Motor sloeg af op overweg Leger-vrachtauto door olietrein gegrepen DRIE DODEN EN TWEE ERNSTIG GEWONDEN Niet zonder meer accoord met hogere loongrens Werk in de Britse havens hervat Telefoonstunt van Eisenhower Islam-leider in Egypte gepakt Ernstig auto-onge luk bij Leek Langdurige artsenvergadering OPTREDEN „MEDISCH COMITÉ VAN ACTIE" BETREURD Voor het P.LT. Waarnemers geloven in een Democratische overwinning Prins Ali Reza in de Sow jet-Unie? MAANDAG t NOVEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2915 Weerbericht Motorrijder na aanrijding overleden ür C.V.P. gaat spreken met Prat. Chr. in1 P.v.d.A. Italiaans schip op de Noordzee ini moeilijkheden Russische afgevaardigden in Moskou terug „Caltex The Hague" bij Pernis aan de grond De Amerikaanse verkiezingen Adenauer terug naar Duitsland f s H.K.H. Prinses Beatrix als bruidsmeisje Zie verder pagina S Massamoord beraamd Door trein gegrepen Loongrens Ontstemming £1 Andere wegen Een dode bij botsing in Eindhoven Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef, 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •g-Gravenhagc: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks V__ Directie: C. A. KECNTNG en Mr. K. VAN HOTJTEN Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR Veranderlijke bewolking en overwegend droog. In de nacht en ochtend plaatselijk reist. Weinig verandering in tempertuur. Matige tot zwakke wind in hoofdzaak tussen Zuid en Oost. ■O <Q> Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. 3, S. BRUINS SLOT '&»<s staff»* Kr is niet reel overgebleven ran (lc militaire vrachtauto, die aan de Von- deiingenueg te Rotterdam werd aangereden door een olie-trein tan de BJ'JI. PRESIDENT EISENHOWER heeft een verkiezingsstunt •uitgehaald die haars gelijke niet kent in de Amerikaanse geschie denis. Hij belde tien republikei nen, verspreid over heel de Ver. Staten, op en verzocht hun: „Bel even eens tien mensen op, beweeg hen republikeins le stemmen en laat hen dan ook weer tien an deren opbeile» enzovoort". Zo wil Eisenhower voor de verkie zingen van morgen een sneeuw bal-effect bereiken. De democraten hebben onmid dellijk tegenover de „telefoon- pijramide" van de republikeinen een „schoenlederjiyramide" ge plaatst. Hun methode houdt in, dat men tien personen thuis moet opzoeken. De democraten «inden dit democratischer dan de stunt van Eisenhower. Ook televisie- en radiozenders werden Zaterdag op allerlei ma nieren benut voor de verkie zingsstrijd. Eisenhower vloog naar Cleveland, Detroit, Louis ville en Wilmington cm te elfder ure nog te trachten de volgens velen slechte kansen voor *vrn partij te keren. Zaterdagmorgen is de 27-jarige mo torrijder J. K. in de Koningstraat te Den Haag tegen de 63-jarige voet gangster W. R.-D. gebotst. De voet gangster liep een beenfractuur op. De motorrijdi - is aan een scbedelbasis-. Iractuur overleden (Van onze verslaggever) Omstreeks één uur Zaterdagmiddag is in Rotterdam een militaire vracht auto tegen een olietrein gebotst. De gevolgen waren ontzettend. Drie militairen werden onmiddellijk gedood. Twee personen liepen ernstige verwondingen op en één werd licht gewond. Omgekomen zijn de 23-jarige ongehuwde soldaat A. A. H. Knijff uit Den Haag, de 23-jarige ongehuwde soldaat H. Meijer uit Leiden en de 21-jarige ongehuwde soldaat J. .Veégens uit Den Haag. De twee zwaar gewonden zijn de 23-jarige korporaal J. A. M. Gijselhart uit Rotterdam, die een verbrijzeld onderbeen heeft opgelopen en de 23- jarige korporaal P. Ingwersen uit Heemstede, die een linkerbovenbeen- fractuur heeft. De 21-jarige soldaat J. K. de Jong uit Rotterdam is er met enige ontvellingen en een pijnlijk rechter dijbeen afgekomen. Het ongeluk gebeurde aan. de Vondelingenweg, juist bij de kruising naar Pernis en naar de olieraffinaderijen. Sinds enkele weken is