Het succes van Parijs Amerikaanse volk was getuige Dulles geeft versla Pariij se conferentie Zij gaan Zuid-A frikas zon tegemoet mm Italiaanse troepenmacht rukte Triest binnen ZAAK-PETERSEN GEEN SPIONNAGE KONINGIN EN PRINS IN FRANKRIJK Vliegende schotel" gezien boven Rotterdam Straal] jager maakte „noodlanding Mendès-France Bersaglieri als overwinnaars begroet Roozenburg leidt 10-6 met Ministers antivoorden Kamerlid Waarnemingen van amateur astronoom DINSDAG 26 OCTOBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2910 Weerbericht Onderzoek naar ramp „Willem Bontekoe" Wassen aar beschoten Storing aan mitrailleur Het weer in Europa Piloot ktcam. om het leven I j Zie verder pagina 4 Volksstemming Saar in 'Maart of April Het slot te Fontainebleau, dat mevrouw Coty haar ko ninklijke gast uit Nederland zal laten bewonderen. Ontploffing eist 10 «loden Adenauer naar de V.S. zw si Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18,3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-GravenhageT Huygensplcin 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. f 2.26 per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschij'nt dagelijks. Directie: O. A. KECKING en Mr. K. VAK HOUTEN Tuxum' Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. MEER WIND EN BEWOLKING. Koude nacht met weinig wind, hier en daar mist en in het Oosten van het land plaatselijk lichte nacht vorst. Morgen van het Westen uit toenemende be wolking en enige regen. Tot matig of vrij krachtig toenemende Zuidelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. q <j> Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT' IJ begroeten de overeenkomsten yj van Parijs met voldoening. Die voldoening heeft met name be trekking op het feit, dat West-Duits- land geheel en op voet van gelijkheid thans tot het Westen gaat behoren en dat de herbewapening van Duitsland, onmisbaar voor onze veiligheid, wer kelijkheid gaat worden. De accoorden beslaan met elkaar meer dan een paar honderd pagina's. We kunnen dus nog met over alles een oordeel hebben. Maar de hoofdzaak is dit, dat West- DuiIsland nu als volwaardige staat deel gaat uitmaken van het Noord- atlantiseh bondgenootschap. Van vijand tot bondgenoot. Na de val van Napoleon tn 1813 heeft het Wener Congres er geen twee jaren over gedaan om van Frankrijk, dat toen een twintigtal jaren Europa had geterroriseerd en alle landen der beschaafde wereld als vijanden tegenover zich had, een vol ledig op voet van gelijkheid aanvaarde bondgenoot te maken. De Westelijke wereld heeft er dit maal, nu het om Duitsland ging, dat onder Hitier twaalf jaren lang de wereld terroriseerde en alle landen der beschaafde wereld za ongeveer tegenover zich zag staan, negen jaren over gedaan om hetzelfde resultaat te bereiken. En dat dit bereikt is, is wel in sterke mate te danken aan de omstandigheid, dat er onmiddellijk na de val van Hitier een nieuwe, de algemene vrij heid in de wereld bedreigende, agres sieve macht bleek te bestaan nl. de Russische. HET is al zo dikwijls gezegd: de oorlog te winnen, dat is punt 1. Maar daarna komt het niet minder belangrijke punt 2 en dat is het win nen van de vrede. Dat wil zeggen, dat het militair succes omgezet moet wor den In een politiek succes, waardoor de voormalige vijand de nederlaag aanvaardt en op basis daarvan eer» vriendschappelijke verhouding aan gaat met de overwinnaars. Dat kan niet geschieden zonder zelfverloochening van weerskanten. Want er zit natuurlijk oud zeer. Het is moeilijk' elkander wederkerig ver-' trouwen te schenken. Er moet ook nationale trots worden verkropt, Maar in dit geval is het wat betreft "West-Duitsland en de Westelijke ge allieerden gelukt. Wat betreft West- Duitsiandren de Russen is het niet ge tukt. Maar dat is een probleem apart, een vraagstuk dat zich ook op ander niveau afspeelt, zeker na de jongste