Ethiopië h reserve- Drie Belgische generaals gearresteerd President Eisenhower spreekt over tegenslagen Ministerie Buitenlandse Zaken over mishandeling GROTE OPKOMST VAN KIEZERSCORPS Zetelverdeling in Congres m Generaal De Gaulle naar Moskou? Voorbarig Malversaties bij Navo-iverk Rijtoer tussen regenbuien door Indrukwekkend Vluchtelingenpartij tegen Saaraccoord Adenauer terug WOENSDAG 3 NOVEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2917 Weerbericht fsm wmi Franse troepen naar Algerië „Nestor" bij de Hoek aan de grond gelopen Peking meldt acties tegen Nationalistische eilanden Nederlandse arrestanten in Indonesië Het weer in Europa Batista herkozen V Rijtoer V. De 26-jarige Ethiopiër Hab- be-Ab Bairou, juridisch stu dent te Londen, zal geduren de het bezoek van zijn keizer Haile Selassie aan Neder land in ons land voor Radio Nederland Wereldomroep de reportages voor Addis Abeba verzorgen. Op de Dam Huis gestolen wzw s (a o Verkiezingen op Cuba HotterdamJ Witte de WÜthstraat 30 Telet. 115700 (4 Postbus 1112 Postgiro Ho. 424519 Klachtendienst abonnementen 18,30-19 30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'g-Gravenhage: Huygenspleln 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362589 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 oent Verschijnt dagelijks T-urUA» Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN FOUTEN Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. TIJDELIJK REGEN Aanvankelijk matige tot krachtige, later krachtige tot harde Zaidelijke wied, ruimend naar West of Noordwest. Tijdelijk regen, later opklaringen. Dezelfde of iets lagere temperaturen. O O Hoofdredacteurs Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT GAARNE verwelkomen wij Z.M. Haile Selassie I, keizer 'van Ethiopië op Nederlandse bodem. Oct meer dan een reden upree*t deM keizer en spreken zijn land en volk tot onze verbeelding. Het volk der Ethiopië» 1» reeda vroeg In wereldhistorie bekend. Volgens de «ge zou het regerend vorstenhuis afstammen van koning Salomo en de koningin van Scheba Feit is, dat in de historie van het Ethfopischê volk sterke Arable rfjewdse invloeden hebben gewerkt. Ook zijn Joodse invloeden tot op de huidige dag in de godsdienst merk- b0Het meest spreekt ons toe, dat de E'hloplërs, althans voor het grootste S Christenen zijn. Zij behoren tot de zg Koptische Kerk, een kerk, die het bestaan van de twee naturen in Christus loochent en slechts aan de natuur van Christus ge- '°De Ethiopië» zijn reeds ««/">«*- Üidig gekerstend. Maar nadat de igiam het nabije Oosten en Noord- Sa veroverde, werd Ethiopië van de rest van de Christelijke wereld af gesloten, een isolement, dat eerst n vele «uwen weer enigermate k door broken. DE laatste keizer» van EthiopB, vooral Menelik H en de huidige keizer, hebben veel gedaan voor de modernisering van hun land. Daarbij rijn 4J in conflict gekomen met Italië dat zijn koloniale aspiraties op het land van de keizer richtte. Menelik XI bracht de Italianen in 1896 een verpletterende* nederlaag tot bij Adoea. Onder Mussolini meenden de Italianen het spelletje te kunnen (her halen. Met behulp van gifgassen wis ten zij in 1935 de Ethiopiërs te over winnen. De Volkenbond paste sancties toe. Maar dat optreden wal onvol doende en Ethiopië werd het eerste land, dat het slachtoffer werd van het fascisme. Keizer Haile Selassie ging in ballingschap. Zijn houding tijdens d« Italiaanse aanval, zijn beroep op de Volkenbond, dat hij persoonlijk deed in Genève, maakten op de pu