Monnet Levenslang gerequireerd tegen Berkelse arts Aanval op Formosa betekent vijandelijkheden met V.S. Buit bedroeg f 17,50 Hongarije en Me laat Noel Held I traa 1 agcr verongelukt twee vliegers omgekomen „Enkele foutjes in rechtbankvonnis Koude oorlog Plannen tot staking in Marokko itroom van pakjes begonnen WOENSDAG 17 NOVEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2929 Weerbericht Dulles waarschuwt rood-China Mendès-France over de Russische voorstellen Zo nodig scherpere voorschriften v Boekhouder pleegde verduistering u GESTOLEN TROMMEL TERUGGEVONDEN '~eï Minister over ongevallen met aanhangwagens Zie verder pagina 5 „Europese conferentie" SCHOLEN IN ACTIE (voor 1000 kinderen) giro-overschrij- Igghs, vinger; zijn ge noteerd. - L O KJachtendienst abonnementen IS30-.J9.30 Zaterdags 1? -18 uur: Telefoon 115700 .,ilinf-r- Huveensplein 1 Postgiro 424867 »,ör9V«f*eg HedaJ),. 1 11892 Adm. Tel. 114402 Kiachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Lange Kerkstraat 24b - Telefoon 67882 Ïho^mèn - 5 cent per week, 2.2G per maand ^675per kwartaal Losse nummers 13 eent - Verschijnt dagelijks 'ViAxUM' A, jftEUNING en Sir. K. VAX HOTJTEN Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. ZELFDE TEMPERATUUR Aanvankelijk plaatselijk mist maar ook enkele opklaringen, later veel bewolking en kans op wat lichte regen. Zwakke tot matige wind tussen West en Zuid. Weinig verandering in temperatuur. O Hoofdredacteur! Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT r vorige week heeft Jean Monnet, D de president van de Hoge Auto riteit van de Europese Gemeensohap r Kolen en Staal, aangekondigd, Jat Mi Op 10 Februari as., de dag van -ita yerptichte aftreden, niet voor een ^benoeming in aanmerking wenst toj heeft self als ieder van ij KMiuit aangegeven, dat hij zijn VOlle-L Hiae vrijheid wenst te herkrijgen ooi m; woord en daad te kuMen lneewerken| W het tot stand brengen van eenl werkelijke Europese eenheid, I gy heeft er aan toegevoegd, dat diel iahheid er komen moet, omdat in hetl teüMge wereldbestel en bij de mo-1 technische ontwikkeling onael landen, te klein zijn geworden in ver-I houding tot Amerika en het Rusland I van beden en het China en India van de toekomst. !c 3e eenheid van Europa is nodig voor t het verbogen van de welvaart van onze j volken en voor het bewaren van dej Ongetwijfeld wat Moimetj hier zegt juist en men kan er van I op aea, dat zijn besluit, om zich niet weer beschikbaar te stellen voor her. presidentschap van de E.G.K.S., be «rent, dat hij in Frankrijk zidh zal gaai; beijveren om de Europese Gedachte, j die onder het bewind van Mendès- France danig in de verdrukking is, j krachtig to bevorderen. I Men kam zich de vraag stellen Otj Monpat dit ook niet zou kunnen ale j president van de I.GK5. j In. <fit verband is het goed to over wegen hoe de situatie van de E.G.K.S. en de persoon van Monnet op dh ogen blik poiitiek gezien is. Mcaaet is de geestelijke vader van de E.G.K.S. En voor Monnet was de E.GJC.S. de eerste stap naar een volle dige Europese economische unie. "o J heeft Mi hew altijd giezien. En daoi-p beeft hij ook als president van de Hoge Autoriteit sijn werk ingesteld. Meer dan het concrete feitelijke werk binnen de E.G.KR, interesseerde hem j de gebele ontwikkeling naar Europese «enwording, waarvan de totstandko ming vso de E.G.KR.' de eerste fase j was. Het ton uitvoer leggen van het sta tuut, van de E.G.KR, boeide