hier in de weilanden langs de spoorlijn een kampement gevestigd van de 118de afdeling van de zware luchtdoelartillerie van het regiment Ypenburg. De manschappen hiervan waren allen opgekomen voor her halingsoefeningen en Zaterdagmorgen had de commandant aan vijftig procent van de daar gelegerde militairen toestemming gegeven tot bewegingsvrijheid. De militairen moesten 's avonds om 12 Uur weer binnen zijn. Om eer» uur vertrokken drie wagens met verlofgangers. Om op de rijweg te komen, die naar het centrum van de stad leidt, is het nodig, dat een over gang wordt gepasseerd, waar de spoor lijnen lopen van de olietreinen. Twee trucks met militairen waren deze overgang reeds over en op korte afstand volgde de derde. Door een tot nog toe onopgehelderde oorzaak bleef de wagen op de overgang stilstaan. Op een afstand van ongeveer tien meter naderde een uit dertig wagons bestaande olietrein. De wagen werd door de locomotief gegrepen en circa dertig meter meegesleurd. Militairen uit het kamp, die het onge luk zagen gebeuren, schoten ijlings toe. Een van hen, korporaal Mol zag nog kans een militair uit de auto te trekken, doch de overigen bevonden zich in een dusdanige positie, dat zij zich niet meer in veiligheid konden stellen. De machinist had de trein vrij snel tot stilstand gebracht. De wagen vloog door de botsing in brand en vanaf dat ogenblik was het hoegenaamd niet moge lijk nog een snelle reddingspoging te doen. Met slechts grote moeite kon men later de slachtoffers uit de wrakstukken bevrijden. Toen bleek, dat drie militairen om het leven waren gekomen. Drie sol daten met vrij ernstige verwondingen werden dadelijk naar een van de Rotter damse ziekenhuizen vervoerd en in allerijl werd hierna begonnen met het zoeken naar eventuele andere slachtoffers. Totaal vernield De wagen was totaal vernield. De tender van het treinstel was ontspoord, evenals enkele wagonwielstellen, waar op de olietanks stonden. In deze ravage was het vrijwel on doenlijk vast te stellen, hoeveel mannen er precies in de wagen hadden gezeten. De commandant van het kamp ver klaarde, dat zulks ook niet mogelijk was. De militairen, die toestemming hadden ontvangen, waren op een willekeurige wagen gesprongen en eerst om twaalf uur Zaterdagavond, bij het houden van het avondappèl, kon met zekerheid wor den gezegd, wie er vermist werden. Ir, de loop van Zondag kon de Kon. Marechaussee aan de hand van de ge vonden zakboekjes vaststellen wie de slachtoffers waren. De soldaat De Jong bestuurde de De Egyptische regering heeft de arres tatie bekendgemaakt van Hassan El Broederschap die na de mislukte moord- Hodeibi, leider van de Mohammedaanse aanslag op premie Nasser is ontbonden. Hodeibi, die zich sinds enkele maanden schuil hieid, was de motor van de actie van de broederschap tegen het Brits- Egyptisch accoord over de ontruiming van de Suezkanaalzóne. Premier Nassar heeft er hem Zaterdag vrn beschuldigd de lei der te zijn van het complot tegen de regering da» uitliep op de mislukte moordaanslag op de premier. truck. Hij vertelaarde, dat de motor van de wagen was afgeslagen, juist toen deze op de spoorrails stond. Even daar voor was nog gelegenheid gegeven aan een bietenwagen om de overgang te passeren. Op het laatste moment kon De Jong uit de wagen springen. Hij liep slechts lichte verwondingen op. De andere sol daten zaten allen achter in de wagen- Zij werden enkele tientallen meters met de truck meegesleurd en tenslotte kwa men de mannen terecht tussen de spoor rails en de rijweg. Bij die gewonden is een militair, die in zorgwekkende toestand verkeert. De slachtoffers zijn allen opgenomen in de militaire hospitalen te Rotterdam en in Den Haag. Onverklaarbaar Naar de Koninklijke Marechaussee verder mededeelde, blijft het vooralsnog onverklaarbaar, dat de bestuurder de trein niet