het vreemde Nieuwe nota DEN HAAG aan Djakarta HANDHAAFT BESCHULDIGINGEN Onderdompeling in vijver moet Nederlanders tot bekentenis dwingen Bedrijfsleven kan loon ronde dragen •J s. Atoom-resolutie van zeven landen geivijzigd TWAALFDE JAARGANG No. 2931 H' DUITSLAND Accoord in Parijs met Tunesië m Ned. zaakgelastigde in Peking Zestig jaar --Wij staan aan vooravond van een nieuive industriële revolutie I ls n W „Zorrg ook voorr grróte kmderrs" vKiJOAo 19 NOVEMBER 1954 r~ Weerbericht 3 arSSM -s0Te: BurgercKenstplicht voor de Luchtwachtdienst Motie van wantrouwen Herschikking IndonJzabinel Prins Bernhard in Duitsland Ex-chef Bureau Blank MINISTER ZIJLSTRA ANTWOORDT KAMER veroordeeld Het weer in Europa rdchZ,mT«l^ 7,tT m TnH ozo a e (Van onze parlementaire redacteur) pROF. ZIJLSTRA beantwoordde gistermiddag in de Tweede Kamer de vraag: Waar staat Nederland in economisch opzicht in 1954? Zijn antwoord was kort samengevat: Onze totale welvaart ligt geklemd tussen de ruilkracht van ons exportpakket en de opvoering van de arbeidsproductiviteit. Een vergelijking tussen 1938 en nu leidt tot de conclusie, dat per hoofd van de bevolking de welvaarts stijging (de reële inkomens) 5 tot 10 pet. bedraagt, waarbij de welvaartsverdeling buiten beschouwing wordt gelaten. Dit houdt in, dat de loonronde van 6 pet. draagbaar is voor de Nederlandse economie Dit betekent, dat het loonpeil niet kan worden afgestemd op de marginale of randbedrijfstakken en dat er geen reden is voor kartelafspraken en al of niet bindende prijs- adviezen, omdat deze de concurrentie de efficiency en de ratio nalisatie verhinderen, die met het oog op de export noodzakelijk zijn. De nieuw.ite foto van het Koninklijk Paar,, een staatsieportret dat een de/er dagen werd gemaakt A Zie verder pagina 9 f Zwarte Piet vraagt (namens Sint): Botterdam Witte de With straat 30 Telef. 113700 (4 IJ Postbus 1112 Postgiro No. 42M9 Klachtendienst abonnementen 18.30J930 u. Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700 .- Gravenhage' Huygensplem t Postgiro 424867 Redactie. Tel 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: TeL 362569 Schiedam. Lange Kerkstraat 24b Telefoon B7B82 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 678 Pcr kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks - Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond: ZUIDELIJKE WIND Overdrijvende wolkenvelden en overwegend ro g weer met in de nacht hier en daar vormirg Zwakke, later matige wind tussen Zuid en Zuidoo Vannacht plaatselijk In het binnenland lichte vorst morgen overdag ongeveer dezelfde temperatuur vandaag. O <J> Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ET overlijden van Ehlers. de pre- j sident van de Duitse Bondsdag «n tevens de voorzitter van de Evan gelische Werkgemeenschap in de CD.U. is voor de goede ontwikkeling der dingen m Duitsland een zware ,Iag. E tilers nam een voorname plaats in, zowel in de Evangelische Kerk als in de C.D.U. Hij was een belijdend Christen, die met volle over tuiging gekozen had voor de Christe lijke samenwerking, gelijk die in de CD.U. belichaamd was Tijdens het Hitler-regime was hij de rechtskun dige leider van de Beiijdemskerk Een volkomen onverdacht man en iemand van grote bekwaamheid en met een hoogstaand karakter Hij was de tweede man zijn functie van Bondsdagpresideot wijst daarop in de C.D.U. Hij wordt nu vervangen door Ger- itenmaier als Bondadagpresident. Ook Gerstenmaler Is een man van de Evangelische Kerk. Hij is theoloog, was betrokken bij het complot van Juli '44 tegen Hitler en werd tot dwangarbeid