ogm; zat politie op de hielen met beleid van minister Zijlstra Bezorgdheid over het prijsniveau Omroep- moeilijkheden DEN HAAG OVER „Met volledige voorkennis Overval-auto gevonden Politie waakt op Westduitse wegen en instemming mrnm&m m Ontaard Algerijnen lieten, trein ontsporen KAMER BESPREEKT ECONOMISCHE ZAKEN Ook in Den jeugd aan het werk Óókbedragop giro groeit DONDERDAG is NOVEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2930 Weerbericht Chiieens kabinet afgetreden Prins Bemhard naar Frankrijk Bao Dai te hulp geroepen yv Vernielingen op begraafplaats en in school Rode Chinezen naar Moskou Operatie Irian MILDE AMERIKAANSE NOTA AAN MOSKOU Vliegtuigbotsing boven het Kanaal „Gelijk bekend zijn in October in de Etnabaai op Nederlands Nieuw-Guinea twee Indonesische prauwen met 48 gewapende inzit tenden geland, met aggressieve bedoelingen. Tegen deze flagrante schending van Nederlands grondgebied heeft Nederland bij de Indonesische regering een krachtig protest ingediend. Van Neder landse zijde werden voorts onmiddellijk militaire maatregelen ge troffen om tegen de infiltranten op te treden." Aldus deelt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag mee. Acties 4$ Zie verder pagina 3 De zaak-Schmidt Pakjes W verrassingen voor 1000 kinderen" Witte de "Wïthstrart «0 Tetei 11S700 <4 ii SKJTT^ Postbus 1112 Postgiro Ho. 424510 Klachtendienst abonnementen 18.30*19.30 tt Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 te-Oroventtagd: Huy-gensplein 3 Postgiro 484887 Redactie: Tel. H1808 Adm. Tel. 1144M Klachtendienst abonnementen: Tel. 382500 Schiedam: Lange Kerkstraat 34b Telefoon 07881 Abonnementsprijs 92 oeot per vreek. 3L28 per maand. 6.75 per kwartaal losse mimmers ie eent W, enUL.I Directie: 0. A. KETTNTKG «e Mr. K. TAK HOCTEX *PiAyUM" Weersverwachting tot Vrijdagavond: VEEL BEWOLKING Vannacht weinig wind en plaatselijk mist. Morgen veel bewolking met later van het Noorden uit wat lichte regen, zwakke tot matige zuidwestelijke wind en ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. i« 1 Hoofdredacteur: Br. J. A. H. J. S. BRUINS - SLOT DE minister van Onderwij», Kun sten en Wetenschappen itaat voor de moeilijke taak om een rege ling tot stand te brengen voor het te levisie-bestel en voor de radio-omroep. De minister denkt voor de televisie daarbij aan een regeling bij Algeme ne Maatregel van Bestuur en bij de. radio-omroep aan een regeling bij de wet Beide zaken zijn in de Tweede Ka mer aan dc orde. De minister heefl san de Tweede Kamer een televisie- nota gezonden, waarvan de schrifte lijke behandeling heeft plaats gevon den. De ontwerp-televisie-beschikking heeft de minister bij de memorie van antwoord overgelegd. Dit de gevoerde gedachtenwiaseling blijkt wel dat de meningen over het gewenste televisiebestel 2ecr ver uit eenlopen. NIET minder ecg is uiteraard het verschil van mening over da gewenste radio-omroep. Deze meningsverschillen rijn ss groot dat, naar ons gevoelen, voor zo ver het van de Kamer afhangt de plan nen van de minister weinig kan» v*n slagen hebben. Bij de televisie heeft de miotafc» echter de regeling aan rich voorbe houden. Daar heeft hij du* in sekere zin de gelegenheid om de zaait eigen machtig te regelen. Maar daar staat tegenover dat de minister de smak der televisie toch ook bij nota aan da Ka mer heeft voorgelegd. En wanneer daar dan een stortvloed van aritiek op komt, kan de minister daartegenover moeilijk volstaan met een paraplu op te zetten en rijn eigen weg verder te bewandelen, "ij zal met de aritiek wel terdege moeten rekenen. MET dat ontwerp radiowet Is bat nog veel hachelijker. Men kan veilig aannemen dat het voorlopig verslag over die wet, dat mee binnen kort mag tegemoet rien, tegenover 's minister» ontwerp scar negatief a&l staan. Beeds bij de behandeling van de televisie-nota is gebleken dat ar, enigszins, Jn de K.VF, maar vooral in de P.v.d.A, fundamentele menings verschillen bestaan omtrent da grond slagen van het omroepbeleid. Gelijk bekend,, bestaan er.