Minister zal nota over de broodprijs overwegen Critiek op afschaffen minimum-prijzen ilOYAt Derby Kabinet in Bonn keurt Saaraccoord goed Onze tendentie ECONOMISCHE ZAKEN AANGENOMEN Geen eensgezindheid DULLES EN VOERDEN MENDÈS-FRANCE BESPREKINGEN Koninklijke Mislukte overval op kassier der gemeente Maastricht Spoedig nieuw interim-advies van Delta-commissie Proces tegen KLM over Tritonramp Ook Mendès wijst plan-Moskou af Weer zegt Djakarta: NIET WAAR Erg handig Standpakjes 100, giro f500.- ZATERDAG 20 NOVEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2932 Weerbericht Vier kinderen bij brand om het leven gekomen i Famom since 1903 Combineren van kleine „bouwpliehten" r Directeur postkantoor gearresteerd „Loesje" verblijd met twee vette varkens -» 1 Niet naar conferentie Zie verder pagina 3 mm mm. ft, Heer bracht horloge «otterdam! Witte de With straat 30 Telcf. 115700 (4 U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-J9 30 Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 »a Gravenhaae: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362568 Schiedam: Lange Kerkstraat 2<*b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 pc kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEÜNING en Mr. K. VAN HOUTEN Tunu* Weersverwachting, geldig tot Zondagavond. NEVELIG Vannacht en morgenochtend plaatselijk mist en weinig wind. Morgen overdag nevelig en over het algemeen weinig bewolking. Overwegend matige Zuidoostelijke wind. Dezelfde temperaturen als van daag of Iets lagere. n te—ij* Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUISfS SLOT kt AAR aanleiding van onze ar- [N tikelen over Indonesië schreef iemand ons, dat hij deze „tendentieus' vond en dat hij ze aanvoelde als een hetze. Nu kan men op een of ander onder- deel van een dergelijk artikel met ons van menmg verschiller, en een bepaal de zaak of een bepaalde persoon ver keerd beoordeeld vinden. Men zou daarin zelfs gelijk kunnen jebben. zonder daarbij een oordeel van zo algemene strekking, ais in de eerste zin hierboven vervat, uit te spreken. S er sprake van een hetze tegen i Indonesië? Is wat wij schrijven In dit opzicht tendentieus? De krant van gisteren vermeldde een nieuwe nota van de Nederlandse Regering aan de Regering te Djakar ta over de mishandeling van gevan genen. Dezelfde krant geeft een gedefi leerd officieel verslag van het ver loop van de Indonesische infiltratie op Nieuw-Guinea, een Infiltratie, die «-dat blijkt uit dit verhaal duidelijk— een oorlogsdaad tegen Nederland is. Mag men ons. wanneer wij daar op aanslaan, precies zoals onze Regering er ook op aanslaat, nu beschuldigen van het voeren van een hetze? Wij menen van niet. Mag men zeggen, dat deze artike len tendentieus zijn? Zij hebben ongetwijfeld een tenden tie, een strekking. Zij hebben de strekking om te waarschuwen tegen het gevaar dat ons van de zijde van Indonesië be dreigt Dat gevaar bestaat in de mogelijk heid van militaire aanslagen op Ne derlands Nieuw-Guinea. Dat gevaar is gelegen in de syste matische pogingen, die men van In donesische zijde onderneemt om Ne derland, de Nederlandse Regering, het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlanders in Indonesië t« be schuldigen van complotteren tegen d« Republiek Indonesië en die beschul digingen, hoewel gelogen, geloofwaar dig te maken. Dat heeft de bedoeling om Nederland voor het forum van de wereldopinie in discrediet te brengen en Indonesië aldus politieke voordelen ten koste van Nederland te doen be halen. Het is d« tendentie van onze ertlke- - len