Openlijke opstand van de nationalisten Ook meerderheid Senaat democratisch Keizer Haile Selassie waardig ontvangen in Den Haag INDONESISCHE BENDE OP NIEUW-GU1NEA Adenauer's moeilijkheden ONGERUSTHEID IN PARIJS D' SPANNENDE STRIJD IN DINER IN HOTEL DES INDES Grof schandaal TWAALFDE JAARGANG No. 2919 Weerbericht T' Hulp van buiten voor rebellen Staking op het „Oranje m.s. Mariniers zetten achtervolging in VRIJDAG 5 NOVEMBER 1954 I Democraten werken samen met Eisenhower Jules Moch rapporteert over Parijse accoorden Prof. Soepomo sprak met Eden Storing op baanvak Zwijndrecht Barendrecht VIRGINIA CIGARETTES Famêus for Generations De Democratische Partij heeft bij de verkiezingen in de Ver enigde Staten zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden de meerderheid behaald. Het is de eerste keer in de geschiedenis van Amerika, dat de democraten bij een zogenaamde mid-termver- kiezing er in slaagden in beide colleges de overwinning te behalen, wanneer zij niet aan de regering waren. (Van een onzer verslaggevers) Den Haag heeft het keizerlijke gezelschap gistermiddag op waar dige wijze omvangen. Deze ontvangst geschiedde geheel m de stijl, welke behoort bij 's-Gravenhage als nationaal regeringscentrum en internationaal diplomatiek middelpunt. Het bezoek van keizer -Haile Selassie, zijn zoon de prins van Harrar, zijn schoondochter, prinses Sarah, koningin Juhana en prins Bernhard besloeg slechts het laat ste deel van de tweede dag van het verblijf in Nederland. Maar de wijze, waarop Den Haag, in al zijn facetten, van de burger tot de minister-president toe, deze hoge gasten een hartelijk welkom be reidde, was ongetwijfeld een der hoogtepunten van de Nederlandse reis der Ethiopiérs Een ontvangst ten stadhuize, een diner m Hotel des Indes en tenslotte een ontvangst door de ministerraad in de Ridderzaal waren de drie onderdelen van het programma voor Den Haag. En juist dit drietal delen onderstreepte zo volkomen de betekenis van de stad in nationale en internationale verhoudingen. 99 Nog 27.784 samenwoningen in Rotterdam Mohammedaanse Broeder schap-vraagt wapenstilstand In Des Indes Rotterdam: Witte de Wïthstraat 30 Telef. 115700 (4 IJ Postbus 1112 Postgiro No. 424511 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 Gravenhage Huvgensplein 1 Postgiro 4248S7 Redactie- Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon S7882 rtonnementsprijs 52 cent per week, f 2,26 per maand. 675 per kwartaal Losse nummers 13 oent Verschijnt dagelijks Ttotu<A Directie: C. A. KLUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond. VEEL BEWOLKING Veel bewolking met plaatselijk enige regen. Over wegend matige wind, in hoofdzaak Zuidelijk. De zelfde of iets lagere middagtemperaturen. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT OEN het EDG-verdrag getekend was( hadden zowel de Duitse als de Franse regering binnenlandse moei lijkheden om het verdrag ra hun land aanvaard te krijger,. Het is toen Bondskanselier Aden auer geiukt de Duitsers mee te krij sen en de Duitsers maakten daarmee Ln gelukkige geste tegenover de Franse houding. Wint Frankrijk bleef aarzelen en het verdrag op de lange baan schuiven om het tenslotte af te wiïzeD* Op het ogenblik beleven wij met de jeeoorden van Parijs iets soortgelijks. Weerom is er 'n beide landen dei ning Maar het is op het ogenblik zo, dat de deining m Duitsland het sterkst l' Behalve de socialistische party voe ren twee partijen, die tot Adenauers coalitie behoren, op<positie tegen het accoord over de Saar. Dat gaat dus niet »zeer tegen de eigenlijke actoorden van Parijsde intrede m da Navo, de Westerse Unie en het herstel der Duitse souvereiniteit, maar tegen bet speciale accoord tussen Frankrijk en Duitsland, dat betrekking heeft op de Saar. Het is niet noodzakelijk, dat deze oppositie roet in het eten gooit. Het schijnt, dat het accoord over de Saar niet met een