Keizer van Ethiopië in Rotterdam Democraten in de meerderheid Met een boogje Vlotte stapelloop van werf van L. Smit en Zn. Wet op belastingverlaging wordt begin 1955 ingediend Minister Van de Kieft over inflatie en revaluatie Bezoek aan Kinderdijk en Rotterdam Thee weer duurder Herziening weelde-tabel Rondvaart door zonnige havens Massa-arrestaties Zienswijze van de regering Stembus in Amerika DONDERDAG 4 NOVEMBER 1954 Keizer Haile Selassie morgen naar Eindhoven Twee kinderen omgekomen door kolendamp TWAALFDE JAARGANG No. 2918 Weerbericht Goede vaart SALUUTSCHOTEN OVER DE MAAS Amerihaanse verkiezingen Keizer benoemd tot Grootkruis M.W.O. Rl Nederlandse hulp voor Zuid-Italië \h Naar het A.N.P. uit vakkringen verneemt zijn met ingang van gisteren de prijzen van alle thee soorten met 8 cents per pakje van 100 gram verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van de aanhoudende hausse op de we- reldtheemarkt. In de koffieprijzen is geen verandering gekomen. (Van cmze speetaie verslaggever) HET gouden muntstuk, dat Z.K.M. keizer HaSïe Selassie I van Ethiopië vanmorgen in de kleine handen van Marjon den Hartog stopte, lachte haar toe. Het meisje kreeg dat van de keizer, nadat zij even tevoren de sleepboot „S'hegnew" op de werf van L. Smit en Zn., aan de Kinderdijk te water had gelaten. De kleine .Marjon had de hoge gast een fraai kJedn model van deze voor Ethiopië bestemde sleepboot aangeboden en daarvoor beloonde de keizer haar. Daarna maakte Marjon zich snel uit de voeten en die keizer zette zijn bezoek voort aan de werf en de machinehallen. Rede van de heer L. C. Smit Rotterdam heeft keizer Haile Selassie, de sympathieke kroondrager van Ethiopië, met zijngevolg, Koningin Juliana en Prins Bernhard welkom geheten op de brede Maas. Stoomfluiten van vele schepen, gejoel van oorlogsschepen en een en twintig knallende saluutschoten klonken vanmiddag even na twaalf uur over de golvende levensader van de tweede stad. des lands, toen het Koninklijk jacht „Piiet Hein de Waalhaven uitvoer en de gepavoiseerde torpedo-boot jager H.M.'s Evertsen in zicht kreeg. Het jacht maakte een korte vaartocht langs de dokken van de Droogdokm aatschappij en de werven van |W Ut on Fijenoord en keerde daarna naar de Maashaven terug. Het gezelschap De Keizer was vandaag in een eenvou dig donker costuum gekleed. Hij droeg een demi en was blootshoofds. In. zijn gezelschap vertoefden zijn zoon Prins Kaonner en enkele ministers van Ethi opië. Van de zijde van de Nederlandse regering was aanwezig, prof. dr. J, Zijl stra, minister van Economische Zaken, de vice-admiraal Rost van Tomtirtgen en de particuliere secretaris van Z.K.H. Bernhard, dr. F. A. de Graaff. Keurige zwaai Onder vele boera's van 'het Droogdok- personeel maakte de Piet Hein rich, hier na los van de walkant en voer de Waal haven uit. De vorstelijke bezoekers-had den tijdens de korte vaartocht wel bij zonder mooi weer. Een vrolijk herfst zonnetje bescheen het water van. de Maas en de vele schepen, kranen en wer ven aan de waL Fier wapperde de ko ninklijke standaard in het topje van de mast. Keizer Haile Selassie, Koningin Ju liana en de Prins hadden zich op het aohterdek van de Piet Hein opgesteld, toen het jacht langs de twee oorlogsbr#- --f? til doms van de Kon. Marine voer, de lil 'f:'i Zie verder pagitm 77 ~'7! DE Democraten hebben bij de verkiezingen in de Ver. Staten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, veroverd en ze zijn waarschijnlijk ook in de Senaat de meerderheidspartij geworden. De onofficiële einduitslag van de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden luidt: Republikeinen 203 (oud: 219), Democraten 232 (oud: 215), een meerderheid van 29 voor de Democraten dus (oud: 4 voor de Republikeinen). In het oude Huis zat 1 onafhankelijke en waren vier vacatures (1 Republikeinse en 3 Democratische). De Democraten 'hebben waarschijnlijk met een enkele stem de meerderheid in de Senaat, tengevolge van het