„Betrokken bij complot van Mohammedanen Moskou nodigt 24 landen uit SPOEDBIJEENKOMST OVER EUROPESE VEILIGHEID duizend Persoonlijkheidsstructuur verdachte besproken van Sint naar kinderen Noodtoestand in Egypte Geschikt moment waargenomen Proces Berkelse arts ONDERDRUKKING EN VERZET IS THANS VOLTOOID Nehroe naar Moskou uitgenodigd Zeven gewonden bij verkeersongeluk Duizenden Chinezen gedood door ,Pamela' Chinees schip in de grond geboord Goed voorbeeld! HAANDAG 15 NOVEMBER 1954 v. TWAALFDE JAARGANG No. 2927 Weerbericht Prins Charles vierde zesde verjaardag Vader en zoon bij ongeval gedood Arabische oproep aan Frankrijk Militaire truck reed i» sloot - Twee doden Morgen begint proces tegen Gas Ion Dominici Egyptische ambassadeur uit Syrië teruggeroepen Vliegtuigen in zee gestort DE president van Egypte, generaal Naguib, is Zondag voor de tweede maal binnen een jaar afgezet. Volgens de officiële lezing is de reden hiervan, dat Naguib betrokken bleek te zijn bij het complot van de Mohammedaanse Broederschap om de regering omver te werpen en haar leiders met uitzondering van de president zelf te vermoorden. Het besluit tot afzetting van de 53-jarige president is genomen door de Revolutionnaire Raad, een soort kernkabinet, dat bestaat uit jonge officieren met aan het hoofd premier Nasser. De beslissing, die tevens het aftreden van Naguib als voorzitter van deze raad inhoudt, is gevallen nadat de politie gistermorgen met leden van de Mohammedaanse Broederschap slaags was geraakt bij een inval in een huis te Caïro. Vier mensen werden hierbij gedood en zeventien gewond. In heel Egypte is de noodtoestand afgekondigd. De afgezette president is overgebracht naar een vMla in een buitenwijk van Caïro. Er zal geen proces tegen hem worden gevoerd, zo heeft de Egyptische minister van Voorlichting verklaard. De werkzaamheden van de president worden voorlopig voortgezet door premier Nasser, die oniangs aan de dood ontsnapte bij een moordaanslag. Het formele ambt van president wordt „voor enige tijd" niet bezet. Gewelddadig Strijd in Tunesië De Sowjet-Unie heeft Zaterdag 23 Europese landen (waaronder Nederland) en de Ver, Staten uitgenodigd tot een bijeenkomst over het sluiten van een Europees veiligheidsverdrag. De conferentie zou reeds op 29 November in Moskou of Parijs moeten beginnen. Communistisch China is uitgenodigd als waarnemer. Kennelijk is het voorstel een nieuwe poging om de bekrachtiging van de Londense en Parijse overeenkomsten over de souvereiniteitj en herbewapening van West-Duitsland te torpederen. Men verwacht daarom dat het Westen de Russische plannen zal verwerpen. In Washington hebben functionarissen reeds verklaard dat de Sowjet- nota een onoprechte propagandastunt is. Men meent daar, dat men niet met Moskou moet gaan praten vóór de Parijse overeenkomsten in veilige haven zijn. Hetzelfde bedoelde vermoedelijk de Westduitse bondskanselier Adenauer, toen hij Zaterdag de Russische nota „ver welkomde", maar tevens zei dat de voorgestelde datum te vroeg is, daar een dergelijke conferentie zorgvuldig moet worden voorbereid. ¥i Broer van Nuguib T~\E EERSTE reactie op on- ze inzameling op dringend verzoek van Sint Nicolaas is gekomen: het Internaat voor meisjet van het Chr. Lyceum te Zeist „Pavia", gaat aan de slag om een aantal kleine meisjes in een der vier gestichten met pakjes te verrassen. Een inspirerend voorbeeld! vMlerdam: Witte de Wathstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) w 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Rlaehtendienst abonnementen 18.30-J930 o. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •o-ffravenhage: Huygensptein 1 Postgiro 424807 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel, 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2^b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, j 6.75 per kwartaal Losse nummers 10 cent J Verschijnt dagelijks 7totu^ Directie: C. A. KEUNXNG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting geldig tot Dinsdagavond: VRIJ KOUD. Vannacht weinig bewolking, weinig wind, hier en daar mist en plaatselijk lichte vorst. Morgen overdag toenemende bewolking, overwegend droog en vrij koud. Zwakke tot matige Zuidwestelijke wind. ■O Hoofdredacteur: Dr. 3. A H, J. S. BRUINS SLOT President Naguib weer aan de kant gezet Dit zeer rccento portret van de Engelse kroonprins werd ter gelegen heid van zijn zesde verjaardag door de Britse hojfotograaf Marcus Adams gemaakt. Bonnie Prince Charles, de Engelse troonopvolger, heeft gisteren in de fa miliekring zijn zesde verjaardag gevierd. «Meer dan 5000 mensen zagen in San- dringham. Park zijn ouders, koningin Elizabeth H en de Hertog van Edinburgh in de stralende zon van Sandringham House naar de kerk wandelen voor de ochtenddienst. Doch Prins Charles be vond zich niet in hun gezelschap. Hij en zijn vier jaar oud zusje gaan zelden mee naar openbare kerkdiensten. Zij krijgen hun godsdienstige opvoeding thuis en verrichten aldaar hun gods dienstplichten. Zijn eerste geschenk kreeg Prins Char les van zijn zrusje. De andere een on* noerr.elijke hoeveelheid ontving hij bij het ontbijt. Gistermiddag werd een thee partij -gegeven. De koninklijke familie beschouwt de verjaardagen van de kinderen als een particuliere aangelegenheid. Omtrent de verjaardagsgeschentoen werd niets mee gedeeld. De officiële titels van de prins zijn: H.R.H. Prince Charles Philip Arthur George, Duke of Cornwall and Duke of Rothesay, Earl of Carrick and Baron Renfrew, Lord of the Isles and Great Steeward of Scotland. Volgens een woordvoerder van de Egyptische regering had de revolution naire raad besloten, dat de president af gezet moest worden nadat Zondagoch tend een verklaring was ontvangen, dat hij (Nagiub) na een staatsgreep van de broederschap het hooüd van een nieuwe regering zou zijn geworden. Deze verkla ring was afgelegd door J. Talaat. Deze man werd Zondagmorgen vroeg gearres teerd. Hij zou een der leiders zijn van de geheime cel van de Mohammedaanse broederschap, die de vorige maand een sa menzwering op touw zou hebben gezet om de eerste minister uit de weg te rui men. De naam van Talaat is genoemd in het proces tegen Mahmoed Latif, een lood gieter uit Cairo, die bekend heeft onlangs geschoten te hebben op premier Nasser toen deze in Alexandria een bijeenkomst toesprak. In de Koninklijke stallen in Den Haag heeft vanmorgen lice-admiraal N. A. Host van Tonningen, chef tan het Militaire Huis ian de Koningin, afscheid genomen van het gezamenlijk personeel in Den Haag. De chef de bureau, de heer B. Zaijnen, bood eftige boekwerken aan. De foto loont deze overhandiging. In het midden de opiolger tan de vice-admiraal Rost van Tonningen generaal C. F. Pahud de Mortanges. De scheidende chef i an het militaire Huis is benoemd, lot adjudant-generaal in buitengewone di"iist. Politieke waarnemers menen op grond van de plotselinge ontwikkeling in Egyp te, dat de Revolutionnaire Raad het mo ment gesühikt heeft geacht om de presi dent uit zijn ambt te ontzetten nu diens naam genoemd is in verband met de sa menzwering van de broederschap. Op de weg tussen Peize en Groningen is Zaterdagavond om zes uur een mo torrijder m volle vaart tegen de aan hangwagen van een geparkeerde vracht auto gebotst. De motorrijder en een duo-passagier, kwamen om het leven. De chauffeur van de vrachtauto was bezig het achterlicht van de aanhang wagen te herstellen toen de motor tegen de wagen botste. Het voertuig schoof tot de achteras van de wagen door. De slachtoffers zijn de 33-jarige agent van politie te Rotterdam, D. S., die de motor bestuurde, en