overeenkomsten. De verhouding van West-Duitsland tot Rusland waarin het vraagstuk der hereniging van Duitsland zulk een grote rol speelt Is niet een zaak meer van Duitsers en Russen, doch een zaak van de ver houding van de NAVO-mogendheden tot Rusland. Dat het resultaat van Parijs verkre gen werd, is een belangrijk succes voor bondskanselier Adenauer. Hij heeft In Duitsland politieke verhoudingen we ten te scheppen waardoor Duitsland ondanks heel dat vreselijk verleden een voor het Westen aanvaardbare partner werd. Dat hij dit doen kon is te danken aan het succes van de Christen-Democratische Unie in Duits land. Het samengaan van R.K, en Protestantse Christenen in Duitsland met de socialisten als heftige tegen standers heeft van Duitsland een ^aanvaardbaar land gemaakt. DENAUER heeft in Parijs eonces- J\ sies aan Mendès-France moeten doen op het stuk van het Saargebied, waar hjj waarschijnlijk nog wel wat moeilijkheden mee zal krijgen in zijn eigen land. Maar over het geheel ge zien, heeft hij een groot succes bereikt voor Duitsland. Hjj heeft na een enorme militaire nederlaag de terugkeer van Duitsland als grote mogendheid in het gezelschap der andere groten tot stand gebracht. Dat Is hem gelukt, dank zij het verstan dig beleid, dat Amerika en Engeland ten opzichte van Duitsland hebben ge voerd. Toch heeft Adenauer het succes niet gewild in de vorm waarin hij bet nu verkregen heeft. Adenauer kent de zwakke kanten van de Duitsers, zoals die onder Bismarck, onder Wilhelm II en onder Hitier zijn gebleken. Aden auer was daarom niet gesteld op een eigen Duits leger, met een eigen gene rale staf enz. Hij heeft een Europees leger gewild, waarin de Duitse bij drage zou opgaan. Dat is mislukt door het Franse nationalisme, dat liever dan een strobreed van eigen militaire souvereiniteit prijs te geven een her stel van Duitse militaire souvereiniteit en de mogelijkheid van de herleving van een Duits nationalisme op de koop toe nam. Er zitten zo nogal wat kanten aan deze zaak, die de moeite om er over te mediteren waard zijn. Maar in de situatie, waarin wij thans verkeren is deze oplossing de beste, die er te krij gen is. En een oplossing is noodzake lijk. Zjj is er thans. Moge de behan deling in de parlementen nu niet, ge lijk met de E.D.G. het geval was, roet In het eten werpen. Foster Dulles, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft Maandagavond president Eisenhower en het Amerikaanse kabinet verslag uitgebracht over de Parijse conferentie. Het Ameri kaanse volk heeft voor het eerst in de geschiedenis een dergelijke vergadering door middel van de radio en de televisie kunnen „bij wonen." Alle leden van het kabinet waren aanwezig, uitgezonderd vice-president Nixon en Harold Stassen, het hoofd van het bureau voor de hulp aan het buitenland, die elders vertoefden. Minister Dulles werd met een kort woord door president Eisen hower ingeleid. Eisenhower verklaarde, dat het kabi net voor deze keer op het televisie scherm verscheen opdat het Amerikaan se volk uit Dulles* eigen mond de ge schiedenis van de Parijse conferentie, die zo veel voor alle Amerikanen be tekende. zou kunnen vernemen. De geschiedenis, zo begon Dulles zijn verslag, zou de buitengewoon belang rijke overeenkomsten, die de afgelopen week in Parijs t a.v, de Westeurope^e verdediging werden bereikt, niet spoe dig vergelen. De belangrijkheid van de Parijse overeenkomsten rechtvaardigde een onmiddellijke beschouwing er van door het Amerikaanse volk. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken zwaaide de deskundigen en adviseurs van de onderscheiden Westelijke delegaties grote lof toe. Zij hadden een bovenmenselijke taak ver richt door in twee weken tijds de grondovereenkomsten in ontwerpvorm te gieten. Deze tijd kon vergeleken worden met de 12 maanden, dtc ge bruikt waren om het plan voor het E.V.G.