Nederland protesteert krachtig in Djakarta Infiltratie in N.-Guinea blijkt goed voorbereid Eisenhower wees aanval op rood China af Bij na duizend gewonden bij brand in Beiroet Alg emeen offensief tegen Algerijnse opstandelingen Eisen dies tijds Nederlandse hoofdagent gevangengenomen Marine slaags met hende Iff Advies stafchefs verworpen Moskou wil over A-plan praten Adenauer binnenkort geen minister meer? Ramp bij fakkeloptocht Buiten schot EILAND VOORNE EN PUTTEN ENIGE UREN GEÏSOLEERD J Brug over Oude Maas raakte defect H DINSDAG 9 NOVEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2922 Weerbericht Neliroe mag niet als premier aftreden Vakverenigingen steunen Australische staking i&8 K.L.M.-stafhureau voor bevordering veiligheid Verdachte bekent Prinses Margaret brak met traditie Dr. J. S. Zaneveld hoofd commissaris NJP.V. „Vikings" te koop Man overboord geslagen van „Corilla" Nehroe De Nederlandse Hoge Commissaris in Djakarta heeft namens de Nederlandse regering krachtig bij de Indonesische regering geprotesteerd tegen de hernieuwde schending van Nederlands grondgebied (Nieuw-Guinea) door Indonesische militairen. Ook werden de vrijlating en terugzending geëist van de Nederlandse hoofdagent Van Krieken, die tijdens de landing van de Indonesische militairen hij de Etnabaai in Zuidwest-Nieuw-Guinea werd gevan gen genomen en ontvoerd, aldus is door het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken medegedeeld. De infiltratiepoging in Nieuw-Guinea blijkt een goed voorbe reide actie te zijn. Dit is geconcludeerd uit de wijze, waarop de bende wordt geleid en uit aangetroffen foto's en kaarten- ÏJ M Aanslag op Nasser Vrijdag „dag der loon eisen" in Frankrijk Het noenmaal op Soestdijk Portugese treiler vermist Jongetje raakte bekneld tussen muur"en auto Spaans schip verkeerde voor de Hoek in moeilijkheden ET eiland Voorne en Putten is vanmorgen gedurende vier uur voor een groot deel geïso leerd geweest. Om vijf minuten voor zes werd de brug over de Oude Maas, de Spijkenisserbrug, voor een naderend schip geopend en het duurde tot tien uur voor dat de brug weer dicht kon. Waar schijnlijk is er een storing ont staan in de clectriciteitsvoor- ziening. Gen. majoor Pahud de Mortanges chef Militair Huis Koningin Hersteld Rotterdam! Witte de Withstraat SO Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 V-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNÏNG en Mr. K. VAN HOUTEN Tutum- Weerachting', geldig tot Woensdagavond. OPNIEUW REGEN. Vannacht opklaringen en langs de kust nog enkele buien. Morgen weer toenemende bewolking en later regen. Aanvankelijk overwegend matige Westelijke wind later tot krachtig of hard toenemende wind tussen Zuid en Zuidwest. Koude nacht. Morgen onge veer dezelfde middagtemperaturen. G O Hoofdredacteur: Dr. 3. A, H. J. S. BRUINS SLOT IEMAND heeft eens gezegd, dat de i negentiende eeuw eerst In 1914 is geëindigd. Met zulk een uitlating bedoelt men aan te duiden, dat een tijdperk, dat uit geestelijk, psychisch en sociaal gezichtspunt en wat het ge hele tijdsbeeld betreft één geheel vormt en dat kenmerkend wordt ge acht voor de negentiende eeuw in het jaar 1914, het jaar waarin de eerste wereldoorlog begon, onherroepelijk voorbij was. De wereld van 1890 en 1913 is een een dezelfde wereld. De wereld van 1918 is een totaal daarvan verschillende. De mensen van 1913 en 1918 zijn ech ter hoofdzakelijk dezelfden. Zij benaderen de vraagstukken hoofdzakelijk naar gelijke gedachten- schema's en met dezelfde organisatie vormen voor het leven. Dat geeft dan vaak moeilijkheden. En daar ligt dan, wat men dan wel eens noemt een ge neratie-probleem. Of men duidt het aan als een veraieuwingsvraagstuk. Niet te ontkennen is, dat elke tijd in bovenbedoelde zin zijn eigen problemen, zijn eigen structuur heeft en dientengevolge ook zijn eigen me thoden en vormen moet bezitten. Het zich schrap zetten tegen deze noodzaak, het zich schrap zetten tegen pogingen om tot nieuwe vormgeving te geraken is even onmogelijk