Tegenslag voor ANTI-ALCOHOL-PROGRAM ONTMOET TEGENSTAND "Ij™ "ilOYAL f)ERBY Monnel treedt af als voorzitter K.S.G y Naar verzachting koude oorlog? Malenkow zou bijeenkomst van ministers willen Vrijmoedige verlanglijst van duizend kinderen H4NDEN VRIJ VOOR UITBOUW ft Schandelijk Toneel Indonesië zal bemiddelaar vragen Neede VKIJDAG 12 NOVEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2925 Weerbericht Adenauer twijfelt niet aan ratificatie Kol. Warouw ontkent infiltratie Nw.-Guinea prefereert een Reveil ui Rusland?: "V F om 0 te s for Geutrattons 20 for f Teleurstelling bij O.E.E.S. Marjolin legt zijn functie neer Prins Bernhard in Londen Tegenstand P'L ril man TOOTAJL das~~ WIJ hebben het U gisteren al verteld: Sint Nicoiaas vraagt Uw hulp om" duizend kinderen gelukkig te maken. Het zijn kinderen, die de Sinterklaassfeer van de huiskamer niet kennen, die wonen in ..jeugd dorpen", op de Martha-stichnng, op de Willem van den Bergh-stichting. op de Rurtolph-stich- ting en in „Welkom", Arnhem. -nnüoniaizK "Witte de Wtthstraat SO Tele*. 1Ï3700 Mr J40W Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3OvI9.i0 Zaterdags 1718 mm Telefoon 1157(X) «fcCfeaventiage: Huygcnsplein 1 T0*1??? 4S4a5! Redactie: Tri. 11189E Aden. Tri. 114402 K-behteraJierwt abottnenmntem Tri. 362569 gtjvledamt Lange Kerkstraat Ï4b Telefoon <57882 Abonnementspriis 52 cent per week. 2.26 per maand, f 675 per kwartaal Losse nummers IS cent Verschijnt degelijk» Vw TuxuM" Directie: C. A. KEUXIXG en Mr. K. VAN" HOUTEX tVeersverwachting, geldig tot Zaterdagavond. KOUDE XACHT. Aanvankelijk opklaringen en een enkele verspreid optredende bui. morgen weer toenemende bewolking en later op de dag regen. Matige tot krachtige en later mogeïyk tot hard toenemende wind tussen West en Zuid. laigere temperaturen. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT Een poosje geleden heeft de Ne derlandse regering haar gerucht makende verklaring gegeven omtrent bet mishandelen van Nederlandse ge vangen m Indonesië. De bedoeling was, om daardoor de aandacht van de wereld te vragen voor een reeks ergerlijke schendingen van elementaire menselijk rechten. Helaas is de wereld zo vol van ge rucht tegenwoordig, dat het ene al wecr heel spoedig wordt overstemd door het andere. En daarom is het goed hier de aan dacht op te blijven vestigen. Want er zitten daar ginder mensen In de gevangenissen van een staat, die zich een democratie en een rechts staat noemt, mensen, die al maanden en maanden lang in strijd met het geldende Indonesische recht in voor arrest zitten. Mensen, wier zaak maar niet naar de rechter wordt verwezen, maar die in handen blijven van een staatspolitie, die zich van recht en rechten geen lor aantrekt en die haar gevangenen bedreigt, kwelt en mis handelt, om ze aldus te dwingen tot de door de politie gewenste verklarin- gen. De enige hoop van deze ongelukkl- gen zijn de Nederlandse regering en het Nederlandse volk. Zij weten, dat wij niet de parate macht bezitten om hen te bevrijden, maar zij weten ook, dat de kennis der feiten, mits publiek gemaakt, hun beulen mogelijk zal kun nen dwingen zich te matigen, omdat door de publicatie van de wandaden en door de ontmaskering van het si nister bedrijf, de door de Indonesische machthebbers beoogde opzet mislukt. Vandaar dat wij er ovesr moeten blijven spieken, ET is goed de zaak nog eens goed |"i uit de doekjes te doen. De Indonesische staatspolitie, che on der rechtstreeks, bevel staat van de Indonesische premier nr. AH Sastro- amidjojo, is bezig