A.R. partij conferentie Speciale posttreinen in de avonduren Australië zal Nederland sterke steun verlenen Oproep van Urk: „Help ons P.T.T. MAAKT PLANNEN BEKEND Verbetering telefoonverkeer inet de eilanden Minister Casey in New York: Bij bespreking van Indonesische aanspraak op N.-Guinea in V.N. NATIONALE ACTIE BEGONNEN Volgend jaar drie koninklijke bezoeken Radicale partij nu achter Mendès HET GROOTSTE ADOPTIEGEZIN Zacht en overwegend droog Directeur Haagse slachthuis heeft ontslag genomen ZATERDAG 16 OCTOBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2902 Weerbericht Erg ingeivikkeld Aliquatenus en quodammodo Kappersbond adviseert geen tariefsverhoging Vrouwelijke politie agenten te Rotterdam? Het weer in 1 Europa „Tekort geschoten in personeelsbeleid" V. JJ (Van onze Haagse redacteur) DE PTT heeft voor het komende jaar een omvangrijk programma van uitbreidingen en vernieuwingen. De mechanisatie van de postdienst zal krachtig worden voortgezet, hetgeen o.a. tot uiting zal komen in de nieuwe expeditiekantoren, die bij de spoorwegstations in Amsterdam en Rotterdam worden gebouwd. De loketdienst op de postkantoren wordt vereenvoudigd en versneld. Zo zullen o.a. bij de girostortingen kasregisters worden gebruikt, waarmee proeven geno men worden. De Australische minister van Buitenlandse Zaken, R. G. Casey, heeft Vrijdag tegenover verslaggevers te New York medegedeeld, dat Australië „Nederland sterk zal steunen" als de politieke com missie van de Verenigde Naties de Indonesische aanspraak op West- Nieuw-Guinea bespreekt. In een verklaring zeide Casey, dat het „noodzakelijk" is, dat de bevolking van Westelijk-Nieuw-Guinea „de gelegenheid zal krijgen op de geschikte tijd over hun eigen lot te beschikken en niet het slachtoffer zal worden van een marchanderen tussen twee landen of een groep landen". Tarieven Girokantoor in Oosten (Van een onzer verslaggevers). EEN in Urk gevormd comité heeft de gelegenheid opengesteld om een hulpactie te voeren ten bate van de nagelaten betrekkingen van de in de stormnacht van vorige week omgekomen Urker vissers en van de man, wiens kotter is gezonken. Men is hiertoe overgegaan, omdat, naar de burgemeester van Urk ons mededeelde, gebleken is, dat <er in vele kringen behoefte bestaat de nood te helpen lenigen en de gedupeerde visser weer aan een vaartuig te helpen. Zie verder pagina 5 voor Duitsland blijft betalen bezettingstroepen zzw c JJ Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 1.15700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Xlachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Graverihage:" Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 3S2569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b, Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.2S per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. TtOttfO Directie: C. A. KECKING en Mr. K. VAN HOCTEN Weersverwachting geldig tot Zondagavond. WEINIG VERANDERING. Overdrijvende wolkenvelden en overwegend droog weer, met voornamelijk In liet Zuiden van het Luid opklaringen. Matige tot vrjj krachtige Zuidwestelijke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. <j, Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. 3. BRUINS SLOT' ,ra> de conferentie, die de A.R. party U deze week In Den Haag gehouden heeft, waren twee zeer belangrijke on derwérpen in het geding, te weten: het 3,E.R,-8dviec in zake een bodempen sioen en de kwestie van het mandement en wat daarmee samenhangt. Over beide zaken is goed gediscus sieerd, zodat van een werkelijk gesprek kan worden gewaagd. Een gesprek, dat Daar ons gevoelen leidt tot een elkaar vinden al blijven er nuances en somtijds verschillen op onderdelen over. Wat het S.E-R.