Een grote onderneming Frankrijk ze 2400 man troepen Nieuwe staking in de Londense havens Belangrijke maatregelen tegen communisme in Italië Ere-doctoraat verleend aan Dirk Coster D" EERSTE BEOEDIGE ACTIE Prins Ali Reza van Perzië verongelukt Ernstig ongeluk bij Ermelo Willekeur? Krachtige houding van Australië in de kwestie Nieuw-Guinea DINSDAG 2 NOVEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2916 Weerbericht Minister keurt loons verhogingbij N.S. goed Democratie sal in gevaar komen Democraat won met 6-4 in Harts-Location WERK WAS NAUWELIJKS HERVAT Caltex The Hague weer vlot Voetgangster verongelukt Gevechten op Cuba bij verkiezingen Cassatieberoepen Bredase helpers verworpen Reorganisatie in concreet stadium Vliegtuig in dienst van zieken Woensdagmorgen om 10 uur aankomst in Amsterdam /- Britse socialisten vóór Parijse aecoorden Nobelprijs voor chemie ZESHONDERD man zwaar gewapende poiitieversterkingen en 1800 parachutisten werden gisteravond in Frankrijk gereed gehouden om in allerijl naar Algiers te worden overgebracht. De aanleiding hiertoe was een plotselinge aanval van Arabische nationalisten op dertig verschillende punten, waardoor gisternacht in Algerië ten minste negen politiemannen, soldaten en bewakers werden gedood. Sleepboot „Blankenburg" naar „Westpolder" Voor de vluchtelingen: f 681.000 HERDENKING BETJE WOLFF EN AAGJE DEKEN Indonesisch kabinet Bezoek Haile Selassie Rotterdam: Witte de With straat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's.Gravenbagc: Huvgensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Te! 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2^b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Tuxum- Directie: C. A. KEUXING en 51 r. K. VAN HOUTEN Weersverwachting; geldig tot Woensdagavond: MEER WIND. Weer toenemende bewolking met later enige regen. Weinig verandering in temperatuur. Tot krachtig toenemende wind tussen Zuidwesten Zuid. Later draaiend naar Westelijke richtingen. 1 G> O- Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT JE vele grote waterwegen, die ons vaderland doorsnijden stellen hen, die verantwoordelijk zijn voor de grote verkeerswegen te land, voor zdter moei lijke vraagstukken. Land- en waterwegen hebben vaak tegenstrijdige belangen. De botsing van die belangen mani festeert zich in pont en brug. Een pont betekent de voorrang van de waterweg. Zij is een zeer ernstige handicap voor het wegverkeer. Wie op een spitsuur met een auto in Amster dam het IJ wil oversteken, weet er Jatl mee te praten. En in Velsen is het niet anders. Een brug, de meest gebruikelijke oplossing van de moeilijkheden der elkaar kruisende land- en waterwe gen betekent als regel een hindernis voor beide vormen van verkeer. Als de brug open is, moet het ver keer te land wachten en dan morren de autobestuurders. Als de brug dicht is moeten de schepen wachten en dan raken de schippers uit hun humeur. In vele gevallen vindt men de op lossing door de bouw van hoge vaste bruggen, zoals dat het geval is bij de overgangen der grote rivieren in on ze Kiote verkeerswegen. Die oplossing is mogelijk omdat op de rivieren en binnenwateren geen ho ge schepen voorkomen. Da zaak loopt spaak, zodra wij aanraking komen met waterwegen, die door zeeschepen worden gebruikt. Het Noordzeekanaal en het IJ zijn daarvan in het oog lopende voorbeel den. De in deze waterweg gelegen brug gen (alleen spoorbruggen) zijn een enorme hinder voor het verkeer te wa ter. In' het rapport van da Commissie van Advies, die aan de Minister van "Waterstaat voorstellen heeft gedaan om tot een oplossing te geraken van de verkeersmoeilijkheden in en over Noordzeekanaal en IJ, wordt de Hem- brug een remmende factor genoemd voor de verdere ontwikkeling van de Amsterdamse haven, Deze brlJ8 snoert, door de steeds korter worden de openingstijden de Amsterdamse haven geleidelijk meer en meer af. Tegelijkertijd kan