Te groot offer Ook déze dijk is dicht! Indonesische delegatie bij de V.N. antwoordt Tiro Vielminh laat bamboe gordijn zakken DR. H. EHLERS OVERLEDEN Isolement Geldtrommel en postzak uit PTT-auto verdwenen Smokkelarij naar Indonesië neemt nog steeds toe Ook Roosevelt was tegen bezetting van Ned.-Indië door de Engelsen m Twaalf CDU-leden tegen Saaraccoord „Niet officieel" Consulaat van V.S. niet meer erkend' Voorzitter van de Bundestag Britse stakingen lopen ten einde De ramp in Italië Roozenburg won elfde partij MacArthur waarschuwde de president VRIJDAG 29 OCTOBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2913 Weerbericht Duizend gulden beloning voor aanwijzingen Binnenkort antwoord op Russische nota Tweede Kamer achter minister Zijlstra Korea-detachementen terug Locoburgemeester van Berlijn ontslagen V. r j (O?! Westduitse Vrije Democra ten tegen Saarovereenkomst De elfde partij van de twee kamp om het wereldkampioen schap dammen, waarin Roozen burg met wit speelde, is na de 44e zet van wit door Huisman gewonnen gegeven. Roozenburg leidt thans met 148. i"1 ENER AAL Douglas Mac-Ar- "-^thur was sterk gekant tegen het bezetten van het voormalige Nederlandsch Indië door de Brit ten onder admiraal Mountbatten tegen het einde van de oorlog in de Stille Oceaan, Dat hij daarbij de steun had van zijn president, Franklin D. Roosevelt blijkt uit het boek „The untold history of Douglas Mac- Arthur"; geschreven door een vriend van de generaal, Frazier Hunt, dat zojuist bij Devin-Adair Cy, te New York is' verschenen. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef 115700 (4 1.1 Postbus 1112 Postgiro No 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u. Zaterdags 1718 uur; Telefoon 115700 's-Gravenhage. Huygensplein 1 Postgiro 42IRB7 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen Tel. 362560 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks V Directie: C. A. KEUNING en .Mr. K. VAN HOUTEN" 'THaxuM' Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond., IETS KOUDER. Veranderlijke bewolking met aanvankelijk wat regen, en morgen enkele verspreide buten. Matige tot krach tige wind tussen Zuid en West. Iets lagere middag- temperaturen. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT i Nof jgjSSrtsji -7OALS onze lezers wellicht gelezen hebben, komen morgen de beide in Nederland bestaande christelijke onderwijzersorganisaties, kortweg aangeduid als „De Unie" en „De Grote" te Utrecht in vergadering bij een om tot een fusie te geraken. ,De Grote" is van deze beide de oudste en vierde dit jaar haar hon- c derd-jang jubileum. Zij is een orga nisatie van hoofden en klasse-onder wijzers. „De Unie" werd in 1896 daar- naast opgericht, omdat men veels zins terecht van oordeel was, dat de belangen van de klasse-onderwij- zer door „De Grote" onvoldoende werden behartigd. De hoofden speel- den daar veelal de eerste viool en de klasse-onderwijzer moest zwijgen en zich oefenen in ootmoed. Van „De Unie" konden dan ook tot voor kort hoofden geei. lid worden. Sindsdien is er veel veranderd. „De Grote" werd democratischer en het ras schoolmonarchen is vrijwel uitge storven. „De Unie" liet ook hoofden toe als lid. Daarom gevoelt men te recht, dat naast elkander voortleven van twéé organisaties van christelijke onderwijzers niet zonder meer ver antwoord is. Na langdurige en veel vuldige samensprekingen tussen de hoofdbesturen van beide organisaties hebben deze elkaar gevonden in een ontwerp statuten, huishoudelijk regle ment en werkprogram, waarvoor men nu in Utrecht ook de leden hoopt te winnen. Om bepaalde redenen kunnen deze statuten, regiement en werkpro gram helaas niet geamendeerd wor den. Men wordt uitsluitend verzocht vóér of tegen te stemmen. - Het spreekt vanzelf dat beide par tijen