Ernstige „familietwist" in Tweede Kamer Minister Donker gaf aan Burger volle laag mr. ering rens op f 6000 brengen Slechte stemming voor M. France I 18-I 'I I J I Het Centralen Convent m Duizend gulden voor 1000kinderen Wettig en overtuigend bewijs Opwinding in socialistische banken Storm van critiek tegen Churchill Mr. Burger dient motie m Wetsontwerpen thans ingediend 6 pet. vaor alle rentetrekkers Rusland wil geen conferentie der Grote Vier 102*Jarige geeft les in nuttig Pijnlijke zaak DREIGENDE WOORDEN VAN DE INDONESISCHE DELEGATIE :W W' I I •I PONDERDAG 25 NOVEMBER 1954 r" N TWAALFDE JAARGANG No. 2936 Weerbericht V.S. Neutraal in de kwestie-N.-Guinea NA GESLAAGD BEZOEK AAN DE VS. VIJANDEN ZIJN OP ZIJN VAL UIT „V eiligheid van Nederlanders in gevaar als de kivestie-N.-Guinea niet ivordt opgelost" r Veiligheidsconfeientie Maandag in Moskou TITO WEIGERT .Is ■;S I (Van onze parlementaire redacteur) "fl/j'INISTER Donker en de socialistische fractieleider, mr. Burger, •f 'A zijn gistermiddag in de debatten over de begroting'van Justitie slaags geraakt, zoals wellicht maar zelden tussen een minister en zijn partijgenoot in het Nederlandse parlement is voorgevallen. Het ging over de toepassing van de wet inzake het toekennen van een tegemoet koming aan ten onrechte gedetineerde politieke delinquenten. De heer Burger kreeg van minister Donker een vlijmscherpe afstraffing over de wijze waar op hij de vorige dag te keer was gegaan tegen het feit, dat de bewindsman tot dusver ge weigerd had iets te doen voor 3500 mensen, die na de bevrijding ten onrechte gevangen werden Mr. Donker gezet en daardoor schade hadden geleden. Kinderbijslag „Volkomen juist V NAMA 1. NAMA B. PANGKAT.. DJA8ATAN UMURfTGl IA TANDA2 DI8AÖAM DAH DIL1HAT GRAAF VAN BYLANDT LN NEDERLAND Ti 6XcM'PAÏ' STaFKWMMR; XAMïl TAÏWAN m o ri BotterdHM Witte de With straat 30 Telef. 115700 (4 M Postbus 3112 Postgiro No. 424515 Ktachtendlenst abonnementen 18.30-19.30 Satordags 1718 but: Telefoon 1357CO «zjfravershage: Huygensplein 1 Postgiro «4587 Redactie: Tel. 311892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f «2,26 per maand. j 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Ttouw- Directie: C. A. KEUNLVG en -Mr. K. VAN HOLTEN Hi OT de twee grote en fundamen- i tele wijzigingen, die het reorga- üiigtieplan voorstelt, behoort naast de collegiale leiding, waarover wij giste ren schreven, de omvorming van het Centralen Convent tot een „Fsrtij- raad" met bepaalde beslissingsbe voegdheden. Over dat laatste voorstel schreven n-y op 30 October jl. reeds een hoofd artikel o«ii daarmee onze instemming te betuigen. De federatieve opbouw van de A.H. party, die nu eenmaal gegrondvest is op de zelfstandige Kiesverenigingen, brengt met zich, dat het hoogste l>e- jiiasende orgaan de Deputatenverga- dering is, waar de afgevaardigden der Kiesverenigingen bijeen zijn. Daarnaast staat dan het Centraal Comité, dat leiding aan de partij moet geven en dat gekozen wordt deels door de Deputatenvergadering, deels door ie Kamercentrales. Deze organisatie is onvoldoende en. daarom wil men tussen beide organen ia, een derde orgaan scheppen, dat tepaalde beslissende bevoegdheden heeft en dat is het Centralen Convent. Dat Centralen Convent zal bestaan uit stemhebbende en adviserende le den. Die stemhebbende leden bestaan uit de leden van het Centraal Comité, de leden aangewezen door de Kamercen trales, de leden aangewezen door de StatencentralCB er, een aantal leden rit bestaande officiële commissies der party en een aantal aangewezen door «rage A.R. orgonisatics. rU wordt er ook wol door hen jN die dt noodzakelijkheid erken nen vsn het in het leven roepan van ruik een gewijzigd Centralen Convent gevraagd naar de