W olkbreuken m eisen 280 doden Salerno ernstiger dan in oorlog gehavend Grote meerderheid Eerste Kamer vóór Onteerd monument Reorganisatie HONDERDEN HUIZEN INGESTORT Mendès biedt zes zetels aan Moordaanslag op de Egyptische premier mislukte ATOOMWAPEN-ONTFLOFFINGEN IN DE SOWJET-UNIE Aardappeloogst Statuut Koninkrijk Nieuwe Stijl Nederlander Hoge commissaris Saargebied? Sneeuw en vorst in de Ver. Staten Negende partij remise Vragen over la-aamkliniek te Den Haag in Tweede Kamer H' WOENSDAG 27 OCTOBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2911 Weerbericht Ook aanslag op de premier van de Soedan Wrak in Franse Alpen niet van Amerikaans toestel Antwerpen verlaagt haventarieven „Willem Barendsz*5 vertrokken Nederland helpt Canadese v, atersüöodslaehtöffers m Weer een „vliegende schotel" boven Rotterdam Het weer in Europa Opheffing schadelijk voor volksgezondheid Socialisten in kabinet? Mevr. H. Verwey-Jonker lid van Eerste Kamer In de Soedan Engels scliip voor'de Hoek met machineschade Geen buitenlanders (Van onze parlementaire redacteur) DE EERSTE KAMER heeft zich vanmiddag met een overweldigende meerderheid (344 stemmen) uitgesproken voor het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden-Nieuwe Stijl, waarin de staatkundige verhoudingen tussen Nederland, Suriname en de Ned. Antillen op voet van gelijkwaardigheid zijn geregeld. De goedkeuring van het statuut door de Eerste Kamer zal half December worden gevolgd door de officiële bevestiging van het statuut door H.M. de Koningin in een gerombirneerde vergadering van de beide Kamers der Staten- Generaal, die in de Ridderzaal zal worden gehouden in aanwezigheid van officiële delegaties uit Suriname en de Ned. Antillen. DAMMATCH Zie verder pagina 3 (;-■) Zie verder pagina 4 Rotterdam: Witte de Wïthstrnat 30 Telef. 115700 (4 I.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendiensl abonnementen 18 30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 V-Gravenhagc: Huygenpplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 11189' Adm. Te!. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel, 362559 Schiedam: Lange Kerkstraat 2<ib Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks 'ViA/UM' Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAX HOUTEN Weervverwachting, geldig tot Donderdagavond. VRIJ ZACHT. Aanvankelijk In het Zuidoosten van het land nog enige regen. Overigens wisselende bewolking wet een enkele verspreid optredende hui. Matige, tijdelijk krachtige Zuidwestelijke wind. Vrij lacht voor de tjjd van het jaar, Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET reorganisatieplan van de Anti- revolutionnaire Partij ligt thans Ier tafel. Onze eerste algemene indruk is dat het een goed rappoit u. De Antirevolutionnaire Party ia in zekere zin een moeilijke partij. Men heeft et vaak overvloedige critiek op de gang van raken in de partij, maar «Is het er op aankomt iets te verande ren, dan maken velen bezwaren. Velen in de partij zijn gehecht aan de oude organisatievormen, die uit de tijd var. Kuyper stammen en waar de vaders en frootvaders het mee hebben gedaan. Niettemin kan veilig gezegd worden dat de organisatievormen van de party voor onze tijd en voor onze generatie niet meer voldoen. Zjj voldoen niet meer aan onze tijd. Het politieke leven, de problemen die er zich in voordoen, zyn ingewikkeld tn moeilijk. Een partij die daarin haar itandpunt wil bepalen, behoeft daar toe een apparaat dat voorstudies en «dviezen op zo breed mogelijk terrein ksn tot stand brengen. De Antirevolutionnair» Party heeft dat overigens reeds eerder begrepen. Zij was de eerste partij in