concessies hebben gedaan. We hebben daar ook geen bezwaar tegen wanneer het ondergeschikte punten betreft. We hebben in het ontwerp, zoals het in de beide vakbladen van 7 Oct. ji. is afgedrukt, echter niet kunnen ont dekken welke principiële conces sies „De Unie" nu- eigenlijk, heeft moeten doen. Wèl. dat hier „De Gro te" de doorbraak in de leiding van de nieuwe organisatie heeft moeten ac cepteren. Het Hoofdbestuur is, blij kens zijn publicatie van accoord-gaan met dit ontwerp, hier overstag ge gaan. Wat toch is het geval? Nog steeds ligt in de bureaula van Grote" de motie-Amsterdam, in- d gericht tégen de P.v.d.A. en aangenomen op de Voorvergadering- 1943. In deze motie staat niets minder dan het volgende: „D« Vereniging. spreekt uit, dat aansluiting bij iedere politieke partij, die Gods Woord niet erkent als uitgangspunt voor al het den ken en handelen ook al bedoelt men de snak van godsdienst en vrijheid te dienen gezien moet worden ais steun aan beginselen, die de grondsla gen der Vereniging in hun wortel aan tasten: dringt mitsdien bij al haar le den, welke zich aangesloten hebben bij zodanige partij, ten ernstigste er op aan, zich daaruit terug te trekken". Dat is dus nog al wat: „steun bie den aan beginselen, die de grondsla gen der Vereniging in hun wortel aan tasten". Welnu, in het ontwerp inzake de fusie wordt over deze motie, die toen als officiële uitspraak der Vereniging is aanvaard, met geen woord gerept. Blijkbaar wordt ze gerangschikt on der de oude inventaris, die in de nieuwe behuizing geen plaats zal krij gen. Dit wordt te meer waarschijnlijk als men let op de voorgestelde sa menstelling - n het nieuwe Hoofdbe stuur. Onder de „over te nemen" be stuursleden van de Unie is er in ieder geval één, de huidige voorzitter der Unie, die lid is van de P,v.d.A en mede-ondertekenaar van het Rap port van de Pacificatie Commissie- Oct. 1951 dezer partij, waarin reser ves worden aanvaard ten aanzien van het confessioneel nijverheidsonderwijs en waarin voor het technisch en b,l.o.-onderwijs de z.g. synthese-school wordt aangeprezen!.. Onder het oude-;; regiem van „De Grote" zou, krachtens de motie-Am- sterdam, nimmer een lid van de P.v.d.A. als hoofdbestuurslid kunnen worden gecandideerd. Onder dit be stuur is ook immer de compromis- school onvoorwaardelijk afgewezen. O ET gaat hier niet om een stok- paardje dat „Trouw" weer eens "erijden wil, ook niet om de mening van welke particulier ook, maar om e officiële uitspraak van de eigen Verenigingdie nog nimmer is herroepen. Daar mag en moet de Vereniging aan gehouden worden. Als deze om hals gebracht wordt om de fusie er door te krijgen, dan !5 ons dit offer te grQoi. We hebben nog wel enkele andere bezwaren, o.a. tegen art. VI van het werkprogram, waar o.i. de vakorgani- satie gaat 'zitten in de stoel der schoolbesturen, als ze voorgeschreven wil hebben, dat een ambulant hoofd ener school tenminste 16 klokuren per week onderwijs moet geven, en Waarin ze o.i. de vrijheid der bestu- r®n aantast door aan te dringen op een wettelijke verplichting tot het hou den van schoolvergaderingen. Maar deze bezwaren zijn voor ons besef bedenkingen van de tweede rang. Ons hoofdbezwaar blijft', aanneming *an de statuten, zoals ze er nu liggen, betekent waarom het te verbloe- men? de 'entree van de doorbraak Jn de jeiding van de organisatie der christelijke onderwijzers in Neder- abd. En daar zijn we vierkant tegen. ®Niets zou ons liever zijn volgende Week, na de vergadering van morgen, c I «"f If*- fww#--Tl iS2i Even na half twaalf gistermor gen is, zoals gemeld, de Knar- dijk gesloten. Deze dijk is in het IJsselmeer uitgebouwd tussen de kust van Harderwijk en Lely stad de toekomstige hoofd stad van de Zuiderzeepolder. Twaalf afgevaardigden van Adenau ers