heeft bemerkt. Het uitzicht daar is heel goed te noemen en de trein had een zeer langzame snelheid. Waar schijnlijk heeft de chauffeur geprobeerd de wagen opnieuw te starten. Daarmede zijn enkele seconden gemoeid geweest en het gevolg was, dat de locomotief de truck raakte in het midden. De ge hele Zondag is men met behulp van takelwagens bezig geweest het trein- stelsel weer in de rails te zetten. Op de plaats des onheils waren veel autoriteiten aanwezig. De hoofdcommis saris van Politie, de heer H. M. C. A. Staal, alsmede enkele commissarissen van Politie merkten wij hier o.m. op. De vrachtauto was een driekwartton ner. Niemand van het personeel van de trein werd gewond. De geheel vernielde cabine enige tientallen nieters verder, tcaar de chauffeur nog uit is gekropen. Zaterdagnacht omstreeks half een is te Nietap bij Leek een ernstig auto ongeluk gebeurd. Twee jonge mannen uit het naburige Zevenhuizen A. H. en J. H. hadden plaats genomen in een personenauto bestuurd door H. V. Ver moedelijk door te grote snelheid raakte de bestuurder de macht over de wagen kwijt en reed tegen een boom. De jonge mannen werden op slag gedood. De bestuurder is met een zware hersen schudding en een schedel basisfractuur in een der Groningse ziekenhuizen op genomen. De heer J. P. Pels, hoofdbestuurslid van de Chr. Volkspartij in Amsterdam, heeft medegedeeld, dat in Almelo bin nen afzienbare tijd een bespreking zal worden gehouden tussen afgevaardig den van de C.V.P. en die van de Prot. Chr. Werkgemeenschap in de P.v.d.A. Deze bespreking zal een plaatselijk karakter dragen. Het Italiaanse schip Carlotta. dat I960 ton meet, verkeert op de Noord zee in moeilijkheden en heeft om sleep boothulp verzocht. Waarschijnlijk doordat water in de olie is gekomen, zijn de machines uit gevallen. De sleepboot Ebro en Blankenburg zijn uitgevaren en zullen trachten het schip naar Hoek van Holland te slepen. De Carlotta was op weg van Aalborg naar Rotterdam. De Ebro en Blankenburg hebben het Italiaanse schip op sleeptouw genomen en zijn op weg naar Hoek van Holland, waar zij omstreeks twee uur worden ver wacht. Om half twaalf was de sleep op 8 mijl ten Noorden van Hoek van Hol land. (Van onze correspondent.) Zaterdagmorgen werd' de 32-jarige B. uit Amersfoort op de onbewaakte over weg bij Soestduinen gegrepen door een uit Amersfoort komende trein en onmid dellijk gedood. Het was mistig en het was bekend dat het slachtoffer niet goed kon zien. De eerste secretaris van het bestuur van de Russische communistische party, Chroesjtsjef, de Russische minister van Buitenlandse Handel, Mikojan, en die van Landsverdediging, maarschalk Boel- ganin, zyn Zaterdag na een bezoek aat» Peking, Port Arthur en Mandsjoerue te Moskou teruggekeerd, aldus meldde Tass. Na half October, toen de Russische lei ders Peking hadden verlaten, had men geen berichten meer over hen ontvangen. In Mandsjoerije bezocht het drietal het nieuwe Chinese centrum van staalin dustrie Ansjan en de industriesteden Moekden, Tsjangtsjoen en Charbin, Minister Mikojan had vervolgens de visserij op Sachalin geïnspecteerd, terwijl Chroesjtsjef en maarschalk Boelganin Sowjetvlootoefeningen bijwoonden en een reis langs de Russische Stille-Oceaan- kust maakten, aldus meldde Tass Zaterdag. In Siberië werd - Tsjita, Irkoetsk, Swerdlowsk en de waterkrachtcentrale van Angara bezocht. Het bericht van Tass over de reis van de drie politieke leiders is het eerste nieuws over een dergelijke reis van per sonen van de hoogste rang in vele jaren. (Van een onzer verslaggevers) De verhoging van de loongrens der verplichte ziekenfondsverzeke ring van 5300 tot 6000 gulden is Zaterdag het onderwerp van langdurige discussies geweest tijdens een algemene vergadering van de Kon. Ned. Maatschappij ter bevordering van de genees kunst. De vergadering, die