De voetganger ZAL MENDÈS-FRANCE TEKENEN? Saargeschil wellicht nog struikelblok Nachtelijk.gesprek over de Saar Reorganisatie der A.R. Partij Roozenburg doorbrak remise-reeks Sow jet-tegenzet verwacht r Annexatieplannen N' Nederlands eerste soldaat van het Leger .des Heils overleden Ultimatum aan Britse stakers TWEE DODEN BIJ ONGELUK OP ONBEWAAKTE OVERWEG D ZATERDAG 23 OCTOBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2908 Weerbericht Minister Beyen: een snelheidsrecord Koninklijk paar gast van president Coty Ondertekening Parijse aceoórd om vij f uur Door bijensteken gedood TREIN VOORLOPIG NIET DUURDER Weer Haags meisje vermist r RAPPORT UITGEBRACHT OVER: Urk weigert opbrengst naehtvoorstelling Israëlische minister in Nederland aangekomen ~N f ouden van dagen. Duitse bewapening Door eigen vinding verraden J Ernstig bedrijfsongeval te Alblasserdam Veertien vluggen E zesde par tij van de tweekamp om het wereldkam pioenschap dammen tussen de wereldkam pioen Roozen burg en Huis man is in 75 zetten door Roo zenburg, die met zwart speelde, gewon nen. De stand na deze doorbraak van Roozenburg door de remisft- reeks is thans: Roozenburg 7 pnt, Huisman 5 pnt. Tweedracht in Mohamme daanse Broederschap af *$f Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019 30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Graverihage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand. i 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zondagavond. REGEN EN WIND Overwegend zwaar bewolkt met nu en dan regen. Krachtige en aan de kust tijdelijk harde Zuidwestelijke wind. Weinig verandering in tem peratuur. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT _U ai de problemen die onze tijd D kenmerken, voegt zich dat van de voetganger. Elke tijd heeft zijn eigen problemen; de onze, die de geweldige vlucht van de techniek te verwerken heeft, heeft o.m. tot moeilijkheid, hoe de voetganger te beveiligen tegen de eevaren van een goeddeels gemotori seerd dus snel verkeer. Onze grote .teden geven bij herhaling het schouw- «nel te zien van lopende mensen, die Joh door een haastige vlucht van een wisse dood redden of, helaas, traohten te redden. Het is voor een zich snel verplaatsend voertuig ais de auto is, vaak ondoenlijk, voor voetgangers vaart te minderen; maar evenzeer is x i oaIt naffe- het waar, dat dit meestal ook na ge- als dit wèl mogelijk is. iTmodernl v"erering van de snelheid heeft de mening doen postvatten, het snelle het langzame op mag lagen. Het onterende voorval van alle dag is, dst de voetganger moet vluchten op Je wijze en in de positie van de kip die voor het hoger wezen vos de broze henen nemen moet. Reeds is er een bond van voetgan gers opgericht en houdt het algemeen gcsprez zich in toenemende mate met het vraagstuk bezig. En dat is geen wonder want het aanUl verkeers slachtoffers onder de «tegorie voetgangers is ontstellend hoog Commissie voor de be!anSen van. voetganger in het verkeer, ingesteld door bet Verbond voor Veilig Verkeer te Utrecht, dat er in 1953 in Nederland op een totaal van 1300 doden ten ge. voige van verkeersongevallen, 395 der en de de voetgangers waren. Dat is ontstellend hwg" als men bedenkt, dat er talloze voetpaden en trottoirs zijn. Die voet gangers werden dan ook meestal g Hnnd bii het oversteken van de rijweg JJot) Dat onvoorzichtigheid veelal ,3b schuld zou dragen van deze dode lijke ongevallen, moetonücendwor- den; het blijkt namelijk, dat 75 van de gedode voetgangers ^hoorde tot leeftijdsgroepen van onderr de 8 1 en boven de 65 jaar, dus tot die leef tijdsgroepen, die nog nietofn het verkeer kunnen overzien, en nog niet juist, of niet meer snel 8en0*S kunnen reageren. Het verkeer doodt dus vooral kinderen en Laat ons daar nUt licht over den ken. Wij weten dat bij bevoegde in- -staatles daar niet lid* over wordt gedacht Want het woord achandWO* 1» hier 5» langzamerhand