Snel accoord in Duitse kwestie De Gaulle zou zijn ontbinden Echtpaar uit Rotterdam bij Berkel omgekomen Staf fix 324.000 m Zie verder pagina 3 Duitse Generale m Massamoord in Frans dorpje Parijse onderhandelingen SPANNING ROND SAAR Voor vluchtelingen ENORME STEUN VOOR MENDÈS? Geheimen gingen naar Ned* majoor Autobus ramde auto Mahler s Achtste Symphonie klonk opnieuw in Rotterdam Ook Southampton ligt nu stil Ontwerp-protocol goedgekeurd DONDERDAG 21 OCTOBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2906 Weerbericht Garoeda gaai vliegen op Nederland Indonesisch kabinet zal niet aftreden Korte plechtigheid in de Burgerzaal Indonesië verwerpt Nederlands protest Conferentie Parijs Verdacht van verduistering van halve ton Geen dode mus Amerikaan Petersen aangeklaagd Tobing: Versterking en verbetering i! AL 42.000 STAKERS Koningin en Prins betuigen Holland Marsh deelneming De negen ministers hebben van daag op de conferentie te Parijs een ontwerp-protocol 'inzake de toelating van West-Duitsland en Italië tot de Brusselse verdrags organisatie goedgekeurd. Haags advocaat aangehouden Nieuwe militaire orders "S Botterdam: Witte de Withstraat 30 Teler. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro Wo. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 VCrravenhagcT" "Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Turuw- Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond.. NU EN DAN REGEN Overwegend zwaar bewolkt met nu en dan regen of motregen. Matige tot krachtige wind in hoofd zaak tussen. Zuidwest en West, Weinig verandering in temperatuur. <0 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ARIJS is deze week het centrum P van politieke activiteit in di wereld. Daar onderhandelen Adenauer en Mendès-France over het Saarge- bied. Daar komen de landen van het uitgebreide Brusselse verdrag bijeen om te proberen de voorlopige accoor- den van Londen nader te formuleren en zo om te zetteft in een verdrag dat voor parlementaire behandeling en ratificatie geschikt is. Daar komt vervolgens de Navo-raao bijeen om Duitsland op te nemen in d« Navo. Als dat alles vlot verloopt kunnen de drie bezettende mogend- beden in Duitsland hun bezettingstaak beëindigen en de volledige souverei- niteit van West-Duitsland zal dan een feit zijn. De zaak is dan rond. De herbewape ning yan Duitsland kan dan beginnen en de Westerse militaire samenwerking heeft dan haar definitieve vorm ge vonden. Wij hopen dat dit gelukken zal. De militair-technische samenwerking en de vormen waarin die gegoten wordt, zoals die in Londen zijn gepro- jecteerd, zijn practised goed hanteer baar. Tegenstanders van de verworpen E.D.G. hebben niet nagelaten daarop te wijzen als op iets waarin het Lon- dense accoord de voorkeur verdient boven de afgedane E.D.G. Voorstan ders van de E.D.G. hebben dat nooit ontkend- De voorstanders van de E.D.G. hebben nimmer onder stoelen en banken geschoven, dat aan het technisch apparaat van de E.D.G. ern stigs bezwaren kleefden, omdat het stroef en ingewikkeld was. Men moet echter nooit vergeten, dat veel van het stroeve en ingewikkelde van de E.D.G. er in gebracht is van Franse zijde. De andere landen hadden gaarne •en eenvoudiger plan -gevolgd. (Van onze speciale verslaggever) F)E Westelijke Grote Drie en West-Duitsland zijn het gisteren in Parijs snel eens geworden over stappen om West-Duitsland tot een gelijkwaardig en bijna volkomen souverein land te maken. In een zitting van minder dan twee uur werkten Eden (die voor zitter was), Dulles, Mendès-France en Adenauer de grondslag uit voor een accoord ter beëindiging van de geallieerde bezetting en voor herstel van zo goed als alle rechten voor West-Duitsland. Alleen de juiste bewoordingen moesten nog worden vastgesteld. Dit zou gebeuren door de juridische adviseurs. Vanmiddag komen de ministers zelf weer bijeen voor de laatste besprekingen, die waarschijnlijk slechts weinig tijd vergen. E nadelen van het Londense ac coord in. vergelijking met de ËD.G. springen echter ook in het -oog en rij zullen met het voortschrij den van de