Instemming met voornem* tot belastingverlaging 1 Juli 1955 gevraa als uiterste termijn Bemanning Queen Mary dreigt met staking De veranderde wereld Kamer hield financiële beschouwingen Sprinkhanen vallen kinderen aan in Marokko ijse accoorden eerst medio December in de Bondsdag Parij Berkelse arts in hoger beroep voor Gerechtshof te Den Haag Graaf van Bylandt naar Nederland Bezorgdheid over stijging der uit- gaven Filmconflict Mendès kreeg het vertrouwen llllS Meer woningen voor Rotterdam WOENSDAG 10 NOVEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2923 Weerbericht Eerste millioen voor vluchtelingen Fatemi terechtgesteld Sympathie voor kleine kapitein Koningin-moeder de onschuldige aanleiding Dulles voelt niets voor conferentie Grote Vier Rusland uitgenodigd in commissie Onschuldigen partijdig behandeld99 I V ROUTINEBESPREKINGEN (Van onze parlementaire redacteur) j De Tweede Kamer heeft gistermiddag een aanvang gé. met de financiële beschouwingen over de rijksbegroting vooj In het algemeen stemden de fracties van de Partij v Arbeid, de V.V.D., de A.R. partij, de C. H. Unie en de Kath. j partij, blijkens dc redevoeringen van de heren Hofstra, Van Lej v. d. Heuvel, V. d. Wetering en Lucas, in met de beiastingvei welke de regering voornemens is volgend jaar tot stand te bi De heer Hofstra (Arb.) drong er op aan het tijdstip waai belastingverlagingen worden ingevoerd, zorgvuldig te kiezen achtte de uitvoering van de belastingplannen van de reger etappes de beste oplossing. Bovendien wilde hij de 500 tot 550 ir gulden, die budgetair volgens de regering vrijkomen, niet besteden aan belastingverlaging, doch mede gebruiken om sociale en culturele maatregelen te treffen. De heren v. d. Heuvel (A.R.), V. Leeuwen (WD), v. de ring (C.H.) en Lucas (K.V.P.) spraken zich uit voor 1 Ju als uiterste termijn voor de invoering van de voorgestelde bel, verlagingen van f 500 tot f 550 millioen. DEFINITIEF OORDEEL Zie verder paging 3 Eisenhowers atoomplan Hoofdredacteur P. I. Aneta stelt functie ter beschikking Botterdam! Witte de With straat 30 Telef. 115700 (4 U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 m Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 V-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. U4402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 gchiedamt Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Twum- Directie: C. A. KEUNENG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig tan Woensdagavond tot Donderdagavond. OPNIEUW REGEN. Zwaar bewolkt en regen, maar morgen opklaringen en een enkele verspreid optredende bui. Matige tot krachtige wind tussen Zuid en Zuid-West, draaiend nsiar West en aan de kust tijdeiyk tot hard toene mend. Minder koude nacht. Morgen deselfde tempe raturen als vandaag. .a, Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. 3. S. BRUINS SLOT p. AT de wereld anders geworden it D en dat dit feit zijn eisen stelt san de wijze waarop wij de vraag stukken onder het oog moeten zien Is maar niet een politiek vraagstuk, het is ook een algemeen vraagstuk. Op merkwaardige wyze vindt dat be vestiging in een boekje, dat deze week is verschenen en dat de titel draagt: „De wereld is anders geworden". Het is maar een klein boekje van tachtig bladzijden, geschreven door Eberhard Müller. leider van de „Evangelische Academie" in Bad Boll met een voor woord bij de Nederlandse vertaling van prof. De Gaay Fortman (uitga ve Wever, Franeker). Het boekje heeft het uitsluitend over de taak der Kerk, de weg der Kerk in de twintigste eeuw in verband met dat apders geworden zijn van de we reld. Wij willen op dit boekje gaarne de aandacht vestigen, omdat het op een zeer duidelijke wijze naar voren brengt waarin de wereld anders ge worden is en hoe daardoor de overge leverde organisatie en methode der kerkelijke bearbeiding in vele geval len te kort schiet, waardoor de Kerk de wereld niet meer pakt. Het boekje doet allerlei voorslagen om de metho den van de Kerk aan te passen aan d« gewijzigde situatie. Het boekje is geschreven in verband