De functie verdeling Mr. Luns over kivestie Nieuiu-Guinea Nederland zal inmenging van V.N. niet accepteren" EENHEID VAN EUROPA: Eisenhower stelt voorwaarden voor conferentie Grote Vier r~ MALIK VERVANGT WISJEVSKI DEBAT IN VERENIGDE NATIES GISTEREN BEGONNEN Franse volk nam zware beslissing Zoek Principieel geen bezwaar tegen deelneming in N.V. Schiphol Minimum broodprijs wordt afgeschaft PYRAMID Laat bestelwagen boordevol zijn! Russen zijn niet veranderd" WOENSDAG 24 NOVEMBER 1954 v_ TWAALFDE JAARGANG No, 2935 Mendès-France uit V.S. vertrokken B. en Wvan Rotterdam Plannen voor nieuw stadhuis in Dordrecht „Laat niemand onze bedoelingen misverstaan. Wanneer wij spreken over de Frans-Duitse samenwer king, denken wij niet aan de op richting van*een exclusieve bilate rale club, waaraan de andere Westeuropese ISnden terecht aan stoot zouden kunnen nemen. In tegendeel, wij zijn vastbesloten om onze continentale bondgenoten zo nauw mogelijk te betrekken bij onze pogingen om een harmonieuze verhouding tussen Frankrijk, en Duitsland te kweken. Disciplinaire maatregelen tegen Labourleden van liet Lagerhuis Dader van overval te Maastricht gearresteerd SS Gaskraan stond open oude vrouw omgekomen ZAKDOEKEN Duizend kinderharten kloppen sneller 'OENSDAG 1 en Don derdag 2 December zal een bestelwagen van Trouw op verzoek van Sint-Nico- laas naar de vier kinder centra rijden, wie namens vele lezeressen en lezers van ons blad een „heerlijk avondje" wordt aangeboden, dank zij de actie „Voor dui zend kinderen". J Eottordknv Witte de With straat 30 Telcf. 1 li"00 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424419 Klaclstendienst abonnementen 18 30-J9 30 u. Zaterdags 1713 uur Telefoon 11570O •a.Gravenhage- H-ivgonsplein 1 Postguo 424867 Redactie Tel. 111892 Adm Tel 114402 Klachtondionst abonnementen: Tel 362469 Schiedam: Lange Kerkstraat 2Jb Telefoon 67882 Abonnementsprijs 42 cent per week. 2 26 per maand. 6.75 pei kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks IHaxum" Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. VANNACHT KOUDER. Aanvankelijk opklaringen met In de nacht en ochtend plaatselijk mist en behalve in het Noord oosten van het land lagere temperaturen. Morgen toenemende bewolking met later van het Westen uit weer wat regen. Ongeveer dezelfde middagtempera- turen als vandaag. Aanvankelijk zwakke wind later matige tot krachtige wind tussen Zuidwest en Zuid. Directie: C. A. HEINING en Mr. K. VAN HOl'TEN <e> Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT tyrANNEER wij de samenstelling W van het Centraal Comité zoals de ontwerpen van het reorganisatieplan zich die hebben gedacht, bezien vanuit het gezichtspunt van de drie functies ener politieke partij die we gisteren memoreerden, dan valt het volgende op: Van de elf leden, te kiezen door de Dcputatcnvergadenng, wordt de voor zitter in functie gekozen Tevens wor den de voorzitters van de Organisatie commissie en van de V ormingscom- mlssie in functie gekozen Dat betekent derhalve, dat de Depu- tatenvergadering de voorzitter van de partij aanwijst en dat zij de voorzit ters van de Organisatie-Commissie en van dc Vormingscommissie aanwijst, die ook leden van het Centraal Comité zijn. Deze twee laatste figuren treden tevens op als ondervoorzitters en beho ren als zodanig tot het Moderamen. Verder laat het rapport het Centra- len Convent een tweede voorzitter kie zen alsmede dc penningmeester en ten hoogste twee leden van het Mode- ramen. Het Is duidelijk uit de wijze van be noeming, dat de voorzitter en de twee ondervoorzitters de gewichtigste func tionarissen uit het Centraal Comité ge acht worden te zijn. Zij hebbeu ook door hun functies