zijn vader, de 59- jarige W. S. uit Groningen. Zaterdag zijn, zoals gemeld, deskun digen gehoord in het proces tegen de Berkelse arts J. F. A. M. O. voor het Haags Gerechtshof. De toxicologe. prof. dr. A. J. Steen houwer uit Leiden, had in de maag van de overleden vrouw blauwzuur aange troffen en arsenicum in de darmen. De arts-pharmacoloog dr. F. A. Nele mans uit Leiden achtte de proef van Boedeker, die verdachte volgens zijn verklaring had willen uitvoeren en waarvoor hij de cyaankali nodig had, lastig en nutteloos. Er zijn eenvoudi ger methodes, die hetzelfde resultaat opleveren. Verdachte zei deze proei te willen nemen omdat hij absolute ze kerheid wilde hebben. In de middagzitting werd als eerste deskundige gehoord, dr. J. Zeldenrust, patholoog-anatoom bij het gerechtelijk laboratorium in Den Haag, die zich aan kon sluiten bij de verklaringen van dr. Hulst, dr. Nelemans en prof. dr. Steenhouwer. Onderzoek van het heb aam van mevr, O. wees volgens hem op een gewelddadige dood. Toen de verdediger hem vroeg of het mogelijk is dat dr. Hulst, die geen microscopisch onderzoek heeft ver richt, een tumor niet heeft kunnen vin- oen, antwoordde de deskundige beves tigend. „Maar al was bij de sectie met oet blote oog een tumor in de herse nen gevonden, dan zou ik nog als doodsoorzaak blauwzuurvergiftiging be palen. De conclusie is dan toch dat de tumor niet dodelijk is geweest", zei hij. Verder werden nog gehoord de 47- jange leraar schei- en natuurkunde A. J. G. Kaptein uit Den Haag, prof. dr, W. Froentjes, bijzonder hoogleraar en directeur van het gerechtelijk laborato rium van Justitie, en de 62--jarige oud hoogleraar in de pharmacologic aan de universiteit in Djakarta, prof. dr. A. Grevenstuk. (Getuige a decharge.) De laatste zei o.a. dat hij de indruk ge kregen had dat mevr. O. herstellend was van een blauwzuurvergiftiging toen met de beste bedoeling maar phar- macologisch ongelukkig, een morphine- injectie zou zijn gegeven Morphine werkt n.l. remmend op de ademhaling. De zitting is heden voortgezet. De belangstelling voor het proces blijkt elke dag groter te worden De publieke tribun-: u-as vanmorgen weer overvol Mr G J de Lint Officier van Justitie bij de Rechtbank te 's-Graven-hage. die in eerste aanleg levenslange gevangenisstraf tegen O wegens moord op citers vrouw, had ge- reqtnrecrd, woont vandaag de zitting van het gerechtshof bij Nadat de verdediger, mr Huygens een verklaring had afgelegd over de door de verdediging opgeroepen getuigen werd de 59-jarige zenuwarts en hoogleraar m de psychiatrie, dr. F. A D K Carp uit Leiden die psjchiatrlscbe rapporten over O had uitgebracht als deskundige gehoord Prof Carp verklaarde dat hij bleef fcdj deze rap porten De psychiater zegt om dat O een abnor male persoonlijkheidsstructuur bt zit O oeefit een naar bmnengekeerde geesteshou ding. Hierdoor kan hij moeilijk aansluiting vonden in de samenleving. O is een ernstig gepsychopathiseerde schizoïde persoonlijk heid. ,Ik kom steeds meer tot de overtui ging dat O. een gespleten persoonlijkheid la", zeide prof Carp. O. is geen geraffineerd en sluw man, en niet bijzonder onbetrouwbaar, staat voorts in het rapport Eerziids is hij zeer koud en ongevoelig anderzijds zeer kwetsbaaT Hij wordt beheerst door ziekelijke haat en wrokgevoelens zonder enige redelijke ach tergrond Vooropgesteld dat verdachte schuldig wordt bevonden, zou men er toe kunnen komen te bepalen dat verdachte enigszins vermin derd toerekenbaar m-oet worden geacht ,Als ik In het rapport spreek over zieke lijke stoornis van de .geestvermogens dan bedoel ik medisch en niet juridisch" had prof dr. Carp in zijn rapport gezegd. Men beraadslaagde vervolgens over de vraag of O. toerekeningsvatbaar is Mr. Huygens stelde prof Carp vele vragen. Hierna ging het Hof over