Eerste luchtlijn via de Noordpool geopend Zomer, herfst tijdens één en winter vlucht i Ur Mondje dicht? Staf Eden verwerpt de Sowjet-nota Automobilisten dui ven alleen nog in colonne te rijden Regering doet mee aan grootse viering van de bevrijding Brutale roofoverval op het postkantoor te Ravenstein Eerste vorst ingetreden Vergeet 1000 kinderen niet BESPARING VAN ZEVEN UUR Surprise Door D Nu niet confereren Kleuter in verlegenheid r~ f Een pop piepte! DINSDAG 16 NOVEMBER 19s4 TWAALFDE JAARGANG No. 2928 .fe- Berg onder water Schoolstaking in België Japanse commandant van Java vrij De overvallen op de Westduitse wegen PLECHTIGHEID TE WAGENINGEN Officiële ontvangst op Soesterberg VROEGE WINTER IN ZUID-DUITSLAND Verkiezingsuitslag op de Antillen Beschouwingen van de president Kantoorhouder werd neergeschoten c - - Dr. Gerstemeier waarschijnlijk opvolger van dr. Ehlers ,4$ JÖÉC""'.* Van het vliegveld Los Angeles is gistermorgen een toestel van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij (S.A.S.) vertrokken voor een vlucht naar Kopenhagen over de Noordpool. Hiermee werd de eerste geregelde passagiersvlucht op deze route geopend. Het „over de Noordpool" moet echter ruim genomen worden, daar de route nog altijd een paar duizend kilometer onder de Pool blijft. Het vliegtuig, een viermotorige Super D.C 6B, heeft 33 passa giers en een bemanning van tien koppen aan boord. Gisteravond om 8.10 uur vertrok aan de andere kant van de wereld, te Kopenhagen, een Super Cloudmaster voor een vlucht in omgekeerde richting, eveneens met 33 passagiers, onder wie de premiers van Noorwegen, Zweden en Denemarken en prins Axel, neef van de koning van Denemarken. - Op de nieuwe route zullen de passagiers m een tijdsverloop van 27 uur drie seizoenen meemaken: zomer in California, winter op de luchtbasis Soendre Stroemfjord op Groenland met een temperatuur van 50 graden onder nul, en herfst in Europa. Amerikaans squadron Valpartij op ..Willem Burend-z" Proces Berk else arts rtE EERSTE pakjes z.ijn binnengekomen' Tn een pakket dat rechtop werd gezet, begon plotseling een pop te piepen De kleine mei-de*: m de vier opvoe dm groent ra die Trouw - op veivoek van Sint «nulr>n teerri heeft zullen verrukt xpn ak ?e een pop krpgen Maar stuurt u met te veel poppen, er zijn oók veel kin deren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, jongens en meis jes. die m hun leven zo wei nig zorg en welgemeende v rienrlelukheid hebben on ien on den Ook :u hehn A Ontterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 113700 (4 M B0" Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30*19 30 Zaterdags 1718 uur; Telefoon 115700 n-Gravenhage: Huygensplein l Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 - Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2Jb Telefoon 67882 Abonnementsprijs 42 cent per week. 2.26 per maand. 675 Per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Geldig tot Woensdagavond. OPKLARINGEN Aanvankelijk veel bewolking met plaatselijk wat regen. In de nanacht echter van het Noorden urt afnemende bewolking, hier en daar lichte nacht vorst en plaatselijk mistvorming. Morgen overdag opklaringen en slechts hier en daar een bui. Ongeveer deselfde temperatuur als vandaag. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen West en Noord. Directie: C. A. KEENING en Mr. K. VAN HOUTEN O Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT EN van de in Indonesië gearres- teerde Nederlanders, de heer Prins, is uit de gevangenis ontslagen, ijlings door de Indonesiërs in een vliegtuig gestopt en nu in Nederland sangekomen. Het is uit het verhaal van de heer prins duidelijk geworden, dat hij het slecht gehad heeft in de gevangenis. Als ik me laat gaan. help ik u aan sensatieverhalen", zei hij tegen de journalisten, die hem op Schiphol op wachtten. Dat betekent dus, dat er bee! wat te vertellen is en het bete kent ook. dat er heel wat ergerlijks te vertellen is. Ee heer Prins vertelde echter niets. De Hoge Commissaris had hem ver zocht voorlopig zijn mond te houden over de mishandelingen. „Om begrij pelijke redenen", zei de heer Prins. Wu moeten zeggen, dat wij daar niets van begrijpen. Het verzoek van de Hoge Commis saris gaat rechtstreeks in tegen het beleid dat m dezen u. laatste tijd van wege het Departement van Buiten landse Zaken is gevoerd. Men stond in Den Haag op het standpunt, dat aan de wandaden der Indonesiërs de grootst mogelijke pu bliciteit moest worden gegeven juist in het belang van de verdediging en de redding der gearresteerde Nederlan ders. En dat standpunt komt ons juist voor. Maar nu komt de Hoge Commitsa- Tl, de heer Prins vertellen, dat hij be ter zijn mond kan houden, Men zegt w«l, dat er mishandelingen zijn ge weest, maar voegt er aan toe: Vertel ar vooral verder niets van. Wat is dat voor een vreemde ge schieden»? IE geschiedenis zal nog wel een IJ poosje vreemd blijven. De Hoge Commissaris kan daar voorlopig geen opening van zaken over geven, want Zijne Excellentie heeft het juist ge acht om uitgerekend op dit ogenblik met vacantia te gaan. Hij is met het zelfde vliegtuig als de heer Prins naar Europa gekomen, maar is er in Rome uitgestapt ten einde, alvorens naar Den Haag te komen, zich aan de Middellandse Zee te verpozen. In Nïeuw-Guinea beleefden we een bedenkelijke infiltratie. In Indonesië zitten Nederlanders, tegen alle recht en wet in, in de gevangenis en wor den er mishandeld, maar de Hoge Commissaris zegt: „Eerst maar even uw mond houden", om vervolgens met vacantie te gaan. Terecht heeft de andera steed* zo beminnelijke hoofdredacteur van „De Rotterdammer" daarover zijn gal uit gespuwd. Wij hopen, dat het Departement van Buitenlandse Zaken de heer Prins spoedig een ander advies zal geven. Wij menen, dat men zijn best moet doen om de sensationele verhalen van de heer Prins in de wereldpers te krij gen. Niet vanwege de sensatie, maar vanwege het feit, dat de publieke opi nie in de gehele wereld gealarmeerd moet worden over de dingen, die op het ogenblik in Indonesië plaatsvinden. En dan wensen we verder de Hoge Commissaris een voorspoedige recrea tie toe in het zonnige Zuiden. Dat deze recreatie tevens tot gevolg moge heb ben, dat hij een beetje meer begrip .moge krijgen voor het nut van publi citeit en pers. Wij vrezen, dat de Hoge Commissa ris veel te een man is van ouder wetse diplomatieke manieren en me thoden. Die komen ons in onze huidige ver houding tot Indonesië echter aller minst goed van pas. We hebben in dit opzicht al eens vaker bezwaren tegen de huidige Hoge Commissaris geuit. Men moet zich afvragen of wij in Dja karta eigenlijk wel de rechte man op de rechte plaats hebben. «ito*- f *5» Vv__ Radio Moskou heeft vandaag meege deeld. dat een Sovjet-expeditie een berg onder water ontdekt heeft op 4 kilometer onder de oppervlakte van de Stille Oceaan. De top van de berg werd gevonden door deskundigen in de oceanologie van de Russische academie voor Wetenschap pen, die ongevee»- 2!; maand door brachten w hel Noordwestelijk deel van de Stille Oceaan, ruim 1400 kilo meter uit de kust De expeditie, die juist naar Moskou teruggekeerd is, heeft eveneens verschil lende soorten vis. krabben en andere speciminae van zeeleven meegebracht, die de wetenschap tot nog toe niet bekend waren. E infiltratie op Nieuw-Gutnea ver ontrust ons volk. De noodzake- De Belgische vakbond van Chnste- irjke ondeiwijzeis heeft besloten op 241 Novcmbei te staken uit protest tegen Ujkheid van een versterkte defensie de discnmmatiepohtiek. die naar hun aldaar spreekt het toe. mening door de legering tegen de ka gen treffend voorbeeld daarvan, tholieke scholen wordt gevoerd. 