M.I.G.S beschieten Amerikaans toestel Protestnota m x Moskou en Tito reiken elkaar de hand Motortankschip „Cinuiia" bij P. Smit Jr. te water gelaten Busje slipte en werd door vrachtauto gegrepen -Geen allen omvattende verplichte verzekering" BESTE WENSENVAN DE KEIZER VAN ETHIOPIË Twee weken vast op de rotsen bij Casablanca INCIDENT BIJ HOTKAIDO Ook Engeland tegen bemiddeling Ernstig ongeluk bij Ridderkerk B MAANDAG 8 NOVEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2921 Weerbericht Ontwerp nieuw Burgerlijk Wetboek ingediend OCTOBERREVOLUTIE Tiveede van serie van vier ZWEMBAD VOOR DE BEMANNING Een dode en vijf gewonden Overeenstemming tussen KNVB en NBVB HERDACHT Orkaan teistert nu midden-Portugal „Trianca" Zaterdag binnengesleept Door ondeskundige hulp bij na ten onder ging niet door Vermiste jongen verdronken Een karteringsvliegluig van de Amerikaanse luchtmacht is gis teren op het Japanse eiland Hokkaido neergestort, nadat het door twee gevechtsvliegtuigen van het Russische type MIG, was beschoten. Dit is vandaag door de Amerikaanse luchtmacht in Tokio bekencU gemaakt. Alle elf inzittenden van de viermotorige RB-29 slaagden erin met hun parachutes uit het vliegtuig te springen. Eén van hen kwam hierbij om het leven, de overige tien kregen Mohte verwondingen, aldus de mededeling. NW. GUINEA EN DE V.N. Met een militaire parade op het Rode plein, dat versierd was met rode spandoeken en reusachtige portretten van Lenin en Stalin, begon gisterochtend in Moskou de viering van de 37ste verjaardag der Octoberrevolutie van 1917. De belangrijke jaarlijkse redevoering aan de vooravond van de feestviering werd ditmaal in het Bolshoitheater uitgesproken door Saboerow, vice-voorzitter van de Russische ministerraad en voor zitter van het comité dat de staatsplannen voorbereidt. Saboerow verklaarde dat de Sowjet-Unie er naar streeft in vrede te leven met de kapitalistische naties, maar dat Rusland zo nodig gereed staat om zijn belangen met de wapens te beschermen. Parij ijse bakkersknechts hervatten het werk Londense havenarbeiders werkten over Zie verder pagina 3 Schuiver In Den Haag Staking in vleesvervoer S' "m Rotterdam: Witte de With straat 30 Telef. 115700 (i IA Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'S-Gravenhagc: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers IS cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN" HOUTEN Turwuj- Weersverwachting: geldig: tot Dinsdagavond, WISSELVALLIG WEER. Aanvankelijk zwaar bewolkt met wat regen. Later wisselend bewolkt met op de meeste plaatsen droog weer. Matige tot krachtige wind aanvankelijk tussen Zuid en Zuidwest. Later ruimend naar West. Van nacht minder koud, morgen ongeveer dezelfde middag- temperaturen. •O «Q. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLÓT Hei Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken verklaarde, dat er een prolestnoia aan Moskou is gezonden. De luchtmacht deelde mee, dat de beide gevechtsvliegtuigen tweemaal op het Amerikaanse toestel hadden ge schoten, waardoor het in brand vloog. De bemanning van hel Amerikaanse toestel heeft niet op de Migs gevuurd, aldus de luchtmacht. Het incident vond gisteren tegen de middag (plaatselijke tijd) plaats op de Oostkust van Hokkaido, het meest noordelijke Japanse eiland, en dat de Volgens AFP bestaat in Londen de hl- druk na het bezoek, dat de lndones:sche ambassadeur in de Britse hoofdstad, pro fessor Soepomo, Donderdag aan minister Eden heeft gebracht, dat de Britse rege ring het Indonesische standpunt in de kwestie