als heil loos. Het is onmogelijk, want men kan de eisen des tijds niet veronachtza men. Het is heilloos het te doen, omdat dit verzet tegen de eisen des tijds be tekent: zichzelf uitschakelen bij het bepalen van het antwoord op de eisen des tijds. Wld hebben In de periode van 1945 en daarna ook die roep om ver nieuwing horen weerklinken. De wereld van 1945 was, zo zeide men, de wereld van 1939 niet meer. Men kan dat grif toegeven, hoewel er aan toegevoegd moet -worden, dat het jaar 1939 intern, in West-Europa, lang niet die radicale scheidingsstreep be tekent als het jaar 1914 is geweest. De laatste wereldoorlog heeft wel de politieke kaart van de wereld veel in grijpender gewijzigd dan de eerste ge daan heeft. Maar de geestelijke, psy chische en sociale problematiek van de wereld van voor 1939 is vergeleken met die van na 1945 veel meer 'gelijk dan velen aannemen. Zo' voor als na de laatste wereld oorlog staan wij te knipperen met on ze ogen tegen een nieuwe eeuw, tegen een nieuw tijdperk, die de négentien- de eeuw vervangen gaan en waarvan wij de historische wezenskenmerken nog maar uiterst vaag kunnen onder scheiden en waarderen. In een dergelijke situatie is de roep om vernieuwing van vormen van me thode op zichzelf een juiste roep. Maar tegelijkertijd moet het horen van die roepstem leiden tot een zeke re bedachtzaamheid. Wat betekent vernieuwing? Waar stuwt die vernïeu-; wing in geestelijk, psychisch en so ciaal opzicht naar toe? Wat wil men, met de oproep om de eisen des tijds niet te veronachtzamen en op de te kenen der tijden te letten, van onze maatschappij gaan maken? Want het is wel zeker, dat er in de eisen des tijds elementen van een historische noodwendigheid aan de dag treden. Maar het is evenzeer waar, dat in de wijze, waarop de mens ant woord geeft op die eisen en dus de komende ontwikkeling mede bepaalt, eigen inzichten, eigen principiële en godsdienstige uitgangspunten in be langrijke mate .mede bepalend zijn. DE roep om vernieuwing, zoals die omstreeks 1945 tot ons kwam had een zeer bepaalde klank, een klank waarin een bepaalde begeerte naar een zeker ideaal, een bepaalde principiële en religieuze stem tot uit drukking kwamen. Wij zouden dat alles willen aandui den met het woord: socialistisch. De vernieuwing van 1945 zou beteke nen de generalisering van de socia listische gedachte tot nationale ge dachte. Alle religieuze en principiële overwegingen bleken bij de voorstan ders van deze vernieuwing, de door braak, in deze generalisering te pas sen. Deze gedachte werd met veel élan gepropageerd en zij werd van uit de nieuwe socialistische organisatievor men met bekwaamheid en een veel heid van nieuw-modisch werkmate riaal bij de massa gebracht Daartegenover kon door hen, die deze vernieuwing als in strijd met hun beginselen en met het belang van Ne derland, zoals zij dat begrepen, niet anders dan „neen" gezegd worden. Deze tweeërlei positiekeuze heeft in vele opzichten de verhoudingen in het na-oorlogse Nederland beheerst en zij doet dat nog Daarnaast echter bleef 1 j hen, die zich tegenover de ioo. raak" Plaatsten, de noodzakelijk!»:-.er om ook van hun zijde en op eigen wijze in de gewijzigde situatie van na de oorlog tegenover de eisen van de nieuwe tijd positie te kiezen. Dit proces is thans in volle gang, Het is ten dele een zuiver politiek vraagstuk. Ten dele betreft het wat ons aangaat meer algemeen de vraag van de plaats van de Reforma torische Christen in onze tijd. Het dagelijks bestuur van de Indi sche Congrespartij heeft het verzoek van Nehroe om hem als partijvoorzit ter te ontslaan thans ingewilligd. Het bestuur stond Nehroe echter niet toe ook als premier af te treden. Nehroe had onlangs voorgesteld het premier schap enige tijd neer te leggen omdat hy zich vermoeid voelde. Als nieuwe partijvoorzitter is can did aat gesteld U. N, Dhetoar, premier van de staat Saurasjtra in West-India. De bespreking van Nehroes aftreden zou in de bestuursvergadering op de achtergrond zijn gedrongen door par