Nederland die door het stichten van de Dr. Kuy- perstiohting na de eerste wereldoorlog een apparaat in het leven riep dat zich de wetenschappelijke bezinning op de A. R. beginselen en de zo nodige taak van adviesgeven ten doel stelde. Het College van Advies, na de twee de wereldoorlog gesticht, was al mede aan dit doel gewijd. Maar met het voortschrijden van de tijd blijkt het tot dusver tot stand gebrachte onvoldoen de. Het functionneert niet zo goed als het wel zou kunnen. Voor een belang rijk deel is dat een kwestie van geld, voor een ander deel is het een kwestie van organisatie; van organisatie tot dit doei van de mensen die daarvoor nodig en beschikbaar zijn. De party hangt dan ook iets te veel in da lucht. Da organisatie moet zo breed mogelijk wortelen in heel het A. R. volk. Bit te bereiken Is een van de be langrijkste doeleinden van het reorga nisatieplan. Bit vraagstuk hangt ten nauwste samen met het tweede door ons ge noemde punt De huldig» organisatie vormen passen niet meer genoegzaam voor de huidige generatie. In Kuyper* tijd was de A. R. Partij een machtige profetes met een. schare toegewijde volgelingen, die het woord van de geniale leider indronken als water. THANS is er een grote schare maat schappelijk en intellectueel ont wikkelde mensen, die hartelijk de A R. beginselen toegedaan zijn, maar die over de uitwerking en toepassing daarvan gaarne zelfstandig willen» meepraten en meeoordelen en mede daaraan vorm geven. De partij dient daarvoor organisatorisch de mogelijk heid te scheppen. Dat betekent ook, en dat Is zeer be langrijk, dat het vormingswerk in par tijverband meer dan tot dusverre ter hand snoet worden genomen. Er moet komen een schare van toegewijde par tijleden, die In staat zyn de A. R. poli tiek te verdedigen. Tot dusverre kwam het in de partij, te veel op weinigen aan. Die weinigen zijn vaak overbelast. Ea daarom is het goed dat het alge mene doel van het reorganisatieplan speciaal is do noodzakelijke voorwaar den te scheppen voor een zo volledig mogeiyke ontplooiing van de kiesver enigingen en vooral van da leden van de kiesverenigingen. Het gevolg van een en ander Is ge weest dat de ontwerpers van het plan komen met een compleet stel nieuwe (ontweip)-statuten, waardoor de oude organisatie goeddeels wordt vernieuwd. Het voornaamste kenmerk van de oude organisatie, de federatieve op bouw van de party uit zelfstandige kiesverenigingen, bieef echter behou den. Dat zal wel noodzakelijk blijken te ïijn geweest. Want daardoor alleen zal bet mogeiyk zijn de partij5"de enorme veranderingen op ander gebied te doen aanvaarden. Vernieuwing, met behoud van continuïteit. We hopen er nader op terug te kennen. Italië Ds Franse premier Mendès-France heeft gisteren aan de socialistische partij les setels in xijn kabinet aangeboden, met inbegrip van het ministerie van Defensie, dat een aanzienlijke invloed zal hebben bij de controle op hef nieuwe Weslduitse leger. Door dit aanbod tracht Mendes- France zich fe verzekeren van de steun der 101 socialisten in de Kamer de grootste groep voor het nieuwe Euro pese verdedigingsplan en voor zijn econo misch en sociaal program. D_e Franse premier heeft dus, nog geen 72 uren na de grootste internationale problemen van het land te hebben opge lost zyn aandacht gevestigd op net bin nenland Men meent, dat Mendes-France voor zyn vertrek naar Amerika <op 13 November) zijn hole kabinet wil hei zien Wanneer de socialisten zitting in de regering nemen, zou dit voor het eerst zyn sinds 1951 „France Soir" geeft de aangeboden zetel als volgt op Landsverdediging aan Robert Lacoste, Handel aan Albert Ga- zier. Koopvaardij