Nederlanders ver aagd door het water Vermoedelijk geen doden onder landgenoten Ook Liverpools haven wordt lamgelegd (Bemanning „Prins Willem V maakt het uitstekend Churchill wijzigt kabinet maar blijft zelf Bonn stelt drie voorwaarden voor Saarprobleem Vluchteling hing 27 uur aan het onderstel van een l)-trein OVERSTROMINGSRAMP IN CANADA STAKING BREIDT ZICH UIT m MacMillan toekomstige leider van de Conservatieve partij? Chauffeurs ook in New York aan het staken 1 Is HIAANDAG 18 OCTOBER 1954 Vreemde zeiltocht TWAALFDE JAARGANG No. 2903 Missie-nederzetting overvallen Ernstig ongeval in -Ambonezenkamp Twee kinderen gedod Het 16.000ste schip in de Nieuwe Waterweg Ho Tsji Minli in Hanoi Bij schietpartij in de rug getroffen Rumoerige ONTDEKKING OP UTRECHTS STATION verkiezingen in Jordanië Negen gewonden bij autobotsing Het weer in Europa it Acht schepen zoeken naar vermiste kotters De wilde staking in de haven van Londen heeft zich uitgebreid tot de haven van Liverpool. Op een rumoerige vergadering is gister avond besloten de 17.500 geregistreerde arbeiders van Liverpools haven na Londen de grootste van het land op te roepen, vanochtend om acht uur het werk neer te leggen. De havenarbeiders te Southampton, een andere grote havenstad, zullen vandaag stemmen of zij de Londense stakers zullen steunen. Mau-Mau nam represaille De kapitein van de „Prins Willem V", de heer P. J. A. Huiland, wordt geholpen bij het aan land gaan te Milwaukee Commandant Amerikaanse continentale leger Verdachte wilde vluchten Argentijnse ambassadeur in ons land Wegens een storing in de electriciteitsvoorziening kon de krant van heden slechts met een zeer onvol ledige inhoud verschijnen. Vele doden en gewonden Rotterdam: Witte de Wlthstraat 30 Teief. X15700 <4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 •«-Gravenhage: Huygenspletn 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afd. Tel. 114402 Dordrecht: Scheffersplein 3 Telefoon 4570 Postgiro No. 424208 Klachtendienst TeL 7314 Gouda: Fluwelensingel 104. Red. Tel. 2867. Adv. TeL 4735 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6-/5 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. THkhua/" Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN De heer en mevrouw Johan de Peuter, hun twaalf kinderen en de zoon van een buurman hebben Vrijdagnacht gedurende vnf uren in hun twee verdiepin gen tellende woning rondgedob berd op de woelige baren, na dat Holland Marsh door de over trekkende orkaan in een wild meer was omgetoverd. Het huis dreef over een af stand van vijf mijl over de gol ven en „liep eindelijk aan de grond" tegen dc talud van een hoofdweg. „We keken uit het raam en dachten dat onze auto wegspoel de", vertelde Johan de Peuter na afloop van dit vreemde expe riment. „We vergisten ons ech ter. want het was het huis dat een watertochtje ging maken, terwij! de auto bleef staan." Eerst begaven de waterlei dingbuizen het en toen even la ter ook het licht het begaf, hield niets ons huis meer aan de grond en dreven we weg." Zo beschreef de heer De Peu ter het begin van zijn reis. De De Peuters werden later door de politie met een roeiboot uit hun jenarde positie bevrijd. Met hei oog op hel weer rijn de Urker en Heldorse vis»cher«schepen, die hebben gezocht naar d« wrakken van de in de nacht van 6 op 7 Octo ber verdwenen vissersschepen UK 174 en de HD 6 Zaterdagmiddag in de haven van Woit-Terschelling binnen gelopen. Besloten werd dat volgende vreek acht van de grootste schepen het zoeken zullen voortzetten. De rest van de schepen zal weer ter visserij gaan. Tien procent van de bruto-opbrengst van de vangsten die deze schepen zul len binnenbrengen, is bestemd ter dekking van de kosten, die de acht schepen maken bij het zoeken. Nederlandse emigranten hebben in bootjes de vlucht moeten nemen, toen tijdens het afgelopen weekeinde het vruchtbare Canadese tuinbouwgebied Holland Marsh bij Bradford, vijftig km benoorden Toronto, onder water