Augustinus Dienstplicht voor de mobiele colonnes Verklaringen van deskundigen in proces Berkelse arts Zeebad in de branding Goedkeuring voor beleid Mendès in Algerije Rusland wil deelnemen aan Eisenhower s atoombankplan 1 i A 1% m r ffi li lil Ministerieel overleg over B.B. RICHTLIJNEN VOOR SUBSIDIE VAN KERKBOUW „Organisatie B.B. levenskrachtig" Mendès vult zijn kabinet aan Interpellaties uitgesteld Fath overleden is Oorzaak en geüolg Storm eist doden in Engeland Op oude (afgewezen) voorwaarden Duizend kinderen wachten Jr '4 m 1! 1 ZATERDAG 13 NOVEMBER 1954 f354 - /3 Noöember - 1954) PRIMEUR VOOR ROTTERDAM Egypte gewaarschuivd Witte kamelen, belangrijke aanwinst voor Blijdorp TWAALFDE JAARGANG No. 2926 Weerbericht Trygve Lie naar ons land Westduitse subcommissie benoemd voor Parijse verdragen Stelt Eisenhower zich herkiesbaar? cm ;i!i •r«|l p fff si m m V. (Van onze parlementaire redacteur) DE minister van Binnenlandse Zaken, prof. dr. L. J. M. Beel, heeft gistermiddag in de Tweede Kamer bij de verdediging vap zijn begroting aangekondigd dat midden Februari, in verband met de verhoging van de ambtenaren-pensioenen met 6 procent, begonnen zal worden met de uitkering van voorschotten over het laatste kwartaal 1954 en het eerste kwartaal 1955. Ook deelde de minister mede dat de regering er naar streeft in 1962 de aansluiting op de- waterleidin van alle huizen in de „onrendabele gebieden" te voltooien. ZONDAGSWET 0 Zie verder pagina 3 DE AERATONENU OOK IN NEDERLAND Auto reed driejarig jongetje aan fi -si I® if it Pm im., MM FrJf li Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teief. 115700 (4 1.) p Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtondicnst abonnementen 18 3O-.19 30 n. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 t, -ravc-nhage: Huvgotmloin 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Te!. 114402 Klachtendienst abonnementen: Te!. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2^b Telefoon 67882 Abonnementsnrus 52 cent per week. 2.26 per maand, 675 Pet' kwal taal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Ihouw- Pirectie: C. A. KEUNIXG en Mr. K. VAN' HOUTEN' E ganse Christenheid herdenkt D vandaag den geboortedag van Au- Tpïius Augustinus. Een internationaal congres van geleerden is reeds gehou wen en hun voordrachten vullen twaalfhonderd bladzijden druks; tijd- 1 Awlnn^niimmoi'C <TP— schriften geven extra-nummers, ge wijd aan den ouden bisschop, univer siteiten belegden herdenkingsbijeen komsten; de kerken, zowel de Rooms-^ Katholieke als de Reformatorische tor Kerkvader. Wel nooit heeft iemand uit de Oudheid zozeer in het middelpunt gestaan van de belang- ^eling van alle beschaafde landen als Augustinus in dezen tijd. Het merkwaardige bij deze herden king is, dat geen enkel verschil van opvatting, hoe diepgaand het ook is, haar vrede verstoort. Niemand aan vaardt den ganser. Augustinus. Ook de theologieen, die het dichtst bij hem staan de Hoorns-Katholieke en de Cal vinistische, hebben hem gedeeld; we derzijds beschouwt de ene bepaalde dogmatische door Augustinus gefun deerde leerstellingen als essentie!e bestanddelen van haar belijdenis, die de andere verwerpt. Geen van beide kan zeggen! Augustinus is geliGGl mijn Toch wordt over die verschillen thans niet gepolemiseerd. De figuur van Augustinus rijst zo hoog op in de herinnering, die door het zestiende eeuwgetijde van zijn geboorte wordt gewekt, dat men haar kennelijk als in een soort van godsdienstvrede wil eren. Wat kan daarvan de oorzaak Is het de historische afstand, die de contouren verdoezelt? Zeker niet. Want dogmatische waarheden storen