Rusland is bereid tot uitstel conferentie Maar dan wachten met1 Westduits leger Groot offensief verwacht in het Aurèsgebergte Soldaat stal een kanon Weer een nieuwe overspanning in Moerdijkbrug opgenomen Daling van aantal inwoners verwacht in België DOORZICHTIGE TRUC VAN MOLOTOW Loefty opvolger van Neguib? Het Westen hapt weer niet toe Zaak Schmidt wordt uitgesteld Hotelhouder te gedood Tram van RTM reed groentekar aan m Gesurek van zeven over de Saar? „SYMBOOL VAN ENERGIE VAN NEDERLANDSE VOLK Zending gympjes! „Stuur verrassing voor kinderdorp'" 51AAKDAÖ 22 NOVEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2933 Weerbericht Infiltratie Nw.-Guinea weer tegengesproken MEER TROEPEN NAAR Regen pamfletten had geen succes Jongetje werd zwaar gewond j Hulp voor door brand getroffen gezin Overdracht borstbeeld Winston Churchill r 1 Accoord MendèsDulles TWEE DUITSE SCHEPEN IN AANVARING 0 Zie verder pagina 3 Japanse schepen bij Tatsjen lot zinken gebracht •witte do W&festrant SO Telef. 1I5TOO (4 Sd Si!mw postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30J930 Zaterdags 1718 uur; Telefoon. 115700 «t^rtwivonhese: Huvgenspleln 1 Postgiro 42480? ^Redactie: tel 111892 - Adm. TeL 114408 Klachtendienst abonnementen; Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefocm 67882 Abonnementsprijs 52 cent per weet J* ^6 per j jjijj per kwartaal Losse nummers 18 oera Verschijnt dagelijks N_, DirectUu C. A. KEUNING en Mr. K, VAN HOUTEN T*ltoUM> Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. OPLOPENDE TEMPERATUUR. Overwegend zwaar bewolkt met plaatselijk, in hoofd zaak in het Westen van het land, wat licht© regen. Geleidelijk oplopende temperatuur, maar in heft Noorden en Noordoosten nog temperatuur om net. vriespunt. Matige tot krachtige Zuidelijke wind. ■O •O' Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Rusland bereid de voorgestelde conferentie over Europese! veiligheid van 29 November naar later te verschuiven, indien het Westen de bekrachtiging van de Parijse overeenkomsten over de Westduitse herbewapening wil uitstellen. Dit heeft de Russische j minister van Buitenlandse Zaken, Molotow, geantwoord op vragen, i die hem door een correspondent van de Russische Prawda gesteld waren, o.a. in verband met het feit dat het Westen de tijd van voor bereiding voor de conferentie te kort vond. Het antwoord van Moskou werd Zaterdag in Moskou voorgelezen tijdens een persconferentie waar Molotow zelf niet aanwezig was. Het Westen heeft het nieuwe Russische voorstel officieus reeds verwor pen, daar men het beschouwt als een nieuwe, al te doorzichtige, propaganda stunt. De WestduHse regering heeft officieel verklaard dat een verandering in haar standpunt ten opzichte van de Parijse accoorden niet is te verwachten. 0, Egyptische Revoluiionnair» Raad roert op het ogenblik besprekingen met sud-minisier Loefty El Sajod orer do mogelijkheid hem iol president ran de Egyptische republiek to benoemen als oproiget ran de afgexelle president Segusb. Dit heeft oen woordvoerder ran de regering in Cairo bekend gemaakt. De Egyptische minister van Voorlich ting heoü gisteravond bekendgemaakt dal Neguib terecht ral «taan. Slechts weinige uren te voren had radio-Caïro juist be weerd dat Neguib niet voor het gerecht ral komen. Dit xou de Egyptische rege ring volgens de radio beloofd hebben aan een delegatie uil de Soedan, die er voor gepleit had het loven van de afgeaette president te sparen* Tegen Mahmoed Abdel Latif, die een mislukte» aanslag op premier Nasser heeft gepleegd, is Zaterdag in Cairo de dood: straf geëist De openbare aanklager zei het bewijs te hebben dat de Mohamme daanse Broederschap, waarvan Latif lid was, met de communistische partij heeft samengewerkt om het bewind van Nasser omver te werpen. Vandaag begint het proces tegen de opperste gids van de broederschap, Hassan El Hodeiby. Ook de persofficier van het militair territorium Orad-Indonesië heeft" de mededelingen van Nederlandse zijde over infiltratie