aan Gaston Deferre. P.T T. of een staatsmimslerschap aan Augustin Laurent, staatssecretariaten aan André Savary en Marcel David. Ir de vacature van wylen de heer Woudenberg is benoemd verklaard tot lid der Eerste Kamer mevrouw H. Verwey-Jonker te Eindhoven (PvdA) Aardverschuivingen en wolkbreuken, gevolgd door geweldige stromen water, die uit de bergen naar beneden raasden,, hebben m Zuid-Itahe tenminste 230 personen het leven gekost.! Honderden anderen zijn gewond of liggen nog onder de puinhopen I van ingestorte huizen begraven Het aantal daklozen schat men op 5000. Het zwaarst getroffen is de kuststrook tussen Salerno het geallieerde bruggehoofd in de tweede wereldoorlog en het befaamde toeristenoord Amalfi. Talloze huizen, die na de bombarde menten van de oorlogstijd waren opgebouwd, zijn opnieuw verwoest. De streek ziet er gehavender uit dan tijdens de oorlog. De ramp, die een der ernstigste was in de Italiaanse geschiedenis, wierp een zwarte schaduw over de landelijke feestelijkheden in verband met het binnentrekken van de Italiaanse troepen in Triest. In de stad Saierno, nauwelijks ge nezen van de wonden die door de tweede wereldoorlog zijn geslagen, heeft men m de met modder over dekte Hiaten vele doden aange troffen. De ooi stad Cunaiom is viy- wei geheel van de aaidbodem verdwe nen. De wereldberoemde kathedraal van Amalfi. die met een majestueuze iceks van trappen boven de kleine Piazza van Amalfi oprijst, is echter onbeschad.gd. Tien schelen zijn gisteravond gelost op de Egyptische premier Nasser, terwijl hij een rede hield voor een geweldige menigte op het bevrijdingsplein in Alexandria ter gelegenheid van de ondertekening van de overeenkomst met Engeland over de Suezkanaslzone. Nasser bleef ongedeerd. Een onderminister en een advocaat werden echter gewond. De laatste weken werd Nasser streng bewaakt in verband met de vrees van een moordaanslag van de fanatieke Mohammedaanse Broedetschap, die zich tegen de overeenkomst m zake het Suezkanaal verzet, omdat deze de Britse troepen toestaat nog 20 maanden in de zone te blyven. Het is nog niet duidelijk, wie de aan slag heeft gepleegd. Vier verdachten, die ter plaatse werden aangehouden, ontken nen schuldig te zyn. Een van hen. Ei Hoessemi el Sajed Arram. een empiove by net ministerie van Onderwijs cue een revolver in de hand had, verklaarde het wapen op de grond te hebben gevonden, „waar een militair het moet hebben laten vallen". Getuigen zeiden echter, dat zy hem hadden zien schieten. Een andere verdachte beweerde, dat hy het wapen, dat in zijn bezit werd aangetroffen, had gebruikt om, ais teken van vreugde, in de lucht te schieten. Andere getuigen wezen een derde man, een zekere Mohamed Ibrahim Dardir, als de schul dige aan. Een vierde verdachte. Mohamed Amer Hammad, werd aangehouden, toen hy trachtte te vluchten. De vier verdach ten en acht getuigen zijn naar het hoofd kwartier van het leger te Alexandra; overgebracht, waar zy zullen worden ondervraagd Later heeft kolonel Nasser voor de radio verklaard, dat „het imperialisme en zyn agenten in Egypte de hand hebben bewapend van de moordenaar, die mij van het leven wilde beroven". Ook op de eerste minister van de Soedan, Ismail el Azhan, is m een ge bouw te Malakal een aanslag gepleegd. Ia een officiële bekendmaking is gezegd, dat een jonge Soedanese beambte door de politie werd gearresteerd toen hij de premier naderde met een dolk in de hand. Een politieman werd bij de arrestatie licht gewond De jonge man had de pohtieverspernng doorbroken en was naar de tafel gesneld waaraan Ismail el Azhan zat. Hu werd echter tijdig ov ermeesterd. Een woedende menigte