rechtsgrond vso zulk een Convent. Immers uitgaande van de federa tieve opbouw uit Kiesverenigingen moet ettee beslissende instantie door de Kiesverenigingen worden aangewe- nen. En tic men dan een Centraler» Convent inschakelt voor het nemen via bepaalde beslissingen en desa- rit ten geen afgevaardigden van de Kies verenigingen in, komt dan het federa tieve karakter der party niet in ge vaar? Nu zouden, wij willen stellen, dat „het federatieve karakter der party een groot goed Is. Maar wij zouden er aan toe willen voegen, dat dit grote goed tot een illusie wordt, als bet gevolg san het federatief karakter, der partij dit zou rijn, dat allerlei dingen, die besproken en beslist moeten .worden niet besproken en niet betl iet. worden doordat deer geen behoorlijke orga nen voor rijn of doordat de organen, die er .zijn in dit geval voorname lijk de Depotatenvergsdering door hun grote omvang daarvoor ongeodrikt »ijn. DH nu is niet nodig. Er s^n aan hele massa aangelegenheden, die thans organisatorisch nooit voldoende in de partij aan de orde koenen eenvoudig omdat daar geen tijd en geen orgoan voor is. Het Centralen Convent, «toto de Reorganisatiecommissie dit voorstelt moet daarin voorzien. Maar hot ont neemt aan de Deputatenvergadeeing geen enkele bevoegdheid. Immer* «o- wel in de oude Statuten als in de nieuwe wordt gezegd, dat de A.R. party met beslissend gezag uitsluitend in d: Doputatenvergadering optreedt. De be slissingen, die het Centralen Convent neemt hebben steeds betrekking op de wijze, waarop de door de Deputa- tenvergadering genomen besluiten worden^ uitgevoerd of zij dragen een voorlopig karakter en behoeven dan de goedkeuring van de Deputetenver- fadering. Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. WISSELEND BEWOLKT. Zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen en enkele, buien. Weinig verandering in temperatuur. Matige tot krachtige wind tussen West en Zuid. ■O O Hoofdredacteur: Dr. ,1. A. H. 3, S. BRUINS SLOT De uitlating van Churchill, dat hij in 3945 Montgomery opdracht heeft gege ven om de Duitse wapent io op le slaan, dat ïij bij een verdere opmars van de Russen onmiddellijk weer aan het Duitse leger konden worden uitgereikt, ten einde de Duitsers in de gelegenheid te stellen de Russen mede tot staan le brengen, heeft In de Britse pers een storm van critiek tegen Churchill doen opsteken. Het is niet so seer de opdrachi, als wel het feit. dat Churchill gemeend heeft dese openbaar ie moeten maken. De „Daily Mirror", de grootste krant van de wereld enpro-Labour, ziet in de openbaairnakirg van de premier een prachtige gift voor de Russische propa ganda. Maar ook de „Times", die ge woonlijk een grote voorstander van dc „grand old man" is, spaart hem deze keer haar critiek niet. „Wat ter wereld mag hem bewogen hebben deze uit spraak, te doen? zo schrijft-het blad. „Het is zeker geen bijdrage om de Rus sen toeschietelijker te maken op het punt der Wcstduitse herbewapening," De „Daily Herald" schrijft, dat de uitlating van Churchill tot gevolg zal hebben, dat alle persoonlijke sympa thieën der Russen voor de grijze staats man wel zullen verdwijnen, nu blijkt, dat hij in 1945 nazi-troepen wilde be wapenen om ze tegen de Russen in het vuur te sturen, wanneer deze dc ge maakte afspraken niet zouden nakomen. Uit alle perscommentaren valt we! op te maken, dat men rekening kan houden met een groot debat over deze kwestie in het Lagerhuis, dat thans op reces, maar Dinsdag a-s. op de tachtigste verjaardag van Churchill zal worden geopend. TMHM0WO2LVK Mi BADtW BADEN Bij B*d»n-Bsd#e ia Donderdagochtend een trein op een groep ltjnwerkere in gereden. tien arbeiden kwamen om het leven. De minister was ten zeerste verbolgen over de „bepaald onwelwillende toon", waarop de heer Burger had gesproken en ten tweede waren volgens de minister de verwijten van de heer Burger aan zijn adres volkomen onjuist en ongerechtvaardigd. De „familie-twist" liep zo hoog, dat op een zeker ogenblik de heer Burger overeind vloog en naar de regeringstafel liep om de minister woedend toe te roepen: Wat u daar zegt is notoir onwaar en onjuist! Bil de replieken stelde de heer Van Rijckevorssel (K.V.P.) louter za kelijk gezien zich volledig achter mr. Burger. Jkvr. Wttewaall van Stoetwegen (C.H.) steunde in deze de minister. De overige Kamerle den hielden zich buiten de ruzie. De socialistische fractieleider bestreed de argumenten van minister Donker bij de replieken aan het einde van de middag een roor een in «en felle phi lippics en diende tenslotte een motie in, waarin de regering wordt uilge nodigd op grond van rechtsgelijkheid en billijkheid op korte termijn ten be hoeve van dese groep mensen andere voorzieningen ie treffen. DE regering heeft bfj de Tweede Kamer zeven wetsontwerpen ingediend, waarin o.m. voorgesteld wordt de loongrenzen der sociale verzekering Ingaande 1 Januari te brengen op 6000. Er zat op worden toegezien dat voor degenen, die thans reeds krachtens de ziektewet en de invaliditeitswet zijn verzekerd, een ononderbroken voortzetting mogelijk wordt gemaakt der verzekering, ook als zij door de huidige loonstijging iets hoven de grens vac j 5300 per Jaar komen. DE vraag is nu of, gezien deze si tuatie, de wijze van zamenstel- ting, die de Reopganisatiecommiaoia voorstelt, aanvaardbaar ia. Men moet er van uitgaan, dat het noodzakelijk is, wil het Centralen Con vent in depractijk kunnen werken, dat net getal stemhebbende en adviseren de leden de 300 niet te boven gaaf. Daarmede is aanwijzing der leden door de Kiesverenigingen, in d;e zin, dat er voor iedere Kiesvereniging een lid i*. Hitgesloten. Men moet dus een andere vorm kie sen. Men laat derhalve net gros der leden aanwijzen door Staten- en Ka mercentrales. In die Staten- en Ka mercentrales hebben wij te maken met afgevaardigden "an Kiesverenigingen n kleiner verband Aanwijzing door die Centrales betekent derhalve een *°ort van getrapt kiesrecht, dat voor een orgaan, dat tenslotte onder de supervisie van de direct gekozen* De- putatenvergadering staat, zeer aan nemelijk is. Bovendien mag niet ver geten worden, dat het gewenst is. dat in de Party ook een orgaan aanwezig •s, dat niet uitsluitend bestaat uit ver- iw o ',gers krachtens regionale representatie, maar dat daarin ook een ?oker aantal mensen zit oo grond van ™un functie. Vandaar dat men in het Centralen Convent ook mensen wil hebben als bv. de leder, der Organi satiecommissie en der Vormingscom- tmssie en de leden van het bestuur van het Verband van A.R. provincie- en gemeentebestuurders. Deze alzijdigheid maakt het Centra len Convent veel meer all round tot handelen bekwaam. JENSLOTTE zouden wij er op wil len wijzen, dat er indien men werkelijk verbetering in de werkwijze De minister herinnert er in zijn Me morie van Toelichting aan, dat het overleg tussen de ziekenfondsen en de ziekenfondsartsen, alsmede dat tussen deze artsen en de Stichting v. d. Ar beid nog niet tot resultaat geleid hebben. De minister heeft tegen het plan van de ziekenfondsartsen, in de vorm waarin het ingediend is (invoering van een getrapte verzekering! overwegen de bezwaren. Het lijkt hem daarom niet juist nog langer te wachten met verdere ver hoging der loongrenzen. Andere wetsontweiyen behelzen de verhoging met zesjorocent van de on- gevalsuitkeringen, uitkeringsbedragen en inkomensgrenzen noodwet-ouder domsvoorziening. invaliditeitsuitkerin- gen en renten op verleende toeslagen. Ook de kinderbijslagen