Nieuw-Guinea bij de behandeling daarvan door de algemene vergadering van de Verenigde Naties, niet zal steu nen. In regeringskringen vernam AFP voorts, dat wordt verwacht, dat Engeland rich zal verzetten tegen tiet aanvaarden van een Indonesische resolutie door de Verenigde Naties, waarin de V.N. wordt verzocht Nederland en Indonesië ,.bij te staan in het vinden van een vreedzame oplossing". AFP voegt nieraan toe, dat men in deze kringen van mening is, dat een dergelijke resolutie een gevaarlijk precedent zou scheppen voor Engeland met het oog op de Britse bezittingen in Borneo. Onder geheel andere omstarfdüg- heden dan de voorlegging en behan deling van vraagpunten, over het nieuwe Burgerlek Wetboek zijn thans wetsontwerpen voor een deed van het nieuwe wetboek bij de Tweede Kamer ingediend. Toendertijd kon immers nog over de bijstand van prof. Meijers worden beschikt, aldus schrijft mirfister Donker in zijn toe lichting. Het is niet de bedoeling, dat geheel nieuwe ontwerpen wor den opgesteld voor bet onvoltooid gebleven deel. Waar het op aankomt is afwerking van de voorhanden zijn de stof. Voor deze taak heeft de minister prof. mr. J. Dx-ion, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, prof. mr. J. Eggens, advocaat-gene raal bij de Hoge Raad der Nederlan den, en mr. P. J. de Jong, raadsheer m de Hoge Raad der Nederlarfden, bereid gevonden. Ze zijn daarvoor tijdelijk van hun geworte taak vrij gemaakt vliegers, met bun parachutes in het water terecht waren gekomen. Een woordvoerder van het Ameri kaanse departement van buitenlandse zaken zei, dat de RB-29 uitsluitend bo ven Japans grondgebied had gevlogen. Met een vrachtwagen zijn de tien overlevenden naar hun basis Yokota bij Tokio teruggebracht. In het hospi taal waar zij zijn opgenomen werd meegedeeld, dat zij in „uitstekende toestand" verkeren. Iets meer dan twee maanden gele den dwongen Sow jet jagers een Ameri kaans vliegtuig enige tientallen mijlen uit de Siberische kust in zee te dalen. Hierbij kwam een Amerikaan om het leven. Daarvoor hadden Chinese jagers een Brits lijntoestel bij Hainan neerge schoten. Hierbij verloren tien passa giers het leven. Terwijl naar moge lijke overlevenden werd gezocht wer den Amerikaanse opsporingsvliegtui gen door twee Chinese Migs aangeval len. Deze laatste zijn toen neergescho ten. De gezagvoerder van de RB-49, Fieth, heeft later te Tokio verklaard, dat hij zich op het moment van de aanval 24 kilometer binnen Japans rechtsgebied bevond. Hij deelde te Tokio mede, dat zijn vliegtuig bewapend was, maar het vuur van de jachtvliegtuigen niet heeft beantwoord. De Russen troffen aan de linkerzijde van het vliegtuig een motor en een brandstoftank. On middellijk na het incident riep Fieth de hulp in van Amerikaanse jagers en hij gaf vervolgens zijn mannen opdracht uit het getroffen vliegtuig te springen. Fieth zeide, dat hij de Russische jagers pas had herkend, toen zijn vliegtuig getroffen was. Volgens de gezagvoerder wilden de Russen „ons beslist doden en, niet alleen maar wegjagen". Zaterdagmiddag werd op de werf van de Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit Jr. te Rotterdam het motor tankschip „Cinuiia'' met goed gevolg te water gelaten. Dit schip is het tweede van een serie van vier tankers, die voor reke ning van de N.V. Petroleum Maatschap pij „Le Corona" van de Koninklijke- Shell Groep gebouwd wordt. Op de Rijksweg tussen Rotterdam en Dordrecht heeft een zware met aardappelen geladen vrachtauto Zaterdagmiddag een kleine bus gegrepen. De bestuurder van het