i Ploegbaas^ won hoofdprijs van Johanna Stichting VAN BERKEL's MELK SIEBEL Bemanning van Prins Willem Y in vaderland HOUTMAN Gemeenteraad van Maasland bijeen Binnen half uur was Het schip onder water verdwenen r SCHIEDAM Bezoek aan tandarts had verrassend gevolg Cefa groeit voorspoedig Geraffineerde oplichting en verduistering Feestavond personeel Gemeentewerken Maasland S.G.-medewerkers krijgen feestavond aangeboden VLAARDINGEN KERKDIENSTEN Maasland Bur gemeesier opende nieuw winkelpand Hoek van Holland MAASSLUIS Geheel overrompeld TROUW Zaterdag 6 November I95 Advertentie TEKKO TAKS IN EEN KLEIN BADPLAATSJE Drie maanden geëist Korte Schiedamse Berichten Medische Zondagsdienst Schiedam Burgerlijke stand van Schiedam Advertentie JERSEY VESTEN (hooggesloten) ƒ15.95 JERSEY ROKKEN17.95 Visser ïjherirh ten Expositie „Centaur" Nieuwe nederlagen voor V.D.V. Geslaagde flitsavond Burgemeester Heusdem 17 November terug. Burgerlijke stand van Vlaardingen Klaproosdag 1954 ZWITSERSE HORLOGES H. BINNENWEG 227 - R'DAH Jubileum E. de Groot rootje" Gere' k"k; 9'M m Korte Vlaardingse berichten Veiligheid in 't bedrijf Ongeval in Buitenhaven J* Wilschut over het S.E.R.-ontwerp SS-aL',?' g .In Hoek van Holland worden er op attent gemaakt, dat de lessen van de E.H.B.O.-cursus op Don Prins Willem v. Oranje met vlag-halfstok Wil™. ,y Niels gezien In eenkort openingswoord waarmede de penningmeester van de afdeling Schiedam, de heer B. F. N. van den Hoek. de filmavond van de Cefa in „Irene" opende, zei hij bemoedigende dingen over de groei van het werk in de verdere omgeving. Nieuwe afdelin gen kwamen of zijn reeds opgericht in. Vlaardingen, Pernis, Delft en Oude We tering. Het aantal leden in Schiedam stijgt voortdurend. Singel 114—116 Schiedam Moderne kleine PIANO's le Klas merken, versch. uitvoering, matige prijzen - franco levering. In het grijze huisje van de Spoorwegen dat aan de Spoordijk bij Schiedam staat en waar ieder ogenblik de treinen voor- by denderen, woont een gelukkig gezin. De onderploegbaas bij de Spoorwegen, de heer A. C. van Mastrlgt, die daar met zijn vrouw reeds jaren lief en leed deelt, heeft de hoofdprijs gewonnen van de rebuswedstrijd van de Johanna Stich ting In Arnhem, Dat is geen kleinigheid, want deze bestaat uit een auto ter waarde van zesduizend gulden. De heer Van Mastrigt neemt het alles nog al rustig op. „Wij -weten nog niet wat wij met de prijs zullen doen," zegt hij. ..maar wij gaan bet geld wel in het nuishouden gebruiken, wanneer wij ten. mmste geld kunnen krijgen in plaats van de auto." Die auto heeft hij liever niét. Het grote nieuws hoorde de fami lie Van Mastrigt Donderdagmorgen, toen zij beiden van de tandarts kwamen. Die tandarts had naar hartelust geboord en getrokken in de gebitten en Van Mas trigt had juist tegen zijn vrouw gezegd, dat zo'n man hele hoge rekeningen mag uitschrijven. Bij zijn thuiskomst ver telden de buren dat de postbode een telegram had achter gelaten. Daarin stond: „U hebt de auto van Loesje ge wonnen''. Er werd een vreugdedansje rond de tafel gemaakt. Het is de eerste beer. dat het gezin aan de Spoorstraat 3 iets wint. De heer Van Mastrigt stuurt ai jaren alle mo gelijke rebussen in en doet mee aan De 35-jarige loswerkmen X S.. wonende le_ Schiedam, had een vrij geraffineerd middeltje toegepast om zich een extra- ij* te verschaften. Op 7 Augustus begaf hij zieh naar de aannemer GeeTe, bij wie hij in dienst was, en vertelde deze. dat een medearbeider, C, v. d. Graaf, die ook bij Geeve werkte, doch met vacaatie was. hem had gevraagd zijn weekloon in ontvangst le nemen en het dan aan v. 4. G. af te dragen. De aannnemer geloofde het verhaal en stelde aan S. het weekloon van v. d, G. ter hand, zijnde ƒ49,20. S. stak het geld in eigen zak, betaalde enige schulden ;en maakte de rest fris. Toen v. d. G. terugkeerde van zijn vacantie en zich bij zijn patroon vervoeg de om zijn loon in ontvangst te nemen kwam het bedrog aan het iicht. De be drieger had echter zo goed als niets meer over en wilde v. d. G. afschepen met "ƒ5.