-ki CJL en A R. kringen grote herwaren tegen het ontwerp. Het gevolg van een «n ander is, dat wij niet rien hoe bij deze situatie het ontwerp ooit wet kou ken nen worden. In één opricht i« dat te betreuren, want het wordt hooig tijd dat da radio- omroep bij de wet wordt geregeld en gehaald wordt uit de efeer van de de partementale bedisselingen. Maar dat de zaak zo niet slaagt, is de schuld van de ontwerper .van het thans san de orde zijnde wetsvoorstel. Sr rijn een paar belangrijke punten waarom men voor het voorstel geen meerderheid zal kunnen verwachten. In de eerste plaats gaat de over^ heidsbemoeiing met de radio-omroep, als het ontwerp wet wordt, veel te ver. Die bemoeienis behoort niet Verder te gaan dan een billijke zend tijdverda ling, dc «tfitrélc op de financiën en de openbare orde en de goede zeden vor deren. Zij gaat echter veel verder, dan door deze .vereisten wordt gevorderd. la de tweede plaats gaat bet ont werp uit van de stelling, dat de vrije omroepverenigingen de grondslag van het radiobestol moeten vormen, maar door de wijze waarop dl* in het ont werp uitgewerkt wordt, wordt die grondslag wezenlijk aangetast. Het ontwerp is innerlijk dermate tegen strijdig, dat het een bedreiging voor de vrije omroep betekent. ER zal' misschien reden zijn om hier na de verschijning van het voorlopig verslag uitvoeriger op terug te komen. Maar wij zouden reeds nu de mening willen uiten, dat in Neder land een wettelijk omroepbestel geen kans heeft en ook geen kanis behoort te hebben, indien het stelsel der vrije omroepverenigingen niet reëel wordt aanvaard, zonder bepalingen, die be doeld of onbedoeld, de strekking heb ben het tegelijkertijd om hals te bren gen. Vervolgens zouden wij willen zeggen dat een goed omroepstelsel, mét erkenning van de eisen die de beperkte zendmogelijkheid stelt, soort gelijke vrijheid en onafhankelijkheid van de overheid behoort te bevatten die het bijzonder onderwijs kenmer ken. Het feit dat aan deze vereisten niet wordt voldaan, geeft aan het ont- wezp-omroepwet. rijn slechte kansen. ht Parijn krijgen de kinderen met Kerstmis cadeautje*. Jongetjes uit de tweede klas ran de lagere school dromen m deze eeuw ran vliegende schotels over reizen naar andere planeten, Verrukt laten ze «en po litieagent een Jdaanreiziger-uitntsting zien, die in de grote win kei ma ga zijnen verkrijgbaar z\jn. 3n Chili Is gistermiddag het kabinet afgetreden. De ministers volgden het voorbeeld van hun ambtgenoot van Justitie Osvaldo JCoch, die zijn ont slag heeft ingediend, omdat het par lement de uitvoerende macht geen bevoegdheden gegeven 'heeft om de „rebellie1 j welke volgens, Koch de communistische partij voorbereidt, tenten te gaan. Prins Bemhard aal tegen het einde van de week een bezoek brengen aan het wijngebied van Beaune {Bour gogne), waar hij o.m. de verkoop van de wijnoogst van dit jaar zal bijwonen. gehoorde verklaring van de Indonesi sche regering dat er onrust zou bestaan in Nieuw-Guinea. Ia werkelijkheid be staat er nergens enige onrust, doch men poogt deze van Indonesische zijde te' ver oorzaken teneinde op die wijze da be vestiging te kunnen construeren van bewaringen, die in geen enkel opzicht op feiten steunen. Daarmee worden de overigens verwarde en eikaar tegenspre kende uitlatingen, welke uit Indonesi sche