ARBEID en gemeenschap sa1Ttd Weer besprekingen over de Saar? w Keizer Haile Selassie Tannhaiiser Met bloemen versierde zaal mmy Het „Uniehuis" in Den Haag begin deze maand betrokken Keizer van Ethiopië had nosr een drukke ochtend Wendde beroofde zakenman zicli tot de Duitsers? ;«g»8l« ADENAUER DEELS GEZWICHT Parijs schijnt nog niet happig NoVemlercampagne Luchtvaart op het programma Op aanwijzing drie verdachte mannen in bezetttingstijd doodgeschoten Niet zomaar praten met Rusland VIERDAG 6 NOVEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2920 Weerbericht IETS va. S«M Gekocht als geschenk voor H. W. Tilanus Oost en West waren het voor het eerst eens Noodweer in Marokko Mendès-France stelt vertrouwenskwestie Opzienbarende verklaring van ex-politieman V WESTELIJK ANTWOORD: UL Directie a- Witte de Withstraat 30 Telet. 115700 (4 1.) postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtcndjenst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 rraveriiase: Huvgensplein 1 Postgiro 424S67 «S.Gravennag-Re(Ja-tieTcl tl5892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 352569 «Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon S7832 chnnnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, f 675 P®c kwartaal - Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks IHoum- c. A. KEüNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zondagavond, REGEN Veel bewolking met op de meeste plaatsen regen. Overwegend matige wind, aanvankelijk zuidelijk, later draaiend naar noordelijke richtingen. Lagere middagtemperaturen, Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT O O _,.T televen thans een tijd van eco- W nmische welvaart, maar dit mag TnÏ luiten voor de gebreken, 0tlS «an onze samenleving lijdt. Wei- - i» er dat wij de gespannen kans is de voikeren uit «A0UdinSe^i verüezen: met inge- het e°Ü z°u ..„igen wij van dal? t°t houden in de internationale da g bet gebeuren in je politiek. nt wij weten, dat daarmee n en'onze economische welvaart, xiiet 8lleen eer op het spel staat. aaar »og v volksleven echter zun Ook bmne_ Lgenstellingen, die on- jpanninged Aandacht waard zijn- it voortdurend houden zü Veor een bei»Jf^oaetne ontwikke- verband *n beidsTeven: een een- m „tin de samenleving, omdat *aal nauwste verband houdt de arbei h£t leven. In Neder- ®et de "L er de laatste tijd in ge land is men -r ^iet gebied van jlaagd dV,paen bfnnen zekere perken het arbeidsleven bmnen^ede js ge. je houden. iedere loonronde aan een zijden draad hangt. t ivt heeft vaak de schijn, alsofE d TT ET neeiv rondom H sociale spanning, due het arbeifkleven es^ Het IOu jeen van ?00P£>° 'an hoe het natïo- er tussen arbeiders en on- „ale inkomen deeId. Het zou derdaad zijn er d'e mentn Z niet in het loon of de winst. Zo- ÏSU de arbeider ais voor d.on dernemer moet de waarde van de ar beid gelegen zijn m de levensvervul- SeTeze "verschaft. Men moet lijn arbeid kunnen beleven als 4 waartoe men geroepen is. Een allereerste vereiste daartoe is, n zijn arbeid verricht in gemeen- «chap, d.w.z. in de ontmoeting met rijn medemensen. De zegen van de a beid Bgt niet in het geld, dat m het laatje komt, maar in de vestiging v harmonische betrekkingen tussen de mensen- Wanneer dit gelukt, is h met'de geldelijke kant meteen ookta iorde. En naarmate dit mislukt, ge«ft het geldelijk resultaat (wanneer h bereikt wordt) minder - bevrediging. Het Is nn eenmaal onmogelijk de htm- naar gemeenschap te stillen met EST-DUITSLAND wenst nieuwe besprekingen over het veel omstreden Saar-accoord, maar Frankrijk schijnt er niet onmiddellijk voor te voelen. Een mededeling van de Westduitse regering, dat volgende week waarschijnlijk in Bonn nieuwe Frans- Duitse onderhandelingen over de Saar-overeenkomst worden I gehouden, is