met toestanden in Duitsland. Maar terecht merkt prof. De Gaay Fortman op, dat al verschillen die toestanden met die in Nederland er toch te veel overeenkomst is om niet oplettend naar Müller te luisteren, en er op een of andere wijze onze winst mee te doen. Wij wekken daar gaarne toe op. Het boekje spreekt voor zichzelf. AANGEZIEN wij de problemen meestal van uit de politieke of sociale gezichtshoek bekijken in ons blad is het juist van zo veel te meer belang ook eens er op te letten hoe men van kerkelijke zijde met een soortgelijk vraagstuk worstelt als in de politieke en sociale sector. En daarom is de analyse van het vraag stuk zoals Müller die geeft nog te meer nuttig. Wij zuilen er iets van vertellen Miiller constateert, dat de ver vreemding van de Kerk bij vele inen ten samenhangt met het feit, dat hele groepen gegrepen worden door de gro te machine van het arbeidseollectl- vum, waardoor zij haast geen eigen leven kt beroep en gezin meer bezit ten. Een eeuw geleden nog leefden de mensen van een dorps- of stadsge meente bij elkaar in één grote ruim te, die vanaf de verhoogde plaats van de kansel te overzien was. De vraag stukken van gezin an beroep in die tijd waren de Kerk bekend. De pre dikant konerover meepraten en van uit het Evangelie er over meepraten, zodat de Kerk het Evangelie inder daad kon inbrengen in het kader van de dagelijkse levenspractijk der leden. Tegenwoordig is dat anders: Wat de mannen van 's morgens zeven tot 's avonds vijf bezighoudt, ia niet eens aan hun eigen echtgenoten, laat staan aan de predikant bekend. Dit heeft tot gevolg, dat de mensen uitermate moeilijk direct aangespro ken kunnen worden door de Kerk. Wij moeten er rekening mee houden, zegt Müller. dat het opnemingsvermogen van de mens door dit beroepsisole- ment gelijkt op de weg, waarop het zaad viel in de gelijkenis van de Zaai er. Dit zaaien is niet effectief. Wil het weer .effectief worden dan moet de bo dem geploegd worden. M.a.w. men zal de vreemde wereld der techniek moe ten binnendringen en geheel andere methoden gebruiken dan tot dusverre. Hiermede hangt samen het feit, dat de technische revolutie een grote ver andering in de opbouw der menselijke gemeenschap heeft bewerkt. De grote fabrieken hebben belangrijk sterke re sociologische betekenis dan de bin dingen in de plaatselijke gemeente. r\E communisten hebben dat begre- pen, aldus Müller. En zij hebben ook begrepen, dat zij door de indus triële beroepsruimte bij voorkeur tot hun werkterrein te kiezen niet alleen de mens te pakken kregen in datgene wat hem practisch de gehele dag be zighield en waar zijn grote dagelijks terugkerende problemen en moeilijk heden liggen, maar ook dat zij hier een terrein betraden, dat de Kerk braak liet liggen. Zo verklaart Müller het, dat van de Wurtembergse arbeider gezegd wordt: tiHij kiest in het bedrijf communisten in de Ondernemingsraad, in de trein praat hij in de geest van de klassen strijd en thuis is hij lid van een Kerk koor". Müller betoogt, dat wij van de com munistische cellenbouw in de bedrij ven moeten leren. De christenen in de ondernemingen moeten gezamenlijk een christelijke teamgeest gaan open haren en de problematiek van hun in moeilijkheden verkerende collega's moeilijkheden met chefs en bazen, die voor het dagelijks bestaan, van zo gro te betekenis zijn met raad en daad ter zijde staan. Opdat op die wijze geest van het Evangelie als een levende kracht in fabriek en werk plaats voelbaar wordt. lyfÜLLER gaat nog veel verder. Hij x wil eigenlijk eea nieuwe aparte De Nederlandse Ho ge Commissaris, mr, W F. L. Graaf van Bylandt zal 11 Novem ber per vliegtuig van de KIM naar Neder land vertrekken voor het houden van „rou tine-besprekingen Na de besprekingen zullen de Hoge Commissaris en gravin Van Bylandt nog enig verlof genie ten, aldus een bekend making van het Ne derlandse Hoge Com missariaat. De opbrengst van de actie voor de vluchtelingen in Oostenrijk en Griekenland heeft gisteren de één millioen gulden overschreden. Eergisteravond was 969.000 gul den binnen, gisteren