worden met ingang, van 1 Jan. a.s. verhoogd. De thans geldende kinderbijslagen welke laatstelijk zijn vastgesteld bij de wet van 3 Februari 1954. st.b. 63. bedragen: voor het 1ste kind, f 0.48 per dag; voor het 2de en 3de kind, f 0.54 per dag; voor het 4de en 5de kind, f 0.75 per dag; voor het 6de kind en volgende kinderen, f 0.85 per dag. Een verhoging met 6 pet brengt deze bedragen na afronding op; f 0.51 per dag voor het 1ste kind; f 0.57 per dag voor het 2e en 3e kind: f 0.80 per dag voor het 4de en 5e kind; f 0.90 per dag voor het 6e kind en volgende kinderen. De bedragen van de kinderbijslag voor invaliditeits-, ouderdoms- en we zenrentetrekkers worden gebracht na afronding op: f 13.25 per maand voor 1ste kinderen; f 14.90 per maand voor 2e en 3 kinderen; f 20.80 per maand voor 4e en 5e kinderen; f 23.40 per der partij wil aanbrengen er geen andere keuze is. Het houden van meer Deputaten- vergaderingen dan tot dusverre kan goed zijn, maar het iost geen enkel probleem op, dat de Reorganisatiecom missie door het Centralen Convent wil doen oplossen. Want de Deputaten- vergadering is te groot voor het werk van het Centralen Convent. De gewijzigde samenstelling en werkwijze van Centraal Comité en Moderamen. en de instelling van het Centralen Convent, gelijk door de Reorganisatiecommissie voorgesteld zijn de hoekstenen van het voorstel. Zij moeten in hun principiële hoofd lijnen door de Partij worden aanvaard, wil er van de vernieuwing der Partij iets terechtkomen. Wij zouden, dat gaarne willen aan bevelen. maand voor het 6e kind en volgende kinderen. De kinderbijslag voor kleine zelf standigen voor het eerste kind wordt f 0.32, een verhoging met 6 pot van de kinderbijslag voor volgende kinde ren brengt het bedrag ad f 0.43 op f 0.4558 af te ronden op f 0.46. Rusland heeft gisteravond de suggestie van president Eisenhower een vier-mo- gendheden-con/erentie over dc veiligheid van Europa te houden nadat de West- duitse herbewapening door het Westen geratificeerd is, afgewezen. Zulke onderhandelingen zouden geen zin hebben, zeide radio Moskou in een kort bericht in de. binnenlandse dienst waarin melding werd gemaakt van het voorstel dat Eisenhower gisteren op een persconferentie in Washington gedaan heeft. De Amerikaanse diplomaten zijn vastbesloten neutraat te blijven In het bittere geschil tussen Nederland i en Indonesië met betrekking tot Nieuw-Guinea. Zij zijn er zich van bewust, dat een standpunt innemen j ten aanzien van deze zaak betekent, j dat zij meer vijanden dan vrienden zullen maken. j Amerikaanse woordvoerders deei- den mee, dat de V.S. van plan zijn zich in de politieke commissie van stemming over elke resolutie ook te onthouden. De Ver. Staten willen noch Neder land, noch Australië van zich ver vreemden. Zij willen echter evenmin de Indonesiërs of hun Aziatische buurstaten de indruk geven, dat Ame rika koloniale mogendheden steunt. Mr. Burger Hedenmiddag kwam deze motie verder in behandeling. Minister Donker was tegenover de Kamerleden, dge ook een eritisch geluid hadden laten horen „heel wat coulan- ter" geweest in zijn antwoord, aldus prof. Gerbrandy (AjS>, dan^ tegenover mr. Burger. De minister en prof. Ger brandy bleven van mening verschillen over het tempo waarop het nieuwe Bur gerlijk Wetboek tot stand moet wor den gebracht. Maar de minister bleek na de twijfel, die ook bij de heren Oud (WD) en Van Rijckevorsel (KVP) wa ren gerezen, zelf eveneens tot de con clusie te zijn gekomen, dat dit enorme wetgevende werk niet voor de verkie zingen van 3956 gereed zat zijn. „La ten wij proberen af te maken wat kan worden afgemaakt." „Men moet ook wat durven", zo besloot de bewinds man. Op het punt van het gratiebeleid, waarover de heren