gisteravond in Parijs officieel tegengesproken. Een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zei, dat volgens de Saar-overeenkomst „later" op bepaalde punten regelingen worden getroffen, maar dit wil niet zeggen dat het volgende week zal gebeuren, Het feit dat Adenauer zich voorstander van nieuwe besprekingen over het Saar- accoord heeft verklaard, betekent dat de Westduitse bondskanselier tot op zekere hoogte is gezwicht voor de storm van protest die zowel in als buiten zijn kabi net tegen de Saar-overeenkomst van Parijs is opgestoken. Twee partijen, die deel uitmaken van de Westduitse regering, de Vrije Demo craten en de Vluchtehngcnpartij. hadden immers laten weten dat zij tegen de overeenkomst zouden stemmen tenzij Adenauer verdere tegemoetkomingen van de Fransen* zou weten te krijgen. Deze tegemoetkomingen zouden in de vorm van speciale protocollen aan het Saar- accoord moeten worden toegevoegd. In de Westduitse regeringskringen is nu meegedeeld, dat Duitsland bij de komende besprekingen een „gezagheb bende uitleg" van zekere punten van de overeenkomst zal trachten te krijgen. Dit betreft bijvoorbeeld de vraag wat er met het Saargebied moet gebeuren als een Duits vredesverdrag te lang op zich laat wachten. Een Franse regeringswoord voerder heeft echter reeds verklaard, dat het Saaraecoord volgens de Franse rege ring geen nadere uitleg nodig heeft. Adenauer neemt het standpunt in dat de besprekingen over toet Saargebied nog niet definitief beëindigd waren. Een her vatting was volgens hem voorzien in de afspraken die in Parijs tussen hem en de Franse premier zijn gemaakt. 'De bondskanselier zou het vertrouwen heb ben uitgesproken, dat Mendès-France met hervatting accoord gaat. De besprekingen zouden, volgens Dun- se woordvoerders, in Bonn plaats hebben. Adenauer heeft in zijn kabinet verklaard dat ze gevoerd zullen worden door Her- bert Blankenhom. zijn adviseur voor de buitenlandse politiek, en waarschijnlijk door Jean-Marie Soutou, eerste particu lier secretaris van de Franse premier. sing van het coöperatie-beginsel in het bedrijf en ditmaal naar het schijnt met beter succes dan vroeger. Er be staan in die landen ongeveer vijftig verschillende bedrijven (voornamelijk in de metaal- en houtindustrie en in de landbouw), die op coöperatieve leest zijn geschoeid, d.w.z. die het eigen dom zijn van de gezamenlijke arbei ders, die daar werkzaam zijn. De oudste en grootste van deze arbeids gemeenschappen is de horlogekasten- fabriek Boimondau te Valence, een bedrijf waarin 180 personen werkzaam zijn en een kapitaal van 100 millioen francs is geïnvesteerd. De grondge dachte waarvan wordt uitgegaan, is dat de mens niet alleen productiefac tor is, maar dat de waarde van de menselijke persoonlijkheid ook in de productiesfeer tot ontplooiing moet komen. Een gezonde bedrijfsgemeen- schap, zo meent men, is de basis voor een doeltreffende samenwerking der bedrijfsgenoten in het productiepro ces. Het is onvermijdelijk, dat de pro ductie de mens vaak brengt in om standigheden, die ongunstig zijn voor zijn ontwikkeling als mens. De ar beidsgemeenschappen stellen zich ten doel, deze spanning te overbruggen. eer gelei. Wie voor het gemis van ge meenschap compensatie zoekt in het bezit van geld of goed, wakkert de honger naar bezit tot ki het oneindig aan. ALS stichtelijke Zondagslectuur kunnen velen deze soort van be schouwingen misschien wel waarde ren. Moeilijker wordt het evenwel, wanneer het gaat om de toepassing er van in de praktijk. Honderd jaar geleden, toen in de ons omringende landen de moderne grootindustrie had wortelgeschoten, stonden daar man nen op. die het pleit voerden voor so ciale hervorming. Zij constateerden, dat de moderne ontwikkeling van het arbeidsleven tot