Partijleiding G rote Vier in Mei 1955 in Parijs bijeen 1 Andrei Wisjinski gisteren plotseling overleden Voorstel Mendès-France in de V.N.: Maar eerst goedkeuring van Parij se accoorden Indonesië heeft bezwaren tegen wijze van overhandigen Vroegere echtgenote van een millionhair vraagt steun Andrei Wisjinski Vertrouwen in de toekomst I Het Nederlands protest in Djakarta Reservevorming Saargebied blijft van Duitsland, verklaart regering te Bonn DINSDAG 23 NOVEMBER 1954 v_ TWAALFDE JAARGANG No. 2934 Weerbericht Malik zal Wisjinski tijdelijk vervangen Huishoudgeld per ^pqstduif Politieke gevangenen in Bulgarije vrijgelaten Bezoek van Koningin aan 's Rijks Munt PAKJES UIT DORPEN EN STEDEN H-bom voor verdediging van Europa Eerst goede atmosfeer Hl Zie verder pagina 3 Oud-lid Tweede Kamer overleden Platzak uit liaar hotel gezet Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1» Postbus 1112 Postgiro Ho. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-J93Ö at Zaterdags 1718 mrw Telefoon 1157M) *»Oievenhage: Huygensplem 1 Poetgiro 4248ST Redactie- Tel. 111892 Adm. Tet 314402 Klach(endienst abonnementen: Tel. 362560 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks 7"kïum- Directie: C. A. KEUNENG cn Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond, WEINIG VERANDERING IK TEMPERATUUR. Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen. Weinig verandering in temperatuur. Matige tot krach tige wind tussen Zuid-Oost en Zuid-West. - O O- Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT IN het «organisatierapport en de ontwerp-statuten, die door de daartoe benoemde commissie aan het Centraal Comité van de A.-R. Partij zijn overgelegd en die thans in behan deling zijn bij de Kiesverenigingen, worden uitermate belangrijke voor stellen gedaan over de organisatie der dagelijkse partijleiding. - b„ Met erkenning van het federatief ka rakter van de A.-R. Partij berust bi. het Centraal Comité de algemene lei- De samenstelling van dat Comité moet uiteraard verband houden me' de samenstelling van de partij, maai vervolgens niet minder met de func- tics, die de partij heeft te vervullen Het reorganisatierapport onder scheidt drie functies. De eerste is de menings- of opinie vorming. Een politieke partij ia een bezinrungsorganlsatie. Bestudering det vraagstukken, het uitbrengen van ge documenteerde rapporten ie noodzake lijke voorarbeid voor een in te nemen standpunt. Als tweede functie noemt het rap port de selectieve functie. Deze omvat twee dingen, nl. het nemen van be slissingen over actuele vraagstukken en de candidaatstelling voor de verte genwoordigende lichamen. De derde functie is de propaganda, de kadervorming en alles wat daar» wM lairjenhsntft 1 ET reorganisatieplan «n de orrt- H. werp-statuten hebben de organi satie der partij en haar leiding zo ge dacht, dat zij een behoorlijk represen tatieve samenstelling moeten te zien geven en dat zij geschikt zijn om de drie genoemde functies te vervullen. Met het oog op dat laatste heelt zij zich twee belangrijke instanties ge dacht onder de leidende en de bestu rende organen. Immers de selectieve functie wordt uitgeoefend door da lei dende en de besturende organen zelf. Voor de meningsvorming denkt zij ifch een vonningscommissie die te vens als dagelijks bestuur optreedt van de Raad van Advies. Voor de propaganda, kadervorming enz. wil zij aen organisatiecommissie In het leven roepen. Tegen deze achtergrond moet men nu zien de samenstelling van het Cen traal Comité, zoals de reorgariisaüe- coramissie zich die gedacht heeft. Als het plan van de Commissie doorgaat ml het Centraal Comité bestaan uit! 3. elf leden te kiezen doos de Deputa tenvergadering. achttien leden aengeweeen door de Kamercentrales. S.twee leden aangewesen door het Landelijk Verbond ran A.