Oud en Van Rijcke vorsel en jkvr WttewaaU van Stoet wegen (CH) enige critiek hadden, iaten horen, bleek de minister weinig tot toe geven bereid. „Mijn gratiebeleid is vol komen juist". Vanzelfsprekend hield hü ook rekening met de omstandigheden, waarin bepaalde politieke gevangenen verkeren. Binnenkort zal waarschijnlijk nog een tot levenslang gegratieerde op psychiatrische gronden vrijkomen. Jkvr. Wttewaal! zei bij de replieken door deze verklaring gerustgesteld te zijn. Mr. Van Rijckevorsel (KVP) was echter nog niet overtuigd. Met een beroep op een artikel van prof. Langemeijer in het Ned. Juristenblad hield hij staande, dat de minister ten onrechte de poli tiek veroordeelden gelijkstelde met de gewone criminelen. Het gratiebeleid is ook rechtspraak. Daarom moet er con tinuïteit zijn. De minister dient ten aanzien van een belangrijk aantal poli tieke gevangenen zijn gratiebeleid le toetsen aan dat van zijn voorganger. Doet hij dat niet dan ontstaat rechts- ongelijkheid en zitten sommige gevan genen 2 of 3 jaar langer dan andere gevangenen, die van het soepeier gra tiebeleid hebben geprofiteerd. Zie verder pagma 3 VOLGENS een officieel bericht werkten er eind Juli ruim 430 Nederlandse bouwvakarbeider» ie Duitsland. De oorzaak van dit verschijnsel is, dat deze arbeiders over de grens meer kunnen verdienen dan hier. Het daarmee gepaard gaande owge- mak nemen ze op de koop toe. Op zichzelf genomen lijkt het getal tot dusver niet verontrustend. Er is echter meer aan de hand. Men mag veilig aannemen, dat er ook honderden arbeiders uit de drie Zuidelijke provincies in Bplgië gaan werken. Alles bijeengenomen betekent dit; dat wij in Nederland daardoor heel wat minder woningen bouwen dan wij anders zouden doen. En dat is, gezien de nog steeds be staande woningnood, een pijnlijke zaak. Op de gezichten van deze jonge vierling rlaat bewondering te lezen voor dat wat oma nog allemaal mei naald en draad weet te. presteren. Het is dan ook geen kleinigheid; oma it namelijk bijna 100 jaar ouder, dan dit viertal maar is des- danks nog zeer vitaal, waardoor ook het handwerken haar nog geen enkele moeilijkheid oplevert. Foto: Mevrouw Clara Fairclough uit Keynsham, Somerset, met een ragfijn borduurwerkje, terwijl haar achterkleinkinderen, de in Engeland beroemde, Gcod-vierling uit pfettleton. Wiltshire, met gespannen aandacht Oma's kundige verrichtingen volgen. V.l.n.r.: Bridget, Frances, Elizabeth en Jennifer Good. PREMIER Mendès-France h gisteren thuisgekomen van een ge slaagd bezoek aan de Verenigde Staten, maar hij werd begroet met de waarschuwing, dat zijn vijanden proberen hem een beentje te lichten. De fungerende premier Edgar Faure mompelde deze waar schuwing tot de premier bijna onmiddelijk nadat de dynamische premier uit het vliegtuig was gestapt dat hem terugbracht van een van de grootste persoonlijke successen van zijn carrière. „De parlementaire atmosfeer is zeer slecht", verklaarde Faure toen hij de premier even apart had genomen, maar als een pleister op de wonde voegde hjj hier aan toe „zoals altijd wanneer u weg bent." De premier zeide glimlachend dat hij een maand vacantie nodig heeft, maar hij vertrok met spoed van. het vliegveld Orly naar Parijs en Faure voorspelde dat de premier zich weer binnen enkele uren in het harnas zal hebben gestoken. De gevaren voor de regering Men- dès-France liggen dicht aan de opper vlakte in de assemblée, maar de meeste waarnemers voorspellen dat de pre mier ze in de eerstkomende maanden na harde strijd overwinnen zal. DE KLIPPEN ZIJN:' 1. De begïoting 1955: De deputé's blijven aarzelen en verwacht wordt dat de premier verscheidene malen de vertrouwenskwestie zal stellen om de begroting achter de rug te krjjgen. 