een toenemende ver vreemding van de mensen leidde. Zij wilden de gemeenschap tussen de mensen redden: daarover waren zij het eens- Maar over de middelen, die daartoe moesten worden toegepast, waren zij van zeer uiteenlopende opi nie. De één wilde de industriële ont wikkeling tegengaan- De ander be pleitte de instelling van publiekrech telijke bedrijfsorganisaties. Weer an deren zagen in verbruikscoöperatie of in productie-coöperatie heil. Sommi gen bepleitten krachtig ingrijpen van de overheid, om de kloof tussen kapi taal en arbeid te overbruggen. Een andere groep, tenslotte, wilde de klas senstrijd laten doorwerken, omdat al leen langs deze lijdensweg verbete ring mocht worden verwacht. Wij kennen de afloop. Er is wat geëxperi menteerd met de coöperatie-gedachte, maar deze experimenten mislukten. Geleidelijk aan zijn wij er aan ge wend, dat sociale hervormingen door de staat worden ingevoerd. Zelfs heeft dit er toe geleid, dat wij onwillekeu rig aan de staat gaan denken, wan neer wij over de gemeenschap spre ken. Terwijl toch de staat slechts één "i de vormen is, waarin de gemeen- iap tussen de mensen zich open baart- Als reactie op een al te ver doorgevoerde centralisatie wordt 'hans in Nederland geëxperimenteerd met de gedachte van de publiekrechte lijke bedrijfsorganisatie. De nadruk wordt dus in toenemende mate gelegd op het bedrijf en de bedrijfstak als arbeidsgemeenschappen. PjEZE herontdekking van de be- drijfsgemeenschap kan slechts worden toegejuicht. Zij komt ook daarin tot uitdrukking, dat de gemeen schapsproblemen binnen het bedrijf steeds meer aandacht van de bedrijfs leiding krijgen. Men spreekt dan van de mense lijke factor in het bedrijf. Vooral na de tweede wereldoorlog kan hier van een aanzienlijke vooruitgang worden gesproken. Minder bekend is evenwel, dat sinds de laatste oorlog in Frank rijk en Zwitserland interessante proe ven werden genomen met de toepas- D AARTOE wordt in het bedrijf on derscheid gemaakt tussen een beroepssector, welke is gericht op Ie productie, een sociale sector, die de sociale en culturele ontplooiing der individuen beoogt en een gemeen schapssector, waarin het persoonlijk contact tussen de leden en de besluit vorming over het welzijn der gemeen schap een plaats vinden. Om met het laatste te beginnen: alle meerderjarige leden (en hun vrouwen voor zover zij gehuwd zijn) hebben stemrecht op de algemene vergadering. Besluiten worden hier genomen met algemene stemmen. Om dit te bereiken, worden de vergaderin gen grondig voorbereid door discussie in wijkgroepen, waarbij de leiding tevens gelegenheid ontvangt de stem ming onder de leden te peilen. De leiding wordt door de leden gekozen; zij treedt periodiek af. DE kapitaalgoederen zijn in ondeel bare eigendom van de gemeen schap, Van het inkomen, dat het bedrijf oplevert, worden grote bedragen gere serveerd voor zelffinanciering. Het overige wordt verdeeld over de leden op grond van hun z.g. menselijke waarde, d.w.z. naar kwaliteit en hoe veelheid van de verrichte arbeid. Deze „menselijke waarde" wordt vast gesteld door eenstemmig besluit, dus met instemming van iedere betrokkene zelf. Bij de vaststelling van de be- roepswaarde (d.i. de waarde van de arbeidsprestatie voor het bedrijf) wordt rekening gehouden met de al gemene normen, die in het bedrijfsle ven gelden, met dien verstande, dat de hogere functionarissen minder ver dienen dan zij elders zouden kunnen, immers het hoogste inkomen bedraagt niet meer dan vijf maal het laagste, De arbeidsprestatie wordt met behulp van tijdstudies vastgesteld. Tot de menselijke waarde" behoort echter niet alleen de beroepswaarde, doch ook de sociale waarde van de arbeids kracht. Voor de vaststelling hiervan wordt rekening gehouden met verant