-R. Vrou wenclubs. 4. twee leden aangewezen door de jon gerenorganisatie. 5. de voorzitters van de A.-R. Barste en Tweede Kamerfracties. 6. de algemeen secretaris. Het aantal leden van het Centraal Comité zou zo op 36 komen, terwijl het tevoren 27 bedroeg. j TET nieuwe in deze samenstelling li Is dat de Deputatenvergadering elf leden kiest in plaats van negen; dat er twee vertegenwoordigers van de vrouwenorganisatie en twee van de jongerenorganisatie bijkomen: dat de beide fractievoorzitters lid worden, terwijl zij tot dusverre, behalve als zij uit anderen hoofde lid zijn van het Centraal Comité, adviserende leden waren en dat de algemeen secretaris als zodanig lid wordt. Tegenwoordig is het zo, dat één der leden van het Centraal Comité tot secretaris wordt aangewezen, terwijl de, ambtelijke, adjunct-secretaris de vergaderingen bijwoont. Uit dit voorstel blijken duidelijk de veranderingen in representatief op zicht, die de commissie zich voor stelt. Zij komen vooral tot uitdrukking in de aparte vertegenwoordiging van vrouwen en jongeren en in de ver meerdering van het aantal leden te kiezen door de Deputatenvergadering. Op zichzelf geloven wij wel, dat dit evenzovele verbeteringen zijn. Wij juichen het toe zowel dat er vrouwen als dat er vertegenwoordigers der jon geren in het Centraal Comité komen, terwijl de vermeerdering van het aan tal door de Deputatenvergadering te kiezen leden bevordert, dat men meer dan tot dusverre rekening kan houden met de verschillende schakeringen in de partij. 1_1ET lidmaatschap van vrouwen van het Centraal Comité brengt ons hier in aanraking met het vraag stuk van de wenselijkheid der aparte vrouwenorganisatie. Wat er op dit ge bied op het ogenblik bestaat is nog maar een bescheiden begin. Wanneer de vrouwenorganisatie binnen de par tij de functie moet gaan vervullen, die de Organisatie-Commissie haar toedenkt, zal zij veel groter en alge mener moeten zijn. Maar dan rijst de vraag of het wel die kant uit moet. De medewerking van vrouwen in het partijwerk moet in ieder geval die kant uit, dat de vrouwen in de kiesverenigingen, die het hart der par tij vormen, meedoen. Het gevaar is niet denkbeeldig dat een goed uitge bouwde vrouwenorganisatie de vrou wen juist uit de kiesvereniging zal houden Zij zal juist diegenen in de kaart spelen, die zo gaarne de kies vereniging een onderonsje van man nen willen laten blijven. Dat is natuur lijk verkeerd. En dan aou men deze structuur kun- Jacob Malik, Sowjet-ambassadeur te Londen, zal Andrej Wisjinski, die Maandag te New York is overleden, tijdelijk als afgevaardigde bij de V,N. vervangen, aldus wordt te Londen vernomen. Volgens d« zojmat beschikbaar ge komen afschriften van een lezing, heeft veldmaarschalk Montgomery de vorige maand in Londen voor hoge militairen verklaard; ,Jk wil het absoluut duidelijk maken, dat wij bij Shape al onze operationele plannen baseren op liet gebruik van atoom- en thermonucleaire wapens voor onze defensie. Bij ons is het met langer een kwestie, dat zij mogelijkerwijze ge bruikt zullen worden. Het is zeer definitief, dat zjj bij een aanval gebruikt zullen worden". nen krijgen, det men een party kreeg met twee organisatorische helften, een mannelijks en een vrouwelijke, maar waarbij de beslissende macht in de mannelijke helft zou zijn. Misschien zeggen de vrouwen: Laat dat maar aan ons over. Als wij er zijn en ook als wy onze eigen organisatie