bron terzake zijn gepubliceerd, vol ledig ontzenuwd. De groep indringers telde minstens 12 Woensdag heeft de Eindhoven.se poli tie, na een spannende achtervolging, de donkergroene aato, waarmee de nog onbekende dader van de roofoverval op het postkantoor te Ravensteln zich Maandagavond uit de voeten heeft ge maakt, klem weten te rijden in de bin nenstad. Toen men de auto met het nummer M 48080, waarnaar de Neder landse politie de laatste dagen zo scherp In een ongewoon milde tweede nota hebben de Ver. Staten gisterën aan de Sowjet-Unie verzocht herhaling van zulke incidenten als het neerschieten van een Amerikaans vliegtuig op 7 November jl. bij Japan te voorkomen. Anders zullen de V.S. gedwongen zijn zelf beschermende maatregelen te nemen, zegt de nota. De nieuwe nota verwerpt de Russische beschuldiging dat het Amerikaanse vlieg tuig het Sowjet-luchtruim was binnen gedrongen. Voor de autogangsters, die sedert Vrij dagnacht in het gebied van Keulen en niisseldorf opereerden, is de grond nu blijkbaar wat te heet onder de wielen geworden. Minister Meyer van. Noord- Rljnland-Westfalcn heeft zijn belofte waar gemaakt en alles wat er aan groe ne, blauwe en zwarte politie beschikbaar *vas, op de knooppunten der autowegen geplaatst. Een legertje van 4000 man waakt nu voor de veiligheid van de au tomobilisten. Naar dc bandieten speurt men intus sen nog tevergeefs. Die schijnen zich noordwaarts uit de voeten te hebben ge maakt. Daar opereerden zij in de nacht van Dinsdag op Woensdag in de buurt van Paderbom in Westfalen en ze per mitteerden zich daat-oij de luxe van een Mercedes 300, de koning der Duitse we gen.-' Inmiddels hebben de harde maatrege len van minister Meyer en zijn politie? chefs niet allee» enthousiasme bij-de au- tomoblisten uitgelokt. Er is ook scherpe critiek op- de voortvarendheid waarmee de politie het bevel, tot onmiddellijk schieten op wagens uiivoert, die niet op het stopteken reageren. Twee vliegtuigen zijn Woensdag in botsing gekomen boven het Kanaal van Bristol in het gebied ten Zuiden van Swansea. Men heeft waargeno men, dat twee inzittenden met para chutes uit de vliegtuigen rijn ge sprongen. De reddingsboot van Mum- bles is. uitgevaren... Alle schepen werd vèrraooht 'naar"da «hungare tui te zien. Dit de documenten en uit de verhoren van de gevangenen zijn inmiddels tal van bijzonderheden aan het licht gekomen omtrent de voorbereiding en uitvoering van deze infiitratiepoging. Zoals uit het hier onder volgende blijkt, is thans duidelijk komen vast te staan dat het Indonesische ieger direct betrokken is hij deze infiltraties. De tegen Nederlands grondgebied uitgevoerde subversieve actie wordt dus niet alleen van Indonesisch grondgebied uit volvoerd, doch geschiedt met Volledige voorkennis en instemming van dat leger, aldus het ministerie. Hetgeen thans is gebleken, werpt eeni .Ambonezen, een groter aantal andere merkwaardig licht op de telkens weerj Indonesiërs afkomstig van Dobo en ,en- i1_ ,_ij- t_jke|e jn jnfjonesië woonachtige Papoea's. De infiltratie werd uitgevoerd onder auspiciën van het aan het 25e regiment infanterie van het Indonesische leger toegevoegde semi-militair onderdeel „kadervorming", een onderdeel dat thans deze onschuldige naam draagt, doch dat tot Juni 1954 „OPl" foperatie Irian) geheten was. Tot de taak van „kader vorming" behoort: Het opleiden van personeel dat kan deelnemen an georga niseerde infiltratie in Nederlands Nieuw- Guinea teneinde guerrilla te voeren en onrust te verwekken om de indruk te kunnen vestigen, alsof er een spontane volksbeweging in Nieuw-Guinea zou be staan. Commandant van „kadervorming" is de Ambonese kapitein Sapiab. Deze staat rechtstreeks onder de commandant van het 25e regiment infanterie van het Indonesische leger, de lt.