Vervang Rijksbemiddelaars door Loonraad S.E.R. GELEIDE LOONPOLITIEK MOET GEWIJZIGD Puin viel op brandweerlieden Tien millioen schade bij pakhuisbrand in Zaandam Vlammenzee was kilometers ver zichtbaar Koningin onthulde standbeeld Johan van Öldenbarnevelt Samenloop van ongunstige omstandigheden v« -mm „Prins Willem V" na aanvaring gezonken Alle bemanningsleden gered Een stap terug Advies Stichting van de Arbeid Meer invloed voor bedrijfsleven Fins kabinet is afgetreden Vrienden in de nood Voor vluchtelingen 121.000 gulden VRIJDAG 15 OCTOBER 1954 f' TWAALFDE JAARGANG No. 2901 Weerbericht PLECHTIGHEID IN DEN HAAG Rotterdams vrachtschip midscheeps geramd (Van een onzer verslaggevers) Het College van Rijksbemiddelaars moet vervangen worden door een loonraad. Deze loonraad zal een vaste commissie van de Sociaal- Economische Raad moeten zijn, zij het met een bijzonder karakter. Aan de loonraad zal de uitvoering van de loonpolitiek moeten worden opgedragen. Vertegenwoordigers van werknemers en werk gevers benevens kroonleden zullen er zitting in moeten nemen. Tot deze belangrijke conclusie komt een rapport van de Stichting van de Arbeid, dat handelt over de toekomstige loonpolitiek. Het is dezer dagen definitief vastgesteld en ter beschikking gesteld van je minister van Sociale Zaken. Onderhandeld achter rug van premier LOONPOLITIEK IN DE AETHER Om kwart over vijf vanmorgen belde de portier van Verkade's fabrieken de heer C. Kabes, com mandant van de vrijwillige brand weer te Zaandam op. Hij zei, dat hij vuur zag op de tweede ver dieping van pakhuis „Czaar Peter" dat in gebruik is bij het Zaanse Veem. Tegelijkertijd kwam een brandmelding binnen van iemand NS.-DIRECTIE OVER TREINRAMP BIJ ELST i die van zijn werk naar huis terug keerde. HOOGTEPUNT Op depostrekening van het comité vluchtelingenhulp 1954 'is gisteren binnengekomen een be drag van 40.000 gulden. De finan ciële stand van de actie is nu: 121.000 gulden. Urkervloot uitgevaren op reddingstocht Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhoge: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Bg.g. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2 26 per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting geldig tot Zaterdagavond. DROOG WEER. Droog weer met overdrijvende wolkenvelden. Over wegend matige Zuidwestelijke wind. Weinig veran dering in temperatuur. O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT *wIE de reacties op de jongste nota W van minister Cals in de grote en in de specifieke onderwijspers gelezen heeft, moet wel tot de conclusie zyn gekomen dat de minister speciaal waar het ging om de bestrijding van het tekort aan onderwijzers, weinig applaus heeft ontmoet. Noch de lagere noch de kleuter school toonde zich met zyn plannen ingenomen. Toch ontvingen we van een onzer lezers een schrijven, waarin het plan van de minister werd toegejuicht, althans de bnefsenrijver, zelfs reedt jaren lang medewerker aan de oplei ding van kleuteronderwijzeressen, kon zich niet vinden in het enige tijd ge leden in ons blad verschenen artikel over de ministeriele nota. Hij schrijft niet in een devaluering van het onderwijzersdiploma te geio ven bij het in toepassing brengen van het voorste] van de minister om kleuterleidsters met bevoegdheid B blaar te doen maken voor 't examen onderwijzeres. Ter adstructie tan zijn betoog wijst hij op de z.i. zeer behoorlijke opleiding van de kleuterleidster: de ppedagogiek U daar geheel op de kleuter