een compleet oom- plot in elkaar te zetten- Een complot dat nooit heeft bestaan, maar dat ge woon verzonnen wordt, inclusief ver dachten, getuigen enz. En dat gericht zou zijn op de omverwerping van de Republiek Indonesië, door de Daroel Islam met behulp van de Nederlan ders. Ate dat complot voor de rechter aou komen, zouden daar een aantal be schuldigden staan, met een hele reeks van getuigen, Indonesiërs en Neder landers, die het bestaan van dat com plot tot in finesses zullen „bewijzen" door hun getuigenissen. Men zal dan aantonen, door getui genissen, dat er een contact heeft be staan tussen het hoofd van de Daroel Islam (de grote tegenstander van Soe- kamo en zijn communistische vrien den) en de Nederlandse diplomaat Lamping, Men zal aantonen door getuigenis sen, dat er over de militaire organi satie van het complot contact is ge weest met de Nederlandse militaire missie, die eertijds in Indonesië was. Men zal verder door getuigenissen aantonen, dat als leiders bij de uit voering van het oompiot ex-KL en ex- KNIL-mensen zouden worden inge schakeld. En men zal ten slotte aantonen dooi getuigenissen, dat het hele complot werd en sou worden gefinancierd door grote Nederlandse maatschappijen in Indonesië als Borsumij en Internatte HET hele oomplot zon sluiten als een bus met een keur van bewij zen. Alleen maar, het zou een verzon nen complot zijn. En de hele proce dure voor de rechter zou niets anders zijn dan een toneelstuk, waarbij de getuigen als de acteurs zouden optre den. Maar dat is geen beroepstoneel en nog veel minder liefhebberij-toneel. De acteurs-getuigen zuUen de ver halen opdissen en de getuigenissen op lepelen, die hun door de politie zijn voorgelegd. Daartoe is dat lange voorarrest no dig. Daarom mogen er geen advoca ten tijdens het voorarrest worden toegelaten mi daarom komt de reeh- 61 no® s*eedE niet aan te pas. Eerst als iedere getuige murw ge slagen en door bedreiging kapot is, zodat de zaak rijp is voor de opvoe ding, komt men er mee voor het voet licht... En als dat allemaal zou lukken, dar. zouden al die kapotgeslagen Neder landers, die mededaders, medeplichti gen en getuigen tegelijkertijd zijn, wet zware straffen in de gevangenis ten van Indonesië verdwijnen, zo zij al aan de dood ontkomen. En daarom is het zaak om deze wensen te redden, door dit schande lijk bedrijf aan de kaak te stellen, want slechts in de zinloosheid van de voorgenomen opvoering en in de overtuiging bij de Indonesiërs, dat zij gesnapt zijn bij hun schandelijke wij ze van „bewerken" van gevangenen, bgt de mogelijkheid van de redding dezer mensen besloten. Geen socialisten in de Franse regering Kanselier Konrad Adenauer heeft gis teren voorspeld dat de Parijse accoorden om West-Duitslar.d te bevrijden nn te herbewapenen deiinitiei geratificeerd zul len worden voor het einde van Februari. Tijdens een conferentie met burgemees ter William B. Hart.sfield uit Atlanta (Georgia) heeft Adenauer verklaard, dat het West-Duitse parlement de historische verdragen zal ratificeren m het midden van Januari en volgens hem zullen alle ondertekenende landen voor het ein de van Februari hun beslissing genomen hebben. Hartsfield, die eer, bezoek brengt aan West-Diutsland met zeven andere auto riteiten van Amerikaanse steden op uit nodiging van de Duitse regering, heeft met Adenauer geconfereerd in het paleis Sehaumburg, het Duitse Witte Huis. Op de vraag van Hartsfield aan Adenauer naar de mogelijkheid van een wederopleving van het nazisme, had de kanselier geantwoord: Ik beschouw