Aanzienlijke melkprijs Zal stijging verwacht per flessenmelk liter gaan 45 cent kosten? Vermoedelijti meer dan 300 slachtoffers Roozenburg blijft wereldkampioen KNARDIJK GESLOTEN ONDER SIRENEGELOEI Een urgent vraagstuk Jaarvergadering CoöpMelkcentrale Vetgehalte blijft op 2Vi procent "Vogels van verschillende pluim age Nog eens: de aardappel reizen per Postillon d'Amonr EESi°£' De overstromingen in Italië NOBELPRIJS VOOR LITERATUUR DIT JAAR VOOR HEMINGWAY TIENDE PARTIJ WERD REMISE Niet spectaculairvel treffend r DONDERDAG 28 OCTOBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2912 Weerbericht v Verhoging vetgehalte Vreugde over aanvaarding Statuut voor Koninkrijk Me Koninklijk paar terug te Soestdijk Minister Mcmsholl: (Van een onzer verslaggevers.) Zie verder pagina 7 Politie verbood demonstratie tegen huwelijk Soekarno DE tiende partij van de match om het wereldkampioenschap dam men, waarin Huisman met wit speelde, is na de 57e zet van Huisman remise geworden. De stand is thans 128 in het voordeel van Roozenburg. Hiermee is tevens beslist dat Roozenburg zijn. titel zal behouden. Huisman zou hoogstens nog gelijk met hem kunnen komen en in dit voor Huisman gunstigste geval blijft toch Roozenburg wereld kampioen. geschied door de Zweedse Aca demie voor Literatuur en bekend gemaakt door de secretaris van deze academie dr. Anders Oester- ling. Proces Schmidt (Van een. onzer verslaggevers) 't Ging eigenlijk heel gewoon vanmorgen. Toen we om twaalf minuten over elf met het m.s, „Dr. C Lely" aangevaren kwamen, was er nog een gat van. ongeveer 20 meter tussen de beide helften van de Knardijk, die in het IJsel- meer is uitgebouwd tussen de kust bij Harderwijk en Lelystad de toekomstige hoofdstad van de Zuiderzeepolder. Botterdam; Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 U 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 VGravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Aam. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2<"b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting; geldig tot Vrijdagavond. .AANHOUDEND ZACHT WEER. Heldere nacht met vooral in het Zuiden van het land vorming van mist. Morgen overdag wisselende bewolking en overwegend droog weer. Meest matige wind tussen Zuid en Zuidwest. Aanhoudend zacht weer. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT WANNEER men de functie van een politieke partij in de tegenwoor dige tijd vergelijkt met die functie in het verleden, dan valt er een groot verschil waar te nemen. Groen van Prinsterer noemde zich reeds partijman en partijleider. Hij sprak dan ook van de A. R. party. Maar van partij in de zin van een or ganisatie wat destijds geen sprake. Er waren wel een aantal A.R. kies verenigingen in zijn dagen, maar van een organisatorische band tussen die kiesverenigingen was geen sprake. En reeds voordat er nog een A.R kies vereniging bestond sprak Groen reeds van de A. R. party. Voor hem was par tij hetzelfde als richting. Als staats man vertegenwoordigde Groen de be ginselen ran die AJLricbting. En als zodanig noemde hij zich uitdrukkelijk partijman. Met het voortschrijden van de tijd werd het duidelijk, dat er met het oog op de propaganda en met het oog op de candidaatstelling meer moest zijn. Zo ontstonden de kiesverenigingen en onder leiding van dr. Kuyper werden die kiesverenigingen langzamerhand verenigd in het federatief verband der A. R. partij. Destijds had men genoeg aan de or ganisatie, die Kuyper had gesticht. En nog lange jaren ging dat goed. Maar in de tegenwoordige tijd is dat anders. Een politieke partij kan niet volstaan met het hebben van beginse len en het brengen van mensen in Kamers, Staten en Raden, die