tijd steeds verder Jn het oog springen. Door het Londense accoord blijven wij al. bij dé nationale legers. De zelf standigheid der nationale staten op mi litair gebied blijft geheel intact. Men aanvaardt alleen een controle op de omvang der bewapening. De bijdragen, die do verschillende partners zullen leveren en waarover de Brusselse organisatie oontróle zal oefenen, wor den vastgesteld in Navo-verband. Er ia dus geen Europese militaire gemeenschap. Er la alleen een Euro pese eontrdk waaraan Engeland meedoet - op de bewapening, die de mogendheden op het vasteland van 'Europa waar Engeland buiten valt zullen leveren in Navo-verband. Wat voor mogelijkheden er voer na tionalistisch georiënteerde regeringen waarvan die van Mendès-France een voorbeeld is in deze situatie 'zitten, wordt duidelijk els we zien wat door Mendès-France bij de onder handelingen over de Saar naar voren is gebracht op het stuk van een Frans- Duitse samenwerking op het gebied van de wapenindustrie. Bij een Europese defensiegemeen- «hap, waarbij het probleem van troe pen en bewapening een zaak dër ge meenschap is en niet van landen apart en van onderonsjes van landen apart, zou dat anders gelegen hebben. Als het er op aankomt,.interesseert het het Frankrijk van Mendès-France niet» dat Duitsland herbewapend wordt en zijn militaire souvereiniteit herkrijgt. Frankrijk is er alleen maar op uit geweest om zijn eigen souve reiniteit te behouden en voor zichzelf de handen vrij te krijgen. Men dient zioh er rekenschap van te geven en dat geldt met name hen, die gelijk prof. Gerbrandy en de heer Weiter juichen over de ondergang van de E.D.G, en die nu, na Londen, zo handenwrijvend zeggen, dat het hun nu eerst goed naar de zin gaat dat hier juist voor landen als Nederland de kwade kanten van de Londense ac- coorden naar voren komen. Wanneer grote en kleine landen hun souvereiniteit beperken, werkt dat in het voordeel van de kleine, omdat het effect van de souvereiniteit der klei ne geringer is dan dat van de souve reiniteit der grote. Nu de souvereiniteit niet beperkt wordt ligt het voordeel aan de andere zijde. Hedenmorgen om 11 uur begint in Parijs de belangrijkste conferentie van deze week, namelijk de 8-mogendhe- aen-bespreking over de toelating van West-Duitsland cn Italië tot de West- europese Unie. Er zijn nog heel wat voetangels en klemmen op te ruimen voordat deze zaak in kannen en krui ken is. Grote borden met het opschrift „voet angels en klemmen" weerhielden ook de journalisten, die uit alle delen van de wereld naar Parijs zijn gekomen, er van. om over het hek te klimmen van het park rondom het kasteel van ma dame de Pompadour, waar de Franse en Duitse regeringschefs en hun deskun digen Dinsdag en Woensdag id het diep ste geheim hebben beraadslaagd over alle geschillen en vraagstukken,- die be trekking hebben op de verhouding van Frankrijk tot West-Duitsland, met name over de kwestie van het Saargebied. Adenauer zag in Parijs op weg naar het kasteel van madame de Pompadour de 14 vlaggen van de NAVO-landen wap peren op het hoofdkwartier van de NAVO in Rocquencourt, maar de vlag van het 15e land. namelijk die van West- Duitsland, zal daar niet bij worden gezet, voordat Adenauer voor de cis van Frank rijk het hoofd heeft gebogen. Het comité Vluchtelingenhulp heeft gisteren 41.000 aan bijdragen ontvan gen. Het totaal var. giro 5100 is nu f 324.000. Dc voetangel Saarland, die Frankrijk voof West-Duitsland op de weg naar het NAVO-Iidmaatschap heeft geplaatst, zal eerst moeten worc'en opgeruimd. Mendès-France wil de Duitsers niet biy maken met een dode mus. „Wat heeft u er aan wanneer Ik Zaterdagmorgen mijn handtekening zet 'cn het Franse parlement straks de accoorden verwerpt?" zo voegde de Franse premier de Duitse regeringschef toe. O O De Indonesische luchtvaartmaatschap pij Garoeda is van plan haar net uit te breiden met regelmatige diensten op Nederland en Hongkong, aldus is door het hoofd van de afdeling Verbindingen van het Indonesische ministerie voor de Burgerluchtvaart, dr. Soegoto, bekendge maakt. In het begin van