dit als volslagen onmoge lijk. Niemand hoeft daarvoor te vrezen. Het is onmogelijk. De Franse socialisten hebben premier Mendès-France laten weten, dat zij voorlopig niet aan de regering zullen deelnemen. Mendès-France had de socialisten zes kabinetposten aangeboden en hen uitgenodigd, voor zijn vertrek naar de V.S. op Zaterdag a.s, tot de regering toe te treden. Donderdag heeft een buitengewoon congres van de Franse socialistische partij echter besloten, deelneming van' de socialisten aan de regering af hankelijk te stellen van de goedkeuring van een socialistisch, economisch program door Mendès-France. Van de 3455 op het congres uitge brachte stemmen waren er 1773 voor het aanvaarden door Mendès-France van een socialistisch program, 1091 voor onvoorwaardelijke deelneming aan zijn regering en 498 tegen elke deelneming. Er waren 93 onthoudingen. In een door het congres aangeno men motie worden verscheidene pun ten opgesomd van het nauwkeurig ont schreven en beperkte program, dat als basis dient voor deelneming van de socialisten aan de regering. De motie zegt verder o.m., dat de partij bereid Advertentie VIRGINIA CIGARETTES w Jean Moan et, de Franse voorzitter Tan de Hoge Autoriteit der Europese Kolen- en Staal Gemeenschap, zal op 10 Februari a.s aftreden en zich niet herkiesbaar stellen als lid en voorzit ter. Monnet wil zich geheel gaan wij den aan de verdere uitbouw van de Europese eenwording op bovennatio nale grondslag met als einddoel de Ver. Staten van Europa. Dit bete kent dat hij het met de huidige gang van zaken niet eens is. De regeringen van de zes K.S.G.-landen Frank rijk, Italië, West-Duitsland en de Be nelux zijn reeds door Monnet op de hoogte gesteld van zijn besluit. In een buitengewone zitting van de Hoge Autoriteit heeft Monnet zijn be sluit o.a. toegelicht met de woorden: „Wat op het punt staat in de zes landen van de K.S.G. te slagen moet voortgezet worden, totdat het zijn voltooiing vindt in de V.S. van Euro pa". „Onze landen zijn te klein gewor den voor de huidige wereld.... De De heer Robert Marjolin. secretaris generaal Van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking. (O.E.E.S.), heeft aan de Britse minister van Financiën, R. A. Butler, voorzitter van de raad van de O.E.E.S., de wens te kennen gegeven, om in de eerste maan den van het volgende jaar zijn functie als secretaris-generaal van de organisatie om persoonlijke redenen neer te leggen. De ontslagaanvrage van de heer Marjolin is door de raad van de O.E.E.S. met grote teleurstelling aanvaard. De heer Marjo lin was secretaris-generaal van de orga nisatie sinds de oprichting op 16 April 1948. eenheid van de Europese landen bin nen de Y.S. van Europa is het mid del om de levensstandaarden te ver beteren en de vrede te bewaren." Als opvolger van Jean Monnet wordt hoewel dit niet een Frans man behoeft te zijn genoemd Ro bert Schuman, de Franse oud-minis ter van Buitenlandse Zaken, die op 9 Mei 1950 als eerste het idee voor de K.S.G. heeft geopperd. Schuman heeft onlangs de hem door premier Mendès-France toegedachte diploma tieke post van ambassadeur in Wash ington van de hand gewezen. Ook wordt de naam van Robert Marjolin, die juist zijn ontslag heeft gevraagd als secretaris-generaal van de O.E.E.S. genoemd. Prins Bernhard is vanmorgen voor een privé-bezoek te Londen aange komen. De prins, die zelf de rege- ring.5-Dak.0ta bestuurde, zal morgen terugkeren. Te Sjinkolobwe, in de Belgische Congo, zijn bij een mijnramp 27 inlanders cum het leven gekomen. Indonesië zal, wanneer