-advies betreft, is het wel duidelijk geworden, dat de A.R. partij met beslistheid zal kiezen voor het tot stand brengen van een wei, die een bodempensioen aan iedere oude van dagen verleent, op de grondslag van de verzekeringsgedachte. De strekking van het S.E.R.-advies werd kennelijk door de overgrote meerderheid aanvaard. Als we uit de debatten een man naar voren moeten halen, dan is dat wel de oude voor trekker, de heer C. Smeenk, die op overtuigende wijze en voortreffelijk gedocumenteerd die strekking heeft verdedigd. DE discussie over het mandement en wat daarmee samenhangt kan als voigt worden samengevat: Algemeen wijst men de doorbraak gedachte af. Christelijke partijformatie en christelijke maatschappelijke orga nisatie zijn noodzakelijk en christenen zijn gehouden, daaraan medewerking te verlenen. Het behoort stellig tot de taak der kerk om in de bediening des Woords en in de pastorale arbeid die gedachte bij de leden der kerk te wek ken en levendig te houden. Tn zake het mandement waren er twee opvattingen. De ene ziet in het mandement vooral een contra-refor matorisch stuk. De op zichzelf goede dingen, die het mandement bevat (po sitiekeuze 'tegen de doorbraak, het pleiten voor de universele doorwerking van de religie e.d.) werden in deze op vatting steeds gezien In het kader van de contra-reformatorische strekking, waardoor men er alleen maar neen te gen kan zeggen. Anderen naar ons gevoelen de overgrote meerderheid erkenden ook deze contra-reformatorische strekking van het mandement, maar zagen er tevens desondanks stukken reëel christelijk beleid in, waardoor men er op bepaalde punten ja tegen kan zeg gen. Maar uit de discussie bleek, dat de theologen, die de eerste opvatting hul digden, met deze critiek beoogden het mandement als kerkelijk stuk te ver oordelen en tegenover de R.K. kerk en haar pretenties een radicaal neen te doen horen, terwijl zij tegelijkertijd bereid waren te erkennen, dat in het Rooms-Katholiclsme, zoals dat zich in een R.K. politieke party voordoet, voor Reformatorisch-ehristelijke par tijen aanknopingspunten voor ge meenschappelijk bandelen kunnen lig gen. Zy wensten dat echter los te maken van het mandement. Op het niveau van de kerk kan volgens hen het aanknopingspunt niet liggen. - FEN Duits gerechtshof kwam. onlangs voor een merkwaar dige, gecompliceerde situatie te staan. Een echtpaar met één kind verkreeg echtscheiding en de man hertrouwde met zijn eigen sciioonmoeder. Ais echtgenoot van de groot moeder van zijn kind werd hij ook grootvader van zijn eigen kind, terwijl de grootmoeder tegelijkertijd de stiefmoeder van het kind was. De moeder van het kind werd als dochter van de tweede vrouw de zuster van haar eigen kind. De president van het hof maakte de opmerking:' „Wij kunnen hier wel mee doorgaan, totdat wij bewezen hebben, dat het kind als kleinkind en kind van zijn vader ook zijn eigen vader is. Wanneer een kind zijn eigen vader is, dan volgt daar uit logischerwijze, dat zijn moe der haar eigen echtgenote is. Maar de dingen zullen pas wer kelijk ingewikkeld worden, wan neer het kind trouwt en zelf kinderen heeft". Verwacht wordt, dat de vice-rninris- ter-presidem van Joego-SIavië, de heer Kardelj, die in de volgende week