dan aan de hand van die beginselen tegen over de actuele vraagstukken, die zich in de vertegenwoordigende licha men voordoen, hun houding moeten bepalen. Het is ook niet genoeg, dat •r daarenboven is een program van actie, dat de wensen der partij voor de naaste toekomst formuleert en dat door de A. R. candldaten is aanvaard. Een politieke partij moet zich te genwoordig omstandig bezighouden met de vraagstukken van de practi- sche politiek. Zij moet daartoe een wetenschappelijk onderzoek van die vraagstukken kunnen uitvoeren en de beschikking hebben over studies en rapporten omtrent die vraagstukken, die zoveel mogelijk ook oplossingen aan dc hand doen. Vroeger was dat veel minder nood zakelijk, Vroeger waren de politieke vraagstukken veel minder in getal en zij waren op zichzelf ook veel minder ingewikkeld. Men kon toen het vinden van de oplossingen wel geheel aan de leden der Kamer overlaten. Tegen woordig kan dat niet. Kamerleden hebben de hulp nodig van een deskun dig apparaat van partijgenoten. De arbeid van dat apparaat moet mede dienen als basis voor het werk der Kamerleden. De oorzaak daarvan is gelegen in de ingewikkeldheid en de veelheid der vragstukken, waarbij vaak een specialisUsche deskundig heid is vereist, die de Kamerleden ontbreekt. Dat is niet erg als die Ka merleden dan maar deskundige voor-' lichting kunnen krijgen. We willen een voorbeeld noemen: In deze tijd Is aan de orde het ont werpen van een nieuw Burgerlijk Wet boek. De Kamers moeten daar haar oordeel over geven. Maar het is dui delijk, dat de Kamerleden dat oordeel niet zonder deskundige voorlichting kunnen geven. Wij zouden durven zeg gen: Dat kan niet een Kamerlid. Ook de juristen onder hen niet. Zelfs een hoogleraar in het privaatrecht kan dat niet. #arrt niemand beheerst de stof, die in het Burgerlijk Wetboek aan de orde is zo in volle omvang, dat hij voor bepaalde onderdelen niet de hulp van anderen nodig zou hebben. Het is dus begrijpelijk als in zulk een geval de A.R. Kamerfractie bv. een beroep zou doen op de juridische faculteit van de Vrije Universiteit en op de Calvinistische juristenvereni ging om die hulp en voorlichting te verschaffen. Zo zijn er allerlei vraagstukken aan de orde, waarbij specialistische ken-' nis vereist is, bv. op technisch en op economisch gebied. Allerlei sociale problemen moeten onderzocht wor-| den. Aan dit onderzoek, dat speciale kennis en veel tijd vereist komen de Kamerleden niet toe. Althans, als zij het doen, wordt het noodgedwongen net iets te oppervlakkig, gezien het belang der zaak. Kortom de voorbereiding van de po-1 litieke arbeid vereist „teamwork" van deskundige geestverwanten. Dat teamwork moet de partij orga niseren. En omdat de te behandelen stof zo veelzijdig is, komen alle soor ten vakmensen daarbij te pas. In de A. R, partij heeft men een periode gekend, dat men veel deed aan beginselstudie. In die richting is de dr. A. Kuyperstichting lange jaren werkzaam geweest. Maar behalve ten aanzien van de gemeente-politiek is de behandeling van de in de practijk aan de orde zijnde vraagstukken in het gedrang gekomen. De A, R. politiek van de laatste ja ren kwam geheel op de Kamerleden neer. En dat betekende onvermijde lijk niets meer dan dat men stelling nam ten opzichte van de voorstellen van de Regering en dat men in het algemeen voor zijn staatkundige be ginselen uitkwam. Het is duidelijk, dat dit onvoldoende is. Maar het is ook duidelijk, dat men dit aan de Ka merleden niet kan verwijten als de partij geen behoorlijk apparaat bezit als boven omschreven. Op dit punt blijft de dr. A. Kuyperstichting in ge- Naar het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening offi cieel mededeelt, heeft