zoveel te doen, dat de reorganisatieconamissie de moge lijkheid wil openen hun een financiële vergoeding voor hun werkzaamheden loe te kennen. !s de voorzitter en de beide onder voorzitters komt dus de drieërlei func tie van de partij in de leiding tot Bitdnikking. HET is goed om dit voorstel eens rustig door te denken. De reorga- nisaticcommissïe heeft kennelijk twee grote overwegingen hierbij gehad. In de eerste plaat», dat een effec tieve partijleiding al» regel een werk kt dat de krachten en capaciteiten van één man te boven gaat In de tweede plaats, dat er la de partijleiding een functionele speciali sering moet zijn. waardoor de drie functies der partij goed tot haar recht kunnen komen. Ook wij hebben in het verleden een collegiale partijleiding bepleit. Het ge vaar is echter niet denkbeeldig, dat een collegiale partijleiding een dod« letter blijft, indien in het college niet een duidelijke functieverdeling tot stand gebracht wordt. Anders is een Moderamen niets n.cer dan een cole- ge, dat goed of afkeurt wat door dc voorzitter in samenwerking met het secretariaat wordt voorgesteld. Dan hoopt al het werk zich op bij de voorzitter en komt er van een collegi ale leiding niets terecht. Ea werkelijk collegiale leiding kan dus alleen tot stand komen, indien er verscheiden personen ieder met een bepaald work worden belast, waar voor zij zelf de hoogste verantwoorde lijkheid dragen, behoudens de instem ming, die zij daarvoor statutair behoe ven van bepaalde partij-Instantie». Dit kan inderdaad in het door da rv- organisatlecommlssie fceplsita voor stel geschieden. Dan is er de voorzitter, die de alge mene politieke leiding der partij heeft En dan zijn er de twee ondervoorzit ters, van wie de een, als voorzitter van de Vornungsafdeling, In het kader daarvan verantwoordelijk ia voor de politieke meningsvorming in de partij en de ander als voorzitter van de Or ganisatie-afdeling in het kader daar van verantwoordelijk is voor de orga nisatie en propaganda. Dan is een systematieve werkverde ling mogelijk in het kader van Mode ramen en Centraal Comité. WIJ hebben tegen dit voorstel och ter één bezwaar horen inbrengen. En dat bezwaar is dit, dat het mogelijk is, dat een bepaald persoon bijzonder geschikt is om als voorzitter van een Vormingscommissie of van eer. Orga nisatiecommissie op te treden, maar dat zo iemand tegelijkertijd minder geschikt kan zijn om op te treden als voorzitter van de partij zelf, waartoe hij zo zeide men doordat hij on dervoorzitter Is toch ook min of meer geroepen kan zijn of geroepen kan worden. Het feit, dat deze beide functiona rissen op precies dezelfde wijze als de voorzitter en anders dan de tweede voorzitter door de Deputatenver- gadering in hun quaiiteit worden aan gewezen, stelt hen In een uitzonder lijke positie naast de partijvoorzitter en tegenover de andere leden van het Moderamen, waardoor men zo luid de het bezwaar in moeilijkheden zou kunnen komen bij eventuele op volging in de vacature van voorzitter. Bij zulk een vacature zouden er dan twee personen zijn, die beiden door hun uitzonderlijke positie in de partij zouden kunnen menen voor vervulling dpr vacature in aanmerking te komen terwijl het mogelijk zou kunnen zijn, dat slechts een van hen of g.een var. beiden daar geschikt voor is. Degenen, die dit bezwaar formuleerden achtten het noodzakelijk, dat de partij in volle vrijheid en niet geremd door de nood zaak of door een begrijpelijke neiging om met bepaalde gevoeligheden reke- mn8 le houden, haar voorzitter kiest. JlET komt ons voor, dat dit be zwaar ondei bepaalde omstandig heden een reeei bezwaar kan blijken er. dat het goed is het zo mogelijk te ondervangen. Maar