Ongerijmd? MET SLIB BEDEKT HOLLAND MARSH Ruim 1000 kolonisten alles beroofd In heel Canada wellicht meer dan 100 doden van {Kerkje een prooi der golven Rotterdam een half uur stroomloos 4i PARIJSE BESPREKINGEN BEGINNEN VANDAAG Niet mals HERFST-AARDBEIEN Duitse marine is reeds gereed om uit te varen Duizenden Nederlanders verlieten dit jaar Indonesië d Grote centrale overbelast bleef open Brug De Westduitse henvapening Nederland krijgt 56 nacht jagers Amerikanen zorgden voor opleiding DINSDAG 19 OCTOBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2904 Weerbericht Nederland zal Holland Marsh steunen Overstromingen in Schotland Prins Bernhard in Parijs Viering van de vijfde Mei in 1955 r Wie helpt betaalt geen belasting "N Mevrouiv Snater uit Bellingwolde 102 jaar Vierling in Canada ~N HALF OCTOBER: Aardbeien te koop. Op de rijksweg Oen- Haag—Amsterdam, ter hoogte van Roelofarendsveen staan grote beschilderde borden en telkens een paar honderd meter verder de diep in hun kragen gedoken venters bij hun bakjes vuurrode vruchten. Dank zij 'n speciale kioeekmethode kan men ook in de herfst nog ge nieten van deze zomerse vrucht. De verkopers van de tweede aardbeienoogst doen goede za ken, want al zijn de bakjes met goedkoop, menige venter is zijn voorraad in een ommezien kwijt „EEN ZEKER WANTROUWEN...." Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tclef. 115700 <4 I.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115483 B.g.g. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. f 2.26 per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN Twuaj* Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. IETS KOUDER Wisselende bewolking met enkele verspreid optredende buien. Overwegend krachtige, langs de kust nu en dan harde Westelijke wind. Iets kouder. •O o Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT' SOMMIGE Prot. Chr. leden van de p v d.A. blijken er over te val len dat wij ons met enige scherpte lezen de doorbraak keren. Zo schreef Ds. J- J. Buskes on langs dat de doorbraak voor ons het béte noire (zwarte beest) is. De heer Van Rhijn schreef, dat bij Trouw zich t/gen de doorbraak een verbetenheid begint te ontwikkelen. Hij «s zelfs op zoek gegaan naar allerlei oorzaken ^Nvii geloven, dat men dat met be hoeft te doen. Het is volkomen van zelfsprekend, dat een chr. partij of een chr sociale organisatie zich met de grootste scherpte weert tegen andere partijen en organisaties, die op het standpunt staan en die er haar propa ganda op richten, dat chr partijen en chr. organisaties niet behoren te be llen hoeft daar verder niets achter te* zoeken. Wij rouden met evenveel recht tegen Ds. Buskes kunnen zeg gen, dat christelijke partijformatie zijn béte noire is en wij zouden van de heer Van Rhijn kunnen zeggen, dat hij met verbetenheid de gedachte der chnstc- liike partijformatie bestrijdt. Zij en wij huldigen elkaar uitsluiten de opvattingen over partijformatie en sociale organisatie. Het is derhalve volkomen vanzelfsprekend, dat zij en wij daar scherp tegenover elkaar ko~ men te staan. Voor een soort verwon dering over onze bestrijding lijkt ons derhalve geen reden te zijn. BEIDE schrijvers zijn ook getroffen door een uitlating onzerzijds, dat het doorwerken van de doorbraak op den duur de politieke macht in Neder land weer zal brengen aan de vrijzin nigheid. Ds. Buskes volstaat met te zeggen, dat dit een uitlating is van een pro feet, die brood eet. Dat is volkomen waar, maar er is toch meer voor die stelling aan te voeren dan Ds. Bus kes denkt. De heer Van Rhijn is er iet* nader op ingegaan. Hij zegt: De confessione le partijen hebben in de 19e en het be gin van de 20ste eeuw een historische taak vervuld