de regering be sloten het vetgehalte van de con- sumptiemelk op twee en een half procent te handhaven. De regering gaat, in overeenstemming met de mening van de voedingsraad, van de overweging uit, dat een verhoging van het vetpercentage in het belang van de volksgezondheid niet nood zakelijk is. Verhoging van het vet gehalte zou de melk belangrijk duur der maken, hetgeen juist in het be lang van de volksgezondheid ver meden moet worden. Nietlemirf de regering bereid het publiek, dat melk met hoger vetgehalte wenst, tegemoet te komen en zij zal toestaan, dat te zijner tijd men denkt aan het voorjaar van 1955 melk met een vetgehalte van 314 procent verkrijgbaar wordt. De minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening zal het nodige, voorafgaande, overleg over deze aan gelegenheid met het bedrijfschap voor Zuivel ter hand nemen. Het is niet de bedoeling tussentijds melk met 3 procent vet verkrijgbaar te stellen. Inmiddels is de kostprijs van de boerenmelk niet ortbeiangrijk ge stegen, hetgeen aanleiding kan ge ven tot een matige verhoging van de melkprys voor de consument. De regering moet zich over dit vraag stuk echter nog beraden. In eerste aanleg is het overleg met de Stichting voor de Landbouw aangevangen over de gevolgen van de kostprijsverho ging voor de melkprijs (garantie prijs) voor de veehouders. Dit houdt nog rfiet in overleg over de gevolgen voor de melkprijs voor de consument. Intussen behoeft er zeker in. de naaste toekomst geen vrees te be staan voor verlaging dan wel af schaffing van de overheidssubsidie op de consumptiemelk, zodat uit dien hoofde verhoging van de melk prijs voor de standaardmeik met 214 procent vet niet verwacht behoeft te worden. Hoewel er dus het volgend jaar duurdere melk met 314 procent vet verkrijgbaar zal zijn, zal de regering er naar streven de prijs varf de standaardmeik met 214 pro cent vet zo laag mogelijk te houden. In het middaggedeclte van de negende jaarvergadering van de Coöperatieve Melkcentrale g.a., die gisteren in de Beatrixzaal van het Groothandelsgebouw te Rotterdam gehouden is, heeft de heer B. van der Heide, directeur van deze coöperatie, een uiteenzetting gegeven over enige aspecten van de melkvoorziening. Tijdens deze rede heeft spreker in het bijzonder de kwestie van de melkprys uitvoerig besproken. Hij zeide o.m. te ve-wacV a dat de prjjs voor consumptiemelk in het voorjaar 2 a 3 jr hoger zal worden. Indien de plannen van de reger. v* voor de consumenten af te schaffen, doorgang zullen reeds aan de idee moeten wennen dat de melk 0.4? «ai kosten. pels te helpen rooien. Dat is geen pretje voor mensen, die dat niet' ge wend zijn en die het niet behoeven te doen. Vooral niet als men in kletsnat te modder opereren moet. Op de tweede dag van de rooierij verschenen ambtenaren ten tonele om de formulieren, nodig voor de loonbe lasting, te laten invullen, Het zal wel moeten voor de wet. Maar daarbij moeten toch ook een beetje het verstand en begrip voor de situatie meespreken. - Die ambtenaren het is natuurlijk hun persoonlijke schuld niet bedier ven het genoegen van deze mensen, die toch een dienst aas onze nationale gemeenschap bewezen, door hen iri do modder met een paperassenrommel lastig te vallen, die de staat toch maar een paar centen opbrengt. Eerst doet de 'Overheid een drin gend beroep op de mensen om" te hel pen. En als men dan helpt is het eer ste wat men van de Overheid merkt: de fiscus om een paar centen in de wacht te slepen. Ook onder de belastinginspecteurs zijn er gelukkig, die deze gepte wei nig gelukkig achten. De heer Van der Heide begon zijn inleiding met op te merken, dat er veel moeilijkheden en misverstanden bestaan op het