hebben, zuilen we ons wel weten te laten gelden. Dat is natuurlijk mogelij'k. Maar het schijnt ons beslist niet zeker. Er zijn ki es vereen gin ge n waar de vrouw be hoorlijk vertegenwoordigd is, maar er zijn er ook zeer vele, waar men ze spo radisch ziet en waar de mentaliteit zo is en de vergadersfeer zo is, dat dit begrijpelijk is. Dit is het pur.t, dat ver anderen moet. Men moet geen vrouwen organisatie krijgen als schuilplaats tegen mannen. Wij menen ook, dat als de Deputatenvergadering met schake ringen m de partij rekening houdt, zij er ook voor kan zorgen, dat er een redelijk aantal vrouwen in het Centraal Comité komt Wy zijn intussen van mening, dat dit vraagstuk zo moet worden opge lost ais practisch het beste is. Het kan zijn, dat de uit ideaa! oogpunt meest wenselijke oplossing niet steeds bruik baar is en het gewenste effect sorteert. Maar het is toch van belang deze aan gelegenheid goed onder het oog te zien. DE Franse premier Mendès-France heeft gisteren in een rede in de Algemene Vergadering der Verenigde Naties voorgesteld in Mei 1955 een conferentie van de Grote Vier te houden. Deze confe rentie zou slechts doorgang kunnen vinden, nadat de Parijse accoor den, die instemming met een herbewapening van West-Duitsland inhouden, goedgekeurd zijn. Mendès-France legde er bovendien de nadruk op, dat een derge lijke bekrachtiging niet de enige voorwaarde is voor besprekingen tussen Oost cn West. „Die besprekingen moeten ernstig en oprecht worden voorbereid door diepgaande gedachtenwisselingen, waarbij alle manoeuvres van pure propaganda worden buitengesloten." De Franse premier stelde de bijeenkomst tegen Mei 1955 aan de orde, na uiteengezet te hebben dat tegen die tijd de Parijse pacten geratificeerd zullen zijn door alle betrokken landen, „gelijk zeker het geval is met Frankrijk." De premier verklaarde, dat de inter nationale atmosfeer in de afgelopen maanden beter is geworden en nog meer verbeterd moet worden door recente overeenkomsten, vermoedelijk die welke lopen over Duitsland en de Westelijke eenheid, „Zekere overeenkomsten stellen ons in staat de toekomst met wat meer vertrou wen tegemoet te zien," vervolgde de pre mier. „De pessimisten hebben weor on gelijk." Mendès-France sprak voor het groot ste gehoor sedert de rede van Eisenhower in December van het vorige jaar over zijn plan voor het vreedzaam gebruik van de atoomenergie. Alle hoogste gedelegeerden waren aan wezig. Mendès-France drukte zijn vertrouwen uit, dat vorderingen gemaakt zullen wor den met de ontwapening als gevolg van de m -uwe houding die aangenomen wordt zowel door de Russen als het Westen. „De moeilijkheden zfc'n nog steeds zeer groot. Ket is een overweldigende taak. Wjj moeten haar ten uitvoer brengen." Na zijn voorstel te hebben gedaan voor het houden van een conferentie, zei Mendès-France: „De Franse regering is van haar kant bereid deze in Parijs te organiseren, in dien dit de andere deelnemers zou pas sen." Van nu tot Mei, aldus de Franse pre mier. zou de internationale situatie met kalmte bestudeerd kunnen worden met behulp van de normale diplomatieke middelen en buiten de „hartstochtelijke reacties van een al te opgewonden open. bare mening". Aan de conferentie zouden naar de mening van de premier moeten vooraf gaan pogingen om een atmosfeer van vertrouwen te scheppen. De regeling van een kwestie-Oostenrijk zou die stap zijn. Menöes-France nodigde de Sowjet-Unie uit „constructieve voorstellen" te doen om overeenstemming in zake een Oos tenrijks verdrag te voltooien. Oostenrijk punt 1 Laat ons op de een of andere ma nier een oplossing vinden