Tegemoetkomingen aan onderwij sper soneel hezenN Geen verhoging van de ':m - -r aanvangssalarissen Streven naar spoedopleiding Accoord over ontruiming Suezkanaal getekend van Jong geleerd... Nieuwe verrassing van Mendès-France Vérstrekkende voorstellen van Parijs aan Bonn PRINCIPIEEL ACCOORD OVER DE SAARKWESTIE Ook Nederland lielpt Canadees watersnoodgebied Prins Bernhard op Soesterberg Volksbrood is duurder Spionnage voor Nederland Hoe gaan wij leven NIEUWE PLANNEN VAN MINISTER CAES: Eden geridderd Trekt De Gauiie zich terug? Voor vluchtelingen 283.000 gulden WOENSDAG 20 OCTOBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2905 Weerbericht BRITSE EXODUS NA 72 JAAR IN HOLLAND MARSH POMPT MEN AL Hongersnood op kleine Soenda Eilanden CENT PER 800 GRAM Den Haag geloofde dat Washington was ingelicht -\ y Spoedopleiding Zie verder pagina 3 Protest in Jeruzalem De Westduitse kanselier Konrad Adenauer heelt Dinsdagavond op dramatische wijze de fractieleiders van zijn coalitiepartijen naar Parijs ontboden voor een bespreking over de regeling van de Saar- kwestie een van de voornaamste punten van de geallieerde conferentie, die deze week over de herwapening van Duitsland in Parijs gehouden wordt. De< kanselier nam dit besluit nadat hij Dinsdagavond laat naar zijn hotel terugkeerde. Tijdens een conferentie van acht uur heeft hij met premier Pierre Mendès-France over alle aspecten van de Frans-Duitse betrekkingen gesproken. Beide staatslieden waren in een chateau in de buitenwijken van Parijs samengekomen en bereikten in principe overeenstemming. Rantsoenering op Celebes Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18,30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 VGravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b.Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand, f 8.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. ■l 11 Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Ttouw Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. VEEL BEWOLKING Overwegend xwaar bewolkt met plaatselijk wat lichte regen of motregen. Matige tot krachtige en aan de Waddenkust mogelijk tijdelijk harde Weste lijke wind. Dezeifde of iets lagere temperaturen. O o Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. 3, S. BKUCNS SLOT HET Is niet waarschijnlijk, dat in Europa binnen afzienbare tijd migratie op grote schaal zal p'aats vinden. Een vrijwillige verplaatsing van millioenen zal Europa pas dan te zien geven, wanneer het tol vader land van de Europeanen geworden is Thans is het nog veelszans slechts hel werelddeel waarin men leeft. Wam ook al mag de groei van de federa tieve gedachte niet onderschat wor den, overschatting is uit den boze: zulk een overschatting leidt slechts tot Épeculatief-idealistische perspectieven die, wanneer het gaat om het oplos sen van urgente problemen, niet al leen waardeloos zijn, maar zelfs de op lossing in de weg staan. Nederland aal er mee moeten rekenen, dat zijn bevolking nog belangrijk zai toene men. Daarenboven is het zeer de vraag, of Nederland bij vestigingsvrij- heid binnen een Europees verband zijn bevolkingscijfer zou zien dalen. Im mers een blik op de wereldkaart leert ons. dat kusten de bevolking aantrek ken. De randstad Holland zou zeker door zulk een vestigingsvrijheid niet jn haar groei geremd worden. Wel mag worden verondersteld, dat som mige delen van ons land op den duur minder intensief zouden bewoond wor den, zodat deze delen voor recreatie ju aanmerking zouden komen. In ieder geval zuilen wij in Neder land onder de ogen moeten zien, dat wij een atedenland worden. Men moge dit betreuren of niet betreuren, het doet weinig ter zake. Wij vragen ons den ook af, of het niet al tijd is, aan te sturen op zeer nauwe samenwer king tussen grote steden, provinciale staten en regering in zake de groei der bevolkingscentra. Want grote waaiden staan op het spel. Indien tfedht* economische