blieke opinie diepe indruk. Was Ethiopië het eertte land, dat door het fascisme overweldigd werd, het was ook het eerste land dat werd bevrijd. Toen bleek, hoe heoht het Ethiopische volk aan zijn keizer roer bonden was. Want Haile Selassie deed als de onbestreden wettige vorst weer zijn Intrede in zijn land en MJ sette zijn politiek van modernisering ongestoord verder doos. Ethiopië is een gebied, dat gröle mogelijkheden biedt voor econo mische ontwikkeling. Daarbij wordt de hulp van Westerse deskundigen en Westerse maatschappijen niet ver smaad. Het is dan ook voor Neder land en voor Ethiopië van betekenis de handelsbetrekkingen tot ontwikke ling te brengen en (het is ook van be lang Investeringen in Ethiopië te bevorderen. Verschillende maatschaipsdjen, die vroeger alleen in Indonesië werkten, hebben thans belangen In Ethiopië. De H.V-A. produceert daar suiker. EU heeft daar suikerplantage» «n een suikerfabriek. Er is door deze maat schappij reeds voor 23.000.000, geïnvesteerd en kortgeleden is be sloten deze investeringen uit te breiden. Voorts werken in Ethiopië de cul tuurmaatschappijen „Tanah Radja1* en „Michiels Arnold" ia de rijstbouw. Het hoofdproduct van Ethiopië ia op het ogenblik de koffie. Het land heeft dan ook geweldig geprofiteerd van de hoge koffieprijzen. Uiteraard maakt zidk een eenzijdig Ingestelde economie een land bijzonder kwets baar, En daarom is de politiek van de regering er op gerioht het land econo misch alzijdig tot ontwikkeling te brengen. Wegenaanleg, spoorweg aanleg, een vliegdienst, dat alles is in volle ontwikkeling. De haven van Assab wordt uitgebreid. De plannen daartoe werden door de Nederlandse ingenieurs ontworpen. Het handelsverkeer tussen Neder land en Ethiopië vertoont ©en stijgen de lijn. In 1950 had de invoer in Neder land uit Ethiopië een waarde van f 391,000,en de uitvoer uit Neder land naar Ethiopië 980.000,In het eerste halfjaar 1954 bedroegen die cijfers respectievelijk 2.137.000,en f 2.511.000,—. Nederland exporteerde naar Ethio pië hoofdzakelijk machines, apparaten, koelkasten, textiel, ijzerwaren, sui ker, houtwaren en rubber. Nederland importeerde veekoeken, vismeel, olie zaden, granen, koffie, hulden en vellen. Democraten liggen voor in Verenigde Staten De huidige verdeling van de zetels in het Amerikaanse Congres is als volgt: Huis van Afgevaardigden: 219 ublikeinen, 215 Democraten en tmtfhankelijke. Senaat: 49 Republikeinen, 46 Democraten en 1 onafhankelijke. Van de 38 Senaatszetels die op het spel staan, teerden er tot nu toe 22 bezet door Democraten en 16 door Republikeinen. De voor spellingen luidden, dat van deze 38 de Democraten er 26 zouden veroveren en de Republikeinen 12. De Democraten hebben maar een netto-winst van een zetel nodig om de meerderheidspartij in de Senaat te worden. In het Huis geeft een netto-winst van drie zetels de De mocraten de meerderheid. De voorspellingen houden het op een democratische winst van tussen 10 en 25. Ma vijf van de 33 Amerikaanse staten, waar gisteren een nieuwe gouverneur werd gekozen, hebben de Democraten deze post op de Republikeinen veroverd. Het gouverneurschap is van grote politieke betekenis. Er zijn thans 24 Democratische gouverneurs en een even groot aantal Republikeinse gouverneurs. In 28 staten, waar werd gestemd, is de gouvemeursplaats in handen gebleven van de partij, die deze reeds bezat. In totaal werden 18 Republikeinen en 15 Democraten gekozen. In September jl. hadden de Democraten in Maine de gouverneurspost op de Republikeinen