tweederde meerderheid behoeft te worden aangenomen. De beide coalitiegenoten van Adenauer, souden zich dus verondersteld, dat de CDU, die in de Bondsdag de meer derheid heeft, in haar geheel voor het Saar-accoord stemt zonder het ge heel der verdragen in gevaar te bren gen tegen het Saar-accoord kunnen stemmen, indien zij slechts hun stem uitbrengen voor de eigenlijke accoor den. N een artikel m de Times wordl dit gedrag van de beide coalitie genoten van Adenauer toegeschreven aan de begeerte om zieh tegenover de successen van Adenauer en zijn party by de publieke opinie binnenslands een goede naam te verwerven als par tijen, die opkomen voor het Duitse Saargebied. Zulk een appel op natio nalistische instincten doet het natuur lijk altijd goed. Al sou dan de zaak gered worden, 5 «5 merit de Times terecht op, deze gang van zaken is toch wel zeer be treurenswaardig. Nu Duitsland na bijna tien jaren bezetting in de yj der vrije volken terugkeert, Is een goede sterke centrale regering veer ge- wenst Het feit, dat twee coalitiegeno- ten in dit belangrijke tijdsgewicht om weinig verheffende redenen rebelleren tegen hun coalitieleïder is een slecht begin. HET is duidelijk, dat de oppositie in Duitsland zakelijk volkomen «igeli.k heeft. De politiek van de Bondskanselier is een klinkend succes geweest. Geaccep teerd als gebjkwaardig bondgenoot var de overwinnaars, volkomen souverein met een eigen leger, dat is wat Aden auer mee thuis bracht. En wat staat daar tegenover? Het aanvaarden van een Saar-accoord, dat aan Frankrijk de economische voorde len laat, die het daar reeds verworven had. Zou er in Duitsland één verstan dig mens zijn, die werkelijk meent, dat er op dit gebied iets anders uit de Frans—Duitse onderhandelingen te halen zou zyn geweest? Voor het ove rige wordt het Saargebied binnenlands volkomen zelfstandig en wat de bui tenlandse politiek betreft wordt het ge-europeaniseerd en komt het onder contrile van de Westerse Unie. En by dit alles gebeurt er hier niets defini tiefs, maar komt de zaak bij het even tuele vredesverdrag weer open te hggen. Men kan moeilijk anders zeggen dan dat ook dit onderdeel vooral gezien de grote voordelen, die er voor Duitsland tegenover staan, zeker acceptabel is. Er is natuurlijk voor de Duitse na tionale trots iets m. dat 'n beetje moei- hjk is. Maar de test van de verdra gen komt die nationale trots wel zo veel in het gevlij, dat men daar moei lijk met reden over kan vallen. En daarom is de oppositie van Aden auers bondgenoten zulk een weinig verheffend gedoe. De socialisten zijn net eender, maar die zijn in Duitsland tl sinds jaren consequent in de boos heid. Maar nu sluiten de liberalen en de vluchtelmgenparty zich op dit punt daarbij aan. Ecgrijpen die Duitsers niet, dat rulke dingen de naam van Duitsland «norm schade doen in het buitenland? De oude Bondskanselier is ijlings te- higgekeerd uit Amerika. Eensdeels vanwege het plotselinge overlijden van de ook door ons be keurde Bondsdagpresident dr. Ehlers, de leider van de Protestantse sector in de CDU. En andersdeels om zijn coalitiegeno ten eens de levieten te lezen. Moge hij bij hen het nodige verstand en hegrip ontmoeten. Senator Lyndon Johnson, leider der "euwe Democratische meerderheid in -8 Senaat, heeft gisteravond, nadat Mr de laatste verkiezingsuitslagen het £evest>Sd, dat de Democraten in r' Huis van Afgevaardigden en in .7 Senaat de meerderheid hebben «kregen, verklaard dat de Demo- /atische afgevaardigden „irf aan- °cMijke mate" met de regenng- «enhower zullen samenwerken. Modern Algerijns leger slaags met Fransen De vrocgeie minister van Defensie m Frankrijk, Jules Moch, een kiachtige tegenstander van de Duitse herbewape ning, is door de commissie van Buiten landse Zaken van de nationale vergade- ung aangewezen om het lappoit van de commissie ovei de Paiyse overeen komsten tot opneming van Duitse troe