busje werd gedood. De vijf andere inzittenden liepen min of meer ernstige verwondingen op. Zij waren, evenals de bestuurder, afkomstig uit Den Haag en Wassenaar. Het ongeluk gebeurde doordat het busje tengevolge van het giadde wegdek slipte, kantelde, door de berm, waardoor de twee rijbanen, worden gescheiden, school en op de andere rijbaan terecht kwam. Het ongeluk gebeurde Zaterdagmiddag omstreeks kwart over twee. Toen reed op Rijksweg no. 16 tussen Zwijndrecht en Ridderkerk een kleine bus (type Volkswagen) met een snelheid van 80 a 90 km in de richting van Dordrecht. De inzittenden wilden in de omgeving van De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft een delegatie uit het hoofdbestuur van de Konink lijke Nederlandse maatschappij tot be vordering der geneeskunst op haar ver zoek in audiëntie ontvangen ter be spreking van de moeilijkheden, ver bond houdende met de voorgenomen verhoging van de loongrens voor de verplichte ziekenfondsverzekering tot 6000. Desgevraagd heeft de minister ver klaard, dat het niet in de bedoeling ligt door voortdurende verhoging van de loongrens te komen tot een allen omvattende verplichte ziekenfondsver zekering. De sedert de laatste wijziging plaats 0ehad hebbende stijging van lonen en kosten van levensonderhoud rechtvaar digt opnieuw een niet onbelangrijke optrekking van de loongrens. Door deze thans op 6000 te stellen wordt een grens bereikt, waarmede tevens de nodige coördinatie in het geheel van de sociale verzekering wordt verkre gen. Een herhaalde wijziging van de loongrens wordt bierdoor, behoudens in gevallen van. aanzienlijke wijzigingen in het loonpeil, onnodig en ook vol gens de opvattingen van de stichting van de arbeid. De minister heeft verklaard, een open oog te hebben voor de wens, de medische problemen, welke betrekking hebben op het ziekenfondswezen, ter voorbereiding van de behandeling in de ziekenfondsraad, te doen bestude- deze gemeente aardappelen gaan halen. In Ridderkerk kwam het busje van de betonrijbaan opeens terecht op een van klinkers aangelegd stuk wegdek. Het slipgevaar is hier volgens de politie steeds groot en omdat het juist regende is het busje vermoedelijk geslipt. Het bagon te slingeren, het kantelde en schoof ver volgens in volle vaart door de naast de weg gelegen berm en heg. Het kwam daarna terecht op de linkerrijbaan, be stemd voor het verkeer DordrechtRot terdam en werd gegrepen door een zes- ton vrachtauto, die met 5490 kg aard appelen was geladen. De bestuurder van het busje, de 23-jarige J. G. T„ was vrij wel op slag dood. De andere inzittenden liepen verwondingen op. Het waren de heer L. L. uit Den Haag en twee van zijn kinderen, een jongen en een meisje van ongeveer zes en zeven jaar, een zuster Het is gewenst, dat de eenheid in de Ne derlandse voetbalsamenleving zo spoedig mogelijk terugkeert" aldus hebben de KJ4.V-B. en de N.B.V.B. geconcludeerd, na dat onderling overleg was gepleegd. De beide bonden hebben üi verband hier mee vastgesteld, dat de K.N.V.E. de „enige organisatie zal zijn, die aan de voetbalsport in Nederland leiding geelt". Beide partijen hebben besloten hun organisaties onder meer het voorstel te doen, dat de N.B.V.D. een nader te bepalen aantal verenigingen zal op richten, dat gefinancierd zal worden door de bestaande N.V.'s. De verenigingen zullen uiterlijk 1 December a.s. lid worden van de K.N.V.B., zodat de spelers ook lid worden van laatstgenoemde organisatie. Vertegenwoordigers van de N.B.V.B. zullen zitting krijgen in het orgaan dat leiding geeft aan het