in een strijd voor eman cipatie der gelovigen, die door de li beralen, „het denkende deel der natie", werden onderdrukt. Maar die emanci patie-strijd is volstreden en het is on gerijmd van ons om dan te zeggen, dat het wegvallen der confessionele partijen ons zou terugbrengen tot de liberale periode van vóór Groen van Prinsterer. De geschiedenis keert niet op haar schreden terug, aldus de heer Van Rhijn. Er is een volkomen andere geestelijke situatie dan destijds. De christenen kunnen overal In de poli tiek, in school en bedrijf hun woord doen horen en chr. politieke machts organisaties rijn daarvoor niet meer nodig. DEZE beschouwing is even opper vlakkig als onjuist Wanneer de doorbraak slaagt zoals de heren Van Rhijn en Buskes willen, zal dat betekenen, dat degenen, die thans georganiseerd zijn in christelij ke partijen, zich verdelen tussen libe ralisme (misschien, als de heer Wei ter gelijk krijgt: conservatisme) en socialisme. Dat kan, zegt de heer Van Rhijn. Want Uw verworvenheden, Uw scholen, Uw recht van meepraten, kortom uw emancipatie blijft wel. Maar het grote punt is, dat die ver worvenheden dan toevertrouwd wor den aan liberalisme en socialisme. Het grote punt is dat het meespreken van de christenen in de politiek als dan zal rijn een liberaal cf een socia listisch mee-spreken. Aan het betoog van de heer Van Rhijn gaat vooraf de stilzwijgende ver onderstelling, dat dit liberalisme en socialisme uit christelijk standpunt ge zien, aanvaardbaar rijn en dat daarbij onze „verworvenheden" veilig zijn en dat zelfs een ontwikkeling in christe lijke zin daarbij mogelijk is. Het enige argument, dat de heer Van Rhijn aanhaalt, is dat er nu een volkomen andere geestelijke situatie is dan destijds. Wij ontkennen dat. Zeker, de negentiende eeuw is de twintigste niet. Het rationalisme, het materialisme en het vooruitgangsge loof der negentiende zijn in de twin tigste eeuw verdwenen. Maar het dogmatisch indifferentis me, het existentialisme en een 'op psy- chologisme berustend opportunisme zijn er voor in de plaats gekomen. De oude tegenstelling van alleen con servatieven en liberalen fungeerde in- het eerstgenoemde geestelijk klimaat. De nieuwe tegenstelling van alleen liberalen en socialisten zou fungeren In het tweede geestelijke klimaat. In de oude tegenstelling zaten de christenmensen rustig vardeeld in de beide partijen. En in de nieuwe tegen stelling zal het precies zo zijn. In de oude tegenstelling heeft dat betekend, gelijk de heer Van Rhijn segt, geestelijke onderdrukking. Er is Seen' enkele reden om te verwachten, dat het in de toekomst, die de hoop van de heer Van Rhijn is, anders zou rijn. Wij hebben niet het gevoel, dat het liberale vrijheidsideaal en het so- cialistische vrijheidsideaal ons waar- horgen bieden tegen deze onder- "fukking. Wij beweren niet, dat iemand in Ne derland een ander wenst te onderdruk ken. Maar wij beweren wel, dat deze ver drukking in de aard der zaak ligt. In Politieke discussie van de laatste tijd komt zowel van liberale als van socialistische zijde een opvatting naar voren over nationale er algemeen menselijke eenheid, die in het verle den tot die verdrukking heeft geleid. Wij geloven, dat de afwezigheid van confessionele partijen in de toekomst dpe opvatting tot een ongestoorde ont plooiing zou brengen. Wij vrezen, dat de aanwezigheid van christenen in li berale of socialistische partijen daar aan even weinig veranderen zal als de aanwezigheid van christenen in de li berale en conservatieve partijen van voorheen de verdrukking heeft verhin derd. Want de toetreding tot de liberale of De Nederiandie regering zal bijdra gen tot de hulp 3an de overstromings- siachtoffcis in de Holland