pen in het beste! van de Westelijke de fensie op te stellen Volgens zyn vrienden heeft Moch zich m het openbaar met uitgelaten over de Paiyse accooiden, doch gezien zyn hou ding in het verleden kan worden ver wacht, dat hy zich er tegen zal verzetten. De nationale vergadering zal van 14 lot 17 December over de accoorden debatteren, de Raad der republiek waar- scbynlyk tn het begin van het nieuwe jaar. De Indonesische ambassadeur m Lon den, prof. dr. Soepomo, heeft Donderdag op zijn verzoek een onderhoud met de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Eden, gehad. Het onderhoud had waarschijnlijk be- tiekkmg op de kwestie-Nieuw-Guinea, aldus A. F. P Prof Soepomo zal van daag naar New Yoik veitrekken, waai de kwestae-Nw -Guinea op de agenda van de Algemene Vergadering der V N. staat E acties van terroristen hebben zich m verschillende delen van Algerie ontwikkeld tot een openlijke opstand tegen het Franse bestuur. In allerijl gemobiliseerde Franse eenheden van tanks en infanterie hebben gisteren slag geleverd met zwaar gewapende benden Algerijnse en Tunesische nationalisten, die zich verschanst hebben in het onherbergzame hoogland. Volgens de Franse gouver neur-generaal zijn gisteren drie kleme steden op de nationalisten heroverd en werden 138 verdachte personen gearresteerd Tegen het vallen va avond hadden de opstandelingen echter nog steeds tenminste tv utelstellingen m handen. De bericht» uit Algiers hebben in Frankrijk grote ongerustheid verwekt. Volgens de Franse autoriteiten beschikken de rebellen in het gebied van het bergplaatsje Foum Toub over een duizend man. Franse militaire leiders menen dat men ten minste twee divisies nodig zal hebben om dc terroristen uit hun posities te verdrijven. Het „Algerijnse leger van Allah" is uitgerust met granaten mach-megewe- ïen. matters, spnngfieids en walkie- talk.es Het is zo goed benapend. dat het wel hulp van buitenaf moet heb ben ontvangen. Advertentie .■Royal Derby" 20 FOR f L- De strijd om de Senaat was uiterst spannend, daar de uitslag tot het laatste ogenblik onzeker was. Het eind was. dat de democraten 48 ze tels behaalden en de republikeinen 47. Verder werd één onafhankelijke gekozen, Wayne Morse, die heeft verklaard zich by stemmingen bij de democraten te zullen scharen. De verhouding wordt dan 4947. In de oude Senaat zaten 46 democraten, 49 lepublikeinen en 1 onafhankelijke, In het Huis van Afgevaardigden hebben de democraten een meerder heid van 29 stemmen. Zy zullen m het nieuwe Huis 232 zetels bezetten (oude samenstelling 212), tegen de republikeinen 203 (oud 218). In het oude Huis zat bovendien één onaf hankelijke, terwijl er vier vacatures waren één republikeinse en drie democratische4 In diölomaüeke kringen m Parys is veiklnard, dat Frankrijk wellicht het» nemen van economische maatre gelen tegen Egypte zal overwegen, als geen stappen worden ondernomen om spoedig een einde te maken aan de uitzendingen van radio-Cairo waann de verzetsactiviteit in Nooid-Aftika woidt aangemoedigd Het Franse ministerie van Buiten landse Zaken v.lde geen commentaar leveren op dit bei cht. Het centrum \an de beet sonde on rust is gelegen ra een uitgestiekt ge bied van bergen, wouden en ravynen op ongeieer 60 mul ten Zuiden van Constantine. De Algerijnse „bandie ten", zoals de nationalisten door ae Fransen genoemd worden, hebben zich hier met steun van Tunesische fella- gha's, die m Algerie binnengedrongen zyn. op strategische plaatsen ingegra ven. Donderdag verluidde, dat zes leden van de lufwacht van de Bey van Tu nis met hun wapens zyn gedeserteeid. Men vermoedde, dat zn naar de ver zetslieden waren overgelopen. Ondanks aanvallen van steike Fran se infanterie-eenheden en van vlieg tuigen houden de rebellen verbeten stand in het gebied van Portes de Fer. Schei pschutters. verschanst on de beigtoppen, nemen de Franse mfante- riecolonnes onder vuur, welke