de kwestie hieuw Guinea in dc politieke commissie van de Verenigde Naties in behande ling komt een resolutie indienen, waar- w de secretaris-generaal van de Ver enigde Naties wordt verzocht een be middelaar te benoemen. Op een ver gadering van de groep van "de 15 Azia tische-Afrikaanse landen werd de voor gestelde ontwerp-resolutie in beschou wing genomen. Deze resolutie is opge steld door een subcommissie van 6 lan- osa> waarvan India, Irak, Indonesië. Perzië, Pakistan en Syrië hebben be sloten de resolutie te steunen. De groep zou vandaag weer bijeenkomen om deze kwestie te bespreken. De kwestie Nieuw Guinea zal door de politieke commissie in behandeling worden genomen, als bet debat over het plan van Eisenhower voor het ge bruik van atoomenergie voor vredes doeleinden geëindigd zal zijn. Volg as de laatste aanwijzingen zal dit niet vóór volgende week Woensdag het geval zijn. Ren drijvend droogdok, ter tumrde. uan ongeveer 7.500.000 gulden is na een reis 1 an 6000 km uit Duitsland in Haifa aangekomen. Midden Augustus is het geiaarte uit Lübeck vertrokken getrokken door de .Vaderlandse sleepboten Gele Zee" en „Loire". Het dok is 151) in lang en 3D m breed: het kan schepen bevatten tot een groot te van 30.500 ton. De definitieve lig plaats Kin het dok is nog niet bekend. Het dok is door Duitsland aan Israé! geleverd in bet kader van de herstel betalingen. blijtt, de regering te steunen naarmate de politiek, van de regering aan de doelen van de socialistische partij be antwoordt De partij, aldus de motie, is zeLi's bereid ministeriele verant woordelijkheid te aanvaarden. De so cialistische ministers zouden echter in dat geval de partij vertegenwoordigen Naar verluidt zal Guy Mollet, de secretaris-generaal van de socialistische partij, Mendès-France verzoeken, hem en de voorzitter van de socialistische fractie m de Nationale Vergadering, Lussy, vandaag te ontvangeni. Waarnemers zijn van oordeel, dat de mogelijkheid van socialistische deelne ming aan de regeling door het verbin den van strenge voorwaarden hieraan thans gering, zo niet uitgesloten is. „De Fransen hebben slechts een vaag idee omtrent de verwoestingen, welke het alcoholisme aanricht. In mij 11 eigen departement, Gure, zijn duizend krank zinnigen op een bevolking van 300.000 een verhouding van een op de drie honderd. Elk jaar stijgt dit aantal met 50. Een kwart van de bedrijfsongeval len in Frankrijk is te wijten, aan alco holisme. Ik spreek niet oververkeers ongelukken. Het alcoholisme kost jaar lijks honderden millioenen franken", aldus de premier. Per jaar wordt gemiddeld ruim an derhalf milliard gulden aan het natio nale inkomen onttrokken door de be handeling en verzorging van drank zuchtigen en door de gevolgen, die drankmisbruik heeft ten aanzien van de arbeidsprestaties en de moraal van de bevolking. Intussen rijzen van veie kanten be zwaren tegen de voorgestelde maat regelen. Vooral het verbod om tussen vijf en tien uur 's ochtends sterke drank, wijn en bier uitgezonderd, te schenken, wordt heftig gecritiseerd. Het merendeel van de aangekondigde maatregelen moet door het parlement worden goedgekeurd en men verwacht, dat de melkdriakende eerste-minister het hierbij hard te verduren zal krij gen. Koningin Juliana heeft gistermiddag een werkbezoek aan Twente gebracht.] Het eerste doel van he bezoek gold het nieuwe Koningin Julianaziekenhuis te Hengelo, een dislriciszïekenhuis voor centraal Twente. In de hal van het ziekenhuis werd H M ontvangen door de burgemeester van Hengelo, m, R. J. J. Lambooy; de