veroverd. Ia de staten, waar niet werd ge stemd voor het gouverneurschap, is de verhouding zes Republikeinse tegenover acht Democratische gouver neurs, zodat de twee partijen thans ieder over 24 gouverneursplaatsen beschikken. De Democraten liggen voor op de Republikeinse partij bij de strijd om de meerderheid in beide Huizen van het Congres. De vanmiddag bekende uitslagen NOG niet lang geleden heeft prins Bernhard een bezoek aan Ethio pië gebracht. De Prins Is een uit nemende goodwill-amlbassadeur voor ons land. Zijn reizen bevorderen sterk het handelsverkeer tussen Nederland en de door hem bezochte landen. Thans bezoekt keizer Haile Selassie ons land. Wij begroeten in hem de vorst van de oudste dynastie van een der oudste Christelijke landen ter wereld, met wie wij ons verbonden weten door een gemeenschappelijke strijd tegen de on derdrukking. Wij begroeten in hem een vorst, die als een verlicht heerser zijn volk de Eenheden parachutisten, veiligheids politie en mobiele garde zijn gisteren uit Frankrijk in Algerië aangekomen om de plotseling opgelaaide verzetsactivi teit in dit gebied de kop in te drukken. In de stad Algiers was het gisteren be- betrekkeliik rustig. Er werd druk gepa trouilleerd. Ongeveer 600 man van de veiligheids troepen zijn onmiddellijk na aankomst doorgezonden naar het woeste, heuvel achtige gebied ten Zuiden van Constan- tine, waar Maandag de meeste verzets daden werden gepleegd. 300 Man van de mobiele garde zijn na aankomst in Bone eveneens direct naar de plaatsen waar zich incidenten hebben voorgedaan, gedirigeerd. De opstandelingen oefenen nog steeds druk uit op de stad Arris, ten Zuiden van Constantino. Deze stad is Maandag enige uren in handen van verzetslieden geweest, die werden verdreven door twee Franse kolonnes. De plotselinge heftige verzetsactiviteit in Algerië heeft zowei in Frankrijk als in Algiers groot opzien gebaard. In ver gelijking met het aangrenzende Tunesië en Marokko is het de afgelopen twee jaar vrfj rustig geweest in Algerië. Gouver neur-generaal Roger Leonard verklaarde gisteren, dat de felle aanvallen van de Nationalisten kennelijk bedoeld zijn om de aandacht van de wereld op het land te vestigen, zodat Algerië ter sprake kan worden gebracht als de volgende week in de Ver. Naties het debat over Tunesië en Marokko begint. Franse functionarissen menen, dat de ongeregeldheden zijn aangesticht door de Arabische Liga. Men gelooft dat de Franse regering plannen maakt om de repatriëring van beroepsmilitairen uit Indo-China te bespoedigen, ten einde troepen be schikbaar te krijgen voor Algerië en Tunesië. Volgens hei tijdschrift Newsweek zal de Franss generaal Charies de Gamle misschien naar Moskou worden gezon den als een buitengewoon afgezant om wegen na ie gaan om de spannin gen tussen Oost en West te verminde ren. „De Gaulle wenst deze opdracht, en premier Mendès-France overweegt thans ernstig die te geven", aldus Newsweek. Het Nederlandse stoomschip „Nestor" van de K.N.SAI. is gisteravond tegen middernacht bil ducdalf wit 7 op de Nieuwe Waterweg tijdens mist aan de grond gelopen. De sleepboot Ebro is ter assistentie vertrokken van Hoek van Holland en slaagde er in het schip weer vlot te trekken. Mevrouw Rosser Roemer was zeer verbaasd toen zij in haar woning te St. Louis de telefoon opnam en hoorde: U spreekt met Eisenhower". Aan de andere kant van de lijn'Was inderdaad de president, die bezig was met zijn telefonische verkiezings campagne: tien mensen opbellen en hun vragen op hun beurt ook