eigen partij, de Chrlstelijk-Demo- cratlsche Unie, hebben verklaard dat zij het Saaraccoord in xijn huidige Vorm niet aanvaardbaar vinden. De parlementsfractie van de Vrije Democraten, die vertegenwoordigd is in Adenancrs coalitieregering, heeft zicli in haar geheel uitgesproken tegen de Pa- rijse overeenkomst, waarbij het Saarge- bied tot het sluiten van een Duits vre desverdrag onder internationaal toezicht wordt gesteld. De Indonesische delegatie bij de Verenigde Naties heeft gisteren kennis genomen van het schrijven, dat Hasan Mohammed Tiro, „vertegenwoordiger van de IslamietlscUe Republiek Indonesië" in New York, 25 Octo ber aan de secretaris-generaal van de Ver enigde Naties heeft gericht. In dit schrijven, herhaalde Tiro zijn; reeds eerder gedane besehuldigingen, dat de rege ring van mr. AU Sastroamidjojo om. massa moorden en het martelen van onschuldige» op haar geweten heeft. De Indonesische delegatie heeft naar aan leiding hiervan een verklaring, uitgegeven, waarin zij o a. zegt. dat „ofschoon de Indo nesische delegatie het schrijven van Ttro niet een officieel antwoord waardig acht. de deiegutic van mening is. dat gezien de buitengewone zware beschuldigingen, die het bevat, opmerkingen hierover moeten worden gemaakt". De Indonesische delgatie zegt Volkomen onverwacht heeft de com munistische regering van Noord-Viet- nam gisteren meegedeeld, dat zij het Amerikaanse - consulaat-generaal in Hanoi niet langer erkent. Dit wijst er op. dat de communisten van plan zfin het „bamboe gordijn" bij Hanoi te laten zakken. Nadat Hanoi in het begin van deze maand door de Fransen was verlaten, heeft zowel Engeland als Amerika er zijn consulaten opengehouden. Zij gingen er van uit. dat'de verdeling van dit deel van Indo-Chlna ten gevolge Dr. Hermann Ehlcrs, voorzitter van de Westduitsc Bondsdag, is vanmor gen in een ziekenhuis te Oldenburg op 50-jarige leeftijd overleden.^ Dr. Ehlers werd Woensdag in het ziekenhuis opgenomen en heeft Don derdagavond een keeloperatie onder gaan. Dr. Ehlers was vice-voorzitter van de Christen-Democratische Partij, de partij van Adenauer. Hij was leider van de protestantse groep in de partij, die voor het grootste deel uit Rooms- Kathoheken bestaat. Daar Oost-Duits- land een overwegend protestantse be volking heeft, werd aangenomen, dat Ehlers politieke positie sterker zou zijn bij de hereniging van Duitsland. Na voltooiing van zijn rechtsstudie was hij van 1934 tot 1936 juridisch adviseur van de Evangelische Kerk. Hij werd vervolgens tot rechter be noemd. Kort na het uitbreken van de oorlog in 1939 werd hij uit deze func tie ontzet. Wegens anti-nazi-activiteit werd hij verscheidene malen door de Gestapo gearresteerd. In de oorlog heeft hij gediend als luitenant bij de artillerie. Na de oorlog hield hij zich bezig met jeugdzorg en werkte mede aan acties voor steun en hulp aan vluchte lingen. Hij ijverde ook voor de terug keer van Duitse krijgsgevangenen in de Sowjet-Unie. Vanaf 1945 is dr. Ehlers lid geweest van de gemeenteraad van Oldenburg. Hij werd gekozen in de Synode van de Duitse Evangelische Kerk. In Augustus 1949 werd Ehlers tot Christendemocratisch lid van de Bondsdag gekozen. In October 1950 werd hij voor het eerst voorzitter "van de Bondsdag. Twee jaar later vestigde hy de aandacht op zich toen hij geen gehoor gaf aan een verzoek van Adenauer om een bijeenkomst m Bonn met een delegatie van vijf Oostduitse parlementsleden af te gelasten. Des ondanks werd hy in October 1953 met overweldigende- meerderheid herkozen tot voorzitter van de Bondsdag. De parlementaire fractie der Vrije De* mocraten, die vertegenwoordigd is in de West-Duitse coalitieregering, heeft zich tegen de overeenkomst van Parijs, waar bij het Saargebied het sluiten van een Duits vredesverdiag