2. Noord-Afrika: Ingelichte kringen zeggen dat hij misschien proberen zal de koloniale problemen in Tunesië en Algerië af te doen met zelfs nog ver meteler hervormingen. Dit kan voor hem de gevaarlijkste klip worden. 3. De Westeuropese unie: Het staat practisch vast dat die geratificeerd zal worden, zoals Mendès-France in de Verenigde Staten beloofd heeft, maai de deputé's geven niet van groot enthousiasme blijk. Twee machtige parlementaire commissies wezen van daag rapporteurs aan die vijandig te genover de nieuwe verdragen staan. De premier werd op het vliegveld begroet door zijn complete kabinet, de ambassadeurs van de Verenigde Staten en Canada, en honderden enthousiaste landgenoten. De Franse pers en het publiek bewieroken zijn Amerikaanse reis als een injectie voor de tanende wereldmacht van Frank rijk. Sommige waarnemers geloven dat hij een van de stevigste zuilen on der de Frans-Amerikaanse vriend schap gezet heeft die deze vriendschap sedert het begin van de koude oorlog gekregen heeft. Mendès-France zal het komende weekeinde in Parijs olijven inplaats van zich naar zijn jachthuis in het Marly-bos te begeven. Zijn particuliere secretaresse zeide. dat de premier ver moeid was en het grootste deel van de terugreis geslapen had. J\E KINDEREN van een Zoe- l* termeerse familie hebben de afgelopen dagen heel ijverig zit ten breien en borduren, het kleintje van vier jaar net zo goed als de oudste van tien. net zo lang tot er een paar mooie dingen uit de bus kwamen. Ook Hebben, ze daar in Zoetermeer een grabbelton gemaakt en toen alles kant en klaar was hebben se een heuse bazar gehouden. Alle buren kregen een uitnodi ging om te komen. De bazar ie prachtig geslaagd en na afloop kon de jeugdige penningmeester vertellen,' dat er bijna twintig gulden om precies te. «ün 19,52 bijeen was. D'it geld f* direct gegireerd op poet rekening 412739 van Trouw. Mét de vermelding: „Voor dui zend kinderen!" Sinterklaas to erg trots op die kinderen uit Zoeter-' meer, die hem zo prachtig .hielpen om de jongens en meisjes wan de' Martha- Van den Bergh- Rudolph-stichting en de kinderen van „Welkom" - in Arnhem, straks een plezierig Sinterklaasfeest te bezorgen, Het is nu zover: er is duizend guldën voor de duizend kinde-' ren. Geen nood,seinde Sint Nico- laas, we veranderen onze leus en maken er van: op naar de 1500 gulden! We geven zijn boodschap graag door. Tussen haken, de Amsterdammers weten toch dal zij ook gebruik kunnen maken van de gemeentegiro: T 500? De Sint, en wij mèt hemhoopt ook dat de stroom van pakjes blijft stromen. Het gaat er immers om dat de kinderen, die niet in eigen gezin het heerlijk avondje kunnen vierem töc'n een blij feest hebben! stichting, de stichting, de '.v I." De Nederlandse Hoge Commissaris in Indonesië, mr. W. F. L. Graaf van By- landt, die op 11 November uit Indonesië vertrok voor het voeren van routinebe sprekingen in Nederland, is dezer dagen, na een particulier bezoek aan Rome, in Nederland aangekomen. De Hoge Com missaris zal enkele weken in Nederland vertoeven. ^3» f ytfA ff. AA CA V Hoewel Indonesische woordvoerders blijven ontkennen, dat het Indone sische leger iets te maken heeft met de jongste infiltratie aan de Etna-baai in Nederlands Nieuw-Guinea, blijft men van officiële Nederlandse zijde persisteren bij de klacht, dat bij deze actie wel degelijk Indonesische een heden betrokken zijn. Dit is een van officiële Nederlandse zijde verstrekte fotocopie van een identiteitsbewijs, gedateerd: Staf kwartier 17/1/1954 en getekend door kapitein Soetarto van het Indonesische leger, territorium VII, R.I. 25. Het document werd aangetroffen op één van de 'infiltranten. De heer L. N. Palar, de ambassadeur van Indonesië in New Delhi en lid van dc