geconstateerd worden, dat het met d« oeververbin dingen van deze waterweg op het ogen blik een hopeloze zaak is. Noord-Hol land benoorden het IJ zit dientenge volge In een Isolement, dat voor de economische ontwikkeling van dit ge bied zeer nadelig is. Ook moet hier bij bedacht worden, dat deze slechte oeververbindingen een zware hypo theek vormen op het verkeer tussen de Noordelijke provincies en Holland. Hier moet dus een oplossing komen. De bovengenoemde adviescommissie is tot een drastisch voorstel gekomen. Naast de reeds in aanbouw zijnde tunnel onder het Noordzeekanaal te Veisen stelt zij voor de Hembrug te vervangen door een spoorwegtunnel. "Voorts worden voor het wegverkeer twee tunnels voorgesteld, één onder het Noordzeekanaal door in de buurt van de Hembrug en één onder het IJ "door te Amsterdam. Voorts wil men buiten de Oranjesluizen bij Schelling- ■woude een brug bouwen. Dat is daar mogelijk, want daar komen geen gro te zeeschepen. Het is een enorm plan, dat veel tijd en veel geld zal kosten. Maar het ia noodzakelijk om de boven uiteengezet te redenen,' dat er een radicale oplos sing voor de noodtoestand bij het IJ en het Noordzeekanaal komt. En daarom hopen wij, dat de minis ter spoedig een beslissing zal kunnen nemen en dit werk met voortvarend heid zal doen aanvatten. De commissie wil deze oeververbindingen laten uit voeren en voorlopig laten exploiteren door een publiekrechtelijk lichaam, waaraan het Rijk, de provincie Noord- Holland en de gemeenten Zaandam en Amsterdam deelnemen. Men wil voorts in deze tunnels tol heffen. De meerderheid der commissie wil dat tijdelijk doen. om daardoor een versnelde bouw financieel mogelijk te maken. De burgemeester van Am sterdam wil definitieve tolheffing. Bij de tunnel onder de Schelde te Antwerpen wordt ook tol geheven. Bij de Maastunnel te Rotterdam ge schiedt dit niet. Naar ons gevoelen is tolheffing weinig aantrekkelijk. Het verkeer betaalt zo ontzettend veel geld aan de schatkist, dat deze tollen ons niet gerechtvaardigd voorkomen. Men moet, dunkt ons, een financie ringsmethode vinden waarbij een der gelijke tol zeker een definitieve tol niet wordt ingesteld. Het plan is wel duur, maar toch ook weer niet zo, dat wij de kosten niet zouden kunnen vinden zonder tol- antiquiteiten. De commissie voor Buitenlandse Za ken van socialistische leden van het Britse parlement heeft zich Maandag met 22 tegen 12 stemmen uitgesproken voor de Parijse accoarden die West- puitsland doen deelnemen aan de Wes telijke defensie. Dc uitspraak van de commissie is een aanbeveling voor de leiding van de La- bourfractie De 60-jarige landbouwer G. J. Adema uit Emmen is Maandag van de zolder gevallen en met zijn hoofd op een beton nen vloer terecht gekomen. Het slacht offer was onmiddellijk dood. Golf van doden terreur eist m Algiers De verrassende aanval was de eerste golf van terrorisme die Frankrijks belangrijkste bezitting in Afrika tot nu toe had meegemaakt. De actie kwam nadat tijdens het afgelopen weekeinde in de aangrenzende Franse protectoraten, Tunis en Marokko, al bomaanslagen en schietpartijen hadden plaats gehad. Vermoedelijk was het terrorisme in Algiers een poging om de aandacht van de Ver. Naties te vestigen op de nationalistische eisen inzake onafhankelijkheid. De Zweedse Academie "van Weten schappen heeft besloten de Nobelprijs voor chemie dit jaar toe te kennen aan dr Linus Pauling uit de Verenigde Staten, aldus is van welingelichte zijde vernomen. Het besluit moet Woensdag door de Academie bekrach tigd worden. De minister van Verkeer en Water staat heeft het voorstel van de directie van de Nederlandse Spoorwegen goed gekeurd, de lonen met ingang van 1 October met zes procent te verhogen. Deze goedkeuring zal in een dienst order aan het personeel worden bekend gemaakt. De nieuwe terreur is ongetwijfeld nadelig voor de plannen van Mendès- France aan Tunis meer souvereiniteit