des middags om twee uur.was begonnen, duur de tot' des avonds 9 uttr voort "en was niet toegankelijk voor de pers. Na afloop deelde het bestuur mee, dat de vergadering na lang durige bespreking niet heeft kun nen besluiten zonder meer de gevolgen van een eventuele ver hoging van de loongrens voor het ziekenfondswezen te aanvaarden, „Duidelijk is gebleken, dat de vergadering het optreden van het zgn. „Comité van Actie", waar over de laatste dagen zo veel te doen is geweest, betreurt", aldus het communiqué. Dit communiqué vereist uiteraard enige toelichting. Om met het laatste te beginnen, zal men zich herinneren dat een dag of tien geleden een brochure verscheen van mr. dr. H. L. Kunneman, zulks in opdracht van een studiecommis sie uit het verzekeringsbedrijf, waarin te velde wordt getrokken tegen wat men noemt de „algehele socialisering" van de volksgezondheid. Deze brochure pleit (door een kleine wijziging van de Ziektewet) voor terug keer naar het stelsel van de vrijwillige en particuliere ziekteverzekering, waarbij het levensverzekeringbedrijf zich bereid verklaart een premie te berekenen, die in ieder geval bij een inkomensgrens van ƒ5009 op hetzelfde niveau ligt als de zie kenfondspremie. Toen deze brochure uitkwam heeft een comité van Amsterdamse artsen zich met de inhoud accoord verklaard. Het ver zocht alle artsen in Nederland een adhaesiebetuiging ie sturen naar een notariskantoor in Amsterdam. Om rede nen van medische ethiek werden de namen der comitéleden niet genoemd. geheel niet werd gekend, is gesteld, dat hel aclie-eomilé zich op deze wijze voor het karretje van hel verzekeringsbedrijf heeft laten spannen. Men ontkent stellig niet, dat er in de brochure van dr. Kunneman waardevolle elementen schui len, doch men wenst haar van artsenzijde toch geheel op haar eigen mérites ie beoordelen. gehuwden zonder kinderen ƒ4500 S 5000 per jaar, terwijl voor gehuwden met kinderen de grens per kind met ƒ500 zou kunnen worden, verhoogd). Waar de discussie over dit stelsel en over de mérites van de brochure van dr. Kunneman feitelijk nog maar nauwelijks is begonnen, mag met belangstelling wor den afgewacht in welke richting de op lossing van het ziekenfondsvraagstuk zal gaan, indien het tenminste mogelijk blijkt deze te vinden, bij de grote tegen stellingen, 'die er momenteel op dit gebied bestaan. Deze min of meer „wilde" actie heeft, zoals te verwachten viel. in leidende kringen van de Kon. Ned. Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde veel ontstemming teweeggebracht en daarover is op de Utrechtse vergadering Zaterdag dan ook het nodige gezegd. Uit het feit. dat bij het notariskantoor slechts enkele honderden adhaesiebetuigingen zijn bin nengekomen op een totaal van circa 9 a 10.000 artsen en specialisten in geheel ons land kan men trouwens wel af leiden, dat de grote meerderheid van de artsen voor deze vorm van actie weinig voelde. Van de zijde van het bestuur van de Maatschappij, die in de actie in het Het is overigens algemeen bekend, dat de artsen zelf in de laatste maanden zich verre van onbetuigd hebben gelaten in het zoeken naar een oplossing van het ziekenfondsvraagstuk, dat in zijn huidige vorm vooral in de grote sleden stellig tol bepaalde uitwassen heeft geleld. In dit verband moge b.v. verwezen worden naar het stelsel van de zgn. gesloten zieken huizen. Een specialist die een verzekerde naar zulk een ziekenhuis heeft verwezen, mag de patiënt niet verder zelf behandelen, omdat de behandeling wordt overge nomen door de specialist van de'interne staf van het ziekenhuis. De specialisten vrezen, dat bij een verder optrekken van HET Protestants Interkerkelijk Thuisfront behartigt de geeste lijke verzorging van onze militairen op de Vloot, In het Leger en bij de Luchtmacht. In Nederland, maar ook overzee. Het doet dit door