gericht, illustratief tekenen en handvaardig heid déér kunnen ook in de practijk van de aanvwngskJassen der lagere 'school goede diensten bewijzen. De schrijver v-indt zelfs, dat de kleuter leidster, wat het vak paedagogiek be treft, beter beslagen ten ijs komt, dan de onderwijzeres van de lagere school. Bovendien, zo gaat zijn betoog verder, neemt het aantal bezitters van te B-akte toe met haar, die ook het Ulo- fiploma bezitten» «M su maar met dit laatste, de (J vooropleiding van de kleuter- onderwijzeres, te beginnen. Schrijver heeft blijkbaar nog geen kennis geno men van de onlangs verschenen statis tiek van het kleuteronderwijs 1854, een uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarin vinden we vermeld, dat slechts 26 der leidster» in het bezit is van de B-akte, terwijl 36 elke bevoegdheid mist En van de in 1953 voor het eerst tot een op-j leiding voor kleuterleidster toegelate-j nen vinden we vermeld, dat van haar; slechts 30 over een behoorlijke; vooropleiding kon bogen. Van die 30 heeft 3 een einddiploma van de middelbare school, 27 een UTo- of daarmee gelijk, te stellen diploma. De grote massa komt voort uit een g.l.o.- of huishoudschool, of is afkom stig uit het leger van diegenen, die indertijd de Ulo ontijdig verlaten hebben. Sfen zal moeilijk kunnen volhouden dat het hierboven geschetste beeld nu bepaald hoopvol is. En wie een schor*! met een dergelijke vooropleiding in] één jaar prepareren wil tot bevoegd onderwijzeres bij het l.o., zal bij zijn' wijn toch een behoorlijke scheut water moeten doen. Wij denken er niet aan de opleiding tot kleuterleidster te diskwalificeren. Het is in baar soort een uitnemende paedagoglsche scholing. Wat dit be treft is er de laatste jaren heel wat veranderd. Maar als vooropleiding voor do volledige onderwijzersakte is- trij beslist ènvoldoende. Daarom geloven wij wel dege-Hjk aan een devaluering van de intellectuele waardering van de onderwijzer in Nederland. De goede man heeft het, wat dat betreft, toch al niet breed. Intellectueel bezien gaat hij d<fcr voor vis noch vlees. Op zijn best voor semi- intellectueel. De nieuwe Kweekschool opleiding wil in deze onderwaardering" een radicale verandering brengen. En dat is o.l. zeer wel mogelijk. Daarom betreuren wij het te meer dat juist nu deze ontwikkeling op gang is, de minister dit plan aanbeveelt, dat o.i- slechts gezien ken worden als een stap terug. Zegt het onze briefschrijfster verder niets, dat ook op het gouden feest van het Christelijk kleuteronderwijs, on langs in Utrecht gehouden, bij monde van de presidente verklaard is: „Wij achten het vrijwel ornnogelyk voor een kleuteronderwijzeres om in één jaar de lagere akte te halen en vol ledig bevoegd ae gewone school in te stappen?" Ook het plan om kleuterleidsters met hoofdakte zonder meer tijdelijk les te laten geven in de beide laagste klassen van de lagere school kon daar| geen genade vinden. Dit plan, zo be-i toogde men, zal by uitvoering heti kleuteronderwijs van vele bevoegde krachten, die meu node kan missen, beroven. O.i. behoort men aan deze visie van wel zeer onverdachte zijde de nodige aandacht te schenken. Wü althans zien er een rechtvaardiging in van ons standpunt. Wie zich verheugt over de nieuwe Aanpak op de kweekschool, zal een eventuele realisering van bet minis teriële plan slechts kunnen betreuren. Het volgen van de daarin geprojec teerde lijn is niet anders dan het in slaan van de weg terug. T. M. GILHUIS Het rapport Is het resultaat