zijde waar Christus, zij het onder een deksel, ge predikt wordt. Dc heer Hakker (Sliedreeht) vroeg zich af. waarom het Mandement in 1954 verscheen en niet in 1946. Is dat oppor tunisme? De heer Van Royen (Heerlen) betreurde het. dat niet eerder het A.R.- standpunt tegenover het mandement ter kennis van het Nederlandse volk is gebracht. Prof. mr. W. Rip. was van mening, dat het referaat zeker niet het standpunt van de A.R. Partij weergeeft. Wat wij hebben gevonden, moeten we uitdragen in liet volksleven en dat als geheel trachten te beïnvloeden. Een beroep op prof. Kruyt acht spr. onjuist. Spr. wees op de grote betekenis van de Chr. organisaties. Niet om zich in isole ment terug ie trekken. Het is gewenst te treden voor het forum van het hele volk. Tot slot wees spr. erop. dat de A.R.-vertegenwoordigers in Straatsburg in gemeenschappelijke fractievergade ringen bijeenkomen en beraadslagen. Dat is van betekenis voor de West- europese ontwikkeling op dat niveau. Mr. J. Meulink (Enschede) had een betere omschrijving willen hebben van de taak der Christenen. Over het wezen van ccn politieke partij is niets gezegd. 1st dat een geloofsgemeenschap, was er over de taak der kerk niet meer te zeggen? De kerken spreken te weinig over de politieke roeping. Als de kerk deze taak verwaarloost, krijgt de Doorbraak de kans Prof. dr. G. Brillcnburg Wurth is van oordeel, dat we onze vrijheid in Chris tus zouden verliezen, als we van de kerk een zuil zouden maken. Het gaal om de eenheid des levens. Op dit punt zijn we het met Rome eens. De eenheid des levens staat bij de R.K. in de sfeer van de wet. maar bij ons moet zij staan in de sfeer van de vrijheid. Spr. wil niet kiezen tussen Doorbraak naar P.v.d.A. of naar Rome. Ik moet de Doorbraak bestrijden en handhaven, niet maar alleen de antithese, maar ook het apostolaat der kerk. Tegen de secula risatie en voor de kerstening zullen we naar twee zijden fronten moeten maken. Een discongruentie tussen kerk en poli tiek kan en moet voorkomen worden. Prof. dr. K. Dijk is door het referaat voor vele vragen geplaatst. Heeft de Kerk hier een taak? Ja. waarom? De aansluiting bij een politieke partij moeten we beschouwen ais een zaak des gcloofs. De boodschap der genade moet belicht worden voor heel het leven. Moet de kerk niet verder gaan dan vermaan? De kerk heeft toch de Sleute len des Hemelrijks? Spr zou hierover graag wat meer willen horen, In de P.v.d.A. ziet spr. tenslotte een groot gevaar voor het Christelijk onderwijs in ons land. De heer H. Diemer (Rotterdam) merk te op. dat het mandement niets nieuws is. doch een doortrekking van de altijd door Rome aangenomen houding. Voor de Roomse clerus zal het zeker moeilijk zijn om een verbod uit te vaardigen voor het lidmaatschap van de PvdA. In ons land zou zulks misschien nog te doen zijn, maar eenzelfde verbod in andere landen zoals b.v. België is ondenkbaar. Bovendien is de stemming geheim. Voor de verdere emancipatie is samenwerking tussen de twee delen der Christenheid gewenst, met name op sociaal en cultu reel gebied. Prof. dr. S. U. Zuidema was van oor deel. dat onze partij critiseh moet staan tegenover het Mandement, dat in strijd is met Artikel 1 van ons program. Spr. verwonderde zich over de critiek, die dé. PvdA heeft geoefend op het Mande ment, omdat.de PvdA; toch in haar be ginselprogram stelt,dat de kerk haar woord moet kunnen spreken. Spr, is er echter prof. Schippers dankbaar voor, dat hij ons weer critisch leert staan te genover Rome. Want Rome is op mars. In het Mandement is niet aan de orde de Christelijke partijvorming. De poli tieke vrijheid wordt door het Mande ment ondermijnd en dat is een nationale zaak. Met dr. Bruins Slot is spr. van oordeel, dat in de Geref. Kerken menig predikant tekort schiet. Waarom zegt prof. Schippers daar niets over? Moeten