Snel verval ZEVEN LANDEN ÉÉN VERDEDIGING Duitse morgen souveremiteit eit een fi Kankerverwekkende stof in sigarettenpapier Examen op zee een succes werd RE0RGAMSAT1E- RAPP0RT Stakers hielpen bij uitvaren van „Queen Elizabeth" uET Schaduw van Saar valt op Parijs Vondst van Amerikaanse chemicus hurchill wil met Malenkof spreken VRIJDAG 22 OCTOBER 1951 TWAALFDE JAARGANG No. 2907 Weerbericht Mendès-France en Adenauer (rechts) Eden (links) Foster Dulles en (Van onze speciale verslaggever) DE negen-mogendheden-conferentie te Parijs acht uur tot volledige overeenstemming is gisteravond om gekomen over de toelating van West-Duitsland en Italië tot de Westeuropese Unie. Alle accoorden waarin deze toelating officieel is vastgelegd, zijn thans goedgekeurd. Morgenmiddag zal nog een vier-mogendheden- conferentie worden gehouden, die het protocol inzake het herstel van de Westduitse souveremiteit formeel zal goedkeuren. Direct daarop zal de raad van ministers van de Noordatlantische Verdrags organisatie bijeenkomen om de toelating van West-Duitsland tot- de Navo in formele accoorden neer te leggen. verder pagina 3 Ook vijfde partij remise In New York is gisteren be kendgemaakt, dat de chemicus Lefemine, die werkzaam is op het kankerinstituut van Miami, een sterk kankerverwekkende chemi sche verbinding heeft gevonden in brandend sigarettenpapier. Nobelprijs geneeskunde Voor drie Amerikanen A SQbl Russische atoombom Onlusten in Nederlands restaurant te Surabaja Het sleepbootpenoneel moeder was Scheepvaart Suezkanaal Dulles wil Eden als bemiddelaar Geen ontbinding partij van de Gaulle Amerikaans-Zuid'koreaanse besprekingen mislukt Morgen Saar-accoord of Mendès tekent niet PIR-ministers zijn afgetreden DU'BY tG^EENBE^' ?'et mCisje düt in AuVll*tUs "54 aan boord van het t vnJl. OMenbarnevelt" toelatingsexamen deed voor de University ^■Rotterdam: Witte de Wifchstraat 30 Telef. 1X5700 (4 I.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 i Klachtendienst abonnementen 18.3019 30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •t-Graverihagoï Huygensplcin 1 Postgiro 424867 Hcdaafie: Tel. 211892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. f 2 26 per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. V_ Geldig tot Zaterdagavond. VERANDERLIJKE BEWOLKING Veranderlijke bewolking. Vanavond plaatselijk enige regen, morgen enkele verspreide buien. Matige tot vrij krachtige Zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Directie: O. A. KEDNTNG en Mr. K. VAN KOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BEUINS SLOT E toestand in Indonesië verergert D met de dag. „De vulkaan werkt" stond er dezer dagen boven een hoofdartikel in het dagblad „De Tijd". En zo schijnt het inderdaad te zijn. Het behoeft niemand te verbazen als het eerlang tot een uitbarsting komt. Wat zijn de factoren, die tot deze toestand hebben geleid? Allereerst deze, dat de economische toestand van het land voortdurend slechter wordt. In de grote steden na dert men de hongersnood. De regering is machteloos er veran dering in te brengen. Haar beleid heeft het buitenlandse ondernemings wezen, waarop de Indonesische maat schappij economisch rustte en waar door de bevolkingtoeneming van de laatste halve eeuw mogelijk geworden U, zware slagen toegebracht. Maar deze slagen komen uiteraard in nog veel ergere mate neer op de eigen be volking. Boverdien is het politiek be itel in Indonesië de anarchie genaderd. In een groot deel van het land is het bendewezen oppermachtig. De rege ring zelf i« innerlijk verdeeld. De communisten, die de machteloze rege ring steunen, roepen om bewapening door de overheid van hun benden. Dan zal de burgeroorlog in volle omvang ontbranden. President Soekarno, vervreemd van Telen met wie hij vroeger samen werkte, wordt hoe langer hoe meer de gevangene van de communisten. De meeste Indonesiërs, die nog tot con- itructieve arbeid bereid waren, staar ter zijde, vrijwillig of gedwongen. Het penspectief is troosteloos: bur geroorlog en hongersnood met in het verdere