verstrekking van bijbels, lectuur en?, door instandhou ding van christelijke militaire tehui zen, door het verstrekken van Kerst pakketten aan onze militairen overzee enz. Hiervoor is uit de aard der zaak geld nodig, veel geld zelfs. Juist in een tijd van uitbouw van anze defensie is dit werk nodiger dan ooit. Niet minder dan zeven christelijke militaire tehuizen zijn er onlangs ge bouwd en er zullen nog meer moeten volgen. Op Nleuw-Gulnea in Blak bijv. - waar geen enkele mogelijkheid van verantwoorde ontspanning is voor de daar gelegerde „Jantjes", is dringend behoefte aan een dergelijk tehuis. Om dit alles mogelijk te maken ver schijnt hét P.I.T. deze week op straat en bij u thuis met een collectebus. Stelt de collectanten niet teleur, maar geeft met grote mildheid. Onze jonge mannen en vrouwen in. militaire dienst zullen er u dankbaar voor zijn. Desgewenst kunt u ook een bedrag storten op giro 5163 van het PJ.T. te .Utrecht. Het 10.822 ton metende tankschip „Caltex The Hague" is vanmorgen bij Perais ter hoogte van de Eerste Pe troleumhaven aan de Noordzijde van het vaarwater by vallend water aan' de grond gelopen. Sleepboten trachten het schip vlot te trekken, hetgeen tot dusverre nog niet is gelukt. Een gedeelte van de lading olie van de „Caltex The Hague" wordt overge-> nomen door andere schep;-n. t r de loongrens, opnieuw een belangrijk maatregelen zullen worden genomen, deel van hun praktijk verloren, zal gaan. Uit het na de vergadering verstrekte communiqué valt af te leiden dat de artsen stellig niet van plan zijn, dwars tegen bepaalde wettelijke maatregelen, die dus tot stand zijn gekomen in over leg met de volksvertegenwoordiging, in te gaan. Een soort „artsenverzet", zoals we dat tijdens de bezetting hebben gekend en welk woord vorige week ergens in dc pers is gevallen, is dus niet te ver wachten. De artsen menen, als wij juist zijn ingelicht, nog wel andere wegen te kun nen vinden om hun ideeën over een gezondere grondslag van ons zieken fondswezen te realiseren. Dat zal dus moeten gebeuren in de normale organen van het overleg. Daarbij zij herinnerd aan het plan, zoals dat enige maanden geleden is opge steld door de arts Blanksma en dat het resultaat was van de arbeid ener studie commissie. waarbij men er van is uit gegaan, dat sociale voorzieningen moe ien worden verstrekt naar behoefte en dat er persoonlijke verantwoordelijkheid behoort te bestaan waar deze redelijker wijze gedragen kan worden. Met andere woorden: in bedoeld plan is het pleit gevoerd voor een stelsel van getrapte verzekering, waarbij de in komensgrens variëert voor bepaalde groepen van verzekerden (b.v. voor onge- huwden ƒ3600 tot ƒ4000 per jaar. voor Duizenden opgestoken handen be zegelden op een massa-meeling van de Londense havenarbeiders het be sluit om vandaag het tverk te hervatten. IVF O ar nipte ie Vf>lrf*r 1 overwinning, maar politieke waarnemers -L7J-CICI.J. ilJ.t'Lo 13 ZjOJVGX waarschuwen er voor, dat zuike voor- De Amerikaanse verkiezingscampagne nadert haar climax, maar de politieke deskundigen blijven voorzichtig in hun voorspellingen. Niettemin zijn er vele tekenen, welke wijze op een democra tische overwinning. Vanavond doen de Republikeinen via radio en televisie een laatste beroep op de kiezers. Zowel pre sident Eisenhower als vice-president Nixon zullen zich laten horen en zien. Zaterdagavond hebben de democraten hun radio- en televisiecampagne afgesloten. Adiai Stevenson heeft toen over het na tionale netwerk gesproken. Zijn verkiezingsreis door het land heeft Nixon Zaterdag besloten in Seattle. Hij verklaarde, dat de mensen die werk scheppen zich in nieuwe investeringen zouden beperken indien zij geconfron teerd worden met de mogelijkheid, dat een vijandig congres hun moeilijkheden in de weg gaat leggen. Stevenson verklaarde in een redevoering