2ee{t ons een dame. die naar aanleï- De vakbond heeft bekend gemaakt ding van ons hoofdartikel van verle- dat de leden op 24 November geen les den Donderdag, waarin wy om mee zullen geven. vliegtuigen voor Nieuw-Guinea vroe- gen, daarmede haar instemming be- De actie van de Christelijke vakbond daaraan naar rij ,chreef, maakt deel uit van een campagne van ;en staaltje van vrouwen-logica voegde, het Katholiek» volksdeel, dat van me- ^ij zond ons een cheque van f 100.— ning is dai de Belgische sociahstisch- hberale legering de openbare scholen voortrekt, door aan deze instellingen meer subsidie te verlenen dan aan de katholieke scholen. HOoROtU^ Wilweg Noo Kop^V»«-3«n Generaal Imemoera, die lijden* de Japanse besetting opperbevelhebber van Java is geureest, is gisteren te Tokio in vrijheid gesteld. Hij heeft zijn straf van lion jaar uitgezeten. Een Nederlands gerechtshof heeft indertijd uitgesproken dat de generaal niet schuldig was aan oorlogsmisdaden, maar de Australiërs hebben hem in Japan tot tien jaar veroordeeld. Dr. Euge-n Gerstenmeier is gisteren formeel door de Christen Democratische Partij candidaat gesteld voor het voor zitterschap van de Bondsdag, waardoor zjjn verkiezing als opvolger van de overleden dr. Ehlers vrijwel verzekerd is. De 48 jaar oude dr. Gerstenmeier, voorzitter van de commissie voor Bui tenlandse Zaken, was tijdens het Hitler- bewind actief in Het jongste Russische voorstel ora op 29 November een conferentie over een Europees veiligheidsverörag: te houden, is openlijk en uitdrukkelijk gericht tegen bekrachtiging van de Parijse overeenkomsten over de West- duitse herbewapening. De Westelijke landen moeten zich door dat Sowjet- voorstel niet laten afleiden. Dit zei de Britse minister vaat Buitenlandse Zaken. Sir Anthony Eden, gisteren in het Lagerhuis in antwoord op vragen van de socialistische oudpremier Attlee. „Zoals het Lagerhuis weet, meent de Britse regeung. dat wij eerst de over eenkomsten van Parijs en Londen moe ten goedkeuren en uitwerken", ver klaarde Eden. „Zodra het Westen even als haar bijdrage om aan onze rege ring een St. Nicolaas-surprise te doen toekomen voor een spoedige verster king van onze verdediging van Nieuw- Guinea. Wij vinden dit een voortreffelijke reactie. Wij hebben de cheque doorge zonden naar de Minister van Oorlog en Marine. Deense dignitarissen, alsmede onge veer 100 journalisten en fotografen Het traject ran de nieuwe route to ongeveer 9306 kilometer lang en geeft een tijdsbesparing van circa zeven unr in vergelijking met de gebruikelijke route over New Vork en de Atlantische Oceaan. Precies volgens het tijdschema arri veerde de Roya! Viking om 0925 u. voor de versierde hangar no. 2 op was „CL Kastrup in Kopenhagen, waar Prins het verzet werkzaam. Knud van Denemarken en andeie In sommige delen van West-Duits- land rijden de automobilisten, thans gedurende de nacht nog slechts in colonne. De vrees voor de beruchte gangsterbenden die sedert twee we ken de autowegen in de buurt van de Westduitse hoofdstad onveilig ma ken, heeft zulk een omvang aange nomen, dat talrijke automobilisten het niet meer wagen alleen te rijden De autorovers hebben nu ook in Zoals de minister-president dr. W. .Drces bij de Algemene Politieke Be schouwingen in de Tweede Kamer beeft medegedeeld, is