In Nieuw-Guinea tegen gesproken, nadat minister Tofoing zulks Vrijdag reeds had gedaan. De pers-officier, kapitein Rahas», noemde de mededelingen van Neder landse zijde „een oud gebruik van de Nederlanders om de ogen van de wereld af te leiden van de werkelijke gebeur tenissen, Die tactiek is vanouds gekend", aldus Rahasia. Hij voegde hieraan toe, dat Nederland ditmaal poogt de bespre kingen over Nieuw-Guinea voor de Verenigde Naties te beïnvloeden. „De acties als waarvan in de Nederlandse berichten sprake is, behoren niet tot de taak van het commaado-Oost-lndonesic, In ^tegenstelling tot de zogenaamde Nieuw-Guittea-infiltratie is de aanwezig heid van de politieman Van Krieken op Indonesische bodem een feit. dat be schouwd kan worden als infiltratie bin nen het taakgebied van het commando Oost-Indonesië". zo zei Rahasia voorts. Hij sprak tegen, dat een lid van het leger binnen het gebied van het terri toriaal commando de naam Damara zou dragen, welke genoemd werd in verband met de landing. Voorts zij hij o.a. nog, dat „de gladheid om ©en landing te ensceneren van ouds bekend is als een doorzichtige stunt om de wereld te misleiden, aldus de ervaringen opgedaan tijdens de revolutie". Op een vraag, of Van Krieken als een spion wordt be schouwd, zei Rahasia tenslotte, dat nog geen uitvoerig rapport ie ontvangen en dat daaromtrent nog geen besluit is ge nomen. Het onderzoek wordt voortgezet. Molotow heeft In zijn verklaring opnieuw de waarschuwing laten horen, dat de bekrachtiging van de Parijse overeenkomsten „da bestaan de mogelijkheden voor de regeling van belangrijke Europese vraagstuk ken en in de eerste plaats het Duitse vraagstuk" zal ondermijnen. Bij bekrachtiging van de accoorden zouden „de vredelievende staten" {be doeld zijn de communistische) nieuwe maatregelen moeten overwegen om hun veiligheid te waarborgen. De Franse premier Mendès-France stelde Zaterdag zijn vertrek uit Wash ington naar New York enkele uren uit om de verklaring van Molotow nog te kunnen bespreken met de Amerikaanse minister Dulles. De twee Westelijke politici werden het er over eens dat het Russische voorstel moet worden verworpen. In een com muniqué wordt gezegd dat volgens do ministers snelle bekrachtiging van de Parijse accoorden de eenheid van het Westen zal versterken. De in September in Washington getroffen overeenkomsten ten aanzien van Cambodja, Laos en Vietnam, zijn door de ministers bevestigd. Overeen stemming is bereikt over een samen gebundelde procedure en een geregel de bestudering, nodig om de Franse en Amerikaanse politiek in Indo china uit te voeren, die gericht is op ondersteuning van de Indochinese staten bij het handhaven van hun vrijheid en onafhankelijkheid. Gisteren sprak Mendès-France in De Franse regering zal de Noordat- lantische Verdragsorganisatie waar schijnlijk verzoeken om instemming met het zenden van meer troepen naar Algerië. De Franse strijdkrachten hebben alle bergbewoners aangeraden het Aurèsgebergte in het Oosten van Al gerië te vermijden en zich voor Zon dagavond naar aangegeven veilige zones te begeven. Vliegtuigen lieten vlugschriften met de waarschuwing neerdwarrelen boven het gebied waar Franse strijdkrachten vermoedelijk binnenkort een groot offensief tegen het nationalistische „leger van Allah" zullen beginnen. Slechts enkele boeren en bewoners uit de bergen zijn echter in het grens gebied aangekomen. Het merendeel van de inwoners heeft de pamfletten niet gezien of wenst huis en haard Riet te verlaten. Het is dus thans nog absoluut niet zeker of zich uitsluitend rebellen in het Aurèsgebergte bevin den, Franse en Tunesische ministers heb ben Zaterdagavond in Parijs over eenstemming bereikt over de wijze waarop zij zullen samenwerken ter onderdrukking van de opstand der Zaterdag heeft de Duitse coaster Irak van de Hansa Line te Hamburg tijdens de aanvaring met een Duitse trailer jp de Noordzee ernstige averij aan stuur boordzijde opgelopen. De trailer boorde met de boeg in de