verschiet de ectnmunistische overheersing. NTUSSEN proberen de verant- I woordelijke leidslieden in Indo nesië de aandacht der bevolking .van da werkelijke problemen af te leiden. Reeds jarenlang doet daarvoor dë hetze tegen Nederland, dienst. Mt> probeert het met de kwestie-Nieuw. Guinea voortdurend op te rakelen. Men trachtte het te doen door de banden vin de Nederlands-Indonesische Unie - als een knellend koloniaal judc-tvoorje stellen. Men doet 't door tal vdn Neder- 'Ttnders te arresteren. Wat bekend ge worden is over de behandeling dier gevangenen, over de mishandeling en bedreiging waardoor van hen bepaalde bekentenissen en getuigenissen worden afgeperst, is voor de Nederlandse regering al bU herhaling aanleiding geweest tot protest. Maar het geeft niets. Natuurlijk geeft het niets bij een regering, die tot anarchie en bij «en staat, die tot ontbinding vervalt/ Intussen doet Indonesië in de Ver enigde Naties alsof het thuis een keu rige boel is en of er in Zuidoost-Azië maar één koloniale onderdrukker is, die het spel bederft eo dat is Neder land. Gelukkig gaan m meer dan één Westers land de ogen open. Ongeluk kig is het echter, dat de Verenigde Staten van Amerika, blijkens hun itemonthouding, toen het er omging of de kwestie-Nieuw-Guinea op de agenda der Verenigde Naties zou wor- j den geplaatst, het bewind van Soe karno nog een soort morele steun ver lenen. Het is hoogst betreurenswaar dig, dat Amerika op dit punt zo con sequent een verkeerde politiek vol houdt, Men weet het nu toch wel, de uitkomsten bewijzen het, dat de sindsj 1945 gevolgde politiek een ramp is?! Een ramp minder voor Nederland dan voor Indonesië. f Een ramp voor de Amerikaanse! wereldpolitiek, die in Indonesië eerij voedingsbodem voor het door haar be- •treden communisme schiep. i INMIDDELS ontglipt aan het Indo nesische volk alle vastigheid. Mam en communisme staan tegen over elkaar als doodsvijanden. De nationale revolutie, die hier de opium ■voor het volk was gedurende vele jaren, begint haar glans en kracht te verliezen. Rijst is belangrijker dan Nieuw- Guinea. Dat begint tot het volk door te dringen als het honger krijgt. Wie de goden willen verderven •laan zij met verblindheid, zeiden de oude Romeinen. Alsof Soekarno dit vooral wil be vestigen, is hij bezig door zijn parti culier gedrag het aureool van natio nale held om zijn hoofd te verstoren. Meer en meer richt zich de publieke opinie tegen de man, die eens de be lichaming van de Indonesië-mythe was. Het is een tragische ontwikkeling. En het erge is, dat de tegenkrachten om die ontwikkeling tegen te gaan en t« stuiten niet te zien zijn. Men vraagt zich af of het Indonesische volk in •töat is zelf die krachten op te brengen. Straks staat het communisme voor poorten van Australië. Men zal zich daar en in Amerika ••m misschien herinneren wat Austra liërs en Amerikanen in een „commis sie voor goede diensten", een slechte dienst aan hun eigen landen en aan de wereld hebben bewezen. Accoord in Parijs over Westeuropese Unie Op het punt van de wapenpool, die de Franse premier Mendès-France gistermiddag opnieuw aan de orde heeft gesteld, is men op de negen- mogendheden-conferentie overeengekomen, dat op 15 Januari a.s. in Parijs een bijeenkomst van technische deskundigen zal worden gehouden, die dit vraagstuk nader zullen bestuderen en aan de raad van ministers van de Westeuropese Unie rapport zullen uitbrengen. Er is op dit punt geen enkele principiële beslissing gevallen, evenmin werden richtlijnen opgesteld voor deze deskundigenconferentie. Mendès-France stelde voor een con- gers reeds op 15 December a.s, te hou- ferentie van regeringsvertegenwoordi- den in verband met het feit. dat het Franse parlement de stichting van een Europese wapenpool, die volgens "le plannen van Mendes-France de «gerorders over de nationale wapen- ïdustrieën en de Amerikaanse wa- enschenkingen zal moeten verdelen Jen die in feite beoogt vooral de Duitse militaire productie onder zo scherp mogelijke controle te houden, sis voorwaarde heeft gesteld