de regering ^an oordeel, dat er alle aanleiding is, de tiende verjaardag van de Natio nale Bevrijding op grootse wijze te vieren. Met instemming heeft zij daarom kennis genomen van de vor ming van een breed samengesteld Nationaal Comité. Dit zal na veel zijdig overleg de grote lijnen van de viering van de bevrijdingsdag op 5 Mei van het volgend jaar vast stellen en wil voorts voorlichting en steun verlenen aan de plaatselijke verenigingen en instanties, die zich met de voorbereiding van feestelijk heden op die dag bezighouden. In het algemeen zal de organisatie van de herdenking v?n de Nationale Bevrijding aan gemeenten, verenigin gen, enz. worden overgelaten. De regering is echter voornemens, op 5 Mei 1955 te Wageningen, waar de capitulatie-overeenkomst werd ge tekend, een plechtigheid te doen hou den. Ten opzichte van de viering van ®e Nationale Bevrijding in de ver dere toekomst zal de regering haar standpunt nader bepalen, nadat is gebleken, hoe de herdenking op 5 Mei 1955 wordt gevierd. Dit deelt de minister-president aan de Tweede Kamer mede m een nota naar aanleiding van het verslag dei- Kamer over de begroting van Al gemene Zaken voor 1955. Om half twaalf is in het nieuwe kamp „Nieuw Amsterdam" op het vliegveld soesterbers de Amerikaanse vlag gehewn en het AmerJkaar.se volkslied klonk over de Wijde vlakte. Daarmee waren de leden van het Amerikaanse sabre-squadron, dat de Nederlandse luchtmacht komt ver sterken. officieel geïnstalleerd; een waar devolle aanvulling van de Nederlandse luchtverdediging. H-t betrokken „Technical Agreement was om elf uur zonder veel ceremonieel m een der kantoorgebouwen van het veld ondertekend door generaal Tunner com mandant van de Amerikaanse strijdkrach ten in Europa en It. gen. A Baretta. chef staf van de Kon Luchtmacht Even voor elf waren de Nederlandse minister van Oorlog en van Marine. Ir. C Staf en daarna de Amerikaanse am bassadeur m Nederland. H Freeman Mat thews, op het veld gearriveerd, waar een erewacht van troepen van de Kon Lucht macht stond opgesteld. De heer Matthews heette namens znn regering het 512e jachtsquadron van de Amerikaanse Luchtmacht welkom in Ne derland Burgemeester d'Ailly opende hierna als burgemeester van „Oud Amsterdam zo als hij zetde. het kamp „Nieuw Amster dam" en onthulde een gedenksteen die aan deze dag herinnert. Zuid-Duïtsland het hoofd opgestoken, waar uit de buurt van Mannheim en Karlsruhe ettelijke overvallen worden vermeld, die met dezelfde techniek worden uitgevoerd als die in de buurt van Bonn. De politie heeft nog meer hens aan dek gebracht, en de koortsachtige jacht op de autobandieten heeft een tweede slachtoffer geelst. Terwijl men van de jongeman die Zaterdagnacht op de vlucht in de buurt van Dus- seldorp werd neergeschoten, ver moedt, dat hij inderdaad tot de bende heeft behoord, is men er zeker van dat het tweede slachtoffer onschuldig is. In de nacht van Zondag op Maan dag richtte de politie in een buiten wijk van Dusseldorp haar machine pistolen op een auto, die met voPe snelheid en gedimde lichten door een politie-afzetting reed. Daaibij weid de vrouw van de chauffeur die naa! t hem zat, dodelijk gewond Het echt paar was pas sedeit twee weken ge trouwd. In verband met dit voorval en om dat thans aller wegen angstige auto mobilisten weigeren te stoppen ---«--or pohtiesemen uit vrees met trucs der bandieten te doen te hebben heelt; men verordend dat alle op de auto wegen uitgezetten politieposten duur sterke schijnwerpeis moeten worden bestraald De politiemannen die aan de speurtocht naai de misdadigers deelnemen, zijn ook allen in licht gevende kleding gestoken. Tot dus verre