onder internatio naal toezicht wordt geplaatst, uitgespro ken. aan. dat de „Islamietische Republiek Indo- resie" een schijn-republiek is, die Is uit geroepen door een opstandige beweging in Indonesië, de Daroel Islam „De heilige naam vans de Islam misbruikend, heett deze beweging sinds 1949 ondergrondse en ter roristische acties gevoerd tegen de wettige nationale regering van ae Republiek Indo nesië en zijn loyale bevolking". De verklaring vervolgt: „Het Indonesische volk, dat voor de meerderheid uit Islamieten bestaat, onder wie ook de huidige minister president Ah Sastroamidjojo», heeft deze be weging veroordeeld als terroristisch en on democratisch. Deze Daroel Islam beweging heeft acties van terreur, plundering en brandstichting uitgevoerd tegen het vrede lievende volk van- de Indonesische Repubhek en ofschoon deze activiteiten ztfn vermin derd, zijn duizenden onschuldige mensen het slachtoffer geworden van de Daroel Islam", De verklaring zegt dan, dat de gruwelen, genoemd in het schrijven vam Tiro, gebaseerd zijn op met-geverifieerde pers- en andere berichten en „bovendien, op zo'rv verwrongen wijze zijn voorgesteld, dat de waarheid hier van sterk in. twijfel moet worden getrokken". De Indonesische delegatie besluit deze ver klaring als volgt- „De Indonesische regering is in staat deze opstand in haar gebied aan te pakken en is vast besloten de rechten, met irbegrip van de menselijke rechten, maar ntet met uitsluiting van de nationale rechten van haar eigen volk, m het kader var» het handvest van de Verenigde Naties te verdedigen. Iedere inmenging, die deze illegale „Islamietische Republiek Irdonesie" zou steuren, zal derhalve krachtig worden verworpen en zal in. feite een onvnendelmce daad zijn jegens de regering van de Repu bliek Indonesië De stakende Britse havenarbeiders hebben Donderdagavond een rege ringsvoostel ter regeling van het ge schil in de Londense haven aanvaard, maar zij eisen, dat in alle andere havens over dezelfde voorstellen over eenstemming bereikt is, voordat zij het werk hervatten. Het ministerie van Arbeid heeft be kendgemaakt. dat het de voorwaarden van de stakers aan de Nationale Ver eniging van Werkgevers in de Haven bedrijven heeft voorgelegd. Het ministerie heeft bekendgemaakt, dat „uitbreiding van de formule onmo gelijk was, omdat het geschil in Lon den ontstond en zich tot die stad beperk te, terwijl de voorstellen alleen met de bij het geschil betrokken partijen be sproken waren. Er was geen geschil over de overuren in de andere havens waar sympathiestakingen gehouden wer den." Een woordvoerder verklaarde, dat aanvaarding door de werkgevers van de voorstellen van het ministerie van Ar beid „vrede in het bedrijf en voldoening voor de mannen in de haven ten. ge volge zou hebben". van de wapenstilstandsovereenkomst van Genève slechts tijdelijk was. De regering van Ho Tsji Minh heeft nu gezegd, dat het gedrag van de Ame rikaanse „onsul-generaal in Hanoi, Thomas Corcoran, een belediging is van de sonvereiniteit van de Viet- minh-staaU Zij zal de diplomatieke status van het consulaat-generaal te Hanoi niet langer erkennen. Men gelooft, dat dit het begin is van het geleidelijk verwijderen van de Amerikaanse autoriteiten uit Noord- Vietnam, zoals dit ook in China is gebeurd nadat de communisten aan de macht waren gekomen. Het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken heeft reeds mede gedeeld, dat het als een „flagrante schending" van de bestandsovereen komst zal worden beschouwd als de communistische militaire autoriteiten het Amerikaanse consulaat zouden dwingen Hanoi te verlaten. De beschuldiging van Vietminh- zijde aan het adres van de Amerikaan se diplomaat verontrust ook de Fran sen ten zeerste. Zij hadden gehoopt, dat de Franse zakelijke en