voorzitter van de vereniging „Hel Zie kenhuis", D- W. Stork; de directeur-ge neesheer, dr. H, Hartstra; de directrice, zuster Z. J. E. Bosch en de architect van het gebouw. ir B. J Kramer uit Rotter dam" Een der patientjes, de 8-jarige Ma rijke van der Linden, bood de Koningin bloemen aan, waarna de directeur-ge- neesheer een uiteenzetting gaf van de inrichting en indeling van het ziekenhuis. Door de met vlaggen getooide stad, waar honderden schoolkinderen zich langs de weg hadden opgesteld, vertrok de Koningin naar Enschede, waar de nieuwe textielvakschool werd bezocht. Burgemeester M. van Veen heette H M. welkom. De voorzitter van het schoolbe stuur. de heer J. Ledeboer, gaf een over zicht van de ontwikkeling van de textiel industrie en de daarvoor vereiste tech niek. De Koningin bezocht tal van afde- ..ET VRIJE VOLK" beklaagt er ..Ij zlc^ over dat in de provincie Gelderland te weinig P.v d.A.-burge- meesters worden benoemd. Zo in het geval van de gemeente Neede, waar, gezien een samenstelling van de bevolking -— zeven van de der tien raadsleden zijn P.v.d.A. een P.v.d.A.-burgemeester alleszins op zijn plaats zou zijn. E11 derhalve trekt „Het Vrije Volk" de P.v.d.A het martelaarskieed aan Het kleed staat haar Lef, maar nog liever zou haar in dit geval het boete kleed staan, aangezien de P.v.d.A in Neede met zeven van de dertien raad zetels de beide wethouderszetels in pikte. Het zou kunnen zijn dat de verant woordelijke bewindsheden een volle dig socialistisch dagelijks bestuur oij een raad van zeven op dertien, t e veel van laten we maar zeggen het goede vonden! ÏSJÖS lingen, voorgelicht door de directeur van de school, de heer G. F. Hmtzbergen. Daarna begaf H.M. de Koningin zich naar het Volkssanatowum te Hellendoorn, waarvan zij Beschermvrouwe is. Onder weg was zij door Nijverdal en Hellen doorn gereden, waar de vlaggen wapper den en de schoolkinderen in hun beste pakjes en met vlaggetjes gewapend langs de straten stonden. Nadat de burgemeester van Hellen doorn, mr. F. R. Crommelm, aan H M. was voorgesteld, maakte de Koningin een wandehnu door het sanatoiium. Met talrijke patiënten maakte zij een praatje. Haar belangstelling ging vooral uit naar de vluchtelingen uit Triest, De 53-jange Joegoslaaf, de heer Pmto. be dankte de Koningin in het Frans hartelijk voor de gastvrijheid, die allen in Neder land mogen ervaien en voor de goede zorg die aan hen besteed wordt. Een vrouwelijke patiënte, de 18-jarige Johan na van Bruggen, bood H.M. een pop aan, vervaardigd in het sanatorium. Een bezoek werd gebracht aan de Dokter Homot-klimek. In het ontspanningsgebouw bezichtigde HM. een tentoonstelling van de artikelen van het Weilfare-werk en van de schil derstukken. door de patiënten gemaakt. Advertentie De militaire commandant van Oost-In donesië, kolonel Warouw iheeft te Makas sar met kleim de berichten tegengespro ken, dat een gewapende bende met Indo nesische prauwen m West-Irian is ge land. Hij veroordeelde voorts „de provo caties, zoals vervat in de voorstelling van zaken, dat deze gewapende benden uit Indonesië afkomstig zijn en behoren tot het 25e regiment infanterie, dat onderzijn commando staat." Een officiële woerdvoerder heeft naar aanleiding van dc verklaring van kolo nel Warouw gezegd, dat de gegevens, waarover hij beschikt, geen aanleiding geven om op zijn eerder afgelegde verklaring over de kwestie van de in filtratie op Nienw-Guinea terug te komen. Deze woordvoerder zeide voorts, dat er wel open vragen kunnen rijzen, out. voortvloeiend