midscheeps van de Irak waardoor ruim twee snel watei maakte. De Holland van de rederij Doeksen van Terschelling heeft de coaster op sleeptouw genomen en Zon dagmiddag Harlingen binnen gebracht De Irak, welke met stukgoederen van Lissabon naar Hamburg onderweg was werd stóddels een pompinstallatie drij. tende sjah ouden. Het schip zal te Har ingen Wsorden gerepareerd. fellaghas in Tunesië. Men vermoedt, dat de fellaghas verzocht zal worden een wapenstilstand te sluiten tijdens welke de opstandelingen voorgesteld zal worden de wapens neer te leggen en een algemene amnestie te aanvaar den. Indien dit geen resultaten zou opleveren zou' de Tunesische regering de fellaghas in het openbaar veroor delen en de Fransen gaan helpen de opstand de kop in te drukken. De rechlsiaak Schmïdt is voor onbe paalde tijd uitgesteld. Donderdag a.s. zou de volgende zitting worden gehouden, doch rechter Liem is ziek en 5»»' drie maanden met zïekieverlof. Het is nog niet bekend, of de behandeling zal wor den uitgesteld tot de terugkeer van rech ter Liem, of dal een andere rechter in deze zaak zal worden aangewezen. P. I. Aneta vernam, dat de mogelijkheid groot is, dat een andere rechter zal wor den aangewezen om de behandeling van de zaak-Schmidt voort te zetten en wel om deze zaak, die belangrijk wordt ge acht. niet langer dan nodig op te houden, In dat geval zou echter de zaak geheel opnieuw behandeld moeten worden. Het gebrek aan rechters noemde men een van de oorzaken, dat de andere zaken van de gearresteerde Nederlanders niet spoedig behandeld kunnen worden De zaak-Junsschlager bijvoorbeeld, Is reeds aan het landgevecht overgedragen, maar een rechter in deze is nog niet aan gewezen. Nederlander vrij De Officier van Justitie, mr. Sunarjc, verklaarde dat vorige week een der in de reeks arrestaties aangehouden Neder landers in vrijheid werd gesteld, name lijk de heer X.uning. Hij was beschuldigd een „handlanger van Schmidt" te zijn geweest. Thans wor den echter geen termen voor verdere aanhouding aanwezig geacht. Binnenkort, aldus mr. Sunarjo "tenslotte, zal waar schijnlijk nog één der in deze reeks ge arresteerden in vrijheid worden gesteld, nl. de heer Van der Pas uit Bandoeng, een Indonesisch staatsburger van Neder jnnd.se afkomst New York met de Oostenrijkse bonds kanselier Julius Raab, die daar pas was aangekomen. De Tsjechische minister zonder por tefeuille Nejedly heeft gisteren voor radio-Praag officieel medegedeeld dat de door de Russen voorgestelde con ferentie ook zal worden gehouden als de Westelijke mogendheden weigeren er aan deel te nemen. Vermelding verdient in dit verband een bericht van de Neue Zeitung, het blad van de Amerikaanse hoge commissie in West-Duitsland, dat over ongeveer tien dagen in Karlovy Vary {Karls bad) in Tsjecho-Slowakije een mili taire en economische conferentie van Oosteuropese landen zal worden be legd. President Tito van Joegoslavië heeft medegedeeld dat zijn land ziet zal deelnemen aan de conferentie die Moskou heeft voorgesteld, daar de tijd van voorbereiding te kort is. Joego slavië zal ook niet verschijnen op een conferentie van eommunistisch-gere- geerde landen die Rusland mogelijk wil doordrijven. - -■- - De 45-jarige hotelhouder L. van Doo-] ren van hotel „Erica" te Mill bij Gra ve is in de nacht van Zaterdag op Zon dag bij een vechtpartij voor het hotel dodelijk gewond. De rijkspolitie heeft in dezelfde nacht vijf personen in arrest gesteld, deels familie van de echtge note van het slachtoffer. De vechtpartij ontstond, toen een ge zelschap van vijf personen nadat hun. te ongeveer drie uur de toegang tot het hotel was ontzegd, de spiegelruiten in sloeg, waarop Van D. naar buiten kwam. Hij is toen met een zwaar voorwerp op het hoofd geslagen. Zwaargewond werd hij naar het ziekenhuis te Nijme gen overgebracht, waar hij korte tijd later overleed. De gearresteerden zijn het echtpaar F. uit Boxmeer, het echt paar K. uit Vierlingsbeek en een Duit ser, die bij de familie F. in Boxmeer