lementaire moeilijkheden in verschei dene staten van India. Op I en 2 November hebben eenheden van de marine, die de achtervolging in gezet hebben, vuurcontact met de Indo nesische militairen gekregen, waarna dezen met achterlating van munitie, documen ten en voedselvoorraden in verschillende richtingen gevlucht zijn. By een nader treffen werden enkele bendeleden neer gelegd terwijl een groot aantal hunner zich overgaf. Bij de landing die de bende op 21 Oc tober in twee prauwen uitvoerde in de Etnabaai (Zuid-West-Nieirw-Guinea) ont scheepten zich, zoals gemeld, 48 man. Zij deden een kampong in de baai overlast President Eisenhower heeft op 12 Sep tember jl. aanbevelingen van drie van de vier leden van de Amerikaanse com missie van stafchefs verworpen, die er op gericht waren de Amerikaanse lucht macht „onder zekere voorwaarden" toe te staan bepaalde bases op het Chinese vasteland aan te vallen, teneinde een lan ding van de Chinese communisten op Quemoy te verhinderen. Dit schrijft de diplomatieke correspondent van de Washington Post, Chalmers Roberts. Volgens de correspondent van het blad hadden drie van de vier leden, der com- Wisjinsky heeft gisteren verklaard, dat de Sowjet-Unie bereid is de onderhan delingen met Amerika over de samen werking met het programma van Eisen hower voor atoomenergie voor vredes doeleinden voort te zetten. Hij ontkende, dat Rusland het standpunt ingenomen heeft, alleen te willen samenwerken, in dien Amerika van tevoren er mee in stemde, het gebruik van atoomwapens te verbieden. Op verscheidene punten vroeg Wisjinsky echter nadere opheldering. Kanselier Konrad - Adenauer, die 4 Januari a.s. 79 jaar wordt, zou naar ver luidt, van plan zijn binnenkort een van zijn drie belangrijkste functies die van Westduitse minister wan Buitenland se Zaken neer le leggen. Volgens westelijke diplomaten heeft Adenauer dr. Heinrich von Brentano als minister van Buiteniand.se Zaken op het oog. De overeenkomsten van Parijs met betrekking tot de souvereiniteit en de herbewapening van West-Duitsland zou den echter eerst moeten worden geratifi ceerd. Adenauer zou van mening zijn, dat de definitieve parlementaire beslissing met betrekking tot deze overeenkomsten in Februari of Maart zal vallen. Bebajve Kanselier en minister van Buitenlandse Zaken is Adenauer voor zitter van de Christen-Democratische partij. De 50-jange Brentano is reeds vier jaar fractieleider van de C.D.U. in de Bondsdag. missie van stafchefs -— de voorzitter, admiraal Radford, de stafchef van de marine, admiraal Carney, en diens collega van de luchtmacht, generaal Twining twee of drie dagen na het begin van ó'e beschieting van Quemoy door de com munistische artillerie zich uitgesproken voor een resolutie. Daarin werd er bij de president op aangedrongen (1) de Chinese nationalisten toe te staan on middellijk verschillende doelen op het vasteland te bombarderen en (2) de Amerikaanse luchtmacht hetzelfde toe te staan, als de communisten een recht streekse aanval op het eiland Quemoy zouden, doen. Tegenover deze militaire leiders, die werden gesteund door de minister van Buitenlandse zaken, Dulles, stonden de stafchef van het leger, generaal Ridgway, de toenmalige onderminister van Buiten landse Zaken, Bedell Smith, en de mi nister van Defensie, Wilson, die alleen voor een Amerikaanse inmenging waren na een „provocatie" van de communisten. Nadat Eisenhower de aanbevelingen van de hand had' gewezen, werd besloten Tsjiang Kai-Sjek een verdrag voor we derzijdse beveiliging aan te bieden, op voorwaarde dat de nationalistische leider afzag van elke uitdagende aanval op het vasteland. Over dit verdrag wordt op het ogen blik onderhandeld, aldus Roberts. aan en plunderden o.m. een Chinese toko. Bij de landing werd de hoofdagent van politie Van Krieken, die van een door de controleur van Kaimana kort te voren in dit gebied ondernomen patroulllctocht ziek was achtergebleven, door de bende gevangen genomen. Aangenomen wordt, dat bij met de ver moedelijk naar Dobo