woordelijkheidsbesef, karakter, intelli gentie, beschaving, gezondheid, alsme de met aard en hoeveelheid van ver richte sociale arbeid. Hieronder wordt verstaan alle activiteit, die bijdraagt tot vorming der persoonlijkheid (sport, studie, kunst e.d.). De sociale arbeid wordt gedeeltelijk in, doch grotendeels buiten fabriekstijd verricht. Ook huis vrouwen doen daaraan mee en ook zij ontvangen daarvoor een beloning. HET is niet mogelijk in dit artikel diep op de verschillende aspecten van dit interessante experiment in te gaan. Wie er meer over wil weten, leze de brochure, die het Nederlands Instituut voor Efficiency daarover dezer dagen het licht deed zien (Drs. E, C. H. Marx, De communautê de travail Boimondau, uitgave Ned. Inst, v. Efficiency, 's-Gravenhage). Naar het schijnt wordt hier een belangwek kende poging gedaan om in een con sequente medezeggenschap van alle medewerkers en in het verschaffen van gelegenheid tot ontplooiing van culturele activiteit een tegenwicht te scheppen tegen de geestelijke drainage, die de fabrieksarbeid dikwijls mee brengt. Een sympathieke indruk maakt het feit, dat de idee van coöperatie niet als een onfeilbaar middel tot politieke strijd wordt gebracht, maar in alle stilte de hand aan de ploeg wordt geslagen om de bestaande mo gelijkheden rustig van alle kanten te bezien en in de praktijk concreet te beproeven. Aan de sala-Dremière, die de Neder- ouverture te doen inzetten, waren nog landse Opera gisteravond in de Amster- dentallen nlaatsen m damse Stadsschouwburgheeft gegeven van Richard "Wagners ..Tannhauser". is bijzondere luister verleend door de aan wezigheid tijdens het laatste gedeel te - van Keizer Haile Selassie, Ko ningin Juliana en prins Bernhard. Toen Alexander Kranrehals in de orkestbak de dirigeerstok ophief om de Z.KM. Haile Selassie, heeft Vrijdag- nvond in de Amsterdamse Stads schouwburg ren gedeelte ,r<m een operavoorstelling Bijgewoond. zt>'< hier hei moment, tmarop HM.' de Koningin nan de ingang van de Schouwburg begroet wordt door de directeur, de heer Bendien, Z.KM. Haile Selassie betreedt her gebouw. slechts de enkele tientallen plaatsen in en nog enige in de nabijheid van de ko ninklijke loge onbezet De bloemtuiltjes op de balustrade ver rieden ten overvloede dat deze plaat sen niet leeg zouden blijven. De schouwburgzaal was langs de balustra den fraai versierd met grote bouquet- ten bloemen. Om 10.30 uur werden de keizer van Ethiopië en na hem koningin Juliana en prins Bernhard binnengeleid door de heer J. M. Honig, voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Opera, bur gemeester nu. Arn. J. d Aïlly en de heer J. M. Bendien, directeur van de Stadsschouwburg, die de vorstelijke gasten in de hal hadden verwelkomd. Het publiek keerde zich naar de vor stelijke personen, waarna eerst het Ethiopische volkslied en vervolgens het Wilhelmus werden gespeeld. De uitroep van de burgemeester „Leve hare majes teit" werd door het publiek met een driewerf hoera beantwoord. Prins M»vcr.r.en, prinses Sarah, hen alle leden van de eredienst en de gevolgen der keizerlijke en koninklijke personen en ten slotte alle genodigden, die deze avond mede aan het diner «.en paleize in Amsterdam hadden aangeze ten, bezetten de voor hen gereserveerde plaatsen. In het midden nam de Keizer plaats met aan zijn linkerhand H.M. de Koningin en prins Makonnen. Aan zijn rechterzijde waren gezeten prins Bernhard en prinses Sarah. Tot het ge zelschap behoorden ook de directie leden van de bedrijven die de Keizer dezer dagen heeft bezichtigd, o.w. wij opmerkten ir. F. Philips, ir. M. Damme sr.. de- heer Van Doorne en generaal AMet Karl Liebl (Tannhauser) eh Liselotte Thomamüller (Venus) als gas ten. voorts Gré Brouwenstijn '.Elisa beth), Jan van Mantgem (Walther von