betaalde voetbal in de KN.V.B. alcLus zal worden voorgesteld. ren door een daarvoor bestemd college, samengesteld uit deskundigen op dit gebied, opdat de medische belangen duidelijk tot uitdrukking kunnen wor den gebracht. De minister verklaarde voorts, dat het vraagstuk van de specialistische hulp te verlenen in open en gesloten ziekenhuizen, zijn volle belangstelling heeft en dat dit vraagstuk zonder twijfel binnenkort in de commissie voor ziekenhuisvraagstukken zal worden be handeld, zonder daardoor behandeling door andere organen uit te sluiten. Punten, die in het verleden misver stand hebben doen rijzen, zijn in het verloop van de bespreking behandeld. Hierbjj kwam nadrukkelijk vast te staan, dat ook naar het oordeel van de minister de belangen van medewerkers en verzekerden veilig moeten worden gesteld, doch dat anderzijds beider medewerking voor het verkrijgen van een goed functionnerend ziekenfond- senbestel onontbeerlijk is. Tenslotte waren, zowel de minister als het hoofd bestuur volkomen eenstemmig in hun opvatting, dat al het mogelijke moet worden" gedaan, teneinde conflict-situa ties te vóórkomen. - De Parijse bakkersknechts, die drie dagen hebben gestaakt, hebben het werk hervat. Het ministerie van Arbeidsza ken heeft er in toegestemd hun loon eisen te ondenzoeken. De laatste beletselen waren tevoren weggenomen door de echtgenote van de inspecteur-generaal van de Scheepvaart Inspectie, mevrouw C. W. Moolenburgh- Dombach. Na het te water laten, dat zoals al tijd weer een imposant schouwspel was. werd in het directiegebouw bet woord gevoerd, door ir J. B. Giljam, direc teur van de werf, die in de eerste plaats mevrouw Moolenburgh hartelijk dankte voor de charmante wijze, waar op zij de plechtigheid verricht had. Spr. zegde haar toe dezer dagen een chèque uit te schrijven voor een. door haar nader aan te wijzen liefdadig doel. Tevens overhandigde hij haar een fraai geschenk, -N - De directeur van de N.V. De Bataaf- sche Petroleum Mij, ir. L. Schepers, die hierna het woord voerde, sprak ook zijn dank uit jegens mevrouw Moolen burgh voor haar bereidwilligheid het schip zijn naam te geven. De heer Schepers bracht vervolgens de dank over van de reders voor de goede zorgen door de werf aan de bouw van het schip besteed. Spreker wees op het feit, dat het levenspeil van nu slechts kan worden gehand haafd, doordat de energievoorziening een dergelijke, enorme omvang heeft aangenomen, en zeide, dat de behoefte aan energie voor meer dan de helft door aardolieproducten wordt gedekt. En aan het transport van deze produc ten leveren de Nederlandse werven «en grote bijdrage. Daar de schelp, waaraan het schip zijn naam te danken heeft zeer zeld zaam is, overhandigde spr. aan hel slot van zijn toespraak mevrouw Moo lenburgh een prachtige ets van een cinuiia. En op even charmante wijze, als zij de tewaterlating verricht had, dankte mevrouw Moolenburgh voor de haar aangeboden prachtige geschenken. Duizenden Londense havenarbeiders hebben Zondag gewerkt om de grote hoeveelheden goederen, die zich gedu rende de drie achtereenvolgende stakin gen had opgestapeld, weg' te werken. Zij worden voor dit werk dubbel be taald. Belangrijk was zijn verklaring dai de Sowjetregering zal doorgaan met alles te doen om de betrekkingen met Joego slavië ie normaliseren en de oude vriendschap tussen beide volken ie her stellen. President Tito van Joegoslavië had een gelukstelegram aan het Krem lin gezonden. Saboerow sprak zijn. bevreemding uit over de mening van „zekere lieden in de Verenigde