werd 61.000 gulden ontvangen. De stand werd toen 1.030.000 gulden. De hoge commissaris der Verenigde Naties voor vluchtelingen, onze land genoot mr. G. J. van Heuven Goed hartheeft gisteravond, direct na dat - hij vernomen had dat de actie voor de vluchtelingen in Nederland een millioen gulden had opgebracht, het A.N.P. een. telegram gezonden dat de volgende verklaring bevatte: ,Jk gevoel er behoefte aan allen die het eerste millioen voor vluchtelingen hielpen volmaken, op papier de hand toe te steken en hen in naam van on telbare vluchtelingen uit de grond van mijn hart te danken. Wat tot dusver onmogelijk leek. komt thans binnen de horizon.Wij kunnen het vraagstuk in zijn wortels gaan aan pakken en proberen van vluchtelingen weer gewone mensen te maken. Mo ge iedereen die nog niet bijdroeg zich alsnog de voldoening verschaffen deel te nemen aan een actie die de vluch telingen tot grote zegen en het land dat haar voert tot grote eer strekt." ln tegenstelling tot de heer Hofstra stonden zij vooralsnog: afwijzend tegen over de regeringsplannen met betrek king tot de Invoering van een huurbe lasting en een huuregalisatiefonds en tegenover de voorgestelde handhaving van de in 1952 verhoogde vennoot schapsbelasting. De heer v. d. Heuvel verklaarde, dat hij ten aanzien van de vennootschaps belasting een louter persoonlijk stand- puftt innam en de heer Lucas merkte op dat de huurbelastingplannen op dit ogenblik en onder de huidige omstan digheden" door zijn .fractie werden af gewezen. Zodra de regering met de concrete belastingvoorstellen voor de dag komt. zal elke fractie haar definitief oordeel bepalen. De socialistische belastingexpert, de heer Hofstra, zette gistermiddag het debat in met het leveren van critiek op Onafzienbare zwermen sprinkhanen hebben zich neergelaten in het dal van de Marokkaanse rivier Sousse, grote schade aan te velde staande gewassen aanrichtend en zelfs kinderen aanval lend. Zil kruipen in de oren en op de lippen der kinderen, waarop, wanneer de beesten verwijderd zijn, zweren ver schijnen. Ook het vee is niet veilig voor de sprinkhanen, die zo vraatzuchtig zijn, dat zij zich nog aan hun prooi te goed doen, wanneer zij half verbrand zijn door vuurpotten, waarmede Marokka nen en franse kolonisten de insecten te lijf gaan. ©e sprinkhanen zijn in een wolk van 250 kilometer lang, die een oppervlakte van vijfduizend vierkante kilometer be slaat, uit het westelijke gedeelte van de Hoessein Fatemi, de gewezen Perzi sche minister van Buitenlandse Zaken, is vandaag wegens vetraad tegen de Sjah door een executiepeloton van het le;,er doodgeschoten. kerkelijke organisatie naast die der plaatselijke gemeente. Tussen die ge meenten liggen nl., zo zegt hij, geheel nieuwe kerkelijk niet verzorgde ge meenten: de levensgemeenschappen van bedrijven en andere beroepsver- banden. Hij wil dat vacuum kerkelijk op vullen en van daar uit dwarsverbin dingen leggen met de plaatselijke ge meenten. Hij ziet hierin een analogie met de tijdelijke militaire gemeenten van een leger te velde en spreekt zo vara missionnaire gemeentevormingen in een groot aantal andere gemeen schappen der moderne arbeiderswe reld. Er zal uit een kerkrechtelijk oogpunt wel het een en ander over te zeggen zijn. Wij spreken ons daar maar niet over uit. Wij hebben ook het gevoel, dat het ontbreken van een confessione le vakbeweging in Duitsland de sug gesties van Müller wel sterk be- invloed heeft. Een goede christelijke vakbeweging zou veel kunnen doen van hetgeen Müller verlangt. Maar zo zou de lezing van dit boekje ook in dit opzicht sti mulerend kunnen werken. De hoofdzaak voor ons is echter, dat hier op een bijzonder frisse wijze de problematiek van de veranderde wereld op het. geweten der christenen gebonden wordt. Wij mogen niet in de oude sleur doorgaan en blijven bij oude methoden als zy niet meer passen op veranderde verhoudingen. Sahara opgestegen. De door hen aange richte schade bedraagt thans meer dan tien millioen gulden. Het bestrijden der insecten zal mogelijk nog weken of maanden vergen en