liep. De hele bevolking van ruim duizend personen, meest afkomstig uit Nederland, moest evacueren. Niemand zou echter om het leven gekomen zijn of vermist worden. In het gebied van Toronto zijn evenwel naar schatting 53 personen verdronken. In één straat zouden 25 mensen de dood hebben gevonden. Ook elders In Canada heeft het water mensenlevens gekost. De ramp is een gevolg van de orkaan Hazel, die boven Canada uit gewoed raakte, na op een grillig pad van meer dan 300D km (via Haïti en de Ver., Staten) tenminste 114 mensenlevens geëist te hebben. De materiële schade loopt in de honderden millioenen. Holland Marsh, een van Canada's beste tuinbouwgebieden, is op het ogen blik een meer van 2400 ha. waarin het weter drie meter diep staat. De ruim duizend inwoners zitten nu samenge dromd op enkele plekken rondom Brad ford bij benzinestations en woonhuizen. Ongeveer 500 huizen staan in het gebied van Holland Marsh gedeeltelijk in het modderwater. De overstroming werd ver oorzaakt doordat het Ontariomeer bui ten zijn oevers trad. Een Nederlands emigrantengezin is door een helicopter gered van het dak van een huis in Weston, waar het ge zin een toevlucht had gezocht toen het water al door dc ramen van de twee de etage binnendrong. Jan van Gelder, zijn vrouw en vier kinderen hadden 'n hele nacht op het dak gezeten terwijl het grauwe water hun huis dreigde weg te spoelen. In Toronto zijn 3,2 millioen perso nen van de buitenwereld afgesneden toen het water de stad begon binnen te stromen. In één straat zijn volgens reddings- iloegen tenminste 25 personen in hun ling (West-Virginia) moesten Zondag 400 gezinnen hun huizen verlaten, om-] dat dc laag gelegen wijken waren over stroomd. Vast staat, dat de orkaan en de over stromingen in de Ver. Staten tenminste 76 mensen het leven hebben gekost. Naar schatting zijn in de Ver. Staten 150QI huizen en gebouwen verwoest en IQjODOl beschadigd. President Eisenhower heeft Zondag, na een spoedconferentie met hoogge plaatste functionarrissen op het Witte Huis, gelast federale hulp te bieden aan de getroffen staten Noord- en Zuid- Carolina. Op Haïti, waar de storm zijn eerste grote slag sloeg, zijn officieel 21 doden gemeld, maar volgens een schatting van het Rode Kruis zijn hier ongeveer 200 personen om het leven gekomen. N Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. AANHOUDEND ZACHT Aanhoudend vrij warm voor de tijd van het jaar. In de Noordelijke helft van het land: zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen of motregen. Matige, nu en dan krachtige Zuidwestelijke wind. In de Zuide lijke helft van het land: tamelijk veel bewolking, doch slechts hier en daar wat regen of motregen. Overwegend matige Zuidwestelijke wind. «fc. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S, BRUINS SLOT Troepen staan gereed om, zodra de regering dit nodig oordeelt, het werk in de havens op zich te nemen. Het ziet er naar uit dat zij weldra in actie zullen komen, want gisteravond was er weinig kans op een spoedig vergelijk met de stakers. pi hui/en verdronken. Te Woodbridge, een gebied met 1700 inwoners, in de buurt van Toronto staat hét water 25 cm hoog in de stra ten. Honderden mensen zijn uit de overstroomde gebieden geëvacueerd, hoewel de politie geen verdere stijging van het water verwacht. Eer, groep van ongeveer honderd Mau- mau-leden heeft Zaterdagavond een over val gedaan op de nederzetting van de R.K. Missie te Riara, ongeveer 25 km ten i...Noorden van Nairobi. 