Busverbinding met Kethel nog dit jaar verbeterd Rotterdams havenver keer blijft zich gunstig ontwikkelen In 1955 restauratie of sluiting Medegevangenen geslagen en gestoken TROUW SCHIEDAM Geen combinatie van lijnen 39 en 40 Hoek van Holland ODI-nieuws Aanrijding Spijbelaars Burgerlijke stand van Schiedam MAASSLUIS Begrafenis kapitein Weltevreden Opbrengst klaprooscollecte Afsluiting Willemsbrug Dinsdag 16 November 195, Maasland Korte 1'laardingse berichten Koningin Juliana bij jubileumconcert R.O. H.M, de Koningin is voornemens Zaterdag het jubileumconcert van Het Residentie Orkest in het Gebouw voor Kunsten en Weten schappen te Den Haag bij te wonen. Scheveningse haven brengt nadeel toe aan visserij TEKKO TAKS EN EEN KLEIN BADPLAATSJE ".'-'i. 'W •rit-'":". I» VLAARDINGEN Graveerinrichting in bedrijf gesteld u MOET onze LEO vah IERLAND Burgerlijke ,Stand van Rotterdam Gezellige avond voor de Voorloper De Etona's naar Bonn Opening ambachtsschool Opbrengst collecte EHBO organiseerde jubileum wedstrij den Moerdijkkanaal Een Moerdijkkanaal,' zoals door de he ren Cauwelaert-Ste-enberghe wordt voor gesteld, kan voor het College geen punt van overweging uitmaken, reeds op de ze grond, dat het rapport van genoemde heren door het derde interim-rapport van de Deltacommissie is achterhaald, terwijl"voorts iedere motivering van de stelling, dat bij een Benelux-economic een Moerdijk-kanaal aanvaardbaar zou zijn, ontbreekt Dievers Herv. kerk Verhouding Amsterdam en Rotterdam De Rijnvaart Bejaarde dame na aanrijding overleden Wielrijder door vrachtauto aangereden Magazijnchef aangehouden Burgerlijke stand van Vlaardingen Bestelauto ramde tramuiast Zilveren ambtsjubileum ds. J. B. Vogelaar Onvoorzichtig overgestoken Huisknecht stal fiets Dodelijke ongevallen in Den Haag Vier maanden geëist Gevecht in Turks parlement Militaire maatregelen in Liverpool Het veer Brielle-Rozenburg T ermijnnoteringen k V isserijherirhten Op vragen die ^raadsleden tijdens het onderzoek van de gemeente beg.otmg voor 1955 in de commissie hebben gesteld in verband met de busdiensten voor het tuindorp Kethel en de wijken Nieuwland en de Gorzen heeft de directie van de R.E.T. enkele mededelingen gedaan in vereend met de plannen dte voor de busverbinding met deze stads delen bestaan. Van de autobusdienst van Kethel wmdt. aldus verschillende raadsleden, v-cm.fi gebruik gemaakt omdat het een uursdier.st is. Is het niet wenselijk de buslijnen 39 en 40 te combineren en er een tien minuten dienst van te maken, aldus de vragenstellers. De bewoners van Nieuwland zouden dan een betere verbinding krijgen en de Vlaardinger- straat en de Dam zouden van autobussen Door de slechte terreinomstandighe- den is er Zaterdag niet veel van het vastgestelde programma terecht geko men. Het eerste twaalltal trok met en- keie invallers naar Den Haag, waar het V.E.S. 2 ontmoette. Het is er in ge- slaagd om de punten mee naar huis te nemen. Het was overigens geen goe de wedstrijd, en ook het veld was niet al te best. In de eerste helft waren beide ploegen ongeveer even sterk. O.D.i. scoorde echter één maal meer, zodat de rust met 32 inging. Hierna was het O.D.I., dat de toon aangaf. Zij heeft haar overwicht evenwel in slechts 2 doelpunten weten uit te drukken. De eindstand was 52. De enige andere wedstrijd die door ging was RoozenburgO.D.I. 3. De Schiedammers trokken hier aan het j-"riste eind want zij verloren met 30. Op de Hoek van de Van Ostadelaan en de Johannes Vermeerstraat te Schie dam had gistermiddag een botsing plaats tussen een auto en een door de 19-ja- rige monteur N. P. uit Kethel bestuurd motorrijwiel. De motorrijder had geen voorrang verleend. Hy kwam er bij deze botsing het slechtst af want de G,G. en G.D. moest hem met een lichte hersenschudding naar zijn huk ver voeren. Drie jongens van respectievelijk 11, 12 en 13 jaar waren gistermiddag om streeks twee uur op een 15 meter hoog dak geklommen van de oude Glasfabriek van Hasekamp aan de Havendijk. Zij durfden daarna niet meer naar beneden te klimmen en een agent moest hen uit hun hoge positie vandaan halen. Hy bracht de spijbe lende jongetjes daarpa meteen maar naar school. Geboren: Clazina C. M. d. v. C. Tb. Hij- man en Th. A. Touw: Johannes A. G. z. v. J. G. Beekman en E. M. J, Schrauwers: Lambertus J ,- z. v. L. J. de Vos en E. J. Zuidseest: Hendrik C. z. v. J. v, i. Hof en A. E. Tettelaar: Pieter z. v. J. Noord ijk en Mt C. HorecnttComeJia- M. C. d. v. A. Bak ker en l Scheenloop; Johan t. v. H. Schults en C. Overweel; Henk z. v. H. v. Winzum en" C. C v. Woudenberg; Adnana d v. C. J r. d. Heide en C. v. d Most; Ro bert X.. C.'