gebied van de melkvoorziening. Men vraagt zich wei eens af. of de zaak niet te ingewikkeld wordt ge maakt en of het met hoog tijd wordt, dat men het Westelijk consumpttemelkgebfed af schaft. Spreker beaamde hel kunstmatige van dit gebied zoals het voor de oorlog was: toen mocht er geen melk ingevoerd worden. Thans ligt de zaak echter juist anders, er is een vrij meikverkcer gekomen, en in het genoemde gebied heerst een zeer straffe kwa liteitscontrole. die toegeoast wordt van koe tot kiant. Vanzelfsprekend heeft een derge lijk gebied zijn eigen probleem, waarvan spreker m de eerste plaats de hoeveeiheids- verhoudmg noemde. Alle grote steden, zoals Amsterdam. Rot terdam. Den Haag. Utrecht en andere plaat sen behoren tot dit gebted met een aantal inwoners, dat byna de helft bedraagt van de Nederlandse bevolking De behoefte aan con sumptiemelk is hier dan ook zeer groot: 17 milhocn kg per week constant over het ge hele jaar. Toch bevindt zich hier hij lange na niet de helft van de veestapel, zodat er in de winter te weinig melk wordt gepro duceerd. om in die behoeften te voorzien. De hoogste melk, roductie in de voorzo mer bedraagt -3 millioen kg per week. terwijl dit ',i winters S 4 10 mrilioen kg be draagt. Het tekor an de wintermaanden wordt nog gro er doordat de boeren een ge deelte van de melk verkazen, en ook de zui velfabrieken hun deel opeisen. Voor de oorlog bestond dit tekort niet; de bevolking was kleiner en het verbruik per hoofd aanmerkelijk geringer. Voor de voor ziening werd destijds zorggedragen door de oude CMC. die niets urtstaande heeft met de tegenwoordige coöperatie en die de heer Van der Heide een stukje te vroeg geboren PAO noemde, dat bij de gratie van de overheid met de A V M. alles maar voor elkaar moest zien te krijgen. Later in de oorlog, heeft men pas te kam pen gekregen met de nu voorkomende te korten De melk moet nu uit Brabant, Over ijssel Gelderland en als de situatie nog nij pender is uit Friesland. Groningen en zelfs uit België aangevoerd worden. Spreker behandelde ook uitvoerig de melk- prijssteüing in .ons land. Tegen November wordt uitvoerig van gedachten gewisseld In een gigantische krachtsinspanning om het leven in Saierno, dat door de grootste overstromingsramp uit de geschiedenis van het moderne Italië geteisterd is. weer in normaie toestand te brengen, zwoegden de met modder overdekte arbeiders, die de stad te hulp gesneld zijn, gisteravond moei- ^"Anderen,4 voornamelijk soldaten en brandweerlieden, die door 48 uur van onafgebroken arbeid vrijwel uitgeput zijn, zochten in de puinhopen van tientallen huizen naar de stoffelijke resten van 100 vermisten. Boten van de kustwacht hebben in de baai van Saierno weer enkele lijken opgevist. Het aantal doden ten gevolge van de tropische regenval en de aardver- schuivingen stijgt nog steeds. Verwacht wordt, dat het dodencijfer tot 300 zal stijgen. De carabinieri heeft bekendgemaakt, dat 217 lijken geborgen zijn. Gevreesd wordt, dat vermisten eveneens om het leven gekomen zijn. Honderden mensen zijn gewond en circa 5000 dakloos geworden in de 15 km lange kuststrook tussen Saierno en Amalfi, die bij vacantiegangers zeer geliefd is. Minister-president Mario Scelba is in Saierno aangekomen om zich per soonlijk van de noden der bevolking op de hoogte te stellen. Voordien had hij met het vliegtuig, dat hem uit Rome gebracht had, boven het ver woeste gebied gevlogen. Daarna landde hij in Napels om zich per auto naar Saierno te begeven. Saierno alleen heeft reed's meer dan 80 doden. In Vietra, het wereldberoem de aardewerkcentrum, met de aangren zende plaatsjes Marina en Molina zijn evenveel doden geteld.. De overige slachtoffers zijn gevallen door