wij bfj de gewetensvorming niet zwaar laten wegen, hoe onze medechristenen denken? Als spr. zou moeten doorbreken dan zou hij net zolang doorbreken, tot hij weer bij de A.R. Partij terecht kwam. Spr. is er dankbaar voor, dat er een gespreksgemeenschap mogelijk is op basis van onze Anti Revolutionnaire be ginselen. Hierna werd gepauseerd. De Franse premier Mendès-France heeft gisteren generaal de Gaulle ont moet. In politieke kringen gelooft mem dat het gevolg hiervan zal zijn: actie vere steun van de Gaulle aan de re gering van Mendès-France. Deze eerste ontmoeting tussen de twee leiders die kans gezien hebben in het na-oorlogse Frankrijk tot de publie ke verbeelding te spreken, had plaats even nadat de premier in de Nationale Vergadering zijn overwinning had be haald in zake de Westduitse herbewa pening. Het onderhoud bewijst dat Mendes- France alles in het werk wil stellen om de verdeeldheid in Frankrijk over de Duitse herbewapening tot een mi nimum te beperken. Dc Diergaarde Dlij-Dorp heeft thans ccn 8 maanden tntde chimpansee te gust. Chrisje, dc dochter t an oppasser Baris rond het leuk om het beestje te icegrn op de babyschaal, doch ont moette daarbij nog al tegenstand. Urenlang heeft men gisteren ge werkt aan het opruimen van de ver nielde treinrijtuigen, die' na de bot sing hij Eist (waarvan we gisteren reeds melding maakten) het stations emplacement aldaar gedeeltelijk blok keerden. 's Middags kon worden vastgesteld, dat in totaal zes personen bij het on geluk het leven'hadden, verloren. Een aantal gewonden was in ziekenhuizen in de omgeving opgenomen. De namen van de bij het treinongeval om het leven gekomen personen zijn: Jacq. H. Sloots te Utrecht, 57 jaar, P. J. A. Hopstaken te Amersfoort, 30 jaar, 3. C. Sutherland te Liverpool, 35 jaar. luitenant-kolonel A. J. Dalhuysen tc Arnhem, 43 jaar, F. J. Snelst te Aalst (België), 71 jaar, mevr. Naafs-Peppel- man uit Maastricht. De omgekomen luitenant-kolonel. Dal huysen bevond zich in gezelschap van luit.-kol. Maters, garnizoenscommandant van Nijmegen. Deze bleef ongedeerd. De heer Dalhuysen was ingedeeld „bij de luchtstrijdkrachten te Nijmegen.' In het St. Elizabeths Gasthuis te Arn hem zijn de volgende gewonden opgeno men: de heer J. W- van Woerkom uit Arnhem, 53 jaar; de heer Th. A. Welling uit 's-Heerenberg; 24 jaar; mevr. C. Kruitwagen-Hermsen uit Zevenaar, 41 jaar en mevr. A. Derksen-Gerrits uit Zevenaar, 62 jaar. In het Diaconessenhuis te Arnhem zijn opgenomen de heren J. P, Slotemaker uit Den Haag. 40 jaar; J. G. Spekman uit Hengelo, 42 jaar (bestuurder van de trein uit Enschede); C. G. Jansen uit Arnhem, 46 jaar (chemicus bij de AKU) en J. F. Feytes uit Arnhem. 51 jaar. In het gewestelijk militair hospitaal te Arnhem werden opgenomen T. E. van Schouwenburg uit Arnhem (50 jaar) en luitenant C. Baltz uit Arnhem (51 jaar). Voorts zijn gewond de eerste luitenant der genie B. Coenraad uit Arnhem en ir. G. C. Streefkerk, eveneens uit Arnhem. Gisteravond was de toestand van geen der gewonden levensgevaarlijk. De gewonden waren gistermiddag eerst in allerijl naar het nabijgelegen Elster station vervoerd, waar de wachtkamer als tijdelijk noodzieken huis was ingericht. Hier werd door de van alle kanten toegeschoten dokters en chirurgen geneeskundige hulp ge boden, waarbij in vele gevallen bloed transfusie moest worden toegepast. Met ambulances en Rode-Kruisauto's werden de ernstig gewonden later naar de ziekenhuizen in Arnhem en Nij megen getransporteerd; de lichtgewon den werden, ter plaatse verbonden. Zij werden, evenals de niet-gewonde, rei zigers met autobussen verder vervoerd. 's Middags arriveerde een zware kraan-op-rails van de Ned. Spoorwegen met deskundig personeel om de wrak stukken op te ruimen.' Eerst toen het restant van het Diesel-treinstel werd losgetrokken van de electrische wagon, kreeg men een indruk van de gewel dige ravage. De trotse trein was een ondefineerbare massa van. ijzer, staal, hóüt, bankbekleding, glas en bagage. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat hieruit nog mensen levend tevoor schijn zijn gekomen. Sommigen zijn dan ook wonderlijk bewaard gebleven doordat zij onder zware platen van staal en ijzer zijn terechtgekomen. Nu bleek duidelijk dat bij de botsing een begin van brand moet hebben gewoed, die waarschijnlijk door de puinmassa's verstikt is. Het mag een geluk worden ge noemd, dat het verbrijzelde deel een tweede-klasse-afdeling was die zoals gewoonlijk niet vol bezet was. Zou dit een volle derde-klasse-afdeling zijn geweest, zoals achter in de trein,, dan had de botsing ongetwijfeld nóg ern stiger gevolgen gehad. Ook bij een VEEL mensen, ook Christenmensen, hebben de gewoonte 's Zondags brieven te posten, hoewel dit niet strikt noodzakelijk is. Ook chr. verenigmgen maken zicb daaraan schuldig. Zelfs wordt veel drukwerk op Zondag verzonden. Het blijkt, dat als gevolg hiervan de Zondagavondrust van het P.T.T.- personeel in gevaar verkeert. Er komt 's Zondagsavonds een lawine poststukken uit de buslich- tingen. Vooral in de grote steden. Matiging is hier gewenst. Veel brieven, gedachteloos gepost, kunnen er toe leiden dat meer F.T.T.- personeel op Zondag moet worden in geschakeld. Ieder werke er toe mee deze niet noodzakelijke Zondagsarbeid te voor komen. De Franse politie heeft gisteren, op zoek naar de verantwoordelijke perso nen voor de recente aanslagen op kan toren van de Franse communistische partij in Parijs, invallen gedaan in wo ningen van actieve anti-communisten en. meer dan honderd verdachte personen ondervraagd, doch nog geen aanwijzin gen gevonden, aldus is in welingelich te kringen vernomen. v De huiszoekingen, die 's morgens óm zeven uur tegelijk begonnen, duurden in sommige gevallen zes uur. Maandagavond kwam een handgra naat tot ontploffing tijdens een commu nistische vergadering in Noord-Oost- Parijs, waardoor vier personen werden gewond, van wie twee ernstig. Zater dag jl. werd een vrachtauto van het communistische orgaan, „Humanite" 'ge- stolen en in brand gestoken. vVeerrapporten van max. Neertl nedenochtend 7 aur temp. afstel. station Weer 5 Sa gist 74 uur Helsinki regen ZW 7 11 Stockb. zw.bew, wzw U 15 .02 Oslo licht bevv. WZW 8 U o.i Kopenh. regen ZW 11 13 A Londen zw. bew. z 5 13 0 A'dam regen ZW 6 13 0.4 Brussel zw*. bew. ZZW 4 11 - 0.3; Parijs nevel O 1 '.5, O Bordeaux mist ZZO 2 5 .oV, Grenoble mist windstil - O Nice onbew. NNW 5 10 Warschau nevel WZW 2 8 'v .','0--. Berlija- nevel ZW 5 10 ■v0>; Frankfort mist windstil 3 - München" mist - G windstil o.r Zürich -mist ZO" X Genève mist windstil 0 Locarno mist windstil Wenen nevel Z 1 3 Ai; Innsbruck mist windstil Rome licht beW. NO 2 10 •:A -XV. houten constructie van de treinen zou de ramp veel groter zijn geweest. De seinhuiswachter bij Eist had tijdig de wissel overgehaald, maar hij kon niet weten dat een der draden niet functionneerde, waardoor de Nij- meegse trein op verkeerd spoor te rechtkwam. Het treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen is vanmorgen normaal her- vat. President Eisenhower viert vandaag zijn 64ste verjaardag. Voor vanavond heeft de president een kleine groep goede vrienden uitgenodigd. Een beeld tijdens de opruimingswerk zaamheden. na het spoorwegongevtd, waarbij Woensdagmorgen twee perso nentreinen bij F.lst in botsing kwamen. Dc actie voor de vluchtelingenhulp bc- B'nl goed te lopen en dc stroom van telefoontjes die dagelijks het secretari- van het Comité (Scheveningse weg e- tn Den Haag, telefoon 550600) be reikt, duidt er op. dat de gemiddelde Nederlander warm is voor de hulp aan oe vluchtelingen. Van het begin af aan heeft het Comi- ',e rich