ï. v. J. H. Comelisse en G. J. Her mans. Overleden. P. Broekhuizen, 30 J. worden bevrijd. Bovendien zal Kethel uit zijn isolement worden verlost. Verschillende leden achten het in elk geval gewenst, dat de busdienst door Nieuwland wordt gelegd, andere dringen aan op een busverbinding tussen Gorzen er. Nieuwland via het Westelijke stads- gedeelte. h De directie van de RE.T. meent echter dat een combinatie van de buslijnen 39 en 40 moet worden afgeraden, daar deze buslijnen een verschillend karakter heb ben, Lijn 39 beoogt het Westen te ver binden met de binnenstad en het spoor wegstation van Schiedam, terwijl lijn 40 bedoeld is als verbinding tussen Kethel Overschie en Hillegersberg met de bin nenstad van Schiedam cn het station Schiedam. Met het oog op deze laatste functie kan thans niet meer met een uurdienst wor den volstaan, aldus de directie van de R.E.T. Het is dan ook de bedoeling nog voor het emde van het jaar eon half uurdienst op deze lijn te gaan invoeren voor zover dit het traject Kethel cn het station Schiedam betreft. Tevens bestaat het plan om de route van lijn 40 door Nieuwland te leggen zodra de Burgemeester van Haarcnlaan tussen de P. J. Troelstrataan en de Schie damseweg is aangelegd, waardoor Nieuw land behalve door lijn 39 ook door lijn 40 kan worden bediend. De Vlaardm-ger- straat en de Dam leveren voor een bus dienst thans nog wel moeilijkheden op doch daar binnen afzienbare tijd de route over Breedstraat en Ooievaarsbrug zal kunnen worden gelegd, verdient het geen aanbeveling nu dit gedeelte van de bin nenstad zijn busverbinding te ontnemen. Een busverbinding, tenslotte tussen de Gorzen en Nieuwland via het Westelijke stadsgedeelte zal weinig levensvatbaar heid hebben, aldus de directie van de R.E.T. daar de ervaring heeft bewezen dat lijnen die de binnenstad niet aandoen niet rendabel zijn. De teraardebestelling van kapitein De klaprooscollecte die Zaterdag werd gehouden heeft in Schiedam f 1201.10 opgebracht. De opbrengst van de collectes, die jaarlijks voor het Ne derlandse Oorlogsgraven Comité wor den gehouden, gaat voor Schiedam in stijgende lijn. Vorig jaar was de op brengst f 1076.50. het jaar daarvoor nog maar f 750. Anders is dat met het aantal collec tanten. Dit jaar waren er veel te wei nig. Slechts twintig mensen hebben zich dit jaar ingespannen om met de collectebussen te lopen. Zij hebben dus een extra mooi succes behaald. In verband met noodzakelijke herstel werkzaamheden aan -de Willemsbrug te Schiedam, zal deze vanaf Woensdag 17 November tot 24 November of zoveel langer of korter'als nodig mocht,blijken zijn afgesloten voor alle wegverkeer, dus ook voor voetgangers. Het scheep vaartverkeer kan ongestoord doorgang vinden. Kaderavonden. De kerkeraad van de Herv. kerk te Hoek van Holland heeft het plan opgevat om zo mogelijk een- maal per maand een scholingsavond te houden in gebouw Irene. Op deze avon den zal de plaatselijke predikant lezingen houden over actuele onderwerpen. Woens dag 17 November aanvangende 8 uur zal de eerste avond plaats vinden. SI. Nicolaas komt ook naar Hoek van Holland. Het St Nicolaas-damescomité heeft alle voorbereidingen getroffen om traditie getrouw van de 4de December weer een gezellig feest in Hoek van Hol land te maken In 't bijzonder heeft dit comité zich beijverd om by de aankomst van St. Nicolaas per boot in de Berg- haven de schoolkindei cn hiervan te doen genieten en hen allen te verrassen op een mooi feestprogramma m de zaal en ook suikergoed en maisepein. Alg. Vergadering O.B.W.-Mij. Vrijdag 19 November wordt om 7.30 uur n.m. in zaal ..Tavenu" te Maasland een algemene vergadering gehouden van deelhebbers der Onderlinge Erandwaailaorg-Mij ..Maasland''. Er is een uitgebreide agen da af te handelen met o.a. Bestuuisver- kiezing wegens het periodiek aftreden van de heren P. Sonneveld en J. Boeke Steijn (deze laatste is niet herkiesbaar». Voorts komt aan de orde een algehele wijziging van het reglement, terwijl ook afzonderlijke statuten zullen worden in gevoerd. Openstelling Bibliotheek. De biblio (heek van de C.J.M.V. „Soh Deo Gloria" te Maasland is weer voor het lenen van boeken geopend en wel iedere Dinsdag avond van 7.00 tot 7.30 uur; de biblio theek is gevestigd m zaal „Tavenu". Openbare verkoping. Woensdag 24 No vember zal notaris C. F. Petit dit de la Roche te Maasland, bij veiling en op Woensdag 1 December bij afslag in het openbaar verkopen een woon- en win kelhuis met pakhuis: een woonhuis; het lokaal „T.a.v.e.n.u." De verkoping wordt beide keren gehouden 's morgens 11 uur in gebouw „Tavenu". .Zendingsavond. Op Donderdag 25 No vember zal in de Geref. Kerk te Maas land een Zendingsavond worden gehou den, georganiseerd door de zendingscom missie van de Geref. Kerk. Onder