feit, dat de Democraat Richard L. Neuberger volgens de vrijwel volledige onofficiële uit slagen van de strijd om de Senaatszetel van Oregon een voorsprong heeft op de Republikeinse senator Guy Cordon. De uitslag kan thans alleen nog door de officiële telling, waarvan de resultaten ongeveer 1 December bekend zullen zijn, een wijziging ondergaan. Een overwirming voor Neuberger betekent, dat als het beeld elders tot Januari, wanneer de nieuwe Senaat bijeenkomt, onge wijzigd blijft, de Democraten over 48 zetels zullen beschikken. De onafhankelijke senator Wayne Morse heeft het voornemen te kennen gegeven o»m met betrekking to<t de kwestie van de organisatie van de Senaat met de Democraten mee te stemmen, waardoor de verhouding dus 49 tegen 47 zou worden. ..«ui Rotterdam; Witte de Wlthstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No, 424510 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 1718 uur; Telefoon 115700 %.Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel, 1144D2 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2<"b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand, 6.75 Per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEDXtNG en Mr. K. VAK HOUTEN KC Vrije Volk-" heeft onlangs ge l-I reageerd op een artikeltje in ons blad getiteld „Theorie en practpc", waarin wij het standpunt van de PvdA in zake het bijzonder onderwijs aan de kaak stelden. Wij hebben het, naar het oordeel van Het Vrije Volk" natuurlijk weer he lemaal verkeerd gedaan. Tegenover de zeven gevallen, die mroaw" opsomt, waarin leden van de PvdA rich tegen ae bijzondere school twrfen, staan immers tientallen ge- «Ln, waarin de PvdA de bijzondere school heeft gesteund. Een ULO-school Groningen, een technische school m SE «n ULO-school in Leiden, verschillende scholen m Den Haag Clü. Maar daar wiP „Trouw" over en Pat Vrije Volk" vindt blijkbaar dat £jj daarom de PvdA in een vals dag licht plaatsen. Nu moeten wij allereerst opmerken, éat wil het een vreemde wijze van ar gumenteren vinden, indien iemand z»n te wijzen OP de goede daden, die hij verricht heeft. Als Het VrijeVoQc" de PvdiA wil «üveren van een blaam in dezen, zal bet niet op de goede, iM^-opde keerde daden m moeten gaan. Wij «gelden bet Wad daartoe m de »We- eenheid door die verkeerde daden aan te duiden. Maar „Het Vrije Vo&f loopt daar met een boogje omheen. |ET merkwaardige is echter, dat |"y de goede daden van de PvdA, waarvoor ,»Het Vrije Volk" rich 20 op de bom slaat, juist bet verkeerde van het PvdA-standpunt in zake het bij zonder onderwijs nog accentueren. Het eigenaardige van deze steun aan het bijzonder onderwijs door de PvdA k namelijk dit, dat die steun eerst dan en juist daar gegeven wordt, waar inan rich er van te voren van vergewist heeft, dat de bestaande neutrale school door oprichting van een bijzondere school van hetzelfde type geen «shade aal Ifjdien, Heeft men- die garantie ge kregen, wat in grote gemeenten vaak atet aullk een grote toer is, dan stemt men voor. Vandaar, dot men bet togeoetenwiren door de PvdA veelal daar vindt, waar bet gaat om de oprichting von regio nal# scholen, zoals in Friesland. Het risico, dat de'neutrale schooi loopt fcéj oprichting van een bijzondere is daar, in die gevallen, veel ©cuter. Dat de door „Het Vrije Vo®tf* aan gegeven voorbeelden veelal in grotere gemeenten voorkwamen, is niet toe vallig Daar te de minste schade voor de neutrale school te vrezen. Het verweer van „Het Vrije Vcfflc", wel verre veui onze bezwaren te oot- zemw.