HISTORISCH UUR PARIJS Deels Europees bestuur voor Saargebied Veertien landen aan V-vormige tafel Moskou wil weer over Duitsland praten Rusland trapte India op de tenen Verzet in Bonn tegen het Saarverdrag SNELLE EN FELLE AANVAL OP PARIJSE ACCOORDEN Brand bij B.P.M. Mendès tevreden Door gasverstikking omgekomen Vier gewonden bij auto-ongeluk MAANDAG 25 OCTOBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2909, Weerbericht Mendès wenst hervormingen Am. divisie uit Korea terug naar V. S. Reacties op Parijs Twee Nederlandse schepen Kwamen m moe eaen Nieuw kabinet van zeven ministers Heel dorp verdween op Haïti (Van onze speciale verslaggever) VAN alle beslissingen, die na de nederlaag van Duitsland met be trekking tot Europa werden genomen, zijn er geen van zo grote betekenis voor de toekomst van het Europese continent en voor de wereldvrede als die welke Zaterdagmiddag in Parijs zijn gevallen. De accoorden die de Westduitse Bondsrepubliek haar onafhankelijk heid en haar deelneming in de Noordatlantische Verdragsorganisatie verzekeren, zijn Zaterdagmiddag door alle betrokken ministers on dertekend, nadat echter de ernstige Frans-Duitse crisis over het Saargebied tot even voor de ondertekening de conferenties van Parijs dreigde te doen mislukken. Dit drama kon gelukkig worden voorkomen. De bittere nasmaak, die ongetwijfeld aan Duitse kant na afloop van de Saarbesprekingen zal bestaan, wijst op, dat in de toekomst de spanningen tussen Frankrijk en Duitsland we! tens konden vermeerderen, vooral nu aan Franse kant van een „nationale overwinning" wordt gesproken. NACHTWERK VOLKSSTEMMING OP dezelfde dag dat in Parijs de verdragen werden ondertekend die de Westduitse herbewapening regelen, heeft de Sowjet-Unie hiertegen een offensief ingezet. De aanval bestond uit een voorstel om volgende maand een bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken der Grote Vier te houden over de hereniging van Oost- en West-Duitsland en vrije verkiezingen in dat land. Het voorstel was vervat in nota's die minister Molotow in Moskou overhandigde aan de ambassadeurs van de Ver. Staten, Groot-Brittannië en Franknj Duits schip raakte in nood Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'f-GraverihageT Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat. 24b. Telefoon 678S2 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand, j g.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNIXG en Mr. K- VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond: KOUDE NACHT. Koude nacht met flinke opklaringen, maar aan de kust nog enkele verspreide buien. Tot zwak afnemen de noordwestelijke wind. Morgen overdag toenemende bewolking en later kans op enige regen. Tot matig of vrij krachtig toenemende zuidoostelijke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT Accoord over Duitsland en Saar getekend In hoge officiële Fraais» kringen gaf men ons Zaterdag in Parijs te kennen, dal Mendèi-Franc© over het bereikte resultaat ten aanzien van het Saargebied bijzonder ierreden is. Deze regeling acht hij reel voordeliger voor Frankrijk dan het raad ran Europa-plan ran jhr. Van der Gcei van Helers en dan de plannen die de Franse ex-miniiter Teiigen inder tijd met Adenauer heeft uitgedokterd. De Franse minister-president is van plan vóór het einde van het jaar de ratificatie van de Panjsc accoorden en van het FransDuitse Saarverdrng door de Nationale Vergadering te loodsen. Zowel ten aanzien van de datum van ratificatie als ten aanzien van de Parijse accoordcn zal hij het lot van zijn rege ring op het spel zetten. Algemeen ver wacht men echter in Parijs' dat de Franse assembiée ichc waarschijnlijk in Februari zal ratificeren i de Parijse pro tocollen over de toelating Van West- Duitsland tot de West-Europese Unie en de NAVO zullen goedkeuren. De Franse premier. Mendès-France. heeft in een radio-toespraak onder meer verklaard, dat een grotere mate van economische samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland nodig is om de levensstandaard van beide landen te verhogen. Teneinde economische banden met de energieke Duitsers aan te kun nen «aan, aldus de premier, moet Frankrijk sterk genoeg zijn om een ge lijkwaardige partner te kunnen zijn. Daarom is een. hervorming van de Fran se economie en een modernisering van ■de Franse landbouw en industrie nodig. De premier j:eide, dat dit tot de be langrijkste doelen van zijn regering be hoort De Franse premier. Mcndès-France, bieef tot het laatste ogenblik op het standpunt staan, dat hy zijn bandteke ning niet zou zetten, wanneer het Saar- geschil met voordien geregeld zou zijn. Toen de ministers van de Grote Drie: Foster Dulles (Ver. Staten). Anthony Eden (Engeland) en Mendès-France (Frankrijk) tegen drie uur met de minis ters van de landen, die met Engeiand de nieuwe Westeuropese unie gaan vormen, de heren Beyen (Nederland), Spaak (Bel gië), Bech (Luxemburg), Adenauer (West- Duitsland) en Martini (Italië) voor het Franse ministerie van Buitenlandse Za ken aan de Quai d*Orsay aankwamen en zich naar de fraaie eetzaal in rood en goud begaven om hun historische hand tekening te komen zetten, was de strijd De jongue onder do pauagier-i van de „Oranje" die ,p\achtojfers" teerden tan de havenstaking in Southampton, tens eon vrolijke Schotse baby, de zes maanden oude Catherine Matheson. In Amsterdam nam zij, op de arm van haar moeder gezeten, hartelijk afscheid tan de kapitein, de heer H. Zeilmaker, om i ia Hoek van Holland, de reis-mel-de-grote-om weg voort te Van onze s-pec. verslaggever J^E BELANGRIJKSTE plechtigheid te Parijs vond Zaterdagmiddag ongetwijfeld in Palais de Chaillot plaats. Daar kwamen tegen vijf uur de ministers van de veertien Navo- ianden in de grote vergaderzaal die een prachtig uitzicht biedt op Champs de Mars, Seine en Eiffeltoren, bijeen om namens hun regeringen de proto collen tot toelating van West-Duits land tot de Noordatlantische Ver dragsorganisatie te ondertekenen. De spanning, die op het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken twee uur tevoren als het ware te snij den was, toen de Westeuropese Unie dreigde stuk te lopen op de eeuwen oude Frans-Duitse tegenstellingen, was geheel geweken. De Westduitse bondskanselier, Conrad Adenauer, was daarbij uiteraard niet aanwezig. Duitsland is pas officieel lid van de Navo, wanneer de parlementen van de veertien Navo-landen(Ver. Staten. Frankrijk, Engeland, Canada, Italic. België, Nederland, Luxemburg, Dene marken, Noorwegen, Portugal, Grie kenland, Turkije en IJsland) en van 'Nest-Duitsland het lidmaatschap van de Bondrepubliek en alle daarop be trekking hebbende regelingen zullen hebben goedgekeurd. Adenauer was reeds op weg naar het vliegveld Le Bourget, toen de veertien ministers van Buitenlandse Zaken hun zetels innamen. Elke minister had zijn nationale vlag voor zich op tafel staan. De tafel had een V-vorm, de V van „Victorie" voor de gehele Westelijke wereld tm in het bijzorxter voor de afwezige bondskan selier, die om met Mendès-France te spreken, dit resultaat mogelijk heeft gemaakt door zijn „stoutmoedige be slissingen". Het wereldhistorische ogenblik van de oiidertekening van de opgestelde protocollen werd bijgewoond door honderden journalisten. Men hoorde slechts het krassen van de vulpennen van zwijgende staatslieden en het ge snor van de camera's van alle film journaals ter wereld. De toelating van West-Duitsland en Italië tot de Westeuropese Unie en van West-Duitsland tot de Navo is in dertien documenten met 30.000 woor den vastgelegd. (Van een onzer verslaggevers) In haar woning aan d« A. M. de Jongslraai te Utrecht is de moeder uit een gezin van twee kinderen door gasverstikking om het leven gekomen. Ze werd in bewusteloze toestand op de vloer van haar keuken aange troffen, terwijl uit de losgetrokken gasslang brandend gas stroomde. De vrouw, die aan toevallen