tot het horen van de verdachte. De president las de ver klaring van O. voor, welke deze voor de Rechtbank had afgelegd. Ter sprake kwam de liefdesverhouding tussen de dienstbode Nellie en O. Twee maal had O. aan. het meisje gevraagd met hem te trouwen als zijn vrouw zou zijn overleden. Aan velen had verdachte verteld dat zijn vrouw san een cerebrale tumor leed en wel spoedig zou sterven. ,)Het is wel een hele lijst van mensen aan wie u dit toevertrouwde", zei de president „Er zijn mensen bil die ik nooit gespro ken hebt", reide de verdachte „Ontkent u dit dus'" „Misschien hebben zij het van anderen ge hoord". „U hebt het niet aan uw vrouw ver teld?" „Neen" ..Hoe hebt u de kans durven lopen dat uw vrouw het van. de buitenwereld had rsoeten horen dat zij aan een hersentumor leed? Dit is toch vreselijk". „De mensen zijn er pas na de dood van mijn vrouw over gaan praten". „Waarom vertelde u het' Zocht u mede leven?" „De met zen vroegen mij ernaar Als ze mij alleen in de kerk zagen, vroegen ze naar de gezondheid van mijn vrouw". De machtige Arabische Liga heeft een beroep op Frankrijk gedaan om zijn houding tegenover de nationalistische beweging in Noord-Afrika te herzien en de volkeren van dit gebied onafhan kelijkheid te verlenen. Dit is nodig in dien Frankrijk de vriendschap van de Arabieren in de hele wereld wil winnen, aldus de Liga in een verklaring. In Tunesië zijn Zaterdag weer gevech ten op grote schaal tussen Franse troe pen en 't „nationale bevrijdingsleger" uitgebroken. Achttien fellagha's werden gedood, 30 gewond en 50 gevangengeno men. Twee officieren deelden de president gistermorgen in opdracht van de Revo lutionnaire Raad mee dat hij was afgezet. Toen de twee officieren uit het presiden tiële paleis vertrokken waren, verzamel de Naguib zijn persoonlijke eigendommen en bepaalde documenten. Een uur later opende hij met een glimlach zelf de spie- geldeur, die naar zijn bureau leidt, en stond van aangericht tot aangezicht met een grote menigte journalisten, die hem stonden op te wachten. Hij zei een kapitein die zich in de buurt bevond, dat hij afscheid wenste te nemen van de officieren van de paleis wacht De kapitein stemde hierin toe en de generaal schudde de garde-officieren hartelijk de hand. Naguib poseerde kalm voor de naar stig werkende persfotografen, die het ene plaatje na het andere „schoten". Daarop stapte hij in de grote limousine, die de president altijd ter beschikking staat. De wegrijdende wagen werd omringd door een aantal militaire jeeps met ge wapende soldaten er in. Terwijl de limousine en het militaire escorte uit het gezicht verdwenen, werd de presidentiële standaard, die boven het Ealeis gewapperd had, langzaam neerge- aald. Hier zien we -Naguib saluerend) nog als Egyptische president in vol ornaat met aan zijn rechterhand pre mier Nasser, die nu heeft meege werkt aan Naguib's val. De foto werd genomen tijdens de eerste verjaardag van de revolutie. Ruim 14 jaar geleden kwam o»n uit gever de directeur van de uitge- Van Loghem en Slaterus te Arnhe de gedachte een boek te laten schrij u over de Meidagen en de Bezettingstijd. Zater dag 13 November werd de verwerkelij king van deze idee, het laatste, 4e deel van „Onderdrukking en verzet" m hotel „De Witte Brug" in Den Haag in een kostbare band gevat, op plechtige wijze aan minister-president dr. W. Drees over handigd. Noch de uitgever, een tweede J. M. Meulenhoff te Amsterdam, werd later eveneens bij de uitgave betrokken, noch de man die in eerste opzet met het schrijven van dit werk werd belast, mr. J. J. van Bolhuis hebben bij het begin ook maar enigszins vermoed, dat het ten slotte dit werk zou worden. Het is het standaardwerk over de bezettingstijd ge worden. Schier elk aspect van de onder drukking en het verzet vindt hierin ver melding