auto geraakt. Op de BinnenslngeJ vond nabij de spoorwegovergang een aan rijding plaats, waarbij de 53-jange wielrij der W. M. v, R. slipte en onder een rij dende auto terecht kwam. Hij brak zijn Im kerbeen en moest naar het ziekenhuis wor den gebracht. Ongeval tijdens tnmles. Tijdens een gym nastiekles in de turnzaal van het Handels gebouw kwam de 16-jarige A. v. d. B. tc vallen en brak de linkerarm. Ds. Swen naar Frankrijk. Gisteren is de Vlaardingsc Gereformeerde predikant ds Th. Swcn vertrokken narm Dieppe in Frankrijk. Hij zal daar arbeiden onder de zeevarenden Dit wvrk word», verricht door de vereniging Bethsa.Ua. Pak spijkers op het hoofd. Op een bouw werk aan de Hofiaan kreeg dc 42-jarige op perman G. J. B. uit Vlaardingen een pak spijkers op zijn hoofd. Hij is met een her senschudding m het ziekenhuis opgemno- men. Feestavond bejaarden. Vrijdag wordt er in de zaal „Excelsior" een feestavond gehou den voor bejaarden. Het gezelschap O.V.V. zal hier een revue opvoeren, hetgeen ge schiedt onder regie van de heren F. J. Ver- hey cn J. Holleman Tejjen motorfiets gelopen. - Zonder op het verkeer te letten, stak de zesjarige Let je Boelen de 2e Van Leydcn - Gaelstraat over. waarby zij tegen een motorfiets op liep.' Per ambulance werd ze'haar*Het zie kenhuis overgebracht,1: waar bleek, dat 'ze een kniewond had opgelopen. '.Lelijke val. Zaterdagmorgen. viè3 de 73- jarige mevrouw G. van D. van de trap in haar woning 'aan de Julianalaan. Met een hersenschudding, een gekneusde schouder cn een gebroken arm werd zij m het zieken huis opgenomen. De Scheveningse haven, welke dit na jaar vijftig jaar bestaal, heeft in de af gelopen halve eeuw weinig veranderingen ondergaan. De schepen, die van deze ha ven gebruik maken, lijn daarentegen wel veranderd. De vaartuigen zijn, vergeleken bij de fij'd van hei graven der haven, langer en voorzien van zwaardere mofo ren. Een en ander heeft ertoe geleid, dal de haven een belemmering is geworden voor de scheepvaarl. vooral in verband met de geringe dieple. Het scheepstype van de Scheveningse vissersvloot kan zich. juist door deze ge ringe diepte, niet naar behoren ontwikke ien. vooral waar het schepen voor de trawlvisserij betreft. Deze schepen moe ten. met het oog op de sleepnetten, zware motoren hebben, hetgeen dus een grote diepgang geeft. Maar de geringe diepte geeft ook na delen bij hét in- en uitvaren. Steeds moet gewacht worden op een voldoende water stand. De schepen kunnen dientengevolge weinig lange reizen maken en zij zullen daarom met korte tussenpozen de haven binnenlopen. Dit heeft weer een opeen hoping van werk tot oorzaak, vooral bij het los- en laadpersoneel en aan de vis- hal. Daar de schepen een zekere, vastge stelde en verplichte tijdsduur binnen moeten blijven komt het voor, mede door dat ook gewacht moet worden op de waterstand, dat een ongunstig vertrekuur ontstaat, waardoor de visgronden niet tijdig bereikt worden. In Scheveningse visserij kringen wordt dan ook gehoopt, dat de lang-verbeide modernisering van de haven niet te lange tijd uitblijft. 66-2bl Nog even zwommen zij samen verder, dan zei Tekko: „Ik geioof dat we hier op de juiste plaats zijn. Even kij ken. Ja, de strandvonders geven het afgesproken teken. Nu tot ziens dan maar Terry". „Tot ziens, Tekko" sprak Terry en drukte zijn vriend nog eenmaal de hand „Veel succes en Iaat niet te lang op je wachten." Dan. onder luid gejuich van de kijkers op het strand, dook Tekko langzaam naar beneden. Rustig watertrappend zag Terry nog een hele tijd de donkere schim van zun vriend onder water voortglijden, dan «as rifj verdwe nen. Met lange kalme slagen zwom vriend Fox terug en niet zo gauw stond hij zich af *e drogen of een van de strandjutters snelde op hem toe en riep enthousiast; „Ge zult zien dat die Taks uit stad 't klaarspeelt Wh blijven bij U om op hem te wachten Die andere stads lui gaan eerst naar huis om koffie te drinken." Het verkeer in de Rotterdamse haven voldoen. Het ligt niet in het voornemen heeft zich In de afgelopen periode van de nieuw In te richten kadeterreinen zelf dit jaar gunstig ontwikkeld. Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft van oudsher de stelregel gehul digd, dat het schip niet op de kade, maar de kade op het schip moet wach ten, Dat dit in tijden van uitzonderlijk snelle groei van het scheepvaartverkeer niet altijd kan worden gehandhaafd, is op zichzelf te treuren, maar toch geenszins verontrustend. Dank zijde vooruitziende biik van zijn voorgangers, zal het College aan de vraag naar stuk- goedterreinen door uitbouw van de pie ren in de reeds tijdens de eerste we reldoorlog gegraven "Waalhaven kunnen N' v-cyijifïv tmmm wtmmm in exploitatie te nemen. Integratie B. en W. van Rotterdam moeten tot hun spijt constateren, dat weliswaar veel gesproken en geschreven wordt over Europese integratie, maar dat in werkelijkheid, zeker wat het vervoerswe zen betreft, de nationalistische politiek nog hoogtij viert. Het onverkort handha ven van uitzonderingstarieven, premies, deviezenmaatregelen, enz. door Duits land en België zijn hiervan een duide lijk voorbeeld. Het College brengt hulde aan de Mi nister van Verkeer en Waterstaat voor zijn krachtig stelling nemen tegen de Duitse maatregelen, welke het College nog steeds in strijd acht met de be ginselen, neergelegd in de Acte van Mannheim. Uiteraard hebben B. en W. kennis genomen van de pogingen, welke thans van particuliere zijde worden on dernomen om door onderhandelingen tot een hanteerbaar compromis ten aanzien van het Innerdeutsch Verkehr te komen. Vandaag omstreeks half twaalf werd B C Weltevreden zal Woensdagmiddag!door bet omdraaien van een schakelaar te Maassluis geschieden op de Algeme- een voor Vlaardingen geheel nieuw be ne begraafplaats. Het vertrek van het in weniina ««(«iii. Haf was ét sterfhuis is bepaald op 2 uur. Eerste steenlegging. Woensdagmiddag drie uur wordt de eerste steen gelegd van de nieuwe school, die voor rekening van de vereniging voor Christ, hervormd schoolonderwijs in de Sluispolder wordt "gebouwd. Advertentie AMERIKAANSE „AUDREY" VERLOVINGSRINGEN ZIEN.' WEST-KRUISKADE 50 allcenverkoop* yoor Nederland Aangiften van 15 November: BEVALLEN: G Baumer—Haackc z en d, A H Adam—Smit z P Gwtwoist— Kieboom d J A J BeenEuytendyl.' z. M Postmadc Swart d, L J Drijfhout—Korff d. F Koning— Hoefman i, C C Muller—Lugtenbu.'g F F Chr Dölstravan Dam z, C van OUfenMc Grath z, J van Duijn—van Boven d. M t Hooft—Kalshoven d. P A Stórm—Roos d, C Fleischhaucr—Sprint z, C J„_,Koo'm?,n~ Beennann d. J A Krcmer-dc Vries d, C P BijlCLcssens d. D B C Visser-Verveld d, M Molendijk—Legiersc L J H Smit— Schrammeijer d, C Reitsma-Bos z. N U like —var, der Ende z, C van den Berg-de Smit d W C Monstervan Es d. J A Braun— van der Starre z. H Crouveltvestphal z, C C H dc Jong—Vos z. V Severijn—Lagen dijk z. M de Jong—dc Boer z. M HaSe" steijn—Peter 7. J Chr. Brocksmit-van der Dusscn d. M Le-erstee-Ludenhoff r, C Grevcn—den Engelsman d. L Eruipard— Cchoonaard N J var. Zelm—oe Jong 7. M A J van '.Vinsen-vai Beusekom P J Peclcn—Nobel d, H Dekker—van den Adel d C Meulema—von Malaeholvvskij r. P Hoo- gendijk—Brusse d. A W van Boyen Ouden d JE To!van Marion d. G Gevaerts —van Vel zen z. P Chr üijs.-ers—Aarts z. A i!Z M GrocnevelöBender d. G Bosvan Houdt z. A M :La Grand—Petera d. G Groe nendijk— Necscn z. A Schwyn—Manz 7. A M van Geel—Nr.aide:: d, W Havcrmans— Comrsanje d, J van Wncrkom—Feunckes d. OVERLEDEN' A "toot. vrouw en V. C G»>7en 54 J. A C M Wanna, vr g" gew met J H Stekelenburg 62 j; L Homsom. vr geh ge-w me" J A J H van Maa-cn 5„ j: J ai Dutih. ongch vrouw T4 j: J D'rven. vrouw- van W V Kriek 61 i: J Vnjenhoek. man van M Roos 72 j. J van Er. vrouw van H Sehniemianm 51 H Komngv man van C Douw 79 j: P J Blanke:-, man var. J Groe- neveld 46 J: S Groeneveld. man van T Dal- linga 72 j: J W den Burger, man van P J C den Hartog 53 J: J Walraven, man, gen gow met A F van dc Melrssche 34 j: A K van Holten, man van P de Jong 79 j: J C Brunfa. dochter 11 J: H SUrruv. man van A van der Waal 69 j; E Mec.dsjk, vrouw- van Ci Labour" 32 j; A E A Arends. docli- 'er 2 dag.: C H van Dijk. man van H \V Batist 27 j: J de jon- man van C S» HM - vmk 55 i; J H H Soetclv, vrouw v W B ch 71 t- DL Dccge. man van M Dcetfc 65 j. k. C Ditmar. ongch. vrou%' 86 j; E vr., fieh gev/ met A G Wijnveldt j8 j: J Bak- jter, vrouw van E H P van OtiMneu^oen 58 j': C Schumacher, man van A Kruljt SO j. Voorts ais levenloos aangegeven: M Vis- schar—-vaa der Graaf, 2 dochters. drijf in -werking geafeld. Hei was da heer P. r. d. Broek, direcleux van de Vereniging tot Verbetering van Volks huisvesting „Patrimoniums Woningen", die in een korte toespraak daarmede de graveerinrichting Maden aan de Adriaan Pauwstraat voor geopend verklaarde. Dit klein bectrijf staat volkomen los van de panden langs de Van Hogendorp- Iaan. De heer J. Madern heeft alleen een bedrijfsruimte achter het Patrimo nium-blok gehuurd en daarin zijn be drijf gevestigd. De heer v. d. Broek prees de onder; nemingslust van de heer Madern. Hij wees er ook op. dat met de groei van Vlaardingen tal van nieuwe takken van industrie grote en kleine naar de derde havenstad van het land zijn ge komen, die voorheen hier geheel onbe kend waren. Dit bedrijf behoort daar ook bij. De wijze, waarop het bedrijf is ingericht, wettigt, aldus de heer v. Broek, de beste verwachtingen voor de toekomst. Hy besloot met de heer Ma dern en zijn echtgenote succes toe te wensen, waarna hij de schakelaar om draaide. Met de openstelling van dit interessant bedrijfje is een exclusieve onderneming aan de reeds bestaande bedrijven in onze stad toegevoegd, een graveerbe- dryf, dat wellicht in een locale behoef te voorziet, doch daarnaast interessante export-opdrachten uitvoert. Madern heeft veel klanten uit deze omgeving. Zeer bekende fabrieken uit Vlaardingen en omgeving gaven hem reeds grote en kleine opdrachten. Daar naast vervaardigt hij o.a. ook de be kende grote K.L.M.