58 Herziening bezoldiging van aantal functies Proces Berkelse arts Sint- Nicolaas - actie van Trouw start...! 1 11 1 - --- - Komende crisis Mededelingen in Tweede Kamer Vrijgestelde bedragen aan de D voet worden verhoogd Adenauer practiseh zeker van overwinning in de Bondsdag Voor kleinere gemeenten PAKJES VOOR Oogstraming Getuigenverhoor Vele vragen van verdediger DONDERDAG 11 NOVEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2924 Weerbericht H.C. naar Nederland vertrokken „Firefly" van MLD op Curagao verongelukt Eiserihower over het incident bij Japan m „Utrecht" bracht rijst mee Bevestiging statuut voor Koninkrijk 15 December Het weer in Europa 1 li Franse socialisten vóór Parijse verdragen V Korporaal uit Berkel omgekomen (Van onze parlementaire redacteur) E MINISTER van. financiën, de heer v. d. Kieft, heeft gister middag in de Tweede Kamer verklaard, dat een verlaging van de belastingen met 500 millioen gulden budgetair verantwoord is, omdat na 1655 de uitgaven voor de oorlogsschade en de watersnood- schade zullen verdwijnen. Tegen een vervroeging van de invoering van deze belastingverlagingen met een half jaar, dus op 1 Juli 1955, bestaat volgens de regering geen onoverkomelijk bezwaar, omdat voor 1955 enig budgetair risico kan worden gelopen. Bij de replieken hekelde de socialistische afgevaardigde, de heer Hofstra, deze motiveringen van de minister, omdat de begroting voor 1955 geen ruimte biedt voor de vervroegde invoering. Zelfs twijfelde de heer Hofstra er aan of de 500 millioen budgetaire ruimte er per 1 Januari 1956 zal zijn, gezien het feit dat de regering geen rekening heeft gehouden met het feit, dat voor de begroting van 1956 200 millioen gulden verkoop van vijandelijk eigendom niet bij de middelen kan worden gevoegd, hetgeen voor 1955 wel het geval is. Geen van de andere Kamerleden viel de heer Hofstra bij. Zij waren blijkbaar evenals minister v. d. Kieft optimistischer gestemd. Zie verder pagina 3 Doel Dreggen had geen resultaat Zie vertier pagina 2 Vrachtauto hij Tasikmalaja in hinderlaag gereden De bevestiging van het statuut voor het Koninkrijk door H.M. de Koningin zal op 15 December geschieden in de ridderzaal in.Den Haag. 6 J WELLICHT zult U zich in de eerste plaats tot de moeders in ons land moeten richten, omdat zij bij uitstek begrijpen, hoe zij een ander blij kunnen ymaken Degene, die deze wijze uitspiaak deedis tot oordelen be voegd Hij is stokoud en.straatarm. Toch geeft hij jaarlijks met ongekend milde hand, want geven is zijn lust en zijn teven. Hij, de i int, is weer m aantocht. Reeds nu monstert hi? m stilte zijn even naamloze ah onzichtbare hulptroepen: de moe dersde uaaers, de volwassenen, die weten dat zijn grote njkdom slechts een sprookje is. Maar, voor duizenden kleinen is hij het sprookje der werkelijkheid! Zoals voor de kin deren van de Martha-stichting, in Alphen aan den Rijn. voor de kinderen van de Dr. mr Willem van den Bergh-stichting in JVoordwijk-Binnen, voor de kinderen van de Rudolphstichting m Amersfoort en voor de jeugd van „Welkom", m Arnhem. Verklaring arts Zia verder pagina 7 Rotterdam: Witte de Withstiaat 30 Telef. 115700 (4 1.1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-1930 m. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •g-Gravenhage' Huvgensplem 1 Postgiro 424867 Redactie- Tel. 111802 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand. 675 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAX HOUTEN" TiUïUM> Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond. VEEL WIND. Zwaar bewolkt met aanvankelijk ivat lichte regen of motregen. Morgen opklaringen en enkele verspreid optredende buien. Krachtige tot harde en langs de kust stormachtige Ziiidiveste.ijke wind, draaiend naar West tot Noordwest en iets afnemend. Morgen iets lagere middagtemperaturen. O O Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. 