-verdrag op papier te zetten. Nu en dan werd Dulles in de rede gevallen door leden van het kabinet met vragen en opmerkingen. Zo merkte Cabot Lodge, de Amerikaanse perma nente vcrlegenwoordiger bij de V.N., nadat Dulles president Eisenhowers voorstel voor de samenbundeling van atoomenergie in de gehele wereld voor vreedzame doelen had toegejuicht, op. dat dit plan het grootste alleenstaande voorstel was tot het vergroten van het welzijn der mensheid. Hij sprak de hoop uit, dat gedurende de huidige zit ting van de algemene vergadering der V.N. stappen gedaan zouden worden om het project voort te helpen. Tegen half vier gistermiddag heeft een straaljager van dc vliegbasis Eindhoven even builen de- bebouwde kom van Woensel een noodlanding gemaakt. De piloot slaagde er in het toestel een buik landing te laten maken. De bestuurder werd bij de noodlanding so zwaar gewond, dal hij nog voor aan komst in het Binnenxiekenbuis te Eind hoven overleed. De vlieger maakte een zgn. routine- vlucht. Toen hij bij terugkeer naar het vliegveld nog drie mijl van het begin dei- landingsbaan was verwijderd, heeft hij waarschijnlijk motorstoring gekregen. Hij seinde, dat hij het toestel zou afdraaien voor het maken van een noodlanding, teneinde te voorkomen, dat de machine in de stad zou neerstorten. Dit is hem gelukt, doch het heeft hem het leven gekost. Het toestel had reeds zoveel hoog te verloren, dat het neerkwam. Wel slaagde de piloot er nog in een buiklan ding te maken op een weiland aan de Lieven de Keijlaan buiten de bebouwde kom. Door de zware smak liep de piloot echter zulk een ernstige inwendige ver wonding op. dat hij aan de gevolgen daarvan weldra is overleden. De Luchtmachtvoorlichtingsdienst deelt mede, dat de straaljager een Thunderjet F 84 was. De omgekomen piloot, kapitein vlieger B. W. Schippers, was 37 jaar oud, afkomstig uit Eindhoven, gehuwd en vader van een kind. In zjjn rede sloot Dulles een nieuwe viermogendhedcnconferentie over West- euro pese vraagstukken uit, voordat de Westelijke bondgenoten hun gelederen verder gesloten hadden. „Dan zou cr een nieuwe basis kunnen zijn voor be sprekingen, die op het ogenblik niet bestaat", zo zelde Dulles. Dulles prees Sir Anthony Eden en dr. Adenauer. Door het toezicht op de Duitse be wapening. zoals voorzien in de Parijse overeenkomsten, en door het verlenen van meer macht aan de opperbevel hebber van de N A.V.O. in Europa, was er geen reden om een ongebreideld Duits militarisme te vrezen. Kanselier Adenauer heeft gisteravond beloofd maatregelen tc zullen nemen om dc Parijse overeenkomsten snel ge ratificeerd te doen krijgen. In een radio-rede aan de vooravond van zijn vertrek naar de Verenigde Stalen voor besprekingen over West- Duitsland's nieuwe rol. zei Adenauer de overeenkomsten aan het parlement te zullen voorleggen zodra hij terug was. Hij wordt omstreeks 4 November in Bonn terugverwacht. Adenauer deelde zijn luisteraars voor de „Nordwest- deutsche Rundfunk" mede, dat de nieuwe overeenkomsten garanderen, dat „wij er in zullen slagen de vrede in Europa en de wereld te redden en dat wij tenslotte de hereniging van Duits land zullen kunnen bewerkstelligen Andrei Wisjinski, leider der Sowjet- russische delegatie naar de Verenigde Naties heeft Maandag in de politieke commissie der algemene vergadering van de Verenigde Naties verklaard, dat de overeenkomsten van Londen en Parijs, die voorzien in het tot stand komen van een souvereln en weer be- wpaend West-Duitsland, „rechtstreeks In strijd zijn met de Westerse voor stellen voor ontwapening, die thans In de commissie worden besproken". „Het is onmogelijk in een adem ove- Q NTEGENZEGLIJK ls Va n Schiphol is gisteren de DC-l Aalsmeervan de K.L.M. voor de eerste chartervlucht met emigranten naar Zuid-Afrika vertrokken, liet ver trek ging met enige plechtigheid gepaard