zich niet aan den loop der eeuwen; zij zijn boventijdelijk en dus steeds ac tueel. Evenmin is het zo, dat men zou kunnen denken aan een geringe ge prononceerdheid van Augustinus' ge dachten, die het mogelijk zou maken, dat de één hem zus en de ander hem zo interpreteert, zodat de verantwoor delijkheid voor de verschillende in zichten zou liggen bij zijn uitleggers Augustinus schreef helder en kantig, hij laat geen twijfel toe aangaande zijn bedoelingen. Neen, de oorzaak van de rustige objectiviteit, die we, bij alle verschil van inzicht, opmerken bij hen, die over hem spreken en schrijven, ligt in de figuur van de Kerkvader zelf. De zuiverheid van zijn karakter, de onkreukbare eerlijkheid, waarmee hij speurt naar de betekenis van Gods in de Heilige Schrift geopenbaarde waar heid, het heilig verlangen om de diep te van het Evangelie ongerept te pre diken aan tijdgenoot en nazaat, het onuitblusbare vuur, waarmee hij zich zelf opoffert in de dienst van zijn enig levensdoel: zielen te winnen voor Christus, stempelen hem tot een zo nobele figuur, dat ieder hem eerbie digt, ook al meent men sommige van zijn leringen ten stelligste te moeten afwijzen. Evenals Augustinus zelf, hoogstaand polemist als hij was, wel scherp het Pelagianisme bestreed, maar Pelagius zelf hoogachtte, zo be togen ook wij, ieder van eigen over tuiging uit, de onjuistheid van sommi ge van zijn opvattingen, maar Augus tinus als theoloog en als denker blijft buiten schot. Hem eren wij gezamen lijk als Kerkvader en als erflater der beschaving. Ja, ook als zodanig. Hij was in we zen een antiek mens, en dat niet eens in den klassieken zin: hij was op gegroeid in en gevormd door de de cadente beschaving van de laat-an- tieke periode. Maar hij heeft door zijn onnoemelijk groot aantal wer ken het Christendom weten te maken tot het ferment van een nieuwe cul tuur en daardoor mede het karakter der Westeuropese samenleving be paald. Door zijn scherp verstand, zijn bewonderenswaardige intuïtie en zijn grote oorspronkelijkheid heeft hij ook op wetenschappelijk terrein nieu we wegen niet zozeer gebaand als wel aangewezen, van welke sommige reeds in de Middeleeuwen, andere in de tijd der Renaissance, verscheide ne eerst in onze moderne dagen door anderen betreden zijn. "Voor de grote massa is hij vooral de schrijver der Belijdenissen, waar in hij eigen zïeleleven analyseert en m gebed voor God blootlegt. Van zijn «gen tijd af tot nu toe heeft hij door dit boek een moeilijk te overschatten invloed geoefend. Maar groter is wellicht nog zijn betekenis door zijn gedachten, die, behalv.e voor den des kundige, naamloos geworden over gegaan zijn in de belijdenis der Kerk, de denkwereld van de Christelijke samenleving en, nog meer in het al gemeen, de gehele Westerse bescha ming. Zolang deze zal bestaan, zal men tweemaal per eeuw, bij de her lijn 8 van Z!.jn sterven, zoals in 1830 en van zijn geboorte, zoals in oit jaar en op dezen dag, den bisschop- van Hippo Regius in het middelpunt fler belangstelling plaatsen. A. SIZOO. De richtlijnen, die het departement binnenkort zal vaststellen voor de subsidiëring van kerkbouw, zullen gebaseerd zijn op een gezamenlijke sub sidiëring door rijk, provincies en gemeenten. Deze richtlijnen zullen aan de Kamer worden overgelegd. Tevens deelde minister Beel mede dat hij overleg pleegt met zijn ambtgenoot van Oorlog over het afkondigen van dienstplicht met het oog op de vorming van rijksmobiele colonnes voor *de B.B. tot een totaal van 15.000 man. Minister Beel begon zijn rede, die ruim twee uur duurde, met de Kamer te zeggen, dat hij onmogelijk aan al haar wensen kon