-omamenten. hij beeft het wapen van Costa Rica voor een Nederlandse opdrachtgever vervaardigd en heeft thans nog opdrachten in porte feuille met bestemming Liberia en Ver enigde Stater Kortom, sedert vanmor gen is Vlaart. gen een interessant be drijf rijker, hier gesticht door een jong, ondernemend zaxenman, die weet wat hij wil. Een aantal bloemstukken gaven aan de opening een feestelijk cachet. In de loop van de dag hebben tal van Vlaar- dingers kennis gemaakt met de nieuwe graveerinrichting en stempelfabriek. De leden van de personeelsvereniging De Voorloper te Vlaardingen hebben gisteren een gezellige avond gehad in de zaal Muzanda, Het was een toneel avond, waarbij werd opgevoerd het blij spel in drie bedrijven door mevrouw P. L. van Proij-en-Bogaerds „Deining om de dorpsdokter". Dit bleek juist een geschikt spel te zijn voor een avond zoals deze: origi neel en charmant en goed geschikt om de aanwezigen amusant een avond be zig te houden. Allen hebben dan ook met veel ge noegen de belevenissen gevolgd van dorpsdokter Den Brus. die in financiële moeilijkheden geraakt, en zijn beide pleegkinderen Marjan en Theo. Enkele karakteristieke figuren als een stok-dove tuinman en een oude dienstmeid geven het spel nog wat meer relief. De prestaties van de spelers waren zeker niet onverdienstelijk. Speciaal in de hoofdrollen werd een goed spel te zien gegeven. Vele stadgenoten hebben reeds geno ten van de plastische gymnastiek die door de Etona's wordt gebracht. Niet alleen binnen de stadsgrenzen, doch ook ver daarbuiten is de faam van dit amateur gezelschap doorgedrongen, getuige de talrijke malen, dat dit gezelschap wordt uitgenodigd. De naam van de Etona's zal thans ook in het buitenland worden genoemd, jvant aan een feestavond van een der grootste gymnastiekverenigingen te Bonn, de hoofdstad van West-Dritsland, zal bin nenkort medewerking worden verleend door onze Vlaard'.-gse Etona's, Enkele leden va.; genoemde gymnas tiekvereniging hebben het gezelschap zien optreden in de Stadsgehoorzaal en het ge brachte heeft hen zo getroffen, dat zij aan de leider van de Etona's de heer J. van Genderen, hebben verzocht Zaterdag 27 November te willen optreden op de feest avond, gehouden ter herdenking van het 60-jarig bestaan van de Gymnastiekver eniging Bonn. In verband met de opening van het geweldige nieuwe Ambachtsschoolcom plex aan de Veersingel te Vlaardingen, zal het bestuur van de vereniging de Ambachtsschool voor Vlaardingen en Omstreken op Donderdag 9 -December vertegenwoordigers ontvangen van de instellingen en firma's, die in de stich ting van de school een belangrijk aan deel hebben gehad. Deze ontvangst vindt plaats in het gebouw Veersingel 5 om half elf 's morgens. De ontvangst wordt besloten met een dejeuner in de zaal Harmonie aan de Schiedamseweg. Het comité Nederlandse Oorlogsgraven te Vlaardingen deelt mede, dat de col lecte op Zaterdag bruto 712,86 heeft opgebracht. Met 108,27 behaalde mej. A. v. d. Windt de hoogste bus-inhoud met een gehele dag collecteren. VERGADERING Tijdens de vergadering van dc KaméV van Koophandel en Fabrieken die Vrij dag in het Handelsgebouw te Vlaardin gen zal worden gehouden zal o.a. ge sproken worden over deelneming aan de adviescommissie voor detailhandel en consumentenbelangen in Schiedam. In het Rotterdamse Groothandelsge bouw zijn Zaterdagmiddag wedstrijden gehouden ter gelegenheid van het xestig jarig bestaan van de afdeling Rotterdam van de Koninklijke Nederlandse Vereni ging „Eerste Hulp Bij Ongelukken", Negen groepen uit Rotterdam en om geving hebben in onderlinge wedstrijden de belangstellende toeschouwers en een critische jury laten zien hoe zwaarge wonden op vakkundige wijze worden be handeld en vervoerd. Binnen dc vastge stelde tijd van twintig minuten moesten de deelnemers „een tweetal personen, beiden slachtoffers van een onbewaakte overweg met kwetsuren variërend van een gapende wond aan de rechterslaap tot een diepe wond boven de linkerhiel, die tot op het bot toe doorgaat, verple gen en vervoeren. De vereniging „Rotterdam E.H.B.O." werd het hoogste aantal