leed, heeft vermoedelijk op het moment dat door oververhitting van de geyser een valletje in brand vloog een toeval ge kregen. is gevallen en heeft in haar val de gasslang losgetrokken. Dooi* het vuur van het gordijn js het uitstromende gas tot ontbranding gekomen. over de Saar tussen Mendès-France en Adenauer pas enkele ogenblikken daar voor uitgestreden. De meeste ministers wisten zelfs nog niet. dat het doek in het laatste bedrijf in dit drama gevallen was. De spanning or.der de honderden jour nalisten. die m een van de bijzalen van het gebouw de loop van de gebeurtenis sen afwachtten, was voelbaar en steeg ton top, toen bekend werd, dat cr zo juist een nieuwe Sowjet-Russische nota was binnengekomen, waarin Moskou vérstrekkende voorstellen deed over de hereniging van Oost- en West-Duitsland. Vooral sommige Franse journalisten wa ren erg zenuwachtig, maar over het al gemeen begreep iedereen wel, dat deze Russische tegenzet de gang van zaken i»* ij,: r-ct meer kon beïnvloeden. Het schynt overigens, dat Mcndès- Franee Foster Dulles heeft laten weten dat hij volledig achter de Amerikaanse tactiek ten aanzien van de Sowjet-Unie staat, die heirop nèerkomt, dat het Wes ten zijn militaire verdediging met alle krachl moet voortzetten omdat de Rus sen alleen begrip tonen voor macht. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag hebben Adenauer en Mendès-France tot drie uur in dc ochtend m een apparte ment van de Britse ambassade, dat Eden hun ter beschikking had gesteld de Britse minister heeft tot drie uur met zijn ambassadeur in een andere kamer zit ten wachten tot zij klaar waren een oplossing gevonden over de politieke kant van het Saarprobleem, Ket uithou dingsvermogen van de 78-jarige bonds kanselier grenst aan het ongelooflijke, maar de energie van Mendès-France is helemaal onvoorstelbaar. In de economische geschilten rondom het Saar-vraagstuk zijn de beide staats lieden. echter blijven steken. De hele nacht en de Zaterdagochtend hebben de economische deskundigen van beide ian- den naar een oplossing gezocht Eerst nadat Mendès-France om half drie 's middags hei Franse kabinet nog had geraadpleegd, kon hij de bondskan selier. die in hotel Bristol met grote span ning op het resultaat zat te wachten, telefonisch meedelen, dat Frankrijk accoord was en lot ondertekening van alle verdragen sou overgaan. Het Saar- verdrag zal a.s. Dinsdag officieel door beide landen worden getekend. Dan zal de officiële tekst gereed zijn. De belangrijkste punten van de Frans- Duitse Saar-overeenkomst luiden; 1. De Saar wordt „geëuropeaniseerd" in een Saarstatuut, dat bepaalt, dat de raad van ministers van de Westeuropese Unie een neutrale internationale commis saris benoemt (geen Fransman, Duitser of Saarlander), die verantwoordelijk is aan deze raad voor de buitenlandse en defensiepolitiek met betrekking tot de Saar. Voor alle overige aangelegenheden zal aan de Saarlandse regering zelfbe stuur worden toegekend. 2. Dit statuut zal na goedkeuring door de parlementen onderworpen Worden aan ec-n volksstem ming in het Saarge bied. Indien de meerderheid van de bevolking „neen" zegt, zal de huidige toestand worden gehandhaafd. Dan blijft er dus een Franse commissaris en/.. Zeg gen de Saarlanders ..ja", dan wordt het nieuwe statuut onmiddellijk van kracht en zullen binnen drie maanden in het Saargebied nieuwe algemene verkiezin gen worden gehouden. 3. Alle politieke partijen in de Saar, ook de pro-Duitse welke thans verboden zyn, zulien vry mogen optreden. Wordt het Saarstatuut echter bij de volksstem ming aanvaard, dan zuilen de pro-Duitse politieke partijen niet meer tegen het Saarstatuut en Voor de aansluiting bij Duitsland mogen ageren. 4. De internationale commissaris voor het Saargebied wordt adviserend lid van de raad van ministers van de West europese Unie. Het Saargebied treedt toe tot de Raad van Europa en de Europese Kolen en Staalgemeenschap. 