voldoen. Deze wen sen blijken bovendien vaak met elkaar in strijd te zijn. Het gedrag van de meerderheid van de gemeenteraad van Hoensbroek te genover de minderheid de meer derheid besloot zonder discussie de gemeentebegroting goed te keuren betreurde de bewindsman zeer. Han gende de beslissing van de Kroon in deze zaak kon de minister hierop thans niet ingaan. Ook de stichting van een cremato rium in de gemeente Rheden, waar over de heren Maenen (KVP), Beer- nink (CH), Verkerk (AR) en Van Dis (SGP) hadden gesproken, keurde de minister af, omdat zij zonder wette lijke goedkeuring geschiedde. Voor 'n dwingend optreden van de politie was echter onvoldoende aanleiding ge weest. De heren Verkerk (AR), Haken (CPN), Scheps (Arb.) en Van Dis (SGP) betreurden het. dat de nieuwe evenwel mede, dat hij in overeen stemming met de minister van Jus titie tot het inzicht was gekomen dat deze nieuwe wet kort na haar invoe ring tto consequenties leidde, die niet waren bedoeld en ook niet waren te voorzien. De wet zal daaTom op korte ter mijn moeten worden gewijzigd en de toepassing ervan wordt met het oog op de consequenties het houden van processies op Zondag zou dienen te worden verboden opgeschort, totdat wetswijziging tot stand''zal zijn gebracht. Minister Beel bestreed de opvatting van de heer Van Dis (SGP) over de interpretatie van het K.B. van 9 Aug., waarbij het besluit van Ged. Staten van Gelderland, dat de subsidiëring van de gemeente Nijmegen van de bouw van een R.K. kerk vernietigde, op zijn beurt weer door de Kroon werd vernietigd. De heer Van Dis bleek van mening te zijn dat voortaan Premier Mendës-Franse van Frank rijk heeft gisteren een nieuwe minister en drie nieuwe staatssecretarissen be noemd. De dissidente Gaullist Maurice Lemaire beeft de functie van minister van Huisvesting en Wederopbouw ge kregen. De nieuwe staatssecretarissen zijn Billières (radicaal-socialist). Andre Moynet (onafhankelijke republikein) en Philippe Monin (onafhankelijke boe- renafgevaardigde) Lemaire is reeds minister van Huis vesting en Wederopbouw geweest on der Mendès-France. Hij legde deze functie echter neer, toen bij enige tijd geleden met andere Gaullisten naar aan; leiding van het geschil over de EJJG uit de regering trad. 's-GRAVEXHAGE, 13 Nov. De he- langstelling voor hei proces tegen de Berkelse arts J.F.A.M.O., was vandaag groter dan ooit. De rij vanp uliliek liep langs het bordes van het gebouw van de Hoge Raad en verder langs de trappen tot ver/op het rrottoir. Vandaag, de derde dag van het pro ces. zouden voornameltjk deskundigen "worden gehoord. De eersted eskunchgc, die in de ge tuigenbank plaats nam was dr. J. Zel- denrust, arts-patholoog-anatoom te 's - Gravenhage. Zijn verklaring, afgelegd foor de Rechtbank behoefte geen wijzi ging. zeide deze deskundige. De president van het Hof nam hierna met de 79-jarige dr. J. P. L. Hulst, gerechtelijk geneeskundige te Leiden, diens eerder afgelegde verklaring door. „Dr. Hulst had verklaard, dat bij in het lichaan van mevrouw O. verschijnselen had gevonden, aie konden wijzen op cyaankali vergifti ging. Voorts had hij in de longen indi caties gevonden van verstikking. De hersenen had ded eskundige nauw keurig onderzocht omdat hij had ge hoord dat de doodsoorzaak een hersen tumor zou zijn geweest. ,,Ik kan met zekerheid verklaren dat er geen hersen tumor aanwezig was", zegt dr. Hulst. Er was geen spoor van spanning in de hersenen". Dr Hulst luisterde aandach tig naar de president, toen deze de ver klaring voorlas. „Geen wijzigingen no dig", zeide hij tenslotte. „Er was geen enkele aanwijzing", verklaarde dr. Hulst nogmaals, „van