-en, te derhalve een bevestiging van de verkeerde en voor het bijzon der onderwijs «ehadebp» politiek van de PvdA. ■mg IJ stea ïtiar daidel^; uit, <Set de W PvdA de voorkeur geeft aan de neutrale school en de bhristelylke, de bbsmèere school bij haar ten achter itelt. Hier te geen gelijtkstellmg, maar achterstelling van het b«5so«der 00- derwjjs. De uitvoering ven de padfieatte- gedachte wordt bij de PvdA onderge schikt gemaakt aan het belang van dfi_ openbare, neutrale school. Dat te de les van zowel de positieve als de negatieve gedragingen van de PvdA" Het gev al-Drachten heeft tiet weer eens duidelijk aangetoond. Daar moet „Het Vrije Vo&k" niet om heen-praten. Wij begrijpen best, dat dit niet in rijn kraam te paa kamt als er propa ganda voor de doorbraak gedreven moet wonden. Maar wij zijn zo vrij om deae saak toch maar duidelijk wit de doekjes te doen. Want hier blijkt hoezeer de door braak juist een gevaar betekent voor bet Christelijk onderwijs. Het gaat nog niet 10 rauw toe ah in de dagen, dat de schoolstrijd begon. Maar men is zeer duidelijk bezig de klok terug te draaien. Hetgeen voor een „progressieve" partij een kwalijke zaak is. keizer Haile Selassie liet schip te water De Keizer van Ethiopië zal morgen overeenkomstig de oorspronkelijke plannen. met de hertog en de her togin van Harar een bezoek aan Eind hoven brengen. Koningin Juliana en prins Bernhard zullen de hoge gasten vergezellen. Het gehele gezelschap gaat per vliegtuig naar Eindhoven. Gisteravond zijn in Amby bij Maas tricht twee kinderen van respectieve lijk 1 en 5 Jaar tengevolge van kolen dampvergiftiging om hel leven Beko men, Toen dc vader, de heer K., wonen de aart de Hagenstraat, gisteravond thuis kwam, trof hij zijn vrouw en de twee kinderen in bewusteloze toe stand aan. De kinderen waren niet meer te redden. De echtgenote werd naar het Ziekenhuis St. Annadal te Maastricht overgebracht. Haar toestand is. redelijk wei. Vooral, vernomen hebbende dal dit historische contract vaste vorm geeft aan de eerste bestelling voor de bouw van scheepseenheden, welk getekend1 werd als gevolg van een beslissing van Uwe K.M., is deze Industriële Handelscombi natie Holland zich zeer wel beiwust ge weest van de grote eer waarmede Uwe K.M. aldus Nederland in het algemeen en zijn scheepswerven in het bijzonder, voor de ogen van de gehele wereld heeft willen onderscheiden. Derhalve is -onze Maatschappij uiterst trots op dit bewijs van vertrouwen en grijpt deze gelegenheid aan, om U haar zeer diepgevoelde erkentelijkheid te be tuigen. De vier destijds bestelde havensleep boten hebben zich geleidelijk aan ontwik keld, zodat een van hen, „Auraris" ge naamd, proefvaarten maakt, en de twee de eenheid „Snegnew" genaamd, op het punt staat te water gelaten te worden. Dit betekent dat deze twee eenheden weldra uitgerust zullen zijn om op eigen kracht de overtocht van Nederland naar de haven van Massawa in Eritrea te on dernemen. De twee andere sleepboten welke de namen zullen dragen „Metchal" en „Tstek" bevinden zich nog onder con structie op de hellingen. In dit vergevorderd stadium van het werk is het bijzonder verblijdend dat het Uwe Majesteit heeft mogen behagen de kantoren/ de 'hellingen en de werkplaat sen te bezoeken., -waar Öe sleepboten ontworpen en gebouwd zijn. Ik ben er zeker van dat deze vier sche pen ruimschoots in staat» zullen zijn rich van hun hoge missie in Eritrea, diensten te bewijzen aan de-scheepvaart, .te kwij ten. Dat zij een lang en werkzaam leven mogen hebben in vrede en dat zij aldus zullen mogen 'bijdragen" tot de ontwikke ling van de havens van Eritrea", zo be sloot spr. Na deze offociële ontvangst werd naar de werf aan de overzijde gewandeld. Keizer Haile Selassie werd hier uitgeno digd de sleepboot „She-gnew" te water te laten. De traditionele fles met cham pagne bengelde reeds bij de voorrijde ■van het schip en met een kleine hand beweging liet de keizer daarna het lint vieren, waaraan de fles was bevestigd. Terwijl de champagne in rijke mate over de boeg stroomde, zette het schip zich langzaam in beweging. 