en aan Marokko meer vrijheid te ge ven. Franse kolonisten in Noord-Afnka hebben herhaaldelijk straffer maatrege len gevraagd om een eind te maken aan de gewelddadigheden die in het af gelopen jaar honderden levens hebben geëist. Maandagochtend vroeg kwamen de verzetsstrijders in actie, waarbij zij individueel of in kleine groepen op traden. Zij deden op dertig plaatsen aanvallen op politieposten en openbare gebouwen. Aan de spoorlijn tussen Al giers en Constantine werd schade aan gericht en telefoondraden werden afge rukt. Er zijn verscheidene arrestaties ver richt. Zodra de actie van de terroristen bekend was geworden, onderbrak de Franse minister van Binnenlandse Za ken. Mitterand. zijn vaeantie en keer de bij naar Parijs terug. Hij gaf bevel drie compagnieën van de republikeinse garden, in totaal 600 man, naar Algiers te zenden. Uit gezaghebbende bron in Rome Is vernomen, dat de Italiaanse regering op het punt staat belangrijke maatre gelen te nemen tegen het communisme, om een einde te maken aan een toe stand die premier Scelba gevaarlek voor de democratische instellingen van het land zou achten, gezien de succes sen en de methoden van de Italiaanse communistische partij. Waarnemers zijn ervan overtuigd, dat de successen van de communistische partij en de met haar verbonden Nenni-socialisten mede te danken zijn Prins Ali Reza Fahlevi, de troon opvolger van Perzië en broer van de Sjahinsjah, is gevonden. Zijn stoffelijke resten werden in zün vliegtuig aange troffen ongeveer 65 kilometer ten Noor den van de hoofdstad. (Sinds vorige week Woensdag is onaf gebroken naar de Prins gezocht. Het vliegtuigwrak werd bij het dorp Fasjan. in de Woeste streek van Noer gevonden. De stoffelijke resten van de omgekomenen worden naar Tehe ran overgebracht. In het verongelukte vliegtuig bevon den zich behalve _de Prins de piloot en een boer van één van de landerijen van Prins Ali. De boer zou naar Te heran overgebracht worden voor me dische behandeling. Er zijn geen over levenden". Prins Ali werd in 1922 geboren. Hij was de oudste van de zes broers van de 35-jarige Sjah en diens enige broer van de zelfde moeder, Tadjei Moeloek. Toen de Sjah in 1949 een bezoek aan Amerika bracht was hij lid van de toen ingestelde regentschapsraad. In Juli 1952 raakte hij in een menigte die voor Mossadeq demonstreerde. Hii wist echter ongedeerd te ontko men. t-> Prins Ali was kolonel m het Fei- zische leger. Hij -nam onder meer bij de Franse troepen deel aan de geal lieerde campagne tegen Duitsland. De eerste uitslag, die vandaag be kend werd van de Amerikaanse verkiezingen, had betrekking op het gehucht Harts Location M New Hampshire. Daar wonen tien kiesgerechtigde inwoners, die de Democratische ccvn- didatcn een zes—vier overwinning bezorgden. In New Hampshire heerst, zo bericht Associated Press, een Republikeinse traditie. Bij de verkiezingen in Harts Loca tion was het de laatste jaren steeds vijfnier voor Republikeinse candi dates Maar er zijn daarna twee kies gerechtigden naar elders vertrokken, terwijl drie nieuwe werden inge schreven. Het dorp bestaat uit vijf huizen, die kilometers ver van elkaar ver wijderd liggen. De inwoners hadden gisteren juist het jachtseizoen op de herten geopend. Zij kwamen 's avonds na een vermoeiende dag ter stembus. Blijkbaar menend dat dit nog niet voldoende was. verzocht de minister aan premier Mendès-France om para chutisten De premier gaf gisteravond opdracht drie compagnieën parachutis ten van samen ongeveer 1800 man te zenden. Een aantal parachutisten arri veerde reeds dezelfde avond in Mar seille. De overtocht naar Algiers zou per schip of per vliegtuig gemaakt worden. Een groep manschappen van de republikeinse garde vertrok gister avond al per vliegtuig naar Noord- Af rika. Omstreeks middernacht beeft zich te Ermeio een auto-ongeluk voorgedaan, waarbij één dode en drie gewonden zijn te betreuren. Een auto met 