Staten" dat met de Sowjet-Unie alieen valt te onderhande len als men krachtig bewapend is. Een dergelijke taal heeft nooit succes gehad bij onderhandelingen met Rusland, zei hfj. Bovendien zijn dergelijke uitlatin gen vooral in onze tijd misplaatst, aan gezien Rusland zijn strijdkrachten vele malen heeft verveelvoudigd en bet grootste land in Azië, communistisch China, aan zijn zijde staat, aldus Sa boerow. Het staatsplan voor 1954 was volgens Saboerow reeds in de tiende maand ver vuld. De graanproductie zou ondanks het slechte weer dit jaar nog iets groter zijn dan vorig jaar. Het was de eerste maal dat Saboerow bij zo'n belangrijke gelegenheid 't woord voerde. Naar hem luisterden o.a. Malen- kow, Boelganin, Chroetsjew, Molotow, Kagamowitsj en Mikojan. Gisteren werd op het Rode plein de gebruikelijke parade gehouden. De mi nister van Defensie, maarschalk Boel ganin, hield een rede waarin hij zei dat de Sowjet-Unie moet doorgaan haar strijdkrachten te moderniseren, omdat overal de oorlogsstokers hun activiteit vergroten. Buitenlandse waarnemers waren getroffen door de gematigde toon van Boelganins rede en door de afvye- zigheid van militaire nieuwigheden bij de parade. Slechts viel het op dat een groep geleerden meemarcheerde die zich, volgens radio-Moskou, op het ogen blik zeer ernstig bezighouden met de mogelijkheid raketten naar andere planeten af te schieten. Gisteren heeft verder de Sowjet-mi- nister van Buitenlandse Zaken, Molotov, zijn traditionele feestmaal gegeven aan buitenlandse diplomaten. -Het feest werd gehouden in de -historische zaal van bet Kremlin. Het droeg een bijzonder ka rakter. omdat premier Malenkof, Nikita Chroesjtsjew, de eerste secretaris van de Sowjetrussische communistische partij, maarschalk Boelganin en vele andere hoogwaardigheidsbekleders aanwezig waren en zich op ongedwongen wijze onderhielden met de diplomatieke ver tegenwoordigers van onder meer En geland, Frankrijk, Amerika en Joego slavië. Maler.kov en Chroesjtsjev toonden, zich zeer goed geluimd en trachtten de gasten op hun gemak te stellen. Nog nooit eerder in de Sowjet-historie, aldus Reuters correspondent, hebben buitenlandse diplomaten een zo goede gelegenheid gehad om zich onge dwongen met de hoge Sowjet-leiders te onderhouden. Buitenlandse verte genwoordigers viel de openhartigheid en de vriendschappelijke toon bij de Sowjet-leiders op. Een orkaan heeft Zaterdag In dertig seconden dood en vernieling gezaaid in de stad Castelo Branco in Midden- Portugal, Vier persoden werden gedood en tweehonderd gewond. De schade is enorm. Uit alle delen van Portugal komen berichten over storm- en waterschade. In veel straten van de hoofdstad Lissabon stond gisteren het water een meter hoog. van de heer L., mevr. J. C. L. uit "Wasse naar, en de militair H. H. C. O, uit Til burg. Het zoontje van de heer L. en zijn zuster liepen ernstige verwondingen op en werden naar het Westerziekenhuis te Rotterdam vervoerd. De andere gewonden werden naar het Zuiderziekenhuis te Rot terdam overgebracht. De militair kon vandaag reeds naar zijn woonplaats terug keren. Keizer Hafle Selassie van Ethiopië heeft zicih Zaterdagmorgen naar de Ho ge Veiuwe begeven om gedurende het weekeinde te genieten van de rust in de natuur. Vrij veel mensen stonden bij de hoofd ingang van het nationale park te wach ten, om nog een glimp op te vangen van de keizer, die vergezeld was van de hertog van Harar en prinses Sarah, zijn adjudant en zijn bedienden. Overi gens was het St.