punten toege kend en wist daarmee de eerste prijs, bestaande uit een Tilanus-medaille te veroveren. De tweede prijs, een medail le van de Gemeente Rotterdam, ging naar de Afdeling Schiedam die 54 punten in de wacht sleepte. Feijenoord kreeg de derde prijs met 53 punten, „Het Zui den" werd vierde met 50 punten. Daar op volgden „Oud-Kralingen" met 53 pun ten, „L.M.O." met 34 punten, ..Pernis" met 33 punten en „Oud-Charlois" met 29 punten. De vier commandantsprijzen die voor deze wedstrijden ter beschikking waren gesteld gingen naar „Rotterdam, „Sint-Franciscus", „Oud-Charlois" en „Het Zuiden". Binnenkort zal 'Keicentraal labora torium der t'.T.T., dat te Leidschen- dam aan. de Rtiysdaellaan is gebouuxl, geheel in gebruik morden genomen. Een gedeelte is reeds in gebruik. Het gebouw is ontworpen door de Deljtse architect ir. Fan Embden. Een exte rieur van het midden tan hei gebouw met de 50 meter hoge toren, welke dient voor het doen van proefnemingen. Rotterdam houdt de waterstaatkun dige werken, welke thans worden voor bereid of welke in studie zijn, zeer goed is in het oog. B. en W. stellen zich op het ei (Van on2e correspondent). H=l verval van de Ned. Herv. fi/S ts Diever. een van de schoonste nlt de provincie Drente (»0ihi. sche 14e/15e eeuws dingspelkerk! B.nu zover voortgeschreden dat in 1955 of** tot restauratie of tot sluiting van bet kerk' gebouw zal moeten worden overgegaan Het Drents Genootschap hield Zater dag in het Schuitehuis te Diever o.lv dr. H. J. Prokke een bijeenkomst waar het vraagstuk besproken werd. De directeur van het Prov. Museum voor Drente, de heer G. C. Helbers, zei dat de kerk vroeger nooit grondig is ie-, steld, steeds wenkte men met lapmidde len. Een „corset" van ijzeren balken tracht sedert het begin van deze eeuw de-to renromp bijeen te houden. Ondanks de ze maatregel zijn echter lagen steen jaar beneden gestort. Door een gat in het dsk van de kerk hefcben regen en wind vm spei. De balken en planken van de zolde ringen en kap zijn vrijwel geheel Ver teerd, terwijl het overal zelfs op de kanselbijbel lekt. Het muurwerk' it gescheurd en sterk ingewaterd. Ds. C. Smit Ned. Herv. predikant te Diever, sprak over „De plaats van de kerk in het Drentse dorp". Ten aanzien van de aanvoeren van voor Nederland bestemd graan te Am sterdam en Rotterdam geven B. en W, van Rotterdam de volgende gegevens: In het eerste halfjaar 1953 bedroegen de cijfers voor tarwe: Rotterdam 207.300, Amsterdam 122.000. een verhouding dus van 1.7 1. In het eerste halfjaar 3954 waren de ze cijfers voor Rotterdam 199.500 en voor Amsterdam 84.200, een verhouding dus van 2.5 1. Voor het overige graan waren de cij fers in het eerste halfjaar 1953: Rotter dam 253.700, Amsterdam 56.700, verhou-l ding 4.5 3. 1 Voor het eerste halfjaar 1954: Rotter dam 713.700, Amsterdam 29.300, verhou ding 24,4 1, Op de Jurriaan Kokstraat te Den Haag heeft gisteren een ongeval plaats gehad met dodelijke afloop. De 75-jarige voet- gangster W. M. S. uit de Badhuiskade liep van links naar rechts de rijbaan over en liep toen tegen de door de 28-jarige J. v. d. W. uit de Gentsestraat bestuurde per sonenauto aan. Met een hersenschudding en een hoofdwond werd zij in het zieken- huis aan het Westeinde opgenomen, al- waar zij hedenmorgen js overleden. Op de Haagweg té Den Haag reden ^(riermiddag een vrachtauto van de P.T.T. bestuurd door R, V. uit de Roe mer Visscherstraat en de 32-jarige wiel rijder W. K. uit de Teylerstraat. beiden in de richting van de Burgemeester Ho- vylaan. Tegenover de brug van de Vre- destemfabriek gaf K. de richting naar ïink&„?2,n en reed "tegelijkertijd linksaf. De FVr.T.-wagen was toen reeds zo dicht genaderd dat een aanrijding niet meer voorkomen kon worden. Het gevolg was dat de wielrijder met een schedelbasis- fractuur naar het ziekenhuis aan het West einde overgebracht moest worden De politie te Delft heeft op verzoek van de Haagse politie aangehouden de 30-jange magazynohef T. v. d. M. Hij spiegelde een kennis voor dat hy voor hem. om te kunnen verhuizen, een an dere woning wist Daarvoor moest ech ter geld'gegeven worden, zodats-de' hui dige bewoner van het huis kon emigre ren. V. d. M. inde in totaal f 300.