en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de K.LJrl., de "Nederlandse en de -Znidafrikannse enngratietbf'nstcn. Met d.e „Aalsmeer" zijn 50e passagiers, onder wie negen kiry0tfen, naar Zuid-Afrika vertrokken. Mendès- France een knap onderhandelaar gebleken en heeft hij van het Franse nationalistische standpunt uit zoveel mogelijk winstpunten in de wacht ge sleept. Wij kunnen voor de bekwaamheid, de handigheid en de vasthoudendheid in het onderhandelen van de Franse minister bewondering hebben,, maar er over juichen kunnen wij niet, van wege het resultaat. Want Mendès-France heeft de Wes telijke samenwerking aanvaard, maar hij heeft die samenwerking belast «net een gevaarlijke hypotheek, die van de nationalistische eigenbaat. Adenauer daarentegen wilde die hypotheek niet. Laten wij nooit vergeten, dat de botsende nationallsmen in Europa de rampen hebben veroorzaakt, onder welker gevolgen wij nu nog zuchten. En laten wij ook nooit vergeten, dat bij een algemene herleving van het nationalisme, de kleinen altijd aan het kortste eind trekken. En daarom is de strijd om een fede raal Europa^ vandaag de dag niet af gesloten. Die strijd begint pas goed. De achtste partij van de match om het wereldkampioenschap dammen tus sen Huisman (wil) en Roozenburg (zwart), die ie Leiden werd gespeeld, is na 53 zetten door Roozenburg ge wonnen. Roozenburg leidt thans mei 106. fRIËST heeft vandaag de voor hoede van de Italiaanse troepen, die het vroegere vrije gebied als over winnaars binnentrokken, met grote vreugde begroet. Duizenden bewoners met grote Ita liaanse vlaggen hadden zich langs 'de wegen geschaard om de Italiaanse soldaten toe te juichen. Op de hoofdverkeersweg welke van de stad Triest westwaarts leidt, had zich een lange rij particuliere auto's gevormd, acht km lang en vijf wagens naast elkaar. Het was de bedoeling van de inzit- vermindering van bewapening en West-i tonden de eerste afdelingen van de duitse herbewapening te sprekep", ver-I Italiaanse „Trieste"-divisie welkom te volgde hij. „Dit zijn tegenstrijdige! heten. De toeterende, bevlagde caval- zaken". I cade t'ersperde de militaire colonnes Op een schriftelijke vraag van het Tweede Kamerlid de heer Van der Goes van Naters over de spionnagezaak van een ambtenaar van hét National Secu rity Agency te Washington D.C. of de ministers willen mededelen of er aan De volksstemming in het Saargebied over het Frans-Westduitse Saaraccoord za' eind Maart of begin April van het volgende jaar worden gehouden, zo heeft de Saarlandse eerste minister, Hoffmann, meegedeeld. De volksstemming zal onder toezicht staan van een neutrale commis sie. Nederlandse kant van onvoorzichtigheid of nalatigheid sprake is in de spion nagezaak van .1. S Petersen, heeft de heer Beyen, minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de heren Staf, mi nister van Oorlog, en Luns. minister zonder portefeuille, geantwoord dat, hoe wel m dc pers bij herhaling het woord spionnage in verband met de zaak Pe tersen is gebezigd, dit woord door de Amerikaanse autoriteiten in het officiële perscommuniqué, noch in de akte van beschuldiging tegen de heer J. S. Pe tersen wordt genoemd en in dit geval dan ook met op zijn plaats is. Het is juist, dat de heer J. S. Peter sen geheime inlichtingen aan Neder land heeft doorgegeven; zulks geschiedde op basis van wederkerigheid. De uitge wisselde inlichtingen waren niet van po litieke of strategische aard. Zij droegen een technisch karakter. Daarbij werden van Nederlandse zijde gegevens ver strekt. welke van nut konden zijn voor de Amerikaanse autoriteiten. De door de Nederlandse instanties ontvangen inlich tingen zijn uitsluitend voor intern Ne derlands gebruik gebezigd. De ministers stellen er prijs op te verklaren, dat bij deze wederzijdse sa menwerking, welke zij tussen geallieer de mogendheden gebruikelijk en nor