Indonesische delegatie naar de Verenigde Naties, heeft Woensdagavond op een persconferentie in het gebouw van dc V.N. in New Vork verklaard, dat het Indonesische volk „bereid is te strij den voor Nederlands Nieuiv-Guinea". In antwoord op een vraag zeide hij, dat Indonesië de Nederlanders slechts vraagt „een gelegenheid met hen te strjjden met woorden, niet met wapens". Hij voegde hier aan toe: „Wij wensen geen strijd, maar ons volk is bereid te strijden. Dc Indonesische bevolking denkt reeds aan strijd, maar de regering heeft "neen" gezegd. Wij zyn bereid te onderhandelen", aldus de heer Palar. Later zeide een woordvoerder van de Indonesische delegatie, dat de nadruk van de verklaring van Palar moet wor den gelegd op het feit. dat de Indone sische regeling deze gevoelens van het volk onder controle heeft. „De nadruk moet niet worden gelegd op de strijd, dat zou de indruk kunnen vestigen, dat het volk bereid is ten strijde te trek ken, hetgeen niet waar is". Deze woordvoerder zeide, dat de nei ging tot strijd het gevolg is van de da gen, toen het volk zelf zijn onafhanke lijkheid verkreeg van de Nederlanders. Behalve de heer Palar waren op de persconferentie aanwezig dr. Soewardjo n dr. Abu Hanifah. Dr. Hanifah werd gevraagd of de vijandelijkheden tussen de Indonesiërs en de Nederlanders zou den kunnen worden hervat indien de onderhandelingen over Nieuw-Guinea niet worden hervat. Hij antwoordde, dat de Indonesiërs „zeer kwaad" waren. Gevraagd of, indien geen oplossing zou kunnen worden gevonden, er een mo- jelijkheid van oorlog bestaat, zeide dr. Hanifah: „Oorlog is een groot woord. Maar er zijn vele Nederlanders in ons land en menigten kunnen niet in be dwang worden gehouden. De politie kan niet elk huis bewaken". Op een vraag of de Nederlanders als vijanden zouden worden beschouwd en misschien door betogers zouden worden aangevallen antwoordde dr. Hanifah: „Neen. wij hebben de bevolking onder controle.. Maar sentimenten in de pers zouden het volk kunnen opstoken." Hét' is niet prettig voor de regering. Hel volk heeft geen waardering voor de houding van de Nederlanders en de re gering moet rekening houden, met het politieke klimaat. Indien iets zou gebeu ren in de V.N., dat het Indonesische volk nog meer zou ontstemmen, zou dat de toestand kunnen verslechteren", al dus dr. Hanifah. Welingelichte woordvoerders uit lan den achter het IJzeren Gordijn hebben vandaag in Stockholm meegedeeld, dat Maandag in Moskou een conferentie over de Europese veiligheid zal worden gehouden, doch dat op deze conferentie geen definitieve besluiten zullen worden genomen. De woordvoerders zeiden, dat aan de conferentie uitsluitend door communis tische landen zal worden deelgenomen, waaronder communistisch China en Oost-Duitstand. Op de agenda staat de bespreking van een militair bondgenootschap, doch alle besluiten die worden genomen zullen af hankelijk worden gesteld van. de ontwik kelingen in het Westen. Oc-stdui tse zegslieden waren van mening, dat Oost-Duitsland niet ge vraagd zou worden om tot een even-1 tueel militair bondgenootschap toe te treden, doch een zekere vrijheid' zou be-; houden teneinde ais aas voor de her-: eniging van Duitsland te kunnen blijven. Bovenstaande inlichtingen zijn afkom-' stig van vooraanstaande leden van de delegaties uit de Oostelijke Janden. die de afgelopen dagen een bijeenkomst van; de Wereldvredesraad hebben bijgewoond. Zij verzochten him namen niet te noemen. j De Joegoslavische regering onder lel» ding van president Ti'to heeft gisteren, formeel de Russische uitnodiging om deel te nemen aan een Europese con ferentie. die Maandag zal beginnen, van de hand gewezen. Ai ■'ti •j, if

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1