weer tien kennissen telefo nisch op te wekken republikeins te .stpnpmen. van de verkiezingen voor 37 van dé 96 Senaatszetels en alle 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden duidden op een Democratische overwinning. Een grote slag voor de Republikei nen was het verlies van het gouver neurschap van de staat New York aan de Democraat Averell Harriman. Na het vernemen van dit en ander nieuws sprak Eisenhower in een korte rede tot Republikeinse medewerkers over „tegenslagen", maar deze ver liezen hadden „niets te maken met de waarde van onze zaak". De Repu blikeinse nationale voorzitter, Leonard Hall, sprak van „een zeer vreemde verkiezing". Er is abnormaal druk gestemd, on danks het slechte weer in vele van de 48 staten. De verkiezingsstrijd is de laatste dagen met buitengewone verbittering gevoerd. Vooral de Republikeinen hebben, onder leiding van president Eisenhower, die tenslotte het volle gewicht van zijn populariteit in de schaal heeft geworpen, hard gevochten om de meerderheid in Huis en Senaat te behouden. Vice-presi dent Nixon beschuldigde Maandagavond de Democraten nog. dat zij een cam pagne hadden gevoerd, die was geba seerd op „leugentechniek". President Eisenhower deed Maandag avond voor de televisie een laatste be roep op de kiezers. Naast hem zat mevrouw Eisenhower. De president zei, dat geen enkele Amerikaan vandaag thuis mag blijven. TRj besloot mèt te herinneren'aan zijn campagne „Bel. uw Buurman og*V waar van de bedoeling is. dat men zijn vrien den en kennissen zal vragen of ze al hebben gestemd. Terwijl de president de studio verliet, zei hü lachend tot zijn perschef: „soms krijg je genoeg van al dst Aan de andere zijde heeft de democra tische leider Adlai Stevenson zich ook niet onbetuigd gelaten. In een radiorede deed hij ©en scherpe aanval op de Repu blikeinen. die z.i. krachtens prestatie en hun politieke tactiek geen vernieuwing van hun mandaat hebben verdiend. De abbé Pierre, weldoener der Partjse armen, is Zaterdag in een kliniek in Parijs opgenomen, nadat hij oververmoeid was geraakt door een «rot® serie spreekbeurten die hij In geheel Frankrijk vervuld heeft. (Van een onzer verslaggevers). Keizer Haile Selassie de eerste, telg uit het oudste vorstelijke geslacht in de wereldgeschiedenis, is vanmorgen in ons land aan gekomen. Klokslag tien uur arriveerde de speciale trein, die de Keizer, zijn zoon, zijn schoondochter en zijn uitgebreide gevolg over onze grens had gebracht, op het Centraal Station in Amsterdam, waar hij werd verwelkomd door H.M. koningin Juliana en Z.K.H. prins Bernhard, en waar een aantal autoriteiten aan de hoge bezoeker werd voorgesteld. EGEN de plannen van de minister j van Onderwijs om kleuteronder- wjjaeresscn door middel van een één jarige spoedcursus klaar te stomen voor de lagere akte als onderwijzeres bestaan zowel m de kringen van «11e betrokkenen als ook in de Kamers der Staten-Generaal grote bezwaren. De minister heeft zelf uitgesproken er prijs op te stellen over deze zaak met de Tweede Kamer van gedachten te wisselen. Deze gedaehtenwisseling heeft nog niet plaats gehad. Daarom verbaasde het ons seer, ver leden week in de bladen advertenties te lezen van het departement van Onderwijs, waarhij reeds gegadigden voor die spoedcursussen werden opge roepen. Dit is niet erg vriendelijk tegenover de Tweede Kamer en het moet toch zacht gezegd voorbarig worden ge noemd. sproken tegen het plan om Saarland onder Europees bestuur te plaatsen. Dit betekent dat Adenauer opnieuw 27 