maal achten, aan Nederlandse zijde geen sprake is geweest van onvoorzichtigheid of nalatigheid. Gistermiddag om kwart over drie ztjn koningin Juliana en prins Bern- hard per Dakota van Soesterberg ver trokken voor het aangekondigde privé- bezoek aan het jachtslot Rambouillet, ten Zuiden van Parijs als gasten van president Coty. De Koningin en de Prins worden Donderdagmorgen terug verwacht. Onmiddellijk na aankomst begaven Koningin en Prins zich per auto naar kasteel Rambouillet, waar vandaag een jacht wordt georganiseerd ter ere^ van de prins. Gisteravond zou in het bou doir van Marie Antoinette een Intiem diner worden aangeboden. Terwijl de Prins en president Coty vandaag ter jacht zullen gaan, zullen de Koningin en mevrouw Coty het slot van Fontainebleau bezoeken^ In Czosnov in de buurt van Warschau is gisteren een bom uit de tweede wereld oorlog ontploft, ten gevolge waarvan tien Poolse kinderen werden gedood en een ernstig werd gewond, aldus meldt het Pool -• blad „Zycie Warszawy". De bom kwam tot ontploffing, toen een Van de kinderen er op trapte. Dc Rijksluchtvaartdienst is nog steeds werkzaam met het onderzoek naar de oorzaken van de ramp met de „Willem Bontekoe", die op Maandag 23 Augustus des middags omstreeks een uur ter hoogte van Egmond, op 15 km uit de Noordhol landse kust. in zee stortte. Men vermoedt, dat de „Willem Bonte koe" vóór dc ramp in de omgeving van IJmuiden en elders boven land is ge weest. Enige getuigen, die het toestel tus sen twaalf en een uur menen te hebben gezien deden reeds mededeling van hun waarneming. Anderen hebben tot nu toe blijkbaar geschroomd hun bevindingen aan de bevoegde instanties te vertellen. De Rijksluchtvaartdienst verzoekt thang dit alsnog te doen aan het Bureau van Onderzoek Ongevallen van de Rijkslucht vaartdienst op Schiphol of aan de plaat selijke politie. De bergingswerkzaamhe den van de verongelukte K.L.M.-machine gaan inmiddels door Een vloot van vijf bergingskotters, door de K.L.M. gechar terd. is bij goed weer nog steeds bezig met de reconstructie van het toestel. Naar schatting is op het ogenblik ongeveer de helft van de „Willem Bontekoe" boven water gehaald. BRITSE SLEEPBOOT VERGAAN Op de Theems bij Londen is in de afgelopen nacht een Britse sleepboot, die het 29.734 ton metende Britse schip „Arcadia" sleepte, gekapseisd. Drie leden van de sleepbootbemanning konden wor den gered. Zes, w.o. de kar'tein, worden nog vermist. echter de weg, zodat de politie g0est ingrijpen. In de straten van de stad verdrongen zich de voetgangers, auto's en razend snelle scooters. Op de beroemde Piazza Unita, waar de bewoners van Triest het vorige jaar opstootjes veroorzaakten om de terug keer tot Italië te bespoedigen, .werden vandaag door berijders var motor- scooters races gehouden. Zij bestuur den de voertuigen met een hand en droegen in de andere hand een grote Italiaanse vlag. De bars,, die gewoonlijk, om. twaalf, uur dicht gaan, zijn de gehele nacht open geweest. Van alle huizen woeien vlaggen. De stemming in de stad en het omliggende gebied was bijzonder op gewekt. Er zijn geen incidenten gemeld. De feestelijkheid was zodanig, dat de ouderen het hoofd schudden en zeiden, dat zij iets dergelijks sinds 1918 toen het Italiaanse leger Triest aan het eind van de eerste wereldoorlog binnentrok niet hadden gezien. In Triëst waren vandaag maar enke le geallieerde soldaten. Vrijwel alle 4.000 man Amerikaanse en 3.000 man Britse troepen hadden zich gisteren aan boord van schepen begeven om hel vrije gebied vandaag te verlaten. De voorbereidingen tot deze evacuatie waren reeds vanaf 5 October aan de gang. De formele overdracht van het com mando zal vandaag om ongeveer 12 u plaatsvinden. De geallieerde militaire gouverneur de Britse generaal-majoor Sir John Winterton zal het opperbe vel over de zone aan de Italiaanse ge neraal Admondo