hem min- tor den bet pogen om te komen tot een grotere, moer omvattende, Europese integrate. Yaoèa&r, dat hy bijzonder geïrrteres j eeerd was in bat tot stand komen v: de EEG. eo in het verenigen va: EEG. en E.G.KR, in een. aupra-natio- miè organisatie, die dan een veel gro tere armslag op economisch terrein zou bereiken. Voor Monnet moest er per spectief «i de zaak zitten. Als er geen •cfaot ia komt, als de E.G.K.S. op den du*» met haar bevoegdheden op hel gebied van de zware industrie Mem blijft ritten tussen nationale bevoegd heden op economisch gebied, dat aan de zware ktotast ie grenst, dan. loont bet ml®. VANDAAR Monnet's enonme belang stelling en zijn. bemoeienis met fletgeen door de AsaemMée ad hoe en de daarvan uitgaande constitutionele commissie werd verrridht in bet ont werpen va® een ontwerp-verdrag voor een Europese politieke Gemeenschap. Het stagneren van deze zaak en het mislukken van de EE.G. waren voor hem harde klappen. Bovendien had hij te rekenen met bet feit, dat er in be paalde kringen in Frankrijk die nu aan het bewind zijn een eöbta anti- Monmet-geest heerst. Monnet nu ie geen gemakkelijk heer. 80 houdt er van zyn wil door te zet ten. Bij heeft de neiging om d« zaken b eigen baad te houden. Bet-besluit van Mennet komt, naai buiten, als een verrassing. Maar insiders weten, dat Monnet in de afgelopen jaren *1 meer gespeeld heeft met de ge- dachte om af te treden. HÜ is er de man niet naar om op het beperkte terrein van de E.G.K.S. rustig rijn weak te doen en die E.G.K.S. bin nen het thans bestaande statutaire ka der zo goed mogelijk te laten slagen, in samenwerking met zijn collega's. Monnet veracht misschien iets te *ëel de dag der kleine dingen. Hij vergeet wel eens, dat Keulen en Aken niet op één dag gebouiwd zijn. Hij zou wensen, dat elke dag een Wa terloo was. Maar zo is het niet. En uit bed dat complex van overwegingen kok hij de conclusie: Ik trek er uit en begin weer, uit geheel vrij door mij gekozen stellingen, het gevecht. Ongetwijfeld zullen wij weer van Monnet horen. Want Napoleons zorgen er wel voor, dat zij in de running blijven. En het zal Mendès-France wel spij ten hij kan Monnet met op een soort St. Helena onderbrengen. IUIST op het tijdstip, dat de zaak Nïeuw-Guinea bij de Verenigde jNaties aanhangig is, pleegden Indone sische militairen een aanslag(je) op Nieuw-Guinea. Zij ontkennen dat en stellen het voor, ?dat Papoea's in opstand kwamen tegen het Nederlandse bestuur en met de I hoofdagent Van Krieken naar Ir.done- fstë vluchtten. Op die wijze proberen .de Indonesiërs .temming te kweken tegen Nederland. [Zij organiseren op die wijze verzonnen j argumenten tegen het Nederlandse be stuur. Als tegenhanger van dit argument I heeft de Indonesische minister van Op- j voeding. Onderwijs en Cultuur, Mo- bammed Yamin, nu een ontwikkeli-gs- I plan voor Nieuw-Guinea gepubliceerd. Nadat dit land de jure en de facto tot het grondgebied van de Republiek Indonesië zal zijn teruggekeerd, zal l Nie..w-Guinea „onder meer 2000 lage- re scholen, 75 kweekscholen, vele vak- scholen, w.o. technische, landbouw- en rneisjesvakscholen krijgen". Men ziet de toeleg. Het negatieve [argument is, dat de Papoea's het Ne derlandse bestuur niet willen. Het po- jsitieve argument is, dat Indonesië [klaar staat de zegeningen der bescba- Jving over Nieuw-Guinea uit te storten. Maar beide argumenten zijn schijn. |Het eerste is niet waar, het tweede vordt nooit