voor dit ongelukkige vraagstuk van het Oosten- Ah herboren ligt Nieuwe Toitge een van de zwaarst getroffen plaatsen in de rampnacht aan de voet t an het oude kerkje ian waaruit deze foto werd genomen. Nu, nog geen twee jaar na de ramp, is Nieuwe Ton ge als eerste plaats in het rampgebied tol le dig hersteld: 160 nieuwe huizen zijn gezet waaronder 16 Finse tvomngen). Het gemeentebestuur heeft meteen alle bestaande krotwoningen laten slechten. rykse volk. hetwelk in zichzelf bijdraagt om de internationale toestand te ver giftigen". Een regeling van het Oosten rijkse vraagstuk achtte hij van meer waarde voor het tot stand brengen van de verbetering van de internationale at mosfeer dan tien spectaculaire aankon digingen. „op goed geluk uitgesproken ter wille van de propaganda". Hij constateerde dat de verdragen van Parys en Londen de eerste werkelijke stap vormden naar ontwapening. Dc laatste nota's van de Sowjet-TJnie noemde Mendès-France „onrealistisch en onredelijk", Het Russische plan voor een Europese veillgheidsbjjeenkomst had zijns inziens „geen concrete basis voor succes". „Zonder aarzelen zeg ik tot onze Sow- jet-coUega's, dat dit voorstel niet serieus is. Hebben zy een enkel ogenblik ge loofd dat wij hun uitnodiging zouden aanvaarden?" Hij gaf als zijn oordeel dat de latéte verklaring van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Molotow, die in hield dat de voorgestelde Europese bij eenkomst uitgesteld kon worden als dit ook met de bekrachtiging van de Duitse herbewapening geschiedde, aangetoond had dat de uitnodiging bedoeld was eer der om Westelijke beslissingen te be lemmeren dan om onderlinge vraaigstuk- ken op te lossen". Gisteren woedde een felle brand in het militair arsenaal te Naardcn. Overzicht tijdens de brand, die bestreden werd door militairen, geassisteerd door de brandweren i an Naarden en Bussum. Persoonlijke ongevallen ktoamen niet voor. De Russische waarnemend minister van buitenlandse zaken Andrei Wisjinski is gisteren in New York gestorven. Zijn dood werd veroorzaakt door een hartaanval. Het bericht van zijn overlijden werd bekendgemaakt door de voorzitter van de algemene vergadering der Verenigde Naties, mr. Eelco van Kleffens, „Met oprecht leedwezen moet ik de algemene vergadering het volkomen onverwachte overlijden van onze collega Andrei Wisjinski, het hoofd van de Russische delegatie, meedelen", zo zeide mr. Van Kleffens, die hem een „buitengewone en geëerbiedigd staatsman" noemde. Hij bood zijn oprechte deelneming aan de Russische delegatie aan. De vergadering werd verdaagd tot Maandagmiddag, toen de afgevaardigden gelegenheid kregen hun condoleance te betuigen. Op deze speciale bijeenkomst van de Algemene Vergadering werd later hul de gebracht aan de nagedachtenis van Wisjinski. Vooratter Van Kleffens zeide o.m.; „Niemand, die de gelegen heid heeft gehad hem op onze bijeen komsten, te zien en te horen, en in het bijzonder niemand van ons, die de kans had met hem aan een debat deel te nemen, zal ooit zijn vlugge geest, zijn buitengewone vitaliteit, zijn ver stand, zijn ironie en zijn zeer uitzon derlijk redenaarstalent vergeten. Wij zijn er ons allen van bewust, dat de Sowjet-Unie een groot dienaar heeft verloren Door zijn nagedachtenis te eren rouwen wy ook mee met zijn ge zin, zijn. regering ea zijn land." Premier Mendès-France. die speciaal naai- de V. N. was teruggekeerd om de Russische afgevaardigde te eren, herm- „Het Indonesische ministerie van Buiten landse Zaken heeft geantwoord op de Neder landse nota van 6 November, welke nota reeds gepubliceerd was In kranten in Indo nesië en