ten doel gesteld uitsluitend door het inzamelen van geld de D. P.'s te steunen, daar dit de enige mogclijkhejd ts om een blijvende oplossing te verkrij gen: met geld kunnen de vluchtelingen, die bv. een bedrijfje willen beginnen, ge holpen worden: met geld kan voor hen een woning gebouwd worden. Het gaal hier nu niet om tijdelijke of partiële hulpverleningen door het zenden van kleding of het adopteren vari een kind. Daarom vraagt het Comité geen goed, maar geld, (Gironummer 5i00 's-Gra- venhage). De rijksambtenaren hebben zich ook geschaard in de rijen van werknemers, die een uur-loon afstaan en het Rijk ver dubbelt het zó door hen bijeengebrachte bedrag. De gemeenteraad van Blanken ham eon ander voorbeeld besloot het presentiegeld van do leden van een Raadsvergadering te gireren op' no. 5100 Den Haag, en burgemeester J. L. de Ruiter besloot zijn telegram, waarin hij dit meedeelde, met de suggestie: Indien door alle Nederlandse raden dit besluit wordt genomen, komt er zeker 50.000 gulden bij elkaar! Op de postrekening van het Comité Vluchtelingenhulp is gisteren gestort of overgeschreven een bedrag van 49.000 gulden. Hel waren hoofdzakelijk bij dragen van particulieren. De meer dan 3000 girostrookjes waren door de giro dienst niet verpakt in de bekende groe ne enveloppes. maar in een grote schoe nendoos. Het totale bedrag, dat tot nu toe is bijeengebracht, beloopt 81.000 gulden. Canada heeft gisteren in een resolutie aan de politieke commissie van de V.N., aange drongen op hervatting van geheime bespre kingen der grote mogendheden over ontwa pening zoals die. welke deze zomer in Lon den gehouden zijn. UJAï»';'? Dit doek in fraaie lijst werd gister morgen tijdens de vergadering van het Centraal Comité van A.R.Kiesverenigin gen aan dr. Schouten aangeboden. Zo als mr. A. B. Roosjes in een kort speechje opmerkte, is het een wat ver laat verjaarsgeschenk geworden, want het werd verleden jaar reeds aange boden toen de heer Schouten 70 jaar werd. De vertraging is echter ontslaan doordat het zoveel moeite heeft gekost dr. Schouten voor de kunstschilder „stil te laten zitten". De besprekingen over het SER-advies inzake de komende oudedagsvoorziening werden kort ingeleid door de heer A. W. Biewenga Wzn. van wiens referaat .vij gisteren reeds een uittreksel in Trouw hebben opgenomen. Na dit inleidend woord zijn een twaalftal aanwezigen met de referent in discussie gegaan, waarbij men ener zijds trad in beschouwingen op onder delen van het SER-advies anderzijds ais centraal probleem stelde of het gekozen stelsel van een generale volksverzeke ring wel te rijmen valt met de A.R. be ginselen zoals die uit de historie tot ons zijn gekomen. Wat dit laatste betreft heeft met na me mr. W. Aantjes van Utrecht, die in het maandblad A.R. Staatkunde princi piële bezwaren tegen het advies heeft, ontwikkeld, nogeens betoogd dat de fei telijke situatie van het ogenblik er niet toe mag leiden dat van het beginsel wordt afgeweken. Ten aanzien van de rechtsgrond betwijfelde spr. of de heer Biewenga het vijfde gebod wel op de juiste vrij ze heeft gehanteerd. Andere sprekers stelden vragen in'de zelfde richting (mr. Elink Visser uit. Arnhem, de heer Platteel van Den Haag dr. W. P. Berghuis van Kampen e.a.). Zal het SER-advies het massificatie- proces in de hand werken? Iedere gul den die door de wet zijn bestemming vindt neemt toch iets af van onze vrij-: heid? Is het wel juist het sociale be- grip van het recht te doen prevaleren boven de economische zelfverantwoorde lijkheid? Zijn de structuurwijzigingen in onze naoorlogse samenleving van God gewild en zo ja, is het dan wel juist hiertegenover afwijzend te blijven staan en dienen wij niet met meer blijmoedig heid de consekwenties uit deze ontwik keling te trekken?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1