ons land zal bezoeken, een onderhoud zal hebben met minister-president dr. Drees en minister mr. Beyen. In de loop van 1955 zullen speciale posttreinen in de avonduren worden ingelegd, waarschijnlijk het eerst op de lijnen van Amsterdam richting Maastricht. Deze treinen zullen uitsluitend uit postrijtuigen bestaan, waarmee Nederland een Europese primeur heeft. In de komende 4 a 5 jaar zal het telefoonnet geheet geautomatiseerd wor den. Dit is thans reeds voor 92 pet het geval. Een nieuwe kabel tussen Neder land en Engeland zal in het komende voorjaar aan het telefoonverkeer ten goede komen. Een nieuwe kabel naar Denemarken wordt in de zomermaanden gelegd Straalzenders voor het telefoonverkeer worden voor de Zeeuwse, Zuid-Hollandse en Wadden-eilanden in 1955 gebouwd. Het telefoonverkeer met deze gebieden is den niet langer afhankelijk van kabel verbindingen. hetgeen van grote beteke nis is voor het geval de eilanden opnieuw door het water mochten worden geïso- IN de practijk zal, naar het ons voorkomt, dit verschil geen groot verschil blijken. Dat van reforma torische zijde de noodzakelijkheid, de christelijke plicht tot christelijke partijformatie wordt gesteld, is ver uit voor ons de hoofdzaak. Desniettemin achten wij deze radl- cale critiek op Rome eenzijdig. In 1855 gaf Groen zijn houding te genover Rome aldus weer: „Waarde ring voor elke in de Roomse Kerk on der jammerlijke bijvoegselen bedekte waarheid.'* „Schriftuurlijke bestrijding van wan begrippen, waarbij in de opvatting van de gelovige Protestant het enig nodige bedreigd wordt." Dat is dus niet eenzijdig. In de jaren dertig der vorige eeuw schreef hij: „De revolutionnaire strekking ls 'egen hét ganse christendom gericht Hervormden, Luthersen en Katholieken worden gelijkelijk bedreigd. De ver dediging moet gemeenschappelijk we zen: Niet door gedwongen vereniging of toenadering.maar door vasthou ding aan het christelijk geloofdoor eea levendig gevoel dat het verschil hwsen gezindheden, In welke Christus als God en Heiland wordt aangebeden, voel geringer is dan tussen het chris tendom en een leer, waarin het atheïs- Mo Opgesloten ligt." En in 1858 heet het: „Onze christelijke betrekking op de Eoomse Kerk legt jegens haar, in de ahfid tegen het ongeloof, plichten op, voor wier beoefening dikwijls gelegen heid is. De Roomse 'Kerk moet door Protestantse christenen verdedigd wor den, voor zover in haar Christus zelf aangerand wordt...." ■•••„Wij zijn geen Roomsen ofschoon als belijders van Christus, boge prijs stellen op hetgeen bij hen chrls- telijk is. Christus is het verenlgings- Pnnt; in Hem hebben Roomsen en Pro testanten tegenover het ongelooi jneenschappelijk belang. Aan deze een- beid wordt van weerskanten te wei- teg gedacht." Dit zijn woorden, die naar het ons ..Nederland erkent zün verantwoorde lijkheld ten opzichte van de bevolking van Westelijk-Nieuw-Guinea ingevolge art. 11 van het Handvest en brengt ieder jaar regelmatig rapport aan de Ver. Naties uit over de vooruitgang op eco nomisch, sociaal en cultureel gebied. Australië was zeer verheugd kennis te nemen van de vooruitgang, die de Ne' derlanders maakten, en van de open hartige en duidelijke rapporten, die zij indienden", „Hel volk van West-Nieuw-Guïnea agiteert niet om zelfbestuur of wenst niet onder Indonesisch bestuur te ko men. De zeer grote meerderheid der in woners hebben in het geheel geen stand punt inzake deze kwestie van souverei- niteit", „Wij geloven, dat hel Nederlandse