de Renzi overdragen. De Italiaanse vlag, die president Lui- gi Einaudi aan Triëst heeft geschon ken, werd.om 8.40 uur Ned. tijd op de toren van het kasteel San Giusto ge hesen. De aankomst van de bergsaglieri verwekte groot enthousiasme. Men hoorde overal „Italia, Italia" roepen. Vanmorgen is door een téchnische storing een twintig mm mitrailleur leeggeschoten tijdens het laden vau munitie in een op het marinevliegkamp Valkenburg opgestelde Neptune, zo deelt de Kon. Marine mee. 150 Kogels zonder springlading kwa men hierdoor grotendeels terecht in de .gemeente Wassenaar. De schade bedraagt voor zover thans bekend vier ruiten en een aantal dakpannen. Persoonlijke on gelukken werden niet gemeld. Bondskanselier Adenauer van West- Duitsland is Dinsdagochtend per. vlieg tuig naar de Ver. Staten vertrokken. Hij reist met een speciale Super- Constellation van de Amerikaanse luchtmacht. Hij wordt vergezeld door de Westduitse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Hallstein, de chef van het protocol. Baron von Herwarth, het hoofd van de Westduitse Voorlich tingsdienst. Von Eckhardt, en de Amerikaanse hoge - commissaris in West-Duitsland, Ccmant. leerrapporten uan nedenochtend 1 uur •'taf Ion Weer V a o I SS Sri juiv'Kh. t Oslo Kopenh. Londen A'dam Brussel Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort t Münchcn Zürich Genève Loearno Wenen Innsbruck, Rome Helsinki Warschau otioeu*. 2w, beu\ zu\ beu*, mist h. bew. nevel nevel motregen zw. bew. h. bew. nevel nevel h. bew. mist zWc bew. 1. bew geh. bew. zw. bew. zw. bew. geh. bew; geh. bew. temp gist 'Z I Windstil N*ersl afgel 24 uur zw l! 1 Windstil' ZW 4 ZW 2 Windstil O 3 t Windstil NW 2 ZW 4 Windstil WZW 2. Windstil t Windstil' ONO 4! WNW 4. Windstil! ZO 2. Z 4 3 1 12 3 4 1 3 8 8 4 16 7 0 1 0 12 0 0 6 0.5 1 1 0.6 8 2 0 U 19 15 4 1 6 Rotterdam schijnt nu ook in het vliegen de schotel-luchtnet te zijn opgenomen, want de politie van de Maasstad kreeg gisteravond een telefoontje van iemand, die meedeelde, dat hjj, toen hjj zich in de Middellandstraat bevond, een vlie gende schotel had gezien. Het voorwerp kwam omstreeks kwart over negen uit Zuidoostelijke richting, verscheen boven Rotterdam om daarna te keren en weer in dezelfde richting te verdwijnen. Volgens de waarnemer, die zei, niet de enige te zijn geweest, die de vliegen de schotel had gezien, heeft het voor werp een rossige gloed gehad. Tenslotte zei hij overtuigd te zijn, dat de schotel bestuurd moet zijn, omdat het voorwerp niet in rechte lijn had gevolgen, maar in zig-zag lijn. Eén van onze lezers, de heer C, de Groot te Schiedam, een amateur-astro noom, heeft het verschijnsel blijkbaar eveneens waargenomen. „Om zeventien minuten over negen nam ik een voorwerp waar, dat veel overeenkomst had met een „vliegende schotel", zoals deze vaak is beschreven" zo schrijft hij. „Het vliegende voorwerp had naar mijn overtuiging de grootte van de planeet Mars, zoals "wij deze waar nemen. Het bewoog zich sneller voort dan een vliegtuig. Wanneer het een vliegtuig was geweest had men ook lichten moeten zien en motoren moe ten horen. Het voorwerp vloog daarentegen ge ruisloos: het kwam uit de Noorder- kroon ging in rechte lijn door Hercules, oostelijk van Wega en door de staart van de Zwaan. Daarna begon het een~- bocht te ueschrijven door Pegasus. Het kwam in een bocht terug en ging toen in rechte lijn door de sterren Alpha en Beta van Andromeda. Het verdween, in rechte lijn door de Stier uit mijn ge zichtsveld. „Ik liad mijn kijker niet opgesteld", aldus schrijft de heer De Groot, „maar het was toch niet mogelijk geweest waarnemingen .met een kjjker te ver richten, daarvoor was het voorwerp te snel. Mijn opinie is dat het door mij waargenomen voorwerp een militair of wellicht een wetenschappelijk werk tuig was".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1