van de discussies die de latste tyd in ons land zijn gevoerd rondom de vraag op wel ke wijze de geleide loonpolitiek ver vangen kan worden door een systeem van vrUere loonvorming. Naarmate de welvaart in ons land toenam traden immers de nadelen van het huidige systeem meer en meer aan het licht. Zo kamt bv, de taak van het bedryfsleven bij de loonvorming on voldoende tot haar recht door de grote bevoegdheden, van de overheid. Voorts is er onvoldoende mogelijk heid tot differentiatie in de Ionen tus- *en de bedrijfstakken (en ondernemin gen) waardoor in onvoldoende mate rekening kan worden gehouden met de byzondere economische en sociale omstandigheden van de bedrijfstakken (en ondernemingen). Intussen had het oude stelsel ook voordelen. Deze wenst men te behou den, zodat volgens de Stichting van de Arbeid als uitgangspunten voor een «telsel van vrijere loonvorming de vol- 2. 3. Donch'rilagatond kwamen op tie hoek mui de Lohelialmn en Aronskelkweg te Den Haag twee personenauto's titel elkander in botsing, waarbij een der wagens boicnop een bank vloog. Ge lukkig ii«s er niemand op de bank gezeten zodat er behalve de schade, die vrij aanzienlijk was, niemand ern stig werd gewond. Alleen de bestuurder fan ecu der auto's raakte licht gewond maar kon op eigen gelegenheid naar huis gaan. Het Finss kabinet i» gisteren afgetre den. Dit gebeurde nadat een voorstel van premier Toerngren over de controle op de lonen prijzen door de Boerenpartij en de socialisten was verworpen. Het kabi net regeerde sinds 6 Mei van dit jaar. Hel was het "dertiende Finse kabinet sedert het einde van de oorlog. Een van de redenen waarom premier Toerngren de ontslagaanvrage heeft in gediend zou zijn dat de Boerenpartij en de socialisten achter zijn rug om hebben onderhandeld over een wijziging in het kabinet, waaronder het benoemen van een nieuwe premier. Deze besprekingen zouden begin October hebben plaats ge had, terwijl Toerngren met vacantie in Kopenhagen verbleef. De afgetreden premier is lid van. de Zweedse volkspartij. Verder zaten in het kabinet zes leden van de Boerenpartij, zes socialisten en een niet-politiek lid. President Paasikivl heeft het ontslag aanvaard, maar het kabinet verzocht de lopende zaken nog te blijven behartigen Het ligt in de bedoeling van P.T.T, in Mei 1955 wanneer ons land 10 jaar zal zijn bevrijd, een bijzondere postzegel zonder toeslag uit te geven. Deze postzegel zal ,.10 jaar bevrijding" moe ten accentueren. Nadere gegevens om trent kleur, voorstelling en ontwerper zullen voigen. gende wenselijkheden zoveel mogelijk gerealiseerd moeten worden: 1, de primaire verantwoordelijkheid voor de loonvorming dient zo veel mogelijk bij het bedrijfsle ven te berusten. Als hoedster van het algemeen beiang heeft de overheid een aanvullende taak; het algemene loonniveau dient steeds in overeenstemming te zyn met de fundamentele econo mische en sociale factoren (werk gelegenheid, betalingsbalans, ruilvoet, een sociaal verantwoord loonniveau); een zo grote mogelijkheid van differentiatie in de lonen en an dere arbeidsvoorwaarden als met de eoördinatiegedachte in over eenstemming is te brengen (m.a.w. in de diverse bedrijfstak ken en ondernemingen moet een harmonische loonopbouw gewaar borgd blijven). Ook in het nieuwe zysteem van loonpolitiek zullen In verband hier mee bepaalde richtlijnen noodzakelijk zijn. Het vaststellen tesp. wijzigen hiervan zal volgens de stichting door de SER als toporgaan van het bedrijfs leven