be stuur over W-est-Nieuw-Guinea de beste middelen verschaft om dc bevolking te brengen tot zelfbestuur en tot het te zijner tijd beslissen over hun eigen be stemming. Indonesië houdt met aandrang vast aan hetgeen bijna uitsluitend een juridische eis is voor het opnemen yan West- Nieuw-Guinea. zonder rekening te hou den met de rechten en wensen van de bevolking van dat gebied. Indien aan de Indonesische aanspraak zou worden vol daan. zou het rapporteren aan de Ver enigde Naties over het gebied opeens ge staakt worden en zouden de V.N. ver stoken zijn van iedere verdere gelegen heid om haar noodzakelijke invloed over de vooruitgang van de inheemse bewo ners uit te oefenen. „De Indonesische juridische kwestie is gebaseerd op con interpretatie van een deel van één van de reeks overeen komsten die volgens Indonesië los daar van gezien moet worden. Zü is niet overtuigend, zelfs niet uit juridisch oogpunt en dit zal duidelijk blijken, wanneer de Indonesische aanspraak bin nenkort in de politieke commissie der V.N. zal warden besproken. Het gebied van West-Nieuw-Guinea is uiterst onregelmatig en uiterst moeilijk en kostbaar tot ontwikkeling te brengen. Het zoveel mogelijk in het voordeel van de inheemse bevolking open te leg gen. zal aanzienlijk veel geld, weten schappelijke kennis, moderne vakbe kwaamheid en administratieve kundig heid vragen. De bestaande regelingen onder hel bestuur van Nederland, dat het belang der Ver. Naties erkent in de vooruitgang van de inheemse bewoners schijnen in dit opzicht het meest be lovend". leerd. De straalverbindingen zullen ech ter niet alleen dan dienst doen. Zij wor den ingeschakeld in het gewone tele foonnet. Het halfautomatische telefoonverkeer met het buitenland, waarmee op het ogenblik proeven worden genomen, zal verder ontwikkeld worden en wel met Engeland, "elgië, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en de Scandinavische landen. Het is de eerste stap op de weg naar vol automatische internationaal telefoneren. Dit uitgebreide programma heeft de nieuwe directeur-generaal van de PTT, ir. J. D. H- van der Toorn, gisteren op een persconferentie ontvouwd. Het is een noodzakelijk gevolg van de snelle groei van het bedrijf, die zich o.m. mani festeert in het feit. dat het aantal binnen landse brieven gestegen is van 550 mil- lioen in 1939 tot 725 millioen in 1953, het aantal drukwerken van 525 millioen tot 800 millioen en het aantal postpaketten van 6 millioen tot 17 W millioen Het post vervoer per trein breidde zich in Vier jaar, nL van 3949 tot 1953, uit van 64.000 ton tot 82.000 ton. Bij de telefonie gaat de ontwikkeling nag sneller dan bij de posterijen. In het eerste kwartaal 1955 wordt de 700.000ste abonné verwacht, waarmee het aantal aansluitingen in minder dan tien jaar verdubbeld zal zijn. "In'7a 8 jaar kan opnieuw een verdubbeling verwacht wor den en het ziet er nog lang niet naar uit dat Nederland, wat teiefoondichtheid be treft. verzadigd is. Ook bij de .Rijkspostspaarbank gaat de groei gestadig door. Van 2.400.000 boekjes in 1939 is men nu gekomen aan 4.300.000 boekjes. Verwacht wordt dat volgend jaar kan worden begonnen met de bouw van een nieuw gebouw in Amsterdam. Het maximum bedrag, waarover rente wordt vergoed en dat thans 2500 be draagt, zal binnenkort aanzienlijk wor den verhoogd. De PTT hoopt de loonsverhoging van 6 pet. die het bedrijf 15 millioen gulden kost, in de meeste onderdelen ven het bedrijf te kunnen opvangen londer tariefsverhogingen. Indien