uit de onderlinge tegen strijdigheid van de mededelingen, die van Indonesische zyde afkomstig zyn, zodat aan de betrouwbaarheid daarvan ten sterkste moet worden getwijfeld. „Indonesische militaire autoriteiten op Ambon hebben gesuggereerd, dat de Indonesische infiltranten opstandelin gen uit Nieutv-Guinea zouden zijn. De heer Papare, lid van het Indonesische Eureaij-irian", heeft daarentegen te zelfdertijd beweerd, dat een landing op de kust van Nieuw-Gümea georga niseerd zou moeten zijn door een groep van de „Republiek der Zuid-Moiukken". De heer Papare beweerde ook, dat dr. Sotunokil thans onder Nederlandse be scherming in Fak Fak op Nieuw Guinea zou verblijven, terwijl recente berichten uit Indonesische bron nog immer melding maken van dr. Soumo- kil als leider van de Ambonese guerilla- groepen op het eiland' Ceram", aldus zeide de Nederlandse woordvoerder. TYE Russische premier Malenkow heeft Engeland zowel als Amerika be- -l- nadert! met voorstellen om de koude oorlog te verzachten, zo meldden gezaghebbende bronnen gisteren. Malenkow zou deze voorstellen naar voren hebben gebracht bij de Britse ambassadeur, Sir William Hayter, en diens Amerikaanse ambtgenoot, Charles Bohlen, op de feestelijke plechtigheid van Zondagavond jl. in Moskou, ter gelegenheid van de 37e verjaardag van de Russische revolutie. De Russische premier zou de Amerikaanse en Engelse ambassadeurs hebben meegedeeld, dat een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de vier grote mogendheden nuttig zou zijn. Het is van betekenis dat Malenkow niet een viermogendhedenconferentie op het hoogste niveau heeft voorge steld cn ook niet heeft gezegd waar een dergelijke ministersbijeenkomst plaats zou dienen te hebben. De zegs lieden hadden begrepen dat Malenkow blijkbaar van gevoelen was dat de'na oorlogse Russische politiek te veel wantrouwen en bitterheid in het Wes ten had verwekt dan dat de betrek kingen plotseling en op dramatische wijze zouden kunnen worden verbe terd, bijvoorbeeld door een bijeen komst van Malenkow met Eisenhower, Churchill éft Mendès-France. De ambassadeurs hadden de indruk gekregen dat Malenkow zijn voorstel" zeer ernstig had gemeend. De bronnen wezen er op dat Eisenhower blijkbaar bereid is Malenkow te laten bewijzen dat het hem ernst is en dat zyn open bare uitspraken over Sowjet-Rusland deze week daarom zo gematigd en verdraagzaam hebben geklonken, on danks het vliegtuigincident bij Japan. De mogelijkheid bestaat dat Chur chill met president Eisenhower van gedachten zal wisselen over Malen- kows opmerkingen en wel telefo nisch en niet via de diplomatieke ka nalen. Het Britse ministerie van Buiten landse Zaken heeft bevestigd, dat er een rapport van ambassadeur Hayter ontvangen was over zijn besprekingen met de Russische premier. Volgens deze bronnen had Malenkow geen gedetailleerde voorstellen gedaan. Hij zou in het algemeen hebben aange- -«rf jLj'Urs ->■*'*< r u 8S.M7: drongen op een verbetering in de be trekkingen tussen het Oosten en het Westen en de Russische stelling heb ben herhaald dat een vreedzaam naast elkaar bestaan tussen de Westerse „kapitalistische landen" en de Russi sche communistische wereld zowel mo gelijk als wenselijk was. Waarnemers zijn van mening dat de van voorzichtig optimisme getuigen de recente uitspraken van zowel Eisenhower als Churchill ten dele ge ïnspireerd zouden kunnen zijn door Malenkows stap. want alleen een Tootal das bezit deTootat garantiewas echt en kreuk - herstellend, FL 2.95 H. 3.50 F1. 