—, waarmee deze vanzelfsprekend geen genoegen nam. Toen werd de politie in de zaak gemengd. - Maar S. had nog meer op zijn kerfstok. Hjj had tevoren een radiotoestel, dat hij in huurkoop had gekocht van Erwig verkocht voor 110.terwijl het toestel nog op geen stukken na was betaald. Voor de politierechter gaf verdachte S. de tenlaste" gelegde feiten toe. Hij ver klaarde in moeilijkheden te hebben ver keerd en met de verkregen geldsbedragen schulden te hebben afgedaan. De officier van Justitie achtte een on voorwaardelijke gevangenisstraf nood zakelijk en eiste tegen verdachte drie maanden gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest. De politierechter achtte dit een juiste waardering' en vonniste conform. Gosl&agde zuster». Op 4 November slaagden In het Gemeente-Ziek en huis voor diploma A de volgende zusters: L. Keizer, r A. van der Plaat, E. J. Ch. M. van Son en A. Waanders. Het voorprogramma bracht 2 kleuren sie waren geiega ei dien nog twee straffen van 25 sub. 10 dagen De kantonrechter vonniste conform de eis, alleen de beklaagde die in het be zit was geweest van het oude geweer kreeg 30 of !2 dagen hechtenis zon der voorwaardelijke straf. De vuurwa pens werden verbeurd verklaard. Tekko bleef nu de held in hotel „De VVjjcie Blik' en de eerste rustige morgen na de scheepsramp sierde een groot boeket bloemen, van de directie en de gasten, de ontbijttafel van onze vrienden. „Zeg," stelde Terry voor. „Zullen we straks nog even naar het schip gaan kijken?" „Mmm, goed," antwoordde onze vriend kau wend, „Het zal er nog wel net zo bijliggen als gisteren, masr tve hebben dan tenminste een doel Bii de laatste woorden hoorden zij plotseling opgewonden stemme in de hal en direct hierop werd de deur van de eai,;.i van de eet7nai opengeworpen. Daar verschenen de directeur en e.» man, in wie onze vrienden direct de strandjutter Oer- kenden met wie zij de vorige dag gesproken hadri™ „Dames en heren", verklaarde de directeur plechtig er is vannacht iets vreemds gebeurd; het Chinese s'chia is weg." p Hdi-ertentii MEDISCHE DIENST. De medische dienst te Schiedam zai op Zondag 7 November worden waargenomen door de volgende art sen: J. van Buren, Buys Bailotsingel 72—76, .ei. EJ6SI, A. Q. C. Klomp. Ju!, van Stol bergstraat 3. tel. 69952 en W. X. O. Nijen huis. Burg. Knappertlaan 154. tel. 69880. Ge opend Is apotheek Fa. v. Westendorp. Sin gel 81, ook gedurende de avond- en nacht uren van de volgende week. OVERLEDEN: J van Geene, 1 dag; L de Korte, 35 j; J J v.d. Ameele, T3 jaar. GEBOREN: Riessio z v G M v.d. Roer en M Boran: Sylvia M d v A Kaope en A C Beljaars; Jasperina W d J H Baas en A L M Veltman; Christina M d v S v.d. Hoek en A E Cotnbrink; Anthooie H z v P H van Gent en J A Kot; Henrica M C d v J H A Zoetmulder en E M Blommesteijr*. ,ad kunnen bedwingen bij het zien van al dat lekkers, dat er in die winkel lag uitgestald. Schijnbaar zo voor het weg nemen... Verdachte verklaarde grote spijt te heb ben over het gebeurde. Het vonnis luidde, een geldboete van 30. bij niet betaling te vervangen door twaalf dagen hechte nis. De helft van deze straf werd echter voorwaardelijk opgelegd, als de stok achter de deur. De 38-jarige vrouw J. D„ wonende te Rotterdam, stond eveneens terecht we gens winkeldiefstal. Zij had op 11. Sep tember. ook in een winkel van Bas' vv d, Heijden te Schiedam, een flesje Moccana- kbffie, weggenomen. Ook deze verdachte demonstreerde veel