teruggekeerde prauw is medegevoerd. De bende trok daarop het binnenland in. De plaatselijke bevolking maakte van het gebeurde aanstonds melding. Uit de na de schermutseling aangetrof fen documenten is vastgesteld, dat de bende op 18 October het eiland Dobo ver- het en gedeeltelijk tot het op de Aroe- eilanden (Indonesisch gebied, waartoe Dobo behoort) gelegerde 25e regiment infanterie -der Indonesische landmacht behoort. De vervolging van de overige bende leden vindt voortgang. Van de zijde der bevolking wordt de grootst mogelijke medewerking verleend bü het opsporen. De Nederlandse beschuldigingen over een recente landing van Indonesische troepen op Nieuw-Guinea zijn door S. Papare, hoofd van het „Bureau Irian" der regering, tegengesproken. -c- Volgen.s Papare zou een dergelijk^ lan ding van net eiland Ceram af georgani seerd moeten zijn door troepen van de republiek der Zuidelijke Molukken. die contact met de Nederlanders op Nieuw- Guinea trachten te maken. De Australische raad van de vakver enigingen heeft besloten om de Austra lische havenstaking te steunen. De ha venstaking is gericht tegen de wetge ving ter beperking van de macht van de vakverenigingen. Ongeveer 26.000 havenarbeiders staken, waardoor het werk op 150 schepen stil ligt. In een hotel in de Hue Xavier-Privas te Parijs heeft de Franse veiligheids politie een inval gedaa/t en onmiddel lijk een goede slag geslagen. Het hotel in Zuidoost-A 1giert. was de zetel van leden der Algerijnse Nationalistische Beweging, die verant woordelijk wordt gesteld voor het ont ketenen van een getoapende opstand Te Beiroeth {Libanon) liepen bijna dui zend personen brandwonden op, van wie zeker 200 levensgevaarlijke, bij een op tocht, waarbij de geboorte van de profeet Mohammed hexdachl werd. Tien gewon den zijn reeds overleden. De demonstranten hadden fakkels bij zich en benzine druppelde gestadig op de "grond voor het gebouw van de Mo hammedaanse universiteit te Beiroet, waar de plechtigheid werd gehouden. Een De directie van de K.L.M. zal de be studering van a-lie maatregelen, die de veiligheid van de dienstuitvoering kun nen bevorderen, coördineren in «en spe ciaal stafbureau. Aangezien maatregelen als bovenbe doeld veelal een operationeel aspect heb ben, zal de huidige onderdirecteur „gene ra! operations", de heer J. J. van Bal- kom, worden vrijgemaakt van zijn hui dige functie, teneinde zich met de lei ding van het nieuwe bureau te kunnen belasten. fakkel viel op de grond en onmiddellijk sloeg er brand uit, die zich snel over het plein verspreidde. Onder de menigte brak een paniek uit. De hospitalen werden al spoedig overstroomd met personen, die ernstige brandwonden hadden opgelopen. De eerste minister van de Libanon en enige andere ministers spoedden zich naar de plaats van de ramp. Het Internationale Rode Kruis heeft de aangesloten Rode-Kruisorganisaties tele grafisch dringend verzocht om driedui zend. flessen bloedplasma, een hoeveel heid 'anttitetanus-sferüm.' en verband voor geneesheren in Beiroet, die een wanhopt ge strijd voeren voor het behoud van het leven van enkele honderden Moham medanen. Ten minste tweehonderd per sonen verkeren in levensgevaar. Mahmoed Abdoel Latif, een 32-jang lid van de Mohammedaanse broeder schap, heeft vandaag op de zitting van een speciaal volksgerechtshof te Cairo bekend schuldig te zijn aan poging tot moord op de Egyptische eerste-minister, Nasser. Latif, een loodgieter, werd gearres teerd, nadat op 26 October te Alexan dria schoten op de eerste-minister wa ren gelost. Het volksgerechtshof, een bijzondere krijgsraad, stond onder voorzitterschap van de vice-premier, luitenant-kolonel Gamal Salem. Na de bekentenis van Latif werd de zitting voor 48 uur verdaagd. Het dagelijks bestuur van het socialis tische vakverbond in Frankrijk „Force Ouvrière" heeft verklaard, dat Vrijdag 12 November beschouwd zal worden als een „nationale dag van de looneisen". Op die dag zal het werk voor tenminste twee uur worden neergelegd. Ook zullen er massa bijeenkomsten worden gehouden en er zullen delegaties naar de autoriteiten worden afgevaardigd. Het Holbein huis aan de Cool singel tegenover het raadhuis te Rotterdam is gisteren officieel in gebruik ■ge nomen. Franse strijdkrachten zijn vandaag een algemeen offensief begonnen tegen de 3,000 Algerijnse opstandelingen die zich schuil houden in het gebergte van Auras. Tientallen licht gewapende patrouilles verlieten de steunpunten om het berg land binnen te trekken. De patrouilles moeten het gebied van de Aures, dat een oppervlakte heeft van 13.000 vierkante kilometer, meter voor meter zuiveren. 