5 dienstplichtige wacht meesters uit de legerplaats Ermeio reed in volle vaart op een stilstaande vracht auto met aanhangwagen. Een der mili tairen werd terstond gedood. De ohauf Ter ge/eenheid van het 200-jarig beslaan heeft de Ameri A name Cohan- bin Unii erïitrit nan ren aantal i oor» aanstaande persoonlijkheden eredocto raten verleend. Onder hen waren Koningin Moeder Elisabeth tan Engeland en Dr. Konrad Adenauer de Duitie Bondskanselier, die wij hier op de foto zien met de President van de Uniiersiteit, Dr, Grayson Ktrk (IJ, Meer dan 3.000 van dc Londense werf- stelsel voor het werven van arbeiders, en havenarbeiders, die gistermorgen na! dat de federale regering zou willen in een staking van een maand eindelijk het! voeren. Op 44 schepen ligt het werk werk hervatten, zijn reeds *s middags! stil. opnieuw in staking gegaan. Zü weiger-; Men verwacht, dat ook in andere ha- den vrachtwagens te tossen of ie ladenj vens het werk zal worden neergelegd, waarvan de chauffeurs geen lidmaat-, schapskaart van een vakbond konden HET eollege van afgevaardigden der Nederlandse orde .van advo caten heeft een ontwerp-verordening gemaakt, waarin wordt voorgesteld, dat ionge juristen alvorens zelfstandig als advocaten te kunnen optreden een stage zullen doormaken van drie ja ren op het kantoor van een oudere collega. Die stage zou dan worden af gesloten door een examen. De bedoeling is duidelijk. Op die wijze wil men waarborgen zien te krijgen dat een jonge advocaat de practische kennis verwerft aangaande zijn ambt en tevens de morele vereis ten leert, die voor de vervulling daar van onmisbaar zijn. Daarin zit veel aantrekkelijks. Maar het voorstel verliest alle aan trekkelijkheid doordat het ontwerp niet heeft aanvaard de verplichting voor gevestigde advocaten' om jonge juristen als stagiaires te nemen. Wij laten in het midden of dit al of niet moet geschieden, maar wanneer men. het eerste wel doet en het laatste niet, zal de verplichting van de advocatuur practisch een gesloten beroep maken, waarbij het van de willekeur der „gil- debroeders" afhangt, wie er wel en wie er niet in mogen komen. 77 Het tankschip „Caltex The Hague", dat gistermorgen bij vallend water in. de nieuwe Waterweg bij Pernis aan de grond is gelopen, is Maandagmiddag met sieepboothulp vlot gebracht. tonen. Veel havenarbeiders zijn vijandig ge zind jegens cnauffeurs van vrachtwa gens en jegens andere arbeiders die, naar zij zeggen, hen tijdens de jongste staking in de steek hebben gelaten. iDe stemming van de havenarbeiders verslechterde gistermorgen toen honder den Londense ri bootwerkers die zich voor het eerst weer op het werk kwa men melden, naar huis werden gezon den, omdat veei schepen niet volledig bemand waren. De bemanningen, die tijdens de staking met walvertof waren gestuurd, waren namelijk nog niet vol ledig teruggekeerd. De autoriteiten verwachtten dat dit Maandagmiddag is op de Prinse gracht te 's-Gravenhage de £3-jarige voetgangster H. E. van D.v. d. V.. die volgens de politie onvoorzichtig de bijbaan overstak, aangereden door een autobus. Zij hep een schedelbreuk op en is tijdens het vervoer naar het zie kenhuis overleden. De sleepboot „Blankenburg" van L. Smit en Go's Internationale Sleepdienst is van Maassluis vertrokken op weg naar het kustvaartuig „Westpolder", dat wegens machinestoring bij Portsmouth voor anker is gegaan. De „Biankenburg" hoopt vanavond bij ie „Westpolder" te zijn. De sleep wordt Donderdagavond of Vrijdagmorgen te Antwerpen ver- wacht. I«ur van de militaire,wagen werd zwaar pas ~tegen Woensdag 't geval zou z^n: gewend in het ziekenhuis „Salem te maakte veel havenarbeiders woe- Ermelo oosenomecb De andere drie m- j -r;.