het buitenland en waarin Indonesië wordt beschuldigd van infiltratie djoor het Indonesische leger van Ambon uit in Irian Barat'\ aldus een mededeling van het Indo nesische ministerie van Buitenlandse Zaken. In dit antwoord wordt het volgende gezegd: ,„In tegenstelling tot de gebruikelijke pro cedure, dat een nota van het Hoge Commis sariaat door de verantwoordelijke ambtenaar van het Hoge Commissariaat wordt over handigd aan de verantwoordelijke ambte naar van het ministerie van Buitenlandse Zaken, is het ministerie ten zeerste verbaasd, dat de protestnota van de Hoge Commissa ris van 6 November overhandigd is door een lagere ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Aangezien een nota gewoonlijk overhan digd wordt door een diplomatieke, of door een consulaire vertegenwoordiger, had naar dc mening van het mirusterie van Buiten landse Zaken genoemde protestnota op z«n minst overhandigd moeten worden door een ambtenaar van het Hoge Commissariaat zelf. Het ministerie van Buitenlandse Zaken tan zich met losmaken van de verbazing dat het H C. een ordonnans stuurde om de nota aan een lagere ambtenaar van de afdeling expe ditie van het ministerie van Buitenlandse Zaken te overhandigen Door de eigenaar dige wtfzc van overhandigen op Zaterdag 6 November, tegen sluitingstijd, gevolgd door een feestdag op 7 en een op 8 November, respectievelijk een Zondag en de jaardag van profeet Mohammed, is genoemde nota MHKftll pas 10 November door de verantwoordelijk® ambtenaar op het ministerie ontvangen. De verbazing van het ministerie van Bui tenlandse Zaken is des te groter, doordat het H.C. zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de nota publiceerde. Door deze eigenaardige handelwijze was de inhoud van de nota overal publiekeiyk bekend, zonder dat het ministerie van Buitenlandse Zaken er van op de hoogte was. Wat betreft het protest is het ministerie van Buttenlandse Zaken doende een onderzoek m te stellen in deze materie. Op grond van deze onderzoe kingen zal het ministerie van Buitenlandse Zaken te zijner tijd zijn mening bekend maken", aldus de mededeling van het Indo nesische ministerie van Buitenlandse Zaken. Naar aanleiding van de publicatie van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een woordvoerder van het Hoge Commissariaat het volgende opgemerkt: „De nota van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken van gisteren, welke heden door dit ministerie is ge publiceerd, zal uiteraard binnen zo kort mogelijke tijd officieel worden beantwoord. Vooruitlopend op dit antwoord, wordt thans volstaan met de mededeling, dat bij de in diening van de nota van de Hoge Commis saris van 6 November op geen enkele wijze is afgeweken van het terzake bestaande in ternationale gebruik, hetwelk door het In donesische ministerie van Buitenlandse Zaken zelf in zijn verkeer met de diploma tieke missies alhier ook pleegt te worden gevolgd. Blijkbaar heerst bij het Indonesische mi nisterie een ernstig misverstand, tn Neder land is het feit van de infiltratie op Nleuw- Gumea op 4 November gepubliceerd. De diplomatieke nota van de H C. van 6 Novem ber is echter noch in Nederland noch hier te lande voor publicatie vrijgegeven Uit de nota van 22 November van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt, dat de nota van de Hoge Commissaris die zelfde dag op het ministerie is ontvangen Dat deze nota eerst vier dagen later een verantwoordelijk ambtenaar heeft bereikt, schijnt een interne aangelegenheid van dat ministerie", aldus de woordvoerder van het Nederlandse Foge Commissariaat in Dja karta. r.erde aan zijn