stemmen in de Bondsdag voor het Saaraccoord heeft verloren. Reeds eerder was de Saarovereenkomst ver worpen door de Vrije Democraten, op één na de grootste partij van de coali tie en enkele leden van Adenauers eigen Christen-Democratische Unie. Keizer Haile Selassie is, ondanks zijn kleine gestalte hij is een stuk kleiner dan onze Koningin een indrukwekken de figuur. Dal zagen de op de perrons opgehoopte reizigers toen de monarch de trein verliet en op de loper naar de koninklijke wachtkamer de hand drukte van koningin Juliana. Het rijke donker blauwe uniform met de nauwe pantalon, de steek met de pluim van originele leeuwenmanen en de volle zwarte baard van de keizer maakten dat men onwille keurig moest denken, aan de bijnaam van de regeerder van Ethiopië: „de zege vierende leeuw van Juda". Stram en onbeweeglijk bracht de vorst saluut toen nadat, ook prins Bernhard hem bad begroet het Ethiopische volkslied door de Marinierskapel werd gespeeld woordje „bloed", want de tijd liggend tussen het ogenblik dat de Koningin en de Prins het perron betraden en het moment waarop de speciale trein stil hield en waarop de erewacht van Mari niers dus - met gepresenteerd geweer gereed moest staan was te beperkt om met alle acht regelen te worden gevuld. Met bedaarde passen en een traag dansende leeuwenmanenpluim ging de Keizer langs de erewacht, toen hij deze inspecteerde in gezelschap van koningin Juliana. Prins Brnhard, gekleed in het nieuwe gala uniform van. de luchtmacht, onderhield zich ondertussen met de zoon van de Keizer, Prins Makonner, hertog van "Hara en diens echtgenote, Prinses Sarah. "Dissen twee regenbuien door maakte keizer Haile Selassie zijn eozste.' rijtoer: Van hei Centraal Station naar hei konink lijk Paleis op do Dam. Voor de vierde Tot het einde toe werd dit vrij lange volkslied gespeeld. Zulks in tegenstelling tot het "Wilhelmus, dat enige minuten tevoren voordat de keizerlijke trein aankwam werd ingezet. Het Wilhelmus had het niet verder gebracht dan tot het De Belgische politie heeft drie re serve-generaals gearresteerd. Zij wor den beschuldigd van corruptie m ver band met de constructie van een Na- vo-oliepijpleiding die Belgische vlieg velden met de haven van Antwerpen verbindt. Het zijn Jules Maroye, ridder Paul Jacquet de Haveskesehe en Canaille Grimart. Twfee der generaals worden er van beschuldigd elk aan generaal Grimart een bedrag van 50.000 francs te heb ben betaald om een contract te krij gen voor het aanleggen van de pijp leiding. Reserve-generaal Jules Maroye. is mede-directeur van een onderneming, die een gedeelte van de aanleg van een benzine-aanvoerleiding der NAVO heeft uitgevoerd. De 59-jarige reserve- generaal Canaille Grimart was als ko lonel in actieve dienst bij het minis terie van Landsverdediging en in het bijzonder belast met het onderzoek van de aanbesteding van militaire werken. De arrestatie heeft grote beroering te weeg gebracht in militaire kringen te Brussel. Het Belgische parket behandelt deze zaak, omdat het militaire objecten be treft, met de grootste discretie, doch de Belgische bladen weten te melden dat kolonel Grimart de centrale persoon in deze knoeierijen zou zijn. Hij zou giften, oa. in de vorm van grote bedragen in geld hebben aangenomen van aannemers die ingeschreven hadden op de aanbe steding van belangrijke militaire werken zoals de „Pipeline" van de Navo en aan wie deze werken dan uiteindelijk gegund zouden zijn. De beide andere reserve-ge neraals zouden eveneens bij deze knoeie rijen