motieven de Ne derlandse bouwnijverheid zullen prik kelen, zullen stellig onherstelbare dingen gebeuren. In een vorig artikel („Hoe gaan wij wonen") wezen wij er op, dat geheel nieuwe of veelszins nieuwe wegen zullen moeten worden bewandeld op het gebied van de stads uitbreiding. Maar wat voor de stad geldt, geldt ook voor het platteland, ad bet vooralsnog in mindere mate. Bier vragen stellen, k waarlijk niet beantwoorden. Moeten vrij de weg op van een geleide vestiging? Wij vin den het een zeer onaangename weg. Iet* anders is, of wij er aan kunnen ontkomen. In zekere zin zijn de eerste stappen al op dit pad gezet: in de nieuwe IJseimeerpolder* kan men zich niet vrij vestigen. Moeten wij sommige streken In he' achterland van de randstad Holland in letterlijke zin reserveren voor de ont, spanning zoekende stedeling? Se vragen vermenigvuldigen zich. Dat het verkeer reeds nu een ontstel lend aantal offers vergt, zal, indien niet rigoureus wordt ingegrepen, tot nationale schande worden. En dat aan het vraagstuk van het geluid grote aandacht moet worden besteed, zal elk toegeven, die in een grote stad of aan een drukke weg woont. Wij zul len In onze steden niet alleen moeten werken, wij zullen er ook moeten slapen, studeren, ziek zijn, denken en bidden. En wij moeten trachten te voorko men dat er „donkere" centra In de steeds groeiende steden ontstaan. Het geheel der ontwikkeling van de bevolkingscentra is dusdanig veel omvattend en v®n zó groot belang, dat strenge coördinatie van diensten en uitgebreid wetenschappelijk on derzoek gewenst is. Bij stadsuitbrei ding hebbe de overheid het laatste woord. Het is te wensen, dat zij zich over het vraagstuk der .versteding" van ons land zal laten voorlichten door ter zake kundigen en dat haar -hè bevoegdheden gegeven worden, die nodig zijn voor het leiding geven in deze ontwikkeling. Minister Cais uins gisteren in de Eerste Kamer weinig te spre ken ouer de wijze waarop som mige Kamerleden vroegere uit spraken van hem over het on derwijzerstekort hadden geci teerd. Hij was daarover bijzon der boos op de heren Gcugjes (CPN) en Wandelaar (VVD). „Lezen blijkt vaak moeilijk te zijn, maar tut het feit, dat deze afgevaardigden er bijzondere moeite mee hebben, zou men kunnen afleiden dat het onder wijs tn dit vak op de confessio nele school béter is dan op de openbare", merkte hij onder ge lach van de Kamerleden op. J >V".;v Dr. (F. Droes, de Nederlandse minister president, heeft Dinsdag in zijn kabinet aan het Plein 1S13 te. Den Haag be zoek ontvangen ran de Zitiddavisehe vice-premier, de heer E. Kardelj, met uie hij zich geruime tijd onderhield. (Van onze Haagse redacteur) „Ik heb mij verwonderd over de gemakkelijke wijze waarop sommige leden van deze Kamer hun critiek hebben laten horen op de plannen om aan de moeilijkheden bij het onderwijs in de komen de jaren het hoofd te bieden zonder dat zij tegenover deze plannen practisch uitvoerbare voorstellen hebben gesteld." Zo reageerde minister Cals in de Eerste Kamer op de redevoe ringen, die verleden week zijn gehouden naar aanleiding van de onderwijs-nota. die de minister aan de Kamer had voorgelegd. Toch heeft deze critiek de minister er toe geleid enige nieuwe mogelijk heden in overweging te nemen, terwijl hij ook duidelijk te kennen gaf dat zijn eigen plannen slechts een gedeeltelijke oplossing brengen van het tekort aan onderwijzend personeel dat zich in '1956 zal voordoen. Het plan nl. om kleuterleidsters met akte b na een spoedcursus van 1 jaar in de eerste klas van de lagere school te plaatsen blijkt bij de uitwerking op veel moeilijkheden te stuiten. De bij-scholing van 1 jaar is practisch alleen bij bepaalde kweekscholen moge lijk en op deze wijze zullen hoogstens 250 kleuterleidsters de i o-akte kunnen behalen. Toch meent de minister aan deze mogelijkheid te moeten blijven vasthouden Zij zal niet leiden tot deva luatie van het lager