de economische ge volgen zullen nog na jaren merkbaar zijn. Stortregens bemoeilijken de strijd te gen de sprinkhanen, die hierdoor niet verder kunnen vliegen. Bovendien is de werking van het door de inwoners ge. bruikt vergif door de slagregen ver minderd. Sommige plaatsen zijn door de sprinkhaneninvasie geheel afgesneden. De bewoners worden daar door vlieg tuigen van levens- en geneesmiddelen en medicijnen voorzien. De Franse kolonisten geven het be stuur van Marokko de schuld voor de omvang der plaag, zeggend dat dit geen acht heeft geslagen op hun waarschu wing, dat de ïwermen onderweg waren. Zij menen, dat de regering te laat en te' weinig hulp heeft verleend. Het Marokkaanse bestuur is thans van plan Franse militaire vliegtuigen te ge bruiken voor het verstuiven van vergif boven de sprinkhanen. het ongegronde optimisme van en andere fracties, die eea zo mogelijke verlaging van de bel wensen. De opbrengst van de schapsbelasting blijft thans echter reecn, achter bij de ramingen. Men speculeert er te veel op, dat de opbrengst van de rijksmiddelen veel hoger zullen blijven dan de ramingen. ..Bomen groeien nu eenmaal niet in de hemel". De heer Hofstra vond dat velen de staatsbalans en de begroting 1955 te rooskleurig achten. Men dient wel te bedenken: Hoe hoger de conjunctuurlijn stijgt, hoe scherper de terugslag wordt. Men kan zeggen dat de begroting thans in evenwicht is, maar verder komen wü toch nog niet. Sommigen zeggen, aldus de heer Hofstra, dat de uitgaven te hoog zijn. Het is echter nog niet ge lukt te vertellen waar de bezuinigings- mogelijkheden liggen. De stelling is dat de belastingen hoog zijn. Maar daar mee is nog niet gezegd, dat deze te hoog zijn. TJTST conflict tussen de Christelijk® Filmactie en de Ned. Bioscoop bond zal in ons land moeten worden opgelost ten gunste van de eerste. De Ned. Bioscoopbond neemt een monopoliepositie in bij de leverantie van films. Zijn beleid is er daarbij °P gericht de commerciële belangen van zijn leden te dienen. Dit heeft er nu toe geleid, dat d# Bond het onmogelijk gemaakt heeft om een film (de Prot. Chr. film: „Ik ben met U") hoewel geen zijner leden daarvoor belangstelling had, toch te doen toekomen aan de Chr. Filmactie. Blijkbaar staat men op het stand punt, dat de Chr. Filmactie onmoge lijk gemaakt moet worden. Het komt ons voor, dat, indien de Ned. Bioscoopbond niet eigener be weging van standpunt verandert, de Overheid hier de macht van deze Bond moet breken. De Overheid kan niet toestaan, dat op deze wijze met geestelijk-culturele belangen wordt omgesprongen in Ne derland. De Frans* premier Mendis-Franea heef» gisteren het vertrouwen van de Nationale Vergadering gekregen bij een debat over de begroting voor de poste rijen. Volgens de officiële uitslag kreeg Mendés-France het vertrouwen met 320 tegen 207 stemmen- Dit is de kleinste meerderheid die de premier heelt gekre gen in de vijf maanden dat hij aan het I bewind is. De tegenstemmen waren hoofdzakelijk afkomstig van de communisten en de volksrepubiikeinen. Bij de stemming ginghet er om, of de Assemblee de begroting van het ministerie Van PTT in bijzonderheden zou behandelen, of dat zij deze voor wijziging zou terugsturen. Besloten is, dat onmiddellijk met d« behandeling xou. worden begonnen. Het debat in de Westduiise Bondsdag over de Paxijse accoorden in zake het herstel van de Duitse souvereïniteit en de Duitse herbewapening is uitgesteld tot 16 en 17 December, dezelfde dagen waarop ook de Franse nationale verga dering de accoorden zal behandelen. Adenauer en de lieders der vier rege ringspartijen hebben in dit uitstel toe gestemd, Adenauer en zijn adviseurs zijn er volgens een officiële zegsman van over tuigd, dat zij het Saarpact er door zul len krijgen. De bondskanselier rekent er Z.K.H. Prins Bernhard bracht gister- morgen in de Treveszaul op het Binnenhof te Den Haag aan de Ne derlandse regering verslag uit tan zijn reis naar Zuid-Ajriku, Tijdens de rede van Prins Bernhard, rond de tafel tan links naar rechts: de minis ters A. C. de