-kolonel Suka wati. aldus Den Haag. De recente infiltratie I» geruime tijd voorbereid. In September werden de eerste manschappen, die er aan zouden delnemen. reeds overgebracht naar Do bo en het nabijgelegen Warilau (op-de Aroe-eilanóen). Begin' October volgden nog 'meer personen, zodat dé groep ten slotte 48 man sterk was. Ais comman dant was Johannes A. Dimara aangewe zen. die tot opdracht kreeg te landen in de Kajoe Merahbaai, daar het land in te trekken voor de gueriila-strijd, pro paganda te maken voor de aansluiting van Nieuw-Guineabij Indonesië en te trachten Papoea's over te halen tot de vorming van strijdgroepen tegen de Ne derlanders. De infiltranten ontdekten aan het be gin, van de Etnabaai een prauw met drie inzittenden, welke aan de kust ge meerd lag. in deze prauw bevond zich de hoofdagent H. A. van Krieken, die wegens ziekte tijdens een bestuurspa- trouille in die omgeving was achterge bleven. Hij werd door de infiltranten van de infiltranten aangehouden en is Aa de ontscheping van de infiltranten begeleid door zes man, met de terugke rende prauwen naar Indonesisch grond gebied overgebracht. De groep infiltranten is ia de Etna baai aan land gegaan en de bossen in getrokken. Oturüddelij'k nadat hun aan wezigheid door de bevolking was gesig naleerd heeft zij hiervan het bestuur melding gemaakt, en werden de nodige maatregelen getroffen. De acties van militairen en politie voltrekken zich bevredigend. Als resultaat van dt optieden kan thans worden gemeld, dat do bende is uiteengespat en ïn kleine groepen, vrij wel zonder voedsel, door de bossen zwerft, dat 25 man gevangen rijn geno men en 5 man werden gedood. Voorts zijn 16 geweren en karabijnen, een mor tier en een aantal automatische wapens benevens een grote hoeveelheid munitie, uitrustïngenstukken en documenten in Nederlandse handen gevallen, aldus het communiqué. De chef staf van het Zuidvietname- se leger generaal Van Hinh heeft mede gedeeld, -dat hij zich per vliegtuig naar de verblijfplaats van het staatshoofd Bao Dai in "Frankrijk zal begeven om hem dringend te verzoeken te willen voor komen, dat de staat in de handen van anarchisten en communisten zal vallen. Tegelijkertijd - maakte het-leger bekend.' dat zij een officier van de politie heeft gearresteerd, die in het bezit was van een lijst van hoge officieren. Van Hinh inbegrepen, die op de nominatie ston den te worden vermoord. Van Hinh zei nog, dat de wanorde in het landsbestuur dringend maatregelen vereist. De Amerikanen zullen waarschijnlijk het leeuwendeel van de verantwoorde lijkheid voor de oefening van het Zuid- vletnamese leger gaan dragen. De spe ciale ambassadeur van president Eisen hower in Zuid-Vietnam, Collins, voert hierover besprekingen met de regering- Dient en de Franse hoge commissaris Ely. Woensdagavond brak brand uit in eenwoonwagen, slaande op het terrein van de werf van .de filed. Basalt Maatschappij te Den Haag aan de Zonweg. De brand, die. door onbekende oorzaak ontstond brak uit in het slaapvertrek. Een tragische omstandigheid teas dat men de brand eerder zou hebben ontdekt, tvare het niet dat het dochtertje iets later naar bed mocht, omdat zij door de radio naar Sint Nicolaasiiedjes luisterde. De wagen werd betvoond door hel echtpaar H. J. Burgmeijer en hun dochtertje. De brandweer kon niets meer redden en de. gehele wagen brandde, totaal uit. De heer Burgmeijer, die slechts drie tceken in deze wagen woonde «n alles nieuw had ingericht, verloor zijn gehele inboedel. Hij was nog niet verzekerd. De familie werd bij