onderwijs, omdat de maatregel slechts voor een maal zal wor den toegepast. Ook uit paedagögisch oog punt ziet de minister geen onoverkome lijk bezwaar, omdat de eerste klas van de lagere school 'och eigenlijk gezien moet worden als een geleidelijke over gang van het kleuteronderwijs naar de lagere school. Ook voor het kleuteronder wijs zelf acht minister Cals de maatre gel niet funest, omdat de leidsters, die naar het 1 o overgaan vervangen kunnen worden door kleuterleidsters met lagere bevoegdheid, van wie thans een aantal werkloos is. Hoewel de minister in zyn nota het invoeren van een spoed-opleiding tot onderwijzer voor hen, die het einddi ploma gymnasium, hbs of middelbare meisjesschool bezitten, als niet aanvaard-, baar van de hand wees, heeft hij thans verklaard een dergeliike opleiding, die in 1955 zou kunnen starten te willen voorbereiden. Voorts zullen de bepalin gen ten aanzien van de gehuwde onder wijzeres soepeler gehanteerd worden waardoor deze leerkrachten in de moei lijke jaren aan het onderwijs verbonden kunnen blijven. Maatregelen, die op langere termijn kunnen medewerken tot het verkrijgen van voldoende onderwijzers-personeel zijn een regeling die thans in voorbe reiding is om onderwijzers en onder wijzeressen die voor een akte studeren, de helft van de studie-kosten te vergoe den en een legeüng om aan hen, die de ulo-akte halen, een bonus uit te keren. Een recent beeld uit Holland Marsh, het rijke landbouwcentrum ten Noorden van Toronto in Canada, dat door de. orkaan Hazel zo ernstig werd getroffen en. waar de. oogst tan dit jaar toor een groot deel het product ion het werk ran Nederlandse immigranten door de overstromingen, die een gevolg zijn van de orkaan, dreigt verloren te gaan. De geschatte schade in de buurt ran Toronto alleen bedraagt honderd millioen dollar. ENKELE dagen geleden maakten wij met instemming melding van het feit, dat op een Mulo-school er gens in Denemarken, het vak kranten- lezen aan het lesrooster was toege voegd. Wel, schrijft het hoofd van een chr. school in Zuid-Holland, dat is niets nieuws. Ik pas dit reeds enkele maan den op mjjn school toe. De school moet haar venster* wijd open zetten en wat kan men dan beter doen dan het lezen van een krant, die het volle leven in al z(jn facetten dagelijks ons voorzet! Het is een uit nemend middel, om de leerlingen van de hoogste klassen in contact te bren gen met de maatschappij, waarin zij straks zuilen moeten verkeren. Deze opmerkingen bevelen t"®' graag aan in de aandacht van vele onderwijzers. Jong geleerd, oud gedaanj O Het Deense parlement heeft de mi nister van Buitenlandse ZaKen gemach tigd het protocol te ondertekenen, vol gens hetwelk West-Duitsland toestem ming ontvangt om tot de N.A.V.O. toe te treden. Terwijl de alarmtoestand was afge kondigd wegens relletjes, i.» gister avond in de Egyptische hoofdstad het verdrag ondertekend dat een eind maakt aan 72 jaar Britse bezetting van de zone van het Suezkanaal. Het Naar „De Joodse wachter", het veer tiendaags orgaan van de Nederlandse Zionistenbond meedeelt, heeft de raad voor godsdienstzaken in Jeruzalem bij de burgemeester een protest ingediend tegen het toenemend autoverkeer op Sabbath in de straten van de hoofdstad. Een grootscheepse actie is in Cana da begonnen om de 5000 slachtoffers der overstromingen hulp te bieden en de wederopbouw ter hand te nemen. Het aantal slachtoffers van de or kaan Hazel bedraagt in Ontario 65. Ten minste 30 personen worden nog vermist en de materiële schade wordt op 100 millioen dollar geschat, een grotere schade dan Hazel heeft aange richt op zijn gehele tocht door het Caraïbische gebied en in de Ver. Sta ten. De bijdragen voor de hulpverle ning variëren van tafelzilver tot cheques met zes cijfers. Een liefdadige instelling, de Atkin son Charitable Foundation, leerde de grootste bijdrage, 250.000 doiiar. Premier Frost heeft 100.000 dollar onmiddellijk