in enkele onderdelen een verhoging van de tarie ven nodig tal blijken, tal er krachtig naar gestreefd worden deze to beperkt mogelijk te houden. Het bedrag van 15 millioen heeft alleen betrekking op de vaste lonen en salaris sen. Daarnaast zal de PTT ook het hoofd moeten bieden aan eventuele prijsstijgin gen van materialen, die het gevolg van de loonronde kunnen zijn. (Van onze Haagse redacteur) De postcheque- en girodienst zal in beperkte mate gedecentraliseerd worden. De sterke uitbreiding van het werk er zijn thans 600.000 rekeninghouders tegen 364.000 in 1939 en de moeilijk heid om voldoende personeel in Den Haag aan te trekken, heeft reeds geruime tijd geleden geleid tot het overwegen van deze decentralisatie, waarover nu een beslissing is genomen. In 1955 zal een dependance van de dienst in het Oosten van het land gevestigd worden Ook wordt een betere huisvesting van de dienst in Den Haag overwogen. Men hoopt in 1955 een beslissing te kunnen nemen over de grootte en de plaats Van een nieuw gebouw. Tijdens hel bezoek (fat HM. de Koningin Vrijdag aan Oen Helder heeft gebracht in verband met de viering van Den Helder-Marinestad, werd o.a. de enige dochter tan Doms Rijkers, mevrouw dc weduwe Th. VaderRijkers aun H.M. voorgesteld. me?i, zonder voldoende inkomsten achtergebleven. ALS Calvijn het heeft over de band, die er is tussen de Reformatie en de Kerk van Rome dan zegt hü, dat die er is „aliquatenus", d.w.z. tot op zekere hoogte en „quodammodo", d.wjz. op de een of andere wijze. Wy geloven, dat in de erkenning en in de reserve, die uit deze beide woor den spreekt, ook voor het heden de juiste houding tegenover de R.K. Kerk kan worden gevonden. Van een onzer verslaggevers Naar wij vernemen zal Nederland het volgend jaar drie koninklijke bezoeken uit het buitenland tegemoet mogen zien. Het betreft hier bezoeken uit Zweden, België en Luxemburg. De juiste data van het verblijf van de vorstelijke personen is nog niet vast gesteld. Het staat wel vast, dat zij hun intrek zullen nemen in het pa leis op de Dam in Amsterdam. Bijdragen kunnen worden gestort op de girorekening van de burgemeester, de heer G. ICeijzer, nummer 34 84 15 of ten kantore van de Amsterdamsehe Bank, bijkantoor Urk. Tijdens een Donderdagavond door de burgemeester van Urk belegde verga dering van notabelen uit het dorp is het comité gevormd. Dit bestaat o.m. uit de plaatselijke predikanten, enige artsen, middenstanders, vissers en ar beiders enz., zodat alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd zijn. Men besloot aan de hulpactie een nationaal karakter te verlenen omdat zonder meer duidelijk is, dat Urk alleen een voor daadwerkelijke hulp toereikend bedrag dat in de tonnen zal moeten lopen niet bijeen kan brengen. Er werd een memorandum opge steld, dat aan vrijwel alle dagbladen en aan tal van instanties is verzon den. In dit memorandum wordt gere leveerd, hoe zwaar Urk is getroffen: de eigenaar van de kotter UK 174 verloor zijn hele vermogen ter waarde van ongeveer 125.000 gulden en krijgt van de verzekering juist voldoende terug om de op het vaartuig rustende schulden te kunnen afbetalen, en voorts zijn de gezinnen, waarvan leden-kostwinners om het leven kwa- Weliswaar wordt in de eerste nood op bescheiden wijze voorzien door de Urker vissers die zich bovendien spontaan hebben ingezet om het wrak en de stoffelijke overschotten te zoe ken alsmede door het ongevallen fonds, doch spoedig zal meer nodig zijn dan