heeft Tan- morgen een aanva] gedaan op het hoofdkwartier van de Mohammedaanse Broederschap in Cairo en dit in brand gestoken. Men vermoedde vanmorgen dat een lid van de Broederschap de aanslag op Nasser heeft gepleegd. De menigte demonstreerde tegen deze aan slag. Later maakte de politie bekend dal de man die de schoten op Nasser loste inderdaad een lid van da Broeder schap was. Lewis Strauss, voorzitter der Ameri- asanse commissie voor de atoomenergie, f1®*". Dinsdag te Washington meegedeeld '8t «eh in de Sowjet-Unie, vanaf medio september jl„ een reeks ontploffingen »aa atoomwapens heeft voorgedaan. "De proefnemingen hebben, zoals met soort ontploifingen het v verspreiding op uitgebreide •waal van radio-actieve deeltjes veroor- 'ski. Hiervan is slechts een onbeduidend Jtaeelle boven de Verenigde Staten ge- zomen", aldus Strauss. De commissie zal slechts dan nadere j bedelingen over de ontploffingen doen, 'oenen zich in verband hiermede een on gewone ontwikkeling zou voordoen. ue commissie heeft niet medegedeeld «P welke wijze de ontploffingen zyn ge registreerd, Ook werd niet medegedeeld ooven welke delen van de Verenigde otaten radio-actieve deeltjes zyn waar genomen. De Sowjet-Unie heeft negen dagen geleden medegedeeld een nieuwe proef en atoomwapen haar zesde te "ebben genomen, „teneinde Sowjetrussi- scne geleerden en technici behulpzaam zijn". Enkele dagen na deze Russische mede deling meldde het Tokiose dagblad „Asahi" dat Japanse geleerden er bijna zeker van waren dat de Sowjet-Unie kortgeleden een waterstofbom op een vijfhonderd nujl ten Noord-Westen van Nome, m Alaska, gelegen eiland heeft doen ontploffen. Drie mannen, dm de berg Bego be klommen in de Franse Alpen, om een onderzoek in te stellen naar een zich daar bevindend vliegtuigwrak, heeft meegedeeld, dat dit niet het wrak is van de C47 van de Amerikaanse luchtmacht, die sedert Zondag wordt vermist met 21 personen aan boord. Het toest«l was op weg van Rome naar Lyon, r - De voorzitter van da Antwerpse haven gemeenschap A, C. Didlmann, heeft op ten banket ter gelegenheid van de te Antwerpen gehouden internationale ha vendagen verklaard, dal het basistarief der overslagko5len, vastgesteld door de Antwerpse scheepvaartvereniging, met 5 procent sal worden verlaagd. Dit tarief sal voor partijen van 50 fot 100 ton met 10 procent en van 300 lot 500 ton sells met 16 nrocenl worden veriaagd. Voor seeschepen worden de tarieven voor stouwen en ontstouwen met onge veer 5 procent verlaagd. Voor bepaalde categorieën goederen geldt vooral wanneer se in grote hoe veelheden» worden aangeboden, voortaan een vermindering van 10 lot 18 procent. De reders van de kustvaart sal een nieuw contract met lagere tarieven worden aan geboden, Vanmorgen om S uur is de „Willem Barendsz" vanuit Amstetdam vertrok ken voor zijn negende walvisexpeditie naar het Zuidpoolgebied Zoals bekend is dit de laatste maal, dat de „Willem Barendsz" als fabneksschip zal worden gebruikt Om circa 12 uur verliet het schip de haven van IJmuiden en zette koers naar Curaqao om te bunkeren Even als het vorige jaar staat de expeditie onder leiding van kapitein I, X Klein Het uitgaande Engelse schip Albion Stai" geiaukte \anochtend om half vijf naby de seinpost Hoek van Holland in moeilijkheden tengevolge var. machine- schade. Met de stoomfluit werd om sleep- boothulp verzocht Het schip vei speelde het bakboordsanker en een gedeelte van de ketting De „Albion Star" ging nabij de spitse ton rood 5 ten anker. Om vijf uur voeren de sleepboten „Ebro". „Blankenburg" en „Waterweg" ter assistentie uit. Sleepboothulp was evenwel met meer nodig De „Albion