het volgend jaar zal begonnen worden met chartervluchten naar Nederland. Deze vluchten zullen een of tweemaal per maand met Convairtoe- stcllen gemaakt worden. Met de Britse autoriteiten worden momenteel onder handelingen gevoerd over een vaste dienst op Hongkong. De buitenlandse vluchten van de Ga roeda beperken zich tot nu toe tot Sin gapore. Bangkok en Manilla. Prins Bvrnhard 'werd bij zijnrmnkomst op Soest er berg hartelijk door koningin Juliana begroet. - Generaal Charles De Gaulle zou be- beslotcn hebben zijn eens zo machtige politieke organisatie de Kassemble- ment du Peuple Francais (HFP) te ontbinden en zijn 75 volgelingen in het Franse parlement volkomen de_ vrijheid te laten bü welke politieke partij zö zich willen voegen, zo Is uit goede bron ver nomen. Zegslieden uit De Gaulle's omgeving maakten gewag van zijn plan om de 75 afgevaardigden op 4 December vrijheid van keuze te geven. De generaal zou tot deze stap hebben besloten na zijn ge heime onderhoud met Mendès-France van verleden week. Hij is blijkbaar tot de overtuiging ge komen dat zijn politiek voldoende over eenkomst vertoonde met die van de pre mier om tot ontbinding van.de RPF over te gaan. Da Nederlander, die vijf jaar lang ge heime gegevens heeft ontvangen van de onlangs gearresteerde Amerikaan Joseph -Petersen. is de heer J. A. Verkuyl, die tijdens de tweede oorlog als lijdelijk ma joor was verbonden aan de Nederlandse ambassade te Washington. De heer Verkuyl zou een van de laatste Nederlanders-zijn geweest, die er in slaagden na de Japanse overval weg te komen uit Nederlandsch-Indië. Hij werd in Washington verbindingsman tussen het Nederlandse leger en Amerikaanse mili taire instanties. In die functie kwam hij m contact met Petersen, die toen handel de in opdracht van de Amerikaanse rege ring. Na de oorlog is de heer Verkuyl naar Nederland teruggekeerd, maar daar na heeft hij nog verscheidene bezoeken aan de Ver. Staten gebracht. Vermoede lijk heeft hij toen opnieuw contact op genomen met Petersen, aldus United Press. Petersen is gisteren officieel aange klaagd wegens het onwettig behandelen van defensiegeheimen. Hij heeft onmid dellijk verklaard onschuldig te zijn. De Amerikaanse regering heeft inmid dels de ontvangst bevestigd van de ver klaring. dat de Nederlandse regering al tijd heeft gedacht, dat de overdracht van de geheimen gebeurde in overeenstem ming met- een schikking tussen beide landen. Onlangs is uit de cijfers van het bevolkingsregister van Parijs ge bleken, dat het aantal inwoners van groot Parijs de vijf miliioen over schreden heeft, aldus is door de autoriteiten bekendgemaakt. Daar De Gaulle een van de meest vooraanstaande voorstanders is van 'n nieuw gesprek met de Sowjet-Unie, en van Frankrijk als tussenpersoon tussen het Oosten en het Westen, is zijn besluit zeer belangrijk- Wat betreft de binnenlandse politieke toestand 'opent dit besluit voor zijn vol gelingen het perspectief van een groot scheepse versterking voor de Franse pre mier, die reeds zijn eigen partij de radicaal-socialisten achter zich ver enigd weet en zich bereid getoond heeft de 105 leden van de socialistische partij op te nemen in zijn coalitie. Hel was reeds lang bekend dat De Gaulle zich uit de politiek wilde terug trekken. maar hij had geweigerd de laatste stap hiervoor te doen zolang er politici aan het bewind waren die hij verafschuwde. De Rassemblement du Peuple Fran cais (R.P.F.) heeft gisteravond echter de berichten ontkend, als zou De Gaulle besloten hebben om de hem trouw ge bleven parlementariërs toestemming te verlenen te stemmen voor wie en wat ze wilden. Het hoofdkwartier van de R.P.F. ver klaarde dat de beweging op 4 December een algemene nationale vergadering zal houden, tijdens welke de generaal zou uiteenzetten boe de beweging zich dient te ontwikkelen om gelijke tred te hou den met de omstandigheden. De Indonesische minister van Voor lichting. Tobing, heeft verklaard dat op een bijeenkomst van regeringspartijen en parlementaire fracties overeengekomen is dat het kabinet-Sastroamidjojo niet zal aftreden maar „verbeterd en ver sterkt" zal worden. De lieer Tobing wilde tijn opmerking niet nader verduidelijken. Inmiddels is een grole scheuring in de PIR ontstaan over haar „onherroepe lijke" eis de regering te laten vallen. Een cn tachtig van de 136 afdelingen van de partij hebben reeds van het da gelijks bestuur in Djakarta geëist de „onverantwoordelijke beslissing" te wij zigen. Terwijl de Masjoemi, de socialisten, katholieken, protestanten en de demo craten zich buiten het politieke gekijf houden, verheffen de communisten luide hun stc-m ter verdediging van de rege ring. De secretaris-generaal van de com munistische partij. Aidit. heeft de PIR een ..instrument van buitenlandse im perialisten en nationale reactionnairen genoemd". VELEN zijn beducht voor het her stel van een Duitse generale staf, In het verleden was het de Duitse generale staf, die de veldtocht plannen bedacht, die Europa in rep en roer brachten. Kan zulk een staf, onder de huidige omstandigheden wederom zulke on lusten teweegbrengen? Het antwoord moet luiden: neen. De Duitse herbewapening, het nieuwe Duitse leger en de Duitse generale staf rijn technisch dermate ingebouwd in de Atlantische leger- organïsatie, waarvan de Amerikaanse generaal' Gruenther het hoofd is, dat dit, organisatorisch alleen al, uitge sloten is. Er is feitelijke integratie, die een eigen politiek vdn een nationale generale staf onmogelijk maakt Het gevaar ligt op het ogenblik minder bij de militaire staven dan wel bij de regeringen. (Van een speciale verslaggever.) Een ernstig verkeersongeluk gistermiddag om tien over "half vijf plaats gehad op het kruispunt van d% Provinciale weg en de'Rodenrijsewcg te Berkel, waarbij twee personen, om het leven rijn gekomen en een derde ernstig werd verwond. De „Citosa"-bus, bestuurd door de chauffeur N. J. v. d- M, uit Boskoop, die om kwart over vier uit Rotterdam naar Zoetermeer was vertrokken, is bij de overgang van de Provinciale weg no. ID naar de Rodenrijseweg, tengevolge van hét weigeren der remmen, gereden op een passerende volkswagen. Deze auto werd door de autobus door het hek ge drukt. dat ter plaatse langs de vaart is geplaatst, cn verdween geheel onder water. De autobus bleef half boven het water hangen en de 60 passagiers konden zich.'"allen door het noodluik in veilig heid stellen. In de volkswagen bevonden zich drie personen, de 48-jarige verzekeringsagent D. Krijgsman van de Dordtselaan te Rot terdam en zijn echtgenote de 49-jarige mevrouw A. Krijgsmanvan Haasteren, alsmede zijn 8-jarig zoontje. De heer Krijgsman, die het hoofd nog boven water had weten te houden, kon vrij spoedig uit de wrakstukken worden bevrijd. Hij bleek zeer - ernstig gewond te zijn en is tijdens het vervoer naar het Bergwegziekenhuis te Rotterdam aan de bekomen verwondingen overleden. Het zoontje kon ook spoedig uit de wagen worden gehaald, en bleek eveneens ern stig gewond te zijn. Na eerst in het St Petrus-pension te zijn ondergebracht is de jongen vervolgens eveneens naar het Bergwegziekenhuis te Rotterdam overge bracht en aldaar ter verpleging opge nomen: Eerst bU het optakelen vau de volks wagen, omstreeks acht uur, bleek, dat er zich in de wagen nog een derde persoon bevond, nl. de echtgenote van de heer Krijgsman. Haar stoffelijk overschot werd naar een ziekenhuis te Rotterdam over gebracht. De heer en mevrouw Krijgsman hadden een receptie te Berkel bijgewoond. De aanwezigen aldaar meenden, dat me vrouw Krijgsman niet met haar man was vertrokken, doch mét de autobus naar huis zou gaan. Vandaar dat aanvankelijk gedacht werd, dat zich in de personen auto slechts twee personen zouden heb- De verongelukte tvagen aan de boven- xijde. Wielbasis en bovenbouw ivoren een gestrekte lijn geworden. ben bevonden. Aangenomen mag echter worden, dat hulp ook te laat zou zijn heeft gekomen, indien men aanstonds had ge weten. dat er zich nog een slachtoffer in de auto bevond. "•"Omtrent-' de oorzaak van het ongeluk wordt gemeld, dat op de Provinciale weg, waar momenteel herstelwerkzaamheden worden verricht, een ijzeren plaat de iuchtsïang van