waarover thans kan worden beschikt. West-Duitsland zal per maand 600 mil lioen mark blijven betalen voor het on derhoud van de Franse, Britse en Ame rikaanse bezettingstroepen, zolang de be zetting niet formeel beëindigd wordt. De Franse radicaal-socialistische par tij, die thans te Marseille haar jaarlijk se congres houdt, heeft zich volledig ge schaard achter premier Mcndès-France, die lid is van de partij. Vóór de stemming in de Nationale Vergadering, die het einde betekende van de EDG, was de radicale partij ver deeld en in meerderheid tegen Mendès- France. Diens voortdurende successen, zijn populariteit, in het land en de gun stige invloed, die daarvan voor de ra- dicaie partij bij de volgende algemene verkiezingen zou kunnen uitgaan, heb ben echter een verenigde partij a.üiter Mendès-France geschapen. Het bondsbestuur van de Nederlandse Kappersbond deelt mede, dat aan de kappers is geadviseerd hun tarieven niet te verhogen na invoering van de 6 pet. loonsverhoging. Alleen zij. die achterge bleven zijn met de aanpassing van hun tarieven, zoals op 1 Januari van dit jaar werd geadviseerd, werd aangeraden daartoe alsnog over te gaan. Naar wij vernemen wordt te Rotterdam de mogelijkheid bestudeerd om vrouwe lijke politie-agenters aan te stellen, die echter geen surveillancediensten zullen behoeven te verrichten, maar o.a. bij de regeling van het verkeer van dienst kun nen zijn. Het feit, dat Rotterdam een tekort heeft van meer dan 300 politie agenten heeft tot dit denkbeeld geleid. Het is evenwel nog slechts in een begin stadium van overweging. vVeerrapporten van TJ Jj O max. NeersL nedenochtend 7 uur cj Cl ±J O temp. afgel. station Weer Sd gfst 24 uur Helsinki zw. bew. W 1 —2 0 Stockh. geh, bew. NO 1 2 0 Oslo sneeuw NO 4 3 0.1 Kopenh, geh. bew. ZW 10 12 6 Londen regen ZZW 8 35 0.6 .Vdam zw- bew. 13 Brussel licht bew ZZW 4 lil 0 Parijs on bew. ZZW 3 10 0 Bordeaux on bew. windstil 13 0 Grenoble mist windstil q 0 Nice on bew. NW 4 na 0 Warschau nevel ZW 2 8 0 Berlijn nevel ZW 4 10 0 Frankfort mist ZW 2 7 0 München onbew. Z 1 5 0 Zürich mist windstil 3 0 Genève nevel windstil 2 0 Locarrto mist windstil I 0 Rome half bew. ONO 4 12 O voorkomt de aandacht verdienen, te meer omdat zij komen van een man, die volgens de Schaepman-biograat Juies Persyn de .sterkste antipapist van heel Nederland" was! Zij verdienen, naar net ons voor komt, aanvaarding omdat Groen niet eenzijdig was, maar tegenover Rome steeds als kampioen der Reformatie is ojyetreden en het anti-reformato risch karakter van Rome ook steeds sterk naar voren bracht. Wij citeren uit „Maurice et Barne- vclt" daarvoor het volgende duidelijke woord: „Het godsdienstig vaderland van de Ultra-montaanse partij (R.K.) is in de hemel. In de toekomst, zonder twijfel! Maar in dit leven in Rome. Haar wet is het Woord Gods. Ongetwijfeld! Maar uitgelegd in Rome. Haar geweten is haar gids, ongetwijfeld! JVÏaar gediri geerd door het machtswoord van het Vaticaan, hetzij direct, hetzij indirect overgebracht langs de hiërachische weg." Juist om deze laatste woorden, ver dienen de andere woorden van Groen ook voor deze tijd gehoor, Christus is in de Roomse Kerk niet weg, maar, naar het kernachtige woord van Calvijn „semisepultus", half be graven. Dit is wat Groen bedoelde als hii zei, dat in de Roomse Kerk de Christus, zij het ook „onder een dek sel" verkondigd werd. Wij moeten by de R.K. Kerk zowel voor het deksel als voor wat daar onder is, oog hebben. Hel Amerikaanse echtpaar