Geheim advies aan de Britse stakers "jROYAL Derby De centrale organisatie Sinds twaalf dagen niets meer van delegatie gehoord Rotterdam (zou der luchthaven vijf jaar ten achter Adenauer stelt non-aggressie- pact met Sowjet-Unie voor Boerderij gekocht voor 10 mille en 11 mille provisie betaald Straal jager in lucht ontploft VREEMDE GERUCHTEN Overstromingen in Zuid-Schotland Baby's verwisseld in kraamkliniek MAANDAG AAN HET WERK? Melk Door elk Afwijzende houding van V.S. Drie ongevallen met dodelijke afloop in Apeldoorn ZATERDAG 30 OCTOBER 1934 TWAALFDE JAARGANG No. 2914 Weerbericht ProfBoerman voor Havenver. Rotterdam99 Geldboeten van 1000 geeist „Belachelij ke beschuldiging" Prins All Reza wordt nog steeds vermist VLIEGER GEWOND V A. D, Mikoyan Nikolai Boelganin -J Nieuwe arrestaties onder de Portoricaanse nationalisten De leiders van de Britse havenstaking hebben besloten hun aanhangers een geheime aanbeveling te doen. Vandaag worden in de acht betrokken havensteden massavergaderingen gehouden, waar de stakers op de hoogte worden gesteld van de aanbeveling. Daarna zijn zij vrij tot elke actie over te gaan die zij wensen, verklaarde de stakingsleider Barrett. Ingelichte kringen verklaarden gisteravond dat de stakings leiders vandaag op de massabijeenkomsten zullen aanbevelen Maan dag het werk te hervatten. Zij verwachten dat aan. dit advies gevolg zal worden gegeven. De aanbeveling zal waarschijnlijk vergezeld gaan van zekere voorwaarden die bedoeld zijn om represaille-maatregelen tegen sta kers te voorkomen. Famous [or Generations Herriot kreeg Sowjet-brïef Rotterdam! Witte de Withstraat 30 Telet. 115700 {4 L) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115700 V-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Te!. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendicnst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks V— Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig' tot Zondagavond. TIJDELIJKE OPKLARINGEN. Vanavond en vannacht hier en tiaar nog enkele buien, daarna tijdelijke opklaringen. Morgen weer toe nemende bewolking met later vooral in het Westen van het land kans op regen. Iets kouder. Aanvankelijk matige tot zwakke, later matige tot krachtige wind tussen Zuidwest en Zuid, <j> Hoofdredacteur: Dr. ,7. A. H. J, S. BRUINS SLOT -et reorganisatieplan van de A.R. li Partij bevat ingrijpende wijzigin gen in de centrale organisatie der partij. Op het ogenblik is het zo, dat er is een Centraal Comité dat min of meer de rol van algemeen bestuur vervult. Daarnaast is er de Deputatenverga- dering, die de hoogste macht in de partij vormt en die bestaat uit de af gevaardigden van de Kiesverenigin gen, doch die slechts zelden bijeen komt. Daartussenin is er niets. We kennen het Centralen Convent, een bijeen komst van afgevaardigden van Kamer- en Statencentrales, waar allerlei par- tijaangeleger. heden kunnen worden besproken, maar waar geen beslissin gen kunnen worden genomen. EZE organisatie is onvoldoende L) om een politieke partij in onze tijd behoorlijk te laten functionneren. Uiteraard zijn de vergaderingen van het Centraal Comité van besloten ka rakter. Van grote politieke betekenis is het Centraal Comité tot dusverre echter niet. Onder dr. Kuyper verga derde het alleen ter voorbereiding van. de verkiezingen en wanneer zeer be langrijke dingen san de orde waren. In de dagen van dr. Colijn werd wel iets meer vergaderd, maar soms toch slechts eenmaal per jaar. Na de oor log kwam het Centraal Comité vier- of