Bruyn, mr. Algera, mr. L. A. Donker, Prins Bernhard, F. J. F. M. van Tkiel, ir. H. B. Witte, G. Suurhajf, J. M. A. H. tuns, J. w. Beyen, prof. drL. M. Beel, dr. IT". Drees en dr. Middel burg (secr. ministerraad). De bemanning van de „Queen Mary" heeft laten weten dat zij in staking zal gaan, tenzij gezag voerder Donald Sorrel op de brug zal staan, wan neer het schip deze maand koningin-moeder Elizabeth uit de Verenig de Staten naar huis terug brengt. Ruim duizend man van de 1263 koppen tellende bemanning heb ben zich met een pet'tie tot de Cunard Steamship Company gewend om te pleiten voor Sorrei, de zestigjarige kapitein, die slechts 1.55 meter lang is en die b(j de aanstaande overtocht van New York naar Engeland volgens hef bestaande plan ver vangen zal worden door de eveneens zestigjarige commodore Ivan Thomp son, onder normale om standigheden gezagvoer der van de „Queen Eliza beth", het zusterschip van de „Queen Mary". Een woordvoerder van de maatschappij zeide in een commentaar op de petitie: „Het feit dat commodore Thompson captain Sorell zal ver vangen. betekent geen blaam voor de gezag voerder. Maar het is bij het vervoeren van ko- nihklijke personen de ge woonte dat de oudste ka pitein de leiding van het schip op zidh neemt." Ongeveer vijfhonderd ondertekenaars van machinisten tot messboys staan klaar om ln sta king te gaan, als de maat schappij bij haar besluit blijft. Kapitein Sorell heeft verleden jaar de „Queen Mary" zonder huip van sleepboten laten meren in de haven van New York. Er werd daar toen, gestaakt- Een steward verteide: „Wij hebben de officie ren niet gevraagd om te tekenen, dit zou hen mis schien in moeilijkheden brengen." Hij liet er op volgen: „Wij hebben mets tegen Commodore Thompson, maar Captain Sorell Is de beste kapi tein die wij ooit hebben gehad." En het commentaar van Captain Sorell zelf: „Ik heb mijn orders te vol gen. Ik voer mjjn instruc ties uit zonder enige klacht. Bc kan de actie niet goedkeuren. Het heeft mU zeer geschokt. Het doet mij i»ed dart dit gebeurd is." De Amerikaanse minister van Buiten landse zaken, John Foster Dulles, heeft vandaag tijdens een persconferentie ver klaard niets goeds te kunnen zien voort komen uit een conferentie van de grote vier over Duitsland en Oostenrijk voor de ratificatie van de plannen om West- Duitsland te integreren in het Westelijke defensie-systeem. Tenzij dit tot stand gebracht is, aldus Dulles, zouden de voortdurende pogingen van Rusland op een dergelijke conferentie zijn de integratie te blokkeren in plaats van tot een oplossing te komen. op dat de 244 afgevaardigden van zijn partij mogelijk met een enkele uit zondering in de Bondsdag (460 zetels) voor het pact zullen stemmen en ge looft, dat van de 47 Vrije Democraten er ook een aantal voor zullen stemmen. Intussen worden momenteel in West- Duitsland met aanplakbiljetten en pam fletten felle campagnes tegen de Frans- Duitse Saar-overeenkomst gevoerd. De Duitse Saarbund, waarvan 60 parlemen taire afgevaardigden van alle partijen lid zijn, beplakt overal in het land de muren met kleurige biljetten, waarop betoogd wordt, dat de Saar Duits gebied is en moet blijven. Op een der biljetten staat; „De Saar is Duits weg met de separatisten". Adenauer zou over dit biljet bijzonder ontstemd zijn. Waar schijnlijk zinspeelde de kanselier op deze actie, toen hij dezer dagen waarschuw de. dat het Saarprobleem Duitse natio nalistische tendenties aan de opper vlakte bracht. Ook de socialistische partij is een grote campagne begonnen. In een pam flet spreekt bij de beschuldiging uit, dat het lot van een millioen Saarlanders versjacherd is voor 500.000 geüniformeer de Duitsers." De grote "Westelijke mogendheden heb ben Rusland en India medezeggenschap aangeboden bij het voorbereiden van 4e voorgestelde internationale wetenschap pelijke conferentie over het vreedawaa gebruik van atoomenergie. Rusland en India zouden zitting krij gen in een commissie van advies, die zal beslissen welke landen uitgenodigd zul len worden voor de wetenschappelijke conferentie en hoe de agenda daarvan