voor de I toelating van West-Duitsland tot de Westeuropese unie en de Navo. Mendès-France wenste de datum Ivan 15 December en een conferentie lop regeringsniveau omdat hij van plan verdragen die de Westduitse ver- ig "beogen, vóór 1 Kitjiiar: a.s. do. het Franse parlement te brengen. De Nederlandse minister van Bui- enlands* Zaken, mr. J.' W. Beyen, ees er ochier op, en daarin werd hij esleund door Sir Anthony Eden, de rit» minister van Buitenlandse Za- dat bij aanvaarding van het voor tel van Mendès-France de situatie kan ntstsan, dat de bekrachtigings-proce- iure in de verschillende parlementen ..et werk van deze conferentie gaat be nvloeden. «n dat in deze parlementen .e neiging kan ontstaan het resultaat van de» conferentie af te wachten. Hoewel Mendès-France nogmaals op de moeilijkheden in zijn parlement wees, is hij toch voor de argumenten van de Nederlandse minister gezwicnl en aanvaardde hij het compromis van een werkgroepen-conferentie tegen 15 Januari a.s. De vijfde partij van de twee- Kamp om het wereldkampioen schap dammen tussen Roozenburg ;de titelhouder) en Huisman is na 58 zetten wederom remise ge worden. De stand is thans 55. VR heerst '-J optimistische Parijs een stemming, die echter getemperd vjordt doordat het alles beheer sende probleem van de Frans-Duitse verzoening met betrekking tot het Saargebied en van andere Frans-Duitse geschillen nog niet is opgelost. Aan Franse en Duitse kant wordt door de rege- ringsdeskundigen en door de ministers met kracht ge werkt aan de bestudering van deze problemen, Keizer Haile Selasde zan Ethiopië (links), vergezeld door Lord Halifax verlaat het Sheldon Theuter te Oxford nadat hem de Doctorstitel is verleend. De Keizer, die van 3 tot 8 November een officieel bezoek aan ons land zal brengen, heeft thans ook het recht zich Doctor in het Burgerlijk Recht te noemen. De naam van deze verbinding is 3,4 benzpyrene. Het is gebleken dat deze verbinding bij muizen een zeer sterke kankerverwekkende werking heeft. Waarschijnlijk is het zelfs de kraph- fitrste kankerverwekker bij muizen, die de wetenechip tot dusverre kent. Het is echter nog niet bekend hoe het men selijk lichaam op 3,4 benzpyrene rea geert. Lefemine heeft door het opbranden van sigarettenpapier een hoeveelheid teer verkregen (het is bekend, dat men bij proefdieren als ratten carcino men kan verwekken door gedeeltelijk het haar weg te scheren en deze plek ken in te smeren met teer). Deze hoe veelheid sigarettenpapier was vol doende om er 80.000 sigaretten mee te rollen (een roker, die gemiddeld een pakje per dag rookt, doet elf jaar over deze hoeveelheid). In chemische kringen hebben de be vindingen van Lefemine opschudding verwekt. Uit statistieken is vrbeger reeds gebleken, dat zich onder de lij ders aan longkanker betrekkelijk wei nig pijp- en sigarenrokers bevonden in vergelijking met het aantal zware sigarettenrokers. Lefemine verklaarde op een verga dering yan het Amerikaanse genoot schap van chemici de aanwezigheid van 3,4 benzpyrene zeer positief vast gesteld te hebben. HU opperde de mo gelijkheid om sigarettenpapier che misch zo te prepareren, dat zich geen 3,4 benzpyrene als verbrandingspro duct zou kunnen vormen. „Er zal nog veel research moeten worden gedaan", zo zeide Lefemine. In onze eigen laboratoria "is men reeds begonnen met proeven om de kanker verwekkende factoren van het kristal achtige materiaal (zuivere 3,4 benzpy rene) vast te stellen, wanneer dit bij dieren ingespoten wordt en wanneer het direct toegepast wordt op levende cellen, zowel dierlijke als menselijke. Men moet deze chemische studie ook toepassen op zuivere tabak .om vast te stellen of 3,4 benzpyrene en andere kankerverwekkende stoffen in belang rijke hoeveelheden in tabak aanwezig zijn- E daartoe benoemde commissie ,l) heeft aan het Centraal Comité der A.R. Partij een reorganisatieplan aangeboden. Morgen wordt de inhoud publiek. Aangezien r,aar veler overtuiging de AJt. Partij aan een grondige reorga nisatie toe was, daar de huidige orga nisatie nog in