vijfmaal per jaar bijeen zonder dat van regelmaat sprake was. Op deze •wijze Is geen geregelde leiding aan een partij te geven. Het reorganisatie- rapport schrijft dan ook voor, dat het Centraal Comité eenmaal per maand vergadert Wat de Deputatenvergaderin g be treft ieder die baar wel eens meege maakt heeft weet hoe weinig een dis cussie in zulk een grote vergadering mogelijk is en hoe slecht zij tot haar recht komt Ben Deputatenvergadering is een toogdag, waar de mensen ver wachten, dat bun harten worden ver warmd en waar verder een aantal be slissingen wordt genomen, die door het Centraal Comité worden voorge steld en waar de Kiesverenigingen over hebben kunnen praten. Welis waar is over deze laatste aangelegen heden dan ook reeds In een Centralen- Oonvent gesproken, maar bet feit, dat daar geien beslissingen kunnen vallen, maakt, dat de raten steeds in haar volle zwaarte onp de Deputatenverga- deringen terugvallen en waar de be handeling dan vaak noodzakelijker wijs, gezien deze organisatie een onbevredigend gevoel geeft. Deze organisatie heeft bovendien het grote nadeel dat de politieke vraagstukken van de dag, in de partij nimmer aan de orde komen. Alleen op j Centralen Conventen, die geen gezag' hebben en die geen uitspraken doen, kan er over worden gepraat. En die conventen zijn nog niet eens helemaal openbaar. Het gevolg is, dat men over de dage lijkse AR. politiek alleen maar iets kan leren kennen uit de gestes van de A.R, Kamerfracties en uit het gespro ken of geschreven woord van politici,) die dat uiteraard onofficieel doen. OM zowel de organisatorische kwesties beter té kunnen behan delen als ook om ®an de partij ais zo danig in politiek opricht een mond te geven, stelt het reorganisatieplan voor om samenstelling, taak en functie van het Centralen Convent fundamenteel te wijzigen. Als het plan werkelijkheid wordt zal het Centralen Convent worden een soort van grote Partijraad, waarin d» Centrales bepaalde mensen voor een bepaalde tijd tot leden benoemen en, waarin verder vertegenwoordigers van tal van partij organen zitten. Dit Centralen Convent krijgt in organisatorisch en financieel opzicht tal van beslissende bevoegdheden, het behandelt de jaarverslagen en de gestes van allerlei partijorganen en het bespreekt het politiek beleid van de A.R. Kamerfracties tot welk doel de voorzitter van de Tweede Kamer fractie uitgenodigd wordt ter vergade ring een overzicht te geven van de verrichte werkzaamheden in het afge lopen jaar. Ook zal het Oentralen Convent bevoegd zijn tot het aanne men van resoluties en het doen van uitspraken ook over vraagstukken van politiek beleid, mits deze niet te kor. doen aan de eigen verantwoordelijk heid deer Kamerfracties. DEZE laatste zinsnede moet er bij. Het zou niet antirevolutionnair rijn cm de Kamerfracties te binden, aan besluiten van een politiek niet verantwoordelijke partijorganisatie. Maar aan de andere kant is het dui delijk, dat er op een of andere manier een officiële betrekking moet zijn tussen de partij en de fracties. Het i»| ook duidelijk, dat het somtijds nuttig en nodig kan zijn dat de partij zelf door een officieel orgaan zich uit spreekt ais de strijd der politieke me ningen daartoe aanleiding geeft. Op die manier gaat de partij ook voor het bewustzijn van haar leden leven in de actualiteit. Op die wijze verstoren wij op gelukkige wijze de valse rust van diegenen, die denken dat A.R. zijn alleen maar betekent A.S. stemmen en contributie betalen. En op die wijze wordt