Marsh in Ca nada, aldus heeft de Nederlandse am bassadeur m Canada, de heer A. H. J. Lovink. Maandag le Bradford in de pro vincie Ontario, verklaard. Na een tocht door het rampgebied zei- de de ambassadeur, dat hij bij zijn re gering volledig verslag zal uitbrengen over dc toestand De heer Lovink zeide. dat de Neder landers roer dankbaar zijn voor de hulp die uit Canada. :n het bijzonder uit het ge bied van de Holland Marsh, was gezon den voor slachtoffers van de storm ramp jn Nederland in Februari 1953. De aanhoudende regen heeft in ver schillende delen van Schotland. Noord- lerland en Noord-Eageland vrij ernstige overstromingen veroorzaakt. In Glasgow, waar verschillende stra ten ondergelopen zijn, is een jongen verdronken. Vele inwoners bewegen zich voort in roeibootjes. De voornaamste spoorlijn die Enge land met Schotland verbindt is door het water geblokkeerd en de treinen moeten via zijlijnen hun plaats van be stemming bereiken, waardoor het trein verkeer gestagneerd wordt. In 36 uur tijds is in Noord-Schotland vijf centimeter water gevallen. In Cum berland en Zuid-Schotland werden tal van gezinnen door de brandweer ge ëvacueerd. In Wales staat op sommige wegen het water twintig tot dertig cen timeter hoog. KONINGIN NAAR TWENTE Het ligt in het voornemen van H. M. de. Koningin op 11 November a.s. een bezoek te brengen aan de texüel-vak- school in Enschede, het Julianaziekenhuis in Hengelo (O.) en het volkssanatoriura te Hellendoorn. TV E vrees, dat de orkaan Hazel in Canada meer dan honderd wJ slachtoffers heeft gemaakt, is gisteren toegenomen, daar uit de herziene verlieslijsten blijkt, dat er nog 61 personen vermist worden. De stoffelijke resten van 56 slachtoffers zijn reeds geborgen. In de Ver. Staten zijn 98 doden geteld. In het overstroomde Canadese tuinbouwgebied van Holland Marsh, dat hoofdzakelijk werd bewoond door Nederlandse immigranten, wordt het geldelijke verlies dat alleen al door het verloren gaan van de oogst geleden is op meer dan acht millioen gulden geschat. Ongeveer 465 in dit gebied wonende gezinnen, die in totaal ongeveer 1100 personen teilen, hebben ai hun bezittingen verloren. De beroemde rijke leemgrond, die de rijkdom van Holland Marsh uitmaakt, is met slik bedekt. T TDIEN het water in Holland Marsh niet binnen tien dagen is verdwe nen en ik vrees dit dit niet het geval zal zijn zullen de te velde staande gewassen ter waarde van ruim 3 nrullioen dollar 11,4 mil lioen) verloren gaan", heeft de tuin- bouwinspecteur Whuttv in Bradford verklaard. „En wat de zaak nog erger maakt, is dat niemand een oogstverze- kerina had gesloten." Aan de vaste eigendommen in Hol land Marsh is een-schade van onge veer J 25 millioen toegebracht. Onge veer 85.000 zakken uien circa een derde van Canada's totale oogst zijn vernietigd, evenals 50.000 mud wortelen en 200.000 zakken aardappe len. In het gebied van Toronto wordt de schade op 100 millioen dollar geraamd. TIE duizend inwoners van Holland Marsh waren van te voren voor het grootste deel, toen het water Vrij dagavond uit het Stmcoemee opdrong, geevacueerd. Er is m dit gebied geen melding gemaakt van doden, maar volgens geruchten zouden verscheide ne mensen zijn omgekomen. Enkele tuinders zijn reeds gisteren nadat het water wat was teruggelopen, naar hun bezittingen teruggegaan om de schade in ogenschouw tc nemen. Het gemeentehuis van Bradford was ver anderd in een toevluchtsoord. Van één dorpje in „de Marsh" was alleen 'nog Overal, waar Ne derlandse immi granten zijn, toordt na verloop van meestal korte tijd een kerk gebouwd. Nauwelijks waren de boeren van „Holland Marsh" in hun „Hollandse" polder geïnstalleerd of zü begonnen mei de bouw van - hun kerk. Een