op zijn plaats. Het is zeer te betreuren, dat ten gevolge van technische onvol maaktheden of anderzins zo vele per- jonen gedood worden die van gemo toriseerd vervoer gebruik maken. Maar de voetganger neemt dit risico niet en wordt toch slachtoffer. Men hoort zelfs nu en dan de onheilige OP- ■Krking: „Wat doen ze ook op de ■weg" Alsof ook de voetganger niet het recht heeft, zich te verplaatsen. Zolang nog niet alle wegen van spe ciale looppaden sün voorzien, zal eer bied moeten worden afgedwongen voor de lopende mens op wegen en straten. De genoemde commissie heeft zien niet tevreden gesteld met faet opsom men van de moeilijkheden; zij geeft, in haar rapport, dat wij ter lezing ten zeerste aanbevelen, ook richtlijnen aan ter verbetering. Een „Ontwerp wet telijk voorschrift" volgt op een be schouwing van situatie en huidige wetgeving. Een twintigtal conclusies sluit het rapport af. He commissie meent, dat verkeersopvoeding eerste eis is, dodh alleen niet voldoende is, De voetganger zal eigen paden moeten krijgen. Hij zal verplicht moeten wor den, op plaatsen waar agenten het verkeer regelen, xtah aan die regeling te onderwerpen. Op plaatsen waar zulk een politiële leiding, of verkeers lichten niet aanwezig zijn, zal 'hij zon der gevaar moeten kunnen overste ken. Op oversteekplaatsen zal hij dus op het gemotoriseerd verkeer, mits niet reeds te didbt genaderd, voorrang moeten hebben. Het is te wensen, dat het vootgan- gersvraagstuk met ernst en spoed onder ogen wordt gezien. Eerbied voor de mens in het algemeen en voor het kind en ouden van dagen in het bijzonder, zij de basis van de over leggingen. West-E uitsland thans tot de Navo toegelaten Britse autoriteiten geloven, dat Rus land op het punt staaL het een of an dere nieuwe dramatische voorstel aan het Westen te doen. met het doel de Londensc overeenkomst om Duitsland vrij te maken en te herbewapenen te doen mislukken. Diplomaten zinspeelden er op. dat het Kremlin zover zou kunnen gaan, een ontwapeningsconferentie bijeen te roe pen van de hoogste Westelijke leiders en de Russische premier Mak-nkow, .n een wanhopige poging het Franse par lement te ontmoedigen. Een andere mogelijkheid is een Sow- jet-verkiarmg. waarin de bereidheid te kennen gegeven wordt, in te stemmen met de reeds lang bestaande Westelijke eis voor de eenmaking van Duitsland door ftuddei van vrije verkiezingen on der internationaa! toezicht. De belang rijkste voorwaarden van het Kremlin zouden vermoedelijk zijn de neutralisa tie van Duitsland en het terugtrekken van alle buitenlandse troepen. De Nederlandse minister van Buiten landse Zaken, mr. J. W. Beyen, heeft tegenover de pers verklaard na de Na- vo-vergadering van gisteren: „Het is nauwelijks te geloven, dat in zes weken zo veel is bereikt. Een snelheidsrecord zonder weerga voor zulk een grote di plomatieke taak." (Van onze speciale verslaggever) DE raad van de Noordatlantische Verdragsorganisatie heeft gister middag in Parijs de historische beslissing genomen, West- Duitsland tot de N A.V.O. toe te laten. De officiële stukken, die betrekking hebben op de toelating van West-Duitsland en Italië tot de Westeuropese Unie en van West- Duitsland tot de N.A.V.O. een pakket documenten van 350 foliovellen druks zouden hedenmiddag door de ministers van Buitenlandse Zaken worden getekend. Ondanks het feit dat de Franse pers ook gisteren nog meldde, dat Mendès-France deze documenten vanmiddag niet zou ondertekenen, wanneer voordien geen principieel accoord was bereikt tussen Frankrijk en West- Duitsland over het Saargebied, nam men gistermiddag in alle delegaties aan, Hat de Franse premier zijn handtekening wel zou zetten. Robert Watson-Watt, Sir Robert Watson-Watt, de Britse uitvinder van de radar, is tot de slotsom gekomen, dat zijn uitvinding ook een scha duwzijde heeft. Hij is te King ston in Canada veroordeeld wegens overschrijding van de maximumsnelheid tot 12,5 dol lar boete. De politie snapte hem met behulp van radar apparaten. Van Vrcdenburg, onder algemene in stemming uitgenodigd de vergadering bij te wonen. Het was een historisch ogenblik voor West-Duitsland en de gehele Westelijke wereld. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Foster Dulles, zei aan het eirjde van de zitting, toen alle documenten" betrekking hebbende op de toelating van West-Duitsland tot de NAVO waren goedgekeurd, dat hij grote waardering had voor hetgeen deze week in Parijs is tot stand gebracht. .De Ame rikaanse minister, zichtbaar bewogen, verklaarde dat hij dit bijna als een wonder zag. .Hij was er zich van be wust. dat hij bij dit werk niet recht streeks was betrokken en dat de voor naamste last van de onderhandelingen had gerust op Frankrijk, West-Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Foster Dul les was dankbaar voor dit „onmisbare resultaat." Koningin Juliana en prins Bernhard zullen Maandagmorgen als gast van president Coty voor een privé-bezoek naar het jachtslot Rambouillet (Fr.) vertrekken. Het koninklijk paar zal waarschijnlijk Woensdagavond in Ne- c'erland terugkeren. ADAT Utrecht zijn annexatie, pogingen met succes bekroond zag, komen nu ook de annexatie plannen van Den Haag en Amsterdam. Wederom worden goed bestuurde ge meenten, die een soclologisch-zelfstan- dige bevolkingseer,held vormen, ook al zijn de banden met de naburige grote stad menigvuldig, ln het gedrang. In Voorburg luidt de alarmklok reeds lang. Hetzelfde geschiedde nu dezer dagen ln Nieuwer-Amstel. Wij begrijpen niet waarom deze an nexaties nodig zouden fijn. Annexatie is een kwestie van alles of niets. Waarom kan het niet anders? Waarom kunnen de grote stad en de omliggende gemeenten hun gezamen lijke problemen niet oplossen langs een weg waarbij, gelijk de burgemees ter van Nieuwer-Amstel het uitdrukte, met handhaving van eigen zelfstan digheid, doah met inboeting van een gedeelte der autonomie, gemeenschap pelijke belangen op een doeltreffende wjjze worden verzorgd? Dat is een goede Nederlandse weg, die door de Nederlandse Gemeentewet gewezen wordt. Zie verder pagina 3 -Op het voorste! van de voorzitter van d-e NAVO-raad om vanmiddag tot on dertekening over te gaan. heeft Mcn- dés-France geen enkel voorbehoud ge maakt en ook tijdens de besprekingen van deze week van de Grote Vier, van de negen en van de NAVO-mogend- heden het hy dit dreigement niet horen. Maar helemaai zeker is niemand ten aanzien van Mendès-France. De spanning rondom het Saar-pro- bicem had dan ook gisteravond haar hoogtepunt bereikt, vooral toen bekend werd dat een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken gistermiddag nog heeft verklaard, dat Frankrijk inderdaad niet tot onder tekening zou overgaan, indien hetSaar- probleem niet voor Zaterdagmiddag uit de wereld is geruimd. Vrijdagavond laat zijn Adenauer en Mendès-France op uitnodiging van Eden ln de Britse ambassade te Parijs nog een bespreking over de Saar-kwestie begon nen na afloop van een diner, dal de Brit se minister aan de delegatieleiders en hun echtgenoten had aangeboden. Eden was met de Britse ambassadeur Sir Gladwyn Jebb, in een ander vertrek, gereed om zonodig ais bemiddelaar aan de Frans-Duitse bespreking deel te ne men. Gistermorgen omstreeks half negen is op de scheepswerf J. Smit Jzn. te Alblasserdam een ernstig ongeluk ge beurd, waarvan de heer Abr. Visser, wonende te Sliedrecht nabij de Spoor brug. het slachtoffer werd. De 63-jarige monteur Visser, die werkzaamheden uitvoerde voor De Vries Robbé uit Gorinchem op ge noemde scheepswerf) geraakte bekneld tussen een rijdende kraan en een der stijlen van een cojnstructieioods. In zeer ernstige toestand werd hij naar de Corpelis Vroegestichting te Alblasser dam overgebracht, waar hij in de loop van de dag is overleden. h» het ziekenhuis „De Lichtenberg" te Amersfoort is