werkelijkheid. De Indone siërs lammen bun eigen laad niet eens [beredderen. Het is dan ook niets anders dan een brokje koude oorlog. Het brandpunt van de onrust m Noord-Afrika heeft zich gisteren ver- Plaatst naar Marokko, waar nationa listische leiders hebben aangedrongen op •en algemene staking van drie dagen •it protest tegen het Franse bestuur. Indien de communisten metterdaad zuilen trachten Formosa le veroveren, zal dit vijandelijkheden mei de Ver enigde Staten betekenen, aldus heeft ds Amerikaanse minister van Buifenlc,ndse Zaken, Sulles, Dinsdag op een pers- conferentie le Washington verklaard. Daarom had hij Maandag op eea bijeen komst var. Latijns-Amerikaanse diplo maten te New York gezegd, dat de uii- laiingei van de Chinese communisten over plannen tot verovering va» For- mesa, een donkere wolk aan de horizon zijn, zo zeide de minister. Hij voegde er aan toe op dit ogenblik gee.toeneming van de gevechtsactivi teit in het betrokken gebied te voor spellen of te voorzien. Dulles wilde niet zeggen of een aan val van de Chinese communisten op de Xsjen eilanden, 320 kilometer ten Noorden van Formosa, zal worden be schouwd als een aanval op Formosa zelf. Dat hangt van veel omstandighe den af, maar de minister weigerde te zeggen onder welke omstandigheden de Verenigde Staten betrokken zou kunnen geraken in de verdediging van de Tatsjen-archipel. Sprekend over Europese aangelegen heden zeide Dulles; dat de gevoteen van een Russische poging tot een nieu we blokkade van Berlijn zeer ernstig zouden kunnen zijn. De Amerikaanse minister zeide dit naar aanleiding van een vraag over berichten, volgers welke de Russen tot een dergelijke stap zou den kunnen overgaan, indien de Weste lijke mogendheden voortgaan met de uitvoering van de Parhse verdragen over Europese eenheid en Duitse her wapening- Dulles had echter niets bemerkt van een dergelijk gevaar. Ook werd Dulles om commentaar gevraagd over de mogelijkheid, dat de Sowjet-Unie de Westelijke plannen voor een Westeuropese Unie met» een tegen zet zal beantwoorden door de vorming van een Oosteuropese Unie. met Qost- Duitsland als één van de ledenstaten, op de door de Russen tegen 29 Novem ber bijeengeroepen conferentie. Dulles Op een landweg onder de gemeente Schayk is Dinsdagmiddag een postzegel- trommel aangetroffen, die bij de overval op het postkantoor te Ravenstein is ont vreemd. De trommel bevatte een hoeveel heid postzegels ter waarde van ongeveer 300 en een geldbedrag van ongeveer 20. Bij de trommel werden de post zegels en een reservesleutel van de trommel gevonden, benevens een be dragje aan kleine munt van ongeveer 2.50. De rest van het geld was ver dwenen: het ia de enige buit van deze roofoverval. antwoordde, dat er reeds een zeer nauwe verbondenheid tussen de com-1 munistische staten in Oost-Europa be-j staat. Hij zeide niet te denken, dat de Rus-1 sen zelf aanvaarding door de Westelijke mogendheden van het Russische voor stel tot een conferentie over Europese veiligheid op 23 November verwachten Het is volkomer» onmogeliik om in veertien dagen tijds de noodzakelijke] schikkingen voor een dergelijke conle-l rentie te treffen, aldus de Amerikaans'; minister. Premier Mendès-France van Frank rijk heeft vandaag te kennen gege ven, dat Frankrijk de Russische voor stellen voor besprekingen met het Westen zal laten rusten totdat de ra tificatie van de Parijse overeenkom sten inzake Duitsland heeft plaats