betrokken zijn geweest. Volgens sommige kranten hebben deze hoge mi litairen zich niet alleen aan het aan nemen van steekpenningen doch ook aan verduisteringen schuldig gemaakt. De gearresteerden hebben reeds vol- weg van welvaart, ontwikkeling en vrij heid opstuwt. Wij hopen, dat de keizer hier een aangenaam verblijf zal hebben en dat het er toe moge bijdragen de politieke en economische banden tussen. Ethiopië en Nederland te versterken. Yoshida in de Yer. Staten Met de Queen Mary is de Japanse premier Sjigeroe Yoshida gisteren in de Verenigde Staten aangekomen. De premier vervult een goodwill missie en verklaarde bij aankomst niet over ne telige kwesties zoals economische bij stand te zullen praten tijdens dit be- goek. -- - ledige verklaringen afgelegd over hun handelwijze en verwacht wordt, dat op korte termijn nog een reeks andere bij* deze malversaties betrokken militairen en burgers aangehouden zal worden. Hoewel het burgerlijk parket tot nu toe met het onderzoek was belast, wordt aangenomen dat de zaak zal worden overgedragen aan de militaire gerech telijke instanties. J Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt bekend, dal op 21 October 1954 door de Indonesische regering aan de hoge commissaris der Nederlanden te Djakarta een nota werd overhandigd, waarbij ce door de hoge commissaris twee dagen te voren ingediende proiestnota in- sake da mishandelnig van een aantal Ne derlandse arrestanten werd afgewezen. In haar voormelde nota stelt de Indo nesische regering dat de Nederlandse nota van 18 October 1954 geen nieuwe kwesties naar voren brengt en dat zij in verband hiermede meent te mogen volstaan met een verwijzing naar de Indonesische nota van 8 October 1954. In dit verband vestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken er o.m. de aandacht op, dat de Indonesische regering blijkbaar geen ernst maakt met de met lichtvaardig door de Nederlandse regering gesignaleerde misbruiken bij de Indonesische politie Het ministerie van Buitenlandse Zaken ziet zich daarom genoodzaakt met betrek king tot de behandeling welke Neder landse arrestanten in Indonesië tot dusver hebben moeten ondervinden, thans alsnog het navolgende bekend te stellen: 31 Nederlanders, verdacht van lidmaat schap van een geheime organisatie tot steunverlening aan het bendewezen op West-Java, verblijven thans reeds langer dan acht maanden in voorarrest Het merendeel hunner zal zelfs binnen kort een jaar van zijn vrijheid zijn be roofd. Een aantal van de» arrestant»» bleek geestelijk noch lichamelijk bestand tegen de strenge isolering, welk» hun arrestatie met ïich bracht. In tegenstelling lot wegens criminele delicten voorlopig aangehoudenen werd hun practisch geen bewegingsvrijheid toegestaan. Langdurig verblijf in slecht geventileerde cellen is oorzaak, dal reeds drie arrestanten in ziekenhuizen moesten worden opgenomen, twee hunner in een psychiatrische inrichting verblijven en een zesde nog jeugdige arrestant tenge volge van de ondergane behandeling na zijn arrestatie zodanig psychisch en pby- siek is verzwakt, dat bij niet spoedig in grijpen in deze situatie voor zijn teven moet worden gevreesd. Uit volledig betrouwbare bronnen is gebleken, dat met name een te Bandoeng geplaatst Indonesisch inspecteur van po litie, daarin onder meer bijgestaan door de uit het proces Schmidt bekend gewor den getuige Tomasoa teen misdadiger, die reeds zfjn derde vonnis ondergaat, doch ten behoeve van het vooronderzoek in zake het „complot" Schmidt cs. tijdelijk buiten