-Hubertusslot met de omgeving gedurende het weekeinde ver boden terrein voor het publiek Zaterdagmiddag, toen het prachtig herfstweer was, wandelden de gasten door de tuinen doch de Zondag brach ten zij binnenshuis door. De keizer zei dat hij met de rust, die hij op de Hoge Veiuwe vond, zeer ingenomen was. Hij was verrukt over Serfage's jachtslot. Enige malen heeft de keizer de eenden in de slotvijver gevoerd. De vertrekken van het slot waren door het personeel ■met bloemen versierd. Hedenmorgen is de Keizer met zijn gevolg naar Arnhem vertrokken. Van daar reisde hij verder per trein naar Bonn. Na zijn bezoek aan Duitsland staaf nog een reis naar de Scandinavi sche landen op het programma. Het hoge gezelschap arriveerde vanmorgen met auto's aan de ingang Sonsbeekzijde van het Arnhemse station; via de perronbrug wandelde men naar het eerste perron waar de koninklijke -trein gereed stond. Hier maakten hun opwachting de Duitse ambassadeur ijl onsr land dr. Mühlen- feld, mr. J. C. baron Baud namens de Koningin en de chef protocol Buitenlandse Zaken mr. "Van Tets. Voorts waren, aanwezig de inspecteur van het vervoer der N.S. mr. H. J. Kruyt, de hoofdstationschef de heer L, H. Delissen en de directeur van „De hoge Veiuwe" ir. J, van Tuyl. Alvorens de keizer vertrok zei hij in een afscheidsboodschap, dat het hem een groot -genoegen was geweest Nederland te bezoeken. Hij dankte de Koningirf voor haar vriendelijke uitnodiging. Ook maakte hij in deze boodschap gewag van de genegen heid van het Nederlandse volk voor •het keizerlijk huis en Ethiopië. Met de beste wensen voor het Nederlands koninklijk huis en het Nederlandse volk besloot hij de boodschap. Met een vriendelijk gebaar gaf de keizer fotografen nog gedegenheid een foto van hem in de trein te ma ken. Met de trein reisde tot aan de grens via Venlo tevens mee de par ticulier secretaris varf de prins dr. F, A. de Graaff die ook op „De hoge Veiuwe" was tijdens het verblijf van de keizer daar. VLAARDINGEN. Zaterdagmiddag om twee uur kwam, gesleept door de zeesleper „Hudson", te Vlaardingen aan het 750 ton nietende motorschip „Trianca", het schip, dat vijf weken geleden op de rotsen bij Casablanca vastliep en daar veertien dagen omhoog bleef zitten. In de loop van de middag deed de kapitein het verhaal van het benauwde avontuur op de rotsen en van de ergerlijke onbekwaamheid van de sleepbootkapiteins uit Casablanca, die zogenaamd hulp boden, maar intussen de positie van het schip aanzienlijk verergerden. Uiterlijk was het schip, dat de „Hud son*" enkele minuten voor twee uur los gooide voor de Vulcaanhaven van het havenbedrijf Vlaardingen-Oost en dat door de sleepboten „Feijenoord" en „Pernis" in de haven werd gebracht, volkomen onbeschadigd, maar een van de bemanningsleden vertelde ons later, dat de bodem eruit zag als een „veel gebruikt wasbord.", geen enkele plaat was meer intact en men had er in die dagen op de rede van Casablanca dan ook ernstig aan getwijfeld of de „Trian ca" wel ooit weer de wateren zou be varen. Toen het schip dan ook vlot ge trokken was. is het onmiddellijk in Casablanca in dok gegaan, waar men de bodem, die lek was „als een gieter" zo veel mogelijk met cement heeft dicht gesmeerd. De kapitein, de veertigjarige F. van der Meulcn uit Dokkum, vertelde het volgende: Op 28 September bevond de „Trianca" zich luttele mijlen uit de kust van Casablanca. Er was toen. plaatselijk een zware mist en om hail vier ont waarde hij de branding recht vooruit, te dicht bij. Onmiddellijk realiseerde hij zich, dat het schip zich in te ondiep water, dus in gevaar bevond. Hij ge