evenzeer op doeltreffende wijze het organisato rische gat gevuld, cat er nu gaapt Sowjetleiders in hina vermist? Westelijke autoriteiten vragen zich af, waar een belangrijke Rus sische delegatie zich bevindt die onlangs uit Moskou naar Peiping is vertrokken, meldt Ass. Press uit Londen. Tot de delegatie be horen vier van de hoogste Russische leiders. Sedert twaalf dagen is niets meer van hen vernomen. Van de delegatie van 10 man is niets meer gehoord sedert radio- Peking op 17 October meedeelde, dat zij uit Harbin in Mandsjoerije vertrokken was, vermoedelijk op weg naar Moskou. De delegatie omvat Nikita Chroesjisjevv, eerste secretaris van de com munistische partij en lid van het aan het bewind zijnde driemanschap, A. D. Mikoyan, vice-premier en de hoogste handelsdeskundige van het land, maarschalk Nikolai Boelganin, minister van Defensie, Nikolai Sjwernik, voormalig Sowjet-president en nu hoofd van de Russische door de regering gecontroleerde vakbonden. Het is hoogst ongebruikelijk, aldus Ass. Press, dat een Russische dele gatie van dergelijke belangrijkheid gedurende bijna twee weken voor het Russische publiek verloren is, in het bijzonder daar zij op 27 September uit Moskou vertrokken is. Tengevolge van langdurige zware regenval staat in Zuid-Schotland een grote oppervlakte bouwland onder wa ter. Op enige plaatsen zijn de '.vegen, en spoorwegen door grondverschuivin gen geblokkeerd en een. paar bruggen zijn weggeslagen. Het dorp Creeton is van de buiten wereld afgesneden. Er is een evacuatie op grote schaal begonnen. Nadat een aantal huizen was ingestort. fWEE Londense moeders, die per abuis met eikaars baby's uit een kraaminrichting naar huis zijn gegaan, hebben giste ren geweigerd te ruilen. De verwisseling had twee weken geleden plaats. Een ver pleegster legde de baby's na de voeding in eikaars wieg. De kraaminrichting deelde gisteren mee, dat er besloten was voorlopig de vergissing niet te herstellen, daar de moeders allebei volhielden dat ze wèl haar eigen baby hadden. Dit is de tweede vergissing van dit soort die in een week tijds in Engeland is gemaakt. In "Wolverhampton keerden ook twee moeders met de verkeerde baby's naar huis terug. Toen de vergissing werd ontdekt, be sloten deze moeders echter de zuigelingen weer om te ruilen. tussen Centraal Comité en Deputaten vergadering. Naar ons gevoelen is dit één van de belangrijkste en gelukkigste voor stellen, die de Reorganisatiecommissie doet. Toen de delegatie naar Peking ver trok werd medegedeeld, dat zij naar het Verre Oosten ging cm deel te ne men aan de vijfde verjaardag van het communistische bewind in China. Indien de delegatie per trein van Harbin gereisd is, zou zij op zijn laatst in het begin van de week in Moskou aangekomen moeten zijn. Maar radio- Moskou en de Russische pers, die al tijd de terugkeer van delegaties in Moskou meedelen, hebben niets ge zegd. Een bericht, dat de delegatie naar Centraal-Azië is gegaan of naar Noord- Centraal-Siberië om de stoomfabrieken te bezoeken en atoomproevcn bij te wonen, schijnt enigermate gegrond te zijn. Op 26 September heeft de Ameri kaanse commissie voor atoomenergie bekendgemaakt, dat er sedert half September een aantal atoomontplof fingen in de Sowjet-Unie heeft plaats gevonden. Uiteraard worden in diplomatieke kringen te Londen, vanwaar de ge ruchten afkomstig zijn, ook andere mogelijke redenen voor de „vermis sing" van het gezelschap gefluisterd. Dit zijn echter niet meer dan ver onderstellingen. Het zou kunnen zijn dat