men dient dan wel Jacob Malik, de Sovjetambassadeur in Londen, zal tijdelijk Wisjmski opvol gen als leider van tic Russische delega tie bij de V.N.. en is gisteravond reeds per vliegtuig naar New York vertrok ken. Hij heeft reeds eerder de leiding van de Sovvjet-delegatie bij de V.N. gohad. Ten tijde van zijn benoeming tot ambassadeur in Londen April 1953 was hy Sovjet-onderminister van Bui tenlandse Zaken. Van het Newyorksc vliegveld Idlcwild vertrok Dinsdagavond een chartervlieg- tuig van de „Pan American Airv/ays" naar Parijs, met aan boord het stoffelijk overschot van Wisjmski. Ongeveer 150 leden van de delegaties van de Sowjet- Unie. Wit-Rttsland. de Oekraïne. Polen en. Tsjechoslowakye bij de V.N. brach ten de overledene de laatste eer, toen dc kist in het vliegtuig was geplaatst. De weduwe en de dochter van Wisjmski maken de reis mee. Minister mr. i. M. A. H. Luns heeft Dinsdag te New York verklaard, dat Nederland, als de politieke -commissie het Indonesische verzoek voor hervatting van het overleg met Nederland over de status van Nederlands Nieuw-Guinea aanvaardt, zich niet aan deze uitspraak zal onderwerpen. Op een persconferentie in het hoofdkwartier van de V.N., nadat het debat over de kwestie-Nieuw-Guinea in de politieke "commissie was begon nen en de twee partijen haar standpunt uiteen hadden gezet, zeide de minister: „Wij kunnen met een dergelijke uitspraak niet accoord gaan. Wü zullen dat niet doen. omdat voor overleg een basis nodig is. Als de V.N. zulk een resolutie zouden aanvaarden, wat zou Indonesië er dan van weerhouden om over een paar jaar terug tc komen en de rest van het vragen?" (Oostelijk Nieuw-Guinea staat eiland, of Portugees Timor te onder Australisch gezag). Mr. Luns herinnerde m dit verband aan de veikiarmgen van de Australi sche m,nuter van Buitenlandse Zaken, Casey, waarin deze zich kantte tegen de Indonesische aanspraken. „Wanneer u een wereldkaart bekijkt, zult u zien, dat er alle mogelijke aan spraken zijn'' zo vervolgde mr. Luns. Hij noemde Guatemala's aanspraak op Brits-Honduras cn de Spaanse aan spraak op Gibraltar, op grond van het argument dat de bevolking van deze rotsvesting Spaans spreekt. „In sommige van deze gevallen hebben wij met een schijn-kwestïe te maken' voegde hn er aan toe. „Wij kunnen aanspraken op een deel van Engeland laten gelden. Het zou een droeve dag voor de V.N. zijn, als zij deze gevallen zouden moeten uitzoeken". De minister had de persconferentie geopend met enige algemene opmer ktngen. Als minister van buitenlandse zaken bad hi:, toen de kwestie-Nieuw- Guinea in September op de agenda was geplaatst, er enigszins aan getwij feld of Nederland wel aan 'net debat zou moeten deelnemen. „Doch ik be sloot dat liet beter was, dat de V.N. geheel niet de zaas op de hoogte wa ren. Wii hebben niets te verbergen Indonesië kan niet beweren, dat wij weigeren te pratep. Wij spreken voor de gehele wereld". Mr. Luns zeide pr graag de nadruk op te willen leggen, dat Nederland dit niet beschouwt als een koloniale kwes tie. Ais dit in de zin van het hand Mendès - France optimistisch DE Franse premier Mendès-France heeft gisteren in een toespraak voor het buitenlands politieke genootschap in New York gezegd dat de Europese eenheid dank zjj de te Londen en Parijs gesloten overeenkomsten wel eens spoediger werkelijkheid zou kunnen worden, dan de meeste mensen verwachten. „De nieuwe overeenkomsten werden aanzienlijk vereenvoudigd door de openhartige bespreking over de Frans-Duitse betrekkingen, die het kernpunt vormen van de hele Europese kwestie". Verzoening en harmonie lussen op te passen, dat men met het bad water niet het kind wegwerpt en de hele functieierdelmg