gisterochtend op 88-jarige leeftijd overleden de kolonel van het Leger des Heils Gcrrit Jurriaan Govaars, 4e man die in 1887 als eerste de Leger «es Hcils-arbcid in ons land heeft aan gevat. De heer Govaars is gedurende korte tijd Gereformeerd onderwijzer geweest. Op 26 Februari 1886 maakte hij kennis met William Booth. _Zij werkten samen in de gevaarlijkste achterbuurten van Londen, zoals Lime House en White Chapel, waar,„Jack the Ripper" opereer de. In 1887 werd de heer Govaars tot luitenant van het Leger des Heils be noemd. In Mei van dat jaar begon hij te Amsterdam de Leger des Heils-arbeid. Later - werden bijeenkomsten gehouden jn een kelder aan de Lijnbaansgracht Zo werd de heer Govaars de eerste Nederlandse heilsoldaat. Al spoedig werd hij bij het hoofdkwartier geplaatst. Als chef-secretaris werkte hij van 1902 tot 1905 in Zwitserland, Duitsland cn Scan dinavië. In 1909 vertrok hij naar Peters- burg, om aldaar besprekingen te voeren Wet leden van de rijksraad. Van 1909 tot 1912 was hij als kolonel in Neder- lands-lndië, om te Medan in typhus- en melaatsenkampen te werken. Tijdens de eerste wereldoorlog, in 1916, werkte hij In Servië, Griekenland en Italië. Zes jaar later vertrok hij naar Constanti- nopel. Na vervolgens drie jaar in België gewerkt te hebben, werd hij overge plaatst naar Londen. Gedurende vijf jaar doorkruiste hij in opdracht van het hoofdkwartier vervolgens geheel Europa: Wenen. Boedapest. Praag enz De heer Govaars was ridder m de orde van Oranje Nassau. Hij ontving de „orde van de stichter", een Leger des Heils-onderscheiding, die slechts zeer zelden wordt uitgereikt en was erehd van de „British and foreign bible so- cicty". De heer Govaars word op 18 April 1866 op de Bloemgracht te Amsterdam geboren. Hij woonde de laatste tijd in Soest. Aanbieding corpswapens. De senaat van het Deiltsch Studenten Corps heeft sister- middag de firma'}: D. van Noortwijk en zoon. schildersbedrijf. Markt 66a en Frans H. de Wolff. opticien, Peperstraat 2. de corpswapens aangeboden en onthuld. Na aOoop van het gesprek, dat tot diep in de nacht duurde, zetde Adenauer tot verslaggevers, dat or „op enkele pumen" vorderingen zijn gemaakt, maar over an dere bestaat nog verschil van mening. Het is by het onderhoud gebleken, dat de politieke kwesties gemakkelijker tot een oplossing zijn te brengen dan de eco nomische, aldus Adenauer. Toen hem gevraagd werd of de onder tekening van de aceoorden over de Duitse nerbewapennig zullen worden uit gesteld. antwoordde de bondskanselier ,,Ik hoop het niet maar ik kan het van nacht niet zeggen". Vanmorgen kwamen lieden opnieuw bijeen. de beide staats- Westduitse kringen in Parijs deel den vanmorgen mee dat de accoorden betreffende de bewapening van West-Duitsland en een Frans-lVest- duitse overeenkomst inzake de Saar- kwestie vanmiddag om vijf uur Ned. tijd zouden worden ondertekend. In hoeverre dit Franse spei behoort tot de zenuwenoorlog, die de laatste dagen tegen Adenauer en zijn delegatie wordt gevoerd, zal dus nog moeten blijken. De Duitse bondskanselier, die Don derdag en Vrijdag uitvoerig met de leiders van de regeringspartijen uit de Duitse bondsdag en de leider van de Duitse socialisten, Ollenhauer, beeft ge confereerd, schijnt sinds gisteren een veel strakkere houding aan te nemen tegenover de Franse eisen met betrek king tot het Saargebied. De politieke partijen in West-Duitsland bleken niet bereid te z(jn de wazige Franse plan tten over FransDuitse economische samenwerking In Europa en Noord- Afrika zo ernstig te nemen, dat er te genover kan worden toegegeven aan de beide eisen die Frankrijk stelt. Deze Franse eisen zijn: ten eerste dat de Westduitse regering zich thans verplicht op een eventuele vredescon ferentie de zelfstandigheid van het Saargebied te verdedigen -f» te aan vaarden, en ten tweede dat bet be stuur over de kolenmijnen in het Saar gebied in Franse handen