30 hutten werden Ir de Ver Staten is de rivier de Ohio platgebrand. Een inheemse geestelijke onrustbarend hoog gestegen. In Wh£e-|werd doodgeschoten en zijn lijk in een van de brandende hutten geworpen. Zes inheemsen liepen zware brandwonden op en drie werden door de groep aanvallers ontvoerd. De staf van de missie, die zich in een vertrek van het hoofdgebouw had ver schanst. wist uit de handen van de aan vallers te blijven. Men neemt aan, dat de overval bedoeld was als represaille op de maatregel van de regering van Kenia om de inheemse markten in het gebied te sluiten en vee weg te voeren, nadat vorige week van uit een hinderlaag een aanval was gedaan op een patrouille van de inheemse garde. De geredde bemanning van het Ne derlandse schip „Prins Willem V", dat Donderdagnacht in het Michigan- raeer is gezonken, heeft een comforta- Iwl onderkomen gevonden in een hotel te Milwaukee. Zij hebben van hun maatschappij .nieuwe uitrustingen ge kregen, ter vervanging van de verlo ren gegane. „Ik ben niet nat geworden, dat is alles wat ik zeggen kan", zei de heer T J. van der Mey, de hoofdmachinist. „De bemanning heeft zich bijzonder •Gedisciplineerd gedragen en is onmid dellijk zonder dat er van enige verwar ring sprake was in de reddingboten ge gaan". De 26-jarige Josef Menheere. de electrician van de „Prins Willem V" vertelde: „Nadat ik even de toestand aan dek opgenomen, besloot ik naar de machinekamer te gaan en te kijken, of Ik dar zou kunnen helpen. Toen ik de machinekamer binnenkwam ontdekte ik een groot gat in de romp, waardoor het ijskoude water binnenstroomde. We probeerden de machines gaande te houden, maar het schip zonk vrij snel. De voorzitter van de Li by se senaat, umar Mansoer, is bij koninklijk decreet ontslagen. In zijn piaats is Ali Alabdia benoemd. Koning Idris heeft voorts de arres- tatie van zeven personen, onder wie zonen van de kroonprins, gelast, die zich ^huldig zouden hebben gemaakt aan het smeden van een complot tegen de regering. Ik ging terug naar dek om rpe in de reddingboot te begeven". Vrijdag zou een eerste onderzoek naar de juiste toedracht van de ramp zijn ingesteld, maar dit is uitgesteld tot Maandag, omdat dan de vertegen woordigers van de verzekeringsmaat schappij aanwezig kunnen zijn. Men schat de waarde van het schip op 1.250.000 dollar en de lading op 750.000 dollar. Het was het eerste ongeluk dat de kapitein in 35 jaar zeevaart is over komen. Volgens de agenten te Milwaukee van de Oranjelijn, waartoe de Prins Willem V behoorde, zullen de man nen van de Prins Willem nog ongeveer een week in Milwaukee blijven en daarna naar Montreal gaan, waar zij met het passagiersschip van de Oranje- lijn Prins Willem van Oranje, naar Rotterdam zullen terugkeren. De Prins Willem van Oranje zou 26 of 27 Oc tober uit Montreal vertrekken en wordt 4 of 5 November in Rotterdam verwacht. De kapitein van de Prins Willem V zal volgens de agenten van de Oranjelijn te Milwaukee waar schijnlijk kort na zijn verhoor door de commissie van onderzoek per vlieg tuig naar Rotterdam terugkeren. Naar eersi thans bekend wordt is Vrij dag in het kamp van Ambonezen ie Beugelen (gem. Staphorst) een ernstig ongeluk gebeurd dat de dood van twee Ambonese kinderen ten gevolge heeft gehad. Drie kinderen op en met het ijzeren draaihek dat de toegang tot het kamp kon afsluiten aan het spelen. Zij gaven er een duw tegen, sprongen er dan gauw op en lieten zich meevoeren. De bout waarmee het bovenste scharnier van het heb was bevestigd brak echter en daar door kantelde het zware hekwerk. Het kwam op de drie kinderen te recht die alleen zwaar werden gewond. Zfj werden naar een ziekenhuis in Zwolle gebracht. Op weg daarheen over leed een vijfjarig kind en in de nacht van Vrijdag op Zaterdag is een zeven- "arige eveneens gestorven. De Amerikaanse minister van het leger. Stevens, heeft Zaterdag de be noeming bekend gemaakt van generaal John Dalhquist tot bevelhebber van het continentale leger. Dit commando dat pas is ingesteld, is belast met de opleiding van de troe pen in de V.S. en de verdediging van het Amerikaanse vasteland. Generaal Dahlquist. die zes legers onder zich krijgt, staat rechtstreeks onder de staf chef van het leger, generaal Ridgeway. De bedoeling van de instelling van het nieuwe commando, als onderdeel van een algemene reorganisatie, is generaal Ridgeway enigszins te ontlasten. De Engelse premier Sir Winston Churchill heeft een aantal wijzigingen in