Neder- lands-Hervormde. Op de foto is de kerk nog in aan bouw. De berich ten van gisteren luiden dat dit kerkje een prooi van de golven is geworden. Alleen de torenspits stak boven de golven uit. Een tuel echt Nederlands onge luk voltrok zich aan dit kerkje. Een ingrijpende storing is gister middag ontstaan in de electriciteils- voorziening te Rotterdam. Omstreeks tien over half drie viel de stroom uit over de gehele stad. Alle trams ston den stil en de bedrijven, die waren aangewezen op electriciteit, moesten noodgedwongen het werk neerleggen. De oorzaak van het defect was een overbelasting van de centrale in Rot terdam Overschie. Hierdoor werd later ook de grote centrale aan de Galilei- straat overbelast. De storing duurde ruim een half uur. In de ziekenhuizen zat men dadelijk onthand en de telefoons bij het ge meentelijk energie bedrijf ratelden onafgebroken. Iedereen wenste ten slotte te weten wat er gaande was. Passagiers van de stilstaande trams vervolgden hun weg te voet en in tussen waren de zetters van de krantenbedrijven bezig de laatste editie op de meest primitieve wijze samen te stellen. socialistische partij betekent de aan vaarding van de daar heersende opvat ting over nationale en algemeen mense lijke eenheid. Is "dit nu zo ongerijmd? Na circa twintig minuten kwam er weer enige beweging in de trams. Duizenden waren op straat gegaan en een luid hoeraatje ging, toen een wa gen van lijn zeventien weer begon te rijden. Spoedig bleek, dat meh te vroeg had gejuicht, want na circa honderd meter stond de tram weer stil. Tegen half vier was de storing definitief verholpen. De lichten kon den toen weer worden aangestoken, machines weer aangezet en spoedig was de normale bedrijvigheid in Rot terdam teruggekeerd. De meeste last van dit euvel had de Rotterdamse verkeerspolitie onder vonden. Bij de Mathenesserbrug was een geweldige opstopping ontstaan. De brug was juist open, toen de electrici teit uitviel. Maar om vier uur kon ook het verkeer weer normaal door de stad worden geleid. Ook Schiedam en Dordrecht zijn enige tijd van electriciteit verstoken geweest. In het dorp Bellingwolde (Groningen) viert Zondag 24 October de wed. Grietje Snater-Smeents haar 102de verjaardag. De laatste tien jaren is het lopen haar te moei lijk geworden. - maar de torenspits van de Ned. Herv. Kerk zichtbaar. TT ET Leger des Heils en het Cana- dese Rode Kruis doen al het mo gelijke om de slachtoffers onderdak te verschaffen. De regering van Cana da, alsmede de provinciale besturen hebben in het afgelopen weekeind de hulpverlening aan duizenden personen georganiseerd.. Het Canadese Rode Kruis wordt overstroomd met aanbie dingen van voedsel, dekens en auto's, die ter beschikking worden gesteld. De stroom van spontane gaven is zo groot, dat het Rode Kruis ze niet di rect allemaal kan verwarken en ver zocht heeft voorlopig met de aanbie dingen voor hulp te wachten. Het Nederlandse Rode Kruis heeft hulp aangeboden. Er bestaat weinig gevaar meer voor verdere overstromingen. Het grootste probleem, waarmede de politie op het ogenblik te kampen heeft, zijn de enorme aantaiien nieuwsgierige auto mobilisten, die met hun hele gezin naar het rampgebied rijden om de ra vage in ogenschouw te nemen. Zij hebben grote verkeersopstoppingen veroorzaakt en men heeft eenheden van leger, luchtmacht en provinciale politie en speciale fabriekswachten moeten inschakelen om het in de knoop geraakte verkeer te ontwarren. De orkaan Hazel" heeft volgens de jongste schattingen, op Haiti ongeveer 306 mensen het leven gekost en zeker S00 gewonden achtergelaten. De ver liescijfers zulien nog wel stijgen, want sommige geteisterde plaatsen zijn nu jjas bereikt door