andere, woonwagenbewoners onder gebracht. Het dochtertje heeft alleen nog maar haar pyama. Baldadigheden ais «r genoMed rijn in oen Utrechtse matrassen fabriek en in een kerk van de Bap- tistengetneente in Eindhoven greoaea aan het ongelofelijke. Er k alle reden om ctefgeËjjfce <ten-~ gen zeer hoog op te nemen. Het be-, drijven van deze wandaden wjjet op een ontaarding, waar niet alteen poli tie en Justitie, maar ook riten die roet' de opvoeding te maken hebben niet, aan mogen voorbijgaan. In Eindhoven was het trouwens niet aHeen deze 'kerk, die bet moest ont gelden, maar ook, - enige tUd geleden, een openbare school. Wij wensen de politie ia Eindhoven veel succes toe bij het opsporen van ié daden*. Spoorwegongelukken, die men toe- schrijft aan de actie van terroristen, hebben gisteren in Algerië aan vier'per sonen het leven gekost. Doordat dë rails waren losgeschroefd, is in Oostelijk Al gerië. bü de Tunesische grens, een góéd?' derentrein in een ravijn gestort. Twee personen werden hierbij gedood en vijf anderen gewond. Een tweede goederen? trein ontspoorde door een landmijn. had uitgezien, opmerkte, had de steeds parate politie de achtervolging spoedig ingezet. Het moet voor de .Eindhovense politie wel een tegenvaller zijn geweest, toen de bestuurder zich legitimeerde als de deskundige van de rijkspolitie van de districtsstaf van de rijkspolitie in Den BoschDeze bad de auto reeds opgehaald uit Udel-Schoot, ten Zuiden van Eindhoven, waar hij Woensdag was aangetroffen, dicht bij de Belgische grens. Dinsdagavond was de auto reeds door dorpelingen langs de kant van een weg onbeheerd aangetroffen. Men meende met een smokkelauto te doen te heb ben, maar daar men tegenover smokke laars solidair wenst te blijven, is de politie niet onmiddellijk op de hoogte gesteld. De wagen, die gedeeltelijk van de zachte berm af in de sloot was gereden, was vrijwel onbeschadigd. De benzine tank bleek leeg en de accu eveneens. Een andere bijzonderheid in de affai- re-Ravenstein is, dat bij de schuur, waarin Maandagavond- rond het tijdstip van de overval brand uitbrak, een lege benzinefies Is aangetroffen. Het vermoe ien is derhalve gewettigd, dat di brand opzettelijk werd gesticht. (Van oiwe parlementaire redacteur) De minister ran Economische Zaken, prof. Zijlstra, heeft op de hoofd lijnen van zijn beleid gistermiddag in de Tweede Kamer bij de behandeling van zijn begroting grote instemming verworven. Ten aanzien van het gas- beleid maakte de KVP'er, de heer Janssen, een reserve bij de prijsvorming van het mijngas. De heren Hazenbosch (a.r.) en Roemers (arb.) maakten bezwaar tegen de voorgestelde subsidie van 30.000 aan de Nederlandse Consumentenbond. De A.R.-woordvoerder vroeg de minister in eenvoudige taal, die de gewone man kan verstaan, aan' het Nederlandse volk uiteen te zetten of de consequenties van een totale doorberekening van de jongste loonsverhoging van 6% in de prijzen tot inflatiè, tot geldontwaarding leiden, ook wanneer het saldo op de betalingsbalans voordelig blijft. Over het algemeen waren de Kamer leden, die gisteren het woord voerden vandaag wordt de lijst van sprekers afgewerkt het er over eens, dat de huidige minister van Economische Zaken weliswaar in een gunstige tijd het be wind voert de heer Sohmal (CH) vond dat het regenseizoen van zijn ambtsvoor ganger voorbij is maar desondanks stond hij volgens sommigen toch voor grote moeilijkheden. De economische si tuatie is afhankelijk van hetgeen er bui ten onze grenzen gebeurt. Bij al het zorgwekkende hiervan, aldus de heer Hazenbosch lAR) is er-voor een minis ter van Economische Zaken ook een brok troost. Ook als het slecht gaat be hoeft