opmar- scheren naar verscheidene stadjes die reeds sinds Maandag van de buiten wereld zyn afgesneden De autoriteiten zoeken nog steeds naar een groep van 12 Franse padvin ders die in de bei gen kampeerde toen m Alg'eis oo dertig plaatsen opstan den uitbraken. Een eroeo van 36 jonge vrouwelijke toeristen, die vermist we'd, i» gisteren gevonden. Allen waren gezond en wel. Yf. dr Komnmii en k H. I'nn\ liernhard behjhen de lojuiil door burgemeeaer Sc bokking in het oude \tadhtif mingeboden litho's inn John jYfarlm Hernat:. HET verhaal, oat de Nederlandse regering gepubliceerd heeft over de wijze waarop de Indonesische po litie Nederlandse gevangenen mishan delt, spreekt voor zichzelf. Natuurlijk on [gent de Indonesische regering de zaak. Maar voor ïedei. die zich realiseert, iat de Nederlandse regering altyd bij zonder omzichtig omgaat mei de Indo nesische regering en er steeds op uit u jewoest alles na t= laten waardoor aan Nederland verstoi mg van de goede verhoudingen zou kunnen worden ge weten, moet het duidelijk zyn, dat het nu wel volkomen de spuigaten uitge lopen is en dat d° regering over een grondige kennis van zaaen beschikt als zij het over deze wanbedryven heeft Het ie een gruf schandaal. E=n schandaal, dat herinnert aan de ergste politiemebhoden van Japanners »n Nazi's En aan de gruwelykheden die door sommige nohtie-ins'aTities aan ïene zijde van het ijzeren gordijn wor den bedreven. Ben en ander is een typische demon stratie van d« ontwikkelingsgang der Indonesische republiek. Geboren uit d« collaboratie me« Japan is zij »P weg naar de communistische heilstaat. Het is goed, dat de zaak nu open ec bloot op tafel ligt Want in de Ver enigde Naties, waar vriendelijk pra tende Indonesische diplomaten Neder land een stok. tussen de benen probe ren te steken, raag men deze wanda den, haar oorsprong en de bedoelingen die men er mee heeft, wel op haar juiste waarde scnat+en. En dat geldt in het bijzonder de Verenigde Staten van Amerika. Naar wij bij informatie bij de Nederlandse Spoorwegen te Utrecht vernamen is hedenmorgen omstreeks tien mimiten voor half elf even ten Noorden van het station Zwijndrecht in het treinstel dat om 9.28 uur uit Eindhoven naar Amsterdam was ver trokken, kortsluiting in de stuur- stroom opgetreden. De trein bevond zich toen by Oud- Zwijndrecht, is daar op een inhaal- spoor gezet, gerepareerd en wederom in de richting Barendrecht ver- txokken. Op het baanvak Zwijndrecht Barendrecht is daarna opnieuw een defect opgetreden. De daarachter komende trein heeft het defecte treinstel opgeduwd naar Barendrecht en daar op een zijspoor gereden. Deze trein had om 10.40 uit Rotter dam C S., om 11.08 uit 's-Gravenhage, om 11.44 uit Haarlem, moeten ver trekken teneinde om 11.58 uur in Amsterdam aan te komen De reizi gers uit deze trein zyn in Barendrecht overgestapt. Zij hadden een ver traging van anderhalf uur, de daarop volgende trein een vertraging van een uur. De vertraging in de andere treinen zal geleidelijk minder worden. Hoezeer in Rotterdam de woningnood nog dringt kan worden afgeleid uit het feit, dat op 1 Juli van dit jaar het aan tal samenwoningen 27.786 bedroeg en dit getal op 1 October, dus drie maan den later, nog slechts met twee was verminderd. De Mohammedaanse Broedei schap heef,* de Egyptische regering om een .wapen stilstand" veizocht De waarnemende ..opperste gids". Abdel Kader Auda, die is opgesloten in de militaire gevangenis van Cauo. heeft een boodschap gezonden aan piemier luitenant-kolonel Nasser, waarin hy voor stelt „de vijandelijkheden tussen de Mo hammedaanse broeders en het legei te beemdigen". Auda zegt ook dat besten diging van de strijd „een ernstig gevaar zou zyn voor de toekomst van Egypte" Auda verzond zyn boodschap 28 Octo ber jL aan Nasser, een fotografische weeigave er\an is gisteren in het dagblad „Al Goemhoerya", spreekbuis dei lege ring, vei