2zullen dezelfde guerrillatactiek toe passen als de opstandelingen. De operatie zal misschien drie maan den duren, aldus werd uit Batna in Al gerije gemeld. In de andere delen van Algerije heerste vanmorgen rust. Saboteurs hebben gisteren de onder grondse kabel doorgesneden, via welke al het telefoon- en telegraafverkeer tus sen Algerië en Marokko gaat. De verbin ding tussen de twee belangrijkste delen van Frans Noord-Afrika werd hierdoor practisch afgesneden. Door deze ernstige daad van sabotage is bij de Franse autoriteiten ook onge rustheid verwekt nu biijkt dat de terro risten ook al bij de Marokkaanse grens actief zijn. Tot dusver had men gedacht dat de moeilijkheden beperkt bleven tot tiet gebied van het Auresgebergte. Daar is het op het ogenblik weer wat rustiger. In Frankrijk heeft Messali Hadj, de verbannen leider van de sinds Katerdag verboden Algerijnse nationalistische be weging, een klacht ingediend tegen de prefect van de Vendée wegens „beper king van de persoonlijke vrijheid". Hadj, die als verblijfplaats Sables d'Olonne in Bretagne kreeg toegewezen tracht, naar men aanneemt, munt te slaan uit de tegenwoordige toestand. Vandaag vertrekt Tahar Ben Ainmar. de premier van Tunesië, naar Parijs, om het overleg te hervatten^ over een inder tijd door premier Mendès-France in het vooruitzicht gestelde grotere mate van zelfbestuur. De Tunesische premier zal vermoedelijk in Parijs vooral ook aan dacht vragen voor de terroristische acti viteit in het Westen van Tunesië, het gebied dat grenst aan de onrusthaard in het Oosten van Algerië. Prinses Margaret van Engeland heeft het afgelopen weekeinde met een konink lijke traditie gebroken door op Zondag naar de bioscoop te gaan, aldus meldt Associated Press. De Princes werd vergezeld door een hofdame en twee jongemannen. Het ge zelschap kocht kaartjes aan het loket. Een en ander heeft in Engeland nogal opzien gebaard en het feit is in enkele dagbladen druk besproken. Aan het noenmaal met zijne keizer lijke majesteit de Keizer van Ethiopië op paleis Soestdijk op Zaterdag 6 No vember zaten, behalve H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins der Nederlanden, ook H.K.H. Prinses Wilhelmina, die de Kei zer in haar Londense tijd meermalen heeft ontmoet, en de vier Prinsessen aan. In Bergen op Zoom is de hcofduit- voerder van een bouwonderneming veroordeeld tot 76 maal twintig gulden boete omdat hij zwarte lonen heeft be taald. Bij de uitspraak heeft de kanton rechter zich in berispende zin over het departement van Oorlog uitgelaten. Wat is er gebeurd? Het departement heeft sterke aan drang op de betrokken maatschappij uitgeoefend om toch vooral binnen de gestelde termijn het werk op te leve ren. Dat was echter alleen bereikbaar door middel van het betalen van zwart overwerk. De hoofduitvoerder was daartoe des te eerder overgegaan omdat hij ge zien de aandrang van de overheid de indruk had gekregen dat er minder streng op de naleving van de Arbeids wet zou worden toegezien. Uiteraard trok de hoofuitvoerder een verkeerde conclusie. Maar op de een of andere manier is hij in de waan gebracht dat het met de contro le wel los zon lopen. Hier wringt iets. Enerzijds zien we een overheid, die het euvel der zwar te lonen krachtig bestrijdt, anderzijds een overheidsinstantie die door baar gedragingen dit kwaad in de hand werkt. Terecht heeft de kantonrech ter waarschuwend de vinger opgehe ven. De