te New York, dat de president zelf" Republikeins verkie zingsmateriaal heeft gebruikt, dat jaren lang tot de geijkte communistische pro paganda heeft behoord. Dit is het einde van de „grote kruistocht", zei Stevenson, doelende op Eisenhower. Terwijl een overvloed aan politieke voortekenen wijst op een Democratische overwinning blijft de grote vraag open, welk effect de laatste krachtsinspannin gen van de Republikeinse Partij en van Eisenhoker zelf zal hebben. Correspondenten van Associated Press die het gehele land hebben afgereisd ma- Iken in hun verslagen melding'van ten- I denzen, welke wijze op een democratische Russen ontvangen. spellingen m het verleden wei eens on juist zijn gebleken. Bedriegen de voor tekenen echter niet, dan zouden de Demo craten drie zetels in de Senaat gaan win nen en tussen de 15 en 40 (of meer) in het Huis. De nieuwe Senaat zou dan 49 Democraten tellen, 46 Republikeinen en één Onafhankelijke. Voor het Huis zouden de cijfers worden: 230 a 255 democraten. 179 a 240 Republikeinen en waarschijnlijk één onafhankelijke. In Perzië is nog steeds nieis be kend over het lol van de broeder van de Sjah, Prins Ali Reza, die vo rige week niet van een vlucht met een militair vliegtuig is ieruggekeerd. De Perzische regering heeft Ihans een beloning uitgeloofd aan hen, die inlichtingen kunnen verstrekken, welke er toe zouden kunnen leiden, dat de Prins wordt opgespoord. Voorts heeft de regering van Per zië een memorandum aan de Sowj et- Unie gestuurd, waarin verzocht wordt met Perzische en Amerikaanse vlieg tuigen het Sowjet-grondgebied te mo gen afzoeken, omdat men het niet on waarschijnlijk acht, dat de Prins met zijn vliegtuig boven de steppen van Rusland is neergestort. Tot dusver heeft men nog geen antwoord van de Ondanks de bewering van de sta kingsleiders, dat zij een „roemrijke overwinning" hebben behaald, is de staking geëindigd met een compromis, want de overeenkomst in zake het over werk zal slechts van toepassing zijn op de grote haven van Londen. Elders zal het vraagstuk of een arbeider het recht heeft overwerk te weigeren, worden beslist op plaatselijke basis door het bestaande verzoeningsapparaat De stakingsleiders deelden mee, dat zij over een maand bijeen zullen komen om na te gaan in hoeverre het beginsel van vrijwillig overwerk zowel te Londen als in andere havenplaatsen in de ar beidsovereenkomsten is opgenomen. De zeven weken oude staking van 8000 scheepsherstellers langs de Theems duurt onverminderd voort. Zondagavond is een kleine personen auto, op de hoek KloosterdreefKrone- hoefstraat in Woensel ie Eindhoven in bolsing gekomen met een autobus. De be stuurder van de auio. de 29-jarige C. Al- bers, hoofd van de school te Cuijk aan de Maas. werd uit de wagen geslingerd en was onmiddellijk dood. Zijn verloofde, de 30-jarige M. van der D., werd met een hersenschudding in het Binnenziekenhuis opgenomen. De derde inzittende, de vader van het meisje, bleef ongedeerd. Bondskanselier dr Konrad Adenauer is Maandagochtend vroeg uit New York naar West-Duitsland vertrokken. Voor zijn vertrek verklaarde Adenauer „zeer voldaan" te zijn over zijn bespre kingen met president Eisenhower en mi nister Dulles. De Britse havenarbeiders hebben Zaterdag besloten hun staking ?te beëindigen en vandaag het werk te'hervatten. De staking heeft 27 dagen- geduurd. Het besluit van de 43.000 havenarbeiders werd genomen in een reeks grote vergaderingen, die door de stakingsleiders in het gehele land waren bijeengeroepen. De arbeiders besloten weer aan het werk te gaan op voorwaarde, dat over het vraagstuk van hei verplichte overwerk verder zou worden onderhandeld en dat tegen arbeiders, die weigeren over te werken zo lang de kwestie niet definitief is geregeld, geen disciplinaire

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1