eerste ontmoeting met Wisjinski te Algiers in 1944. „Toen de heldhaftigheid der geallieerde troepen, die schouder aan schouder streden, op de verbeelding van Europa en de wereld werkte". „Op zyn. graf leg ik de herin nering aan de voorbije dagen, toen wij allen streden voor d« gemeenschappe lijke overwinning." Voorts werd o.a. het woord gevoerd door de Amerikaan Cabot Lodge, de Bnt Nutting en de Indiër Menon. Het Russische persbureau Tass maak te haif twaalf de inhoud van een com muniqué van het centrale comité der communistische partij bekend, waarin de dood van Wisjinski werd gemeld. Voorts werd gezegd, dat het comité en de ministerraad hadden besloten het stoffelijk overschot naar Moskou te laten overbrengen en voor het regelen der begrafenisplechtigheid een rege ringscommissie in het leven te roepen onder leiding van vice-premier Per- voechin. Een van de vier leden dezer commissie is de onder-minister van buitenlandse zaken Gromyko. Wat de opvolging van Wisjinski als leider der Russische delegatie naar de V. N. betreft, herinnert men er aan, dat er nog vier onder-ministers van Buitenlandse Zaken zijn, nl. Gromyko, Malik, Zonn en Koetnetsof. In dit ver band wordt vooral gedacht aan laatst genoemde, voormalig leider van de vakorganisaties, die veel in het bui tenland heeft gereisd en betrekkingen heeft onderhouden met westelijke vak bondskringen. DE Wet op de Wachtgeld- en Werk loosheidsverzekering ie op een gunstig tijdstip ingevoerd. Dank zij de gunstige conjunctuur der laatste jaren zijn belangrijke re serves gekweekt. Zij bedragen voor de gezamenlijke wachtgeldtondsen 157 millioen ea voor het Algemeen Werklooaheid*- fonds 114 millioen Deze ontwikkeling moet worden toe gejuicht. Het is van belang, dat een eventue le terugslag in de conjunctuur goed mogelijk kan worden opgevan gen. Men voorkomt er mee det ln peel oden van verminderde bedrijvigheid extra zware lasten op het bedrijfsle ven moeien worden gelegd. Intussen schijnt in sommige be drijfstakken al sprake te zijn van „on- modige" reservevorming. Dit is verkeerd. In dergelijke gevallen dient men tot verlaging van de premies over te gaan. Elke ''Vrijdagochtend fladdert een duif het keukenraam binnen van mevrouw Kathleen Burgman vn de Londertse voorstad Thorn ton Heath. Zij vangt het dier en maakt haar huishoudgeld van de pootjes los. Vijftien jaar geleden, is haar man, een 50- jarige metselaar, met deze ser vice begonnen. Hierdoor is zijn vrouw in staat om reeds des ochtends haar inkopen voor het weekeinde te doen in plaats van te moeten wachten tot haar man des avonds met zijn loon thuiskomt. Nog geen enkele keer is het geld niet aangeko men. De enige moeilijkheid ont staat als het regent. Da» moeten de natte bankbiljetten, droog ge streken worden. Evenals in de andere satellietstate!* heeft ook Bulgarije thans politieke ge vangenen vrijgelaten, aldus berichte» de Bulgaarse kranten. Het te Sofia verschijnende dagblad Otetschestwen Front bericht in he num mer, dat zojuist in Wenen out vangen is, dat Assen Pavlov, vroeger een voor aanstaand lid van de anti-communisd- sche nationale boerenbeweging, door de Bulgaarse regering begenadigd is. Pavlov werd tezamen met de boeren leiders dx. G.M. Dimitrov en N. Petkov veroordeeld. In een communique, dat door het Bui. gaarse persbureau gepubliceerd is, heeft Assen Pavlov een beroep op Bulgaars» emigranten gedaan, tan naar hun vader land terug te keren en tot het commu nistisch vaderlandse front toe te treden. De Weslduitse regering heefi gisteren verklaard, dat het Saargebied „bij Duits land blijft behoren", zelfs ofschoon het lijdelijk ingevolge de Frans-Duitse over eenkomst een „Europese" status krijgt. In de afgelopen nacht is te Wassenaar in de ouderdom van ruim 75 jaren over leden de heer Th. F. M. Sehaepman, oud lid van de Tweede Kamer en oud-politiek hoofdredacteur van het dagblad „Het Centrum". 