zijn regering,.aangebracht, waardoor de mening, dat hij voorlopig niet van plan is af te treden, is versterkt. De wijzigingen omvatten de volgende portefeuilles: Harold MacMillan minister van Volkshuisvesting en plaatselijk bestuur, wordt minister van Defensie ais op volger van lord Alexander. De 60-jarige MacMillan, die ais minister van Volks huisvesting vele successen heeft ge boekt, wordt door velen beschouwd als de toekomstige leider van de Britse conservatieve party. Lord Alexander ie uit de regering getreden. MacMillan wordt als minister van Volkshuisvesting en plaatselijk bestuur opgevolgd door Duncan Sandys, de 46-jarige schoonzoon van premier Churchill. Selwyn Lloyd, minister van staat op het ministerie van Buitenlandse Zaken, volgt Duncan Sandys op als minister van Bevoorrading, Lloyd wordt als minister van staat opgevolgd door Anthony Nutting, par lementair onder-secretaris van Buiten landse Zaken. Sir David Maxwell-Fyfe, minister van Binnenlandse Zaken, wordt Lord Chancellor in plaats van Lord Sim mons, die is afgetreden. Majoor Gwilym Lloyd George, minister van Voedsel voorziening volgt Maxwell-Fyfe op aan Binnenlandse Zaken. Derrick Heath Cote-Amery, minister van Landbouw, wordt tevens minister van Voedselvoor ziening. De combinatie van landbouw en voedselvoorziening is mogelijk, aange zien de rantsoenering is opgeheven. Voorts zijn nog afgetreden miss Horsbroughs, minister van Onderwijs, en sir Lionel Heald, minister van Justi tie. Miss Horsbroughs wordt opgevolgd door sir David Eccles, minister van Arbeid, en sir Lionel Heald door sir Reginald Manningham Buller, advo caat-generaal. Nigel Birch, parlementair secretaris van het ministerie van Defensie, volgt Eccles op als minister van Arbeid en sir Reginald wordt opgevolgd door Harry Hylton-Foster, een zg. „back bencher". De earl van Munster, parlementair onder-secretaris aan het ministerie van Koloniën, wordt minister zonder porte feuille. Hg wordt in zijn oude functie opgevolgd door lord Lloyd. In Londen voegt zich bij de staking van havenarbeiders cn buspersoneel nog jen derde: die van de bouwvakarbeiders voor ijzerconstructies. Twaalf duizend van den zullen deze week het werk neerleg den. De stakers eisen hogere lonen dan betaald worden aan andere bouwvakar beiders, die minder gevaarlijk werk ver richten. Premier Churchill is het afgelopen weekeinde in zijn ambtswoning in Dow- ningstreet gebleven fin plaats van, zoals sijn gewoonte is, het weekeinde buiten ioor te brengen), teneinde uit de eerste tand berichten te ontvangen over de ont wikkeling van de stakingen. Dit is te op merkelijker, daar hij de gewoonte om aaar buiten te gaan zelfs getrouw is ge bleven op de vooravond van de negen- mogendheden-conferentie. De toestand is dan ook ernstig. Het werk in de Londense havens ligt geheel stil. nu ook het sleepboot- en lich- crpersoneel (4500 man) Zondagmorgen het werk heeft neergelegd. I Het totaal aantai stakende arbeiders be- fraagt nu ruim 27.000. De kolen- en olie- [oorziening van Londen en de vuilnis- Ifvoer worden door de staking ernstig Bedreigd. De huismoeders beginnen reeds de ge volgen van de havenstaking te voelen. De winkeliers zijn begonnen met een onofficiële rantsoenering van bacon. Als de staking aanhoudt, wordt, wat betreft boter en kaas, schaarste verwacht. Aan het eind van de week komt het ontbijt van Engeland in gevaar, verklaar de een importeur. Zondagavond besloten ook de 1.800 havenwerkers te Birkenhead,bij Li verpool, zich bij de solidariteitsstaking aan te sluiten. Indien alle 183 schepen in de haven vanLiverpool door de staking worden getroffen, sommigen met bederfbare lading aan boord, zal erop meer dan vierhonderd schepen in en buiten Londen niet gewerkt wor den. Door de staking in het Londense busbedrijf zijn slechts veertig van de 83 depóts in werking. De Transport en Algemene Arbeidersbond, diè de staking niet erkent, heeft voor Maan dag een vergadering van honderd af gevaardigden, van