5 Duitsland en Frankrijk zulleh het Saargebied bij zyn economische ontwik keling samen helpen, doch de Saar blijft volledig in de monetaire en economische unie met Frankrijk. De kolenmijnen blij ven Frans eigendom. 8 Van de Franse zijde vernamen wij Zaterdagavond nog in Parijs, dat Frank- ryk en West-Duitsland samen aan Enge land en de Ver. Staten zullen verzoeken het Saarstatuut te garanderen totdat de vredesconferentie met Sowjet-Rusland zal hebben beslist over de uiteindelijke grenzen van heel Duitsland. De bonds kanselier is niet bereid het Franse ver zoek te ondersteunen, dat Amerika en Engeland verplicht op de vredesconfe rentie het Saarstatuut als een blijvende regeling te verdedigen. Adenauer ondertekent de Saar- overeenkomst. Achter de Duitse Bondskanselier v.l.n.r. Frangais Poncet, Franse hoge commissa ris in West-Duitsland, de Franse ministers Roland de Moustier, Jean Berthom en de Franse premier, Pierre Mendès-France. De Amerikaanse derde divisie zal een dezer dagen uit Korea teruggetrokken worden. Het achtste leger heeft bekendge maakt, dat circa 1.000 man van de derde divisie op 29 October in Inchon een af- scheidsparade zullen houden en daarna naar de Verenigde Staten zullen trek ken. Na het vertrek van deze divisie zul len zich nog slechts de eerste divisie van het korps Mariniers en de 7de en 24ste van het leger op Korea bevinden. Op uitnodiging ran het opgerichte comité Dien Bien Phoe zullen enige Franse oud-strijders een maand in ons land doorbrengen. Zaterdagavond arri veerden zij niet de trein uit Parijs op het station U.S. te Den Haag tiaar zij door het bestuur tan het comité teerden ontvangen om vervolgens bij particulieren te uorden ondergebracht. De voorzitter van het comité, de heer K.C.A, Colette vcnvelkonide de Franse oud-strijders. In de meeste Westelijke kringen meent men dat de Russische voor stellen niets nieuws bevatten. De Westduitse socialisten hebben er echter reed sop aan ged rongenhet Russische aanbod tot het houden van een con ferentie te aanvaarden. VIE Sowjets hebben een erge blunder gemaakt jegens India, waarmee zij zo gaarne goede maatjes willen zijn. De blunder werd reeds eerder begaan, maar nu ontdekt. Een lezer van het dag blad „Hindoe" in Madras was onder ogen gekomen wat gedrukt stast op de pagi na's 203-204 van de Russische Encyclo paedic onder de letter G. over Mahat- ma Gandhi. Wat daar staat, gaf de lezer verontwaardigd door en de „Hindoe" drukte dit af met een niet minder ver ontwaardigd commentaar van de redac tie. Op het woord Gandhi leest men m de Russische encyclopaedic „Stichter van de reactionnaire Gan- De Sowjet-nota is het antwoord op een nota van 10 September, waarin het Westen zich tot een gesprek van de Grote Vier over Duitsland bereid verklaarde op twee voorwaarden. Deze condities waren: 1. De Sowjet-Unie zou accoord moeten gaan met het houden van vrije verkiezingen in heel Duitsland, zoals Engeland in Februari had voorgesteld op de Berlijnse con ferentie. 2. De Sowjet-Unie zou be reid moeten zijn, mee te werken aan de totstandkoming van een vredesver drag met Oostenrijk. Op deze twee voorwaarden gaat de nieuwe Russi sche nota echter niet in. De Sowjet-Unie stelt voor de bijeen komst van volgende maand de vol gende agenda voor: 1. Het herstel der Duitse eenheid op vreedzame, democratische basis, met inbegrip van de kwestie van vrije verkiezingen in geheel Duitsland. 2. De terugtrekking van alle be zettingstroepen der Grote Vier uit West- en Oost-Duitsland. 