17 September 1929 nam de heer SchaeD- man voor de RK. Staatsparty zitting in de Tweede Kamer als militair specialist. Op 18 Mei 1933 trad hij af om reeds op 27 Juni van dat jaar wederom zitting te nemen, In 1937 verliet hij de Tweede Kamer. In 1939 kwam hij voor de derde maal in dit college en wel tot 1946 Het ligt in het voornemen van H M. de Koningm op 2 December a.s. des middags een bezoek te brengen aan 's Rijks munt te Utrecht. DE voormalige vijfde echtgenote van de Amerikaanse multi-mil- lionnair Cornelius Van derbilt, Patricia Wallace Vanderbilt, die in 1953 echtscheiding heeft ver kregen, is volkomen be rooid. Zij heeft een aan vrage om ondersteuning ingediend bij de afdeling voor daklozen van de ge meentelijke dienst voor sociale zaken te New York. Mevrouw Vanderbilt, die 32 jaar is, heeft dit verzoek Woensdag jl voor haar en haar 15 jaar oude dochter Na nette gedaan, nadat ze uit het Eastend hotel was gezet, waar ze een suite had betrokken. Haar hotelrekening was opge lopen tot 1413 dollar. Zij gaf voor „armlas tig" en ponder een rode cent" te zijn. De dienst van sociale zaken gaf haar 6.15 dollar voor een hotelkamer en een taxi en stelde vervolgens de zaak in handen van een particuliere liefdadige instelling. Deze heeft er voor gezorgd dat mevr. Vanderbilt en haar doch ter de nacht niet m een tehuis voor daklozen be hoefden door te brengen en ook verder voorlopig weer bescheiden voort kunnen. Mevr. Vanderbilt had reeds geruime tijd gele den een vordering inge steld tegen haar voor malige echtgenoot, om dat deze in gebreke zou zijn gebleven de alimen tatie te voldoen. Zij eist 1500 dollar per week en 35.000 dollar schadever goeding wegens door haar gemaakte onkosten voor het raadplegen van advocaten. Deze overeenkomst erkent In geen enkel opzicht de huidige toestand, wel ke in de Saar door de Franse regering geschapen is. Dit staat te lezen in de preambule bij de wetsontwerpen tot ratificatie van da Parijse overeenkomsten, welke gisteren bij de Bondsraad ingediend zijn. In de preambule verklaart de rege ring verder: „Het is volkomen duide lijk. dat in coördinatie met de beslis singen van de Bondsdag, het Saarge bied bmner, de Duitse grenzen van 31 December 1937 blijft, vooropgesteld na tuurlijk, dat de definitieve grenzen van Duitsland by een vredesverdrag vast gelegd zullen worden. De Bondsrepubliek heeft nooit de huidige status van de Saar erkend. Zij heeft de facto status moeten aanvaar den. DOPPENKLEERTJES, toilet- zakjes, borduurlappen jo»- gensspeelgoed, scheerapparu,en, zakdoeken De geschenken voor „duizend kinderen" komen uit alle delen van het land. Zig komen uit Sassenheim, Jud- Beijerland, Hilversum, Ooster beek, Rhenen, Katwijk aan Zee, Opperdoes, Temeuzen en Hille- anrri Het aantal pak jes loopt thans naar de driehon derd! Zo ge uw bijdragen nog niet hebt gele verd: deze week bestaat daar nog alle gelegenheid toe. „duizend kinderen" hebben er velen vaak in ée schadmv geleefd. Zij vieren het heerlijk avondje buiten de sfeer van het gezin. Gij, vriendinnen en vrienden van Trouw, zorgt pij er voor, dat het een onver getelijk feest wordt. Sint is van mening, dat we op de goede weg zijn, maar nog even een forse rok, vrienden. En ge weet bet, ge kunt óók gireren. Pottgtro-rekenmgt 41 f 7*8.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1