veroordeeld en door de Amerikanen bevrijd. Gerstenmaier's staat van dienst is dus ook uitstekend. Na de oorlog be woog hij zich op het gebied van de buitenlandse politiek en hij had vele internationale contacten. Maar Gerstenmoier is geen man van het formaat van Ehlers. Kij is een zeer emotioneel en heftig mens, die in en buiten zijn kring nogal wat weerstanden oproept. Dat ls ook wel gebleken bij siji verkiezing tot president van dc Bonds dag, waar hij het bij een derde stem ming op het nippertje haalde en waar bij velen zowel van de oppositie ali uit de regeringscoalitie zich tegen hem keerden. Men kan zich ook niel aan de indruk onttrekken, dat de lei ders van de C.D.U. zich bij deze candidaatstelling op weinig gelukkige wijze hebben gedragen tegenover de andere partijen. Van overleg daarmee schijnt geen sprake te zijn geweest. De democratie is een moeilijk be drijf en het is vooral in Duitsland tt voor Duitsers een moeilijke zaak. Kortgeleden konden w« ook van die vreemde manoeuvre* den bij de vrijlating van von Nmi- rath. Zowel de liberale Bondspresi dent Heuss als de bondskanseliai Adenauer wenste hem met zijn vrij lating geluk. Heuss noemde deze satel liet van Hitler zelfs martelaar. Wanneer men nu overweegt, dat Heuss persoonlijk van het Hitier- regime te lijden heeft gehad «n dat Adenauer een onverdacht tegenstan der van Hitler is geweest, dat beiden nog niet lang geleden zowel tegenover de Joden als tegenover het Duitse volk zelf hebben getuigd van de schuld en de schande, die op Duits land tengevolge van de wandaden van de Nazi's rust, dan is een dergelijke bejegening van von Neurath een on begrijpelijk* zaak voor buitenstaan ders. lij tekent de moeilijke situatie «raarin de voorstanders van een de mocratisch regime en van een Weste lijke oriëntering zich in Duitsland be vinden, in verband met de geestesver- giftlging van vele Duitsers. Wij kunnen daarin echter geen ver ontschuldiging vinden voor deze on aanvaardbare geste. Maar Adenauer was niet voor niets tegenstander van een Duits leger en voorstander van een Duitse, bijdrage voor een Europees leger, Adenauer was zeer beducht voor de kwade ge volgen, die een Duitse herbewapening sou hebben voor een wederoplaaung van het Duitse nationalisme. En dat bet so gelopen ls, dat het Europese leger van de baan en het Duitse le- S«r binnenkort weer in het veld is, is Met Adenauer's schuld. Dat is de uohuld van sommige Westelijke lan den met Frankrijk voorop. Men moet dus het gedrag van dt beide Duitse staatslieden ook zien te len deze achtergrond. En dan komt men tot de conclusie dat zij een ze kere slimheid hebben willen gebruiken «m de nationalisten in Duitsland de find een beetje uit de zeilen te ne men. Adenauer zet er alles op om de Duitsers in het Westelijk kamp te krij ten en blijkbaar is hij daarvoor niet te kieskeurig in zijn middelen, nu bet spant. Het merkwaardige is daar bij, dat Adenauer, toen hij voor het •erst hoorde van het Russische plan ®m von Neurath vrij te laten en van instemming van de Westelijke mo gendheden daarmee, zeer boos gewor den is en zijn eerste reactie was, dat de Westelijke mogendheden daardoor in een Russische val getrapt waren. Adenauer wist dat dit op het nationa listische sentiment zou werken en hij fist, dat dit zijn positie weer extra moeilijker maakte. En toen heeft hij getracht zich, op «e een of andere manier uit deze ake- bge situatie te draaien. Men moet de- 2e kwalijk aandoende zaak dus wel al- hjd zien in het totaal verband en met net geheel der schuldigen op het mat je. Maar al deze dingen doen zien hoe moeilijk