culturele belangen een vaste grond in Hanoi zouden behouden. Vele Franse zaken mensen zouden zelfs bereid zijn ge weest naar Hanoi terug te keren in dien de regering van Ho TsjL Minh hun voldoende garanties zou wensen te geven. Thans gelooft men echter, dat de weinige Franse technici en lei dende functionarissen er uit gegooid zullen worden zodra de communisten zelf over voldoende krachten be schikken. HET reorganisatie-rapport der A.R. partij trekt ook de aandacht van bladen als de Volkskrant, Het Parool en Het Vrije Volk. De Volkskrant eu vooral Het Parool een ietwat Oud-achtig aandoende uitval naar de hoofdredacteur van Trouw zij gaarne vergeven wijdden er interessante beschouwingen aan. Het Vrije Volk echter volstaat met een allermlserabelst zurig stukje, waarmee het blad zich in een opmer kelijk isolement plaatst, hetgeen wij het orgaan overigens gaarne gunnen. Gisteren zijn in Salerno de eerste slachtoffers van de overstromingsramp ter aarde besteld. Nog steeds worden lijken gevonden. Het totale aantal slachtoffers zal zeer waarschijnlijk de 500 bereiken. •- In Franse diplomatieke kringen zegt men Bat vertegenwoordigers van Groot- Brittanniè. de Verenigde Staten en Frankrijk binnenkort bij elkaar zullen komen om een antwoord op te-stellen op de laatste Russische nota, waarin wordt aangedrongen op viermogendheden be sprekingen. Over de datum wordt nog gediscussi eerd volgens deze zegslieden. Gisteravond is te Amsterdam uit een z.g. geldwagen van de P.T.T. een geld trommel verdwenen, waarin zich aan getekende stukken bevonden die, naar wordt verondersteld, meer dan 20.000 waard zijn. Op de gewone avondroute was, bij het bijkantoor Zaanstraat de trommel nor maal ontvangen en. onder het gebruike lijke politietoezicht in de auto gedepo neerd. De deuren van deze geldauto's zijn voorzien van een normaal slot, een deurkrukslot en een lipsslot. Zij kunnen slechts met een speciale kruk worden geopend. Toen men bij het bijkantoor Hallstraat was aangekomen bleek tot grote ontsteltenis van allen dat de deu ren open stonden en de in de Zaanstraat ingeladen geldtrommel was verdwenen. Verschenen is het voorlopige verslag van de commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer over de Rijksbegroting 1955 voor het departement van Econo mische Zaken. Algemeen verheugde men zich over de gunstige economische situatie van het ogenblik Hoewel men zich realiseerde, dat deze zeker niet uitsluitend toegeschre ven mag worden aan het beleid van de regering en m het bijzonder van de mi nister .van Economische Zaken, wilde men vrij algemeen toch wel stellen, dat ge- n geslaagd is het bij de gunstige con- jucturele ontwikkeling passende beleid te vinden. In grote lijnen kon men zich met dit beleid dan ook verenigen. De smokkelarij naar Indonesië bloeit niet alleen, zij neemt volgens verant woordelijke zegslieden uit seheep- vaarikringen in deze Britse kroon kolonie voortdurend in bloei toe. Deze zegslieden verklaren, dat er een snel in omvang toenemend ver voer van fototoestellen, gramofoons, automatische platenwisselaars, camera- benodigdheden, radiotoestellen, gra- mofoonplaten en nyion- en kunst zijde-producten van Singapore naar Indonesische havens plaats vindt. Deze smokkelwaar wordt, naar men zegt, overgebracht door zeelieden aan boord van schepen, die de handel aan de kusten en tussen de eilanden in Indonesië uitoefenen. Chinese handelaars in gemotoriseer de sampangs houden naar verluidt het oog op elk schip, dat in een van de 30 of meer havens van Indonesië binnenvalt. Als een schip eenmaal door de haven- en immigratieautori teiten is doorgelaten, glippen zij aan boord, betalen contant voor de mee gevoerde smokkelwaar en lossen deze zodra zij menen, dat er geen gevaar meer bestaat, dat zij door de douane