- v.s. <*-r>v aan uitbuiting van schandalen, zoals de kwestie-Wilma Montesi. Incidenten, zoais de ware veldslag, die op IS October in de Kamer van Af gevaardigden ontstond, hebben de hui dige Italiaanse leiders ervan overtuigd, dat de democratie waarlijk in gevaar zal komen, als men niets doet om paal en perk te stellen aan uitbarstingen van allerlei aard van uiterst linkse zijde, aldus de.waarnemers. Aan verbod" van de communistische partij zou evenwel geen ogenblik wor den gedacht, omdat men nu eenmaal niet een partij, die een derde van het kiezerskorps vertegenwoordigt, buiten de wet kan stellen. Voor het ogenblik zou de regering zich willen beperken tot het stellen van zeer zware straffen op overtredingen die „de grondslagen van het democratische regiem onder mijnen door aanvallen, insinuaties, leu gens en aansporing tot geweld". In het algemeen zou de regering- Scelba het gezag van de democratische staat op alle gebied willen herstellen. De beperkende maatregelen zouden voorts gepaard gaan aan een krachti ger sociale politiek, met programma's voor openbare werken, woningbouw en bestrijding van de werkloosheid, ten einde wantoestanden, die bijdragen tot ontwikkeling van het communisme, op te heffen, aldus de waarnemers. Tijdens de Cubaanse presidentsverkie zingen hebben zich gisteren in Havana enSantiago schietpartijen voorgedaan. In Santiago heeft een groep gewapende personen een stembureau overvallen, de stembus en alle verkiezingsdocumenten geroofd en met vuurwapens gevochten tegen de politie. In verband met geruenten als zouden volgelingen van Ramon Gsau San Mar tin, die zich Zaterdag terug trok als eandidaat voor het presidentschap. voor nemens zijn wanordelijkheden ie ver oorzaken, had de polit'e opdracht ge kregen de stembureau's dubbel scherp te bewaken. Grau die vroeger president van Cuba is geweest, verzocht dezer dagen zijn aanhangers niet aan de veikiezingen deel te nemen tenzij de verkiezingen een week of tien dagen zouden worden uitgesteld. Dit had tol resultaat dat kol. Fuigeneia Batista, de .sterke man" van Cuba die al tweemaal met geweld de macht heeft veroverd, er zeker van kon zijn hei kozen te worden als president. Ermeio opgenometfc. De andere -drie in zittenden, die ogenschijnlijk minder ern stigs verwondingen hadden opgelopen, werden overgebracht naar het hospitaal van de legerplaats. Getuigen hebben verklaard, dat de vrachtauto was voor zien van een brandend achterlicht. Het ongeluk is gebeurd op 800 meter voor het ziekenhuis „Salem" op de weg Harderwijk-Ermelo. De vijf wacht- meesteis reden in een particuliere auto, aldus is later meegedeeld. Bij het ongeluk is gedood de 22-jarige ongehuwde wachtmeester C. van der Esch uit Dordrecht. De chauffeur van de auto, die in het ziekenhuis is opgenomen, is de 22- jarige ongehuwde wachtmeester W. J. G. van Gulik uit Amsterdam. Hij heeft een nbfractuur en hoofdwonden op gelopen. De drie andere in de auto gezeten wachtmeesters, die naar het hospitaal te Ermelo zijn overgebracht, zijn de 21-jarige H. P. Herfst uit Gouda; de 21-jarige P. C, Noordzij uit Vlaardingen en de 22-jarige P. Eeccn uit Amster dam. De wachtmeesters Herfst en Noord zij hebben een hersenschuddicg. de wachtmeester Eecen kreeg een shock. dend. „We 'dachten dat we het druk zouden krijgen, maar blijkbaar is er niets georganiseerd", merkte een van hen op. Honderd-#; andere havenarbeiders heb ben zich vanmorgen uitgesproken voor deelneming aan de nieuwe staking. Naar schatting was het aantal stakers vanmorgen 4.000. Op meer dan twintig schepen wordt niet gewerkt. Er zijn tekenen, welke er op wijzen, dat de staking zich wellicht nog verder zal uftbreiden. In de Australische havenstad Sydney zijn 2.500 havenarbeiders voor 24 uur in staking gegaan uit protest tegen een Op de postrekening van het comité „Vluchtelingenhulp 1954" is de afgelo pen- dagen f 80.000.binnengekomen. In totaal heeft het comité nu tot en met gisteren f 681.000.ontvangen. Australië sal in de Ver, Naties tegen elke resolutie stemmen, welke uiteindelijk de overdracht van de souvereiniteit over Westelijk Niéuw- Guinea aan Indonesië