spijt over het gebeur de, maar de officier van Justitie was van oordeel, dat een gevoelige straf op zijn plaats was en eiste een week gevangenis straf. De politierechter vonniste conform. Vaak is er reeds over gesproken alle Schiedammers die op enigerlei manier hebben meegewerkt de organisatie van het vacantiefeest van de Schiedamse Gemeenschap te doen slagen eens ge zellig bijeen te doen zijn. Het grote aantal medewerkers was echter steeds oorzaak dat men van de plannen af moest zien. Nu echter het eerste va cantiefeestlustrum' werd gevierd en de directie van Musis Sacrum de pas ver grote zaai gratis ter beschikking stelde werd besloten de S.G.-bijeenkomst nu wèl door te laten gaan. Op Vrijdag 12 November 's avonds om 8 uur zal dan door de Gemeenschap een programma worden aangeboden, verzorgd door Luc Willink's cabaretgroep „De Vuurpijl". Het zal zelfs de meest verwende be zoeker kunnen bekoren. Oud-Neder landse volkswijsjes krijgen gestalte op een wijze, die verrassend mag worden genoemd, schrijft het bestuur van de S.G. in haar uitnodiging. M££R DAN SCMi6t>Xr»scw na R DAM TEL.ac>07 Filiaal v. Cittersstr. 18. de Vohdellaan. Zij kwam daardoor botsing met het op de B.K. laan rijdende verkeer, werd op de grond geslingerd en moest met een schouderfractuur naar het gemeentelijk ziekenhuis worden overge bracht. Na daar behandeld te zijn ver voerde de G.G.- en G.D. haar naar huis. Dit is het eerste ongeval dat op de B. K. laan gebeurt na de openstelling. Advertentie IN ZWART EN 'MODEKLEUREN EXCLUSIEVE MODELLEN. GOK3P, SERVICE INT ER I EUR VERZORGING m*ub»lf>bri«1c: SCHERMLAAN 39, ROTTERDAM toonk*ffi«ri: MAT H EN6S5ER LAAN 247 137 }ur •rv«rinfl BUREAU VOOR BINNENHUISARCHITECTUUR SCHBVEN1NGEN, 6 Nov. Vangslberichten int zee: SCH 78 45 k uit h. v., 305 nog ba. Jen, 87 S0 k .n huis, 200 45 k n huls. 246 0 k. 254 17 k uit h. V].. 342 20 k uit h. vl„ 412 25 k uit h. vl„ 55 150 k n huis. 159 25 k uit h. vl229 weinig in 30 netten. 253 42 k. uit h. vL'. 105 25 k uit h. vl„ 104 35 k uit h. vl.. 332 37 k uit h. vl., 39 20 k. 201 20 k uit h. vl., 264 0 k. 181 0 kgisteren 323. 199 0 k gisteren 232, 32 60 k h huls, 40 17 k n huis. 49 0 k n huis, 51 0 k, 132 35 k uit h. vl., 233 12 k n huts, W IS k n huls, 262 15 k uit h. vl 2 17 k uit h. vl., 8 60 k uit h. vl.. 15 20 k* uit h. vl., 10 60 k uit h. vl., 25 20 k n huis. 30 27 k uit h. vl.. 35 5 k uit h. vl.. 37 0 k. 45 70 k, 69 10 k uit h. vl.. 130 10 k uit h. vl.. 210 0 k. 236 30 k uit h. vl.. 248 19 k n hu-is, 250 10 k uit h. vJ. 3i0 n huis, 312 10 k uit h, vl., 399 10 k n huis, 1» 3 k uit h. vl.. 35 50 k. 107 O k uit h. v)„ 353 1 k uit h. vJ„ 20 weinig n huis. 223 wei nig. 79 25 k. 141 1 k uit h. vl, 286 0 k, 284 2k uit 45 netten, 361 102 k, 27 0 k. Sa 0 k. 140 60 k n huis. 46 nog halen, 50 weinig. 63 weinig. 4 150 k n huls. 66 weinig. <3 *3 k uit 40 netten. 61 40 it uit h. vl.. 97 120 k vit h. vl.. n huis. 116 25 k uit h. vl n huis, 122 50 k uit I,, vl. n huis. 123 10 k uit h vl., 160 weinig, 242 nog halen, 275 60 k n huis. 3 0 k. 6 25 k uit h. vl., 14 55 k, uit h. v! 47 40 k n huis, 24 0 k. 54 30 K. 220 3B k; 118 25 k uit h. vl.. 120 50 k uit h vl.. 121 60 k uit h. vl.. 325 0 k n huis. 333 2 k uit h. vl.. VL 61 40 k. 132 2 k uit h. Vl. Binnen te Schevenlngen: SCH 402 20 last. SCH 48 20 last pi. 600 kisten verse haring, 99 20 last pi. 600 kisten verse haring. SCH 4 29 last pl. m kisten. SCH 5 2fliastpl.7W kisten, SCH 195 27 last pi. 500 kisten. SCH 53 12 last p! 700 kisten. SCH 72 15 last pl 6M kisten. SCH ISO 15 last pi. 600 kisten, SCH 189 800 kisten, SCH 21 5» last pl- 700 kisten. SCH 84 20 last pl. 600 kisten, SCH 103 700 kisten. SCHIEDAM Geref kerk Oosterkerk: 10 uur ds G. Brinkman en 5 uur ds E. J. Oomkes. Plantagekerli10 uur ds W. A. Krijger en 5 uur ds G. Brinkman. Jullanakerk: 10 uur ds E. J. Oomkes en 5 uur ds W. A. Krijger. Kethel: 9.30 en 2.30 uur ds G. Brink man. ZaterdagavondgebedZaterdag om half acht hopen wij te bidden voor de Zending. SCHIEDAM: Herv Gem, grote Kerk. 10 uur ds A Hofman, 5 uur ds J Gras, Nieuwe Kerk. 10 uur ds H W Hemmes. 