dienen te geschieden. Hoe? Als regel zal eens per jaar de SER een ana lyze en prognose moeten vaststellen over de economische situatie van ons land toegespitst op de loonpolitiek, waarmee een uitspraak wordt verkre gen over het algemeen loonniveau, Aan de hand hiervan gaat de Stichting van de Arbeid na in hoeverre de richt lijnen wijziging behoeven- De stich ting brengt haar oordeel bij de SER uit, waarna deze een beslissing neemt. De overheid zal door middel van de kroonleden in de SER van haar inzich ten bljjk kunnen geven. Als hoedster van het algemeen belang zal zij ech ter een SER-besIuit moeten kunnen schorsen of vernietigen. Er zal daar om een redelijke termijn moeten ver strijken tussen het nemen van een be sluit en het'in werking treden er van. Wat de besluitvorming In de SER betreft meent het rapport dat er steeds een meerderheid zal moeten zijn van ten minste 5/9 van het aantal uit te brengen stemmen. (Gesteld dat werk gevers en werknemers en bloc tegen over elkaar staan dan zal 2/3 van de kroonleden de doorslaggevende be slissing moeten geven). Verantwoorde bedrijfstaksge wijze afwijkingen van de richtlijnen wil het stichtingsrapport erkend zien ais een element van de loonpolitiek. Indien partijen dit overeenkomen moet óók een zekere mate van ondernemingsge- Vanavond om halfacht zal de NCRV in samenwerking met het Convent van Christelijk Sociale Organisaties een uitzending ver zorgen, waarin het rapport van de Stichting van de Arbeid over de toekomstige loonpolitiek zal worden besproken. wijze differentiatie mogelijk zyn. Wat de samenstelling van de loon raad betreft, acht het rapport bet ge wenst iedere groep (kroonleden, werk gevers, werknemers) uit minimaal 3 en maximaal 5 leden te doen bestaan met dien verstande dat elke groep vijftien stemmen zal uitbren-gen. De instelliog van de loonraad zal plaats dienen te vinden door de SER in over eenstemming met de betrokken minia- ter(s). Het rapport heeft ook nog aandacht geschonken aan de vraag in hoeverre en op welke wijze de loonraad inge schakeld moet worden bij eventuele algemene loonronden. De mogelijkheid hiertoe wordt niet uitgeschakeld, ech ter slechts bij hoge uitzondering en op uitdrukkelUk advies van de SER. Bovendien zal de loonraad de be voegdheid moeten krijgen een alge- •mene-aanwijzing of vergunning te ge ven met betrekking tot b.v. het ver lenen van een extra-uitkering, het vrijaf*geven op de nationale feestdag etc. In toekomstige loonpolitiek zal ook de Stichting van de Arbeid een be paalde functie moeten blijven ver vullen. Het stichtingsbestuur staat oo het standpunt dat het gewenst zou zijn in dien de betrokken minister(s) over het onderhavige vraagstuk het advies van de S.E.R. zoulden) vragen, afge zien van de vraag of de S.E.R. eigener beweging een advies aan de regering zou wensen uit te brengen, In de commissie die het stichtings rapport hebben voorbereid, hadden de volgende personen zitting: mr. A. J. R. Mauritz, A. Vermeulen, A. A. Boers- ma, drs. P. C. W. M. Bogaers, mr. G. C. van Dam, drs. J. H. Tlerksen, jmr. J. C. van Gorkom, drs. C. P. Hazen- bosch, drs. J. W. de Pous, B. Roolvïng, D. Swagerman, drs. N. A. Vaandrager, C. W. v. Wingerden, drs. C. J. J. de Wit en dr. P. S. Pels. De brand die lartmorgen in enkele Zattnse pakhuzien heeft gewoed, veroorzaakte een grote t lammenzee die lot t er in de omtrek nas te zien. Zoals de foto toont, laaiden de vlammen hoog op uil de verschillende pakhuizen. IN de nood leert men zijn