heeft de grootscheepse jacht evenwel nog geen grote resultaten opgeleverd Berichten over over vallen van nachtelijke autorijders blij ven aan de orde van de dag In Zuid-Duitsland meent men over een deugdelijk signalement van de daar opereiende lieden te beschikken. Beioofde slachtoffers hebben name lijk verklaard, dat de rovers met buitenlands accent spraken, en dat een van hen in uniform gekleed was, maar veel meer aanknopingspunten heeft da politie op het ogenbl.k nog niet. stonden te wachten. Vanavond zal Je Deense minister van Buitenlandse. Zaken de passagiers van de „Koninklijke Viking een dl- nei aanbieden. Woensdag zullen de passagiers het noenmaal gebruiken in het stadhuis als gasten van de burgemeester van Kopenhagen Donderdag gaan de Amerikaanse en Canadese officiële personen naar Oslo en Stockholm. Maandag keren zij naar Kopenhagen terug om te 20.10 uur de terugreis naar Los Ange les. eveneen* over de Noordpool, te aanvaarden. De 26 Amerikaanse en Canadese journalisten, die de vlucht van de „Koninklijke Viking" hebben meege maakt, gaan een rondreis door Euro pa maken. Zij keren Vrijdag 26 No vember te Kopenhagen terug om zich 's avonds aan boord te begeven van een vliegtuig van de SAS, dat de derde vlucht van de dienst Kopen hagen—Los Angeles zal maken. Vroeger dan gewoonlijk hebben de bergsti eken van Zuid-Dultsland giste ren het eeiste sneeuwden van dit win terseizoen gektegen. Verleden jaar kwam de eerste sneeuw pas in de Kerstvaeantie. Veischeidene bergpassen kon men "isteren slechts ovetkomen met autos. uitgeiUbt met sneeuwkettingen, Over sommige passen was het verkeer vol ledig onmogelijk Twintig bemanningsleden van de wal- visvaaidcr „Willem Baiertsz". die thans op Curacao ligt. zijn dooi* het bleken van de leuning der loopbrugver binding met de wal gevallen Een aantal lan hen kwam in het watei teiecht en de andeien vielen op de kade Twee zijn in het hos pitaal opgenomen Hun toestand is met levensgevaarlijk Dc verkiezingen, die vandaag voor de Stater, der Nedet'.andse Antillen gehou den zijn hebben het volgende resultaat opgelevero Curacao: Nationale Volkspartij 3 zetels (voorheen 5) 5 zetels <4j 1 (2) 1 (11 Democratische Partij Katholteke Volkspartij Cui aqaose Onafh. Partzj Aruba* Arubaanse Volkspart.J 2 <4> Unie Nationaal Aruba 1 111 Arubaanse Patriot Partij 5 (2) Voor Bonane werd de heer Geharts (Abrahams i en voor de Bovenwinden werd de heer Lampe iVogesi gekozen. De heer Vlaun had in de oude Staten zitting voor de Vreemdelingen Partij. Deze partij deed aan de verkiezingen niet mee Verrassend is, dat het democratische blok een totaal van 11 zetels f7) ver overde. hetgeen voornamelijk te danken is aan de overwinning van de heer Yrausquin Arubaanse Patriottische Par tij i op Henny Eman (van de AV.P.l. Ook de overwinning van de heer Lampe op de heer Voges is wel een voor de democraten gunstige verrassing wicht en een gemeenschappelijk doel bereikt heeft, zal een basis 74jn gescha pen van waaruit overeenstemming met het Oosten kan worden gezocht". President Eisenhower heeft de Pa- rpse accoorden gisteren aan de Ame rikaanse Senaat aangeboden met het vei zoek hierover prompt ie beslissen wanneer de Senaat m Januari voor de nieuwe zitting bijeenkomt Df president van het Haafise Mof heeft fistermiddar een beschouwing fejeven o\er de mogelijkheden in de zaak van de Berkel- *e arts. De president leunde achterover tejfen aljn stoel: „IK heb me de afgelopen dajeen lopen t he/innen over het dilemma waarvoor het hof is '-plaatst", /ei hij. Ik heb gedacht aan de drie mogelijkheden natuurlijke dood zelfmoord en moord, ge pleegd door U Moord gepleegd door ande