5 uur ds G van Veldhuizen. Rotterdam. Wes- terkerk. 9 en 20.30 uur dr L J Cazemier. 5 uur vie van den Ban. Vredeskerk, 9 en 10.45 uur ds J D Smids. 7 uur ds D Harteveld, Deifshaven. Herv Geref Evangelisatie. Gebrouv Irene 10 uur ds G Alcrs, Rotterdam. 4 uur ds J Hovius, Dordrecht. VLAARDINGEN: Herv Gem. Grote Kerk. Zaterdagavond 8 uur Avondstilte, Zondag 10 uur ds Van Noort. 5 uur ds Grootjans. Marsnathazaal. Fioresiaan. 10.45 uur ds Zijlstra Wijkgebouw Eltheto. Thor- beekstraat. 10.45 uur ds -Glashouwèr. Bethelkerk. Zaterdagavond 8 uur Avond gebed. Zondag S.39 en 11 uur ds Schou ten, 7 uur Eerw Heer J van Lambalgen. Immanuelzaal. Rotterdamseweg, 10.45 uur ds Kolkert. Nieuwe Kerk. 10 uur ds Van der Vloed, 5 uur ds Kolkert. Ger Kerk, Oosterkerk. 10 uur dr F L Bos, 5 uur dr E D Kraan. Landstraatkerk 10 uur dr E D Kraan. 5 uur dr F L Bos. Kuiperstraatkerk. 10 uur ds Th Swen, 5 uur ds Joh Lever. Emmaus- kerk, 10 uur ds Joh Lever. 5 uur ds Th Swen, 8 uur ds G Brinkman van Schiedam. Geref Gem. Westnleuwland. Zondag 10 en 5 uur ds H Rijteen. Geref Gem In Nederland. Rehoboth. 11.15 en S uur Icesdienst. ~- Geref gem (art 31), Groen van Prinstererstraat, 10 en s uur ds D Nleuwenhuis. MAASSLUIS: Herv Kerk. 10 uur ds Joh Gerristen ir van Rotterdam, 5 uur ds H F Meijer. Jeugdkerk (Kleine Kerk) 10 uur de hr S L Houtman. Klnderkerk (Ons Huisi 10 uur mevr H M Moijer-Visser. immanuelkerk, 9.30 ds K W Dercksen. 4 30 uur ds T Spiiker. Zuiderkerk 9.30 uur ds T Spiiker, 4.30 ds K W Derck sen. - Geref Kerk (art 31 k O) 8.30 en 2.30 uur ds H v d Veen. Chr Geref Kerk 10 en 4.30 uur ds E Venema, Ned Prot Bond n.m 7 uur ds J A van Nleuwenhuizen van Rotterdam, Leger des Heils 10 uur Heiligmgsdienst, 7 uur Openluchtsamenkomst op de Markt en 8 uur Verlossingssamenkomst o.l.v. Kapiteins HOEK v'hOLLaND. Ned Herv Kerk 10 en 7 uur ds E C v Offeren. Geref Kerk. 10 en 4.30 uur ds Bakker van Maasdijk «n dr P Jtollnaon. Evenals vorig jaar houdt ook nu de Teken en Schilderclub „Centaur" een expositie van de door de leden vervaar digde werkstukken. Hoewel de afgelopen zomer de weers omstandigheden voor buitenwerk niet al te gunstig zijn geweest, zullen op deze expositie toch verschillende landschap pen te zien zijn. Verder zullen stillevens en enige por tret-studies worden geëxposeerd. Deze studies worden gestimuleerd door de deskundige leider, de kunst schilder J, de Raat uit Kethel, die niet tevreden is met een goedkoop resultaat van ,,dat doet het wei aardig", doch er steeds op uit is, studie studie te laten en dan als amateur-vrijetijdsbesteding. De resultaten van dit alles worden nu getoond tijdens de expositie in de Visbank. die van 10 t.m, 16 November a.s., met uitzondering van Zondag, da gelijks van 2 tot 5 en van 7 tot 10 uur, te bezichtigen zal zijn. Voor de hoofdklasse-competitie vond te Rotterdam een ontmoeting plaat tpssen R.D.C. 1 en V.D.V. 1, met als resultaat 5 verliespartijen en 5 remi ses, de afgebroken partij J. Klomp— W, F. Verburg zal zeer waarschijnlijk in gelijk spel eindigen, terwijl de ove rige remises behaald werden door N. Voogt, C. Biel, J. Vermeulen en A Man in 't Veld. Te Vlaardingen vond Dinsdag j.l. een match plaats tussen V.D.V. 2 en C.D.R. 2. het resultaat was 614 voor C.D.R Alleen G. O. Pinck wist zijn partij té winnen, terwijl 4 partijen remise wer den, n.l. die van J. Kisch, W. Achter berg, J. Weisseher en D. v. d. Kerk- ,hr?K' ?e 