en verwikkeld de zaken lig- fen en welk een kunst het is om er behoorlijk uit te komen. We zien er ook uit hoe zelfs de bes ten in Duitsland daarin somtijds fa- Frankrijk en Tunesie zijn het gis teravond in beginsel eens geworden over een oplossing voor het vraagstuk der fcllagha's (vogelvrij verklaarde nationalistische terroristen) in het Noordafrikaanse protectoraat. De Franse regering had er bij de Tunesische regering op aangcdiongen. actief mee te werken aan de strijd tegen de fcllagha's. Eerder zou de belofte van zelfbestuur in het gebied niet ten uitvoer kunnen worden ge bracht Minister Fouche* heeft nu de Fianse resident-generaal. Pierre Boyer de la Tour, naar Parijs ontboden voor over leg over de toepassing van het accoord. Fouchet had vóór de besprekingen met de Tunesische afgevaardigden in Parus telefonisch overleg gepleegd met premier Mendès-France. die zich m Washington bevindt. De Gaullisten hadden namelijk gedreigd de regering niet langer te zullen steunen als cr geen krachtiger maatregelen werden genomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken deeit mede; „Op 18 October jl. heeft het Hoge Commissariaat der Nederlanden te Djakarta aan de Indonesische regering een nota overhandigd, waarin werd geprotesteerd tegen de mishandeling van een aantal Nederlandse arrestanten in Indonesië. Deze nota is op 21 October door de Indonesische regering afgewezen. Op 17 November 1954 heeft het Hoge Commissariaat te Djakarta thans een nieuwe nota overhandigd, waarin wordt medegedeeld „dat de Neder landse regering niet kan berusten in het verstrekte antwoord op haar nota van 18 October 1954." Voorts wordt in de nota nog opgemerkt: „Mitsdien handhaaft de Nederlandse regering de juistheid van alie doot haar tot dusver gesignaleerde onrechtmatige handelingen tegenover Nederlandse arrestanten van de Indonesische poiitie en haar daarop bij vorige nota's gegronde verzoeken. gS In dit verband moge het Hoge Com missariaat hierotj ten gerieve van een nader door de Indonesische regering m- te stellen onderzoek naar de juist heid van de voorgebiachte klachten omtrent de gepleegde mishandelingen van arrestanten net ministerie hier nevens doen toekomen een situatie schets waarop de ligging is aangege- De Amerikaanse gedelegeerde bij de Na de Vei. Staten en Engeland heeft Sisi Se| -bans ook India uranium aangeboden «braèht m de réroluiUe vnu^ieven ClKOOr Eisenhowers atoomplan en wel „m den betreffende het vreedzaam gebruik! af,hoev®elh®den"- zoals de In- van atoomenergie, die thans bij da Ver.IrJS? v!'e5fekfe Sn verklaarde. NaHea in behandeling i*. De aard vani .^ia,,^e™"dt hi,eraa" de, voorwaarde, de wt«-i iid, hi! Dirt !d,t dlt matenaa! niet zal worden ge- Wel zei hij van men big te zijn dat dri,njlkt om atoomu apens te maken Me- relds rnksrs plaats met tcnum-produce- rend zand, dat ,n het atoomproces ge bruikt kan worden Wisjinski verklaarde de veranderin gen te aanvaarden, hoewel hij zefde „misschien niet volkomen tevreden te over elk onderdeel". Ofschoon de Sowjel-Unic- gaarne had gezien, dat het voorgestelde bu-cau verantwoording ver schuldigd zal zijn aan de Algemene Ver gadering en de veiligheidsraad, liet de huidige formulering de deur open, zon der op de kwestie vooruit te lopen. Do minister van Oorlog »n van Marina haaf! ia da Memoria van Antwoord op hat voorlopig vzralag van da begroting van Oorlog medegedeeld. dat da aanmal- ding van gegadigden voor hal Korps Luchtwachtdienst niet voldoend» iz an maatregelen in voorbereiding zij-t om hierin verbetering te brengen o' op an dere wijze in de tekorten