deze gevaren aan de kaak te stel len en ons volk daartegen te alarme ren, opdat wij daardoor militair pa raat zullen zijn. Bovendien menen wij, dat voor de Indonesiërs de aardigheid van de schertsprocessen, die men thans bezig is te instrueren, er af gaat naar mate zij daarmede meer in de kijkerd lopen. Tenslotte Is het geen geringe zaak als er mensen gemarteld worden. Daar mag men toch waarlijk wel wat aan proberen te doen, zonder woorden als „tendentieus" naar zijn hoofd te krijgen. We hebben de vader van een der ergst gemartelden bij ons gehad. Hoe denkt men, dat die man en zijn vrouw zich voelen bij de wetenschap, dat hun zoon al een jaar gevangen zit en behandeld wordt op de wijze als in officiële nota's van de Nederlandse Regering is omschreven. De Regering meent, dat publiciteit hier heloen kan. UIT^hetgeen de Nederlandse Rege ring officieel mededeelt, zowel ten aanzien van de gevangenen als ten aanzien van Nieuw-Guinea blijkt dat wij niets te veel beweren, als wi; zeggen, dat de verhouding tussen Ne derland en Indonesië voortdurend slechter wordt en dat wij er mee moe ten rekenen, dat de koude oorlog tus sen die beide wel eens een hete uit loper kan krijgen op Nieuw-Guinea Men dient zich te realiseren, dat het Indonesische leger bezig is op Ambon voorbereidingen te treffen voor een aanval op Nieuw-Guinea. Dat is geen flauw grapje en geen tendentieus verhaal van ons, maar dat staat in een officiële verklaring van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De mensen, die over „hetze" en over „tendentieus" spreken, denken misschien aan de goede Indonesiërs, die er ook zijn en die de bovenbe schreven dingen zelf allernaarst vin den en voor wie artikelen als dooi ons geschreven pijnlijk zijn. Wij ontkennen dat niet. Maar men dient er rekening mee te houden dat de goede Indonesiërs bij de politiek van Djakarta of aan de dijk gezet zijn of in een machteloze positie zijr ingekapseld. De Regering van Indonesië heeft haar bestaan gezet op de kaart van het communisme. Men zal daarvar niet los kunnen komen dan ten koste van een burgeroorlog. Dit maakt de positie van het Kabi net in Djakarta en van Soekarno be trekkelijk sterk, zolang zij maar pro- eommunistisch blijven. En daarom is wat zij tegenover Ne derland doen zo gevaarlijk, want zij raken er niet van af. Communisten zijn vasthouders. Men zal er mee rekening hebben te houden, dat wij voorshands met een Indonesië te maken hebben, dat als he* niet volstrekt chaotisch wordt rich in toenemende mate in commu nistische richting gaat ontwikkelen. Wij zien gevaren en wij geven daai uiting aan. En wij doen dat naar eer *a geweten. De familie van Heinz Schultz, een der 28 passagiers die bij het ongeluk met hel K.L.M.-vliegtuig Triton ie Shannon op September jl. om het leven kwamen, is voornemens de K.L.M. n rechten voor schadevergoeding aan te spreken. Schultz, Duitser van geboorte, was als kunstbandelaar in New York geves tigd. Vier kinderen, van wie het oudste nog maar vier jaar oud was, zijn giste ren in bun huis in het dorpje Pyha- jarvo bij Turku in Finland levend verbrand. Hun ouders, de visser A. Laaksoncn en zijn vrouw, zagen het huis branden toen zij van werk in de bossen terug keerden. Zij waren te laat om de kin deren nog te redden. Het huis brandde tot de grond af, voordat hulp arri veerde. (Van onze parlementaire redacteur) Voordat de begroting van Economische Zaken gistermiddag door de Tweede Kamer werd goedgekeurd, spitste zich bij de replieken het debat tussen Kamer en minister Zijistra toe op het