Star" lichtte om 5.25 uur het anker en keerae naar Rotterdam terug. Alle verkeer ligt in Salemo stil. De straten zijn veisperd door moddei, in gestorte huizen, dode koeien en om- vergeslagen auto's. Tien gebouwen zijn vei woest. Troepen zijn naar het toneel van de ramp geriuuid. De soldaten moesten in de straten langs de zee kant van Saierno door ebn d.kke laag modder waden. Met brandweeinompen werd het watei uit laag gelegen ge bouwen genompt. G,ste'"nii:dag begon het opnieuw zwaar te regenen, waar door nieuwe gevaren dreigden. De kuststrook tussen Saierno en Amalfi is een geliefkoosd loeristen- oord, waar jaarlijks duizenden Euro pese en Amerikaanse toeristen verpo- zinq zoeken. In dit jaargetijde zijn er echter weinig bezoekers. Voor zover thans bekend is, zijn er geen buiten landse slachioffers gevallen. Honderden eenvoudige stenen huis jes, ondergraven door het water, znn mgestoit Het treinverkeer in het hele gebied is ontwricht en veischeidene bruggen zijn vermeid. In het gehucht „Alessia zouden zes tig mensen zijn omgekomen. Er„ stort te een huis in, waarin zeven gezinnen waren ondergebracht. Dertig personen vonden daardoor de dood. Uit tai van andere dorpen langs de Italiaanse ku«t komen soortgelijke berichten binnen. Men kan zichechter nog moeiidk een juist beeld vormen van de ramp, want de telefoonverbindingen met de overstroomde steden en dc-pen zijn verbroken. Van officiële zijde .is medegedeeld dat de stormramp, waardoor de Ita liaanse provincie Saierno Maandag avond j.l. is geteisterd, aan minstens 280 oersonen het leven heeft gekos. terwijl nog velen worden vermist. De Nederlandse regering heeft de Nederlandse ambassadeur te Ottow a mee gedeeld dat zij een bediag van vijftig^ duizend dollai beschikbaar heelt gesteld voor de slachtoffers van de overstromin gen in Canada. Mpiroirir hate Margaret Field met haar zoom je Alan 19). Zij heeft he rn ht ontlanden dat haar mande Amerikaanse architect Hermann Field door Polen i rijgelaten is. Sinds 1919 had zij niets tan hem gehoord. De heer Field heeft zijn echtgenote te Londen eert telegram gestuurd, dat hij nog een poosje in JF ar schuit zal blij- i en om zich eerst beter te gevoelen i oor htj de reis naar Engeland aan i aardt. De Amerikaanse ambassadeur m if ar$chau heeft hein reeds een be zoek gebracht Daarna zal het statuut met de West in een staatsblad worden af gekondigd gelijktijdig met de afkondiging er van in de vergaderingen van de Staten van Suriname en de Ned. Antillen. De datum van de bevestiging door H.M. de Koningin wordt in overleg met de West vastgesteld. Het wachten is op de vorming van een nieuw kabinet in de Ned. Antillen. de vraag om inschakeling van het leger bij het rooien van aardappelen. Van de zijde van de landelijke land bouworganisaties is deze vraag intus sen nog niet uitgegaan. In geval van uiterste noodzaak, in dien anders een ramp zou dreigen, zou inderdaad een beroep op het leger moeten worden gedaan. Dat de regering dit beroep dan In gunstige overweging zou nemen, lijdt geen twijfel. Maar het beroep werd nog niet ge daan, omdat de centrale landbouwor ganisaties begrijpen, dat er dan ook een volstrekte noodsituatie moet zyn. En op het ogenblik is het zo, dat de toevloed van vrijwillige helpers bij de aardappeloogst zo groot is, dat men hoopt het zonder hulp van het leger te kunnen stellen. Een woord van lof aan de vrijwilli gers is hier zeker op zijn plaats. 