hoofdzaak afgestemd was op de verhoudingen uit de vorige eeuw, verdient dit rapport, dat op een voor de A.R. Party ongewone wijze in de publiciteit gebracht wordt en waar aan men derhalve blijkbaar vanwege het Centraal Comité grote betekenis toekent, een grondige bestudering. Maar daar moet het dan natuurlijk niet bij blijven. W(j hopen, dat er daarna op snelle wjjze spijkers met koppen geslagen zullen worden. De Amerikaanse artsen John F. Enders, Frederick C. Robins en Tho mas H. Wel Ier zijn gisteravond voor de ontdekking van nieuwe wapens de strijd tegen de kinderverlam ming onderscheiden met de Nobelprijs voor geneeskunde en physiologie. Voor de eerste maal in de geschie denis van de Nobelprijs zal deze uit gereikt worden voor speurwerk op het gebied van deze ziekte. Volgens de officiële akte heeft het instituut voor physiologie en genees kunde besloten de Nobelprijs aan genoemde medici uit te reiken voor hun ontdekking, dat het mogelijk is kindervêrlammmgsvirus te kweken in culturen van verschillende weef sels. De drie Amerikaanse geleerden heb ben hun ontdekking gedaan toen zij 1 als team werkten in de research afdeling voor besmettelijke ziekten in het centrum voor kindergeneeskunde van de medische school van de Har- vard-universiteit te Boston, Massa chusetts. De drie mannen zullen de eer en het geldsbedrag ter grootte van i 181:646 kronen gelijk delen. Al Vijf politiemannen en een Neder lander hebben Woensdag tijdens een vechtpartij in een Nederlands restau rant in Soerabaja verwondingen .op gelopen. De vechtpartij, waarbij voor 15.003 roepia's schade werd aangericht, brak uit tijdens een massademonstratie te gen het gebruik van fiets-taxi's in de stad. Toen de Nederlandse eigenaar van het restaurant, de heer A. van der Enden, een groep demonstranten, die op zijn hek waren gaan zitten, 'ver zocht door te lopen, viel een schreeu wende menigte hem aan. Nadat de eigenaar bont en blauw geslagen was, drongen de aanvallers het restaurant binnen en sloegen alles kort en klein. De politie staagde er in de orde te herstellen, maar terwijl zij ter plaatse een onderzoek instelde, kwamen de aanvallers, die op een afstandje toe hadden staan kijken, weer opzetten. De politie-officier werd luide uitge jouwd, omdat hij de Nederlanders be schermde. Hierop ontbrandde de strijd opnieuw, ditmaal tegen de politie. De menigte probeerde de politiemannen te ontwapenen en dezen vuurden en kele waarschuwingsschoten af. Premier ChurehiU van Groot-Brittanme .heeft in het Lagerhuis verklaard, dat de ontwikkeling van de atoomwapens in de Sowjet-Unie de ononderbroken belang stelling van de regering heeft. Hij zeide van oordeel te zijn, dat het niet in het algemeen belang zou zijn, als hij zou onthullen, hoeveel Groot-Brittannië van de Sowjet-vorderingeit weet. Churchill zeide dit naar aanleiding van de vraag [of hij een verklaring kon afleggen over et stadium, waarin de vervaardiging van atoom- en waterstofbommen in de Sowjet-Unie verkeert. de medewerking van de stakende ha venarbeiders is het ver trek van de Britse ko ningin-moeder Elizabeth naar de Ver. Staten aan boord van het oceaan schip dat haar naam draagt, mogelijk gewor den. De „Queen Eliza beth" van de Cunard Line maakte gisteren om kwart voor zeoen los in de haven van Southamp ton. Tevoren waren twin tig man uit de rijen der postende stakers naar voren gekomen om de bagage van de koningtn- moeder aan boord te brengen. Zij hadden ge volg gegeven aan een op roep voor vrijwilligers. stelde een stemming over het wel of niet in staking gaan uit tot het ogenblik waarop de Queen Eli zabeth" de haven had verlaten. „Wij zullen de koningin-moeder uitge leide doen, voordat wij tot tets besluiten," aldus het sleepbootpersoneel. De koningin-moeder werd uitgeleide gedaan door prinses Margaret. De Engelse koningin en de Hertog van Edinburgh, lismede premier Churchill waren naar de boottrein op het Waterloostatian gekomen om afscheid te nemen. De kleinkinderen van de koningin-moeder, prinses Anne en prins Charles, veroorzaakten