t» vcorziea. In dit verband vernemen v,_:, ls' men in regeringskringen het invoeren van bur- gerdicnstphcht overweegt, een overwe ging die, zoals bekend, eveneens geldt ten aanzien van de bezetting van de mobiele colonnes van de B.B, Het niinistene van Buitenlandse Za ken deelt het volgende mede: De regering van het Koninkritk der Nederlanden en de regering van de Chi nese Volksrepubliek zijn na onderhan delingen gebaseerd op de gemeenschap pelijke wens om tussen beide landen di plomatieke betrekkingen te vestigen, overeengekomen wederzijds over te gaan tot het benoemen van zaakgelastig den. Gelijk beker.d heeft Nederland de Chi nese Volksrepubliek in 1950 erkend, doch tot een formele uitwisseling van diplomatieke vertegenwoordigers was tot nu toe nog met besloten. De bespre kingen in Peking weiden gevoerd door dr H J Zeeman, ambassaderaad, die thans aldaar als zaakgelastigde zal op treden. President Soekarno heeft vandaag de nieuwe minister van verbindingen, dr. A K. Gam (PN1.) en de nieuwe minis ter van agrarische zaken. Gde Rake. ge ïnstalleerd Hiermee is de herschikking van het kabinet voltooid. Intussen hebben de oppositiepartijen Donderdagavond een motie van wan trouwen ingediend tegen het kabinet- Ali Sastroamidjojo. De indieners zijn leden van de fracties van de Masjumt, de P.IR. (de groep van Tadjuddin Noor), de P.S.Ide R.-Katholieken, de Christe nen en de Democraten. Het is voor het eerst in de Indonesische parlementaire geschiedenis, dat een motie van wan trouwen wordt ingediend. De motie noemt de herschikking van het kabinet zo veel omvattend, dat in feite sprake ls van een nieuwe regering. ven van de zich op een aan de weg naai Lembang gelegen perceel bevin dende vijvei, waarin enkele Neder landse arrestanten werden onderge dompeld, teneinde hen tot het beken nen van bepaalde handelingen te be wegen. De Nederlandse legering doet voorts onder de aandacht van het ministerie biengen dat in de nota van het Hoge Commissariaat van 18 October 1954 onder meer de garantie van de Indo nesische regering wordt verzocht, dat de Nederlandse arrestanten, die als getuige ter teiechtzitting van het tegen cc Nederlander H.C.J.G. Schmidt aanhangig gemaakte proces op hun tilden», het vooronderzoek onder owang atgelegde veikianngen wensen terug te komen, gevnjwaard zullen blijven van represailles tegen hen en r.un nog ir Inaonesie verblijvende gezinnen. Aangezien in de bovenaangehaalde nota van het ministerie de verzochte waarborgen met werden aangetroffen en d,e betrokken Nederlanders binnen kort als getuige zullen worden ver hoord, za! het Hoge Commissariaat de ontvangst van de gevraagde toezeg ging gaarne alsnog op korte termijn tegemoet zien. Prins Bernhard heeft gisteren een be zoek gebracht aan Nederlandse troepen eenheden die in Duitsland aan hel oefe nen zijn. De Prins vloog gistermorgen naar een vliegveld in de buurt van Hannover en Op het Haugsp Buitenhof tpp» rnptp jtvbmtud tan de beroemde Tret i-fontein :nt Homp, naar irpenuhdmgen oier hun schotnier ei» muntstuk inaprpen en daarbij de tiens uitspraken tti Home Ie mogen terugkeren. De muntstukken die erhter m dr Haagse fontein ILOrtlen geuorpen zullen bestemd zijn ioor het Print Bernhardfonds. De hnluumsp filmsterren Hosanna Brozzi (links) en MiUy Vt tule u er pen tut een matje echt uuter uit Rome in de fontein op het Buitenhof. ORGLN is het zestig jaar geleden, dat de Ned. Vei. van Chr Kan toor- en Handelsbedienden werd op rei icht Het was de eeiste landelijke Chris elijke vakoiganisatie in ons land. Twee laren later zouden de textiel- irbeidets met „Umtas' volgen. Het waren late vruchten van het in 1891 gehouden Eerste Christelijk So ciaal Congres. Het diamanten jubileum van de Ned Chr. Beambten Bond twee jaar geleden werd deze naam geko zen roept de vraag op wat in 60 le.r vakactie were bereikt Stellig niet weinig. Op bet ogenb'ik b v. is vooi meer dan 55 pet. van het beambten perso neel de rechts'iositie in een collectie ve arbeidsoveieenl-oinst geregeld Zestig ïaar geleden was er op dat gebied niets. Betekent dit intussen dat nu ook 55 pet. van de Chr beambten in ons and geore miseera zijn? Verre van da Daarom voegen we bil onze felicita ties aan de lubilerende orga» de wens, dat de groei van de i„ te i maanden zal aanhr uden en in ver sterkt tempo za. doorzetten. AFLOSSING OBLIGATIELENING 1939 DER B.P.M. 's-GRAVENHAGE, 18 Nov De N.V de Bataafsche Petroleum Maatschappij maakt bekend, dat zij het gehele nog uitstaande bedrag van haar 31- pet obligatielening 19a9, zijnde I 50 000 000 nominaal, per 28 Decem ber 1954 A pari aflosbaar heeft gesteld Wegens me reed is de vroegere chef tan de contr„- n. mmgo-afde' n" an j bet bu"e u-Bla~k n Bnnn, Fne-o .eh Hem/, tot 'e maand'» setanaem ?.f te:ootoeeld Heinz b"c twee .enen m e n prote.-, tc«.'n ce Xe c- !and-e «pmn Jan Eland onder ede vi kiaard. dat hu in H-tbus weermacht ..ObeiM" tvas geweest hoewel hu het rieents tot „oberst Leutnant" had ge bracht. Hem? heeft in de eerste jaren na de oorlog nauw contact met de toen m Berlijn werkende Ela"d genouden, doch hu i- naderhand met oeze in conflict «eraakt. Volgens Heinz had Eland hem acid - willen -af oerset^.£t>-ah, gevolg van die beschuldiging is Eland tot ne"j°n maanden veroordeeld Na zijn vriiheid te hebben herkregen heeft Elgnd nieuwe beschuldigingen geuit tegen de inmiddels tot een leidende functie m het bureau-Blank opgeklommen Hetnz. Deze is daarop uit het toekomstige mi nisterie van Defensie verwijderd. Eland zelf is onder nog altijd niet opgehelder de omstandigheden m een hotelkamer in Zurich aan vergiftiging gestorven. De vergadering werd hierop verdaagd k»«rd« des middags laaf naar Valkenburg. Albanië heeft de Russische uitnodiging tot vandaag Men hoopt vandaag het de-j terug om in Den Haag nog een vergade-1 voor een »onfcrenüe over de Europese bat te beslu.ten 'ring bij Ie wonen. (veiligheid aanvaard d ««rrappoften van 1 mu Neeral hedenochtend uur temp af gel j Weer c a dal 94 uur Helsmki ■sneeuw —1 5 Stockih z\v bew. 1WW 3 —I 0 Oslo sneeuw Z 4 --2 l Kopenh. zw. bew. W 5 I Londen mist windst. 8 Q4 A'dajm geh.bew. ZZO 2 4 0 Brunei mist N 2 1 O Pairtjs rrnst windst 3 0 Bordeaux mist NO 2 —2 0 Grenoble zw bew windst. —1 Nice ïonbew. NW 5 4 0 Warschau sneeuw NNO 3 5 0 Eerlijn nevel windst. 3 1 Frankfort nevel ONO 3 —0 1 MÜnchen sneeuw NW 2 O 1 Zürich sneeuw windst. 1 2 Geneve izw bew. iONO 8 3 0 Locarno Jicht bew. ONO 2 '1 Wenen geh bew. NNW 5 —2 O Innsbruck sneeuw windst. —8 3 Róm« licht bew. NO 4 3 Q (2oto Mejboom) Minister Zijlstra overweegt het af kondigen van een beschikking voor de haarden- en kachelindustrie, waarbij de doorberekening van de jongste loon ronde wordt verboden en slechts dis pensatie op dit verbod kan worden verleend voor een enkel bedrijf dat dit nodig heeft. Voorts onderzoekt het mi nisterie van Economische Zaken de prijsafspraken, die gemaakt zijn in de dakpannen-, bakstenen- en gasbuizen- industrie. Nadat de laatsten van de zestien sprekers, die over de begroting van Economische Zaken het woord hebben gevoerd, waren uitgesproken, kreeg de minister van Economische Zaken om vijf uur gelegenheid een aanvang te maken met zijn antwoordlede