3. S. BRUINS SLOT NEDERLAND is nog met van het probleem Indonesië af. Onze verhouding iet Indonesië leidt langzaam maar zeker naar een crisis. Het is verstandig dat maar zeer nuchter onder de ogen te zien. Wat Indonesië na de souvereimteitsover- dracht ten aanzien van Nederland ge daan heeft is mets anders dan het voe ren van een koude oorlog. In deze kou de oorlog had Indonesië altijd enige slagen op ons voor, aangezien er in Indonesië Nederlanders wonen, die het tot voorwerp van terreur kan maken. Het jongste voorbeeld daarvan zien wij in de behandeling van de Neder landse gevangenen, die met behulp van de schandaligste middelen, licha melijke pijnigingen en bedreigingen, worden geprest tot onware getuigenis sen en bekentenissen. Dergelijke processen zijn in de kou de oorlog geliefkoosde wapenen Van totalitaire staten. Wij kennen ze uit Rusland, uit Tsj echo Slowakije en uit Hongarije. Men gebruikt deze metho den om landen en volken die men als vijanden beschouwt, door leugenver halen en leugenprocessen In het oog van de wereld in discrediet te bren gen. Een behoorlijk tegenwapen heeft een fatsoenlijk volk daar niet tegen. Wij kunnen de Indonesiërs niet met gelyke munt betalen, omdat het valse munt is. Nederlanders in Indonesië staan aan allerlei bedreiging en lijfs gevaar bloot. Maar de Indonesiërs in Nederland hebben geen gevaar te duchten. Zij zijn zo vrij en veilig als een Nederlander in Nederland is. Zij zijn veel veiliger hier dan zij zelf in Indonesië zijn. Daarvoor op de bres te staan is onze vanzelfsprekende plicht. Maar dan blijft er voor ons maar één ding over en dat is, de aan dacht van de wereld te vragen voor de misdaden die de Indonesische po litie bedrjjft tegenover Nederlanders, die daar de meest elementaire rech ten, die een verdachte in elke rechts staat heeft, niet deelachtig zijn. Zij worden overgeleverd aan de wrede willekeur van bruten, die niet recht zoeken, maar die politieke winst pro beren te rnaken door weerloze ver dachten lichamelijk en geestelijk ka pot te maken en ze zo tot slaven te maken van een. goddeloze staats macht. pEEClES als in elke koude oorlog krijgt deze ergens een sector waar de oorlog wam wordt. \Denk aan de Berlïjnse crisis van voor en kele jaren, aan Korea en aan Indo- China. De infiltratie van oen groep gere gelde Indonesische militairen in Nieuw-Guinea, de wegvoering van de hoofdagent Van Krieken naar Indone sisch grondgebied .k daarvan een te ken. Indonesia poogt van Nieuw-Guinea een Korea of een Indo-China te ma ken. Laat toch niemand denken dat dit een incident is. Het is een symp toom van een systeem dat consequent zal worden doorgevoerd. Anders dan by de gemene streken in de koude oor log kunnen wij hier echter een goed antwoord geven. Dat antwoord is: de verdediging van Nieuw-Guinea zo perfect moge lijk te maken. Wat wij voor alles no dig hebben nu is de versterking van de defensie van Nieuw-Guinea al lereerst door de zending van meer vliegtuigen ten einde infiltraties en straks invasies zo af te slaan dat de heren de lust vergaat om het ooit weer te proberen. Hoe dan ook: het loopt op Mn ortois zit. De Nederlandse Hoge Commissaris m Indonesië, mr. W. F. L Graaf van By- landt is Dondeidag per vliegtuig van de KLM van Djakarta maar Nederland ver trokken voor het houden van routme- besprekingen Hij werd uitgeleide ge daan door een vertegenwoordiger van het protocol van het ministerie van Buitenlandse Zaken, door leden van de staf van de Hoge Commissariaat, leden van het diplomatieke corps, vele auto riteiten en vertegenwoordigers van her handels- en bedrijfsleven. Progressie in tarieven zal worden