de rem van de- autobus heeft vernield, met het gevolg, dat.de remmen bij het nemen van de bocht weigerden. De auto en de bus, waarmee ook ..Trouw" werd vervoerd voor onze abon- né's in Berkel en Rodenrijs, zijn later geborgen. Onze expeditie-afdeling zorgde er voor. dat de lezers toch nog tijdig - zij het in sommige gevallen een andere editie hun krant ontvingen In de Burgerzaal van het raadhui» te Rotterdam beleefde vanmorgen een klein gezelschap genodigden opnieuw de magistrale uitvoering van de Achtste Symphonie van Gustav Mahler, die op 3 Juli In de Ahoy-hal paats vond.. Dit was te danken aan de N.V. Philips Pho- nografiséhe Industrie, die hiervan een opname had gemaakt. Tijdens een korte plechtigheid werd vanmorgen aan de burgemeester van R'dam. mr. G. E. v, Walsum. en aan de dirigent van Rottere, Philharm. Orkest. Eduard Flipse, een exemplaar van deze opname aangeboden door de directeur van Philips, de heer E. B. W. Schuitema. Nadat de heer Schuitema een uiteenzet ting had gegeven van de veie voorberei dingen, die nodig waren, geweest om deze opname te maken en bijzonder dank had gebracht aan de dirigent de heer Flipse, voerde m.r. Van Walsum, het woord. Spreker zeide diep onder de indruk te zijn.' van de uitvoering die op 3 Juli werd gegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het Rotterdams Toonkunst Conservatorium. Ook hij richtte zich tot de dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De burgemeester toonde grote bewondering voor de prestaties, die daar waren ver richt. „Deze uitvoering is van grote artistieke betekenis geweest", ze besloot de burgemeester. De heer Eduard FHpse bracht hierna dank voor deze bijzon dere geste en hij verzocht daarna drie fragmenten te laten spelen van Mahlers Achtste. .ij; Voor de aanwezigen, tn de Burger zaal betekende dit een welkome ver rassing. De dirigent zelf raakte bij het horen van de muziek volkomen in ver voering en het leek alsof hij zich ia de Ahoy'-hal waande, waar hij destijds dit.,imposante concert leidde Het slot koor dat. Flipse. liet spelen en. „Gloria", gezongen door de jongenskoren klonk in de Burgerzaal voortreffelijk .en na afloop, van. deze korte uitzending brach ten de aanwezigen een warme ovatie aan de dirigent. r' j Een tragisch vuurwerk ontstond toen de lasser de laatste resten, uit elkaar smolt. Indonesië heeft vandaag het Dinsdag door de Nederlandse regering inge diende protest tegen de mishandeling van dertien Nederlandse gevangenen van de hand gewezen. In het antwoord van de republiek wordt gezegd, dat de Nederlandse protestnota slechts een herhaling is van een nota, die op 14 Juli werd gezonden en die op 8 October „vol ledig werd beantwoord" door de Indonesische regering. „De Indonesische regering is van mening, dat er geen termen aanwezig zijn om deze zaak opnieuw onder handen te menen", aldus de tekst van de antwoordnota. Op grond .van,, een onderzoek, dat de Indo nesische regering heeft ingesteld, komt zij o.m. tot de volgende punten: Het Nederlandse protest, ais zouden ge arresteerde Nederlanders zijn, mishandeld door de Indonesische politie, teneinde ver klaringen in- bun. eigen nadeel af te leggen, wordt categorisch afgewezen. De Indonesische regering acht het niet no dig een politieman te straffen, wiens wange drag niet is bewezen, De Indonesische regering verklaart, dat zij niet kan ingrijpen in- een. zaait, die op het ogenblik (dus 9 October)) in- handen is van het Openbaar Ministerie, of het I-andgerecht, die beide tot taak hebben te bepalen, of een arrestant kan worden vrijgelaten, of riet. Verder kan de Indonesische regering riet instemmen met het verzoek om een raads man contact te doen, hebben met arrestanten of beschuldigden, zo lang de laatsten nog door de politie of het Openbaar Ministerie worden ondervraagd. Een dergelijk verzoek is niet in overeenstemming met bovenvermelde procedure, zo wordt verklaard. Zes leden van het gezin van een dorpi- smid zijn gisteren bij Chaieauroux (Frankrijk) op beestachtige wijze dood geslagen. Een buurman is doodgeschoten, terwijl de smid zijn