0VerJEe 5 partijen gingen voor Vlaardingen verioren. Indien Vlaardingen zich in de reste rende ontmoetingen niet herstelt, is het spelen van degradatie-wedstrijden on vermijdelijk voor het tweede tiental' voor de bordenbezetting won M. Dijks hoorn van R. C. van Woerden, J Voer man won van J. Scholten. P. Budding van J van Vliet, A. v. d. Moer van J. van Gijn, H. Lansbergen van C. van Veelen en J. Leewis van M. Althuizen. De propaganda-avond voor het maken van foto's met behulp van een „fiits"- apparaat, die gisteren in de Stadsgehoor zaal werd gehouden, trok zeer ruime belangstelling en slaagde uitstekend. Wim Jansen heeft op originele wijze deze avond als „standwerker in hét groot" gewerkt. Het afwisselend pro gramma en de attractieve activiteiten trokken de volle aandacht van het pu bliek. dat zich heel best vermaakte. Tij. dens de avond werd een aardige film vertoond, terwijl men bovendien nog zelf gemaakte foto's op het doek geprojec teerd zag. Een prima verzorgde en beschaafd ge brachte avond als deze zal zeker het in gang vinden van het product bij het publiek stimuleren. Naar loco-burgemeester H. K. van Minnen Donderdag in de raadsvergade ring mededeelde, zal burgemeester mr. J. Heusdens met zijn echtgenote op 17 November van zijn Amerikaanse reis in Vlaardingen terugkeren. Geboren: Elisabeth Maria, d. v. H. J. Hendriks en S. van Tongeren, Edward z. v. P. ten Hooven ën G. van Dam, Bart, z. v. P, ten Hooven en G. van Dam, Hendrik, z. v. K. van Oudheus- den en A. H. de Bruijn, Elisabeth, d. v. W. de Jonge en W. Aalders. Overleden: Jacomijntje Maartje Kraak, oud 55 jr. De Klaprooscollecte wordt dit jaar gehouden op Zaterdag 13 November. Het comité voor de afdeling Vlaardingen is ais volgt samengesteld: voorz. G. C. Buys. Diepenbrockstraat 77; secretaris D. W, v. d. Windt, Lombokstraat 38; penn. D. Roodenburg, Bankastraat 16; de heren J. Kuil, Waalstr. 63; W, Struys, Huygensstraat 71a; mevr. Nij- kamp—Schoon, Callenburgstraat 92; mevr. v, d. Velden—Schouderman, Mes- schaertplein 3. Aan bovenstaande adressen kan men zich opgeven als collecantftrice). Dat kan eventueel ook Zaterdagmorgen 13 November van 8 uur af in de Volksbond, Oosthavenkade. Vrijdagavond heeft de Maaslandse Raad innen het uur een agenda afgehandeld van meer dan 20 punten. Zonder discussie f hoofdelijke stemming werden aanvaard le voorstellen van B en W. inzake de aan- telling van een brugwachter, de salaris- [verhoging van het gemeen te-personeel .et 6%. de verdubbeling van het bedrag an ƒ29.84 (door het gemeentepersoneel ijeengebracht voor de vluchteiingen- ulp), uit de gemeentekas, de voorstellen inzake het vaststellen van enkele pen- ioengrondslagen, het verlangen van een 'tegemoetkoming ais bedoeld in de L.O.- wet 1920 (art. 13> en dat van de verlen ging van een aan de Kerkvoogdij der Herv. Gemeente verstrekte kasgeldlening. Het maximum-crediet in rek. courant voor 1955 bij de Bank voor Ned. Gemeen ten werd vastgesteld op ƒ50.000.-. Het voorstel van B, en W. om een strook grond langs de Doeilaan over te nemen van de Geref. school ontlokte de heer Van den Berg (cJi.) de vraag hoe veel dit plan zal kosten; want wei krijgt de gemeente de gronden om niet in eigen dom (het betreft totaal 72 m2) maar hier tegenover verplicht zich de gemeente een afscheiding te maken op haar kosten lussen het schoolterrein en de openbare weg. Het is daarbij de bedoeling dat deze afscheiding deels uit een hek, deels uit een muur zal bestaan, tegen welke laat ste de rjjwielbergplaats van de school zal worden gebouwd. De kosten van dit hek en het heiwerk voor de muur zullen totaal ca. ƒ1200.