logeerde. De oorzaak van deze doodslag is waarschijnlijk een familievete. Tot dusverre is nog niet bekend, wie de. do delijke klap heeft toegebracht Zaterdagmiddag is de vijfjarige L. S. van de Dordtsestraatweg uit Rotter dam. die achter aan een door een paard getrokken groentekar hing. on der de locomotief van een stoomtram geraakt toen deze de groentekar aan de achterzijde aanreed. De bestuurder van de groentewagen wilde voor de tram. vlakbij ae halte Dordtsestraatweg, de overweg oversteken. De stoomtram van de R.TM. was op weg naar Middel- harnis. De jongen kwam onder de wie len van de locomotief terecht. Zijn benen werden onder de knieën afge reden. Hij is naar het Zuiderziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is ernstig. De achttienjarige Hendrik Verheyen uit Antwerpen voelde er niets voor nog langer in militaire dienst te blijven en om een voortijdig einde aan zijn dienst tijd te maken nam hij zijn toevlucht tot een radtkaal middel. Op zekere morgen stal hij namelijk een 13 meter lang kanon met oplegger uit een werkplaats van de kazerne te Brasschaet en nam hiermee de vlucht. Nadat hij te Brugge met het zware gevaarte de muur van een huis had in gedrukt, kon de rijkswacht hem na een wilde achtervolging eindelijk aanhou den, even voordat hij, de Scheldetunnel door wilde rijden. Deze in de annalen van het Belgische leger unieke kanon- nendiefsta! is thans behandeld voor de Belgische krijgsraad. Verheyen heeft bereikt waarnaar hij gezocht heeft. Hij zal niet meer naar de kazerne behoeven. Daarentegen zal hij 13 maanden gevangenisstraf moeten uit zitten wegens het stelen van een kanon. B. en W. van Den Haag denken momenteel aan de stichting van een de finitief kampeereentrum ten Westen van de gemeente. Eveneens wordt de mo gelijkheid onderzocht var, de stichting van een jeugdhotel, of in Schevemngen, <4 ia de binnenstad. X West-Duits!and overweegt een ver zoek om een bijeenkomst te beleggen van de zeven ministers van Buiten landse Zaken van de toekomstige West- europese Unie ter bespreking van de Saarkwestie. Dit is Zaterdag in kringen, die nauwe betrekkingen met de rege ring te Bonn onderhouden, vernomen. De permanente commissie te Londen van de landen van het verdrag van Brussel had de mogelijkheid al bestu deerd. Juist op het ogenblik dat mevrouw H. J. MansholtPostel, de echtgenote van. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Zaterdag middag met het overhalen van een hefboompje de laatste beletselen ver wijderde die het casco van het grootste koopvaardijschip dat aan de Nederlandse vloot toegevoegd zal worden, de „Willem Barendsz II", nog op de betonnen helling van de werf "Wilton-Fijenoord te Schiedam vasthielden, brak aan de nevelige hemel de zon door. Een gelukkiger ogenblik was ongetwijfeld niet denkbaar bij een gebeurtenis die allerwege belangstelling trok en die ruim veertig duizend toeschouwers op en om het werfterrein had bijeengebracht. Refds omstreeks half twaalf in de morgen gaf een grote stroom voertuigen, die uit alle delen van het land en ook uit het buitenland kwamen, de politie van Schiedam en VIaardingen handen vol werk. Tegen het ogenblik van de tewaterlating, die om precies tien minuten voor één plaats vond, was het werfterrein van Wilton dan ook een enorme parkeerplaats geworden. Even voor de tewaterlating voer nog de Sloterdyk van de H.A.L. door de Nieuwe Maas langs de werf naar zee. Daarna werd al het verkeer op de rivier stopgezet. Duizenden en nog eens duizenden kwamen daarenboven per trein, bus of fiets naar Schiedam. Zelden zal voor een tewaterlating zulk een enorme be langstelling bestaan hebben. Het silhouet van de walvisvaarder was reeds vanuit de verte zichtbaar. Hoog stak het gevaarte tegen de grijze hemel af, een roodbruine romp met be neden de toekomstige waterlijn de lieht groene kiel en trots op de boeg in witte letters de naam „Willem Barendsz". Op een tribune vlak voor de boeg ver zamelden zich de genodigden, in de eerste plaats mevrouw