ten doel heeft, aldus heeft de Australische minister van Buitenlandse Zaken Richard G. Casey vandaag in het parlement verklaard. Casey, die een overzicht gaf van de buitenlandse aangelegenheden zei: Het is niet waarschijnlijk, gezien de politieke ontwikkelingen in Indo nesië sinds 1949, dat als Westelijk De Hoge Raad heeft, overeenkom stig de conclusie van de Advocaat- Generaal, mr. s' Jacob, verworpen de cassatieberoepen van F. de H., M. A., F. J. C. en M. K. F., allen Amster dammers, die zich voor de Rechtbank te Breda te verantwoorden hebben gehad voor de hulp, welke zij ver leenden bij de ontsnapping van de oorlogsmisdadigers uit da gevangenis te Breda. Door de Rechtbank aldaar werden zij ieder veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf. In hoger beroep legde het Gerechtshof in Den Bosch 6 maanden op. HE decaan van de faculteit der lette— ren en wijsbegeerte van. Amster dams gemeente-universiteit, prof. dr N. A. Donkersloot heeft Maandagmid dag de schouders van de letterkundige Dirk Coster getooid met de rode cappa als leken van het doctoraat honoris causa til de letteren en wijsbegeerte, dat hem door de Senaat was verleend ter gelegenheid van de herdenking van het feit. dat het dezer dagen 750 jaar geleden is, dat de letterkundigen Betje Wolff en Aagje Deken overleden. De aula van de gemeente-universi teit was gevuld met tientallen hoogle raren. leden van de senaat, autoritei ten en belangstellenden. Prof. dr M. W. Woerdeman zei in een openings woord o.a., dat thans meer en meer aandacht ontstaat voor de "beide schrijf sters, die „een plaats hebben gevonden in de rij van erflaters der Nederlandse cultuur". Deze herdenking van de „ty- j>Lfch Nederlandse schrijfsters" was voor de senaat aanleiding het ere-doc- toraat m de letteren toe te kennen aan de heer Dirk Coster uit Delft, die „door zijn werk zoveel heeft bijgedragen tot verdieping en verrijking van het beste dat Nederland bezit in zijn literatuur.' aldus prof. Woerdeman. Prof. dr. G. Stuiveling betoogde uit voerig dat de namen van Betje Wolff en Aagje Deken onlosmakelijk zijn verbonden aan de roman „Sara Bur gerhart". Deze vereenzelviging van werk en mens is als zovele malen uit gegroeid tot een monument voor de Nederlandse cultuur. Prof. dr. Donkersloot zette als pro motor de redenen uiteen, die geleid hebben tot de toekenning van het ere doctoraat aan de heer Dirk Coster Nadat de bul was overhandigd en hem de cappa was omhangen dankte de heer Coster voor de hem verleen de hoge onderscheiding. D« Indonesische minister-president AH Sasiroamidjojo, heeft Maandagavond na een bijeenkomst van het comité tot reor ganisatie van bet kabinet, medegedeeld, dat het overleg over het doorvoeren van verbeteringen in het kabinet, een con creet stadium heeft bereikt. De resulta ten van hel overleg moeten echter nog door de erbij betrokken partijen worden bekrachtigd. Het comité zal daarom Donderdag morgen wederom bijeenkomen. Gehoopt wordt, dat die vergadering de laatste zal zijn Van dit comité. Naar Pi Aneta verneemt, is op de ver gadering van Maandagavond een concept voor de reorganisatie opgesteld. De por tefeuille van Binnenlandse Zaken zou vo' *ns dit concept naar de P.N.I. gaan, die van Economische Zaken naar de Liga Moeslimïn en die van het Departe ment van Verbindingen naar de K.S.P. (Samen erkende Partijen). Voor de laatste portefeuille zou prof. Rooseno wederom cadidaat zijn. Er zouden echter nog moeilijkheden beslaan aangezien de P.S.I.I. die lid is van de Liga Moeslimin eveneens de leiding van Binne landse Zaken begeert. „Hebben dringend behoefte aan ge neesmiddelen van Russische afkomst, Dibasol geheten, bestemd voor acuut verlamd kind Kunt u dat verstrekken?" Dit was de boodschap afkomstig van de vertegenwoordiger van Air France te Loanda en gezonden aan de chef-genees heer van Air France te Parijs. Daar dit geneesmiddel onvindbaar was in Frankrijk, zond