'De fabrieks sirenes loeiden, de honderden arbeiders, die van dit grootse ogenblik getuige wa- Iren. hieven een drie werf hoera aan. Keizer Haile Selassie staarde met strakke ogen naar het langzaam verdwij nende schip. De sleepboot proefde even het water en daarna gleed de Shegnew de wijde' rivier op. Be Shegnew is een. van de vier sleep boten, die in Nederland werden gebouwd. Binnen niet al te lange tijd zullen deze schepen officieel aan Etiophië overge dragen worden. Na dit plechtige gebeuren maakte de keizer een rondgang over de fabrieks terreinen en bezichtigde hij de machine hallen. In de haven lag de sleepboot „Auraris" gereed. Met deze boot werd de hoge bezoeker gedemonstreerd hoe het trekken geschiedt. Keizer Haile Selassie was zeer inge nomen met deze uitgebreide voorlichting. Hij liet zich in de hallen van véle werk stukken op de hoogte stellen en stellig had hij nog langer in. Kinderdijk willen Weersverwachting, geldig- tot Vrijdagavond, ENKELE BUIEN Iets minder koude nacht. Wisselend bewolkt met enkele buien. Matige tijdelijk krachtige wind m hoofdzaak tussen Zuidwest en West. Ongeveer de zelfde middagtemperaturen. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H, J. S. BRUINS SLOT De belangstelling voor het bezoek van deze hoge gast was overweldigend. Langs de wegen, die van Alblasserdam naar Kinderdijk leiden, hadden zich ve le nieuwsgierigen opgesteld en een luid gejuich steeg op, toen tegen half elf de keizerlijke stoet naderde. Voor het kantoorgebouw va» L. Smit en Zn., stond burgemeester H. R. Nie- borg van Kinderdijk en Nieuw Lekker- land. Hij riep de keizer een hartelijk welkom toe en vervolgens begaf het ho ge gezelschap zich naar de directieka mer van de N.V. De heer L. C. Smit hield hier een begroetingsrede in de Franse taal. „Het is met de meest eerbiedige gevoe lens van hoogachting en vreugde, dat L. Smit en, Zn„ handelend uit naam van de zes leden van de Industriële Handeis- conrbinatie Holland. Uwe Majesteit be groet en welkom heet op deze scheeps werven. In de hoedanigheid van directeur van deze industriële onderneming ben ik bij zonder verheugd op deze plaats aan Uwe K.M. van Ethiopië onze grote erkente lijkheid te mogen betuigen voor dit be zoek, hetwelk officieel de uitzonderlijke belangrijkheid aantoont van het scheeps- bouw-contract dat Zijne Excellentie, Uw 'Vertegenwoordiger in Asmara, ons ver laden jaar toevertrouwde. (Van een onzer verslaggevers.) Aan boord van de Piet Hein bevonden rich de keizer van Ethotië. zijn zoon. Prins Markonnen. hertog van Harar, diens echtgenote Prinses Sarah, KM. Ko ningin Juliana, Z.K.H. Prins Bernhard, de minister van Economische zaken. prof. dr J. Zijlstra en de burgemeester van Rotterdam, mr. G, E. van Walsum. Ver voor het tijdstip, waarop de kei zerlijke' gast en de leden van het Ko ninklijk Huis aan de -hoofdingang van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, werden verwacht, had. zich hier een grote menigte verzameld. Een blij gejuich stèeg op, toen twee hofauto's van paleis 'Soestdijk, waarin gezeten waren Konin gin Juliana. Frinsese Sarah en Prins Bernhard, de poorten van de R.D.M. bin nenreden. .Ook de honderden arbeiders van de Droogdok Maatschappij op de ka den en op de schepen in de haven wuif den de hoge bezoekers hartelijk toe. Op de walkant, vlak voor de pla?^ waar het jacht „Piet Hein" In het >vo„. zonlicht voor vertrek gereed lag, waren ter begroeting aanwezig de burgemeester van Rotterdam, mr. K. P. van der Man- dele en de directeur van de R.D.M., ir. K. v. d. Pols. De verwelkoming was al- HET Amerikaanse volk heeft d® republikeinse president Eisenho wer verrijkt met een democratisch# meerderheid in het Huis van Afge vaardigden, terwijl de positie der Re publikeinen in de Senaat, voor het minst twijfelachtig te geworden, vp#r pover bekend is op het ogenblik, dat wij dit schrijven. Uit een oogpunt van internationale politiek is deze ontwikkeling stellig niet schadelijk te achten. En hoe pre sident Eisenhower er uit binnenlands politiek gezichtspunt ook over moge oordelen, voor rijn buitenlandse poli tiek zal hij er geen last van hebben. Immers ligt de buitenlandse politiek: van Eisenhower, als het er op aan komt, veel meer in de lijn der demo craten dan in die van een groot deel der republikeinen