reddingsploegen. („Ha- zei" teisterde Haïti verleden woensdag). Pnns Bernhard, die zich op het ogenblik op de thuisreis bevindt na een bezoek ge bracht te hebben aan Zuid-Afrika, ver toeft vandaag volgens de Nederlandse ambassade in Parijs voor een zuiver privébezoek aan de Franse hoofdstad. Een zegsman van de ambassade deel de mede dat hij met kon zeggen, wat de Prins in Parijs deed, maar dat hij geen officiële afspraken had. Prins Bernhard, die gisteren met zijn particuliere vliegtuig in Parijs aan kwam, zal morgen de reis naar Neder land voortzetten. In het Hotel Dieu Ziekenhuis in Bathurst (Canada) is gisteren een vier ling geboren, drie meisjes en een jongen. De 24-jange moeder, mevrouw Law- rence-Doucet en de kinderen maken het goed. Volgens een ziekenhuisarts waren de kinderen ongeveer twee maanden te vroeg gekomen. Zij zijn alle vier, zonder dat ze gewogen waren in een couveuse gelegd. Op hel nieuwe Stationsplein tc Rotter dam lertrok tanmorgen de eerste tram. A anient de Raad tan Beheer van hel Groothandelsgebouw bet es- kwam er lakkennis aan te pas. ligde de heer L. G. H. van Doorn een krans op de tram. De directeur tan de R.E.T., ir. iV. .4. Bogtstra biedt de behulpzame hand, want ook hier De moeilijkheden voor de besprekingen over de Duitse herbewapening, welke heden in Parijs beginnen, stapelen zich op. Wat- de geallieerden het meest vrezen is, dat premier Mendès-Franee weer zijn Westeuropese wapenpool ter tafel zal brengen. Hij wil een continentaal orgaan, dat het oppertoezicht zal hehben op de import, vervaardiging en verdeling van wapens. In Londen was dit Franse voorstel voorlopig ter zijde gelegd. Toen leek kanselier Adenauer er even weinig voor te voelen ais de anderen, maar de vorige week heeft zijn defensie-commissaris, Theodor Blank, zich er prijzend over uitgelaten, hetgeen de Fransen heeft aangemoedigd. Mendès-Franee heeft reeds de suggestie gedaan, dat, mochten niet alle zeven geallieerden het over de pool eens kunnen worden, twee of drie er een begin mee maken. Het is zeker, dat thans in Parijs op nieuw verzet zal rijzen en men m elk geval haastige beslissingen uit de weg wil gaan. Zo hebben de Ver. Staten zich leger, een oiganisatie verklaard, welke zich zou bezig houden met de verdeling van de Amerikaanse militaire hulp. En geland heeft in Londen duidelijk ver klaard, dat het er niet aan zal kunnen deelnemen, en de kleinere Westeuro pese landen zien het Franse plan als een soort monopolisering van de Baropese wapenindustrie. sel zou kunnen worden beschouwd als het begin van een vredesorganisatie. Zijn vrienden denken, dat het zelfs als voor beeld zou kunnen dienen voor een alge meen ontwapenmgsprogram, waarbij de Russen zich ook kunnen aansluiten. En dan is er nog de kwestie van de samenwerking der strijdkrachten van de zeven landen op het continent. Onder de E.D.G. zouden de divisies van twee of meer landen verenigd worden tot een internationaal corps- Mendès-Franee zou T NDERTIJD is op het rapport „Maat- -1- schappelijke verwildering der, jeugd" met het daarbij behorende „Bronnenboek", een uitgave van het ministerie van Onderwijs, vooral van Prot. Chr. zijde felle critiek geleverd. In het Octobernummer van „Socia lisme en Democratie", voegt thans mevr. H. VerweyJonker daaraan haar critiek toe, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. „Dit rapport is onwetenschappelijk, het is verward, het is liefdeloos tegen over de jeugd, die het'onderzoekt, het geeft geen overzichtelijk beeld van het probleem en geen enkele oor spronkelijke oplossing. Laten we het ronduit erkennen: het is een waarde loze mislukking geworden!" Als gevolg van onderhandelingen tus sen de Amerikaanse en Nederlandse re gering betreffende