een hersentumor. Alles was normaal." Op verzoek van mr. Huygens, gaf dr. Ed. Hoelen.n euroloog-psychiater uit Den Haag zijn visie hierop. „Het is zeker mogelijk", zeide deze, „dat bij een met microscopisch onderzoek een hersentu mor over bet hoofd wordt geizne." slechts de bouw van R.K. kerken door de gemeenten kunnen worden gesub sidieerd. Dit K.B. geeft volgens minister Beel geen enkele steun voor deze beperkte opvatting. Ook prot. chr. kerkbouw zal gemeentelijke subsidie kunnen ver krijgen. Het had minister Beel bevreemd, dat de heer Van Dis een krachtig pleidooi hield voor de gemeentelijke autonomie en tevens van de regering eiste, dat zij de subsidiëring van een balletgroep door een gemeente zou verbieden. (Van een onzer verslaggevers) BINNENKORT zal in Nederland de „Aeratone" zijn intrede doen. Rotter dam krijgt de primeur van deze Engelse vinding tegen rheumatiek. De „Aeratone" is een dubbelwandige, opstaande ronde badkuip, waarin men een bad kan nemen, welke volgens vele medici en rheumalüders verrassende re sultaten kan geven. Mr. J. A. C. Bierenbroodspot, de voorzitter van de N.V. Verenigde Sportfondsenbaden en de heer Ed. van Es, directeur van het Sport- ifomnsenbad Oost in Amsterdam hebben onlangs een bezoek aan Engeland ge- bvaaht en daar de „Aeratone" bestudeerd,.Het resultaat van jdit bezoefc^s ge- ie zal in weest, dat men een bad besteld en inmiddels ontvangen heeft. Dit bat het Sportfondsenbad aan de Van Maanenstraat geplaatst worden. aan een dergelijk bad vergelijken met een zeebad in hoge branding. Ne het „Aeratonebad" heeft men,- De bodem v>an de dubbelwandige badkuip is met vele gaatjes geperfo reerd, Op de bodem is een krukje ge plaatst, waarvan de zitting eveneens geperforeerd is en dat als een piano- krikje hoger of lager gedraaid kan worden, Voor het gebruik wordt de „kuip met warm watair van ongeveer 95 gra den Fahrenheit gevuld. Nadat de ba der via een trapje in de „Aeratoneis afgedaald en Op krukje heeft plaats genomen, worden er via een luchteompressor niet alleen via de ge perforeerde bodem, maar ook langs de zijwand en van bovenaf luchtbellen door het warme water gedreven. De uitwerking daarvan is, dat het lichaam tegelijkertijd aan ailie kanten gemas seerd wordt in een tempo en op een wijze, welke de beste masseur niet verbeteren kan. Het resultaat van deze lucht- en warmwater-massage, aldus lezen wy in het officiële orgaan van de NV. De Verenigde Sportfondsenbaden, is in Engeland voor rheuinatieklijders en hen die een aanval van spit hebben, in één woord verrassend. Ook heeft men goe de resultaten gezien bij leiders aan jicht, hoge bloeddruk, slechte bloed circulatie, ischias en spataders. Men evenals na een massage, behoefte om even te rusten. Daartoe zullen in het Rotterdamse zwembad rustbanken en hoogtezonnen aangelegd worden. Dit experiment wordt door vele des kundigen op het gebied van de hydro- therapie (genezing door water) zeer belangrijk geacht. MINISTER WITTE NAAR PARIJS Minister Witte zal op 16 November als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering aanwezig zijn bij de heropening van het Nederlandse paviljoen van de Cite Universitaire te Parijs. De secretaris-generaal van de In donesische communistische partij, D. N. Aidit, heeft verklaard, dat zijn partij einde October in de republiek 500.000 ingeschreven leden telde. De Franse Nationale Vergadering heefi gisteravond het beleid van Pierre Mendès-France bij het weerstaan van de nationalistische revolte in Algerije goedgekeurd. De officiële uitslag van de stemming was 312 tegen 272 stemmen, met als voornaamste tegenstemmers de com