gematigd Dit is hel embleem voor de in 1958 in Brussel te houden Wereldtentoonstel ling. Het embleem bestaat ml de we- reldbol der Herringde Naties: de asym metrische sier tciI de dynamiek tan de tentoonstelling symboliserententijl Brussel de gastt route i oor deze ten toonstelling lerlegennoordigd is door een afbeelding inn het fraaie stadhuis. Een „Firefly" van de Marine Lucht vaart Dienst is gistermiddag nabij hei dr. Albert Plesman-vliegveld te Willem stad op Curacao verongelukt, De vlie ger. korporaal F- Renkema- uit Berkel, werd gedood. Het in de Nederlandse Antillen ge- stationneerde squadron van de MLD. het zgn. squadron 1 is belast met de voortgezette gevechtsopleidmg. Het ongeluk met de Firefly gebeurde om streeks het middaguur plaatselijke tijd, dat is ongeveer 18 30 uur Nederlandse tijd. De commandant van de basis van de Amerikaanse luchtmacht te Nelhs m Nevada heeft tijdelijk het gebruik van tweehonderd op deze basis gesta- tionneerde „Sabre"-straaljagers van riet type F 96-F .Sabre" verboden naar aan leiding van ongelukken, die zich de laatste tijd met dit type hebben voor gedaan accent valt op de ondei nemingen Hij ontkende, dat in 3951 een afspraak is gemaakl de vennootschapsbelasting van 1954 op het oude peil terug te brengen. De feitelijke verlaging van de vennoot schapsbelasting met 69 millioen gulden, die in het voornemen ligt. is beperkt tot de helft. De 60 millioen die van de verhoging van de vennootschapsbelas ting uit 1951 wordt gehandhaafd, zijn no dig om de verlaging van de inkoms ten- en loonbelasting enz. mogelijk te maken. President Eisenhower heeft Woensdag verklaard, dal de situatie met betrekking tot het neerschieten van een Amerikaans vliegtuig bij Japan niet duidelijk is. Hij weigerde het Sowjel-oplreden in deze ronduit ie veroordelen. Zoals bekend werd het toestel, een ..superfort" van de marine, in het afgelopen weekeinde bij Hokkaido door Sowjet-jagers omlaag- geschoten. De president zeide op zyn wekelijkse persconferentie, dat het incident ondui delijke aspecten vertoonde, zodat men met met zekerheid kon zeggen, hoe het gebeurde zich had toegedragen Het incident vond plaats ;n eqn gebied, dat door enerzyds de Sowjet-Unie en ander zijds de VS en Japan wordt omstreden De Sowjets maken aanspiaak op een kleine groep eilanden vlak ten Zuiden van de Koeullen doch oit standpunt is nooit door de V.S of Japan aanvaard, aldus Eisenhower. De heiethebber tan de kanaal-zóne tan de "\ATO bracht gistermorgen een bezoek aan de minu-ter tan Oorlog en Wanne, ir. C. Staft oor het houden tan bespre hingen. Voor het schilderij tan de tierdaanse zeeslag, t Ln.r. Staatssecretaris tan Marine, C. VT. Moorman, Lt.-Adm. Sir Georg E. Creasy, beielhchber ka naai-zóne ï\ato, ir. C. Staf en t ice-admirual 4. de Boobevelhebber zeestrijd' krachten en chef mannestaf De heer Lucas (kvp) wees er op, dat voor 1955 slechis de helft van het be drag van f 500 millioen bij een invoering op 1 Juli 1955 op de begroting zal drukken Minister v. d. Kieft kondigde aan dat het complex belastingvoorstellen begin volgend jaar bu de Kamer aanhangig zal worden gemaakt. De regering zal al het mogelijke doen om de belastingverlagin gen op 1 Juli 1955 te doen ingaan, mits de Kamers met de behandeling even eens spoed betrachten. De minister van Financien stelde als doel van de financiële politiek van de regering: 1. Een zo. groot mogelijke werkgelegenheid-,, 2.- Het handhaven van het monetaire evenwicht. 3, De sanering van de staatsschuld. 