4.50 Voor jongens: FL2.50 Voor de handelTOOTAL» Jdarowswaat 4fcS» Amsterdams ER zijn sterke aanwijzingen, dat Chroestsjew en andere communistische leiders beseffen, dat er in Rusland een godsdien stig reveil gaan-de is, meldt Ass. Press. Klaarblijkelijk zien zij in, dat de atheïstische propaganda te ver gegaan is en de mensen, in plaats van hen van de kerk te vervreemden, juist dichter by de loerk heeft gebracht. Westelijke diplomaten te Lon den hebben berichten ontvangen over ernstige botsingen tussen functionarissen van de commu nistische partij en de regering enerzijds en Mohammedanen in de midden-Aziatische republie ken anderzijds. In Kazakhstan zou de overheid een kerk heb ben gesloten om deze voor de op slag van graan te gebruiken. De Russische tijdschriften, in het bijzonder Krokodil, hebben de laatste tijd spotprenten afge drukt van een dergelijk gehalte, dat zelfs de heren in het Krem lin. geschrokken moeten zijn. Ook voor hen moet het een onvergetelijk feest worden. Dat kan als ge Trouw-iezeres of Trouw- lezer een pakje maakt voor een van deze duizt-nd Wat ge kunt zenden aan ons hoofdkantoor? Wfj hebben inzage gekregen van de verlanglijstje6- Ge hebt keuze t« over. Jonceos: autootje», rammelaars, af- wasbare speeJgoedbeestjes, ballen, r.?.k- messen, gezelschapsspelen, bromtollen, meccanodozcn. tekenmateriaal, plak kaatverf, postzegelalbums, voetbal schoenen, voetballen, figuurzagen, schooletuls, blokfluiten, vulpennen, wollen dassen, mondorgels, tafetten- nlaipel, schetsboeken, schaatsen, hor- !«:ebandjes, sigarettenaanstekers, boe ken, portefeuilles fietstassen, dam spelen, zaklantaarns En verder: blokkendozen. teddy beertjes, muziekstukken, hijskraan, spoortreinen, kaplaarzen, gymschoenen, slip-overs, -wekkers, scheerzeep, pijpen, tabakszakken, bouwplaten, fietsbellen, ctgarrttenpijpjes, passerdozen, zak agenda's, dasspelden, manchetknopen, riemen, vulpotloden, kammen, hand schoenen, sokken. Dsn sen greep uit de verlang lijst van vijfhonderd meisjes: Postpapier, tafelkleedje, toiletpoe der, boekomslag, nagelschaar, vetjaar- dagkalenders, prulleraanden, poppen (groot en klein), broches, ringetjes, kralen, zeep, handwerkdozen, zak doekjes, nagelgarnituren, kleerborstels, lapje stof, sokjes, pantoffels, handuerk- sakken. retenkapjes, truitjes, meisjes boeken. ook voor oudere meisjes, wan ten, schoudertassen. theeserviesjes, (oto-albums, eau de cologne, hanger tjes, psalm-gezangboeken, portemon- naletjes. hoofddoeken, pcrtretUjstjes, tandpasta, vingerhoeden, linten, toilet- rakjes Ge begrijpt het vrienden, dit is nog maar een be-cheiden bloem lezing. De Sint is heel blij, dat ge wilt meedoen, maar hij wil nog even gezien de ervaringen van vorige jaren dit tot U zeggen Er zijn in -die kinderdorpen waarvan Trouw nog maar een deel van het totaal aantal jon gens en meisjes adopteert, zove- len in de leeftijdsgroep van 14 tol 20 jaar Zij worden vaak verge ten en Sint wil zo graag ook ben blij maken. Een pakje voor de kleuter is welkom, maar wilt ge ook denken aan het grote kind? Wilt ge vooral op Uw pakje (pakket) de inhoud vermeiden en de leeftijdsgroep waar voor Uw zending bestemd Is? Ge vergemakkelijkt daarmee onze ad ministratie. De actie voor duizend Neder landse kinderen is begonnen. Zendt ge niet een pakje aan ons hoofdkantoor, zendt dan een gift per giro, ten name van TROUW Amsterdam, Postrekening no. 412759, met de vermelding: „Voor duizend kinderen". Amsterdammers kunnen ook ge- Druik maken van de gem.giro: T 500.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1