autoriteiten zullen worden betrapt. Zelfs het scherpe toezicht, dat op de Indonesische havens wordt uitge oefend door soldaten met stalen hel men en de bajonet op het geweer heeft aan de toeneming van de smok kelarij geen paal en perk kunnen stellen. Op de meeste losplaatsen in Indonesië moet men vier controle posten en schildwachten passeren voor men in of uit het havengebied kan komen. Dr. Elders, zoal* hij tientallen malen in do afgelopen ntren de Bondsdag presideerde. Vóór hem de kanselier j au cst'Duttsland, dr. Konrad Ade nauerdv leider i an de R.K. afdeling i an de ChrDctn. Partij. Ehlcrs ftas de leider tart de Protestanten. te moeten erkennen: We hebben ons vergist. T. M. GILHUIS. Hunt vertelt, dat generaal Mac- Arthur het eerst hoorde van dé Engelse plannen tot het bezetten van Indonesië tijdens een conferentie te Hawaii, waartoe hu door wjjlen presi dent Roosevelt was uitgenodigd. Op een avond ontving MacArthur een zeer vertrouwelijke brief van admiraal King. Het was kennelijk de bedoeling van King, om op vriendschappelijke wijze MacArthur attent te maken op de dreigende inmenging van de zijde der Engelsen in het strijdgebied van de Stille Oceaan, .waarover de Ameri kaanse generaal het opperbevel voer de. Sest brief verhoogde MacArfchurt ergernis over de gehele ontwikkeling in het Verre Oosten. In Juni 1944 hadden de gezamenlijke chefs van staven van de Ver. Staten en Engeland in Londen vergaderd en het was hier geweest, dat de Engelsen voor het eerst de idee naar voren had. den gebracht de operaties tegen het door Japan bezette Ned.-Indië van de Amerikanen over te nemen, door de Westelijke en Noordelijke havens van Australië als uitgangsbases te nemen. Zodra MacArthur de Phillippijnen onder zijn controle zou hebben ge kregen, zouden de Engelsen dus het commando over Ned.-Indië en Austra lië van hem overnemen. Tijdens de conferentie na op Hawaii waarschuwde MacArthur zijn presi dent, dat Nederland en Australië ongetwijfeld achterdochtig aouden staan tegenover dit geïmporteerde Engelse rezag. President Roosevelt antwoordde toen, dat hy allerminst van plan was het mogelijk te maken, dat de Engelsen welk deei van Ned.- Indië ook, zouden kunnen bezetten. Generaal MacArthur gaf daarop een overzicht van zijn opvattingen over de toekomstige te voeren krijgsverrich tingen in het Zuidwestelijk deel van de Stille Oceaan. Wanneer de Philip- pijnen zouden zijn bezet, zou de her overing van Ned.-Indié kunnen begin nen, waarbij hij dan voornamelijk Australische troepen als Infanterie zou gebruiken. MacArthur stelde voor, dat hij de Nederlandse Archipel van het Noorden uit zou aanvallen, waardoor de Japanners van achteren zouden worden bedreigd, aldus Frazier Hunt in zün boek. De mededelingen van Hunt beves tigen de onthullingen, onlangs gedaan in het boek „MacArthur 1941—1951" van gencraal-majoor Willoughby, in dertijd voorliohtingsofficier van Mac Arthur. Ook deze auteur schreef, dat MacArthur de bezetting van Ned- Indië door Engeland als „een der, grove fouten var de oorlog" beschouw-1 de, die ten slotte leidde tot de cha otische toestanden waaraan Ned.-Indië ten prooi werd. Onvoorziene omstandigheden voor behouden keert het 22e aanvullings detachement van het Nederlands de tachement Verenigde Naties Zondag 31 October a.s. in Nederland terug. De legervoorlichtingsdienst deelt mede dat de militairen met de dagboot van de stoomvaartmaatschappij „Zeeland" om ongeveer 18.30 uur in Hoek van Holland aankomen. Zij gaan daarna direct van boord. De repatriërende Koreavrijwilligers zullen aan de Hoek om 19.00 uur offi cieel worden ontvangen. Namens de minister van Oorlog zal hun het kruis voor recht en vrijheid worden uit gereikt. Nog diezelfde avond worden zij naar hun respectievelijke woon plaatsen