3. Het bijeenroepen van een Euro pese conferentie ter bespreking van een stelsel van collectieve veiligheid in Europa. De laatste twee punten heeft Mos kou reeds eerder voorgesteld. De nota bevat de waarschuwing, dat er geen sprake zal kunnen zijn van hereniging van de beide delen van Duitsland in de eerstkomende jaren indien de Westelijke mogendheden de Zaterdag ondertekende verdragen be krachtigen. Frankrijk geeft zij de speciale waar schuwing dat de Franse aanvaarding van de nieuwe overeenkomsten in strijd zou zijn met het Frans-Russisch vriendschapsverdrag. De Sowjet-Unie vraagt voorts, of de drie Westelijke landen bereid zijn hun ambassadeurs in Wenen met de Rus sische ambassadeur aldaar en de Oos tenrijkse regering te laten spreken over „kwesties betreffende het sluiten van een staatsverdrag met Oosten rijk". Omstreeks half acht vanmorgen is brand uitgebroken op de terreinen van de B.P.M.-insteUatie Rotterdam- Pernis», Arbeiders waren daar bezig met het repareren van een kleine tank, waarin zich een geringe hoeveelheid vloeistof bevond. Door een tot nog toe on bekende oorzaak ontstond brand. De bedrijfsbrandweer was spoedig ter plaatse en binnen een half uur waren de vlammen geblust. De Rotterdamse brandweer, die ook was gewaarschuwd, behoefde geen dienst te doen. Nader vernemen wij, dat de oorzaak gezocht moet worden in een lek van een van de pijpleidingen. De aange richte schade is gering. Er ging weinig olie verloren. Gistermiddag is een personenauto tus sen de dorpen Zeeland en de Reek in Noord-Brabant met vrij grote snelheid tegen een boom aan de linkerkant van de weg gereden. De auto werd bestuurd door kapelaan Schoenmaker van de St. Lamberthuspa- rochie te Eindhoven wiens aandacht waarschijnlijk een moment werd afge leid. Behalve de bestuurder zaten in de auto de heer en mevr. H. uit Eindho ven met hun dochter. De kapelaan en het echtpaar werden ernstig gewond. Mej. H. werd licht gewond. De wagen werd zo zwaar beschadigd dat men an derhalf uur nodig heeft gehad om de bestuurder uit zijn benarde positie te bevrijden. Kapelaan S. weïd naar Eind hoven overgebracht en de heer H. naar het ziekenhuis in Veghel. De beide an dere slachtoffers werden naar huis ver voerd. De Westduitse bondskanselier, Adenauer heeft zijn kabinet voor vanmiddag in een speciale zitting bijeengeroepen ten einde onmiddellijk maatregelen te beramen om een toenemende tegenstand in het land ten opzichte van de Parijse overeenkom sten te overwinnen. De Sociaal-Democraten (SPD) hebben het Saarpact zonder omwegen verworpen. In zijn eigen kabinet werd openlijk critiek uitgeoefend door de Vrije Democraten (FDP) en de kleine Vluchtelingonpartij (BHE). Adenauer zelf heeft kort voor zijn ver trek uit Parijs verklaard: „De Saarover- eenkomst bevredigt niet alle Duitse wen sen, maar zij betekent voor alle betrokken partijen een stap vooruit en wel in dc eerste plaats voor de Saarlanders zelf." OUenhauer, de leider van de West duitse socialisten, heeft Adenauer er van beschuldigd bij de regeling van de Saar- kwestie te zijn afgeweken van een over eenkomst met de Westduitse politieke leiders. De Franse premier, Mendès-France, zei over Saarland dal dia hinderpaal op de weg naar Frans-Duitse samenwerking niet meer beslaai sinds de Saarovereenkomst met Adenauer is getekend. Hij verklaar de dat de Franse regering vastbesloten is. langlopende economische overeenkomsten met West-Duitsland af te sluiten, waar door permanente markten zullen ontstaan voor Franse tarwe, suiker, melkproduc ten enz. De ministerraad van Saarland heeft reeds Zaterdag de Frans-Duitse Saarover eenkomst goedgekeurd. De premier Hoff mann, verklaarde dat Frankrijk en. Duits land door hun besluit tot Europeanisering van het Saargebied bereikt hebben wat altijd het politieke oogmerk van de Saar is geweest. De twee landen zijn volgens hem overeengekomen Saarbrücken voor te stellen als hoofdstad van de Europese Kolen- en Staalgemeenschap, die nu tij delijk in Luxemburg heer zetel heeft. De Nederlandse minister-president, dr. W. Drees. heeft verklaard dat de resul taten der Parijse conferentie door hemzelf „en, daarvan ben ik overtuigd, door de gehele regering", met geestdrift zijn be groet. „Het lijkt waarschijnlijk, dat de over eenkomsten thans door alle betrokken volksvertegenwoordigingen, de Franse Nationale Vergadering inbegrepen, zullen worden bekrachtigd." aldus