m de partijleiding kwijtraakt. Dit zou dunkt ons. het geval zijn. indien men, zoals een suggestie die ons ter ore kwam aan de hand deed, de voorzitters van Vormings- en Orga nisatie-commissie slechts als adviseren de leden van het Centraal Comité en het Moderamen zou toelaten. Dan zou men de funcueverdelmg wel in de par- tij-organisatie heben, maar ze buiten de partijleiding houden en dan zou de col legiale leiding een dode letter blijven. Maar er zou, dunkt ons. toch wel een oplossing te vinden zijn. die de col legiale leiding intact laat en aan het bezwaar tegemoet komt. Die oplossing is o i. dat men wel de voorzitters van Vormingscommissie en Organisatie-Com missie tot leden van het Centraal Comi té en Moderamen maakt, maar dat zu niet ondervoorzitters worden. Vervol gens zou men moeten overwegen hoe men de wijze van benoeming van deze functionarissen gelijk zou kunnen maken aan die van de andere leden van het Moderamen. Dit zou kunnen geschieden door alle leden van het Moderamen exclusief de voorzitter maar inclusief de voorzitters van Vormings- en Organisatie-Commis sie. te doen kiezen uit de leden van het Centraal Comité door het Centralen Convent. Het zou ook kunnen geschieden door alle leden van het Moderamen door de Deputatenvergadering te doen kiezen in functie. Deze laatste oplossing verdient de voorkeur. Want bij de eerste kan de keuze te beperkt zijn. En bij de laatste kan een zekere leiding worden gegeven doordat het Centraal Comité immers dubbeltallen aanbiedt. Frankrijk en Duitsland zijn noodzakelijk voor de herleving van het vrije Europa. Maar zü zijn ook noodzakelqk voor iedere serieuze poging om de Europese eenheid tot stand te brengen. Sprekend over de Panjsc overeen komsten zeide de premier: „Ik vraag me af of de wereld zich voor kan stel len hoe moeilijk deze beslissing voor het Franse volk is geweest. Want van iedere twee Fransen is een naaste bloedverwant in de eerste of tweede wereldoorlog gesneuveld, of is de een zelf gewond geweest, of is zijn huis vernietigd. Dat wij, mmder dan tien jaar na de beëindiging van het afschuwelijkste conflict dat de wereld ooit heeft gekend, een dergelijke mate van hannonie met onze voormalige vijanden hebben ge kweekt. is een prestatie, waarop alle vrijheidslievende Europeanen trots kun nen zijn." Opnieuw sprak de premier de mening u it dat een Oosteui opees defensie verdrag als tegenhanger van de Westeuropese Unie een goed idee zou kunnen zijn, mits ook de Oosteuiopese landen zich aan een vrijwillige bewapeningsbeper king zouden onderwerpen. „Wanneer zij op een dergeliik plan in zouden gaar. mogen wij dat be schouwen als een verbetering van de huidige toestand Want m feite zou dit plan de basis kunnen zijn voor een serieuze bespreking over een reg.onaai systeem voor wapenbeperking voor ge heel Europa. Een dergelijk regionaal beperkingssysteem zou zelf in de toe komst kunnen leiden tot maatregelen voor een progressieve ontwapening in de gehele wereld." De parlementsfractie van de Blitse La bour Partij heeft Dinsdag met 131 tegen 93 stemmen besloten, zeven Labourleden van het parlement uit te sluiten van haar parlementaire organisatie wegens hun weigering, zich bu de stemming in het Lagerhuis over de Duitse heibewapening aan de instructies van de leiding te houden. De zeven betiokkenen hebben de vo rige week bij het debat over de nieuwe overeenkomsten van Londen en Parijs met betrekking tot Duitslands souverei- niteit en herbewapening zich niet, even als de andere socialisten, van stemming onthouden. Zes van hen stemden tegen, de zevende voor. Het besluit betekent niet, dat de zeven Labourleden uit de Labourpartij gezet zijn. Wel zal het besluit van de leiding der Labouifraetie Woensdag aan de be stuurscommissie van Labour, die uitslui tend tot royering kan besluiten, ter ken nis gebracht worden. vest der V.N. 