schenen In een redactioneel commentaar op de boodschap van Auda wordt gezegd dat deze een „list" is, .bedoeld om de lege- ung en het volk te bednegen" en de Mohammedaanse Broederschap in staat te stellen „haai pogingen, om de macht in Egypte aan zich te trekken, vooit te zet ten," De Hagenaars hebben zich bij het bezoek van de keizer van Ethiopië met onbetiugd gelaten Hun geduld werd m de late middaguren op de proef ge steldHet vastgestelde programma gaf aan, dat de aankomst aan de grens der gemeente tussen kwart voor vijf en vijf uur zou vallenmaar het werd on geveer een half uur later voor de b' geleidende Rijkspolitie cn de keize- hjke stoet by de Broekslootkade arri veerden Langs de route door Den Haag. welke dwars door het centrum leidde, stonden duizenden nieuwsgie rigen en bij het passeren van de ver- hchte auto's hieven zij een enthousiast gejuich aan Verlicht Den Haag Keizer Haile Selas=ie heeft Den Haag "ezien in de duistere avonduren. Maar Te zyner eie was de stad niet duister en sombeiOp veie plaatsen waren \ersie- nngen aangebracht oa bestaande uit uaggemasten met de rood-geel-groer.e vlag "van Ethiopië en elders was een indrukwekkende \erhchtmg opgesteld, welke niet naliet mdruk te maken. De klok in de toren van het oude stadhuis aan de Groenraarkh waar de ontvangst van de Keizer en zijn gevolg plaats vond, begon om kwart over vijf le luiden en de lintelende klanken weer klonken in het rond tot de hofauio's voor het bordes stilhielden. Dit oude stadhuis had voor deze dag een prach tige versiering gekregen. Rondom aan de gevel pronkte een fraaie bleemen- schat van chrysanten en hel bordes geleek een bloementuin. Ook het inte rieur was schitterend. Rode en rose rozen, anjers, begonia's en dahlia's in totaal duizenden stuks, waren met zorg aangebracht in de hal en in de kamer van burgemeester en wethouders. In hel Stadhuis By aankomA in het stadhuis ontving prinses Sarah uit handen van de zeven jarige Josias van Aartsen, zoon van een wethouder, een bouquet bloemen, ter wijl een zoon van wethouder Dettmeiier, de tienjarige Diederik, bloemen aan bood aan de Koningin. Na de begroeting door de burgemeester en het college van wethoudeis nam het gezelschap plaats op een tydslyk bordes in de mtd- enhal, waai vyf zetels gereed stonden, het midden zat de Keizer, links van ?m nam de Koningin plaats en echts v an hem de Prms. terwijl de buitenste zetels bestemd waren voor prins Mar- konnen en prinses Sarah. Burgemeester Schokking, gestoken m zijn ambtscostuum, meld onmiddellijk daarna zijn begroetmgsrede, waarbij hij wees op de plaats van Den Haag m het nationale en internationale bestel en zyn vreugde uitsprak over de Komst v?n de Keizer. „Onze bewondering", aldus de burgemeester, „voor de verlichte lei ding van Uwe Majesteit bij de verdere ontwikkeling van Uw land wordt tot uitdrukking gebracht door het geschenk, dat het gemeentebestuur U wil aanbie den." Dit geschenk bestond uit de vol ledige verzameling litho's van John Martin Bernatz, welke hy in 1852 van het land en volk van Ethiopië maakte. Keizer Haile Selassie beantwoordde deze lede met een in het Amharisch uitgesproken toespraak. „Er zyn ra de seschieüems weinig wootden". aidus de Keizer, „die zozeer met de ontwikkeling van het internationale recht verbonden zyn ais juist Neaeiland en Den Haag. tVy denken daarbij aan het internatio nale Hof van Justitie, aan de perma nente tribunalen voor arbitrage en aan de ontelbare conferenties op internatio naal niveau, welke in uw edele stad (de Keizer gebruikte het woord hoofd stad) hebben plaats gevonden." Als blijk van waardering bood hij aan de ge meente Den Haag een siervoorwerp aan, bestaande uit twee olifantstanden, welke verbonden zijn door een Rijksappel, twee spiezen pn een schild. Het Palesti makoor, onder leiding van Antoon Maessen. zong vervolgens de Psalmen 90 en 138. volgens de bewer king \an J P. Sweelinck. De burge- .meester stelde hierna de leden van de [gemeenteraad, die de ontvangst bu- woonden, aan de keizer voor. De vorstelijke gasten gingen naai de aangrenzende voormalige vergader kamer van B. en W om de geschenken te bezichtigen, zij nadden onmiddellijk de grote belangstelling. Nadat ver versingen waren aangeboden en de voistelyke gasten hun handtekening geplaatst hadden id het gastenboek ran de gemeente vertrok het gezel schap met ver voor zes uur Langs Gravenstraat, Buitenhof, Bin nenhof, Korte Vijverberg, Lange Vij verberg en Kneuterdijk door het regeringscentrum werd naar Hotel De „Oranje", die om 1 uur, geheel volgeboekt met passagiers, uit de Amsterdamse haven naar Djakarta zou vertrekken, moest vanmiddag ten gevolge van een geheel onver wachte staking in de haven blijven liggen. Naar wy van de directie van de Stoomvaart Maatschappij „Nederland" vernemen,'maken de ruim 200 Indo nesische bedienden bezwaar tegen het huidige rouleringssysteem. Hun actie betreft volgens de directie geen directe loonkwestie, Volgens de directie van de „Neder land" is in deze staking geen Neder landse vakbond betrokken. Aan boord van de „Oranje" ge droegen de passagiers zich nogal laconiek. Men haakte zich over het vertrek weinig ongerust, al begreep iedereen, dat dit zeker enige uren vertraging zou worden. Na precies twee uur onderhandelen is het geschil tussen de Maatschappij „Nederland" en de 220 Indonesische bedienden, dank zij de bemiddeling van de heer Sjafei van het Indonesi sche Hoge Commissariaat bijgelegd. Naar wij van de directie der Maat schappij „Nederland" vernemen zal het geschil verder in georganiseerd over lég tussen werkgevers- en werkne mersorganisaties m Indonesië tot alge hele oplossing worden gebracht Aan boord van het schip werd om tien over twee voor d" passagiers om geroepen, dat het rek van de „Oranje" was vastgesteld op 3 uur vanmiddag. Des Indes gereden. Langs deze route waar opnieuw veie Hagenaar» ston den, kregen de gasten ecu mdruk van de betekenisvolle, historische plekjes van Nedeiland. De Koningin en de Prins begaven zich naar het paleis aan de Kneuterdijk, terwijl de keizer en zijn zoon en schoondochter zich in het hotel terugtrokken in hun kamers. Om acht uur ving in Des Indes ccn diner aan, dat keizer Haile Selassie aanbood aan Koningin en Prins. „Het was my een genoegen", aldus de keizer in zyn toespraak aan het diner „het vorig jaar ZKH de prins der Nencrlan- den aan mijn keizerlijk hof te ont vangen. Ik reken het mij ciaarom tot een eer, zowel als een genoegen per soonlijk een tegenbezoek tc kunnen afleggen. Daarbij wil ik getuigenis af leggen van myn hoogachting voor Uwe Majesteit en Uwe Komnklyke Hoog heid en van mijn bewondering voor Uw mooi en fascinerend land, "dc ge- chiedenis van Europa setuiPt w- de belangrijke bijdragen, die het Neder landse volk gedurende vele eeuwen aan de bis* irische ontwikkeling heeft gebracht en zij getuigt bij herhaling van dappere strijd voor handhaving van de onafhankelijkheid van vo ke ren, die, zoals Ethiopië, voor deze on afhankelijkheid hebben moeten vech ten". De keizer eindigde zijn toc-praak met een heildronk op vorstin, prins der Nederlanden en natie. T7 EN woordvoerder van het ministerie van Overzeese Rijksdelen J heeft medegedeeld, dat in de tweede helft van October op Zuid west Nieuw Guinea in de omgeving van de Etna-baai in prauwen 48 Indonesische militairen geland zijn, behorende tot het 25ste regi ment infanterie. De militairen kwamen vi.i Dobo uit Ambon. Ze trokken, na de kampong- bevolking gemolesteerd te hebben, het binnenland in. Eenheden van de mariniers zetten de achtervolging in. Een der prauwen wist te ontkomen. De bende is thans verspreid, met achterlating van munitie, voedselvoorraad [en verschillende documenten. De achtervolging duurt voort.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1