aardverschuivingen ot instortende huizen in een half dozijn dorpjes tus sen Amalfi en Saierno, waar geweldige watermassa's zich van de bergen naar beneden stortten en tientallen huizen in zee verdwenen. Vele slachtoffers breke. Zij is daarvoor niet voldoende van personeel voorzien. Het College van Advies doet iets. Maar dat is ook geheel onvoldoende en de resultaten komen vaak te laat. Om een voor beeld te noemen: het rapport over de Europese integratie is een uitstekend rapport. Maar het verscheen toen. de Kamerfractie reeds lang geleden haar houding had moeten bepalen en ook had bepaald. Wy zijn derhalve de mening toege daan, dat reorganisatie op dit punt belangrijk en zeer urgent is. Want de K.V.P. en de P.v.d.A. hebben derge lijke apparaten wel en die laten zich niet onbetuigd. De A.R. partij komt daardoor onvermijdelijk achterop. werden met hun huizen in zee ge spoeld. In de namiddag is het weer de grim mige. doodvermoeide reddingsploegen te hulp gekomen. De wind, die het hulpwerk over zee bemoeilijkt had, ging plotseling liggen en de warme zon brak door. Inmiddels heeft Harold Stassen, hoofd van het bureau voor de buiten landse werkzaamheden (F.O.A.), be loofd, dat de Verenigde Staten de be volking zullen helpen tussen de Stichting van de Landbouw en dc minster over het melkprijsbelcid en de re gering bepaalt dan uiteindelijk de minimum garantieprijs. De basis voor dere prijs wordt berekend door het Landbouw Economisch Instituut: dat is dan een integrale kostprijs, die o a. het arbeidsloon en de beloning voor de boer als bedrijfsleider bevat. Op basis van deze integrale kostprijs, waaruit men een gemiddelde kan afleiden, heeft dan de vaststelling van de garant.eprljs plaats. Spre ker ging hier dieper op In en besprak ook de verrekenprijs, die door het systeem van heffing en toeslag wordt geregeld Hij meen de. dat deze verrekenprijs, niettegenstaan de vele andersluidende meningen, onder geen beding gemist kan worden, daar zij ook een groot voordeel voor de consument betekent. De melk wordt hierdoor beneden de zul- velwaardc beschikbaar gesteld voor de con sument. Daarom meende spreker dat deze stabiliserende factor van de verrekenprijs een der kurken zal zijn waarop de Neder landse melkprijs zal moeten drijven. Hoe hoger de verrekenprijs wordt vastgesteld, hoe geringer de kans is, dat dc regering zal moeten blipringen. De vertegenwoordiger van Suriname in Nederland, mr. dr. "R. H. Pos. heeft na afloop van de stemming over het Statuut voor het Koninkrijk in de Eerste Kamer, verklaard er zeer ver heugd over te zijn. dat ook de Eerste Kamer het Statuut met een zo grote meerderheid heeft aanvaard. Ook dc commentaren in de Nederland se Antillen op het aannemen van het Statuut geven algemeen blijk van een dergelijke stemming. De voorzitter van de regeringsraad van de Ned. Antillen, mr. dr. M. F. A. da Costa Gomez ver klaarde bijzonder verheugd te zijn. Enkele vrouwenorganisaties in Medan hadden het plan tijdens het bezoek van president Soekarno aan deze stad ter gelegenheid van een cone res over de Indonesische taal een demonstratie te houden om aan te tonen, dat zij tegen het huwelijk van de president en mevrouw Hartini zijn. De politie gaf echter geen toestemming voor deze demonstratie op grond van het nog van kracht zijnde demonstratieverbod. Ter gelegenheid tan de eerste ihtcht tan de K.L.M. met een ,JSuper Constella tion" naar Sydney zullen een aantal per- tonen, het Europese transportwezen i er- tngenuonrdigenil, de eerste vlucht meema ker.. In Sydney zullen zij groeten over brengen aan hun Australische collega's. Bij deze i lucht zal ook een grote hoeveel heid post worden meegenomen, die van een speciaal stempel