in wier gelederen het oude isolationisme nog geenszin# uitgestorven is. Wij menen dan ook, dat er voor Ame rica's bondgenoten in de oitelag van deze verideamgen geen reden tot droef heid te. H.M. de Koningin heeft de Keizer van Ethiopië benoemd tot Ridder Groot kruis in de Militaire Willemsorde. In verband met de jongste golf van terreur zijn gisteravond in verschillen de delen van Algerië ongeveer honderd verdachte personen gearresteerd. Onder hen bevindt zich een groot aantal lei dende figuren uit de Algerijnse nationa listische partij. In zijn memorie van antwoord aan de Tweede Kamer betreffende de fi nanciële beschouwingen over de begro ting 1955 wijdt minister Van de Kieft uitvoerige beschouwingen aan de aan staande belastingverlaging. Over het tijdstip van de belasting verlagingen zegt de minister, dat ge- zichtspunten van actue el-conjuncturele aard grond opleveren voor uitstel van de belastingverlagingen. Daartegenover staat, dat andere overwegingen er sterk voor pieien de voorgenomen verlagin gen, met name van- de inkomsten- en Minister Van de Kieft wijdt in zijn antwoord op de financiële begrotingsbe- senouwitsgen van de Tweede Kamer een beschouwing aan de zienswijze van de regering inzake het inflatie- en reva- luatic-vraagstuk. Zijn conclusie is. dat tot een autonome Wijziging van de wisselkoers slechts in extreme omstandigheden kan worden overgegaan. Deze omstandigheden wor den thans bepaald niet geacht aanwezig w zyn, Een zodanige wijziging van de waarde van de gelegenheid grijpt im- fiers dieo in vele economische betrek kingen. Zeker voor een land als het onze. dat ten zo groot deel van zijn welvaart ont went aan het verkeer met het buiten land, is het handhaven van onverander de wisselkoersen van eminente beteke nis. In het binnenland noodzakelijke aan passingen dienen in beginsel niet te Worden tot stand gebracht met behulp van wijziging in de wisselkoers. Het ver sachten van b.v. bepaalde gevolgen van ten huurverhoging door een verhoging 9an de koers van de-gulden moet een volstrekt onjuist beleïd worden, geacht. Indien hiertoe eenmaal zou worden overgegaan, zou de wisselkoers voort durend een element gaan vormen in de discussies over loon- en huurronden en prijsbewegingen, waardoor grote onze kerheid zou worden geschapen. Afgezien van het genoemde belangrijke principiële bezwaar tegen niet strikt on vermijdelijke aanpassingen van de wis selkoers, doet men goed, de doeltreffend heid van revaluatie als middel tot het verhogen van de reële inkomens, niet te overschatten. Er bestaat allerminst ze kerheid, dat de door revaluatie moge lijke verlaging in guldens van de im- portprijzen onder de huidige conjunctu rele omstandigheden, geheel of overwe gend ten goede zou komen aan de uit eindelijke afnemers. Aan de andere kant merkt de minister op dat. nu ten gevolge van een toene mende bedrijvigheid een verdere stijging van het nationale inkomen optreedt, een verdere stijging van de geldhoeveelheid geenszins een verontrustend karalcte* be hoeft e hebben. loonbelasting en van de koslprijsver- hogende belastingen, zo spoedig moge lijk te effectueren. Het zijn deze laat ste overwegingen, waaronder ook de gedachte van een synchronisatie vanj de belastingverlagingen en de hogere gezinsuitgaven voor huishuur een be langrijke plaats inneemt, welke dei regering bij monde van de minister president uiteindelijk in de Kamer] hebben doen verklaren dat ze er naar] zullen streven, dat de belastingverlich tingen z'o mogelijk eerder dan 1 Janu ari 1956 zal kunnen tvorden geëffec tueerd. Voo-opstelende, dat de In het oog gevatte belastingmaatregelen en huur verhoging een samenhangend geheel i(jn, vertrouwt de regering de wet in de aanvang van het volgende kalen derjaar te kunnen indienen, opdat de maatregelen nog in de loop van 1955 in werking kunnen treden. De minister deelt mede, dat in het belastingprogramma een voorstel voor een herziening van de weeldetabel en van de