instantie, die in belangrijke mate mede verantwoordelijk is voor de begane overtreding, is bier buiten schot gebleven. Sedert een week heeft men niets meer vernomen van de Portugese trei ler „Exportador 2" met 23 opvarenden. Het vaartuig had op Vrijdag 5 Novem ber de haven van Lissabon moeten binnenlopen. Er wordt met vliegtuigen naar de „Exportador 2" gezocht In het te Utrecht gehouden leiders convent van de Vereniging de Neder landse Padvinders, is dr. J. S. Zaneveld gekozen als hoofdcommissaris. Het bijzondere karakter van. deze be noeming is, dat voor de eerste maal in de geschiedenis der vereniging iemand tot hoofdcommissaris is benoemd, die als jongen tot de padvindersbeweging toé- trad en daarna bijna onafgebroken de vereniging in velerlei functies <Bendé.J- Tijdens zijn verblijf in Indonesië van 19481951 was hij hoofdcommissaris van. de Indische Padvindersbond. Na zijn repatriëring in 1951 werd hij bestuurslid der N.P.V. als hoofdkwartiers- commissaris voor training. Toen in begin 1954 mr. J. M. Ravesloót aftrad als H.C. werd dr. Zaneveld waar nemend hoofdcommissaris. j Op London Airport staan onder plas tic hoezen 25 „Viking" passagiersvliegtui gen van de British European Airways op kopers te wachten. De prijs is ongeveer een kwart miilioen gulden per stuk. De B.E.A. heeft deze toesteilen gelei delijk vervangen door „Viscounts" en „Elizabethans". Op het terrein van de Meikfabriek Sterovita N.V. aan de Weeskinderen- dijk te Dordrecht, heeft gistermiddag omstreeks 5 uur een tragisch ongeluk plaats gehad, dat aan het zevenjarig jongetje Johannes Verhoef het leven heeft gekost. Het ventje was met een meisje op het terrein aan het spelen toen een uit Drente afkomstige melk wagen door de uitrit naar buiten reed. Het kereltje raakte bekneld tussen de auto en de betonnen schutting en was op slag gedood. Het Nederlandse m.s. „Corilla" heeft geseind, dat vannacht omstreeks kwart over drie Nederlandse tijd een man overboord is geslagen. De opgegeven po sitie van het schip was 6.28 West 47.11 Noord (op enige afstand ten Zuidwesten van Brest). Het Spaanse s.s. „San Jose 2" ver keerde vanmorgen vroeg voor Hoek van Holland in moeilijkheden als ge volg van opgelopen machineschade. Met assistentie van de sleepboot „Ebro" is het drieduizend ton metende schip de Nieuwe Waterweg binnengebracht. Voor het verkeer van en naar het eiland was het slechts mogelijk gebruik te maken van de kleine pont, die de ver- Vice-admtraal N. A. Rost van Tonnin- gen zal met ingang van 15 November zijn. functie van chef van het militaire huis van H.M. de Koningin neerleggen. Hij zal opgevolgd worden door gen. majoor O. F. Pahud de Mortanges, tot dusverre sous-chef van tiet militaire huis van H.M. de Koningin. binding onderhoudt tussen Hekelingen en Nïeuw-Beijerland. Ook kon via Brielle en het eiland Rozenburg naar Maassluis worden gegaan. De trams van. de R.T.M. echter, stonden vanmorgen in lange fiies te wachten. Vele inwoners van het eiland, die zich naar hun werk wilden begeven en aangewezen waren op vervoer per tram, zagen zich ge noodzaakt huiswaarts te keren, dan wel. op andere wijze te trachten het water over te komen. Om vijf minuten voor half tien, zo vernamen wij, gelukte hel weex de brug te sluiten. De burgemeester van Spij- kenïsse, de heer P. J. Bliek, die zich op dat ogenblik bij de brug bevond, deelde ons mede, dat de oorzaak van het defect nog niet was vastgesteld. Vandaag is het veemarkt in Rotter dam en vele zakenlieden van de Zuid-, holiandse eilanden pïegen Dinsdags naar de Beurs van Koophandel te gaan. Zij het dan wat later, zij konden toch in de loop van de morgen Rotterdam nog bei-eiken. ,Ee grote bedrijven aan de Nieuwe Waterweg hadden voor het vervoer van het personeel bereids boten laten varen naar Spiikenisse. Om 12 uur was de oorzaak bekend. Er was een defect ontstaan in de z.g. wormkabel van de electrische leiding. Nadien kon ook het scheepvaartverkeer weer doorgang vinden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1