dit niet de uitsluitende schuld van de minister te zijn. De heer Roemers lArb) had er bezwaar tegen om te zeg gen, dat deze minister op-rozen zit, nu Nederland een tijd van uitzonderlijke hoogconjunctuur 'doormaakt. Er zitten tussen de rozen ook enige doornen. Nu de werkgelegenheid haar toppunt heeft gemaakt, zal de minister nauwelijks „nieuwe doelpunten" kunnen maken. In dit verband bestreed de heer Roemers de liberale fractieleider, prof.. Oud, die minister Zijlstra onlangs van -een on- ohristeljjk „vooruitgangsgeloof" had be ticht. Het had de heer Roemers ver- BIJ de Haagse politie i» gistermid dag aangifte gedaan van een ge val van het optreden van baldadige jeugd. In de voorafgaande nacht moe- Voor de zwartkijkers, die al eens mochten beueren, dat Delft een ongezonde stad is, door studentengrap pen o/, icat dan ook, is hier het i„wettig est overtuigend betvijs" van het tegendeel: Onze foto toont de heer IV. H. Koslering uit Delft, die Maandag a.s., ah oudste inwoner van deze .stad, zijn 103e verjaardag hoopt te vieren. De heer. .Kotlering maakt,. *ag tem scar krasse bedruk. den nl. kwajongens, via een tuinhekje, zich toegang verschaft hebben .tot de afgesloten, particuliere begraafplaats „Ter Navolging" aan de Scheveningsë- weg ïn Den Haag. Zij hebben bloem stukken én grafkransen als speelgoed gébruikt en' vernield. De tuinman vön da" begraafplaats trof 's morgens, toen hij zijn werkzaamheden kwam verrich ten, een gróte wanorde aan. Op de begraafplaats „Ter Navolging'' vond de vorige week een officiële kranslegging. plaats.-op het grafvan Aagje Deken en van Batje Wolff, wier sterfdag herdacht werd. De kransen, die toen eglegd werden, gebruikten de jongelui als hoepels en bloemstuk ken rukten zij uit elkaar. De vaas. welke op het graf van een' omgekomen vliegr stond'en waarin -j.l. Zondag een bloemstuk was geplaatst, gooiden zij aan scherven. De politie heefl de-ver nieling iri onderzoek. Het vermoeden bestaat, dat in de zelfde. nacht baldadige jongelui oök aan het' werk geweest zijn in de open bare lagere school 'aan de Sch'èvening- selaan. Omstreeks zes uuu in de mor gen werd een begin van brand in het schoolgebouw ontdekt en het bleek, dat het vuur woedde in een ieermiddelenkast, £>e ^brandweer, wel ke spoedig ter plaatse tvas, bluste het vuur en de'schade aan dé inven taris van de kast wordt op 2000 geraamd. Daar in de school verder niets ver mist wordt en de daders zich toegang verschaften, door het verbreken van een ruit wordt-'aan baldadigheid ge dacht. De brand moet- ontstaan zijn, doordat met een brandende lucifer in «te kart gesóohÉ wd. heugd, dat de minister ervan overtuigd is, dat wij ten opzichte van de conjunc tuuromslag niet stuurloos behoeven te staan. Behalve de werkgelegenheids- politiek is voor minister Zijlstra de tweede moeilijkheid, aldus de heer Roe mers, dat de conjunctuurpolitiek thans het nemen van beperkende maatregelen zou rechtvaardigen, maar dat is moeilijk, omdat de belastingdruk zwaar is. Met beperkende maatregelen moet men in een land als het onze ook bijzonder voor zichtig zijn. De structurele situatie van ons land eist namelijk het voeren van een expansionistische politiek. Het even wicht tussen die beide is moeilijk te vinden. Prof. dr.Zylstra. Steeds meer tekenen wijzen er op, dat de Sowjet-Unie op 29 November een conferentie over Europese veilig heïd zal doorzetten zonder het Westen. De communistische Chinese radio- Peking; heeft een hoofdartikel van een Chinees dagblad uitgezonden waaruit valt op te maken, dat Peking de Rus sische uitnodiging gunstig heeft ont vangen. Polen en Bulgarije hebben de invitatie van Moskou gisteren officieel