gehad. Hij deelde echter gisteren op een persconferentie mee, dat dit stand punt niet betekent, dat Frankrijk tegen elke ontmoeting met Rusland In de toekomst is. ,r De premier verklaarde echter, dat' "teravond bekend gemaakt de positie van het Westen voordgCc besprekingen met Rusland kunrfe plaatsvinden, sterker en duidelijker moet zijn. De minister van Verkeer en Water staat, mr. J. Algera, heeft in antwoord op vragen van het Eerste Kamerlid, de heer Wendelaar, over het losraken van aanhangwagens van auto's medegedeeld, dat, hoewel de geldende voorschriften ter zake in overeenstemming zijn met de huidige stand van de techniek, hier aan, evenals aan de controle, bijzondere aandacht gewijd wordt en verscherping niet zal uitblijven indien daarvan een gunstig effect kan worden verwacht. Dc- heer Wendelaar had zijn vragen gesteld naar aanleiding van het onge val dat zich op 5 October bij de Hem- weg te Amsterdam voordeed, toen een aanhangwagen van een wchtauto losschoot er op een tegenligge hotste Een der inzittenden kwam daa »j om het Jeven. De minister deelt rw .e dat dit ongeval waarschijnlijk te wijten is aan het onvoldoende of onjuist koppelen van de aanhangwagen. Uit het rapport kan niet worden opgemaakt dat de kop peling zou zijn gebroken. De procareur-geaeraal by het Haagse I Gerechtshof heeft vanmorgen levens- I lange gevangenisstraf gerequireerd tegen |de Berkelse arts O., die beschuldigd vordt van moord op zijn echtgenote O. |was in hoger beroep gekomen van het vonnis van de Haagse Rechtbank, waar bij hij tot levenslang werd veroordeeld. De belangstelling was vanmorgen bij onder groet, veel groter dan op de vier gen, welke deze zaak voor het Hof in beslag heeft genomen. Er was geen stoel Konbezet 'in dc* grote zaal van het gèbouw ■van de Hoge Baad, waar hei. Hof zitting [heeft gehouden en de publieke tribune vas eivol.-. .De Procureur-Generaal vroeg voordat Ihïj aan zijn requisitoir begon, aan prof. ij Carp of O. in medische of juridische zin verminderd toerekeningsvatbaar geacht jmoet worden. „Bij nadere overweging", zei prof, SCarp, .heb ik meer en meer de overtui- Iging gekregen dat O.'s geestesgesteldheid [abnormaal is. Ik acht O. verminderd toe- I rekeningsvatbaar in juridische zin". Raadsheer mr. VTiegenthart vroeg; ,.U Ihebt gevegd dat deze nan geestelijk ziek lis maar niet geestelijk "gestoord. De wat [eist voor verminderde toerekeningsvat- I baarheid geestelijke stoornis", „Ik ben deze man als psychopaat gaan {beschouwen. Hij is verminderd toereke- Jningsvatbaar, is mijn overtuiging" Hierna nam de procureur-generaal het Jwoord. „Hoezeer ik het, overigens eenzijdige, (inzicht van verdachte kan aanvoelen, pk wens het niet te accepteren", zeide [de procureur -generaal. „Hij zeide dat de rechtbank bevooroordeeld en partijdig is geweest. Dit vind ik zeker niet". De verdachte luisterde met weinig iterlijk blijkende gemoedsaandoening naar deze woorden. Zo nu en dan plukte jij enigszins nerveus aan zijn kin. ,De vraag moet worden gesteld wat Je oorzaak van de dood van mevrouw O, is geweest", zeide de procureur-gene raal, nadat hij in korte trekken het hu welijk van mevrouw O. had" besproken. „Er rijn drie mogelijkheden: natuurlijke cood, zelfmoord at moord. De laatste dagen zijn er vele medische gesprekken gevoerd. Er werden een. hersentumor en een epi lepptisch insult als doodsoor zaak aangevoerd. Bij verdachte had de overtuiging post gevat dat zijn vrouw