zou luiden. De andere leden van de commissie zouden de V.S., Groot-Brittannië, Frank rijk, Canada en Brazilië zijn. Het voorstel werd in de politieke com missie van de Ver. Naties gedaan door de Canadees Paul Martin. Steden in de Australische staat Victoria hebben te lijden van ^overstro- mingen. Tenminste tweehonderd inwo ners" van voorsteden van Melbourne zijn dakloos geworden. Op sommige plaatsen 'nebben vrijwilligers met behulp ven zandzakken tijdelijk dijken aangelegd, om het water uit de winkelstraten te; weren. Hef Gerechtshof te Den Haag heeft vanmorgen in het gebouw van de Hoge Raad een aanvang gemaakt met de behandeling in hoger beroep van de raak tegen de 37-jarige Berkelse arts, J. F. A. M. O., die door de Haagse Rechtbank tot levenslange gevangenis straf werd veroordeeld wegens moord op zijn vrouw Vijf dagen verwacht het Hof voor het proces nodig te hebben. De procu reur-generaal is mr. dr. D. J. van Gilse. Het Hof, gepresideerd door mr. Th. L. van Berckel met als raadsheren mr. J. Versteeg en mr. L. Vliegenhart, zal onderzoeken en er zich over beraden of het bewijs voor de schuld van O. geleverd is. Langer dan een uur hebben velen voor de deur van de Hoge Raad" staan wachten om een plaatsje te krijgen in de zaal. Om tien minuten over tien kwamen de getuigen :n de zaal. Een tevoren had dokter O. reeds in de beklaagdenbank plaats genomen. De president zeide dat deze zaak slechts dokter O. betreft. Verdenkingen tegen diens broer of te gen de verdediger mr. Huygens staan geheel en al buiten deze zaak. De pro cureur-generaal las hierna de tenlaste legging voor. Als byzitter in dit proces heeft de president benoemd mr. G. Wijers, raadsheer van het Gerechtshof te Op dc vliegbasis Soesterberg zijn de eerste Amerikanen met hun .jiabre'- strmljtigers gearriveerd ter versterking van de Nederlandse luchtverdediging. De ontvangst door hun Nederlandse tcapenbroeders tras dusdanig, dat de Amerikanen zich aanstonds Jihuis voelden. 's-Gravenhage, zo deelde de president mede. Op de door de president gestelde vraag: „Verdachte, waarom bent n in hoger beroep gekomen", antwoordde de verdachte: „In de eerste plaats om dat ik onschuldig ben. In de tweede plaats omdat ik door de rechtbank partijdig ben behandeld". De president nam hierna de eed af van getuigen en getuigendeskundigan. Zij verklaarden allen dat zij volhard den bij de verklaring die zij ln eerste aanleg hebben afgelegd. Hei gemeentebestuur van Rotterdam heeft bericht ontvangen, dat het voor 1954 toegewezen contingent woningen voor de Maasstad is verhoogd van 3562 tot 55P0. Deze verhoging is het gevolg van een herziening van de provinciale verdeling. Naar wij vernemen was de provin ciale verdeling, zoals deze onlangs werd bekend gemaakt, niet in overeenstem ming met de richtlijnen van minister Witte. Zoals bekend hebben B. en. W. van Rotterdam herhaaldelijk tegen de pro vinciale woningtoewijzing geprotes teerd. Zij waren van mening, dat Rot terdam recht had op meer woningen, omdat het zwaarder was getroffen dan enige andere plaats in Zuid-Holland. Onlangs werd de zienswijze van het gemeentebestuur in een vertrouwelijk gesprek met minister Witte nader ge formuleerd. De verhoging van het contingent moet gezien worden als een gevolg van het ingrijpen van de bewindsman. Het zal onmogelijk zijn het gehele contingent dit jaar nog te verbruiken en daarom hebben B. en W. toestem ming gekregen het overschot over te boeken naar 1955. Dc hoofdredacteur van het Persbiro Indonesia, voorheen PJ.-Aneta. de heer ,T. W. M. Martirwt, heeft i» verband met de nieuwe vorm. welke liet agentschap heeft gekregen door de besluiten, die in de jong ste vergadering van de raad van beheer zijn genomen, zijn functie ter beschikking gesteld. Het persbureau is thans volledig een Indonesisch bedrijf geworden. Het be stuur heeft de heer Marttaot verzocht aan te blijven tot de nieuwe organisatie van het persbureau haar beslag heeft gekregen. De heer Martinet heeft zich hiertoe bereid verklaard. ié 3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1