dr. Drees. Bij Smithknoll, ttfn Noordwesten van IJmuiden, is gisteren het Duitse s.s. „Wilhelm Klaus" in nood geraakt. Het Belgische vissersvaartuig Zeebrugge 147 slaagde erin langszij van het Duitse schip te komen, maar kon tengevolge van de slechte weersomstandigheden geen tros vastmaken. Het Zweedse rchip „Tilïa Gorthon" heeft het schip later op sleeptouw genomen naar de Theems. dhi-leer, afstammend van de Bania- kaste, die zich bezig hield met handel en woekerHij stond het Engelse imperialisme actief bij door een In disch hospitaal te organiseren en te leiden, dat het Engelse leger bijstond bij zijn invasie van het Zoeloeland Toen de volksbeweging een reVolu- tionnair karakter begon te dragen, pleegde Gandhi verraad jegens het volk en hielp hij de imperialisten tegen het volk, waarin zij hun aarts vijand zagenIn zijn persoonlijk leven aapte Gandhi het ascetisme na Op demagogische wijze preten deerde hij een voorstander van de Indische onafhankelijkheid te zijn en een vijand van de BrittenHet Gandhiïsme exploiteert wijdverbreide religieuze vooroordelen en het Hin doe-dogma over de onvoorwaardelijke ondergeschiktheid van de laagste aan de hoogste klassen en ook het dogma van de zondigheid" van elke poging om de huidige kasten-hiërarchie te veranderen, welke, naar het voorgeeft, gevestigd werd door de wil van God." Het hoofdartikel, dat de „Hindoe" hierover schreef, had als kop „Duister nis op de middag" en schreef, dat dit fantastisch en tendentieus artikel en pervers verslag over Gandhi in over eenstemming is met de communistische geest en dat er geen reden is zich te ver bazen over een dergelijke caricatuur van Gandhi in dit officiële naslagwerk. En de briefschrijver aan het blad voegde aan het citaat toe: „Zouden de communisten in India nu eens een reac tie willen doen horen op deze beschou wing in de Sowjet-encyclopaedie over Gandhi?" Gedurende hel afgelopen weekeinde zijn twee Nederlandse schepen in moeilijkheden geraakt. Gelukkigerwijze blijkt de omvang van de schade die deze schepen hebben opgelopen, nog al mee ie vallen. Bij Brest raakte het m.s. Westpolder van de rederij „Westpolder" te Rot terdam in nood met een lekkende cy- lindervoering. Voor alle zekerheid vroeg men sleepboothulp aan, doch la ter werd bericht ontvangen dat het mankement verholpen was en de assis tentie niet meer nodig "was. De West polder heeft de reis daarna voortgezet. Bij Maassluis raakte Zondag het m.s. „Merwede" van Vinke Co., bij een harde Zuidwestelijke wind aan de grond. De sleepboterf Ebro en Katen- drecht begaven zich naar het 5355 bruto ton metende schip en slaagden erin het schip tegen 1 uur des nachts weer vlot te trekken. De Merwede is naar Schiedam te ruggekeerd. De gouverneur-generaal van Pakistan, Ghoelam Mohammed heeft gisteren voor het gehele land de noodtoestand afgekon digd en premier Mohammed All opdracht gegeven zijn kabinet te reorganiseren. In de bekendmaking van de gouver neur-generaal wordt gezegd, dat de noodtoestand is afgekondigd, omdat het grondwetgevend orgaan in zijn taak is tekort geschoten en niet langer het ver trouwen van bet volk geniet. Zo spoedig mogelijk zouden verkie zingen worden gehouden. Premier Mohammed Ali heeft een nieuw kabinet van zeven ministers ge vormd. Het nieuwe kabinet van Ali staat vol gens waarnemers „boven de politiek". Er zijn twee generaals en een voormalige diplomaat in opgenomen. Ali zelf beheert de portefeuille van buitenlandse zaken. De bemanning van een Amerikaanse helicopter heeft verklaard, dat het bergdorp Berly. gelegen ten Zuiden van Port au Prince op Haïti, Dinsdagavond door een aardverschuiving van de aarde verdwenen is. Volgens de politie zijn circa 260 per sonen'om het leven gekomen. Er wa ren slechts twee overlevenden een. kind, dat voor de aanstormende aard- massa's wegvluchtte, en een vrouw, die ergens in de bu'.t op bezoek was.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1