crediet beloofd aan de geïmmigreerde boeren van Holland Marsh, De Nederlandse regering heeft beloofd ongeveer 1100 daklozen in dat gebied te helpen. De hoeren van Holland Marsh heb ben reeds nu de strijd tegen het ver woestende water aangebonden. Zij hebben een doorlaat van 5V& meter hoog, waardoor het grondwater In Oostelijke richting werd afgevoerd, af gesloten. Onmiddellijk hierna zijn zij begonnen met het leegpompen van de ^grote „vijver", die na de overstromin gen ten Oosten van de hoofdweg Is ontstaan, waarbij zij voorlopig het land ter linkerzijde van de weg opge ven, daar het water daar veel hoger staat. Deze grote weg doorsnijdt het ondergelopen gebied van Holland Marsh. Anthony Eden, de Britse ministeh van Buitenlandse Zaken, is kort voor zijn vertrek naar Parijs voor de negen- mogendhedenconferentie door Koningin Elizabeth tot ridder geslagen. Eden zal thans de titel Sir voeren. Het parlementslid Moch Touchid heeft gisteren de regering gevraagd of het waar is. dat 12.000 bewoners van de Kleine Soenda Eilanden Timor en Raidjua door hongersnood bedreigd wor den. Volgens eerder ontvangen officieuze berichten zou tengevolge van het mis lukken van de oogst het dubbele aantal mensen door hongersnood getroffen wor den, indien niet onmiddellijk regerings hulp naar de getroffen gebieden gezon den wordt. Britse garnizoen van 80.000 man wordt zo spoedig mogelijk teruggetrokken. De plechtige ondertekening had plaats in de zaal der Pharao's van het parlementsgebouw in Caïro. Rcnd het gebouw was een politiecordoa gelegd wegens ongeregeldheden. Tijdens een betoging van een jeugdbeweging ter gelegenheid van de ondertekening wa ren namelijk twee autobussen met ste nen bekogeld. De bussen werden zwaar beschadigd en verscheidene personen werden gewond. De daders waren ver moedelijk communisten en leden van de fel nationalistische Mohammedaan se Broederschap, die tegen de Brits- Egyptische overeenkomst is gekant. Verscheidene personen zijn gearres teerd. Om verdere ongeregeldheden te voorkomen, is voor politie en militai ren de alarmtoestand afgekondigd. Prins Bernhard is heden om drie mi nuten voor twaalf met de regcrings- dakota op het vliegveld Soesterbprg aangekomen. Bij zijn aankomst zei de Prins dat hu een bijzonder interessant en plezierig bezoek aan de Unie van Z.-Afrika had gebracht. „Met zeer grote hartelijkheid heeft men mij als vertegenwoordiger van Ne derland ontvangen. Het is mij wel heel duidelijk gebleken, dat men het in de Unie op prus stelt de contacten op elk gebied met Nederland te bewaren en waar mogelijk te verstevigen. De laatste jaren is er op cultureel gebied al veel gebeurd. Wij van onze kant zullen dit samengaan op ruime en royale wijze die nen te bevorderen. Deze geneigdheid tot samenwerking met Nederland geldi ook op economisch gebied, maar het spreekt vanzelf, dat hier de praktische omstan digheden een rol spelen. Wij zullen onze beste producten aan Z.-Afrika moeten aanbieden en eventueel indien de si tuatie daartoe leidt het vestigen van Ned. bedrijven in het land zelf moeten óverwegen", aldus de Prins, „Ik hoop, dat ik door verschillende besprekingen, die ik heb gehad, iets heb kunnen doen voor het wegnemen van een aantal be staande oneffenheden op economisch ge bied, of voor het openen van de weg daartoe". (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen lulJen de maxi mum-prijzen voor volksbrood met" ingang van vandaag vervallen. Daar door zullen de bakkers in de gele genheid zijn," de prijzen voor volks brood te verhogen. De regering is hiertoe overgegaan nadat de Nederlandse bakkerijstich ting verzocht had de prijs van het volksbrood met een cent te verhogen in verband met de loonsverhoging. Van officiële zijde wordt een ver hoging van de prijs met één cent per heel brood van 800 gram redelijk ge acht op grond van de stijging van de lonen en van andere kosten in de bakkerij. Uit deze mededeling vloeit