aan een cerebrale tumor leed. De specia listen in het Sint Franciscus-ziekenhuis te Rotterdam hebben geen gezwel gecon stateerd. Wat er van waar ij, wat is aangevoerd over deze tumor, leg ik ter zijde. Niemand heeft ooit iets gehooid van het feit dat mevrouw O. aan epi lepsie leed". Het Comité Vluchtelingenhulp 1954 heeft gisteren 40.000 gulden ontvan gen. «ctie h«„f} tor en met gisteren 1.342.000 gulden opgebracht. Hongarije heeft Noel *sn Herts Field, een Amerikaans echtpaar dat vijf jaar geleden achter het „IJzeren Gordijn" verdween, vrijgelaten, aldus Jtóteft iet Hongaarse persbureau gis- fei Noel Field, een voormalig ambte naar van het „State Department", is een broer van Herman Field, de Amerikaanse architect die vorige maand uit een Poolse gevangenis werd vrijgelaten. Volgens het Hongaarse persbureau hadden bevoegde Hongaarse autori teiten bevonden, dat de tegen Noel en zijn vrouw ingebrachte beschuldi gingen ongerechtvaardigd bleken te zijn. Daarom was de aanklacht tegen hen ingetrokken. Noel Field, zijn vrouw Herta en zijn broer Herman waren vijf jaar geleden achter het „IJzeren Gordijn" verdwenen. Hermans vrouw woont te Londen, Een voormalig leider van de ge heime politie in Polen, Josef Swiai»\ had in September j.l. te Washington' verklaard te geloven, dat Noel en' Herta Field waren overleden. Volgens Swiatlo, die in December j.l. te Berlijn naar het Westen vluchtte, werden de Fields door de geheime politie gearresteerd, omdat de Hongaarse autoriteiten geloofden, dat zij betrokken waren bij spion- nage of een samenzwering tegen de regering. Amerikaanse nota's aar; Hongarije, waarin vrijlating van Noel en Herta werd gelast, hebben in het verleden geen resultaat gehad. Te Washington zeide een woord voerder van het ministerie van Bui tenlandse Zaken, dat de vrijlating van Noel en Herta Field „niet on verwacht" kwam. Bfe Amerikaanse autoriteiten hadden hierover onlangs direct met de Hongaren, onderhan deld. Herman Field verdween in Augus tus 1949, toen hij naar Warschau ging om naar zijn broer en schoonzuster te zoeken. Dezen waren tn Mei van dat jaar in Praag verdwenen. Het Roemeense persbureau meldt, dat Roemenie bereid is deel te nemen aan een conferentie over Europese veiligheid, zoals voorgesteld door de Sovrjet-Ume. De Tsjechoslovvaakse premier, SiroJky, die zich voor het Sowjetvoorstel uitsprak, ver klaarde, dat zijn land „alle noodzakelijke maatregelen" zal nemen om zijn veiligheid te garanderen en te versterken, mdien de Paryse overeenkomsten, waarbij W.-Duits- Jand bewapend wordt, geratificeerd worden. De Poolse regering heeft officieel mede gedeeld. dat zij bereid is deel te nemen aan de voorgestelde conferentie. Trygve Lie voormalig Secreta ris-Generaal der Ver Naties) is Maandag met zijn echtgenote voor een kon bezoek m ons land gearriveerdOp het pro gramma staan o.a. lezingen over Israël en een bezoek aan burge meester d'Ailly. T^AGELUKS neemt Sint tfice- O laas in zijn vooralsnog geheime hoofdkwartier de moeite ons op te bellen en te informeren hoe het staat met „de pakjes voor duizend kin deren." Gisteren hebben idü hem kun nen zeggen, dat de voorhoede gekomen is Da eerste pakjes zijn gearri veerd en da eerste Er zijn scho-len, El waar de leerlin- gen per klasse de 4$ hoofden by el- kaar hebben ge stoken om te za- - V"Jr- men een pakket "cIT te maken voor een der vier Prot. Christelijke inrichtingen op het gebied van de kinder bescherming, die