de gevangenis vertoeft) tenminste 22 Nederlandse arrestanten lichamelijk letsel heeft toegebracht casu quo doen toebrengen. Op het Meer van Bizerta is Dins dag een Frans militair watervliegtuig verongelukt Acht inzittenden worden vermist Een lid van de bemanning werd ernstig gewond. Damrak en Dam de kleurige eremasien en wuifden naast de vertrouwde driekleur de vreemde vlaggen: ditmaal de groen geel-rode van Ethiopië. En voor de vierde maal dit jaar verdrongen zich in het hart van Amsterdam vele duizenden mensen om hei kleurrijke schouwspel van de door commando's rijkspolitie ie paard geëscorteerde caleches te zien. Kranslegging De regen stroomde uit de lucht, maar het samengestroomde publiek bleef trouw wachten bij het Nationaal Monument op het Damplantsoen, tot de klok van de paleistoren elf zou slaan: het ogenblik, waarop de keizer van Ethiopië een krans zou leggen bij het gedenkteken. Precies op het vastgestelde uur verliet keizer Haile Selassie het paleis het was in tussen droog geworden en door een erehaag van studentenweerbaarheids- korpsen bereikte de hoge gast het monu ment. Bij het monument stond, stram in de houding, een erewacht gevormd door een peleton B.S. onder commando van de heer Th, Kok. Op de zwarte helmen glinsterden nog regendruppels. Terzijde stond de muziekkapel van de Amsterdamse politie, die direct na de begroeting, de nationale hymne van Ethiopië speelde. Nadat de Keizer de krans gelegd had rode en gele bloemen kwamen bfj de urn te liggen speelden de politiemannen een koraal. Dit gevoegd bij de volstrekte stilte, waarin hulde aan de gevallenen was gebracht, vormde het slot van de korte plechtigheid. Intussen was het op de Dam nog druk: de velen, die hier tegen half elf de. kleurrijke ontvangst van de Keizer had den meegemaakt, wilden ook zijn terug keer in het paleis aanschouwen. Wat de aankomst betreft: de Dam leverde weer het bekende en steeds weer boeiende decor voor statiebezoeken. Der traditie getrouw, kwam het hoge gezelschap even op het balcon en de Keizer, vriendelijk wuivend, ontving de jubelende hulde van de Nederlanders die zelfs tot op de peristyle van de nieuwe kerk te vinden waren. Ten Stadhuize Keizer Haile Selassie hield vanmid dag een klein zilveren scheepsmodel in' zijn handen: een model van een zeven tiende eeuwse Oost-Indië-vaarder, van het type waar eeuwen geleden een ge zantschap van Amsterdam naar zijn land kwam. Dit geschenk werd san hem aangeboden door burgemeester d'Ailly, tijdens een officieel bezoek aan het stadhuis, waarmede de Keizer de hoofdstad vereerde. Het is bedoeld als een symbool van de zeevaart en de luchtvaart, die Nederland en Ethiopië al sinds eeuwen met elkander hebben verbonden, met voor de eerste vroeger en voor de laatste thans als uitgangs punt de stad, waarin de keizer van daag vertoefde. In de met groen en bloemen ver sierde raadszaal" trof de keizer, na bij de ingang van het stadhuis door het College van B. en W. te zijn verwel komd, een uitgebreid gezelschap van autoriteiten, de Commissaris der Konin gin, de gouverneur van Amsterdam, en vele andere burgelijke en militaire ge zagsdragers, alsmede leden van de Rode Kruiscolonne, die destijds naar Abessinië ging. Burgemeester d'Ailiy heette de kei zerlijke majesteit en de twee keizer lijke majestteit en de twee lijke hoogheden in een in de Franse taal uitgsproken rede hartelijk welkom in de Nederlandse hoofdstad. Verder ingaand op de oude banden tussen de beide landen herinnerde mr d'Ailly aan het gezantschap, dat