en beschrijving. Tientallen schrij vers hebben er hun medewerking aan verleend. Niet omdat zij historici van be roep waren, maar omdat zij het zelf be leefd hadden Qf omdat zij er zo vlak bij gestaan hadden en er alles van wisten, er als het ware toe geroepen waren. De bijeenkomst in de Witte Brug -was door de uitgevers belegd om ae luister van de verschijning van dit Vierde en laatste deel te verhogen. Maar ook om alle schrijvers zoveel mogelijk bijeen te zien. Heel wat schrijvers hadden gehoor gegeven aan de oproep. Het was een zeer feestelijke bij eenkomst: uitgevers, die trots waren op hun werk, een minister-president, die zo'n kostbaar werk, hij schreef er zelf drie hoofdstukken van, in een vrij land in ontvangst kon nemen, en ook schrij vers, die in een feestelijke zaal weer eens verwonderd dankbaar konden zijn, dat zij aan het lijden en de nood ontkomen wa ren en er over hadden kunnen schrijven. De minister-president bracht in een korte en uitnemende speech deze dankbaarheid onder woorden. Op het werk zelf komen wij nog uitvoerig terug. Na een elfjarige arbeid is het geschiedkundige werk „Onderdrukking en Verzet", de geschiedenis tan Nederland in oorlogstijd, gereed gekomen. Tijdens een bijeenkomst met de auteurs in hotel „De Wiuebrug in Den Haag h het vierde deel van hel werk aan de minister-president Dr. Drees aangeboden. Mr. J. J. tan Bolhuis overhandigt het werk aan Dr. Drees Finland en Joegoslavië, die niet zo vrij tegenover Rusland sfaan als het Westen, zullen zich echter wellicht ver plicht achten de uitnodiging te aanvaar den. Het is daarom niet onmogelijk, dat op de voorgestelde datum toch een con ferentie in Moskou wordt gehouden, maar dan alleen van Finland, Joegoslavië en de communistische btaten. Op deze manier zou de Sowjet-Unie misschien, althans op papier, een bondgenootschap tegenover het Westelijk blok kunnen stellen. Dit zou grote propagandistische invloed kunnen uitoefenen op neutraiistl- sche kringen in Europa, zoals bijvoor beeld de Westduitse socialisten. De Russische nota zegt niet of op de conferentie de ministers van Buiten landse Zaken worden verwacht. Zij ver klaart, dat een latere datum voor de bij eenkomst ongewenst is, daar verschei dene Europese parlementen zich reeds in December gaan beraden over be krachtiging van de Parijse overeen komsten. Deze bekrachtiging zou de toestand in Europa nog ingewikkelder maken en de mogelijkheid ondermijnen om onopgeloste vraagstukken vooral de Duitse eenheid te regelen. Boven- Een truck van de 35ste afdeling lichte Luv/a, die in een colonne reed, is gisteravond tegenover het station Uitgeest in een langs de weg lopende sloot gereden. Met moeite konden twee van de drie inzittende militairen be vrijd worden. De best mr der, de sol daat J. F. B. ten Thije o.g. Boonk- kamp uit Neede, was bekneld geraakt. Toen men hem uit de cabine haalde waren de levensgeesten reeds gewe ken. De wachtmeester A. Kersten uit Deventer werd ernstig gewond naar het ziekenhuis te Alkmaar vervoerd, en de derde inzittende, de soldaat Groothuis uit Arnhem kreeg een shock. De colonne was onderweg van Ruc- phen naar Den Helder, De militairen waren op herhalingsoefening. De wacht meester Kersten is later overleden. dien zou het, na bekrachtiging van de Parijse overeenkomsten, logisch zijn, dat de Sowjet-Unie en de andere Euro pese landen maatregelen gingen treffen om hun veiligheid te waarborgen. Er zouden militaire groeperingen tegenover elkaar komen te staan en dit leidt ten slotte onvermijdelijk tot oorlog, aldus de Sowjet-nota. Om dit te voorkranen, zo gaat de nota verder, is het nodig een beveiligingsstel sel te vormen waarin alle landen van Europa een aandeel ^ebben, ongeacht hun maatschappelijke bouw. Geschillen zouden dan op vreedzame wijze kunnen worden