der Vogelweide), Sïemen Jongsma (Her mann), August Gschwend (Wolfram) enz., het koor onder leiding van Henk van Wielink en het ballet van de opera, in de costumes en tegen de decors van Emil Preetorius. en de mise en scène van Georg Hartmann, werd de première onder leid.ng van Alexander Krannhals uitgevoerd. Aan het einde van de opera brak een enthousiast applaus los, dat door het vorstelijke gezelschap werd inge zet Vervolgens verschenen alle mede spelenden ten tonele en werden talrijke grote bloemstukken en geschenken aangedragen. Onder langdurig en luid applaus werd tenslotte hel doek voor de laatste maal neergelaten waarna allereerst de vorstelijke personen en hun gezelschap de zaal verlieten. Prof. Dr. T. P. v, d. KOOY. Hat bedrag van 16740,40, inmiddels aangegroeid tot ruim 18000, hetwelk de heer H. W. Tilanus ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag door de leden van de Chrislelijk-Historische Unie uit hei gehele land werd aangeboden, heeft zijn bestemming gekregen. Mede dank zij deze bijdrage was het hoofd bestuur in staal om het pand Wasse- naarseweg 7 in Den Haag aan te ko pen. Sedert 1 November j.l. is hier nu het Uniehuis gevestigd. Niet het Tilanushuis, want. daarvan wil de jubilaris in 't geheel niet weten. Tenslotte is de naam niet belang rijk, doch alleen het feit, dat de Unie thans weer over een eigen huis beschikt. Ruim vijf jaar heeft men zich zo goed mogelijk beholpen op een ge huurde kamer in het perceel Prin segracht 40, een kamer, die tevens dienst deed als magazijnruimte, doch uiteraard niet representatief was. Dit is nu wel het geval. Voorlopig heeft men alleen de eerste étage lil gebruik: twee grote kamers en suite met serre en keuken, die eveneens als stencilkamer gebruikt wordt. Aan de straatzijde zetelt het eigenlijke bu reau, waar mej. Th. Vroegop, bureau secretaresse, drs. Joh. Boers, propa gandaleider en mej. R. Reitsma hun werkzaamheden verrichten. De achterkamer kan als vergader ruimte dienen, terwijl hier in grote kasten het propagandamateriaal van de Unie ligt opgeslagen. Foto's van dr. J, Th. de Visser en jhr. mr. A, F. de Savornin Lobman sieren de wand. Propaganda Voorshands ligt het zwaartepunt by de activiteit van het propaganda-bu reau in de propaganda. De admmisUa- tie komt op het tweede plan. Met de auto -.jeschenk van de leden by het 45-jarig bestaan van de Unie in het voorjaar, bezoekt drs. Boers de at- delingen. Deze week vertoefde hij in Zeeland. De kracht van de "Unie ligt nog steeds op het platteland, doch de actie wordt straks ook uitgebreid tot de grote steden. Men streeft naar een winst van 10.000 leden in dit seizoen. Dit moet zeker mogelijk zijn. als iede re Kiesvereniging haar schouders on der het werk zet. Zo werkt men gestadig voort. Ai- beidóe men enkele jaren geleden nog met één kracht, thans vinden doe per sonen hier op het bureau een dagtaak. Men rieo de buitendienst in het ieven. Een eigen Uniehuis. werd gekocht. Ruimte voor uitbreiding :s aanwezig, daar de parterre en de tweede etage, die momenteel door particulieren wor den bewoond, kunnen worden ont ruimd. In Januari hoopt men ec-n film apparaat aan te schaffen. En dan koes tert men nog één wens: een eigen bi bliotheek. Dc Algemene Vergadering der Ver enigde Naties heeft met algemene stem men een voorstel goedgekeurd, om ge heime besprekingen over de ontwape ning en een verbod voor kernwapens te doen houden. Het voorstel werd door het Westen en Rusland gesteund. Het was de eerste maal sinds 1946 dat Oost en West zich unaniem met een ontwapeningsvoorstel accoord verklaarden. Een krachtige wervelstorm heeft in de nacht van 2 op 3 November Zagora, Ta- hoenite en Mhamid, drie plaatsen ruim 300 kilometer ten zuiden, van Marrakesj in Marokko, geteisterd. Er zijn