7,n\ de eerste Hoge Commissaris van het Saargebied een Nederlander zijn? En wel het lid van de Tweede Kamer nr, Van der Goes van Naters? Het is het Engelse Labourblad de „Daily Herald" dat de naam van deze Nederlander in dit verband noemt. Het blad concludeert dit, omdat het plan dat Van der Goes van Naters indertijd voor de Raad van Euro pa heeft uitgewerkt, is gebruikt als model voor de overeenkomst tussen Fiankrijk en West-Duitsland. Volgens deze overeenkomst zal de Hoge Commis saris worden belast met de behartiging van de buitenlandse betrekkingen en de defensie van het Saargebied en zal hij tevens het oppertoezicht hebben op de tenuitvoerlegging van het Statuut, Ongeveer op hetzelfde tijdstip als Maandagavond, omstreeks half tiea, is gisteravond te Rotterdam weer iets in het luchtruim waargenomen, dat wel eens een vliegende schotel zou kunnen zón. Aldus zeggen enige bewoners van een Ilat aan het Malhenesserplehu Het verschijnsel heeft ongeveer een kwartier geduurd. Het bewoog zich tamelijk hoog in de lucht in Zuideliike richting. Er waren twee lichtende onderzijden aan, die, al dus de waarnemers, enig licht uitstraal den en gemakkelijk met het blote oog waren, waar te nemen. Uit de debatten in de Eerste Kamer bleek gistel middag teeds dat alle Anti- ie\ olutionnairen, Chr. Histoiischen en socialisten, alle aanwezige Rooms-Ka- tholieken en een deel van de liberalen voor het Statuut zouden stemmen. De tegenstemmers, die zich achter de \V eerrapporten van v o mu Neersl hedmochtend 7 uur B *55 temp Rfge! Nation j Weer d srfjf uur Helsinki zw bew. ZZW 2 4 3 6 Stockh. geh bew. N 4 4 03 Oslo onbew N 2 U t) Kopenh. vr bew. W 5 0 Londen regen ZW 5 14 10 A'dam motregen ZO 10 8 0 1 Brussel gch bew Z 7 6 0 Parijs motregen ZZW 6 10 61 Bordeaux regen WZW 2 15 1 1 Grenoble zw bew. Windstil, 3 0 Nice ihcht bew iNW Sl 11 0 Warschau rrevel W 2 1 0 Berlijn nevel Z 2 3 0 Frankfort mist Windstil - 0 0 Munch en licht bew, ZZW 2 1 0 Zurich regen Windstil l 4 0 1 Geneve i regen Windstil 8 0.1 Locarno ilicht bew, Windstil 2 0 Wenen 17 w*. bew. VW 5 6 1 Innsbruck mist Windstil -„1 0 jRome 1 onbew NNO 5 9 0 (Van onze correspondent) In Lepelstraat naby Bergen op Zoom staat een gedenkte ken ter herin nering aan de gevallenen uit deze omgeving, die juist in de ze dagen, nu West-Brabant 10 jaar gele den werd be- vryd, weer meer in de be langstelling komen te staan. Het werd op gericht ter herinnering aan J. A. van Dorst, dienst plichtig sol daat van het III 4—3 G.B., die sneuvelde op 14 Mei 1940 by Wieldreeht en voor M. A. F. Elling, een jongeman uit de illegaliteit, die op 30 Oc tober 1944, toen hij een, boodschap ging: brengen naaij de hoeve vanj de familie Vrier.s, in han den viel van! de Duitsers en die even buiten Lepelstraat werd doodgeschoten. De naam van deze jongeman werd er later op gebeiteld. Het mo nument stelt een strijdend soldaat voor en was een van de eerste her inneringsmonumenten, die in West- Brabant werden opgericht. „Voor hen die vielen", staat er aan een zijde op het voetstuk ea „den Va derland getrouwe" aan een andere zijde. Juist nu wordt het gedenkteken echter gebruikt voorbevesti ging van een spandoek voor het on derzoek op t.b.c. Men heeft het spandoek, met een dik touw aan de ene kant aan een telefoonpaal vast gesjord, terwijl de andere zijde vast gemaakt werd aan de voet vaa het gedenkteken en rond de hals vaa het beeld, als rold het een strop 'grondwettelijke bezwaren van de libe rale fractieleider in de Tweede Kamer, prof. Oud, schaalden, waren de heren Molenaar, Louvvers en Wendelaar. De communist Geugjes stemde ook tegen, omdat het statuut volgens hem de ko loniale onderdrukking voortzet. De heer Algra (AR) zag gistermiddag in hef Slatuuf de eerlijke vervulling van de belofte, die koningin Wilhel- mina op 9 December 1942 heeft ge daan. Zonder revolutie wordt een nieu we rechtsorde gevestigd. De AR-woordvoerder bracht eerst enige bezwaren naar voren. 