lastte onmiddellijk een. andere koers; omdraaien en terug naar de haven. Maar het was te laat. Tijdens de draai begon het achtergedeelte van het schip op de rotsachtige bodem te slaan, even later zat men muurvast! Een uur later viel pas iets van de kust te ontdekken, maar toen waren de contacten reeds lang ge legd. Men had met verschillende instan ties overlegd, o.a. met de Nederlandse consul, hulp was onderweg. Op dat ogenblik viel er echter niet veel te hel pen, want de vloed was over de hoogste stand heen en. toen bij eb het water ongeveer drie meter teruggelopen was troonde het schip hoog op de grimmige rotsen. „Die nacht hadden we met gemak vlot getrokken kunnen worden, als we maar een klein beetje behoorlijk gehol pen waren, maar ik ben me toen af gaan vragen of de kapitein van de vier sleep boten. die men ons stuurde meer belang hadden bij het bergingsloon, dan bij het wrak. Voor de eerste draad over was. was het niet 12 uurmaar half zeven!", aldus kapitein Van der Meulen. „Tenslotte moesten Franse deskundigen per vliegtuig uit Le Havre komen om het werk te leiden. De positie was intus sen door het werk van de sleepboten, aanzienlijk minder geworden. De bodem had op ae vlijmscherpe rotsen veel te lijden gehad. Alles werd nog erger, toen "s Zaterdags het schip met een enorme Be tegen vanmorgen aangekon digde staking van een dertigtal chauf feurs en dragers bij enkele Haagse expeditiefirma's, die gespecialiseerd zijn op het vleesvervoer, is opge schort. Het College van Rijksbemid delaars zal trachten de beide partijen tot overeenstemming te brengen. Het conflict ontstond, doordat de werkgevers van de expeditiebedrijven weigerden twee procent vacantietoe- slag uit te betalen; waarom de Alge mene Bedrijfsbond Voedings- en Genotmiddelen gevraagd had. Zij stelden, dat de arbeids- en loonvoor- waarden vallen onder de regelingen van de transportondernemingen en dat zij dus alleen met deze bonden zouden onderhandelen. Daar de alge mene bedrijfsbond op een uitgevaa- digd ultimatum geen antwoord kreeg, gaf de bond gisteren een stakings parool uit. Thans heeft echter het Col lege van Rijksbemiddelaars ingegre pen om uit te maken, waartoe het personeel van de firma's gerekend kan worden te behoren. Keizer Unile. Selassie tvordt op het Centraal Station te Amsterdam uitge leide gedaan door fl.il/. koningin Ju liana en Z.K.H. prins Bernhard. smak plotseling door de golven nog 150 meter hoger op de rotsen werd gezet. Allen hebben toen de grootste bewonde ring gekregen voor de kracht van het scheepslichaam. De siag waarmee het schip terecht kwam was zo hevig, dat men aanvankelijk meende, dat de gehele bodem er wel uitgeslagen kon zijn. Het drie jaar oude schip hield zich echter uitstekend. Later werd er zevenhonderd ton water ingepompt om maar vast te liggen. Hoe volslagen onvoldoende het werk van de helpers is geweest wordt wel gedemonstreerd door het feit. dat men na veertien dagen tenslotte een uur vóór hoogtijmet één kabel werd vlot getrokken. Het stoffelijk overschot van het sinds Woensdag 27 October vermiste bijna twaalfjarige jongetje Jan Hoogerwerf uit de Verheistraat 107 te Vlaardingen is hedenmorgen ter hoogte van de Hol landse Pelmolen uit de Oude Haven taV Vlaardingen opgehaald. Bij K3. is aan A. A. Elenbaas, op zijn verzoek, met ingang van 1 Februari 1955. eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente 's Heer-Arendskerke, met -|l' dankbetuiging voor de goede diensten doof -t hem als zodanig bewezen..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1