4. Een verlichting van de belastingdruk door het aflopen van de uitgaven voor de oorlogsschade en de watersnoodschade 5. Het verbete ren van het sociaal en cultureel peil van de bevolking, waarbij de financiële mo gelijkheden niet altijd mogen overheer sen 6. Het stelsel van belastingverlich tingen zoals het aan de Kamers wordt voorgelegd, zal worden aangepast aan de inmiddels 'noodzakelijk geworden maat regelen op sociaal en cultureel terrein De minister waarschuwde bij dit laat ste punt de Kamer voor ogen te houden dat hiervoor de financiële middelen aan wezig moeten zijn. De staatssecretaris, dr. Van den Berge, wees erop. dat de belastingverlagingen hoofdzakelijk zullen vallen in de per soonlijke sfeer en dat hierbij niet het De minister van Binnenlandse Za- overige gemeenten (tot 100.009 inwe ken heeft een londschryven gezonden aan de gemeentebesturen, waann enige maatregelen wot den aangekondigd voor een herziening van de bezoldigingsnor men voor een aantal gemeentelijke functies per 1 Januari 1954. Bedoelde voorzieningen, welke m verband met de duur van de voorbe reidingen terugwerken tot 1 Januari 1954. houden in eerste instantie een herwaardering in van de ut aanmer king komende functies m de klemeie en kleinste gemeenten, terwijl ook de De politie heeft gisteren ui de Voor haven en de Aeibrechtskolk ge dregd naar de 39-jarige koperslager J. M. uit de Kraaierstraat, die sedert enkele dagen spoorloos is. Hij zou Zondag daar het laatst gezien zijn. Het dreggen was tevergeefs. „trolijk zijn en veel snoepen!" Deze woorden slatm op de taart, welke de Haagse 105-jarige, mevrouw De Co lonne lanmorgen ontiirig tuil de heer N. Haasbroek, voorzitter ian de afde ling Den Haag ren de Nederlandse Banketbakkers: ereniging, Dit gezegde is ioor de jarige een overbodige aan sporing. Zij heeft steeds een ir olijk humeur en met snoepen neet zij raad! De foto toont de overhandiging tan de taart. ners) in deze voorzieningen zijn be trokken. De gemeenten met meer dan 100.000 inwoners laat dit rondschrijven onbe sproken, omdat deze met binnen het kader van vorengenoemde richtlijnen vallen. De normen voor de secretariswedden zullen ook thans het uitgangspunt vor men voor de fixatie van die gemeen telijke salarissen, welke tot nu toe van deze normen weiden afgeleid. De maximale weddenormen voor de secre tarissen zijn voor groepen van gemeen ten met een inwonertal beneden 1001 gesteld od f 5,760; van 1001 tot 2000 f 6.120; van 2001 tot 3000 f 6.540. enz. Van een inwonertal van 6001 tot 14 000 varieert de maximum weade var f 8.400 tot f 9 960. En van 14.000 tot 18 000 van £9.960 tot f 10 500 Daai- na bij inwonergroepen tussen 18 000 en 100 000 van f 11.040 tot 1 13 800. De norm voor de eerste ambtenaar ter secretarie is in een gemeente der le klasse evenals voorheen gefixeerd op 80 pet van de secretansnorm. De normen voor de eerste ambtenaar ter secretarie in de gemeenten der 2de klasse, ondeischeidenbjk der 3e of 4e klasse zijn, met doorwerking van de volledige mitigatie van de standplaats aftrek. gesteld op 80 pet van de se- cretansnorm, met een aftrek op het aldus verkregen bedrag van 30 pet xespectievelyk 6 pet, beperkt tot J126 onderscheidenlijk f 252 per jaar. Kapitein C. G. F. Heek uit Ben Haag, gezagvoerder van het s.s. „Utrecht", dat na een reis van ruim tien maanden gistermorgen uit Siam en Indonesië te Rotterdam aankwam, was gauw klaar met het opsommen van de lading, die zijn schip meebracht. Lange lijsten met partijen van ver scheidene producten en ontelbare zendin gen van allerhande artikelen, zoals ge bruikelijk van uit Indonesië komende schepen, kwamen er met aan te pas Be halve ongeveer 400 000 kilo thee en eni ge honderden tonden tinerts. had het schip nl. alleen bijna elf millioen kilo rijst en njstemeel aan boord en daar mee was de „Utrecht", die tot de groot ste vracht-passagiersschepen van de Lloyd-vloot behoort, tot in de nok toe vol. De rijst is bestemd voor een aantal rljstpellerijen in ons land. De kleine Duitse parlij (Deutsche Par- lei) heeft bekend gemaakt, dat xij de ratificatie van de Parijse accoorden om een herbewapend Duitsland in de NAVO le brengen, ral steunen. Hel dagelijks bestuur van de partij heeft meegedeeld, dat de 15 parlements leden van de partij instructie gegeven sal worden vóór de pacten te stemmen, hoewel zij reserves te kennen geeft over „ernstige onduidelijkheid" van de Saar- overeenkomsl. De beslissing van de partij was de eerste overwinning voor kanselier Kon rad Adenauer in zijn strijd om de steun le verkrijgen van al zijn coalit'egenoten voor de pacten, niettegenstaande de onpopulariteit van de overeenkomst de Saarvallei te „europeaniseren". HEEL wat mensen hebben in de afgelopen zomer met bezorgdheid zich afgevraagd; wat komt er met zulk slecht weer van de oogst terecht? De bezorgden zijn, wat de akker bouwgewassen betreft, beschaamd ge worden. De voorlopige oogstraming wijst uit, dat de uitzonderlijke weers gesteldheid over het algemeen van gunstige invloed is geweest. In de meeste gevallen Liggen de gemiddelde opbrengsten per ba boven het niveau van het vorig jaar. Het ha-rendement van tarwe bleef daar beneden, maar dat wordt meer dan goedgemaakt door de areaal-uit breiding van'dit product. Het meest zijn door het weer gedu peerd de veehouders, omdat men niet in de gelegenheid was voldoende win- tervoer te produceren. Maar over het geheel genomen schijnt toch na zoveel bezorgdheid de dankbaarheid voor de verkregen resul taten te moeten overheersen. Een viachtauto, waann militairen en burgers zaten is Dinsdag bij Tasikmalaja op Java m een hinderlaag gereden, die gelegd was door een bende, bestaande uit 200 zwaar gewapende mannen. Het hierop volgend vuurgevecht duuide een uur, maar de Indonesische militairen moesten voor het giote aantal aanval lers wijken. Onder de inzittenden van de vrachtauto zyn twaalf doden te be treuren, van wie twee burgers, zes in zittenden werden zwaar gewond De aanvallers hebben zich meester gemaakt van de wapen:, van hun slachtoffeis ec hebben de viachtauto m brand gesto ken. Volgens van elders in Djakarta ont vangen berichten nemen de laatste tijd de plunderingen en brandstichtingen door de bendes weer toe De steun, van de Deutsche Partei maakt het zo goed als zeker, dat de kan selier in staat zal zyn een meerderheid te verkrijgen voor de overeenkomst in de Bondsdag, zelfs als de andere coalitie- enoten de Vrije Democraten en de Vluchtehngenparty voortgaan met zich er tegen te verzetten. Terwijl de overeenkomst „in principe" aanvaard wordt, zegt de party, dat zy alle mogelijke moeite zal doen de over eenkomst te verbeteren door aanvaarding te verkrijgen van aanvullende protocol len. De party wenst in het bijzonder een arbitragehof en een adviseiende commis sie, ingesteld door de waarborgende lan- leir West-Duitsland. Frankrijk, Engeland en Amerika De party zegt, dat deze organen nodig zyn om te verzekeren, dat het pact in wederzijds vertrouwen ten uitvoer ge bracht wordt en dat de vrije politieke meningsuiting m het gebied gegaran deerd is De party wenst tevens een duidelijke definitie van de plichten en bevoegd heden van de neutrale commissaris die aangewezen zal worden door de raad van de "Westeuropese Unie. vVeerrapporten vaa Hedenochtend 1 aar station W w f a QUI temp #9t Ne* ml affel *4 uur Stockh. Osio Kopenh Londen A'dam Brussel Parijs igeh bew Z regen Z regen ZZW geh bew Z ,zw bew. .W 5 9 4 a De Franse socialistische partij heeft Donderdag: besloten zijn afgevaardigden in het Franse parlement voor bekrach tiging van de Franse verdragen betref fende de herbewapening van Duitsland te laten stemmen. zw bew. WZW 3 mist {winds*. Bordeaux .mist windst. Grenoble Jtw bew. |N 3 Nice onbew. NNW 5 Warschau regen 'O 3 r Berlijn nevel ZZW 