tabel van vrijgestelde goederen zal worden opgenomen en dat bij de herziening van de tarieven van de loon- en inkomstenbelasting de regering een matiging van de progressie over de ge- Hele zijn, alsmede een verhoging van de belastingvrije minima voor ogen staat. Gaarne zegt de minister toe bij de komende belastingherziening ook de gerechtvaardigde belangen van de mid denstand niet. uit het oog te zullen verliezen. De minister is ten volte doordrongen van de moeilijke omstandigheden, waar in ook dat deel der zg. vergeten groe pen verkeert De Nederlandse regering heeft beslo l ten vijftigduizend gulden beschikbaar tel stellen voor leniging van de nood die irf Zuid-Italië te- ontstaan" door tfe waters j Hoadra-mp. vertoeven. Maar de verdere afwerking van het programma van de dag dwong hem van de Nederlandse scheepsbou wers afscheid te nemen. Dank bracht de hoge vorst aan de le den van de directie, de heren L, en D. L. H. Smit voor deze zo spontane ontvangst. Nauwelijks kon de hofauto, waarin de keizer even later plaats nam, zich een weg banen door de dichte drommen be langstellenden, die zich voor de poorten van de scheepswerf hadden verzameld. Langzaam zette de stoet zich daarna in beweging en via Alblasserdam werd naar Rotterdam gereden, waar de keizer een bezoek bracht aan de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. lerhartelijkst en na de ontvangst begaven onze Vorstin en Prinses Sarah zich di rect aan boord. De Prins onderhield zich nog enige tijd met de drie autoriteiten. Koninging Juliana was gekleed in een bruine bontjas en droeg een blauwe ja pon niet een hoedje en handschoenen in dezelfde kleuren. Prinses Sarah droeg een groen-grijze mantel. De Prins satpte even later opgewekt met zijn donkere overjas over de arm aan boord van de jpiet Hein. Het" duurde" niet" lang of éér» twééde gejuich kondigde de komst van de keizer van Ethiopië met zijn zoon aan. !h vier auto's arriveerde het hoge gezelschap om vijf over twaalf aan de Waalhaven. Prins Bernhard verwelkomde de keizer met zijn zoon en men begaf ridh na de begroe ting aan boord van het jacht. „De Buy ter"- en de .„Bvertsen^ -q. Ondanks de wisseling van meerder- held en van de voorzifterszetels der commissies in het Huls van Afgevaar digden, is de uitspraak van 'de kiezers over de regering van Eisenhower min der duidelijk dan de Democraten ge hoopt hadden. Bjj de vorige tien tussen tijdse verkiezingen voor het Congres heeft het verlies van de party die aan de macht was gemiddeld 40 bedragen. Dit Is thans lager,- De Amerikaanse regeringsleiders ho pen te kunnen rekenen op de steun van beide partijen bij de tenuitvoerlegging van hun buitenlands politiek program ma, ondanks de winst die de Democra ten hebben geboekt Een van de gevolgen zal wellicht zijn, dat het voorstel var. Eisenhower om de invoerrechten te verminderen en ook op andere wijze de buitenlandse handel met de V.S. te bevorderen, opnieuw in behandeling genomen zal worden. Het Republikeinse Huis heeft dit voorstel tij dens de afgelopen zitting van het Con gres ter zijde gelegd. De Democraten, die thans in het Huis de meerderheid krijgen, zijn over het algemeen voor vermindering van de invoerrechten. Ook het buitenlandse detensieprogram- ma zal door het Huis waarschijnlijk op nieuw in behandeling genomen worden. President Eisenhower heeft in het afge lopen jaar de delensie-uïtgaven ver minderd en het accent van de Ameri kaanse strategie gelegd op de atoom wapens en massale vergeldingsmaatre gelen, wanneer het communistische blok een oorlog zou durven beginnen. De Democraten stonden sceptisch tegen over de vermindering van de uitgaven en hadden evenmin veel op met de mas sale vergeldingsmaatregelen. ïn acht van de 33 Amerikaanse staten, waar een nieuwe gouverneur werd ge- kozenï hebben de Democraten deze post ■op de Republikeinen veroverd. Het gou verneurschap is van grote politiek# b*. tekenis. s.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1