in 1697 van Amsterdam naar Ethiodië werd ge zonden, dat als geschenk voor de toen regerende monarch een carillon mee- Radio-Peking heeft gisteren gemeld, dat communistische artillerie een beschie ting is begonnen van Chinese nationalis tische troepen op het eiland Joe Kiang Sjan, acht mijl ten Noorden van de Tatsjen-eilanden bij de zuidkust van de provincie Tsjekiang. De beschieting begon nadat Maandag communistische vliegtui gen Tatsjen gebombardeerd hadden. Volgens het tijdschrift Newsweek ver toeft de uit Italië afkomstige atoomge leerde Bruno Pontecorvo, die in 1950 uit Groot-Brittanniëmaar de. Sowjet-Unie uitweek, op het ogenblik in Tibet, waar hij uraniumiagen bestudeert Een padvihderstroep te Edgware (Engeland) heeft dezer dagen aangifte gedaan-van een" bijzonder soort 'dief4 stal nL dat iemand hun troephuis had gestolen. -Het troephuis, een montagegehoxrw- tje van 24 meter lang en ruim zeven meter breed, was in de nacht eenvou dig verdwenen. Weerrspporten «as O jij max Neenl aitfeL hedaneehtend 1 mar 9 Ij Statiën •3 a temp Weer 0 a gt*t 14 tray Helsinki nevel N '4 3 S3 Stockh, geh. bew. NNO 2 2 02 Oslo geta. bew. Windst. 3 0.4 ECopeah. zve. teew. ZZW 4 S 1 Londen geh. bew. 8 O Atiam getcbew. WNW 8 10 0.7 Brussel mist ZW 4 7 0 Parijs geh. bew. NW 2 9 0 Bordeaux nUst ZO 2 9 0 Grenoble regen half bew. Windst. 7 OJ Nioe KW 5 11 0 Warschau nevel ZW 2 6 0 Berlijn motregen ZW 3 8 02 Frankfort mist ZZW 3 6 0 München regen ZZW 2 8 Zilricb nevel ZO 2 8 Genève mist Windst. 7 0 Locasn» regen Windst. 13 0 Wenen mtet Windst. S 0 Innsbruck motregen WZW 2 4 0 Rome geh. bëw. Windst. M 0 Bondskanselier Adenauer is vanmorgen van zijn bezoek aan de V.S. in Duitsland teruggekeerd in een Amerikaans militair vliegtuig, dat via Parijs naar Bremen ge vlogen is. Adenauer was vergezeld van de Ameri kaanse hoge commissaris James Conant Onmiddellijk na zijn aankomst ging Adenauer per auto naar Oldenburg om de uitvaartdienst voor dr. Hermann Ehlers bij te wonen. Adenauer heeft de nacht in Parijs doorgebracht, nadat zijn vliegtuig ten gevolge van de mist een landing had moeten maken. Generaal Fulgencio Batista is Dins dag tot president van Cuba herkozen verklaard na een Maandag gehouden verkiezing, die door vele aanhangers van zijn tegenstander dr. Ramon San Martin geboycot werd. Dr. San Martin, de candidaat van de Revolutionnaire Partij, had zich tegen deelneming aan de verkiezing uitgesproken, aanvoerend, dat er geen waarborgen waren voor een vrije stem ming. voerde, soortgelijk aan dat van de Oude Kerk en de Zuiderkerk. die deze mid dag de rijtoer van de keizer naar het stadhuis ihadden begeleid. „Als bevestiger van banden, zowel van oude als van nieuwe", zo ging mr. d'Ailly verder, „zult gij in de geschiede nis met ere worden genoemd, en het is voor ons land een voorrecht, in de loop der eeuwen waardevolle.banden met uw rflk te hebben mogen onderhouden". De burgemeester memoreerde, hoe een Solt van sympathie van Nederland "aar Ethiopië is uitgegaan toen dit rijk in 1935 in een gruwelijke oorlog werd get dompeld, hoe een Nederlandse Rode- Kruis expeditie toen te hulp is gesteld, en hoe thans Nederlanders mogen be hulpzaam zijn bij de opbouw van Ethiopië. Ten slotte sprak hij de wens uit dat het volk van Ethiopië onder de bezielen de leiding van zijn keizer in aantal en welvaart zal mogen groeien, en een steunpilaar zal mogen zijn in het gezin van de volkeren, alsmede een voorbeeld van wijsheid 'en beschaving.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1