1. Het Statuut is te ingewikkeld en de op stellers ei van hebben zich schuldig gemaakt aan juristerij. 2. Wanneer Suriname en dc Ned. Antillen geen belangstelling hebben voor Nieuw- Guinea als „komnkrijksaangelegen- heid", vond de heer Algra dit niet voldoende. Waarom deze zaak uitslui tend aan Nederland overgelaten? 3. De gevolmachtigde ministers van Su riname en de Ned. Antillen zullen te gelijkertijd adviserend Kamerlid en lid van de- ministerraad zyn. Het is in strijd met de dualiteit in ons staats bestel. Het gebied van de Rocky Mountains en de Noordelijke staten is gisteren door sneeuw en vorst geteisterd. In het Zuid-Westen van South-Dakota ligt ruim een decimeter sneeuw op de wegen. Ook in het Westen van die staat is een flink pak sneeuw gevallen: Stur- gir rapporteerde 20 centimeter, Rapid City 15 en Philip 10. Op de meeste plaatsen in dit gebied daalde de thermometer tot 20 graden, maar in Butte (Montana) werd een laag ste temperatuur van 12 graden gemeten. In de meeste andere delen van de Ver. Staten hield het fraaie zomerweer echter aan. De negende partij van de match om het wereldkampioenschap dammen tussen Rooienbuig (wit) en Huisman, welke la IJmuiden is gespeeld, is na de 54e iet van wit remise gegeven. Rooienburg leidt thans met 117. J Het Tweede Kamerlid de heer Rit meester heeft de ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van Finan cien en van Wederopbouw en Volkshuis. tinjr vragen gesteld over het feit, dat vesting 15 December a.s. de sluiting van de Bethlehem-kraamkliniek aan de Frinsessegracht te 's-Gravenhage is aangekondigd. Is het juist, dal deze kliniek niet direct elders zal vvoiden gevestigd, zo dat aan geneesheer-directeur en perso neel met ingang van die datum ontslag is aangezegd" aldus de heer Ritmeester. Is het vooits juist, dat 112 bedden, zijnde 18 pet van het gehele aantal in 's-Gravenhage beschikbare bedden voor gynaecologische gevallen, door het slui ten van deze vry modem ingerichte kliniek niet meer beschikbaar komen De vragensteller informeert of de bond van Haagse specialisten zich tot de minister heeft gewend teil einde zyn verontrusting over deze gang van zaken te uiten, terwijl ook de medische facul teit van de universiteit te Leiden gedu peerd wordt, omdat zij beknot wordt in de mogelijkheid om medische studenten voor hun opleiding te werk te stellen' „Wil de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting mededelen, hoe het mogelijk is, dat. terwijl eerst op de be groting voor 1955 van het departement van Financien een bedrag van t 11200.000 is uitgetrokken voor ecn nieuw Departe mentsgebouw waarvoor dus nog geen enkele sanctie door de volksvertegen woordiging is veleend de Rijksgebou wendienst reeds einde Mei 1954 blykt te zyn overgegaan tot aankoop van de Bethlehem-Kraamklmiek zonder dat deze dienst zich klaarblijkelijk heeft gereali seerd. welke schade door opheffing van die kliniek aan de Volksgezondheid kan worden toegebiacht? Wil de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting mededelen, welk be drag als vergoeding voor materiële oor logsschade voor dit gebouw is toege kend, vooi welk bedrag het gebouw is aangekocht (waarbij wordt aangetekend dat hel m 1948 door de stichting St. Joannes de Deo is aangekocht voor f 1.100.000) en uit welke begrotingspost dit zal worden voldaan? Xyn de ministers bereid de uitvoering van deze aankoop stop te zetten, totdat daarvoor goedkeuring van de voiksver- tegenwooidigmg zal zyn verkregen?", aldus de heer Ritmeester.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1