voort dat het niet de bedoeling is dat bakkers tot een verdergaande verho ging van de prijs overgaan. Voorts vernemen wij dat opheffing van de minimumprijzen van het volksbrood voorbereid wordt. De Nederlandse bakkerijstichting deelde ons mede, dat aan de bakkers in het gehele land geadviseerd wordt met ingang van heden gebruik te maken van de mogelijkheid om de Drijs van het volksbrood te verhogen. Deze verhoging zal dan één cent per brood van 800 gram bedragen. Zij zal echter niet geheel ten goede van de bakkers komen, aangezien even eens besloten is de bloemprijzen van 25 cent per 100 kg te verhogen, omdat ook m de maalindustrie de kosten stijgen. De Nederlandse bakkeriistichtipg heeft aan de regering de toezegging gedaan, dat in de eerstkomende drie maanden geen verdere pri is verhogin gen voor het volksbrood zullen plaats vinden. Zondag a.s. wordt prinses Margarethe vnn 'Au eden rechts20 jnttr. Zij O de oudste dochter van prinses Sybilla en prins Gustaaf Adolf, die enige jaren geleden bij een vliegtuigongeval om hel leien kwam. Links it haar zusje Birgitta, die zeventien jaar is. Ze zijn do! op haar hond ,,-tnja" (mid den), maar het meest houden zij van haar broertje kroonprins Carl Gustaaf, die trouwens de lieveling is ran heel het Zweedse volk. de leiders van de Vrije Democra tische Partij, de Viuchtelingenpartij en de Duitse partij, die tezamen met Adenauer's eigen christen-democra ten het kabinet vormen. Zij worden binnen 48 uur te Parijs verwacht. Tijdens de conferentie heeft de Franse premier gesproken over de mogelijkheid van een gezamenlijk FransDuitse exploitatie van de uit gestrekte gebieden, die Frankrijk nog in Noord-, Centraal en West- Afrika bezit, projecten voor reus achtige industriële werken, die ge zamenlijk gefinancierd zullen wor den. Verder opperde hij de moge lijkheid van langlopende overeen komsten voor de uitwisseling van Franse tarwe en suiker tegen Duitse industriële producten. Een Franse woordvoerder noemde de exploitatie van de Sahara in welks Tijdens de conferentie hebben de Fransen voorstellen ter tafel ge bracht voor een verstrekkend econo misch accoord met West-Duitsland, waardoor het vraagstuk van het Saarland een betrekkelijk onderge schikte rol zou gaan spelen De kanselier deed onmiddellijk een beroep op de leiders van de andere regeringspartijen om hem bij het overleg over de voorstellen van ad vies te dienen. Hij telefoneerde met Het weekblad Time deelde gisteren mee, dat generaal Charles de Gaulle president Mendès-France heeft doen weten, dat hij tegen het einde van No vember zijn beslissin? bekend zal ma ken, dat hij zich geheel uit het politie ke leven terugtrekt. Het bedrag, dat gisteren is binnenge komen op de postrekening van het comité vluchtelingenhulp 1954, is juist het tienvoud van het gironummer: op giro 5100 kwam 51 000 gulden binnen. De stand is thans: 283.000 gulden. bodem de aanwezigheid van aardolie vermoed wordt als een. voorbeeld van het soort ondernemingen, waar onder de Fransen en Duitsprs geza menlijk de schouders zouden kunnen zetten. Tijdens de discussie over de Saar kwestie hebben Mendès-France en Adenauer de standpunten hunner regeringen uiteengezet. Een woordvoerder verklaarde, dat de beide staatslieden een principieel accoord hadden bereikt. De vorm van een toekomstig inter nationaal commissariaat, dat toezicht op het Saarland moet uitoefenen, wanneer de Franse voorstellen voor de europeanisatie goedgekeurd wor den, is evepeens ter sprake gekomen. Een Duitse woordvoerder heeft verklaard, dat Adenauer's besluit, om de leiders van de regeringscoalitie te ontbieden de belangrijkheid en om vang onderstreept van de economische voorstellen van Frankrijk, die de Saarkwestie ver overschaduwen. Adenauer was van oordeel, dat hjj die voorstellen niet alleen kon. be handelen. Als er noch in Bonn, noch in Parijs een kink in de kabel komt, zullen. Mendès-France en Adenauer - de