—. Na dat de kennis ontdekt had dat hij het geld tevergeefs betaalde, volgde de aan houding. Gehuwd; Adnanus Johannes Casper de Ronde, oud 27 jr en Johanna Wiihelmlna Josepha Roestenburg, oud 24 3r., Frits de Bouvé, oud 34 jr. en Geertruide Verver, oud 36 jr. Geboren; Felicttas Francisca, d. v„ P, A. Spnnkhuizcn en C, de Jong, Ronald z. v. H. van Duijn en A T Wennckes, Frans, z. van F. A. Chodzijaski en I. Boonstra, Frans Pieter, z. v. M. Warmerdam en A. van der Wmdt, Marianne Adriana. d. v. J. Ponsen cn N. van den Blink. Wilhelmina Liduma Maria, d. v. G. A F. Matthyssen cn A M. Vmk, Kornelis, z. v. K. van der Lugt en C van der Hoeven, Edward, z. v. W Struyk en T P de Baan, Lena Maria, d. v W G van Helden en A. C. Groen GermaJnc Cle- mence. d v. H, Kuuyy en Q. C. Bockstaal, Wr:3!em Hendrik, v P, G Reedijk en J. Mcder, Rob. v G van der Vliet en K L Boogaard. PetroneJia Anihonia, d v L Endcveld cn C E van der wmdt, Maria Allegonda Anna Margaretha. d v. J. J, Thomassen en H P M Hoogcndoorn. Overleden: Wilhelmina van IJperen, oud 82 jr*# Zlsje Maaxleveld. oud 1 jaar. De invloed van het gereedkomen van dc Amsterdam—Rijnverbinding op hetzee- en binnenvaartverkeer in Amsterdam en Rotterdam is moeilijk aan te geven. Het aandeel van Amsterdam in het goederenvervoer op de Rijn langs Lo- bith, op Nederland gericht, steeg van 3.7 in 1052 tot 4.3 cl in 1953 en tot 5.6 pet in de eerste vijf maanden van 1954. Voor Rotterdam bedroegen de percentages in de jaren 1952, 1953 en eerste helft 1954 resp. 71.1, 69.3 en 66.8. Amsterdam bleek niet bereid het bin- nenhavengeld voor Rijnschepen te ver- informele wijze overleg te plegen over hogen. Pogingen om met Antwerpen op havengelden bleven zonder resultaat. Door onbekende ooi-taak reeds gister morgen een bestelauto op de Bezuiden- houtseweg tegen een trammast en een boompje. De bestuurder liep verwon dingen aan armen en benen op. Hy werd in het ziekenhuis Zuidwal opgenomen. De auto werd -zwaar beschadigd, de trammast kreeg verfschade en het boompje werd geheel vernield Ds. J. B. Vogelaar, predikant bij de Geref. Kerk van 's-Gravenhage-Loosdui- nen herdenkt Woensdag 24 November het feU, dat hij 25 jaar geleden in het predix-ambt werd bevestigd in Scharen- uijke C^ld.). Elf jaar stond hij in deze ge- rneente, om op 2i Januari 1940 zijn in trede te doen in Hillegersberg-Terbrerze. Op 22 September 1946 deed ds. Vogelaar zijn intrede in Loosduinen. De 32-jarige J. H. uit Rotterdam liep gisteren omstreeks half een op zeer on voorzichtige wijze, ca. 2 meter, voor de tram van lijn 8 te Den Haag de rijbaan op. waardoor hij werd aangereden. Hij werd in het ziekenhuis aan de Zuidwal opgenomen. In Rotterdam is in de nacht van Zon dag op Maandag aangehouden de 40-ja- rige Haagse huisknecht C. J. v. d. K„ die door de stad fietste. Daar zijn vreem de gedrag opviel, sprak een agent van politie hem aan. V. d. K. vertelde, dat hij op weg was naar België en Frank rijk. Later bekende hij dc fiets, een da- tnesrijwiei. te hebben gestolen aan het Noordeinde, Hij werd daarop* naar Den Haag overgebracht. Van de diefstal van de fiets is neg geen aan*«Ue gedaan. standpunt, lettende op het bepaalde in de scheidingsregeling, dat uitvoering van noodzakelijk gebleken werken in de tus senwateren mogelijk is, zonder dat dit automatisch tot toestemming in de aan leg van een „Moerdijkkanaal" behoeft .tedoidea. De opportuniteit -van,decaan- leg van.,een.dergelijk of -van een..ander kanaal ,zal in de nieuwe situatie als een cp zichzelf staande aangelegenheid moe ten worden beoordeeld. Van de gronden op Rozenburg, die in het Botlekplan vallen, heeft de gemeen te reeds een oppervlakte van 75 ha ver worven. Tengevolge van een verkeersongeval vannacht in het ziekenhuis West einde te Den Haag overleden de 75- jarige -mevrouw W. M. S. uit Seheve- ningen. Toen zij gistermiddag de Jur riaan Kokstraat wilde oversteken liep zij tegen een personenauto op. Zij kreeg een hersenschudding en een hoofd wond. De 32-?arfge"fietser W.K.uit dèTey- letsfraa't in Den Haag werd gistermid dag dodr e'en vrachtauto"van üe P.T.T. aangereden, toen hy op de Kaagweg richting aangaf naar links en tegelijk links afsloeg. Hij liep een schedelbasis- fractuur op en overleed vannacht, in het ziekenhuis Westeinde. Hedenmorgen heeft voor de Rotterdam- rechtbank terecht gestaan de 30-jarige Amsterdamse metaalarbeider H. M. S„ wie mishandel ing en poging tot doodslag was ten laste gelegd. Verdachte was gedetineerd in de straf gevangenis, aan de Noordsingel te Rot- In het Turkse parlement is het giste ren tijdens een woordenwisseling tot handtastelijkheden gekomen. Het rumoer ontstond, nadat minister president Adnan Menderes verklaard had, dat oud-president Ismet Inonu als „een koelbloedige beroepsgangster' sprak. By het gevecht, dat hierna op het spreekgestoelte ontstond waren de mi nisters van defensie Ethem Menderes en de afgevaardigde Ahmed Kocabiyik van de democratische (regerings)-partij enerzijds en Sirri Atalay, een van de 28 afgevaardigden van de republikeinse (oppositie)-partij anderzijds, betrokken. De Britse militaire autoriteiten heb ben Maandag1 de meer dan 30 wacht posten teruggetrokken, die gedurende het