kartelvraagstuk en het voornemen van de regering de minimumprijsregeling in het broodbakkers bedrijf af te schaffen. Een prijsregeling of een prijsafspraak kan men slechts na zorgvuldig onderzoek van geval tot geval aanvaarden, verklaarde minister Zijlstra. Zijn critiek moet men zien sis een hartekreet, waaruit zijn grote bezorgd heid spreekt over het feit, dat het kartel zich in zo'n sterke mate ©ver Nederland heeft uitgebreid, dat de sterke indruk bestaat, dat het bedrijfs leven gemakkelijker tot prijsverhoging dan tot prijsverlaging besluit. Wat de afschaffing van de minimum- De heren Janssen en Blaisse (KVP) prijzen voor brood betreft, zegde minis- vroegen zich by de replieken af, of de ter Zijlstra de Kamer toe, dat hy de bezwaren van de Kamer hiertegen ter kennis van het kabinet zal brengen en dat haar voordat de definitieve beslis sing ten uitvoer wordt gebracht even tueel een nota over deze zaal zal berei ken. Advertentie VIRGINIA CIGARETTES 20 FOR t L* Het Westduitse kabinet heeft gis teren de Parijse verdragen over het herstel van de Duitse souvereiniteit en de Duitse herbewapening, alsmede de gesloten Saarovereenkomst, goedge keurd. Tegelijkertijd sprak het kabi net zijn vertrouwen uit dat de raad van ministers van het Brusselse Pact de benodigde ophelderingen zal geven voor de misverstanden welke nog over het Saaraccoord zijn blijven be staan. Bij de stemming over het Saar accoord hebben vier ministers van de Vrije Democratische Partij en een minister van Adenauers eigen Chris ten-Democratische Unie zich van stemming onthouden. De meningsver schillen, waarom vorige week een beslissing van het kabinet werd uit gesteld, zijn dus nog niet overwonnen. Dit is de eerste maal dat in Ade nauers kabinet rebellie is gepleegd over zo'n belangrijke kwestie. In Bonn werd er op gewezen, dat de mededeling van het kabinet dat de raad van ministers van het Brus selse Pact de benodigde ophelderingen zou moeten aanbrengen, inhoudt dat het kabinet momenteel geen heil ziet in directe Frans-Duitse besprekingen. Een van de aanvullende regelingen zou moeten inhouden, welke bevoegd heden de neutrale hoge commissaris voor de Saar zou moeten krijgen. Het Hamburgse parlement heeft zich uitgesproken tegen de Saarover- minister zich ten aanzien van de eco nomische mededinging niet te absoluut had uitgesproken. Minister Zylstra er kende, dat zijn hartekreet eenzijdig was geweest. Er zijn ook goede kartels, Hy was er echter van overtuigd dat de ontwikkeling in Nederland te ver gaat. Bestudering van het kartelvraagstuk had bij de bewindsman tot de conclusie geleid, dat met betrekking tot de prijs vorming de starheid naar beneden en naar boven niet geheel .«ymmetrisch is. Zorgvuldig en nauwgezet onderzoek van geval tot geval moet de basis zijn voor het beleid. Het bad minister Zijlstra verheugd, dat de heer Hazenbcsch Ca.r.) onomwon den diens visie op het kartelvraagstuk voor zijn rekening had genomen. Wij moeten over doze zaak tot een eenslui dend oofdcel zien te komen en beseffen, dat wij dit vraagstuk in deze scherpte nog niet voor ons hebben gehad, want wij leven thans weer in enigszins nor male verhoudingen. De crisis van de dertigc- jaren is voorbij, aldus de mi nister. die overigens de reserve maakte, dat dit zijn voorlopige visie op het kar telvraagstuk is. Het had de bewindsman ook goed ge daan, r*. de heren Nederhorst en Roe mers i rb.) instemming hadden be tuigd met zijn visie op het kartelvraag stuk. „In deze situatie van de conjunc tuur voel ik meer voor de „Fresti-air- economy" (de frisse-lucht-econosaie) van de minister dan het standpunt, dat de heren Blaisse en Janssen voorstaan. Zij zyn er op uit de Nederlandse volks huishouding op kamertemperatuur te houden", had de heer Nederhorst ge zegd. De minister voelde wel voor de „fnsse lucht" van deze socialistische afgevaardigde ..maar kon diens typering van de opvattingen van de heren Blaisse en Janssen n-iet overnemen. 