het 44.000 man tellende buspersoneel belegd om een „vredesprogramma" op te stéllen, dat aan het personeel ter onderschrijving moet worden voorgelegd. Ongeveer 24.000 vrachtautochauffeurs in de Staten New York en New Jersey zijn Zaterdagnacht een minuut over twaalf in staking gegaan om kracht bij te zetten aan hun eis om loonsverho ging. De chauffeurs vervoeren levensmidde len voor grote filiaalbedrijven, goederen voor kledinghandelaars, detailzaken en fabrieken die voor de landsverdediging werken, krantenpapier en import en ex portgoederen. Een derde deel van het totaal aantal stakende chauffeurs zou echter vandaag het werk hervatten, omdat enkele werk gevers de eisen van de chauffeurs heb ben ingewilligd. Het Duitse m.s. „Margaretba Honold" is Zondagmorgen ais 16.000ste schip van dit jaar de Nieuwe Waterweg-bin nengelopen. Het schip, dat een lading erts aan boord had, was afkomstig van Wabana. Gargadoor is de firma Hudïg en Veder. Vorig jaar arriveerde het Engelse s.s. „Donacilla" op 15 November als 16.000ste schip in de Waterweg. President Ho Tsji Minh van Noord- Vietnam is Zaterdag in Hanoi aangeko men, aldus heeft „de slem van Vietnam" de officiële radio-omroep van de Viel minh, bekendgemaakt, Ho Tsji Minh werd voor het presiden tiële paleis door honderden gedelegeer den, die „alle klassen der bevolking ver tegenwoordigen". begroet. Langs de weg. die Ho Tsji Minh bij zijn officiële intocht volgde, waren triomfbogen opgericht. Bondskanselier Adenauer zal Mendès- France deze week in Parijs drie voor waarden stellen voor een oplossing van het Saar-probleem, zo vernam United Naar eerst thans blijkt, is Vrijdagavond laat tc Raalte (Ov.) bij de arrestatie van een Deventemaar een schietparij voor gevallen waarbij de arrestant, de 23- jarige, ongehuwde R.. in de rug is ge troffen. Deze R. werd verdacht van dief stal van een bromfiets, die was neerge zet voor een café aan de Waterstaat te Deventer, De rijkspolitie te Raalte trof de man aan. Hij trachtte te ontvluch ten. Daarbij heeft hij een schot in de rug gekregen. De man is naar een zie kenhuis te Deventer vervoerd. Zijn tt<- stand was heden zorgwekkend. De nieuwe Argentijnse diplomatieke vertegenwoordiger bij het Nederlandse Hof, de ambassadeur dr. Natalio Car- vajal Palacios, is Zaterdag in Den Haag gearriveerd. Na de verheffing van de legatie tot ambassade, is het de eerste maal. dat Argentinië in ons land wordt vertegenwoordigd dooi een ambassadeur. De nieuwe Argentijnse diplomaat was minister van Justitie in zijn land. Press in goed-ïngclichte Duitse rege ringskringen. Deze voorwaarden zijn: 1. iedere regeling kan slechts voor lopig zijn en moet de weg open laten voor een definitieve oplossing, in te voegen in een Duits vredesverdrag. 2. de conventie inzake de rechten van de mens, zoals die is opgesteld door de Raad van Europa, moet ook in het Saar- gebied worden toegepast. 3. Duitsland moet dezelfde economi sche rechten hebben in het Saargebied als Frankrijk. Maar Duitsland is bereid de voortduring te accepteren van de tolunie en van de valuta-unie tussen Frankrijk en het Saargebied. Adenauer zal Dinsdag naar Parijs rei zen, waar zijn conferentie met Mendès- France nog dezelfde dag zal beginnen. (Van een onzer verslaggevers). Na zich 27 uur te hebben vastge klampt aan het onderstel van de Italië- Holland-express is Vrijdagmiddag bU de aankomst van de trein op 't Utrecht se Centraal Station 'n verstekeling ont dekt van wie men vermoedt dat hij nit een concentratiekamp in Joegoslavië Is ontvlocht. Bjj hot controleren van de remmen om kwart over twaalf z>ag een spoor wegarbeider de man tussen de assen zitten. Hij was volkomen uitgeput en door de lange treinreis op net onderstel roetzwart geworden. Onmiddellijk is de man overgebracht naar het hoofd bureau van politie en ter beschikking gesteld van de Vreemdelingendienst. Uit zijn woorden maakte men op, dat hij een Bulgaar is. Hij zegt Joran Ta- aev t# heten «n in 1914 geboren