Grammar wonende te Fort Belvoir in de Ameri kaanse staat Virginia,, heeft acht kin deren geadopteerd. Het zijn (tan links naar rechts): Oscar George (3 jj. Ma- bel CS jj, Eugen 6 j.), Peter (7 j.J, Ve ra (7 j.), Rosewitlia (7 j.), Karin (8 j- en Edicard (8 Het gezin-Grammar is ongetwijfeld wel liet grootste adop tie-gezin ter wereld. En het echtpaar Grammar is er wat trots op. Mrs. Mabel Grammar is een vroegere journaliste, haar man, Oscar Grammar, is adjudant- onderofficier, die vroeger in Duitsland te- Mannheim, gestationneerd was. 'Hier tcerd dit echtpaar met ontfer ming bewogen over de vele kinderen van gemengd bloed, om wie de vaders (militairen) zich niet bekommerden en wier moeders te arm waren om hun de nodige verzorging te geven. Niet alleen adopteerden dc Grammars zelf acht van deze kinderen, maar ook vonden zij een tehuis 'voor nog een 500 van deze kinderen. (Van onze weerkundige medewerker) Voor vandaag en morgen wordt zacht en overwegend droog weer verwacht met enkele opklaringen vooral in het Zuiden van het land. De koude lucht uit de Poolstreken die met Noordelijke winden- tot het midden van de Noordzee tons doorgedrongen, wordt nu weer teruggedreven door een Zuid-Westelijke luchtstroming, waarmee de zachte lucht van de Golf van Biskatje naar onze omgeving wordt gevoerd. Droge vochtigheid van de luchtstroom is oorzaak dat veel bewolking wordt meegevoerd. Boven Frankrijk echter wordt het weer zeer rustig en loste de bewolking bijna geheel op. Bij zonnig weer steeg de temperatuur in Zuid-Fr ankrijk tot omstreeks 25 graden in Noord-FrankijkZuid-Engeland en ons land schommelde de tempe ratuur overdag tussen 15 en 20 graden. Af en toe breiden de op klaringen zich naar het Noorden uit. Veel verandering in deze toestand wordt er ook voor Zondag nog niet verwacht. Alhoewel de Oceaanstromingen langzaam weer dichterbij komen. De depressies zijn echter op het Oostelijke gedeelte van de Oceaan bijzonder actief: Daarentegen veroorzaakte een tropische cycloon een hevige beroering in de atmosfeer langs de kust van Amerika. Gisteravond nam de cycloon echter geleidelijk in hevigheid af. (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen hebben burgemees- Ier en wethouders van Den Haag een dag of tien geleden aan de directeur van het Openbaar Slachthuis, de heer P. van Rijn, in ovenveging gegeven ontslag uit zijn functie te vragen. De heer Van Rijn heeft aan dit verzoek gevolg ge geven en de ontslagaanvrage ingediend. Het college is hiertoe overgegaan nadat gebleken was, dat de heer Van Rijn ernstig tekort geschoten is op het gebied van het personeelsbeleid. Een grondig onderzoek is aan de stap van B. en W. voorafgegaan. De maatregel van het college houdt geen verband met hygiënische misstan den die. naar een der Haagse bladen de zer dagen meldde, in het Haagse slacht huis zouden voorkomen. De hygiënische toestand heeft geen aanleiding tot klachten gegeven sinds geruime tijd ge leden verbeteringen zijn aangebracht, die noodzakelijk waren om het slacht huis in aanmerking te doen komen voor vleesieveranties aan het Amerikaanse leger. Uitsluitend het onderzoek naar het personeelsbeleid is voor het gemeen tebestuur aanleiding geweest de direc teur in overweging te geven zijn functie neer te leggen en het college heeft dit gedaan, voordat enige publicatie over deze zaak was verschenen. Maandag zal in de gemeenteraad over de kwestie geïnterpelleerd worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1