't Is rond en vliegt door de lucht..." Als deze enorme vliegende kalkoen echt zou zijn, zou een kleine stad er een smakelijk kluifje, aan hebben.... Edoch liet gevaarte is maar van rub ber, met een inhoud tan Heliumgas. Over enige tijd zal hel deel uitmaken ran de grote parade in N'eiv York ter gelegenheid van Thanksgiving Day nn mocht hij even zijn vleugels uit slaan in Akron OhioJ op de terreinen van de Goodyear-banden fabriek, om eventuele lekjes op te sporen. eenkomst in haar huidige vorm. Hamburg meegerekend, hebben nu reeds 5 Westduitse landen zich tegen de Saarovereenkomst gekeerd. Het Belgische kabinet heeft de overeenkomsten van Parijs goedge keurd. De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers zal volgende maand over de kwestie stemmen. Men verwacht dat het wetsontwerp een grote meerderheid zal verwerven. Ook Mendès wijst plan-Moskou af Da Franse premier Mendès-France heeft gisteren in een rede voor de pets te Washington beloofd, daf Frankrijk de Parijse overeenkomsten over de West duitse herbewapening spoedig zal goed-i keuren, ondanks mogelijke Russische lokmiddelen om dc bekrachtiging te vertragen. „Bekrachtiging is geen zaak waarover met het Oosten onderhandeld wordt," zei de Franse premier. „De Franse Na tionale Vergadering zal de overeenkom sten nog vóór het eind van dit jaar goedkeuren. De bekrachtiging door de Raad van de Republiek zal kort daarna een feit zijn." De minister van Wederopbouw e Volkshuisvesting heeft toegestaan, dat twee of meer bijdragen, welke betrek king hebben op door oorlogshandelingen verwoeste woningen met een geringere inhoud dan 325 m3. tezamen worden be steed voor de bouw of aankoop van een woning, maximaal groot 325 m3. Bij een dergelijke besteding zal ge financierd worden op basis van de ge zamenlijke inhoud van de verwoeste woningen met als maximum de inhoud van een te bouwen of aan te kopen woning van 325 m3. Voorwaarde hierbij is, dat de in te brengen bijdragen vol ledig worden besteed, zodat geen even- tuele restanten beschikbaar blijven. Het deel van een bijdrage, dat geacht wordt betrekking te hebben op het woonge deelte van een verwoeste woning met bedryfsruunte. zal voor de toepassing van het vorenstaande gelijk staan met een gehele bijdrage betreffende een woning. Het samenvoegen van bedragen voor de hiervoor bedoelde besteding door de genen, die deze hebben overgenomen, is eveneons toegestaan. In Schiedam tan de teeg afgeweken.... in Rotterdam te water.~. Dat over kwam de dame, die gisteravond precies op de grens van Schiedam en Rotter dam in de Sehie reed. Juist één nieter achter de wagen is Schiedam! r'-'.i/wrr f - i> ,/w- In de Offhnm Selling Handicap Steeplechase, welke te Plumpton in Sussex werd verreden, mankte Wind sor Light met op zijn rug K. Gilse- nan, deze reuzen-duik bij het passeren van een hindernis, waarachter een heerlijk-diepe sloot was gemaakt. Voor Windsor Light" en Gilsenan werd het een nat pak, voor Mickey Drippin betekende deze manoeuvre de overwinning. De Franse premier en minister van Buitenlandse Zaken, Pierre Mendès France, en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, hebben Vrijdagavond