Trouw In opdracht van de Sint geadop teerd heeft. Wat ge aan om hoofdkan toor moet zenden, onder vermel ding van inhoud en leeftijds groep? Hieronder volgt een greep ait de verlanglijst van de meisjes en jongens, van de kinderen, die niet thuis, in de gezellige sfeer van die familie-kring, het „heer lijk avondje" vieren. Postpapier, tafelkleedje, toiletpoe- der, boekomslag, nagelscbaar, ver- Jaar dagkalenders, prallemanden, pop pen (groot en klein), broches, ringe tjes, kralen, zeep, handwerkdozen. zakdoekjes, nagelgarnituren, kleer borstels, lapje stof, sokjes, pantoffels, bandwerkzakken, regenkapjes, trui tjes, meisjesboeken, ook voor oudere meisjes, wanten, schoudertassen, theeserviesjes, foto-albums, eau de cologne, hangertjes, psalm-gezang boeken, portemonnaJetjes, hoofddoe ken, portretlijstjes, tandpasta, vin gerhoeden, linten, toiletzakjes. Dat is een bloemlezing uit de verlanglijst van de meisjes. En nu de jongens: Autootjes, karretjes, rammelaars, afwasbare speelgoedbeestjes, ballen, zakmessen, gezelschapsspelen, brom tollen, meccano dozen, tekenmateriaal, plakkaatverf, postzegelalbums, voet balschoenen, voetballen, figuurzagen, scboolétuls, blokfluiten, vulpennen, wollen dassen, mondorgels, tafelten nisspel, schetsboeken, schaatsen, hor logebandjes, sigarettenaanstekers, boe ken, portefeuilles, fietstassen, dam spelen. zaklantaarns En verder: blokkendozen, teddy beertjes, muziekstukken, hijskraan. spoortreinen, kaplaarzen, gymschoe nen, sllp-overs, wekkers, scheerzeep, pijpen, tabakszakken, bouwplaten, fietsbellen, cigarettenpijpjes, passer- doren, zakagenda's, dasspelden, man chetknopen, riemen, vulpotloden kammen, handschoenen, sokken. De vorige week Dinsdag is de 45- jarige boekhouder W. uit Amstelveen, ook wel genaamd Bob, uit de zaak van zijn werkgever aan de Haarlem merdijk tc Amsterdam verdwenen met medeneming van kasgelden tot een be drag van plm. 2400 gulden. Ontdekt is bovendien dat deze W. meer geldsbe dragen heeft verduisterd stL tot een bedrag van ca. 15.000. De man, di« thans poorloos is, houdt zich wal op in bar en nachtclubs. Zo wordt door de politie van het bureau Spaarndam- merstraat medegedeeld. Twee sergeant-vliegers van de Ko ninklijke Luchtmacht: J, H. J. Telodo uit Voorburg en A. G. Krayefeld uit Barendrecht. zijn gisteren bij een on geluk met een straaljager om hei leven gekomen. Beide vliegers die onge huwd waren waren gesiationneerd op de vliegbasis Leeuwarden. Even nadat zij gisterochtend om tien voor elf van die basis in een Meteor iesvliegtuig waren opgestegen, raakte het toestel, dat laag over het doreje Engelum vloog, een aardappelhoop op het land van de landbouwer L. Bakker aan de Engelumerweg, De rechtervleu gel knapte af toen het toestel de gri-nd raakte. Over de grond schoot het voort tot het in stukken brak en in een ianss het land lopende sloot tot stilstand kwam en in brand raakte. Toen te hulp snellende ooggetuigen de twee inzittenden konden bereiken waren van beiden de levensgeesten reeds geweken. -Direct na het bekend worden van het ongeval rukte de brandweer van de vliegbasis met groot materiaal uit Ook ambuiancewagens spoedden zich naar de plaats van het ongeval. De familieleden van de slachtoffers njn gewaarschuwd. ■f VERGADERING provinciale staten VAN ZUID HOLLAND De Provinciale Staten van ZuidhoHanti uue r»o D'mchs H December in verga- lcr,n« '-uj.cn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1