overeenkomst uiterlijk Zaterdag kun nen tekenen. Aangenomen dat ook de andere Westelijke conferenties, die deze week in Parijs worden gehouden, een gunstig verloop hebben, zal de Franse premier dus inderdaad, zoals hij heeft aangekondigd, een. accoord over de Saarkwestie, samen met documenten inzake het herstel van de Duitse souvereiniteit, de Duitse herbewapening en de gereorgani seerde Westeuropese Unie aan het Franse parlement ter ratificatie kun nen aanbieden. Het militaire hoofdkwartier in Makassar op Celebes beeft gisteren een decreet uitgevaardigd, waarin wordt bekend gemaakt dat twaalf verbruiksartikelen, waaronder rijst, suiker, melk, zout, zeep, mee), ge droogde vis, sigaretten en lucifers, gerantsoeneerd zullen worden, wegens de slechte economische toestanden en de moeilijke verbindingen. Nederland is het land dat beirokken is bij de Amerikaanse spionnagszaak- Peiersen, zo is van gezaghebbende zijde in Washington verklaard. Aan Joseph S. Petersen jr., die lange tijd in dienst is geweest van het buitengewoon geheime Nationale Vei ligheidsbureau in Washington, is on langs ten laste gelegd, dat hij rege ringsdocumenten en inlichtingen over de Amerikaanse nationale verdediging verkregen heeft met de bedoeling deze gegevens te gebruiken lot schade van de Ver. Staten of ten voordele van een buitenlandse mogendheid. Het ministerie van Justitie en het Federale Bureau van Onderzoek heb ben steeds geweigerd de naam te noe men van de betrokken buitenlandse mogendheid, maar iemand die de zaak goed kent, heeft nu in Washington ver klaard, dat het Nederland is. Deze persoon deelde mee, dat de zaak tegen Petersen ontstaan is door zijn vriendschap met een hoge Neder landse generaal die tijdens de tweede wereldoorlog in Washington heeft ge diend. De betrokken Nederlandse generaal is tijdens de tweede wereldoorlog van het toenmalige Nederiands-Indië naar de Ver. Staten gekomen en daar opge treden als verbindingsman tussen de uitgeweken Nederlandse regering en de Amerikaanse Regering. Ook het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken heeft ver klaard, dat Nederland het betrokken land was. Het departement zei in een communiqué echter tevens, dat de Ver. Siaten geen reden hebben de goede trouw van de Nederlandse re gering in twijfel te trekken. De Nederlandse regering heeft gis teravond officieel bevestigd, betrokken te zijn bij de zaak-Petersen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heelt de volgende verkla ring uitgegeven: „De betrekkingen tussen de heer Petersen en Nederlands militair per soneel dateren uit de tweede wereld oorlog, toen een nauwe samenwerking tot stand werd gebracht tussen Ame rikaanse en Nederlandse instanties, die technische vraagstukken behandelden, verband houdende met het verkrijgen van geheime inlichtingen. In het kader van deze samenwerking tussen geal lieerde staten werden ten bate van de gemeenschappelijke oorlogsinspanning regelmatig gegevens uitgewisseld, welke voor de betrokken diensten van beide mogendheden van nut waren. Deze uitwisseling van gegevens werd nog vele jaren na de ooriog voortgezet, waarbij van Nederlandse zijde het con tact werd' onderhouden door Neder landse ambtelijke diensten. De Neder landse autoriteiten namen als vanzelf sprekend aan, dat de chefs van de heer Petersen op de hoogte waren van de voortzetting van deze uiwisseling van gegevens en dat zij daaraan hun goed keuring hechtten." De federale Grand Jary in Alexan dria heeft voor de tweede achtereen volgende dag niet kunnen bepalen, of Petersen in staat van beschuldiging gesteld moet worden wegens het on wettige uitleveren van staatsgeheimen. Toen de jury na haar beraadslagin gen uiteenging, verzocht haar leider de rechter om een afschrift van zijn in structies aan de jury. De rechter zei, dat hij de instructies woensdag door de griffier zou laten voorlezen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1