slacht offers te betreuren. Ir? het getroffen gebied viel in een nacht 79 millimeter regem dat is gelijk aan de totale hoeveelheid regen in die streek in 1953. Bijna 1.500 -woningen zouden zwaar be schadigd zijn, terwijl bruggen werden weggespoeld, en telefoonlijnen werden verbroken. EVENALS vorig jaar ontwikkelt de Chr. Vakbeweging in de Novembermaand een grootscheeps* propagandacampagne. Op tientallen vergaderingen zulle» de beginselen en de doeleinden van d« Christelijke Sociale Beweging worde» uiteengezet. Kort gezegd gaat het in de Christe lijk Sociale strijd om de bouw van een samenleving waarvan vrijheid en verantwoordelijkheid de hoekstenen vormen. Helaas gaan ook nu nog tienduizen den Christenmensen aan dit IdeaaJ [voorbij. In deze strijd kan echter geen man en geen vrouw worden gemist. Wij wekken daarom op de vergade ringen in groten getale te bezoeken- Meebidden, meedenken en meedoen zullen nu en in de toekomst onont beerlijk zijn. Enkele uren nadat Mendès-France gis teren door zijn kabinet was gemachtigd steeds met ontslag te dreigen wanneer de Nationale Vergadering zijn programma niet wenst goed te keuren, heeft de voort varende Franse premier hiervan reeds gebruik gemaakt. Hij stelde in «te Ka mer de vertrouwenskwestie, nadat een woordvoerder van de commissie van Fi nanciën had voorgesteld de begroting voor de P.T.T. te verwerpen. De stemming wordt Dinsdag gehouden. De premier loopt echter geen grote kans verslagen te warden. Daarvoor weten zijn tegenstanders te goed hoe populair Men dès-France in het land is. Een woordvoerder van de Westduitse re gering heeft verklaard, dat Frans-Westduitse besprekingen over de Saar-overeenkomst, die door bondskanselier Adenauer en de Franse premier Mendès-France getekend werd, de volgende week waarschijnlijk ln Bonn, zullen beginnen. Afgevaardigde Pierre BiUotte. een aanhanger van premier Mendes-Fran- ce, is thans door de commissie van Buitenlandse Zaken van de Franse Nationale Vergadering aangewezen als rapporteur voor de overeenkomsten, over de Westduitse herbewapening. Gen. BiUotte heeft, bekendheid ver worven door zijn boek over. de verde diging van het Westen. Bij kreeg 20 stemmen tegen de communist Maurice Kriegel-Vatrimont zeven, terwijl 10 afgevaardigden zich van stemming ont hielden. j Eerst had de commissie de oud-mi nister van defensie Jules Moch be noemd. Deze heeft de benoeming met aanvaard. Moch staat zeer wantrou wend tegenover elke voim van Duitse herbewapening. (Van een onzer verslaggevers) Keizer Haile Selassie had, alvorens hij zich naar Ede begaf om daar incognito het weekeinde door te brengen nog een drukke ochtend. In minder dan anderhalf uur hoorde hij vier redevoeringen aan, bezichtigde hij een Dakota van de K.L.M.- aerocarto en de Fokker fabrieken, en zag hij een demonstratie met het lesvliegtuig S-14. Dat de keizer vijf minuten te vroeg op het vliegveld aankwam was dan ook best te be grijpen. De vorst, die vergezeld was van koningin Juliana, prins Bernhard en de hertog van Harar, werd meteen na zijn aankomst ontvangen in de I.C.A.-hal, waar de directeur van de luchthaven, de heer U. S. M. Dellaert vertelde dat vier meter boven de startbanen in 1573 eengrote zeeslag is geleverd, waarvan een aan de wand hangende schets een beeld geeft. De president-directeur van de K.L.M., de heer I. A. Aler, zeide ver volgens dat de K.L.M. zeer geïnteres seerd is in het rijk van keizer Haile Selassie, en de mogelijkheden bestu deert, die zouden worden geboden door de exploitatie van een luchtlijn Een ex-poiitieman, lid van de beruch te ..Groep 100" in de bezettingsjaren te Rotterdam, zou een opzienbare verkla ring hebben afgelegd over een overval, die in het najaar van 1944 is gepleegd in de woning van de parfumeriehande