munisten en de M.R.P. Mendès-France had het lot van zijn regering niet m de waagschaal ge steld. De vergadering besloot de in terpellaties over de toestand in Algerije uit te stellen. Formeel betekende de uitslag van. de stemming een goedkeuring van het verzoek van de premier om de be spreking voor onbepaalde tijd uit te stellen, In werkelijkheid was bet ech ter een goedkeuring van zijn beleid. Guy Mollet, de voorzitter van de Franse socialistische partij, beeft giste ren verklaard, dat premier Mendès- France na zijn terugkeer van zijn be zoek aan Amerika oomeuw de kwestie van de socialistische vertegenwoordi ging in zijn kabinet zal bespreken. Premier Mendès-France heeft ge dreigd dat Frankrijk vergeldingsmaat regelen jegens Egypte zal treffen, in dien radio-Caïro niet ophoudt met aan moedigingen tot opstand in Tunesië en Algerïë. Naar verluidt, overweegt men in Franse regeringskringen economische maatregelen tegen Egypte die bij voor beeld zouden neerkomen op het we ren van Egyptische katoen. Zelfs zou de Franse regering overwegen de di plomatieke betrekkingen met Egypte te verbreken. Grijsaard aangereden. Toen de 87-ja- rige J. v. d. T. uit het rusthuis in de v. d. Sluijsstraat te Rotterdam, van morgen op de Straatweg achter een ge parkeerde auto van daan kwam om over te steken, is hij door een trekker met oplegger aangereden. Met een hoofdwond en kneuzingen in de zij is hij naar het Bergwegziekenhuis ver voerd. De Franse mode-ontwerper Jacques j Fath Is Zaterdagochtend in zijn woning te Parijs op 42-jarige leeftijd overleden. Hij leed reeds verscheidene maanden aan bloedkanker. Fath overleed op 42-jarige leeftijd in zijn woning te Parijs, die hij na in het begin van de afgelopen maand ver scheidene dagen in het Amerikaanse ziekenhuis te Parijs te zijn verpleegd, niet meer had mogen verlaten. Pas deze week zijn de laatste model len. die Fath zelf heeft ontworpen, in Parijs getoond. Zij vormden een col lectie. die speciaal was ontworpen voor fabricage en verkoop in de Verenigde Staten. Canada en Latijns Amerika, De volgende dag hield het huis Fath zijn normale show van het midden- seizoen, maar toegegeven werd dat de daarin getoonde japonir,,i waren ont worpen door zijn asststcu.en. Diergaarde Blijdorp is door ruiling in het bezit gekomen van een paartje fraaie, wute kamelen. Deze statige kolossale dieren zijn af komstig uit het steppengebied ten Noor den van de Kaspische Zee. Ze zijn ondergebracht in het kamelen-verblijf en schijnen zich daar, tussen hun bruine soortgenoten best thuis te gevoelen. Witgekleurde dieren, behorende tot normale gekleurde rassen, worden onder huisdieren veel aangetroffen, in de vrije natuur zijn ze echter zeldzaam, omdat ze zich daar niet kunnen handhaven. De mens echter heeft er blijkbaar vaak een voorkeur voor en heeft deze afwij kende exemplaren doorgefokt, getuige Celehes en de witte halfwilde veerasser. in Engeland, de vele witte hoenders, bijvoorbeeld do witte-karbouwen, van duiven, enz. Weersverwachting, geldig tot Zondagavond, WEINIG REGEN. Vanavond en vannacht tijdelijk zwaar bewolkt met plaatselijk wat regen. Morgen overdag op de meeste plaatsen droog weer met opklaringen, maar later toe nemende bewolking. Matige tot krachtige, In het Noorden tijdelijk harde Westelijke wind. Dezelfde of iets hogere temperaturen. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT T .ET begint duidelijk te worden, dat, ondanks allerlei binnenland* gemopper, zowel Frankrijk als Duits land de accoorden van Parijs, die de herbewapening van Duntsland beteke nen, zal aanvaarden. Het is ook duidelijk, dat Rusland dit weet en zich op ditzelfde ogenblik uitput in vredelievendheid. Indien er enig verband tussen belde verschijnselen bestaat kan het alleen dit zijn., dat bevestigd wordt de juist heid van het gezegde van de oudste president Roosevelt: Speak softly but carry a big stick: Spreek vriendelijk, ar houd een dikke stok in de hand. Door de eerste zware storm van deze winter hebben op de Britse eilanden ten minste acht personen het leven ver loren. Het snel stijgende water, opgezweept door regenstormen, heeft gisteren een oppervlakte van ongeveer acht vierkante kilometer van Huil overstroomd. Hevige winden en jagende regen, teza men met het hoogste getij sedert 30 jaar, hebben de rivieren de Huil en de num ber buiten hun oevers doen treden. Gol ven van meer dan een halve meter stroomden de huizen en fabrieken bin nen. De haastig aangebrachte verster kingen van zakken zand spoelden weg. Mensen werden door de overstroomde straten vervoerd met bootjes en vracht auto's, maar duizenden waren niet in staat naar hun werk te gaan en vele huisvrouwen konden geen boodschappen doen. In het Zuiden en 'net Westen van En geland werden de hoofdwegen afgesne den. Het vee werd op de velden geïso leerd door het stijgende water. Een storm die van de Noordzee naar de Oostzee trok, heeft Zweden geteisterd. Eén persoon werd gedood en vele ande ren werden gewond. Ook deden zich overstromingen voor en werden vuur haarden tot branden aangewakkerd. Ver scheidene West-Zweedse havens zijn overstroomd. Van Noord- en Oostzee kwamen meldingen van in nood verke rende -schepen. „Het ogenblik is gekomen voor de Egyptische regering, zich rekenschap te geven van haar verantwoordelijk heid", zei Mendès-France. „Blijft zij hardnekkig, dan zal de Franse rege ring niet aarzelen de nodige maatre gelen te treffen, maar ik hoop dat on derhandelingen een oplossing in de hand zullen helpen werken". Rusland heeft gisteren verklaard, dat het aan president Elsenhower's plan voor een atoombank wenst deel te nemen. Het Kremlin heeft echter voorwaar den gesteld, waartegen de Westelijke mogendheden zich reeds eerder sterk hebben gekant. Het Russische standpunt werd in de politieke commissie van de algemene vergadering der wereldorganisatie uit eengezet door de onderminister van Buitenlandse Zaken Andrei Wisjinski. De vroegere secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Trygve Lie, zal volgende week ons land bezoeken. Op Donderdag 18 November de dag na zijn aankomst uit Amerika zal hij des middags om één uur in de Rolzaal aan het Binnenhof te 's-Gravenhage voor de Vereniging voor Internationale Rechtsorde en het genootschap voor In ternationale Zaken een rede houden over de Verenigde Naties. Vrijdag 19 en Zaterdag 20 November zal de heer Lie de gast zijn van burgemeester d'Ailly van Amsterdam. Uit ons land reist hij naar België. Het Westduitse kabinet heeft - Vrijdag een subcommissie benoemd om de Panjse verdragen, waardoor een souve- rem West-Duitsland in de NAVO zou worden opgenomen, en de omstreden Saarovereenkomst met Frankrijk, tot in bijzonderheden te bestuderen. Volgens een woordvoerder had kan selier Adenauer verslag uitgebracht over de verdragen, die hij vorige maand te Parijs tekende. Het kabinet zal op negentien Novem ber de verdragen wederom bespreken die in de tussentijd door' de subcom missie bestudeerd zullen worden. De verdragen zullen het parlement ter bekrachtiging worden voorgelegd, zodra het kabinet ze heeft goedgekeurd, aidus de woordvoerder. Volgens de „Akron Beacon Journal heeft president Eisenhower kort na de verkiezingen van 2 November de republi keinse leiders bij een geheime bespreking in