'tiet geval was, zou Ne derland de kwestie bespieken omdat het de wet eerbiedigt. „Juist het zelf beschikkingsrecht. waarop Indonesië zijn aanspraken baseeit. verbiedt het aan Nederland Westelijk Nieuw-Gui- nea aan Indonesië ovei te dragen", ai- dus de minister. Westelijk Nieuw-Gui- nea is nu een Nederlandse kolonie. Als het gebied aan Indonesië zou worden overgedragen, zou het een kolonie van dit land worden. In de politieke commissie hebben gisteren de Nederlandse en Indonesi sche afgevaardigden het woord over de kwestie Nieuw-Guinea gevoerd. Dr. Soedarwo was in zijn optreden ge matigd en vroeg de Ver. Naties er bij Nederland op aan te dringen de on derhandelingen over de kwestie on middellijk te hervatten. De heer D. J. von Bailuseck. optredend namens Ne derland. weerlegde de Indonesische aanspraken.. „Indonesië stelt slechts voor dat een land en een volk, die geen banden, welke dan ook, rnet Indonesië hebben door Indonesië geannexeerd worden en waaraan ééns en vooral de mogelijkheid tot zelfbeschikking ont nomen wordt, aldus de Nederlandse afgevaardigde. Voor de vergadering was er van de zijde van de Republiek der Zuid Mo- lukken een door dr. Nikijuluw onder tekende verklaring aan de leden der delegaties uitgereikt, waarin werd ge protesteerd tegen het Indonesische op treden m Ambon. Ook van Nederlandse zijde werd een geschrift rond gedeeld: een in het Spaans geschreven brochure over de kwestie-Nieuw-Guinea. waarin het Nederlandse standpunt duidelijk is omschreven. Vandaag 2al de,„vergadering worden voortgezet- De Australische -minister van Buitenlandse Zaken zal dan gele genheid krijgen zijn bezwaren tegen het Indonesische verzoek kenbaar te maken. Premier Mendès-France is vanochtend vroeg na zijn geslaagd bezoek aan Ca nada en de V S per vliegtuig uit New- York naar Parijs vertrokken Hij was in gezelschap van zijn vrouw en een aantal adviseurs. Voor zijn vertrek dankte de eerste mi nister president Eisenhower, de Ameri kaanse regering en de bevolking voor hun hartelijke ontvangst. Naar eerst thans bekend wordt heeft de gemeentepolitie van Maastricht Maan dagmorgen vroeg de iS-jarige construe- tieschilder L. P. uit Wijk-Maastncht van zijn bed gelicht, omdat hij ervan ver dacht werd te zijn betrokken geweest bij de Vrijdag jl. te Maastricht gepleegde overval op de kassier van de gemeente kas Administratie P. heeft bekend deze overval te hebben bedreven Het wordt niet onwaarschijnlijk geacht dat P. niet de enige is geweest die deze overval heeft gepleegd. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft Pnaar hij heeft bekend, ingebro ken in een damesconfeetiebednjf te Maastricht Daar ontvreemdde hij man tels en japonnen ter waarde van Qngeveer duizend gulden. De goederen zijn door de politie m beslag genomen P wordt ervan vei dacht nog enkele in braken op zijn kerfstok te hebben. liet Hoffelijk overschot ian fVLsjinski, hoofd der Soujetdelegatie hij dc FJV„ die Maandag oterleedis thans in een Amerikaans vliegtuig onderweg naar Moskou. Hier zal het Horden bijgezet in. een nis in de muur tan het Kremlin. Voorhet i ertrek betrok Zambia in het VSi.