opgelost. Bij een bedreiging of verbreking van de vrede zou men, ge meenschappelijk tegen de boosdoener kunnen optreden, ook in militair opzicht, aldus de Russische voorstellen. Uitnodiging van communistisch China als waarnemer op de conferentie noemt de nota gewenst omdat de vaste leden van de Veiligheidsraad bijzondere ver antwoordelijkheden hebben. (In werke lijkheid is niet communistisch China, maar het nationalistische China van Tsjiang Kaï Siek lid van de Veiligheids raad Red.) Uitgenodigd zijn alle 23 Europese lan den waarmee Rusland diplomatieke be trekkingen onderhoudt, dus ook Neder land. Afschriften van. de nota zijn ver zonden aan de Ver. Staten en- het rode China. De Westelijke mogendheden zul len landen kannen uitnodigen die geen diplomatieke betrekkingen met de Sow jet-Unie onderhouden, dus ook West- Duitsland en Spanje. De regeringen'Vati Polen en Tsjeehojlowaijje hebben reeds vooraf de uitnodigingen aanvaard. De jongste Russische stap volgt op een Sowjet-nota van 23 October jl., waarin aan de Westelijke Grote Drie werd voorgesteld, deze maand een con ferentie van vier mogendheden over het Duitse vraagstuk te houden. Tot dusver heeft het Westen hierop nog niet geant woord. Een Europees veili gheidsverdrag heeft Rusland voor het eerst voorgesteld op de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken der Grote Vier te Berlijn in Februari jl. De Westelijke mi nisters verwierpen dit voorstel toen. omdat volgens hen anders het Noord- atlantisch Verdrag zou worden getorpe deerd. De premier van India, Nehroe, heeft op een persconferentie medegedeeld, dat hij is uitgenodigd om een bezoek aan Moskou te brengen. Nehroe zeide te hebben geantwoord dat hij zeer gaarne zou gaan maar dat het hem niet mogelijk was een definitieve toezeg- ing te doen. Nehroe vertelde dat hij de uitnodi ging reeds maanden geleden had ont vangen. Hij had toen geantwoord dat hij nog geen datum kon vaststellen, in verband met zijn bezoek aan commu nistisch Chma en zijn werk in het par lement. Honderdduizenden mensen waren gisteren in het nationale stadion te New Delhi bijeen om Nehroe te huldigen ter gelegenheid van zijn 65ste verjaar dag. Nehroe werd met rozen bestrooid en ruim 60.000 kinderen zongen „Lang leve oom Nehroe". Onder daverend applaus van de menigte liet de Indische premier een vredesduif los. Op de Rijksweg 16 ter hoogte van de kazerne in Willemsdorp is Zondagavond omstreeks kwart voor negen en auto ongeluk gebeurd. Tengevolge hiervan liepen zeven personen min of meer ern stige verwondingen op. Zij werden naar Dordtse ziekenhuizen vervoerd. Het ongeluk gebeurde, doordat de lichtleidmg van een m de richting Dordt rijdende Belgische personenauto defect raakte en een er achter komende Neder landse wagen m volle vaart tegen de Belgische auto opbotste Vier van de vijf inzittenden van de Belgische auto verden gewond. Het waren de 33-jange mevrouw J. H. uit Burgerhout, de 47-jarige mejuf frouw J. van de B., de 8-jange B. van de B. en de 59-jarige P. B. uit Antwerpen. Van de vier inzittenden van de Ne derlandse auto moesten er drie naar een ziekenhuis worden gebracht Het waren de bestuurder de 35-jarige R. B., de 36- jarige A. J. B. en de 10-jarige H. P. B. allen afkomstig uit Rotterdam. In Digne, een kleine stad in de Fran se Alpen, zijn speciale eenheden van de politie aangekomen in verband met het proces tegen de 77-jarige Gas ton Dominici, dat morgen begint. Zoals bekend wordt de oude boer ten laste gelegd, dat hij m 1952. de Britse geleerde Sir Jack Drummond en d'-'ï echtgenote en dochtertje heeft vern Vd. De bekentenis, welke de „patr ch van Lurs" vorig jaar naar aanleiding van beschuldigingen van zim zoons Gustave en Clovis aflegde, trok hij enige dagen later in. Voor het proces bestaat grote be langstelling in Frankrijk. In