vrienden kennen. Dit is ra de geschiedenis van ons volksleven gelukkig meer dan een# bewaarheid geworden. Wij herinneren slechts aan de stormramp in het voorjaar van 1S53 en aan de in gang zijnde actie van het Comité Vluchtetingenihulp onder het motto „Een uur voor een toe komst" (giro 5100). Iets minder spectaculair wellicht, maar raiet minder hartverwarmend is de daad van de Erker vissers, die in samenwerking met hun collega's uit Den Helder en Terschelling besloten hebben, te zoeken naar hun verleden week in de storm verongelukte vrien den van de kotters UK 174 en DH 8. Een daad van vriendschap, die tok het hart spreekt, niet slechts van de nabestaanden, maar van heel het Nederlandse volk. Wjj spreken de wens uit, dat hun droeve onderneming met welslagen mag worden bekroond. (Van onze correspondent) Een geweldige brand heeft vanmorgen in de Oostzijde te Zaandam enige pakhuizen, welke in gebruik zijn hij het Zaanse veem, geheel verwoest. De schade wordt geschat op tien millioen gulden. De directie van de H Nederlandse Spoorwegen deelt over het spoorweg ongeval dat Woensdag te Etst plaats vond het volgende mede: Het spoorwegongeval werd veroor zaakt door breuk ln een trekdraad. als gevolg waarvan de koppeling tus sen wissel en sein verbroken werd. Deze breuk kon door het personeel bU de bediening van de veiligheidsin- rlchting niet worden opgemerkt. De breuk is geheel onverwacht op getreden in de inrichting, welke een jaar geleden werd gerevideerd, bü een revisietermiin van ten hoogste vijf jaar. De kans, dat een ongeval als dit kan voorkomen, is vrijwel nihil, om dat in dit geval alle denkbare ongun stige omstandigheden gelijktijdig op traden. De directie heeft desondanks onver wijld alle mogeltike maatregelen ge nomen om ook deze uiterst geringe mogelijkheid uit te sluiten. i ja ■■■■AidRfSteJsf? öjBS» ay*, fc Vl Lj-v: V s<f' VvV'f Llni (Van onze Haagse redacteur) jfJ.M. KONINGIN JULIANA heeft gistermiddag aan de Lange Vijverberg in Den Haag het nieuwe standbeeld van Johan van Öldenbarnevelt onder applaus van veel belangstellenden ontdaan van het omhulsel waarmee het aan het oog was onttrokken en daarmede eer gebracht aan de nagedach tenis van een groot staatsmanwiens werk tot ver over de landsgrenzen van verstrekkende betekenis is geweest. Terwijl het Koninklijk Mannenkoor „Die Haghe Sanghers" twee coupletten van het Wilhelmus zong, hield de Koningin en met haar alle aanwezigen geruime tijd het oog gericht op het forse, door de bekende beeldhouwer prof. L. O. Wenckebach ontworpen en in brons gegoten beeld van de markante figuur, die drie en een halve eeuw geleden een dominerende plaats innam in het staatkundige leven van West- Europa en wiens beeltenis nu een plaats heeft gekregen m de omgeving waar hij gewoond en gewerkt heeft. „De hulde die wij deze grote Neder landers in alle eenvoud willen brengen, is een nationale daad en uw aanwezig heid, die daaraan bijzondere kleur geeft, is eeri hernieuwde uiting van uw ver bondenheid met de levensgang van het Nederlandse volk". Deze woorden sprak mr. L. A. Kesper, commissaris der Ko ningin in Zuid-Holland en voorzitter van de Stichting, die zich belast heeft met het oprichten van het monument voor de raadspensionaris, tot Koningin Juliana m een bijeenkomst, die aan de onthulling voorafging. In deze bijeenkomst, die gehouden werd in de historische Trèves-zaal, van waar men over de Hofvijver het uit zicht heeft op het monument en waar behalve de Koningin ook de