laar P. L. H. aan de Bergweg te Rot terdam. Genoemde heer H.. zo wordt door de politieman beweerd, heeft destijds zo veel aanwijzingen in handen van de Duitsers gespeeld, dat kon worden over gegaan tot dc arrestatie van drie perso nen, die overigens niet al te gunstig be kend stonden. Zij zijn ulater voor het vuurpeloton gezet. Deze drie mannen hadden tijdens de overval op de heer H. een koffer gesto len waarin een bedrag van dertigdui zend guiden zat. H. zou zich later in verbinding hebben gesteld met leden van „Groep 10" en verteld hebben wie de overvallers waren. H is intussen voor de officier van justitie te Rotterdam geleid. Hier was slechts sprake van een drietal lieden, die niet alleen door de Duitse, maar ook door de Nederlandse politie gezocht werden in verband met de vele mis dadige praktijken, die zij uithaalden. Naar wij vernemen zouden zij behoord hebben tot een groep, die onder leiding stond van een gedeserteerde Duitse mi litair. die bekend stond als Helmut. Verdachte H. is op borgstelling vrij gelaten. Het onderzoek is thans in vol le gang en nagegaan wordt in hoeverre waarde gehecht kan worden aan de verklaring van de ex-politieman. De heer Kiaare, die 2 Januari 1*12 bij de toenmalige A.F.C. als volontair in dienst trad. werd 1 September 1919 aangesteld als algemeen procuratiehou der. welke functie hij op 1 Januari 1928 verwisselde voor de post van directeur der vennootschap. Sinds 18 Juli 1951 trad hij mede op als voor zitter van de raad van commissarissen. Een tweedaagse staking van politie en brandweerpersoneel op het vliegveld Shannon is gisteren, beëindigd. van of over Ethiopië. Hierna werd de Keizer, die daartoe zelf de uitdrukkelijke wens te ken nen had gegeven voorgelicht over de luchtfotografie en de luchtkartering. Uit hetgeen de directeur van de K.L.M.-Aerocarto N.V., de heer T. H J. de Bruyn zeide, viel op te rnaken dat er al besprekingen zijn geweest over eventuele luchtkarterin- gen in Ethiopië door de dochter onderneming van de K.L.M. De heer de Bruyn sprak tenminste de hoop uit dat aerocarto de eer zou worden gegund om in Ethiopië opnamen te mogen maken. Nadat dr. P. Burïngh, lector in de bodemkunde te Delft nog had ge sproken over de resultaten van lucht kartering, bezichtigde het hoge ge zelschap op het platvorm een Dakota van de K.L.M.-Aerocarto N.V. Vervolgens reed men met auto's naar de Fokkerfabrieken en daarna langs hangar 9, waar een Constel lation van dc K.L.M. geplaatst in het dok de bijzondere belangstelling trok van de keizer. Tenslotte werd voor de invliegloods e enaantal Fokker S-J4 bezichtigd, met een toestel is een korte demon stratie gegeven. In de Fokkerfabriek heeft keizer Haile Selassie o.a. de in aanbouw zijnde Fokker F-27 (Friendship) be zichtigd. Amerikaanse, Franse en Britse diplo maten xijn het te Londen in beginsel eens geworden over het Westelijke ant woord op het Russische voorstel van 23 October lot het houden van een conferentie van vier mogendheden over Duitsland. De drie Westelijke mogendheden zijn het er in principe over eens, dat het voorstel voor het onmiddel lijk houden van een dergelijke confe rentie afgewezen^ moet worden. Maar tevens willen zij* de deur open laten voor mogelijke besprekingen in. de loop van het volgend jaar. Een dergelijke conferentie zal ech ter ook in de toekomst alleen moge lijk zijn, wanneer het Kremlin zich be reid verklaart het vredesverdrag met Oostenrijk te tekenen en vrije verkie zingen in geheel Duitsland te laten houden. Dit zijn de twee oude voor waarden die het Westen ook in Sep tember al heeft gesteld. De heer B. Kiaare. president-com missaris van Esso Nederland N.V. is Dinsdagmorgen te zijnen huize op ö- jarige leeftijd overleden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1