hier een grappig incident. Prinses Anne werd name lijk gefascineerd door de camera's van de fotogra fen en stond geboeid naar de lichtflitsen te kijken. Prins Charles werd ongeduldig en toen Anne op zijn geroep niet reageerde, stapte hij op haar af en trok haar aan de arm mee. Het bezoek van de ko ningin-moeder aan Ame rika en Canada zal drie waken duren. Op desbetreffende vragen antwoordde hij dat hij nog steeds bereid was op een passend ogenbiik een bijeenkomst met premier Malenkof te houden, Op de vraag hoeveel maanden nog zouden verstrij ken, voordat hij, premier ChurehiU. het initiatief zou nemen om tot een derge lijke biieenkomst te komen, antwoordde ChurehiU, dat hij geen tijdgrens kon stellen. Dulles, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft aan Sir An thony Eden, zijn Britse collega, ver zocht zijn invloed te gebruiken opdat •er een einde komt aan de bemoeienis van Egypte met de scheepvaart door het Suezkanaal. Dulles richtte zich tot Eden met dat verzoek tijdens een lunch m Parijs. Het nationale hoofdkwartier van do partij van generaal Charles de Gaulle in Parijs heeft gisteren ontkend, dat de generaal van plan is zich geheel uit de politiek terug te trekken, zoals eergis teren was gemeld. Het hoofdkwartier heeft meegedeeld, dat het woord „ontbinding" te sterk is. (Aanvankelijk was gemeld, dat De GauUe zijn partij zou ontbinden.) Het gaf toe. dat De Gaulle „vermoedelijk een diepgaande hervorming" van de partij zal aankondigen, als hij de ver gadering van de „nationale dag" toe spreekt. Gisteravond vergaderde de afdeling Den Haag-centrum van de K.V.P. ter bespreking van de annexatieplannen. Na het debat op een inleiding van de voorzitter, de heer A. L. M. de Gruy- ter, werd o.m. gesteld, dat de an nexatieplannen van de gemeente Den Haag voor het probleem van het wo- ningbouwtekort noch voor het pro bleem van het tekort aan terreinen voor bedrijven en jndustrieën, enige oplossing brengen. De samenwerking tussen de omlig gende gemeenten op het gebied van woningbouw en van vestiging van in dustrieën is zo uitstekend, dat in dit opzicht de annexatie niets beter zou kunnen maken dan het nu reeds is, aldus meenden de aanwezigen. Premier Mendès-France heeft na af loop van een vanmorgen gehouden kabinetsvergadering tegenover ver slaggevers verklaard, dat hij morgen de overeenkomsten inzake de bewa pening van West-Duitsland niet zal kunnen ondertekenen, als er dan nog geen Frans-Westduitse regeling van de Saarkwestie is bereikt. Donderdag heeft op Hr. Ms. vliegdek- schip „Karei Doorman" siert plechtig heid plaats gevondentijdens welke de commandant. Kapitein ter Zee A, M. Valkenburg, het commando over het schip heeft overgedragen gan Kapitein ter Zee Goslings. De overdracht vond plaats in de grote hangar, nadat de nieuwe commandant kennis had ge maakt met officieren en manschappen i an de bodem. De overdracht werd bijgewoond door de Smaldeelcomman- dant, Commandeur S. den Boeft. De \cheidcndc en de nieuwe commandant, terwijl zij met een handddrttk de overdracht bezegelen. De drie ministers van de P.I.R. (Persatuan Indonesia Raya) in' het Indonesische kabinet zijn vandaag afgetreden. Het zijn de tweede vice- premier, Wongsonegoro, de mirfister van Binnenlandse Zaken, prof. Harai- rin, en de minister van Verbindingen, prof. Rooseno. Zoals bekend, werd Zondag 17 Oc tober in een communiqué van de P.I.R. o.m. meegedeeld, dat besloten was. aan te dringen op aftreden van het kabinet en het teruggeven varf het mandaat aan het staatshoofd. In dien hieraan niet zou worden voldaan, zouden de ministers van de P.I.R*. worden teruggetrokken. of British Columbia, is geslaagd. De N.V. Stoomvaart Maatschappij Neder land ontving daarover bericht van kapitein Lap, die mededeelde, zowel van de universiteit als van Dabby een hartelijk bedankje voor de goede zorgen te hebben ontvangen. D« kapitein is over dit goede bericht uiteraard bijzonder verheugd Maar .Nederland" °°k verwacht"> 20 seinde maatschappij

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1