zal worden voorzien. De grote foto op deze combinatie toonr een schilder op Schiphol, bezig titel het aanbrengen van het geestige Cupido-figuur tje op de romp van de Super Constella tion. Links zijn een tierta! passagiers afge beeld en icel tan boven naar beneden: de Duitse treinmachinist WiUy Schoor uit Frankfort, een vakintm, die maar liefst J8 tergunningen toor het rijden op terschil- lende soorten loconiotiet en heeft.' Onder zijn foto een Zwitserse collegadie de eer heeft de hoogste spoorbaan t«n Europa te berijden: het is de bestuurder van de Jtingfrau Spoorbaan, de 4H-jarige Christian Lauener uit Wj-ngeit, die ook nog ski instructeur en boer i.s. In de linker onderhoek zien tce de Ve- netinnn.se gondelier Pielro VettemuUi hij is de privë-gondelier van de burgemees ter van Venetië, i andaar dal hij gerechtigd is een sjerp met de stadskleuren te dragen. De l'arijse taxichauffeur Pierre Renault chauffeur t an een Citroen! staat rechts naast deze foto afgebeeld: hij kwam als winnaar wit de bus na een wedstrijd, die ten slotte zes candidaten opleverde. Aan de rechterzijde tan de combinatie staan vijf passagiers tan deze speciale K.L.M.-t lucht afgebeeld: geheel rechts on der de Noorse zeeman kapitein Mathins Foyn, een nakomeling van de uill inder i an hel httrpoenknnon; links daarvan een Kopenhrmg.se postbode in zijn opvallende rode tuniek; het is de 35 jaar oude Hen drik Alfred Michelic. Hij werd door zijn vrouwelijke landgenoten uitgezocht voor de reis. Midden rechts onze landgenoot Commo dore Molleen naam die direct her inneringen aan de beroemde Uiveri'luchl oproept. Hij is de oudste piloot van de K.LM. Links van hern «n. ajbeeldir.g van de Brusselaar Philip J. Ilarnie, technisch Inspecteur bij de Tramwegen in dc Belgi sche hoofdstad. Rechts boven zien we dan nog de Condense buschauffeur John Alfred E. Adams 56 jaar die kort geleden zijn millioenste mijl op Engelse bodem verreert. De Nobelprijs 1954 voor litera tuur, die ditmaal hoger is dan anders en ongeveer 125.000 gulden bedraagt, is officieel toegekend aan de Amerikaanse schrijver Kniest Hemingway. De toekenning is, evenals bij alle vorige gelegenheden het geval was, namens de Nobelstichting De 18 leden van de academie hebben in tweestrijd gestaan tussen Hemingway en de IJslandse schrijver Hallrod Kilfan Laxnes. die communist is geweest. Nadat dr Oesterhng had medegedeeld, dat de meerderheid zich voor Heming way had uitgespr iken. zond hij een te legram aan Hemingway met het ver zoek. de prys te aan.aarden Tot dusver heeft geen enkele winnaar van ae prijs deze geweigerd. Literaire critici over de gehele we reld hebben ongeveer 30 auteurs aan geprezen voor de prijs. De Nobelprijzen voor literatuur, genees kunde. natuurkunde en chemie worden in December door de koning van Zweden uitgereikt. Elke winnaar ontvangt dan een cheque, de gouden Nobelmeddtile en een diploma. HEMINGWAY, die op het ogenblik waarschijnlijk de meest bekende schrij ver is in de Engelssprekende wereld, is Met de regerings-Dakota zijn koningin Juliana en prins Bernhard. die enige dagen de gasten waren van president Coty van Frankrijk, twintig minuten voor elf na een voorspoedige reis geland op het vliegveld Soesierberg.,Om eïf uur waren zij te Soestdijk terug. Mr. Botmaan, de verdediger van Schmidt, die te Djrkarta terecht staat op beschuldiging van deelneming aan sub versieve acties, heeft vanmorgen 'bij. de voortzetting van de rechtzaak weer ver-: zocht een vervolging in te stellen tegen, de getuige Tomasao wegens meineed. Tomasao heeft o.a. verklaard, dat hij sergeant van het voormalige KNIL is get weest. Mr Bouman legde o.m. een vcr- klaring van het Nederlandse ministerie van Oorlog