vervoerd. Het eerste van de per vliegtuig te rugkerende detachementen Korea vrijwilligers wordt Maandag 1 No vember a s. m Nederland verwacht. Dit detachement, dat onder comman do staat van kapitein R. Holman uit Nijmegen zal wijzigingen in het vliegschema voorbehouden om 19.15 uur op Schiphol aankomen. Na de officiële ontvangst en admi nistratieve afwikkeling worden de mi litairen diezelfde dag naar huis ver voerd. De Westberlijnse gemeenteraad heeft gisteren locoburgemeester Walter Conrad van de Vrije Democratische Partij ont slagen op grond van het feit dat hij aan een Joodse apotheker een vestigingsver gunning in Berlijn geweigerd had en tegenover de gemeenteraad gelogen, toen hem naar zijn beweegredenen voor deze weigering weid gevraagd. 75 van de 110 gemeenteraadsleden steun den een door de socialistische fractie in gediende motie van afkeuring tegen Con rad. Het ontslag is onmiddellijk ingegaan. Een groep van 19 vertegenwoordigers van vakverenigingen uit de zes landen, die lid zijn van de Europese Kolen- en staalgemeenschap, zullen op 19 No vember uit Europa vertrekken voor eeil verblijf van een maand in de V.S. Terstond wezden de politierecherche en de postale recherche gealarméerd De geldauto werd in beslaggenomen; Hoe wel de recherche roof het meest waar schijnlijk acht, heeft zij de chauffeur en de bijrijder belden P.T.T.-beambten in arrest gesteld en, ondanks hun ontkenning iets van de geheimzinnige verdwijning te weten of te begrijpen, gehouden. Vingerafdrukken zün gemaakt Ook van de controlerende politieman is een verhoor afgenomen. In de woningen van beide ambtenaren zijn huiszoekingen begonnen. Niet alleen de geldtrommel doch. ook een postzak met geld en aange tekende stukken zijn op mysterieuze wijze uit de geldauto verdwenen. In de postzak bevon 'en zich de afreke ningsbedragen van acht bijkantoren plus de aangetekende stukken, waar van slechts het aantal, doch niet de waarde van de inhoud bekend is. Bij het bijkantoor aan de Bloem gracht, het laatste kantoor op de route, stond zoals gebruikelijk een agent op post. De geldtrommel en de postzak waren toen nog in de wagen aanwezig. Geld en aangetekende stuk ken werden aan de gracht in de daar voor bestemde postzak gedaan". Merkwaardig is, dat de dief (die ven) van de twee, links en rechts staande postzakken z.g. stapelzak- ken precies die met de waardevolle inhoud heeft (hebben) weggenomen. Een der zakken was bestemd voor het postkantoor op het Centraal .Station, de ander voor het hoofdpostkantoor, Eén der veronderstellingen is nu, dat de dader(s) een steeksleutel heeft (hebben) gehad. Ook acht de' politie het niet uitgesloten, dat de dader(s), mede naar aanleiding van de beruchte gouddiefstal in Londen, de auto is (zijn) gevolgd, dan wel precies de route heeft (hebben) ge weten. Nog andere veronderstellingen zijn, dat iemand zich heeft laten in sluiten, of dat men volledig op de hoogte was van de goederen, die de postauto zou vervoeren. Op enkele tussenliggende trajecten, o.m. op de slecht bestrate Lijnbaansgracht, heeft de wagen langzaam moeten rijden. De bestelauto heeft zijn gebruikelijke 2 maal 's weekse rit gemaakt. De posterijen hebben een bedrag van 1000 gulden uitgeloofd voor hen, die aanwijzingen kunnen geven, welke tot oplossing van het raadsel leiden. Tijdens het gala-concert op 20 Novem ber zal het gemeentebestuur vatt 's-Gra- lenhage het Residentie-orkest ter ge legenheid tan het vijftigjarig jubileum, een harp schenken. De harp is Donder dag uit Amerika in Den Haag aange-' komen. De dirigent Willem van Otter- loo (links) en de directeur van het Residentie-orkest mr. Evert Cornells, waren de eersten die het kostbare in strument, dat 20,000 kost, kwamen bewonderen,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1