de delegatie naar Oost-Kazakhstan is, waar de regering grote pogingen doet braak liggend land gereed te maken voor landbouw. Mogelijk ook zouden de leden gedood of gewond zijn door een trein- of vliegtuigongeluk, ofwel zou den misschien nieuwe arrestaties plaats gevonden hebben in een nieuwe worsteling om de macht. De meeste personen, die de Russi sche politiek volgen, wijzen de laatste veronderstelling van de hand, maar zij vestigen er wel de aandacht op dat premier Malenkow en de minister van Buitenlandse Zaken, Molotow, op het ogenblik alleen in Moskou zijn voor behartiging van de Sowjetzaken. Prinses Margaret zag er bijzon der charmant uit in haar fluwe len mantel met bontkraag en wit hoedje, toen zij deze week in Westminster een bijeenkomst bijwoonde van de Jeugdraad der Engelse kerk. Het Amerikaanse ministerie van Justi tie heeft Vrijdag bekend gemaakt, dat te New York en Chicago negen Portori caanse nationalisten zijn aangehouden, op oeschuldiging van opstandige activi teit. Een compromis, dat een einde aan de havenstakingen had kunnen maken, is gisternacht op het laatste ogenblik af gesprongen doordat de stakers een voor waarde stelden die de werkgevers bui ten Londen niet konden aanvaarden. Het eind van de staking scheen aan vankelijk nabij, toen de werkgevers in Londen toestemden in een bestand met betrekking tot het voornaamste geschil punt of de havenarbeiders het recht hebben overwerk te weigeren. Krach tens de beslandsformule zouden de havenarbeiders weer aan het werk gaan hangende de onderhandelingen over hun grieven. Zolang de onderhandelingen duurden zouden de werkgevers zich ^pi- houden van disciplinaire maatregelen tegen degenen, die weigeren overwerk te verrichten. Aanvankelijk leek het of de leiders van de National Amalgamated Steve dores and Dockers Union geneigd wa ren, het compromis te aanvaarden. Na een langdurige bijeenkomst kwamen zij echter met de eis, dat dezelfde for mule ook op de havens buiten Londen van toepassing zou worden verklaard. Het ministerie van Arbeid deelde mee, dat dit onmogelijk was omdat er „m de andere havens, waar sympatlije- s takingen gaande zijn, geen geschil be staat betreffende de overuren". De werkgevers in de havens buiten Londen weigeren dan ook de eis in te willigen. De stakers op hun beurt wens ten een „gedeeltelijke aanvaarding*' niet te aanvaarden. De genoemde vakbond vertegenwoor digt slechts 11.000 van de 43.000 stakers. Vrijwel allen werken in de Londense haven. De overige stakers zijn aangeslo ten bij de Transport and General Wor kers Union, wier leiders de staking hebben veroordeeld als een communis tische samenzwering. De „stevedores" zijn door de TUC, het belangrijkste Britse vakverbond, geschorst. DE regering heeft beslist, dat het ongewenst is de prijs van de melk belangrijk te verhogen. Immers melk Is een volksvoediel bij uitnemendheid. Niet alleen voor kinderen, maai ook voor volwassenen. Melk is goed voor elk! Een slagzin, waarvan de waarheid de jaren door bewezen is. Daarom moet dit product van vader landse bodem voor ieder zonder al te grote financiële offers verkrijgbaar ,rijn- Indien dit slechts mogelijk Is met een geringer vetgehalte dan voor d« oorlog, dan is dat te betreuren. Maar dit is toch beter dan een grote cate gorie minder draagkraehtigen, die er vaak juist de meeste behoefte aan hebben, de aanschaffing er van door een te hoge prijs bijna, zo niet geheel, onmogelijk te maken. Daarom begroeten wij dit besluit van de regering met instemming. Advertentie