hun bespreking van grote internationale vraagstukken nagenoeg besloten. Het meest is gespro ken over de toestand in Lido-China, me de in het liebt van inlichtingen, dat sinds het sluiten van de wapenstilstand op 20 Juli de strijdkrachten van Ho Tsji Mink zijn versterkt met drie divisies waarvan er twee gepantserd zouden zün. Dit zou de eerste keer zyn dat in Indo china aan commonistische zijde pantser divisies ter beschikking staan. Volgens Reuters correspondent Ha rold King zijn Dulles en Mendès-France het eens geworden over de algemene lyn die gevolgd moet worden dor de rege ringen van de V.S. en Frankrijk om de regering van Saigon te versterken. Ame rikaanse en Franse deskundigen zullen in Washington en generaal Lawton Col lins en generaal Ely in Saigon over dit onderwerp verdere besprekingen voe ren. De beide staatslieden zijn van mening, dat de opleiding van het Vietnamese leger niet uitsluitend door Amerikaanse officieren kan geschieden. Dit zou uit- (breiding van het huidige Amerikaanse militare personeel meebrengen, hetgeen in strijd zou zyn met <3e wapenstilstands- bepalingen. Mendès-France heeft voorts een be roep gedaan op de Amerikaanse rege ring, met Frankrijk samen te werken op grond van artikel vim- van het handvest van het Noordatlanüsefae pact, dat voor ziet in steun aan een bij het pact aange sloten land, als de veiligheid van zijn gebied bedreigd wordt. Mendès-France verklaarde, dat dit het geval was in het Franse departement Algerije. In Washington werd het waarschijnlijk ge acht, dat de VS. iets in dit verband zul len doen, hoerwel het niet zeker is, dat in het communiqué, dat vandaag gepu bliceerd wordt, iets hierover gezegd zal worden. DE Nederlandse Militaire Bond „Pro Rege" heeft een welverdien de onderscheiding gekregen, doordat hem het predicaat „Koninklijke" te verleend. Wel verdiend zeggen we. Want on schatbaar is het voortreffelijke werk, dat „Pro Rege" verricht voor onze soldaten door de oprichting en in standhouding van militaire tehuizen. Zeer veel werk is er op dit gebied verricht. Een poosje geleden kon men geen' krant opslaan of er stond In, dat er weer een nieuw tehuis geopend was. En met grote energie gaat men met het werk door. Het militair tehuis is voor onze sol daten onmisbaar. Het geeft hun een rustig hoekje om te lezen of te schrij ven. Het geeft hun ontspanning. Hel geeft hun gezelligheid. Er is een gele genheid voor een go^-d gesprek. De Koninklijke Nederlandse Militai re Bond „Pro Rege" heeft ons volk ;en zeerste aan zich verplicht. Gaarne steunen wij die Bond en wekken anda ren op hem te steunen. En thans: Onze hartelijke gelukwens met de Koninklijke onderscheiding.. Een jonge moeder te Austin, Minnea polis, h,eeft gisteren, zes weken voor de tijd, zonder hulp haar kind ter wereld gebracht. Zij liep vervolgens naar buren, die op zestig meter afstand wonen om hun te vragen een dokter te waarschu wen en keerde toen naar huis terug om voor de baby en twee oudere kinderen te zorgen. Haar man was tijdens de geboorte op zyn werk en haar andere kinderen slie pen. „Erg handig" zei de dokter, die de jon ge moeder later kwam bezoeken. Na ongeval overleden. De 69-jarige M, van Dongen-de Jager van de Essen- burgsingel te Rotterdam, die op 11 Octo ber in de 2e Middellandstraat door een bromfiets aangereden werd en in het Bergwegziekenhuis opgenomen werd is daar Donderdag aan de verwondingen ov-erleden. De Indonesische regering heeft gis-j teren, de Nederlandse beschuldiging dat Indonesië infiltratie-benden naar Nieuw-Guinea zond van de