Daarm tiachtte hij op eenvoudige wijze he» was ten slotte allesbehalve eenvoudig te antwoorden op de vraag waa' Nederland in 1954 economisch gespro ken staat Er is een besliste hoogconjunctuur en er is een zekere welvaart Daarbn worden wn geconfronteeid met net structuurprobteem van de sterke be volkingsaanwas, die tot uitbreiding van het productie-apparaat en tol paral lelle kapitaaalsmvesteringen noopt De minister schetste dit als het mveste- nngsvraagsuk ..in -de breedte", de kwantiteit. Ook wanneer de sterke be volkingsaanwas er niet zou zijn, blijf er het vraagstuk van de verhoudm" van Nederland tot de andeie landen Van beslissende betekenis hierbij zijn de productiviteit en de ruilvoet. Nedei- land moet de ruilkracht van zijn ex portpakket. dat, evenals in Enzeland van textiel overgegaan is op sta..! en na de laatste wei eldoorlog een '-ee1 gamma van producten omval, ver.e e ren door oetere producten op de e 1 reldmarfct te brengen, waarmee kan worden geconcurreerd. Daatom komt het accent van on-ei investeringen meer te liggen op de in vestermgen „in de diepte", in de kwa hteit Een analyse van ons mvesterin s progiam 1800 millioen per jaar heeft de minister aan het twijfelm gebracht Dit piogram is waarschijnlijk te krap De omvang van de taak van de Ne derlandse economie voor de komende jaren wordt bepaald vooral door de investeringen „in de diepte", de ver hoging va'n de arbeidsproductiviteit en de kwaliteit van onze producten We staan in da Wereld aan de voor avond van een nieuwe industriële revo lutie: de productie van plastics, de toe passing van de atoomenergie voor vreed zame doeleinden en de electronis-he besturing van dp industriële installa ties. Als deze ontwikkeling zich door zet. aldus trof. Ziils'ra. dan zal dit enerme kan"'>al«investerinKen vragen. Dit zal zeer ernstige problemen van overgang oproepen. Wjj mo'-t-n ons vroegtijdig berinnen op de repercus sie» van een zover gaande mechanisatie van het productieproces. De vrije tijd. zal bjjv- belangrijk toenemen en dat zal nieuwe problemen oproepen. DIET heeft ons opg'beid namens r de Sml ..Mijn mecsierrr zeggen, dal In? zeern blijde is met cadeautjes voorn duizend kinderrrs Goede begin is halve werrrk En begin beet go'tl zijn jet Maarrr bene ment"» non Trrroum uoorrrnt mol gr npti üerqeien K'tmeti'S pan mtnuit tot achttien jnarrr Tot zo ver de nu'de'jjki» n ind schap van zwarte Piet \V i oe- hoei en er weinig meet ,i i toe te voegen A!!«>n <j>t in dv vier Prot -Christelijke» eentra vn kinderbeschermi g zijn n iga vee! grote kin "nor hen s el v -ik inn ik een 2P- "c nr» r -e t <p e ,-n Daar m d«n'„ «do <il „ar de ?e «tuite gin i öij 'el men s'- Ion van ii v puklvcl te „etiö^n a n ons pnuf i. kaï.Joor Nieuwe /.iii* Vo itiurg wa! 225 Amsteidnn C De giften p r gst i ontva tgen oadragen in to'ail 3' Hier volgt de tweede veram- woordmg Per Pustsiro Girten »an I l en r 1 so W v a P ie G L R te W IJE ie G R U Ie H X 'O B ie R V W te D G V i Ie E Gillen van r 2.- J O te D 4 de D te B A W te Gillen van 3,— 4 v a v] ie R Giften van 2 50 4 C B le Sch P D Ie t K C 'e D CBieZ.WPKieU. P den OieR.H E v a teU. J C L te ti J A te A A S te IV. R IC 1 De M te T. J M G te W J B v H te H J K te Sch G V te N A I vrd L te R H v WïeL.JCAvAvWieD. VI p te H A 1 ae V ie W l M R te P Giften van 4 J B te StD M te T B te Sch Gillen .an '5.— J Schm te s-Gï H C B te A B V te A W D te s-Gr Gilt van 7 50 J H te A t. J en van t 10 K M N te Nw -P I P D te S Per Gem Giro P V i i J. Schr t 1,J M V. I 2 50 A F W i 3 allen te A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1