het Witte Huis beloofd, dat hij zich bij de presidentsverkiezingen in 1S56 her kiesbaar zai stellen. De schrijver van het artikel. Clyde Mann, zegt dit te hebben vernomen van iemand uit de directe om geving van de president Later sprak Eisenhowers perschef. James Hagerly, het bericht tegen. Vol gens hem was er in het geheel geen ge heime bijeenkomst op het Witte Huis ge houden. Duizend gulden tcruierf de heer Abc de Vries uit Amsterdam met deze foto, die, met nog ruim 81)00 andere werrl ingezonden i oor tic lacanticjotowcdstrijd tan de A.N.ÏV.B., Stichting Film en Foto en de Bond tun Nederlandse Foto Detail handelaren. Deze uitstekende opname werd gemaakt in Amsterdam tijdens een kinderspel tan-het VacaMie>comiié tiaar de thuisbUjieiide stadsjeugd. Op de Putselaan te Rotterdam is gis termiddag de 3-jarige C. H„ die daar woont en zijn vader achterna wilde lo pen, bij het oversteken door een vracht auto aangereden. Met een wond aan het achterhoofd is de jongen naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. Hoewel Wisjinski nadrukkelijk ver- klaarde van oordeel te zijn, dat het plan Eisenhower hetwelk door de Ver. Stalen en zes andere landen gesteund wordt zodanig gewijzigd zou kunnen worden, dat het voor Rusland aanvaard baar werd, gaf hij duidelijk te verstaan, dat zijn regering er op stond de voorge stelde atoombank te plaatsen onder ge zag van de Veiligheidsraad, waarin Rus land het recht van veto heeft. De Amerikaanse gedelegeerde Henry Cabot Lodge jr heeft de commissie reeds eerder meegedeeld, dat de Verenigde Staten niet accoord zouden gaan met een plan op grond waarvan de Sowjet- Unie het recht van veto over de werk zaamheden van de bank zou krijgen. Wisjinski maakte bezwaar tegen het Westelijke voorstel om het nieuwe or gaan als een gespecialiseerd agentschap aan de Ver. Naties te verbinden. De bank zou dan vrijwel onafhankelijk wor den in stede van een ondergeschikt or gaan. Verder betoogde hij, dat het orgaan dan weinig kans op welslagen zou heb ben tenzij de „atomaire mogendheden" er zich bij voorbaat mede accoord ver klaarden, dat zij in de toekomst geen atoomwapens zouden gebruiken. Hij zei echter, dat Rusland's deelneming aan de bank niet van een dergelijke belofte af hankelijk gesteld zou worden. De Russische gedelegeerde drong er op aan over het gehele -plan verder te onderhandelen. Natuurlijk kunnen scholen en bedriji>en óók meedoen om duizend kinderen blij te maken. Vijfhonderd meisjes en vijfhonderd jongens, die in Jeugddorpen'' wonen Martha stichting, Van den Bergh-stich- ting en Rudolph-stichting wachten op het bezoek van de Sint. En Is deze goede grijze kinder vriend OOit met lege han den gekomen? Dat is nim mer gebeurd en zal nu zéker niet mogen ge beuren. Trouw is de jaarlijkse pakjes- actie poor het andere kind begonnen. Mèt Sint Nicolaas rekenen tuft op de daadwerkelijke steun van vele. zéér vele getrouwe Trouw- lezers. Zend uw pakje bijvoorbeeld boeken, poppen, gezelschaps spelen, brochesblokkendozen, stropdassen, kalenders zakagen da's, scheerzeep, toiletzeep nul- penhouders, héél veel is welkom aan ons hoofdkantoor Nieuwe Zijds Voorburgwal 225, Amster dam. Wilt u vooral op het pakje de inhoud vermelden en de leef tijdsgroep, waarvoor het geschenk bestemd is? Wilt tt of kunt U geen pakje sturenmaak dan een bedrag over op onze postrekening: no. 412739, tem name van Dagblad Tromp. Amsterdammers kunnen gebruik maken van de gemeente giro T 500. Het motto voor uw giro-overschrijving (uidt- Voor duizend kinderen! A li Ifujrl löï lrr 1,'.Hi P,-Tin J. tó M sM .■'i _"S -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1