ren 16 niet gebleken AVs ik de natuur lijke dood overweeg, dan. val ric onmid dellijk over het blauwzuur die In het lijk s gevonden Ais ik óe zelfmoord over weeg. dan kan >k vooralsnog alleen die mogelijkheid van zelfmoord herkennen, che hangt aan de denkbeeldig* draad vat» T7w eigen bewering Rest de moord door u gepleegdT TJ ontkent dit, zoali u steeds hebt ontkend alle verkla ringen, evidente, duidelijke verklaringen, dse tegen u zijn afgelegd Wat hebt n hierop te zeggen, verdachte*" „Van de d*g a^, waarop ifc gearresteerd ben. ben ik gedoodverfd «te moordenaar Het lijkt wel een ^asaahypnose Iedereen tegen mij gaan meepraten". Het hof irok zich tenslotte »ecug m de raadkamer, om te overwegen een verzoek van de verdediging m te tviihgen om de des kundigen Sir Purchase, mr MulUr dr Van Darn te horen Na raadkamer we ca Het hof drt ver zoek af De zitting werd hierna feeefcorst tot W oenecta gm oneen Dc tlertirnjarige Ingrul U irktlntm mn latere \chtm! in (ciicc/o. Mul- ilfihZu Cf/e/i. IS alle loethnHers i an de Zu eethi' eerste dn ine terre de baas. 7e heeft een hat, zander dat die de grand rankte, 12b keer in de hoogte geschlipldaurhij na elke stliop i an loei uissclend. Dat dit heel ialt be tekent. zal duidelijk norden, ah men neet. dat ttjjtig maal trappen genoeg is om hel gouden 7iteed<e i oetbtd- tehrn te krijgen. Ingrid is ot ertgens niet het enige meisje tan hnnr school, dat in de si hone sport zo bedreten is haar klrissegennotie Karin Perssnn. ook 1! Jiinr. „schopte" het tot 7W maal cn zes andere meisjes haalden ook lid gouden insigne, 'hplens een itedstrijd tinsm frignd thnks). Kano in ïrnc Hodm, een speler i an de s%andiiki'ii Football (lub tut de it eed se eerste du isip. hmdden Ingritl ui hann hun top-prestnttes tail resp. i)26 en "ill Uodtn hu am niet l er der dun I ill Dit 4-jarig meisje uil Williamsburg in de erenigde Staten. Bechy Estes, adst niet hoe se het had, toen Koningin- Moeder Elizabeth tan Engeland, die bij haar bezoek aan dt Verenigde Staten ook het oude stadje Williams- bnrgbezocht, haar imudeling eten onderbrak om met Becky een babbel tje te muken. Foto: Becky, die uit i erlegrnheid Koningin-MoedeEliza beth niet durft aan te kijken en om deselfde reden ook geen praatje durf de te maken. (Van onze weerkundige medewerker 1/ANN ACHT is voor het eerst in de Herfst lichte reinst ingetreden. In de vooi afgaande weken is op de grond wel af en toe lichte nachtvorst voorgekomen maar in de vrije lucht bleef het kwik tot nu toe boven nul. Gemiddeld komt de eerste vorst eind October voor zodat wij dit jaar wat verwend zijn. Vurig jaar tiarf (ie eerste vorst nog een week later op De voor tdurende depie&sie-activitett m Oc tober en November is oorzaak geweest ra» een aanvoer van over wegend zachte oceaanluchl waardoor de temperatuur boven, normaal bleef. .4a» (ie achterzijde van een naar Scandinavië wegtrekc-ende depressie, stroomde met Noordelijke winden koude polaire lucht naar oils land De depressie werd gevolgd door Krachtige luchtstromingen ivaardour ons land thans binnen de invloedssfeer van een hoge druk gebied is gekomen met rustig weer, gepaard gaande met een sterke "nachtelijke afkoeling Hier en daar had de temperauiursdahng de vanning van imst tot gevolg. Gisternacht kwamett in Engeland hij windstil weer reeds minimum temperaturen voor tot 4 graden cmder nul. Intussen doet een depressie de temperatuur boren de Noordzee weer dalen. Deze depressie blijft op een flinke afstand, maar zal toch m de omgeving later weer wat bewolkinp veroorzaken, waar door de nachtelijke afkoeling wordt getemperd. Een gemaskerde ouui heeft rister»Tond omstreeks zeven uur