4 1 Frankfort regen m t ZW 6 t München nevel windst. Zürich geh bev?. WNW- 2 j Geneve regen i windst Locarno onbew. .windst Wenen regen 4 WNW 9 Innsbruck nevel -Cl vondst. Rome 'geh.bew.4NNO 4 1 4 4 6 5 4 9 7 11 6 4 4 4 5 S O 7 5 1Z 9 4 0T 6 y 7 1 0.3 0 0 0.3 O 2 0 2£ 0-5 3 Te /amen nijn het duizend Kinderen Maak ren *xtra-pak*e voor een van Ongeveer vijfhonderd jongens en die dubend' meisjes, die het „heerlijk avondje" niet oor Slnl-Mcolaas adopteert Trouw in het gerin vieren, om welke reden de/e d ut rend kinderen' dan ook En een sriendHijk verzoek wilt Tóch zullen zij een SlnterklaasfeeM t* tnr.pn" mogelijk mee *rüf"'d,at "chl vergelen kJe ultsIuUend nlar on, TROUW zorgt daarvoor, wij allen mei hMfrtl!Jnloor, NlBUUr, ziJrK voorhur*. elkaar, de veie vrienden van onze kranl. 2„ Am,terda,„ c en „rme]d met de moeder» van de tezinnen aan i|)houd pn h|ljtrn liet hoofd. Ge weet. hoe het t tori* jaar tezaan it. In Groot Emau» en n u h,et ""den van een -e Rotterdam? En In 1952 in het Prot schenk omslachtig grup dan even Kinderhui* m Hoentbroek? n*ar uw giro-boek en stort een bij Het zijn feesten geworden, vol van blljd drage onder de lenze: „Voor duizend ,chap en ontroering kinderen", op oostrekening no Ook nu vertrouwen we, dat de tcharr ten name van het dagblad \ao Trouw-lezeressen en lezer* er' de FROl \V Amsterdammer?» kunnen schouders under ral zetten, onder net ook gebruik maken van de Gem. motto: VOOR TÜIZENÜ KINDEREN' ?Èro: T 500 Voor duizend kinderen uit Prot-Chris teltjke inrichtingen die geen familie wring kennen, vraar de pepernoten strak' zullen rollen Maak voor hén een pakje verras hén met een geschenk! De Sint rekent op u allen! (In Trouw van morgen geven we een uittreksel van de verlangbj^t der duizenu kinderen, die volkomen onwetend van dete actie van de Stnt argeloh* htm lievelin^awena hebben geuit). Het Gerechtshof te Den Haajr heeft gistermiddag en vanmorgen de behan deling van de zaak tegen de Berkelse arts O. voortgezet. De verdediger, mr. Huygens, stelde gistermiddag vele vragen aan mevrouw E. V. de moeder van de over leden echtgenote van dokter O. Zy ontkende te weten dat haar schoon zoon dacht aan een hersengezwel by haar dochter „Mijn zoon en ik spra ken nooit met eikaar" De verdediger heunneide mevr. E er aan. dat zy voor de ïechtbank heeft verklaard, dat haar schoonzoon had verteld dat haar dochter aan toevallen leed. Mevr. E zei echter dat zy zich dat niet meer herinnerde „Mnn dochter was zeer opgeiunnd en viUijk toen ik haar op zocht vlak voor haar dood" Mevr E gaf de verdediger toe dat zy veidenkingen had tegen haar schoonzoon „Voordat Uw dochtei stierf had u al met de gedachte aan sectie gespeeld als het overlijden van mv dochter zou komen." zei de ver- dediger Toen lei sprake kwam dat O. zyn vrouw geschopt zou hebben en met een sigaret gebrand, zei mevrouw E„Er waren zoveel van deze dmgen" „Waarom hebt 11 dit dan nooit eer der gezegd''" vroeg mr Huygens Mevrouw E, haalde haar schouders op Het vroegere dienstmeisje van de fa milie" O., mej J J. van Y beant- wootdde hiema viagen. Het meisje was in de kamer op de avond toen mevrouw O. stierf. De piesnlent vtoeg haai vele viagen aan de hand van haat eerdei afgelegde vei klaring Een schuchtei „ja" was het antwoord dat meestal weid gege ven Zij vertelde hoe zij de dagen bij de fam O doorbiacht De apothekeis-assistente mejuffiouvv C M te Berkel, de volgende getuige, had mets toe te voegen aan haar leeds eerder afgelegde verklaring O sprak ten stelligste de opmerkingen van mejuffiouw M tegen, die er op zouden kunnen wyzen. dat hy schuld aan de dood van zyn vrouw zou hebben Tenslotte vroeg O nog een en ander aan mei M ovei zaken die zich m de apotheek hadden afgespeeld De antwooiden weiko O kieeg waren ech