VIRGINIA CIGARETTES 20 for I G Prof. W. E. Boerman, hoogleraar in derlandse havens en hij hield een piel de Economische ea Sociale Aardrljks-j dooi voor havenschappen als functio- kunde aan de Nederlandsche Econo-1 neel voor een geheel gebied. Ook be- De Amerikaanse autoriteiten hebben gisteren een voorstel van kanselier Adenauer voor een eventueel non-agres- sie-pact tussen het Westen en het Rus sische biok beleefd maar beslist van de hand gewezen. Ter zake van deze kwestie heeft het departement van Buitenlandse Zaken steeds een volmaakt stilzwijgen bewaard. In 1951 werd de grond van de land bouwer J. Z. te Vlaardingcn door deze gemeente onteigend in verband met het uitbreidingsplan van Vlaardingen. De boer ging daarop op zoek naar een nieuw bedrijf en hij informeerde eens bij een relatie van hem. Deze stak overal zjjn licht op, doch slaagde niet. De relatie kwam in contact met een rentmeester en deze stelde daarop po gingen in het werk de boer te helpen. Bü zün pogingen ontmoette hij de 66- jarige rentmeester I*. van der L. uit Waddinxvecn, die wel een boerderij te koop wist te Streefkerk. De 49-jarige garagehouder B. G. uit Schoonhoven, van wiens familieleden de bewuste boerderij was, en voor wie hij optrad, werd door Van der L. in con tact gebracht met de andere rentmees ter. Het resultaat was, dat er een trans actie tot stand kwam: de boerderij werd voor tien mille aan Z. verkocht en deze pachtte dc bijbehorende grond. Van der L. en G. kregen ieder drie mille voor hun bemoeiingen en de andere twee personen resp. 2.000 en 3.000. Het voorlopig koopcontract werd op gemaakt en deze vier heren hebben er S 11.000 uitgesleept. Dit werd mij te gortig", aldus de officier van Justitie, mr. A. Klem, bij de Economische Straf kamer te Rotterdam, waarvoor Van der L. en G. gistermiddag terecht stonden, verdacht van overtreding van het Prljs- vormingsbcsluit, waarbij hun ten laste was gelegd 3.000 als tussenpersoon te hebben bedongen en aanvaard. Van der L. gaf toe de drie mille te hebben ontvangen, doch bedongen had hij niets. G, verklaarde hetzelfde. Een getuige-deskundige, een rent meester uit Barcndrccht, zeide, dat vol gens een leidraad van dc Nederlandse Vereniging van Rentmeesters de provi sie, die een koper betaalt, anderhalf procent taehoort te bedragen, terwijl in dit geval de kosten voor dc koper aan zegelkosten en provisie voor het opma ken van de pachtovereenkomst hoog stens 150 zouden hebben bedragen. „De eerste twee heren hebben bezwaar gemaakt tegen de dagvaarding en zij zijn buiten vervolging gebleven. Hun zaak lag anders, omdat zij zich veel moeite voor dc boer hadden gegeven", aldus de officier. Hij wilde aannemen, dat de drie mille niet bedongen was en dat er geen opzet in het spel was. Hij eiste tegen ieder echter een geldboete van 1000 of drie maanden hechtenis. Alleen G. had een raadsman en deze zeide niets onregelmatigs inzien m het optreden van zijn cliënt, die te goeder trouw is geweest. Hij staafde deze uit lating door erop te wijzen, dat G. ae 3.000 aan de belastingen had opgege ven. Pleiter concludeerde ten slotte tot vrijspraak. Uitspraak op 11 November. Hrt ging niet naar Den Bosch toe, maar naar Bochel, toen de onlangs benoemde nieuwe burgemeester t an de laatstgenoemde gemeente, de heer S. Ottow, van Den Bosch naar Bof hel lerhuisde. liet ging er echter allemaal niet minder vrolijk om. Feestvieren kan men aan dc Brabanders rustig overlaten. Op folkloristische wijze, dus in dc door en door oude stijl, werd