blijft De Duitsers hebben zich bereid ver klaard de status quo van het Saarge bied rot aan de vredesconferentie te aanvaarden, doch zij staan er op, dat het bestuur over de kolenmijnen in handen wordt gelegd van de Saarlan- ders. Bovendien hebben de Duitsers de Fransen laten weten, dat zij op het standpunt staan dat de internationale commissie, welke de buitenlandse poli tiek van het Saargebied zal moeten voe ren, verantwoordelijk wordt gesteld aan de Raad van Europa en niet, zoals de Fransen willen, aan de raad van ministers van de Westeuropese Unie. Er waaiden gisteren nog steeds niet meer dan veertien vlaggen aan de mas ten langs de heuvel van het Patais de Chaiilot, waar de raad van ministers van de NAVO de toetreding van West- Duitsland officieel heeft goedgekeurd. De vlag van West-Duitsland ontbrak nog, maar bondskanselier Adenauer en zijn naaste medewerkers werden op voorstel van de voorzitter van de NAVO- raad, de Griekse minister Stephanopou- los, direct na de opening van de extra zitting door de secretaris-generaal van de NAVO, de Brit Lord Ismay, en de pl.v. secr.-generaal, de Nederlander jhr. Donderdag is James J. Fagan, een inwoner van Costa Mesa in Califor nia, aangevallen door een bijenzwerm. Hij werd ongeveer honderd maal ge stoken door de dieren. Zijn vrouw riep de hulp van buren in en dezen slaagden er in de bijen met de rook van brandende toortsen te verdrijven. Tengevolge van de talloze bijenste ken stierf Fagan echter na 55 minuten. Naar aanleiding van berichten in enkele bladen over een verzoek van de Ned. Spoorwegen aan de'regering tot verhoging van de tarieven ver nemen wij van bevoegde zijde, dat het op het ogenblik niet in de bedoe ling ligt, tot een dergelijke verhoging over te gaan. Sedert 19 October j.l. is spoorloos het 15-jarige Haagse meisje Alberta Pieter- nella Johanne Schoon êmeijer. De hoofd- inspectrice van politie, chef van de kin derpolitie verzoekt namens de ouders met de verblijfplaats bekend gemaakt te worden. Het meisje, dat fabrieksarbeidster van beroep is. verdween in gezelschap van de 24-jarige jongeman N. Pekx, Haar signalement luidt: lang ca, 1.60 meter, bruin haar, gekleed in bruine manlei, bruine'laarsjes, lange ribfluwelen broek. De reorganisatieeommissie van de Anti-Kevoiutionnaire Partij Heeft hear rapport uitgebracht. De commissie stond onder voorzitterschap van mr, A. B. Roosjen. tweede voorzit, ter van het Centraal Comité van A.R. Kiesverenigingen. Leden waren prof. dr. J. J. de Jong, buitengewoon hoogleraar in de wetenschap der politiek aan de V.U., A. R. de Kwaad- stenict, secretaris van de Kamerkieskring Rotterdam, J. Smal- lenbroek, voorzitter van de Kamerkieskring Assen, en prof. mr. P. J. Verdejn, voorzitter van de Propaganda Centrale. Secretaris van de commissie was de heer R. Gosker, adjunct- secretaris van het Centraal Comité. Tot benoeming van deze commissie werd besloten in de vergadering van het Centraal Comité van 22 November 1952. Haar opdracht luidde na te gaan in hoeverre een reorganisatie van de Anti-Revolutionnaire Partij en een wijziging van haar statuten als gevolg van de inmiddels veranderde omstandig heden noodzakelijk zijn. De commissie heeft haar werkzaam heden aangevangen op basis van het voorstel, dat in 1945 werd ingediend door de in dat jaar benoemde commissie onder voorzitterschap van mr. J. A. de Wilde en van een tweetal rapporten van de hand van de heren R, Gosker en prof. dr. J. J. de Jong. Het resultaat van de arbeid der commissie wordt thans toe gezonden aan alle kiesverenigingen, de Staten- en Kamer. centralen en de Provinciale comité's. Het is de bedoeling dat deze organisaties haar opmerkingen voor 1 Januari a.s, in zenden bij het Centraal Comité, waarvan het moderamen de verdere behandeling van het rapport zal voorbereiden. Gehoopt wordt dat het rapport vervolgens nog voor de zomer van het komende jaar afgedaan kan worden