de gezamenlijke aan schaffing van nachtjagers heeft de Ne derlandse regering medegedeeld, 28 vaa deze vliegtuigen te willen aankopen, ter wijl de Amerikaanse regering eveneens 28 stuks ter beschikking van de Konink lijke Luchtmacht zal stellen, aldus deelt de Luchtmacht-Voorlichtingsdienst mee. De nachtjagers zullen van hetzelfde type zijn als dc all-weatlierfighter, wel ke thans aan de nachtjager-squadrons van de United States Air Force worden geleverd. In aansluiting op hetgeen de ministerpre sident bij de algemene beschouwingen on langs in de Tweede Kamer heeft medege deeld omtrent de herdenking van onze bevrijding voor tien jaren op 5 Mei 1S55, vernemen wij, dat de worming van een na tionaal comité, samengesteld uit die organi saties, welke geacht mogen worden het ge hele volk te vertegenwoordigen, op dit ogen blik in een verre staat van voorbereiding is. Met dit brede comité, dat de algemene richtlijnen zal vaststeilen. als achtergrond, wordt een werkcomité gevormd ter uitvoe ring van de plannen Dit werkcomité zal gedurende de komende acht maanden van voorbereiding de beschikking krijgen over een bureau, dat zal worden gevestigd in een door het gemeentebestuur van Amsterdam welwillend beschikbaar» gestelde ruimte. Naar vernacht wordt zai een college van aanbeveling, samengesteld uit de verschillen de hoge gezargsorganen en de geestelijke stromingen van ons volksleven dit werk zijn morele steun verlenen. Het ligt in het voornemen door overleg en samenwerking, door het geven van richt lijnen en het stimuleren van plannen, de viering van de komende 5e Mei tot een zo waardig mogelijk feest te maken, dat recht doet aan de historische grootheid onzer be vrijding. Dw-mee hangt dan ook recht streeks samen, dat rondom 5 Mei 1955 een. laatste, afsluitende inzameling Voor de Stich ting 19401945 zal worden gehouden, een offer uit dankbaarheid. Dc organisatie van deze inzameling wordt gelijktijdig voorbe reid. hetzelfde willen onder het nieuwe paet om het daardoor voor West-Duitsiand zo moeilijk mogelijk te maken onafhanke lijk van de anderen eert militaire actie, tegen Oost-Duitsland te ondernemen. Het programma van de Pariise confe renties ziet er als volgt uit: Dinsdag: voorbespreking tussen Aden auer en Mendès-Franee, o.a. over de Saar. Woensdag: de souvereiniteit van West- Duitsland. Donderdag: de definitieve vorming van de West-Europese Unie. Vrijdag: toelating van Duitsland tot de NAVO. Maar er behoeven zich maar enkele strubbelingen voor te doen, of deze agen da loopt in de war. Is het verzet te sterk, dan zal Mendès- Franee. naar men verwaent. althans de ze week met te ver met rijn plan gaan. Hu kan immers zijn aanhangers in de Franse Nationale Vergadering uiteenzet ten, dat hij in Londen er mee inge stemd heeft, dat de zaak eerst grondig wordt bestudeerd. Dan is er nog de kwestie van het stel sel van bewapenmgscontróle in de West- Europese Unie. Mendès-Franee heeft hierop in Londen aangedrongen, en ge wonnen. In een rede die hij te Marseille heeft gehouden voorspelde hij, dat er een dag zou kunnen komen, dat dit-stel- De nieuwe Duitse vloot kan 24 uur nadat het Londense accoord is geratificeerd door de betrokken parlementen, zee kiezen. Deze vloot zal om te beginnen bestaan uit mijnenvegers, landings vaartuigen en kleine patrouillevaartuigen. Door de te Londen opgestelde overeenkomst moet de Duitse marine beperkt blijven tot 20.000 man en mogen de schepen niet groter zijn dan 3000 ton. De marine beschikt momenteel nog niet over schepen van 3000 ton, maar wel zijn er enkele mijnenvegers, die nog uit de oorlog dateren en zijn opgelapt. Met deze schepen heeft de Westduitse marine de laatste twee jaar reeds geoefend onder