een overval ge pleegd in het postkantoor te Ravenstein. De man schoot op de kantoorhouder, vader van zes kinderen, die ernstig werd gewond en enige tijd iater in een zieken hui* te Oss is overleden. De overvaller heeft »il een kluis de postzegelkas ontvreemd. De inhoud be stond uit 25 i 30 golden en een paar honderd golden aan pootzegeU e.d. De dader, die was gekleed m een blauwe overall, stapte het postkantoor binnen kost nadat bestellers de post naar het station hadden gebracht. Z» hadden ook het grootste deel van het aanwezage geld meegenomen De kantoorhouder, de vijftigjarige J. van Dieten. zou de dienstingang sluiten Maar \ooidat hij dit deed kwam de met een zwait cioekje geniasketde man door deze ingang naar binnen Hij had een revolver bij zich Het feit dat de man op dit I moment binnen kwam wijst et op. dat hij 1 met de situatie en de gang van zaken ter plaatse goed op de hoogte is i Op het moment dat de overvaller bin- nenku am bevond de kantoorhouder Van Dieten zich buiten zijn gezichtskring De bandiet mompelde wat tegen de tele foniste mej M Boll, die ook nog in hu gebouw was H ij liep daaiop naar de kluis, waai van de deur nog openstond Oo dat moment kwam de buieauhou- der Van Dieten tev ooi «chijn De gemas kerde scnoot hem zondei waai schuwing neei Van Dielen werd in de buik ge- tioften en zakte hevig bloedend voor de kluis ineen De telefoniste wist inlussci te ontsnappen, zij lende Und gillend do 1 stiaat op De oveivaller pakte toen het geld uit de kluis Na de oveival sprong de gemaskerde m een peisonenauto ,die met diaaiende motor voot het kantoor gepaikeerd overvallers gesticht »m de politie op het kritieke moment uit Raveslein weg ie lokken. Men neemt aan, dat de daders zich mede door de brandstichting, hebben verlaat, waardoor zij hun slag pas konden slaan enige minuten nadat een belang rijk bedrag aan geld naar de trein was gebracht. Het blijkt dat de auto, die voor de Overvaller gei eed stond een gestolen wa gen is. een Ford 1948. zeer donker groen van kleur en met het nummer M 43080. De Officier van Justitie in DenBosch heeft gevraagd inlichtingen, ook bij het aantreffen van de wagen, te verstrekken aan de 'Rijkspolitie te Ravestem. tel. 59 stond, en hij vei dw een daarop met grote 1 snelheid in de lichting Herpen Volgens een ooggetuige bevond zich in de auto nog een tv* eede peisoon Een inwoner van Ravestem heeft nog getracht in zijn auto de oveivaller^ te achterhalen De snelheid van zijn auto was evenwel niet voldoende en na enige kilometers moest hij de achtervolging opgeven De telefoniste heeft door het gebeurde een j shock opgelopen Zij meent, dat de ge-1 maskerde driemaal heeft geschoten. i De oveivaller* hadden geen gevaar te j duchten van de Rijkspolitie in bet stadje Ravestein Deze was nl. kort voor zeven uur naar een boeidentbrand geroepen op de oude Maasdijk in het naburige Kerk- doip Neerlangel. Later bleek dat het eer. onschuldig brandje in een karreschuur' bn de landbouwer van Wychen betrof j Naar de Rijkspolitie vermoedt en ook naar de ateUigr mening van de veront- ruste bevolking is dit brandje door de In Het staatsblad van heden is afgekondigd de wet van 11 November 11., houdende opheifmg van het ver bod voor vrouwen om arbiter te ztjn. re» rot rt< duizend km Heren, Hu graag het S' Xtcolaasfeesr meren. rend uwpak- jt aan ons huo)tikunlooi Wilt u het. bijvoorbeeld, aU volgt adresseren'' Dagblad TROUW Jfw. Zds. Voorburgwat 225 Amsterdam Links boven: „Voor 1000 kin deren". Inhoud: Blokkendoos (4- jaar). Boeken (1215 jaar). Afzender: J, H, Kindervriend Geschenkenweg 10, Vrencden- oord.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1