de geneeskundi ge dienst te Parijs diezelfde dag een te legram naar de Air France-agentschap- pen te Genêve en Praag. Daags na de volgende dag kwam er een telegram uit Genève terug: ..Niet te vinden in Zwit serse laboratoria". Hebben oproep per radio verzonden. Hebben geluk: Voor zitter Liga Rode Kruis-verenigingen te Genève kan contact opnemen met Zwit serse dokter, die momenteel op het con gres te Moskou is en dokter Nestorov, voorzitter geneeskundige dienst te Mos kou. Hopen morgen of heden antwoord te geven". Het door het Rode Kruis in Moskou verstrekte geneesmiddel werd twee da gen later per vliegtuig naar Genève ver zonden eil van daar met de vliegtuigen van Air France over Parijs en Brazza ville tot aan Loanda vei zonden, waar het negen dagen na de eerste oproep aankwam. Het werd onmiddellijk aan het patientje toegediend en men heeft alle hoop op genezing. Ingevolge deze aanvraag heeft het Russische Rode Kruis een kleine voorraad van dit geneesmid del naar het Rode Kruis t« Genève ge zonden. 1 Nieuw-Guinea aan Indonesië komt, de bevolking- ooit een stem in baar eigen politieke toekomst zal hebben. Nederland daarentegen heeft in 1952 duidelijk verklaard, dat de bevolking van Westelijk Nieuw-Guinea onder Nederlands couvereiniteit te gelegener tijd middels een plebisciet zal kun nen beslissen, of zij zichzelf wil bestu ren, zich met Indonesië wil verenigen, de status quo wil handhaven, of een andere oplossing wil zoeken, vervolg de Casey. Hoe krachtig wij ook onze overtui ging uitspreken ten aanzien van de toekomst van Nederlands Nieuw- Guinea, aldus Casey, wij willen niet, dat dit de vriendschappelijke betrek kingen met Indonésië schaadt. Wij hebben nooit enig deel van Nieuw- Guinea als Indonesisch beschouwd, doch deze mening vloeit geenszins voort uit een verhit gemoed of animo siteit. Wij zijn de mening toegedaan, dat op het Westelijk gedeelte van het eiland, precies zoals op het Oostelijke deel op de allereerste plaats rekening moet worden gehouden met de wel vaart en de veiligheid van de bevol king, besloot Casey. Woensdagochtend om iien uur zal Z.K.M. Haile Selassie I. de keizer van Ethiopië, op net eerste perron van het Amsterdamse Centraal Station arriveren. Twintig minuten later sal de hoge gast per calèche aankomen bij het Paleis en daar de erewacht inspecteren. Z.K M.. die om elf uur een krans zal leggen bij het Nationaal Monument, ver schijnt korte tijd na zijn aankomst ten paieize op het balkon. Na het noenmaal, dat ten paieize wordt gebruikt, vertrekt Z.K.M, naar het stadhuis, waar de vorst om vijf minuten over drie zal arriveren. Ongeveer drie kwartier verblijft de hoge bezoeker in het stadhuis .waarna de kei zer per calèche een rondrit zal maken, die een kwartier zal duren. Een bezoek aan het Kon. Instituut voor de Tropen staat eveneens op het programma. De keizer zal daar om vier uur aankomen. Om half acht volgt de ontvangst van het Corps Dipiomrtique in het paleis, waar men om acht uur zal aanzitten aan de avonddis. Zoals reeds is gemeld, zal de keizer worden vergezeld door zijn zoon Z.K.H. de hertog van Harm. Thans ban worden meegedeeld, dat ook de echtgenote van de hertog van Hsra.\ H K.H. prinses Sarah, aan het bezoek zal deelnemen. Piraten landden op eilanden van ÏN.O, Borneo Duizenden dorpelingen zijn gevlucht van de eilanden van Noord-Oost Borneo na wreedheden die door pira ten bedreven werden, aldus deelde het persbureau Antara gisteren mede. De dorpelingen uii Derawan, Mara- toea en andere kleine eilanden, heb ben hun toevlucht gezocht in Tand- joengreb, aan de Kelairivier. Zij wei geren naar huis terug te keren, voor dat de regering de buitenposten- op de eilanden versterkt heeft, aldus Antara. Van regeringszijde werd een recent bericht van Antara bevestigd, dat 32 Filipino piraten op 18 October het eiland Derawan geplunderd hebben.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1