Amerikaanse vlag. Mr. W. F, L. graaf van Bylandt, de Nederlandse Hoge Commissaris in Indo nesië, heeft in een interview met Ass. Press gezegd, dat zich thans ongeveer 93.000 Nederlandse onderdanen in Indonesië bevinden, o,w. 30.000 uit Neder land. Tussen de 7.000 en 10.000 zijn alleen dit jaar naar Nederland vertrokken, omdat zij een zeker wantrouwen in hun eigen toekomst hadden, als gevolg van de Indonesische politiek om Nederlandse arbeidskrachten zo snel mogelijk door Indonesische te vervangen. In 1940 bevonden zich ongeveer 230,000 Ne derlandse burgers in Indonesië. Het feit, dat West-Duitsiand onmid dellijk gereed zal zijn om een rol ter zee te vervullen u. te danken aan een zorgvuldig uitgewerkt Ameukaans op leidingsprogramma, dat door enkele Amerikaanse marine-officieren ten uitvoer is gebracht. De thans geoefende Duitse zeelie den zullen de kern vormen van de nieuwe marine. Het Amerikaanse programma is in alle stilte uitgevoerd, tenemde geen politieke moeilijkheden te vei oorza ken. maar de vorige week werd aan een correspondent van Associated Press toestemming verleend om met een Duitse mijnenveger een oefentocht op de Oostzee mee te maken. Twee eskaders hebben de taak de Oostzee schoon te houden. De R-boten zijn 167 ton groot, hebben een toosnel- hei'1 van 18 knopen en zijn uitgerust met radar. De schepen zijn op het ogenblik met bewapend. Zij hebben tot taak de scheepvaartwegen naar Duitse havens open te houden en nieuwe wegen schoon te vegen. Het is algemeen bekend, dat langs de Duitse Oostzeekust tegenwoordig niet veel meer te vegen vaTt, daar de meeste mijnen zijn opgeruimd en de magnetische mijnen, die zich nog in zee bevinden, steriel zijn geworden. De Duitse eskaders varen echter iede- te dag uit. In totaal zijn er nu 918 Duitsers, onder wie 85 officieren die hun marine-opleiding hebben voltooid op de mijnenvegers. Negentig percent van de officieren en zestig percent van de manschappen hebben vroeger behoord tot de Duitse Kriegsmarine. Er zijn geen voorma lige admiraals maar wel drie voorma lige kapiteins ter zee, die nu in een lagere rang dienen. Naast deze opleiding ter zee zijn er te land verschillende scholen gesticht voor het Duitse marinepersoneel. De Amerikaanse officieren, die de leiding hebben van deze Duitse eenheden, gaan doorgaans niet mee met de mij nenvegers. De bemanning aan boord van de schepen is volkomen Duits en zij voeren de orders, die door de Ame rikanen worden gegeven geheel zelf standig uit. De schepen varen onder Amerikaan se vlag en voeren Amerikaanse num mers. De uniformen van de bemanning zijn Amerikaans van snit. Het hele project wordt door de Westduitse re gering gefinancierd als onderdeel van de bezettingskosten. De Duitser, die de hoogste rang heeft, die van com mandeur, verdient 700 mark per maand. Het ministerie van Financiën deelt mede, dat krachtens beslissing van de staatssecretaris van Financiën loon, hetwelk door een uur overwerk is ver kregen en wordt afgestaan in verband met de actie, welke door het comité vluchtelingenhulp 1954 wordt gevoerd, voor de heffing van de loonbelasting en de vereveningsheffing buiten aan merking wordt gelaten, mits de werk gever zorg draagt voor de overmaking van dit loon. De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze faciliteit niet geldt, ais uit het normale loon dat is het loon, hetwelk niet door overwerk is ver kregen een bedrag wordt afgestaan. Dergelijke bijdragen mogen dus voor de belastingheffing niet in mindering worden gebracht. Aangenomen kan worden, dat de uitvoeringsorganen van de sociale ver zekering voor de premieheffing een overeenkomstig standpunt zullen in nemen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1