xn een Deputaten- vergadering. (Voor de inhoud van het rapport xle men elders ln deze editie.) De Britse minister van Arbeid, Sir Walter Monckton, heeft gisteren de 52.009 stakende Britse havenarbeiders het ultimatum gesteld dat zij vóór Maan dag op het werk moeten terugkeren, daar anders troepen ingeschakeld worden voor het laden en lossen van de schepen. Intussen namen gisteren de aanwijzin gen toe. dat de werkgevers en werkne mers langzaam tot overeenstemming na derden. Men zei dat er nog slechts één belangrijk punt moest worden opgelost. De voorzitter van de raad van onder zoek had alle betrokken partijen uitge nodigd gistermiddag met hem te confe reren. Een Zwolse wijkvereniging houdt de komende nacht een naehtvoorstelling van de film „Op hoop van zegen" waarvan de opbrengst bestemd is voor het comité „Ramp Ürker vissers 1954". Burgemeester Keyzer van Urk heeft evenwel in een brief aan de wijkver- eniging medegedeeld, dat de opbrengst van deze nachtvoorstelling met door het comité te Urk zal worden aanvaard, daar deze vorm van hulp te zeer in strijd is met de opvattingen die door vrijwel geheel Urk worden gehuldigd omtrent de Zondagsrust- Men heeft overigens aile respect en dankbaarheid voor 'het meeleven in Zwolle met Urk. Gistermiddag om half vier is op de onbewaakte spoorwegovergang Zand- vaart te Breezand (Nh.) een luxe auto met twee inzittenden, door trein nr. 3452 uit Den Helder gegrepen. De wagen werd een dertigtal meters meegesleurd en de beide inzittenden waren op slag dood. De slachtoffers zijn de heren T. Vlaar, 38 jaar. gehuwd en vader van een kind en de 30-jarige C, van Oorschot, onge huwd. Beiden zijn afkomstig uit Anna Paulowna. De diesel-electrische trein, die om 15.15 uur uit Den Helder vertrok en om 15.55 uur in Alkmaar had moeten aankomen, heeft een uur vertraging gehad. De trein Koning Hoessein van Jordanië heeft Aboe El Hoeda Tewfiq, leider der hui dige regering, opgedragen een nieuw kabinet te vormen, na de jongste alge mene verkiezingen, die door de rege ringsaanhangers werden gewonnen (zij verwierven, als gemeld, 38 van de 40 op het spel staande parlementszetels.) F, Roozenburg (Foor een verslag van de zesde ronde zie men pagina 2.) Na een stormachtige bijeenkomst heeft het dagelijks bestuur van de Mohammedaanse Broederschap in Egypte besloten in zijn midden vijf le den op te nemen van het nieuwe be stuur, ctat Donderdag werd aangewezen door 73 tegenstanders van de opperste gids der beweging, Sjeik Hassan El Hodeibi. Voorts werd het door de op positie genomen besluit om de op perste gids als zijnde met verlof te beschouwen, bekrachtigd. De Broeder schap zal nu worden geleid door het uitgebreide dagelijkse bestuur, onder leiding van Khamis Hemeida. waarvan alleen maar een der koppelin gen was gebroken, kon op eigen kracht de rit naar Alkmaar voortzetten. Twee treinen tussen Den Helder en Alkmaar heeft men, in verband met de versper ring van de baan. moeten laten uitval len. Omstreeks half vijl 'was het enkel spoor baanvak vrij. De overweg is niet door een zgn. knipperlicht-installatie beveiligd. Gistermiddag omstreeks 3 uur is dr. Dov. Joseph, minister van ontwikkeling van Israël; per vliegtuig op Schiphol aangekomen. Hij brengt een bezoek aan ons land, dat tot 1 November zal du ren. Doel van dit bezoek is het nau wer aanhalen van de economische ban den tussen Nederland en Israël. De Israëlische minister, die vergezeld is van zijn echtgenote, zal Dinsdag a.s. in Den Haag door de regering wor den ontvangen. Daags tevoren zal hij 's morgens om half elf in het Amstel- hotel te Amsterdam de pers te woord staan. Houders van Israëlische staatsobliga ties zullen de minister Dinsdagavond in het Carlton Hotel te Amsterdam een besloten ontvangst bereiden, die volgens officiële mededelingen door minister-president Drees zal worden bijgewoond.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1