de. nieuwe burgervader met huif karren aan dc grens van dc gemeente Boekei afgehaald, waarna met de plaatselijke fanfare vu tie rijverenigtng voorop dc triomftocht naar hrt een rum van Boekei begon. Het bur gemeestersgezin omringd door vrouw tjes in de onvervalste oudcrivetse kle derdracht van de streek. Natuurlijk HO' de traditionele enorme krenten mik als geschenk bij dit grootse feest niet vergelen. Van de zijde, die volkomen met de politiek van de Amerikaanse regering op de hoogte is, werd echter vernomen, dat Adenauer's voorstel, dat tijdens een rede in de Amerikaanse hoofdstad wereldkundig gemaakt werd, veel ver der gaat, dan de positie, die de Ver enigde Stalen zich kunnen veroorloven. Kanselier Adenauer had een verdrag tussen de Westelijke naties en de Sow- jetgroep voorgesteld om Europa te be veiligen tegen agressie. Op een lunch van de nationale persclub te Washington verklaarde hij, dat dit de laatste stap moest zijn bij het verzekeren van de vei ligheid van Europa. De ondervinding had hem geleerd, dat de volken van het Westen eerst hun vrede en vrijheid moesten, verzekeren door een gezamenlijk verdedigings apparaat, het scheppen van economisch gezonde verhoudingen en het garan deren der individuele vrijheid en sociale zekerheid voor iedereen. Daarna moes ten zij als regionale groep zoals in het handvest van de V.N. is voorzien tot een vorm van samenwerking, bij verdrag te regelen, met het Sowjetblok komen, die alle deelgenoten zekerheid tegen agressie zou bieden. Volgens diplomatieke kringen ie Lon den kan de toespraak van Ademuer rekenen op Britse instemming. Zij wezen er op, dat Eden Maandag in het Lager huis heeft gezegd, dat dc tijd is gekomen om te denken over „de oplossing van algemenere problemen" dan de opbouw van een Westelijk beveiligingssysteem. Deze uitlating van Eden werd uitgelegd als een aanwijzing, dat ook Engeland in zijn gedachten uitgaat van het uiteinde lijk bereiken van een schikking tussen het Westen en Rusland. Adenauer had zijn voorstel voor de Britse, Franse en Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken te Londen en Parijs besproken voor hij het Vrijdag bekend maakte, aldus werd uit West- duitse regeringskringen te Bonn ver nomen. mische Hoogeschool te Rotterdam, heeft gisteravond tn de Blauwe Zaal een lezing gehouden voor leden van de Havenverenigtng „Rotterdam" over het onderwerp „Nederland als Verkeers- centrum." In zijn betoog kwam hij onder meer te spreken over de luchtvaart, daarbij opmerkende, dat de oorlog Rotterdam zijn luchthaven heeft ontnomen. Spr. gaf de verzekering, dat ieder jaar, dat Rotterdam achterblijft met de aanleg van een luchthaven dit deze stad vijf jaar in zijn ontwikkeling ten achter brengt. Hij sprak de verwachting uit, dat het vrachtvervoer door de lucht over vijf jaar het peil zal hebben van het vracht vervoer, zoals dit op het ogenblik door de lucht naar Engeland geschiedt. Dit gebeurt in hoofdzaak door buiten landse maatschappijen en prof. Boer man merkte op, dat de binnenlandse ontwikkeling van dit soort vervoer niet wordt toegelaten. Hij zeide overtuigd te zijn, dat wan neer Rotterdam een luchthaven zou hebben deze hetzelfde verschil met de luchthaven van Amsterdam zou verto nen als de zeehavens van beide steden dit te zien geven. Rotterdam zou lueht- vrachthaven zijn. Wat Rotterdam ver liest door geen luchthaven te hebben, verliest deze stad niet aan Amsterdam, doch aan andere plaatsen. Ook sprak prof. Boerman over de Ne- J05£f«-óaiOÖt-: (Van onze