— bedragen; zij zullen worden uitgevoerd gelijktijdig met de bouw van een nieuw lokaal. Het voor stel werd z.h.st. aanvaard, evenals dat om in de periode van 22 t/m 27 November de winkelsluiting te bepalen op 's avonds 9 uur; dit als gevolg van een verzoek van de Maaslandse winkeliersvereniging. Het voorstel een perceel bouwterrein aan de Slot de Houvelaan te verkopen aan het Rijk voor de bouw van een post- bureau - der-Rijkspolitie .met,,,2, dienst woningen ontlokte de heer v. d. Hoeven (r.k.) de vraag, waarom het Rijk minder voor grond moet betalen dan-eigen inge zetenen. Het antwoord was dat le. de prijs al in 1953 was vastgesteld en 2e. de grondprijs voor gebouwen van Open bare Dienst (scholen, kerken, politiepost, enz.) altijd lager ligt dan de normale prijs. Terwijl de Raad een jaar geleden be sloot tot de bouw van een brandweer garage en een gebouw voor de ge meentebedrijven aan de Slot de Houve laan werd dit plan nu nog uitgebreid door er in op te nemen de bouw van een garage voor openbare werken met een kleine werkplaats. De grondopper- vlakte van dit geheel 2al zijn 9 10.50 m. De agenda werd uitgebreid met een drietal punlen, waarvan twee betrek king hadden op een salarisverhoging van Gfé voor resp. de wethouders en de se cretaris en ontvanger der gemeente. Bei de voorstellen werden aanvaard, even als dat om een verlening van een tege moetkoming. als bedoeld in art. 13 van de L.O.-wet 1920 in te trekken. Tenslotte werd voorlezing gedaan van een schriftelijke vraag van de heer Keijzer le.h.). waarin deze verzocht aan liet college van B. en W. te bevorderen, dat de ijzeren rijplaten op de brug na bij de Maaslandse veiling zouden wor den verwijderd, daar zij voortdurend gevaar opleveren voor het verkeer. Burgemeester Groot Enzerink deelde mede, dat B. en "W. alle mogelijke po gingen hebben gedaan bij betreffende instanties om tot opruiming van de platen te komen. De verwachting is gewettigd dat dit binnen afzienbare ind thans zal gebeuren. Advertentie Vrijdagavond heeft burgemeester va Maasland F. J, Groot Enzerink officie*! hel nieuwe winkelpand van fa Van S Engel aan de 's Herenstraat gcopeii Hij toonde zich in een korte tocspraiï verheugd met mevr. wed. Van den En gel en haar zoon dat dit zeldzaam fraii.' pand tot stand kon komen maar i™ als eerste burger evenzeer verblijd ov de voortdurende moderniserin" van j Maaslandse middenstand: zij°bewii»n hiermede de gemeenschap een belan' rijke dienst. Architect Ad. Pontier Maasdijk (Z.Hj roemde de prettig menwerking tussen ailcn die bii d? bouwing van het betreffende pand heb ben medegewerkt. Nadat nog enkel, sprekers het woord hadden gevoed sprak de hoer Adr. v. d. Engel woorden van dank* 1,1111 De genodigden bezichtigden hierna de fraaie Winkel, terwijl zich buiten «k belangstellenden voor de etalages vw drongen. 6 ur" Ten huize van zijn patroon, de beer f.' ^J?e'Sl 1S Donderdagavond de heer Gtoot te Maasland gchuldrid h verband met het feit dat hö 25 bij de fa. Roels in dienst was. Burge meester F J Groot Enzerink vertolkt, als eerste spreker de waarderende je! hemfi'if Van n gemeentebestuur hemzeif over zulk een plichtsgetrouw ingezetene. De heer J, P. Chardon btó de Hok Mij. v. d. Landbouw een fraai diploma aan, de heer Roeli ™C^.aiv, <V, ei>!? bedrag onder couvert en de heer P. C. v. Woerden bood et- geschenk aan namens de C.A.V, De i». biians dankte tenslotte alle sprekers maasland. Herv Kerk: JD uur ds Vin' Maassluis: 2.30 uur ds Giashouwer V?ar Adjudant Pauw met pensioen. De be kende groepscommandant van de Rijks- politie te Water, adjudant P. J. Pauw, zal,'naar wij vernemen wegens het be reiken van de pensioen-gerechtigde leef. tijd op 1 December de dienst verlaten. Hij zal worden opgevolgd door opper- schipper B. Kloots uit Tiel, Directeur Postkantoor. Met ingang van X November is tot nieuwe direc teur van