ter steeds zo. dal hy er geen niridisch i voordeel uit kon behalen i Mi van 'i Hof Stolk uoeg naai [aanleiding van ae ondervraging van mej M aan dl Nelemar.s. getuise- deskundige. of het moeiluk is ,n ons land voor een particuliei om cyaan kali te kopen Nee, het is zeer een voudig voor iedereen om deze stof te kopen antwooidde deze Voorts werd gehoord mejuffrouw N A, 21 jaar. hulp m de huishouding Dit meisje had een ongeoorloofde ver houding gehad met O Mr Huygens vroeg of het juist was dat zy na haar verklaring voor de rechtbank door de apothekers assis tente en mevrouw E. hartelijk werd ontvangen en dat zij zeiden: je hebt je kranig gehouden. „Ik werd hartelijk ontvangen", antwoordde mejuffrouw X. A. „U hebt op mij de indruk gemaakt dat u meespeelt in het algemene orkest om de dokter de das om t« doen", zei mr. Huygens, toen de antwoorden van deze getuige slechts traag en vaag kwamen. Nadat nog drie andere getuigen ge hoord waren, verdaagde de president de zitting tot hedenmorgen. Enkele minuten over tien opende vanmorgen de president van het ge rechtshof de zittmg op de tweede oag van het proces Eerst werd de 56-jarige mevrouw N G.Mhuisvrouw te 's-Gravenhage, ais getuige a décharge gehoord. De raadsman mr. van 't Hoff Stolk had teeas medegdeeïa, aal de verdedi ging afziet van het horen van de broer van de verdachte. F. O. Mr Huygens stelde mevr G. enkele vragen, maar de president merkte op. dat hy deze met ter zake dienende vond. De president had reeds voordat di: getuigenverhoor begon, gezegd, dat de vragen die gesteld zouden worden van belang voor ae/e zaak moesten zijn. „Het gaat hier om een parallel, mijn heer de piesident". zet mr Huygens, „volgens onze mening is m het voor onderzoek te weinig aandacht besteed aan de mogelijkheid van zelfmoord." „Dus u wilt critiek aanvoeren op het vooronderzoek? Wenst u heropening van het onderzoek?" „Ja, critiek op het vooronderzoek. Dit is 01 niet voldoende geweest." „Het hof zal uiteraard uit eigen be weging heropening van het onderzoek gelasten als dit nooezakelyk wordt ge acht.' zeide de president. „Deze vragen woiden geweigerd." Er werden door de verdediging hier na geen vragen meer gesteld «an mevrouw Groen De 48-jarige arts A. H. uit Bergschen- Schenhoek was de eerste getuige i charge, die vanmorgen werd gehoord. Dokter O. had dr. II. opgebeld op 24 September 1952 en medegedeeld dat zijn vrouw was overleden. Dn H> had mevrouw O. behandeld en nooit iets opvallends bij haar geconstateerd. Dr. H. had de overlijdensverklaring opgemaakt van mevrouw O. „Ik heb dr. H. alles verteld van mijn vrouw", zo verklaarde O. „Integenstelling tot deze getuige die zeide dat O. iets had achtergehouden." .Ik heb als doodsoorzaak opgegeven een tumor irt de hersenen", zo stond in de verklaring van dr. H„ „omdat dit my het meest waarschijnlijk leek. Eige maanden voor de dood. van mevrouw* O heb ik van dokter O. ge hooid dat zyn vrouw aan een turn r leed.Uit medisch, dus wetenschap pelijk ogpunt. vond ik een sectic ge wenst" zo had dr H gezegc tegen dr. t B .omdat de eigenlijke doodsoor zaak niet geheel cn al vaststaat. Ik had toen geen wantrouwen er over of de dood wel tegennatuurlijk zou kun nen zyn Dr H. had mevrouw O. opgezocht toen zy in een ziekenhuis te Rotter dam werd verplegd Mevrouw O. had de arts toen verteld dat haar man haar eens, zonder dat de geneesheren van het ziekenhuis dit wisten, een spuitje had gegeven. „Veel waarde kan men toch niet hechten aan uw overïydensverkla 'ng omdat u deze geschreven hebt naar aanleiding vn wat u hebt gehoord U hebt toch niet zelf de doodsoorzaak vastgesteld?" vroeg de Ptocureur-Gene- laal. mr. Van Gilse De getuige antwoordde hierop m«t een kort knikje.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1