weekeinde in het gebied van Liver pool werden uitgezet, volgens een be kendmaking van het ministerie van Oorlog om „militaire installaties te be veiligen tegen een mogelijke bedrei ging". Volgens berichten, die niet officieel bevestigd zijn, werden de voorzorgs maatregelen getroffen, nadat een be richt was onderschept van het Ierse republikeinse leger, waarin sprake was van plannen voor overvallen op wapen opslagplaatsen in Liverpool. O Nu de weg over de Westelijke afsluit dijk van d" Brielsche Maas voor het ver keer is opengesteld zal hjj in bepaalde, nog niet bekende mate verkeer tot zich trekken, dat thans gebruik maakt van het pont veer BrielleRozenbrug. Voor de pachster van de Brielse veren (Brielle— Rozenburg en Rozenburg—Maassluis), de rederij N.V. van der Schuyt-Van den Boom-Stanfriesrederij. te Rotterdam, be moeilijkt dit feit het doen van een offer te. Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land hebben nu ifiet de rederij Voorlopige overeenstemming bereikt over de verdere bediening van de veren tot October 1957 De overeenkomst houdt o.m. in, dat de provincie een ontvangst aan veergelden van 207.000 per pachtjaar garandeert en de kosten van onderhoud en reparatie van de veerboot „Hoofdingenieur Van Elzeltngen" voor haar rekening neemt, voor zover die kosten in de drie pacht- jaren October 1954Ochtober 1957 te zamen een bedrag van 60.000,— te boven gaan. Gedeputeerde Staten stellen Provin ciale Staten voor tot het aangaan Van deze overeenkomst te besluiten en het reeds voor het tijdvak October 3954 Februari 1955 vastgestelde tarief tot Oc tober 1957 te doen gelden. terdam en op 20 September, zo luidde de dagvaarding, zou hij zijn medegevangene G. S. met de vuist tegen diens mond hebben geslagen, tengevolge waarvan S. bloedend werd verwond. Op 21 September zou verdachte, giet het doel een andere medegevangene G. V. van het leven te beroven, deze met een aardappelmesje in de hartstreek heb ben gestoken. Hij miste echter de grCte hartvaten op ongeveer een vinger brctd- te, zodat V. niet dodelijk werd getroffen en vrij snel van de hem toegebrachte ver wondingen herstelde. Verdachte gaf het eerste feit toe, hij ontkende echter V. moedwillig te heb ben gestoken. Hij verklaarde, dat V. he® zou hebben bedreigd en hij een aanbal van deze zou hebben afgeweerd, met' het mesje in zijn hand. V. had verdachte verweten een oude man tc hebben fe; slagen en gezegd: ,.Dat moet je mij doen.". De mannen werkten ir, gemeenschap, er was, toen V. werd gestoken, geen be waker aanwezig. Verdachte was reeds negen maal veroordeeld. De gedetineerde S. als getuige gehoord, verklaarde te hebben gezien, dat ver dachte V. had gestoken, nadat deze zijn band op de schouder van verdachte had gelegd. De officier van Justitie achtte, mee aan de hand van de getuigenverklaringen de tenlaste gelogde feiten bewezen en eiste tegen verdachte onvoorwaardelijke ter beschikkingstelling van de regering en 4 maanden gevangenisstraf. De raadsman, mr. 's Cravendijk, achtte het opzet bij de steekpartij niet bewezen en verzocht de rechtbank daarmee teke ning te willen houden. Uitspraak op 30 November. (Medegedeeld door dc firma A MakkreeJ. makeJaar in granen). ROTrERDAM, Jfa November Mals Nov. Jan. Maart Mei Gent Nov. Jan. Maart Mei Vor. slot V.K. SX. 28.40 28.40 28 371s 28.37 iï. 28 35 23 30 23.30 28 50 28 22»'2 28.22li 28.25 25.15 25.15 25 SO 25 65 25 80 25 90 25.90 26.00 SCHEVENINGEN, 16 November. Sch 78 V 7 JL,vi; 305-°; tot weinig; h vl; 245~Ö. 246-4 k u h vl; 341-10 Sc u h vl; 342—20 u h vl; 402—8 k u h vl; 412 k h vl; 565 k u h Vl; lcO-25 k naar nlus; 223—30 k naar huis; 203—23 k; 23-44 huis; 53—2 k u h vl; 10410 k ah vl: 332—15 k u h vl; 201—30; 204—4 u h vl; 264 4 k u h vl; 76—14 k u h vl; 77—17 k;'57 rf. "j ,'i h vl; 131—17: 199-10; 40-60 k naar mus, 4S—50 k u h vl; 51—25 k nog 20 nc-tita ST K u ,h „vl: W-O k; 26Ï—12; 2—1-2; Müi?n V. vl- 8~° u h Vl; 15—5 k u h v i J? h vl; 25~5 k u h vl: 3025 k h ,67—12 k v h vl; 45—80 k U h vl; p-lf k u h vl: 210—50 k u h vl; 249-4 k u h Vl; 310-0 k: 190-5 K U h vl; 107-10 kU-h vl; 22320; 225—17 314—2 k u h vl: s«T°2 u v!f 34; 186.-25 k u h vl: k u h vl; 70; 95—40; 46—2 u h vl; 63—0; 64-0; 66—40 k U h vl; 72-0; k u h vl: 87—0; 116—10 k u h vl: T?f ,10070 k u h vl: 275—0; 3-8: sa_,Ji frr6' 4725 k u h vl: 24—9 k u h vl: S4—100; 110—0; 118—40 k u h vl; 120-11 k u b vl; 325-5 k tl h vl. iSJ?ê,n, 'e Scheveningen: Sch 32-22 last 2? S!?!®* v4rse haring; Sch 335—23 last kisten verse, haring: Sch 89-21 1»« en300 kisten veras haring. ^(«tr.fi verse haring: 11.40-12,80 per kl«* i -6' Hedenmorgen geen aanvoer vin verse vis uit zoe.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 2