over, waarin dat wordt te-, gengesoroken. Rechter mr. Liem verklaarde nog niet te kunnen oordelen over de juistheid of onjuistheid van de verklaringen yan de getuige voordat alle getuigen zijn. ge hoord. - - Vervolgens werd begonnen met het verhoor van de tweede - getuige-Haris Bin Suhaemi, voormalig lid van de Darul, Islam. Volgens deze getuige had de leG der van de D.L, Kartosuwirjo, namen van vele Nederlanders genoemd"'als met dewerkers van de organisatie. Onder, deze namen waren volgens getuige die van Westerling, Jungschlager en oqk die van Schmidt. ,'j zijn loopbaan begonnen als journalist in Kansas City, zodra hij de school had verlaten. In 1S21 tijdens de .Turks- Griekse oorlog, was hij oorlogscorres pondent. Vijf jaar later verscheen zijn eerste roman „Fiesta", geschreven in een kernachtige stijl, waardoor hij de aandacht trok. In het begin van de jaren dertig ver wierf hij internationale bekendheid door zijn oorlogsroman „A farewell to arms". Een reeks jachtexpedities, op groot wild in Afrika verschaften hem stof voor de romans „To have and have not" en „Snows of Kilimanjaro". In Januari was Hemingway betrok-* ken bij twee viiegtuigongelukken j in Kenia en Oeganda. Hij was toenfVer- gezeid door zijn (vierde) echtgenote. De eerste keer stortte hun vliegtuig neer bij de Murchison-tvaterval. De.He- mingways, die er het leven van 'af brachten, begaven zich aan boord van het reddingsvliegtuig, dat echter even eens verongelukte. Ook ditmaal-ont snapten zij de dood. In de Tweede Wereldoorlog maakte Hemingway van zijn jacht een duik bootjager. Hij leidde, als journalist, een Franse verzetsgroep by de aanval - op Parijs. Na-oorlogse werken van Hemingway l ztjn o.m. „Across the river and into the trees", de „Ace-Setter" en „Old man and the sea". Dit laatste boek bezorgde hem de Pulitzer-pry's van 1953. Kolonel Cam al Abdel Nasser, premier ian Egypte, spreekt hier in Cairo met grote geestdrift eert uitgebreide menigte toe, onbewust itin het feit, dat enige minuten later Vahmoud Abdul Latië een aanslag op zijn leven zou doen. Naast hem dichter naar camera) staat dc Soedanese minister Mirshany Haniza. Toen de aanvaller uit de menigte acht schoten op Nasser loste, ontsnapte de kolonel zonder letsel en zette hij even later zijn rede- i oaring t oort. Ramza erd echter ge raakt en moest hoewel hij niet zeer ernstig gewond teas naar een zieken huis worden overgebracht. Rustig stortte de drijvende kraan Krama feeileem in het gat, tot 23 iniyu- ten later, om 11.35 uur luid sirenegeloei annonceerde, dat het gat dicht was. Inwoners van Lelystad, die stonden op de uiterste punt van de nieuwe diik- hetft en Harderwijkers aan de overkant, zagen zich verbonden door een glibberig keiieemdijkje, en even later konden zij, althans degenen, die stevige laarzen droegen, naar elkaar toewandelen. Juist dit gewone onderstreepte de kalme kracht, waarmee de fameuze Zuiderzeewerken langzaam maar zeker hun voltooiing naderen. Onderscheidene notabelen uit de kringen van Rijkswa terstaat woonden de misschien niet zo spectaculaire maar toch treffende be langrijke gebeurtenis bij. De belang- stelling was groot, zelfs in de lucht, waar drie vliegtuigen deze dakdichting met hun geronk begeleidden. De feestelijke stemming werd getqm- perd en daarom was rnen ook zuinig met het pavoiseren van de schepen in. de omgeving door het feit, dat juist gisteravond het eerste slachtoffer van de Knardijk, de 22-jarige arbeider W, v. d. Brink, viel. Van Harderwijk af hebben wij zo lang mogelyk het oude stratendeel van de- Knardyk gevolgd. Ir. K. Bazten, eerst aanwezend ingenieur var Rijkswater staat, was onze gastheer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1