hand ge wezen. De minister van Voorlichting, To bing, ontkende ook dat Indonesiërs in Westelyk Nieuw-Guinea de bevolking tot opstand zouden hebben aange spoord. De ongeregeldheden, zei hij, waren het gevolg van het „verlangen van de bevolking naar onafhankelijk heid". „Van de verklaring van Buitenland se Zaken is niets waar. Opstellen kan iedereen schrijven. Naar mijn mening is het de politiek van Nederland, aan de vooravond van de bespreking van de kwestie West-Irian in de algemene vergadering der V.N., te trachten, zo veel mogelijk argumenten te verzame len om een voor Nederland gunstige stemming te kweken en om in het geschil sterker te staan", aldus dr. Tobing. Over de jongste Nederlandse nota over het mishandelen van gearresteer de Nederlanders zei minister Tobing: „Onze regering heeft hierop reeds duidelijk genoeg geantwoord. Wij heb ben de zaak terdege onderzocht en op dat onderzoek was ons antwoord ge baseerd". Een tot nog toe onbekende man heeft gistermiddag geprobeerd de kassier van de Maastrichtse gemeente-administratie te overvallen en te beroven. De pogmg is mislukt en de dader heeft kunnen vluchten. Het bijkantoor te Wyk van het ge meentelijk Maastrichts betalingskantoor is gevestigd m de hal van de bioscoop ..Cinema Palace". Toen de kassier, de 62-jarige heer C. Nijpels gistermiddag om kwart over twaalf de hal wilde ver laten met een bedrag van ongeveer 1500 gulden betalingen voor gas, eiectrici- teit en water werd hy plotseling door een man met een gevulde zak hard op het hoofd geslagen. De heer Nijpels ging door de slag wel even door de knieen, doch wist op de been te blijven door zich aan de aeur vast te grijpen. Terwijl de overvaller trachtte, hem de tas met geld te ontrukken riep de heer Nijpels om hulp. Zijn geroep werd buiten in de drukke straat gehoord en direct kwamen mensen de hal binnen. Door de toen ont stane verwarring zag de overvaller kans zonder de tas te ontvluchten door een andere deur in de hal, die leidde naar een uitgang in een zijstraat. De politie, die een bureau heeft schuin tegenover de bioscoop, was binnen enkele minuten ter plaatse en kon een gedeeltelijk signalement van de over valler vaststellen. Deze moet met de situatie ter plaatse goed bekend zijn geweest, want by zijn vlucht koos hij precies de deur die hij van binnenuit kon openen en die toegang gaf naar een stille zijstraat. De recherche heeft een onderzoek in gesteld. O Door de postale recherche is gear resteerd de directeur van het post kantoor te Oude Fekela de heer J. B, Hij is voor de Officier van Justitie van Groningen geleid. De postale re cherche heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar vermeende fraude. Er schynt een bedrag verduisterd te zyn dat niet onbelangrijk is. De postale re cherche, die ressorteert onder de pro cureur generaal te Leeuwarden, is reeds -enige dagen met het onderzoek belast. Da heer heeft ruim 35 dienstjaren. BENOEMING Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot substituut-griffier bij de Arrondisse mentsrechtbank te Rotterdam: nar. M. C. de Graaff, thans griffier van het Kan tongerecht te Nijmegen. VEN heer, die onbekend wenste *- te blijven, bracht gisteren een prachtig polshorloge. „Voor een van de grote jongens van de duizend kinderen," zei hij. Onze administratie, die de Sint de helpende hand biedt, heeft gisteren het honderdste pakket genoteerd. Et zijn pakketten, waarin twee tot tien geschenken zitten, prachtige, met grote zorg samengestelde en verpakte zen dingen uit alle delen van het land. Een ver/fabriek