de kleine rechtszaal zijn plaatsen gereserveerd door de bekende Franse schrijver van detective-verhalen Georges Sunenonen de met minder bekende romanschrij vers Francois Mauri&c en André Mau- roie. Volgens berichten afkomstig van de Zuidchinese kust zijn tijdens de tyfoon „Pamela" 1100 vissersboten gezonken. Drie duizend vissers en hun familie leden zouden verdronken zijn of worden vermist. De tyfoon, die het kustgebied van Tsjoengshan heeft geteisterd, zou „de ergste ramp sinds honderd jaar onder de vissers van Zuid-Chma hebben veroor zaakt" In de wateren van Hongkong zouden meer dan 300 vissersboten beschadigd rijn. Hongkong lag 30 mijl buiten het cen trum van de storm. Van zijn communistische Chinese ambtgenoot Tsjoe-En-Lai ontving de jarige een aantal dieren zoals herten, kraanvogels en honderd goudvissen. De Russische premier, Malenkow, wenste Nehroe succes „bij uw streven naar vrede tussen de volkeren". Egypte heeft zijn ambassadeur te Da mascus, generaal-majoor All Naguib, te ruggeroepen. omdat „de Syrische rege ring niets heeft gedaan om de activiteit van de Mohammedaanse broederschap in Syrië te beteugelen", aldus heeft een Egyptische woordvoerder te Cairo me degedeeld. De teruggeroepen ambassadeur is een broer van de thans afgezette president van Egypte, Mohammed Naguib. Men vermoedt dat de terugroeping verband houdt met de afzetting. De ambassadeur is reeds Zaterdag naar Caïro vertiokken. Een tweemotorig patrouillevliegtuig van de Amerikaanse marine met vijf man aan boord is gisteravond ongeveer 46 mul ten Zuidoosten van Cherry Point, Noord-Carolina. in de Atlantische Oceaan gestort. Dne uur later werd een Skynight straalvliegtuig van het corps mariniers, dai naar hel patrouillevliegtuig zocht, eveneens vermist. De Skynight had twee inzittenden. Twee torpedobootjagers van de marine en twee vliegtuigen van de kustwacht Bookea naar pvorievenden, Chinese communistische motor torpedoboten hebben de 1.150 ton nie tende nationalistische torpedobootjager Talping" tot zinken gebracht, zo heeft "t nationalistische ministerie van Defen sie toegegeven. Ongeveer 30 leden van de bemanning worden vermist, terwijl er 52 zijn gered van wie er een later is overleden. Functionarissen te Washington zeiden, dat de Amerikaanse zevende vloot, die Formosa bewaakt tegen da communisti sche chinezen, niet betrokken zal raken in de kwestie, aangezien het incident heeft plaats gevonden buiten het bewa kingsgebied van deze vloot De Amerikaanse commandant moest ter plaatse een beslissing nemen of Amerikaanse oorlogsschepen gezonden moesten worden de Nationalisten te hel pen b|j het zoeken naar overledenen, al dus de functionarissen. Het communistische persbureau „Nieuw China" meldt, dat een oorlogs schip van de Chinese Nationalisten het 1.896 ton metende Britse schip „Inch- wells" Zondag voor d» Chinese kust heeft onderschept. Ge weet het, de kinderen die leven in de grote Prot.-Chr opvoedingscentra, die Trouw heeft geadopteerd voor het „heerlijk avondje" mogen aiet vergeten worden. Ai# ge dezer dagen inkopen gaat doen, koop dan ook een cadeautje voor een van die duizend kinde ren, die straks niet zoals u iyu oeklist jA ?cen stoute kin- f d, ,,T deren bij ™i de gezelli ge familiekring zullen toeven. Zend uw pakje of pakket natuurlijk moogt ge meer dan één presentje sturen naar ons hoofdkantoor in Am sterdam: Nieuwe Zijds Voor burgwal 225. En vermeldt vooral op gw zending: inhoud en leeftijdsgroep Sint Nicolaas heeft het volste vertrouwen in de offervaardig held van de vriendenkring van Trouw! Ge kunt ook gireren op post rekening no. 41273$ ten name van het dagblad TROUW. Am sterdammers kunnen gebruik maken van de Gem. giro: T 50$ Schrijf op uw strookt „Voor duizend kinderen"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1