H. J. Mansholt- Fostel, die de doopplechtigheid en de tewaterlating zou verrichten, met haar echtgenoot minister S. L. Mansholt. daarnaast mr. K. Vonk die de minister van Verkeer en Waterstaat, mr. J. A3 gera vertegenwoordigde, evenals mr. R. van den Bergh, de loco-burgemeester van Amsterdam. Verder waren aan wezig de Commissaris der Koningin voor de provincie Zuidholiand, mr, L. A. Kesper, de burgemeester van Schiedam mr. J. W. Peek, vice-admiraal C. W. Heringa en vice-admiraal A. de Booy, generaal-majoor J. Bach, luitenant-ge neraal Baretta, benevens de eommissa rissen en directie van de rederij Vmke en commissarissen en directie van de Dok en Scheepswerf Wilton Fijenoora N.V. Links en rechts van het schip stonden de duizenden anderen, waaronder vele schoolkinderen en het volledige personeel van de werf en van de rederij Vinke. Niet alleen op de werf, maar ook op de terreinen rond het complex en zelfs aan de overkant van de rivier hadden duizenden een plaatsje gezocht waar zij de gebeurtenissen konden gadeslaan, Door de directie-secretaresse van Wilton Fyenoord, mej, Phaif, waren bjj aan komst bloemen aan mevrouw Mansholt overhandigd en ook het podium, dat zoals gewoonlijk bekleed was met de Nederlandse driekleur, was versierd met geelbruine herfstasters. Woensdagavond ontstond in. eet» oonwagen, staande op een terrein van !e Nederlandse Basalt Maatschappij 'n hel industriegebied Binckhorst te .Den Haag, een brand, waardoor het 'gehele meubilair van het gezin Burg- meijer vernield werd, In ons blad van Donderdagavond p misten wij een foto van deze brand en naar aanleiding hiervan zond de heer J. B. te Waddinxveen ons een brief. „Wij hebben besloten," zo schreef dezeWaddinxvener, „onmid dellijk een klein bedrag aan u op te zenden, met het verzoek of dit aan de zo zwaar getroffen medemensen ter hand kan worden gesteld. Zou het misschien mogelijk zijn, dat u een op roep plaatst in uw veelgelezen blad, om van dit kleine balletje een sneeuw bal te maken. Deze mensen waren niet verzekerd en wij zijn toch i» de we reld. om elkaar te helpen?" De heer B. zond ons een bedag-van ƒ5, dat wij aan het getroffen gezin zullen schenken. "Voor volgende giften zullen toy gaarne onze medewerking geven. j Dr. <3. P. K. Locher, die onlangs terugkeerde van een reis naar Nieuw- Guinea, zal op uitnodiging van de Her vormde classes op Donderdag 25 No vember vertellen van zijn reis. De ver gadering wordt gehouden in de aula van de school van het Haagse Genoot schap, ingang Van Slingelandstraat. Volgens een schatting van het Bel gische bureau voor de statistiek zullen er over 30 jaar 1 250.000. Belgen minder Twee Japanse vissersschepen zijn van ochtend dertig mijl ten Zuiden van het eiland Tatsjen, ter hoogte van Amoy, door twee onbekend gebleven kanon neerboten tot zinken gebracht. Tvyec leden van de bemanning werden gedood en drie gewond. De overigen zjjn opge pikt door andere Japanse treilers, die in het zelfde gebied visten. Tatsjen is in handen van de Chinese Nationalisten Amoy ligt op liet vaste land, waar de communisten de scepter zwaaien. Op het ministerie gelooft men, dat de twee vissersboten door communistische schepen lot zinken zijn gebracht. De resterende veertig Japanse vissers schepen, die bij Tatsjen vissen, hebben opdracht gekregen het gebied t« ver laten. zijn dan thans. Bij de huidige loop der bevolking zal het aantal inwoners m 1980 namelijk 7.450.000 bedragen tegen over 3.700,000 m 1951. De oorzaak van deze daling schuilt vooral in de vermindering van het aan tal geboorten in België. Op de ongeveer 2.734 000 gezinnen, die België telt, zijn er 778.395, die slechts 1 kind hebben en 722.066 die kinderloos zijn. Het aantal gezinnen met vier kinderen maakt slechts 5,97 procent uit op het totale aantal ge zinnen. Sedert 1930 is de groei van ge zinnen zonder kinderen of met hoogstens twee kinderen, gestegen van 58,80 tot 74.75 proeent. O In de staatscourant van heden is een beschikking afgekondigd van de minister