te zijn in Bulgarije. Uit een concentratiekai, ontvlucht, is hij naar Oostenrijk ui geweken, waar hij in de stad Graz zit heeft verborgen onder de trein. Hoewel zijn bedoelingen moei li. zgn te begrijpen, vermoedt men dat h politiek asyl zoekt. Hij Is voorlopig i> gesloten in het politiebureau. Vanmiddag zal Tavez, die voorlopi, Is opgesloten in het politiebureau door een tolk ondervraagd worden. Tenminste 23 personen zijn gedood en 300 gewond bij de verkiezings relletjes, die zich Zaterdag in Jor danië hebben voorgedaan. Er werden meer dan 100 arrestaties verricht. De meeste arrestanten zijn jongelie den, die er van beschuldigd worden de ongeregeldheden veroorzaakt te hebben. Naar verder wordt gemeld, zouden militairen de hoofdstad van Jordanië, Amman en de steden Salt en Nabloes bezetten. Nabloes is vol komen van de rest van het land afgesneden. Er is een uitgaansverbod van kracht voor de gehele dag. In Amman geldt een uitgaansverbod van zonsondergang tot -opgang. De onlusten braken uit terwijl Jordaniërs zich naar de stembus be gaven ter verkiezing van een nieuw parlement van 40 afgevaardigden uit 115 candidaten. Ten minste 30 van de 40 gekozenen zouden regerings- candidaten geweest zijn. Volgens in Damascus ontvangen berichten zou slechts 5 pet. varf de kiezers zijn opgekomen. De Jordaanse radio-Ramalla heeft „onverantwoordelijke elementen" de schuld gegeven van de onlusten, waarbij betogers getracht zouden hebben het gebouw van de Ameri kaanse voorlichtingsdienst in Rammala in brand te steken. Op belangrijke punten en op de hoofdwegen werden militairen gepost. Het verkeer en de verbindingen wer den ontwricht en in Amman werd een nood toesta rfd afgekondigd. Vol gens radio-Rama'lia had de politie grote zelfbeheersing aan de dag ge legd Tegenover provocatie. In het nieuwe parlement hebben zes leden van het huidige kabinet onder leiding van Aboe El Hoeda Tewfik, zitting. Het parlement zal Donderdag door koning Hoesseirf wor den geopend. Negen personen zijn gisteravond ge- wond geraakt bij een botsing tussen twee auto's gisteravond op de Rijks weg tussen Niezijl en Noordhom, bei de gem. Zuidhom (Gr.). Uit de richting Leeuwarden kwam een personenauto bestuurd door ir. Van H. uit Hoogezand-—Sappemeer, uit de richting Groningen een personenauto met aan het stuur H. uit Groningen. De wagens zgn tegen elkaar gebotst op een plaats waar éen -weghelft onbruik baar was wegens herstelwerkzaamheden. De heren L., H. en V., die zich in de uit Groningen komdene auto bevonden werden evenals de bestuurder ernstig gewond. In de auto die door ir. Van H. werd bestuurd zaten zgn echïgneote, en drie kinderen. Zij werden alleri eveneens ernstig gewond. Zes ziekenauto's heb ben de gewonden naar het Academisch Ziekenhuis te Groningen vervoerd. Naar de oorzaak van het ongeluk wordt een onderzoek ingesteld. Men vermoedt dat één der bestuurde» on der invloed van alcohol verkeerde. De 14-jarige kroonprinses Margarethe ion Denemarken gaat dezer dagen met haar moeder noar Engeland. Tér gelegenheid daarvan werd deze foto van haar genomen. De prinses schonk een exemplaar van de foto aan haar gouvernante, miss Mary North, die vandaag trouwt met een Deense zaken man. Miss North is de dochter van admiraal Sir Dudley North. .Veerrappt nedenocht >rten tran ?nd 7 our 6d tno. temp. Neertl afireL -Matton Weer gist *4 tmr Helsinki sneeuw Windstil 2 04 Stoekh. geh. bew. ZW 2 —X 0 Oslo geh. bew. Windstil 9 O Kopenh. regen ZO 8 —2 5 Londen zw. bew. ZZW 8 16 O A'dam zw. bew. ZW 6 14 0.1 Brussel zw. bew. ZZW 4 14 O Parijs licht bew. ZO 4 9 0 Bordeaux mist Windstil 10 O G renoble mist Windstil 3 0 Nice onbew. NW 3 11 0 Warschau regen ZZO 2 8 2 Berlijn nevel ZW 5 15 1 Frankfort nevel W 3 9 O MUnchen half. bew ZW 2 9 O Zurich mist Windstil 4 0.2 Gcncvii mist Windstil 4 O Locarno onbew. O 2 2 O Wenen nevel W 3 13 1 Innsbruck nevel Windstil 0 O Rome onbew. Windstil 11 0

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1