aanvaard. Roemenië en Tsjechoslowa- kije hadden dit al eerder gedaan. Amerikaanse, Britse en Franse ver tegenwoordigers bij de Navo hebben gisteren in Parijs hun eerste bespreking gehouden - over het antwoord van het Westen op de Russische nota. De andere Navolanden worden later volledig op de hoogte gesteld van de houding der Wes telijke Grote Drie. Charles Bohlen, de Amerikaanse am bassadeur in Moskou, reist volgende week naar Washington, waarschijnlijk voor overleg over de Russische cam pagne tot „verzachting van de koude oorlog". Het getuigenverhoor in de zaak tegen H. C. J. G. Schmidt is in een zitting v/in Ret landgcrecht te Djakarta voortge zet. Getuige Tomasoa werd nogmaals voorgeleid om de voor een notaris in Ne derland afgelegde varklaring, dat Jungse-nïo- ger tussen Juni en December van het jaar 1950 verscheidene keren in Maas tricht bij een filiaal van de Amsterdam- sche Bank verscheen, aan te horen. Hij bleef echter bij zijn verklaring, dat Jungschtager in October 1950 op Dramaga was.. 'Op' een vraag van de Officier van Jus titie, nir, Sunario. verklaarde'getuige Har ris Bin Suhaemi nog eens nadrukkelijk, dat Kartosuwirjo met de toenmalige hoge commissaris. Lamping, in September - 1951 op Medan Merdeka Barat zou hebben ge sproken. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. heeft naar aanleiding van de getuigen verklaring van Haris Bin Soehaemi, dat hij de heer Lamping met de leider van de Darul Islam, Kartosuwirjo, had zien spreken, ontkend, dat de heer Larnpmg ooit enig contact met de genoemde per soon zou hebben gehad. De woordvoerder -noemde deze verklaring „eenvoudig be- 1 tashelük". De jaarlijkse bijeenkomst yan de NaVo- raad van ministers zal op 17 en 18 Decem ber te Parijs worden gehouden. Gesproken zal worden over.de resultaten van het af-- gelopen jaar en de plannen voor het ko- mende jaar. pUIJ NAMEN voor Sint Nicolaas een zending uit Uselmqnde m ontvangst: een doos vól mei ver rassingen voor vier of zes van „de duizend kinderen". Gisteren arriveerden er lucht ballons, knikkers, broches, kra len en suikerbeestenalsmede boeken en blokkendozen. Ge begrijpt het wel: dit alles is nog maar een begin. In middels groeit het bedrag op onze giro-re kening, even eens onder de leus: „Voor 1001) kinderen", gestadig. Men kan als men geen pakje stuurt naar ons hoofdkantoor, Nw. 7,ils. Voorburgwal 225, \msterdam-C. een girootje overmaken op onze postrekening: 412739 ten name van „Trouw". De leus is: óp naar de 1000! Thans is 180.ontvangen. Ie Verantwoording: Per kas: Mw. A. v.-B. te U, 2 2. Per postgiro: Giften van l i,J, v. W, t« H.. I. P. v. L, ie O.. D. v, d. O te 's-Gr„ B. R. de P, te Z„ G. J. v. D te v., H. D. G. te H„ M. C. J. te D„ B. G te A„ J. v. D te E., H. J, J. te Z. Giften van f 1.50: N. de B. te Z. K. de R, te N„ A. v G te B. Gift van f 1.75 J. P te A. Gift van f 2.De W te B.. I. N te A., P. A. d. Ie V., C. W te D A. H. te B. Giften van f 2.50: H. J. ter B. .te A., M. J. P. V teM. F. G, te H„ E. v. L. te A„ J. J. K. H te A.. H. N. te N. A. v. G. te A„ J. M. te 's-Gr., A. J. te-O,, E. Ph. O te B„ C. S. B.—W te K„ J. A. V. B. te H-, H. P. te H. J v. d. M. t« A.. Mw. K. te A. Giften van t 3.f 3,50 en f 4. G. de K. te Z„ r. A te Z„ A. G B.'A, te Sch„ Giften van f 5.—: T, H, M. te Z A. de D te B„ J. L. H. ie U„ G. F, te V.. G. H, te A, tV ie Gr te R v. D, te ff.. J. J. e. te H„ t, Ch v. d. Sch te N„ P. W te D, Giften van f !0.—W. J, te U. C. D. te A., M. 3, K te O.. M P L' te A. Per Gem. Giro: f i J W. O te A. i 2.50' J. L. O. A. de K„ Q. Su. J, K., J H„ J R. allen té A„ p. te B. f 3,—: B. te A. M,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1