correspondent) In Apeldoorn vonden gisteren drie ongevallen plaats met dodelijke af loop. *s Middags om halfiwee botsten op het kruispunt' Amersfoortseweg J. C. Wilslaan een vrachtauto en een personenwagen tegen elkaar. Een in zittende van de personenwagen, de 44-jaiige mej. H. D. uit Apeldoorn, werd zodanig gewond dat zij is over leden. Op de Zwolseweg kwam de 74- j'arige K. Z. uit Apeldoorn, die op liet rijwielpad reed, te vallen. Hij kwam op de rijbaan terecht en werd gegre pen door een passerende auto. De man was onmiddellijk dood. Op de stichting Groot-Schuylen- burg, de chr. inrichting ter verpleging van geesteszwakke kinderen te Apel doorn. is gisteren de 4-jarige J. M. H. uit Amsterdam verdronken. Het jon getje is over een hoog hek gekropen en is in een sloot geraakt. De beide huizen van de opperste Sow- jet hebben gisteren een brief gezonden aan de Franse staatsman Edouard Her riot, waarin rijn verzet tegen de her bewapening van Westduitsland gepre zen wordt. Als excuus hiervoor gebruikten zij de 30ste verjaardag van het aanknopen van diplomatieke betrekkingen tussen de Sowjet Unie en Frankrijk, waartoe aldus de brief, Herriot het initiatief nam. Officiële Nederlandse kringen te Dja karta achten de bewering dat A. T. Lam ping, de vroegere Hoge Commissaris van Nederland te Djakarta, betrokken zou rijn geweest bij pogingen van fanatieke Mohammedaanse groeperingen om de Republiek Indonesië omver te werpen „belachelijk". Die bewering is Donderdag geuit door een getuige in het proces tegen de Nederlandse makelaar Schmidt. De getuige verklaarde dat hij in 1950 Lamping had zien praten in de omgeving van Bandoeng met Kartoesoewirjo, een der leidende figuren van de Daroel Islam, we niet te weten kunnen komen. lichtte hij de waterwegen en hij betoog de, dat in het belang van de welvaart niet alleen de Rijnvaart zonder vlag- discriminatie -doch ook de andere wa terwegen van Europa onder een inter nationaal statuut zouden moeten wor den gebracht. Wat langs autowegen mo gelijk is of was moet met de waterwe gen volgens hem ook mogelijk zijn. Men spreekt van eenwording, aldus prof. Boerman, doch door het internationale vervoer vrij te maken, volgt de een wording vanzelf. Hij was van oordeel, dat de min of meer monopolistische spoorwegen zich altijd verzetten tegen de aanleg van waterwegen. De concur rentie van land- en waterwegen dwingt de spoorwegen up-to-date te rijn. Ia het slot van zijn betoog-wekte'hij tenslotte Nederland op actief te blijven breiden nu andere landen^weer aan de om onze handelsgebieden 'om de Atlan tische Oceaan .te behouden en uit te markt komen. Prins Ali Reza, broer van de Sjah van Perziö, wordt nog steeds vermist. Berichten dat zijn vliegtuig een nood landing zou hebben gemaakt en de Prins ongedeerd zou zijn. blijken on juist te zijn. Er wordt nog steeds ge zocht. Vrijdagmiddag omstreeks half- drie is even ten Zuiden van Sit- tard een straaljager in de lucht ontploft. Het was een jager van het type „Sabre" van de vlieg basis Geilenkirchen, even over de grens in Duitsland. De vlieger, een Engelsman, kon, hoewel zeer laat, het toestel nog met de uit- schietbare stoel verlaten. Met een gebroken arm en verwon dingen aan het hoofd is hij in be wusteloze toestand naar het zieken huis in Sittard overgebracht. Hij was nog vrij hard op de grond terecht gekomen. De straaljager is in vele stukken uiteengespat. Persoonlijke ongevallen, hebben zich. daarbij verder niet voor gedaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1