brandend huis ont vluchtte. f- Southampton is de zevende stad die getroffen is door de nog steeds groeiende staking onder de havenarbeiders in Enge land. Van de 76.000 Britse havenarbeiders hebben er nu naar schatting ruim 42.000 het werk neergelegd. Er zijn 283 schepen volkomen verlaten en op 32 andere ligt het werk ten dele stil. In Southampton heeft de politie gis teravond een deel van de haven afgezet voor het vertrek van koningin Elizabeth, de koningin-moeder, die met de Queen Elizabeth van de Cunard Line voor een bezoek van drie weken naar Amerika en Canada vertrok. Slechts een handvol stuwadoors zijn gisteren in Southampton aan het werk gebleven. De havens van Londen en Birkenhead liggen thans volkomen stil. Liverpool, de op een na grootste haven, is ernstig getroffen en verder hebben honderden arbeiders het werk neergelegd in de Noordzeehavens Hull, Garston en Rochester. De meeste stakers ontvangen geen steun van de vakbonden. Duizenden stakende havenarbeiders hebben thans een verzoek tot een regeringslichaam gericht om finan ciële ondersteuning. Het kabinet heeft gisteren opnieuw de stakingstoestand besproken, maar is nog niet overgegaan tot het inschakelen' van het leger. De politie is onmiddellijk nasporingen begonnen naar de 33-jaxige smid, Roger Bardoux. en heeft een jonge vrouw ge arresteerd, dia met hem gezien was kort nadat hij zijn huis verlaten had. Brandweermannen, die do brand blus ten. ontdekten de verminkte lichamen van de 32-jarige vrouw van de smid, Lu- cienne. zijn drie kinderen, Jeannine (11), Jean Maria (8) en Frangois (7) in de kelder. In een nabijgelegen bos vonden zij de stoffelijke overschotten van zijn schoonvader (76) en zijn schoonmoeder (64). Een buurman, een voormalig politiebe ambie. Beaulieu. werd gedood, toen de smid uit zijn huis vluchtte en een revol ver op hem afvuurde. Het drama gebeurde op de boerderij van d# smid in het dorp Dun-le-Poelier. De smid heeft in een briefje aan de post beambte gezegd, dat hij niet krankzinnig was en zelfmoord zou plegen als hi: nog een paar mensen gedood zou hebben. Na een klopjacht waaraan honderden politiemannen hebben deelgenomen, is vanmorgen het lijk gevonden van Roger Barboux. Barboux had zich met een karabijn een kogc! door het hoofd geschoten. Zijn lijk is in een riviertje in de huurt van zjjn woonplaats aangetroffen. De directeur van, Philips Phonografi- sche Industrie, de heer E, B, W. Scluiitema (links) overhandigt de 'platen aan de dirigent van het Rotter- damsch Philharmonisch Orkest, de heer Eduard Flipse, HM. de Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard hebben telegrafisch aan de Nederlandse ambassadeur in Canada ver zocht hun oprecht medeleven over te brengen aan de slachtoffers van de ramp die Holland Marsh, bij Toronto, heeft ge troffen. Bondskanselier Konrad Adenauer heeft vandaag een lid van de socialistische par tij uitgenodigd naar Parijs te komen om de besprekingen over het Saargebied bij te wonen. De uitnodiging was gericht aan de so cialistische afgevaardigde dr. Karl Mom- mer, die beschouwd wordt als een ex pert op het gebied van Saarkwesties. Mortimer heelt de invitatie van de hand gewezen,, omdat deze naar zijn mening aan de leider van de socialistische partij dr. Erich Ollenhauer, gericht had moe ten worden. (Van een onzer verslaggevers) Dinsdag is, op last van de Officier vaa Justitie in zjjn woning aangehouden de 65-jarige Haagse advocaat mr. W. F. H. Z. Hij wordt verdacht van verduistering van f 50.009. De advocaat had deze gelden onder zijn beheer. Het onderzoek is nog in volle gang, zodat niet vaststaat hoe de verduistering kon plaats vinden. De advocaat is in bewaring gesteld.' De ministeries van Oorlog en Marine hebben een nieuwe opgave verstrekt van contracten gesloten met Nederland se ondernemingen, welke betrekking hebben op een totaal bedrag van bijna 7 miliioen gulden,waarvan o.m. f 1.821.000 voor opleggers van 10 ton bij D.A.F. Eindhoven cn f 2.280.381 voor onderbroeken en hemden bij Fr, Beerea en Zn., Weert.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1