het Postkantoor te Vlaardin gen benoemd, de heer P. Lalleman, woonachtig te 's-Gravenhage en als re ferendaris tot nu toe werkzaam in Haar lem, Houtdiefstal. Verdacht^ van diefstal van hout bij een Vlaardingse houtin dustrie zijn docr de politie gearresteerd de 21-jarige H. S. en de 28-jarige J. G. 3., beiden woonachtig; te Delft. Voor de Zakenstudiekrïng hield de heer E. Langer van Overschie, tech- nisch:hoofdambtenaar van de Veilig heidsinspectie te Rotterdam Donderdag avond in het Zeemanshuis een causerie over de veiligheid van de arbeider in het bedrijf. Ter inleiding schetste spre ker de toestanden, welke er circa een eeuw geleden heersten en waarin het heel gewoon was, dat kinderen van 5 tot 6 jaar arbeid in een fabriek verricht ten. Mr. Van Houten was de grond legger van dc Wet op de Kinderarbeid, die in 1874 tot stand kwam. Daarna zijn vele misvattingen geleidelijk uit de we reld geholpen. De heer Langer maakte toen een grote sprong en zat vrijwel in eens in het complex van voorschriften, dat thans de veiligheid van de arbeider sterk bevordert. Breedvoerig passeer den de oorzaken en gevolgen van de hedendaagse ongevallen de revue. De heer Langer behandelde daarna vragen uit de vergadering gesteld. Bij het vieren van een tros van een bak met baggerspecie, die vanaf de baggermolen in de Buitenhaven naar binnen moest worden gesleept, geraakte de 19-jange schippersknecht O. Vos uit Rotterdam Vrijdagmorgen met zijn lin- kervoet bekneld in een slag van de tros. Hij werd overboord geslagen, maar kon door de sleepboot Mareo spoedig opge pikt en aan de wal gebracht worden. In dc gemeentelijke werkplaats aan de ~Mr8- De Jonghkade werd het slacht offer de eerste hulp verleend. Hij had een gebroken enkel opgelopen en is na van droge kleren te zijn voorzien per ambulance naar het Ziekenhuis Cool- singel te Rotterdam overgebracht WEDïSCKE DIENST. Van Zaterdagmiddag uur wordt de artsendlenjt te Maaisluis waargenomen door «t». J, Collet. ZuiddUk 68, tad. 302. Op de Novembervergadering van de A.R. Kiesvereniging, gisteravond gehou den onder voorzitterschap van de heer B Kleywegt, heeft de heer J. Wilschut, lid van de Raad van Rotterdam, gespro ken over het onderwerp „,Hoe te zor gen voor de ouderen onder ons volk." Op zeer eenvoudige wijze gaf spr. een overzicht van het door de S.E.R. opge stelde ontwerp van wet.'inzake het bo dempensioen, ter vervanging van de hui dige noodvoorziening. Spr. gaf allereerst een overzicht van hetgeen door^de A.R. Partij in het ver leden steeds is voorgestaan en herinner- r®. ?®n het werk van dr. Kuyper en Minister Talma. Opkomen voor het recht van de arbeider is steeds de eer g»weest van onze. partij. Na 1945 moesten grote en ingrijpende veranderingen plaats vinden doordat het geld een enorme daling bad ondergaan. Fsrtij heeft zich/steeds verzet te- gen staatsarmenzorg en gepleit voor een recht, dat verkregen wordt op grond van sociale verzekering. verv.°lgens in bijzonderheden weer hetgeen door de S.E.R. thans is voorgesteld. Naar aanleiding van deze inleiding wer. wm vu vr?Ëcn gesteld, zodat de heer nfm?SUi ?eieSfnhrid k--®ee op tal van punten nog nader in te gaan. De negen-en-twintig opvarenden van vergane motorschip „Prins Willem v» htih "leer van Miehi«a« leven er af gebracht. »a verte de^ vanlr ,°P -*het hd de heer P. J. A, Uuilmand i„i nli .?r?en de kapitein van het schip, Va" 2ranïe" de "swlhiven arrWeerdem mannen met de "Prins Willem f u?'?,'°u'"CUrS,ls' De ^den van de i emter weer w°rdén voort- gezet. De lessen worden gegeven door dr AanvannE J192M imr.