van Economische Zaken, waarbij wordt bepaald, dat de prijzen, welke voor haarden, haardkachels en kachels mo gen worden berekend, niet hoger mogen zjjn dan die, welke op 1 September }.L golden. De spoorbrug over het Hallandsch Diep tussen Moerdijk en Willemsdorp Is thans voor de helft vernieuwd. Gis teren namelijk heeft men de vijfde dub- belsporige overspanning ingevaren. In het geheel zullen tien nieuwe brugde- len de oude enkelsporïge brug, die niet meer aan de eisen van het moderne railverkeer beantwoordde en bovendien tekenen van materiaalmoeheid begon te vertonen, vervangen. De zesde over spanning zal als het weer het althans nog toe laat op Zondag 5 December worden ingevaren. Men zal hierna met het invaren van nieuwe brugdelen wachten tot 15 Mei van het volgende jaar en na die datum zullen, met tussenpozen van enkele we ken, de laatste vier overspanningen op de pijlers worden gelegd. De brug moet geheel gereed zijn voor het ingaan van 3e winterdienstregeling 1955'56, Het brugdeel dat gisteren is ingeva ren, vervangt geen oude boogoverspan- ning, maar twee Calendar-Hamilton- bruggen, die na de bevrijding in de spoorbrug waren aangebracht om een vernielde overspanning te vervangen. Gisterochtend heeft de bok Heracles, die een vermogen van 250 ton heeft, deze bruggen van hun plaats gelicht. Op bak ken werden zij weggevoerd. Het nieuwe brugdeel, in de werkhaven bij Willems dorp gemonteerd door Bijker's Aanne mingsbedrijf te Gorinchem, lag al ge reed om bij hoog water in het gapende gat in de brug te ivorden ingevaren. Omstreeks half drie iag het '1100 ton wegende en 104 meter lange brugdeel boven de pijlers en kon men door de elevatorbakken waarop het gevaarte rustte, vol te laten lopen met water beginnen met het te laten zakken. De eb deed het hare daarbij en aan het In opdracht van de Rotterdamse Kunst stichting heeft de beeldhouwer W. Ver bon een buste gemaakt van Winston Churchill. Deze buste zal aan het gemeentebestuur worden aangeboden ter plaatsing m het stadhuis. Churchill is, zoals men weet, sedert 1946 ere-lid van de gemeenteraad van Rotterdam. De plechtige overdracht zal plaatsheb ben op 30 Nocember 's middags om half twee. Op die dag wordt Churchül tach tig jaar. Dan zal ook het portret van burge meester Wytema, dat m de reeks con- terfeitsels van burgemeesters tot dus ver ontbrak getoond worden. Het meuive portret is door Adr. van der Plas ge schilderd en dezer dagen gereed geko men. eind van de middag lag het nieuwe brug. deel op de pijlers. Iets later dan men had verwacht kon de stagnatie op het baanvak Lage Zwaluwe-Dordrecht wor den opgeheven. De dienst was, evenals de vorige malen, onderhouden door mid del van autobussen. JK WAS VANDAAG in Am- sterdam en heb even een pakje gekocht voor een van de duizend kinderen", zei een dame uit Den Bosch. En onze portier nam het 141ste pakje m ontvangst. Uit Haarlem komt hat heuge lijke bericht, dat er in een schoolklas groepjes zijn ge vormd, die geld hebben ingeza meld voor cadeautjes, ook al weer voor een van de kinderen van de Martha-stichting, de Wil lem. van den Bergh-stichting, het kinderdorp by Amersfoort, de Rudolph-stichting en van Wel komin Arnhem. Uit de Betu we kwam een zending pan toffels en gymnastiek schoenen Sint is zeer tevreden, maar nog lang niet voldaan. Met een goedkeurend knikje heeft hij de stand van de giro vernomen: 600. Op naar de 1000! (De verantwoording vindt u elders in dit blad.) Ondertussen gaan we rustig door. Verrassingen voor grote èn kleine kinderen, nuttige zaken, leuk speelgoed, boeken en spel len, gééf wat ge uw eigen kinderen of uw neefjes en nicht jes, uw kleinkinderen zoudt ge ven. En ds het zenden van een pak je it te lastig, grijp dan naar uw giroboek en maak een gift over op postgiro-rekening: 412 7 3 9. Stuurt u een pakje, frankeert dan met kinderzegels en ver meldt de inhoud op het pakket Het gaat om een vreugdevolle dag voor duizend kinderen. X

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1