minister president, de minister van Binnenlandse Zaken, het gemeentebestuur van Den Haag en vele andere autoriteiten aan wezig waren, herleefde een belangrijke en tevens tragische periode uit onze na tionale historie, toen de grijze historicus, jhr. mr, dr. W. J. M. van Eysinga in een uitermate boeiende en interessante voor dracht de figuur van Johan van Ölden barnevelt belichtte onder de titel „Eer herstel aan Van Öldenbarnevelt". Nederlands grootste staatsman noemde jhr. Van Eysinga de raadspensionaris, die in feite tegelijk was wat wij nu noe men Kamerpresident, minister van Alge mene Zaken, van Binnenlandse Zaken, van Financien, van Oorlog, van Overzeese Gebiedsdelen, en van Eredienst. Maar hij zou ons land niet tot die hoogte ge bracht hebben die het onder zijn bestuur zo pijlsnel bereikt heeft, als daarbij niet gekomen was het superieure beleid van minister van Buitenlandse Zaken. Aan het slot van zijn rede zette de historicus voor zijn aandachtig luisterende toehoor ders uiteen hoe Johan van Öldenbarne velt in het geschil tussen Remonstranten en Contra-remonstranten tot het laatste toe getracht heeft de weg van het recht te handhaven, een weg die de Stalen- De kringen 3, 4 en 10 van de Zaan- damse brandweer rukten direct uit, doch dit bleek niet voldoende, daar het pak huis geheel gevuld was met cacaoséhroot en cacaoboter, hetgeen buitengewoon brandbaar is. Al het materiaal uit Zaan dam werd daarom in de strijd geworpen. Wel konden de brandweerlieden met rookmaskers in het pakhuis binnendrin gen. maar de enorme rookontwikkeling was buitengewoon hinderlijk. Het vuur breidde zich uit naar het naast gelegen pakhuis „De Nederlanden", dat eveneens tn gebruik is bij het Zaanse Veem. Duizenden tonnen goederen waren hier opgeslagen voor verschillende bedrijven. De waarde was ongeveer acht millioen gulden. Dit vier verdiepingen hoge ge bouw was spoedig een enorme vuurzee. De brandweer moest zich beperken tot het nathouden van de omliggende wo ningen in de Oostzijde, waarvan een acht tal werd ontruimd, Verder concentreerde men zioh op de verbindingsgang naar het pakhuis Zaan dam, dat eveneens werd bedreigd. Inmiddels waren de brandweren van Koog a. d. Zaan, Zaandam. Wormerveer en Westzaan ter assistentie opgeroepen en men verzocht ook hulp van de drij vende spuit uit Amsterdam- Om haif negen had de brand zijn hoog tepunt bereikt. Met donderend geraas stortte het dak en een gedeelte van de muren in, hetgeen een tientallen meters hoge vlammenzee veroorzaakte, die kilo meters ver in de omtrek zichtbaar was. Om half tien begaf de zuidelijke muur het. Dit gebeurde zo onverwachts, dat verschillende brandweerlieden door het vallende puin werden getroffen, doch niemand liep ernstig letsel op. Een dekschuit, waarop een gedeelte van de muur terecht kwam, zonk. Het gevaar was toen echter geweken cn ook het pakhuis Zaandam kon behouden worden. De schade, welke ongeveer 10 mil lioen bedraagt, wordt grotendeels door de verzekering gedekt. Aangenomen wordt, dat het vuur ontstaan is doordat in het pakhuis de avond te voren is ge rookt. De Urker vloot heeft de haven van Terschelling verlaten om te gaan zoe ken naar de twee sinds de jongste, he vige Noordzee-storm vermiste vissers vaartuigen, waarvan één Urk en de andere Den Helder als thuishaven had. Het vertrek is door het slechte weer 'twee dagen verlaat. Het Nederlandse vrachtschip „Prins Willem V" is gisteravond ter hoogte van Milwaukee in het Michigan-meer gezonken na in