-hoofdkwartier tart de Soivjets U Neu> 1 ork, de dodeiumcht bij de baar. Naar wij vernemen staan B. en W. van Rotterdam in principe niet afwij zend tegenover het deelnemen in een eventueel op te richten Naamloze Ven nootschap tot Exploitatie van de Lucht haven Schiphol. Zoals wij gisteren mede deelden zijn er al enige tijd onderhan delingen gaande over deze kwestie ris sen de gemeentebesturen van Rotter dam en Amsterdam en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze onder handelingen zijn nog niet ten einde. Wel is er in principe met Amsterdam over eenstemming bereikt over de toekoms tige beheersvorm, maar met het mi nisterie van Verkeer en Waterstaat wer den nog steeds onderhandelingen ge voerd over de wijze, waarop de nieuwe N.V. moet worden bestuurd. Zijn wij goed ingelicht, dan staat mi nister Algera op het standpunt, dat niet het Rijk. maar de aandeelhouders het recht van benoeming van de president- commissaris dienen te hebben. Amster dam maakt hiertegen bezwaar, omdat het vreest een belangrijk deel van zijn eigen invloed op Schiphol te verspelen. Het Rotterdamse college zou het echter in deze met de minister van Verkeer en Waterstaat eens zijn. Wanneer Rotter dam aandeelhouder van Schiphol wordt, zo zou het standpunt van het Maasste- delijk college zijn, dtent het ook alle rechten van een aandeelhouder te heb- Winkelpersoneel van een in de Lange straat te Alkmaar gevestigde parturme riczaak namen Dinsdagmiddag een sterke gaslucht waar. De inmiddels gewaar schuwde politie trof de 89-jarige mej J. Raan. die alleen de bovenverdieping be woonde. levenloos aan. Gebleken is, dat vergeten was de gaskraan te sluiten Haar 82-jarige zuster, bewoonster van tehuis „Westerlicht", die enkele dagen bij haar zuster te logeren was. werd in zorgwekkende toestand naar het Cen traal Ziekenhuis te Alkmaar vervoerd. ben en daarbij behoort zeer zeker het recht van benoeming van een zo be langrijke functionaris als de president- commissaris. Overigens is het nog lang niet zeker, dat Rotterdam aan de voorgestelde N.V. zal deelnemen. De onderhandelingen zijn nog gaande en er is zelfs nog geen beslissing genomen voor welk bedrag Rotterdam zal deelnemen. Bovendien zal de Rotterdamse gemeenteraad zich met een eventueel voorstel accoord moeten verklaren en het is de vraag, of de raad hiertoe bereid zal zijn. In het be drijfsleven gaan nl. stemmen op, die tegen deelneming van de Maasstad in de N.V. Schiphol ageren. Men zou het geld liever reserveren voor het aanleggen van een eigen Rotterdams vliegveld, dat er volgens deze stemmen zeker zal komen. Men ziet niet in, waarom Rotterdam mee moet werken aan -de uitbieiding en modernisering van Schip hol, wannéér Amsterdam met bereid is de aanspraken van Rotterdam op een eigen luchthaven te erkennen. Van onze parlementaire redacteur De raad van ministers heeft besloten het besluit te handhaven tot vernietiging van de verordening van het bedrijfschap voor granen, zaden en peulvruchten van 1942, waarbfj minimum broodprijzen werden ingesteld. Dit besluit gaat in op 20 December a.s. Begin December zal de regering over deze zaak een nota aan de Staten-Gene- raal doen toekomen, waarin de gronden voor ait besluit worden uiteengezet De voorzitten van de Tweede Kamer, dr Kortenhorst las bij de aanvang van dc vergadering van hedenmiddag van de Tweede Kamer een brief voor van de minister van Economische Zaken, prof. Zijlstra. waarin van deze regeringsbe sluiten mededeling wordt gedaan, als mede het vernietigingsbesluit dat gete kend is door de minister van Landbouw, de heer Mansholt. VANDAAG staken de onderwijzer» van de Rooms-K&tholieke scholen in België gedurende één dag. Zij doen dit uit protest legen h«t bo- leid van de Belgische (socialistiach- liberale) regering, die de subsidies aan het bijzonder onderwijs heeft verlaagd. Deze zaak wekte in België een hef tige weerslag. De tegenstelling tussen liberate#! est socialisten enerzijds en de Rooms-Ka tholieken anderzijds wordt er ten zeer ste door toegespitst Liberalen en socialisten in België zijn over het algemeen uitgesproken