uit Midden- Nederland zond zes dozen met flacons plakkaatverf. Er Is véél nodig om dui zend kinderen een. onvergete lijk Sint Nico- Laasfeest te be zorgen. Zend als u op goede voet wilt blijven met zwarte Piet - nog vandaag of morgen uw pakje vow een van de kinderen van de vier Frot-Chr. inrichtin gen, die Sint geadopteerd heeft, aan ons hoofdkantoor, Nieuwe Zyds Voorburgwal 225, Amster dam-C. Eet bedrag op onze giro-reke ning „Voor 1000 kinderen" is de f 500 gepasseerd. Nog een rukje, vrienden, en de f 1000 is in sioht. (Postgirorekening: 412739.) Hier volgt de derde verant woording: Postgiro. Gitten van f OM: A. B. te F„ giften van W. C. V. te P., L. W. 4e N„ P. G. Br. te IJ., G. de J. te B., J. G. F. te 's Gr., E. J. A. te A., K, V. W. te W.. J. SI. te H., gtf- tcn ran 1.50: A. de L. te D.» L de Gr. te U.. G. de B, te Sn., H. A, Sm. te B„ J, v. P. te V., K. D. te A„ til len van f 2.G. E. ie H... B. A, H. te V., me). B. te D. H., ritten v*a i 2.50: J. W. te O-, H. G. P. te K, W. P. A. te N.. J. W. A. te E.'J. v. <L H. te S„ A. B. te L., M. v. B, te V., J. W. te A., A. V. te U., E. Th. v. M. te G., A. St. «e H., P. A. de Gr. te H.. zr. Ch. v. B. te B., K. F. h, te O., giften van 3en f 3.50: 3. H. te A. P. H. te Z.. Y. D. te A.. v. d. M. te 2w„ E. SI. ft. te G., giften van 1 S.—W. P. te VI.. C. M. H. te St., C. B. te H.. H. M. J. B. v. H. te N.. giften van 10.en f 20.Mw H. W. P. te O., T. J. P. v. R. te N. Per Gem. Giro: 1.—Mw. J. J. v., I 2.50: St., A. den D.. 8.—: mr. J. F. F., 25.—: H. St. dUan ta A. en 5-—: G. J. P. H. te B. Voor duizend kinderen .1 (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling van de Delta-commissie om voor het einde van dit jaar haar vierde interim-advies over bet vraagstuk van de afsluiting der zeegaten aan minister Algera uit te brengen. Aanvankelijk bestond het voornemen het advies nog deze maand te doen verschijnen, maar dat zal naar alle waarschijnlijkheid niet meer mogelijk zijn. Verwacht kan worden, dat in dit nieuwe interim-advies het drie-eilanden plan de verbindingen tussen Wal cheren, Noord-Beveland en Zuid-Beve land behandeld zal worden. Er wordt echter ook gewerkt aan een advies, waarin een uiteenzetting wordt gegeven van de functie en de plaats van elk der hoofd- en secundaire afsluitingen, alsmede van de volgorde, waarin deze afdammingen gemaakt zullen moeten worden. Het is nog niet geheel zeker welk van deze interim-adviezen het eerst gereed zal zijn: Het dezer dagen door de minister president dr W. Drees aangekondigde De heer Molema uit Alteveer bij Hoogeveen was van oordeel dat hij nog niet voldoende had bijgedragen aan de „Loesje-actie" van de Jo- hanna-stichting te Arnhem. Daarom stelde hij voor de uitbreiding van deze stichting twee vette varkens ter beschikking. Onder toezegging van een keur meester uit Vlagtwedde werden de varkens geslacht, gewogen en ver kocht Opbrengst: i 717,40.... wetsontwerp, dat een principe-besluit omtrent de afsluiting van de zeegaten zal behelzen, zal niet op de verschij ning van deze nieuwe interim-adviezen behoeven te wachten. if- Hel tms vriendschap op het eerste gezicht, toen deze herdershond, die de hoofdrol speelt in de film„De avonturen van Rin Tin Tin" kennis maakte met de chimpansee Nealy, een van zijn belangrijkste tegenspelers. Ook Nealy bleef onder de blijken van herderlijkegenegenheid niet geheel onbewogen, getuige dit beeld van de twee maatjes, die broederlijk naast elkaar even van de vermoeie nissen zitten uit te puffen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1