^ ^nastieklokaal. Medische dienst. De rnedisehe dienst on wan±gJ'a' in „Hoel' ™n Holland wo den waargenomen door dr. J. J. van Lonk- huyzen, Joiinkstraat 2 e. Telefoon 627, vanaf a f, j v••••-'Lu amvccruen. spannend half mf" door ^'n ^^"Ijani^ket1' n,aakten de «Pvarenden een geweest. Toen de situatie vo LomenS em,nin? is echler sprake kapitein order de sloepen te streken S m0est W0!fJen' faf ds Daarna'^zijn'ook^ zijkan gebra'eht ^n0 Mi w au kei*. °°enba 0"?eveer honderd voet afstand h'J plotseling buiswater en fireet-hterop voer een sleepboot Van de Sinclan Oliemaatschappij, die een lich- ler trok op de „Prins Willem V" at i,,.!., luttele seconden werd nog ge- fn? e!'n botsing te voorkomen maar weldra had de lichter het schip mid- 2Pv f®ra0kt. De kapitein gaf hierop „nard-bakboord roer" met de bedoeling net schip stevig aan de grond te zetten. JJat was evenwel niet meer mogelijk. Hei water stroomde de ruimen binnen en maatregelen moesten worden getroffen s Avonds om zeven minuten over zeven gebeurde de aanvaring. Het was ?,?„de v««tie"de October en de Prïns twain f1 Y, voer .mel 'snelheid van twaalf mij], circa twee mijl van de plaats ffn riSUhee m C?nada' De kapitein stond op de brug en het zicht- was vrii goed. Er stond een stijve bries en windkracht De „Prins Willem van Oranje", liet schip van de Oranjelijn dat vanmorgen met de be manning aan boord van de ver gane „Prins Willem V" in Rotterdam arriveerde voer de vlag half-stok. Dai was in uerbaneï met het tragische gbeuren met de eerste stuurman, de heer N, Sieben Uy was overboord geslapen en verdronken. Het stoffelijk over schot, dat later is gevonlen werd thans naar de thuishaven gebracht. I>n leden ran du bemanning ion het r erg tine schip J'rins IVille,,, V" van de Oranjelijn kimmen vanmorgen met Willem van Oranje in het vaderland aan se? V3n de bemanning *te waar- Dat was snel gebeurd. Binnen enkele minuten waren alle opvarenden aan dek net schip begon aan stuurboordzijde slag- rij te maken en er zat niets anders op dan de twee sloepen te strijken. De sloe pen voeren naar Milwaukee en daar was de kustwacht spoedig in actie. Om acht uur maakte het schip zestig graden slagzij. De kapitein begreep op dat ogenblik, dat er niets meer te red den was. Hjj maakte al kruipende nog een rondgang over het schip, riep in (fe ruimen en verblijven of er wellicht nog mannen waren achtergebleven. Toen hij geen antwoord kreeg, gaf hij de marco nist order zich gereed te houden en zo dat met anders kon, in het water te springen en I zwemmend de wal W bereiken. Even later echter arriveerde een motorboot van de Canadese kustwacht De bemanning hiervan was intussen door dc mannen, die veilig met de sloepen aan wal waren gekomen, op de hoogte gesteld van het achterblijven van de kapitein en de marconist. Met deze boo! -iet de kapitein zich tenslotte naar Mil waukee brengen. Kapitein Huilmand acht het nog steeds onverklaarbaar, dat noch de sleepboot, noch de lichter de lichten ontstoken hadden. Niemand op de „Prins Willem V" heeft iets bemerkt van de naderende sleep. Aan het opspattende buiswater kon slechts worden geconstateerd, dat er iets naderde. De kapitein is intussen aan iangdurige verhol en onderworpen. Te zijner tijd zal a-ze aanvaring voor de Raad van Scheep- u3uï!t worden behandeld en dan zal wel licht definitief komen vast te staan, el ocwering van de kapitein van de sleepboot, dat de lichten wel waren ont stok- juist is. De mannen van 1 et schip, dat naar de ooüem van het meer is verdwenen, zya e. heelhuids afgekomen. Zij werden van morgen opgewacht door hun vrouwen cn kuu ren' d'e cnheie weken in spanning Sezeten- Vrij wei niets kon wor- aen gered, maar de stemming was opper* ï- e.P "!nnen enkele weken zullen deze zeelieden weer op een ander schip kun nen monsteren. De totale schade wordt geschat op twee en half millioen dollar-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 2