humanisten. Het schijnt hun moeilijk de gelijkgerechtigdheid van de bijzon dere en de openbare school tie aan vaarden. Verschijnselen &1« in België rijjn ook in Frankrijk. De schoolkwestie aal ook in Dwite- land acuut worden. De schoolvrede en di« beeft een belangrijk politiek aspeot te ki Europa zoek. Advertentie gegarandeerd door TOOT AU Nico** prijzen Dames Ft l.SO - Heren Ft 23& Mei geborduurde initialen Dames FL 1.8S Heren Ft 2M Voó# de handel TOOTAL, Marnixstraat 415. Amsterdam Sint en zijn trouwe dienaar hoven vurig, dat de bestelwagen bóórdevol zal zitten met van dïles, dat duizend kinderharten sneller zal doen kloppen.... Zend per omgaand een pakje naar vns hoofd kantoor School klassen. vereni gingenbedrij ven, vele huis moeders en ook vele kinderen, die het voorrecht hebben in het huiselijke milieu het feest te vie ren, hebben reeds een goed fcr komt misschien een voorbeeld ge- pakje voor mei geven. Maar er is véél nodig voor duizend kinderen, irf. de leeftijd van drie tot achttien jaar. Adresseer s.v.p, ais volrt: „Voor 1000 kinderen" Dagblad Trouw Nieuwe Zijds Voorbuiiw»! HS Amsterdam-C. Inhoud: schaatsen Jongensboek hoofddoek (meisje» suikerbeest afzender: A. Blijeever Vrolijkst*#. IhbO Pierre, die zich grole bekendheid i erwierf door zijn u erk onder de Pa rijs? daklozen, i er hel dezer dagen de kliniek naar hij een ernstige oog operatie (staar) heeft moeten onder gaan om uunuezig te kunnen zijn op een liefdadigheidsfeest, winruim iele grote kunstenaars meewerkten en uatir- ian.de opbrengsten o.a. ook voor het werk nart de abbé waren bestemd. Vijftien duizend mensen waren op het feest uunuezig. De gang tan zaken uerd danig lersloord, toen iedereen zich bij de komst itin de Abbé om hem heen i erdrong. De Abbé zelf, die een groot hinden riend is, nas blij meer rot eel kinderen om zich heen te zien, daarin niet gehinderd door het feit dat zijn ene oog nog bedekt was door een grote pleister President Eisenhower heeft gisteren op zijn persconferentie gezegd dat de Ver enigde Staten bereid zijn aan een confe rentie der Grote Vier deel te nemen als aan drie voorwaarden voldaan is. Deze voorwaarden zijn; 1. De pacten van Parijs dienen voltooid te zijn. 2. Men dient de belofte en waarborgen ie hebben dat zulk een conferentie we zenlijk vruchtbaar zal zijn. 3. De conferentie dient voldoende voor bereid te zijn. Betreffende het derde punt zeide de president dat geen nuttig doel gediend '/ou worden door een geïmproviseerde conferentie in te gaan die grotendeels om wille van de propaganda gearran geerd is. De piesidcnt steunde het idee van co- existentie met de communisten als dit een eenvoudig naast elkaar leven kan zijn. Anders, zo verklaarde hij, zouden de vrije wereld en de communistische wereld elkaar bestrijden en pogen el kaar te doden. De president zeide dat het waarschijn lijk het meest piactisch zou zijn een con ferentie der Gtote Vier eerst op het ni veau der mmisteis van Buitenlandse Za ken te houden. De president zeide nog dat hij niet de minste verandering zag in het fundamen tele streven der communisten naar be heersing der wereld, hoewel de leiders in het Kremlin op het ogenblik wat zach ter praten. De vrije wereld moet sterk zijn om zichzelf te besehermen, zeide Eisenhower. Hij verwierp elk idee van relatieve ver zwakking van de veidediging door ont wapening. Het gemeentebestuur van Dordrecht is op het ogenblik bezig plannen voor de bouw van een nieuw stadhuis voor te bereiden. Enkele bekende architecten zijn uitgenodigd een commissie van ad vies te vormen. Het gemeentebestuur heeft de gedachte een prijsvraag uit te schrijven. f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1