hotsing geweest te zijn met een sleepboot van de Sinclair Oliemaatschappij. De Prins Willem, een schip van de Oranje Lijn, zonk na vijf kwartier. De uit 29 leden bestaande bemanning werd door boten van de kustwacht over de zware zee aan land gebracht. De sleepboot, welke een lichter op sleeptouw had, liep weinig schade op en kon op eigen kracht de haven binnenlopen. De 1567 ton grote Prins Willem was met een lading stukgoed op weg naar Canada en Europa. De kustwacht, welke een post in Mil waukee heeft, zond onmiddellijk boten naar de plaats van de botsing om op varenden van boord te halen en redding boten naar de kust te slepen. Vrijwel onmiddellijk, nadat het bericht van de botsing ontvangen wjs, was het een en al activiteit in de haven van Milwaukee. Bij de werf van de Milwau kee jachtclub werden ambulanceauto's ge parkeerd Het onderzoek naar de aanvaring staat onder leiding van Edward Clark van de scheepvaartinspectie Maine. Leden van de kustwacht, die kapt. P J. A. Huilmand uit Rotterdam en zijn bemanning gered hebben, zeiden, dat zij in hun motor- stormboten door de zes voet hoge golven geploegd hadden. Er is nog geen verklaring voor de aan- Generaal aangemoedigd door Prins Mau- rits. verlaten hadden. Na deze rede droeg mr. Kesper het standbeeld over aan het gemeentebe stuur van Den Haag en burgemeester Schokking aanvaardde het met een korte toespraak waarin hij een overzicht gaf van het leven van Van OldenbarneveJt als burger van Den Haag, waar hij eerst aan de Spuistraat en later aan de Kneu terdijk woonde. Na deze bijeenkomst begaf het gezel schap zich naar de Lange Vijverberg, waar het standbeeld, waarvoor men reeds op 19 Mei 1919 drie eeuwen na de dood van Van Öldenbarnevelt is gaan ijveren, maar dat door allerlei omstan digheden eerst nu gereedgekomen is, een aanwinst betekent voor het historische centrum van de residentie. varing tussen de vertrekkende Prins Wil lem en de binnenkomende sleepboot. Van leden van de kustwacht werd vernomen, dat de boeg van de Prins Wiliem aan stuurboordzijde beschadigd is en dat het voorstuk van de lichter vernield is. De sleepboot zelf bleef onbeschadigd. De 29 leden van de bemanning, onder wie de kapitein, de heer P. Huilmand en de eerste machinist, de heer F. G, van der Mey, die beiden uit Rotterdam ko men, konden zonder moeilijkheden, doch juist op tijd zich m vier reddingboten in veiligheid brengen. De heer Van der Mey heeft verklaard, dat het schip plotseling een schok kreeg, direct daarna overhelde en snel zonk, nadat de kapitein de order had gegeven het schip te veriaten. Het schip had peulvruchten en lichte machinerieën aan boord. Het had reeds in Chicago en Milwaukee geladen en zou 1 nog lading opnemen in Sarnia, Detroit, Cleveland en Hamilton of Toronto. Na in Hamilton of Toronto geladen te heb ben zou het schin via Hamburg naar Rotterdam vertrekken, waar het tussen 8 en 10 October werd verwacht. De Prins Willem V werd tijdens de tweede wereldoorlog in de haven van Rotterdam tot zinken gebracht voordat het schip afgebouwd was. Nederlandse arbeiders hadden de afwerking van het schip vertraagd tijdens de bezetting, maar de Duitsers brachten het schip tot zinken voordat zij uit Nederland vertrokken. Het schip lag tot 1946 op de bodem van de haven, waarna het gelicht en ge restaureerd werd. De Maatschappij Zeetransport N.V.: "Oranje Lijn", Veder en Co. te Rotter dam is de eigenaresse van d» Prins Willem V.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1