Schrappen of I NIEUW-GUINEA opnemen Engeland gekant tegen Indonesische eisen Woorden van lof voor het Nederlands bestuur iRöYAi Derby Chinese communisten vallen eiland bij Formosa aan De basis Ambon Ons land zal rake klappen uitdelen TEGEN ELKE AANTASTING VAN NIEUW-GUINEA y Algemene politie wendt zich in Nieuw-Guinea tot minister Blokfluiten en zaagbeugels VRIJDAG 26 NOVEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2937 Weerbericht Minister ontving eerste exemplaar „De dijken" [PammBm 1903} Extra verlofdag voor aardappelenrooien Chinese communisten vallen eiland aan Verlof met Kerstmis en Nieuwjaar voor militairen Tal van stations in opbouw Zweedse vissersboot in storm vergaan Duits schip bij Zweden aan de grond en gevraagd Stapp i.v.b. met ontvoering DE Britse gedelegeerde Anthony Nutting heeft zich Donderdag in de politieke commissie der Verenigde Naties krachtig verzet tegen de Indonesische aanspraken op Westelijk Nieuw-Guinea. Hij zei dat Engeland zal stemmen tegen de Indonesische resolutie waar in de V.N. gevraagd wordt aan te dringen op een spoedige hervatting van de onderhandelingen tussen Nederland en Indonesië, Een debat over deze kwestie zou volgens de heer Nutting geen enkel nut heb ben. Ook Australië en België hebben zich tegen de Indonesische resolutie verzet. Noorwegen keurt opneming Duitsland in Navo goed Zes man opgepikt Elke man prefereert een TOOTAL MiiiLlcr Staf heeft gisteravond laat in de Tweede Kamer uitdruk kelijk verklaard dat Nederland rake en harde klappen zal uitdelen tegen elke aantasting van de integriteit van het grondgebied van Nieuw-Guinea. De Nederlandse militaire verdediging in Nw.-Gninea heeft nooit offensieve doeleinden. De jongste infiltraties hebben onze waak zaamheid verscherpt en we zullen niet aarzelen met nog meer en sterkere middelen iedere aantasting te bestrijden. Op het ogenblik berust de verdediging bij de Kon. Marine doch mocht ,er nog meer nodig zijn, dan zal tot een grotere militaire versterking worden overgegaan om de verdediging kracht bij te zetten. das— SF Wordt Kees Broekman Noors burger? Suit's verlanglijst K Rotterdam: Witte de With straat 30 Telef. 115700 44 13 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klnchlcnchenst abonnementen. 18.30-19 30 cl Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 «S.Gravcnhaee: Htiygcnspleiri 1 Postgiro 424867 Redactie; Tel. 111892 Adm, Tel. 114402 Klnchtendicnst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprfis 52 cent per week, 2.26 per maand, f 6.75 por kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks 7zurUM- Directie: C. A- KEENING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting geldig tot Zaterdagavond. VEEL WIND. Krachtige tot harde en nu en dan tot storm toenemende wind, aanvankelijk Zuidoostelijk, later ruimend naar Zuid-West. Aanvankelijk zwaar bewolkt met regen, later wisselend bewolkt met enkele buien. Weinig verandering in temperatuur. O O Hoofdredacteur: Dr. ,T. A. H. 3. S. BRUINS SLOT ÏN het op zichzelf reeds fri bewogen debat DonkerBurger deed zich een incident voor tu*vn jkvr. V.'tte- waall en de heer Scheps. Het incident is met van veel belang. 5> heer Scheps was onhoffelijk ge weest tegenover jkvr, Wftewaall on de voorzitter noopte hem die onhoffe lijk geachte woorden terug te nemen. Naar onze smaak heeft de voorzitter dat tnet zoveel bonhommie jegens de heer Scheps gedaan dat deze de pijn, die aan het terugnemen toch verbon den moet zijn. ternauwernood kan hebben gevoeld. Het is dat jkvr. Wttcwaall natuur lijk een zachtmoedige inborst heeft en xelfs de heer Scheps geen pijn gunt, maar anders zouden we ons voor kun nen stellen, dat ze met dit verloop niet zo erg ingenomen zou zijn ge weest. HEER Zit echter nog een andere kant aan het geval. Wanneer er zulk een incident plaats vindt en de voorzitter is van mening, dat een lid der Kamer zich onbehoor lijk tegenover een ander lid heeft uit gelaten, dan vermaant hij de bedrij ver die woorden terug te nemen. In dien deze daar aan gevolg geeft wor den da woorden geschrapt en niet la de Handelingen opgenomen. Wanneer de bedrijver eventueel zou weigeren aan de vermaning des voorzitters ge volg te geven dan worden de woor den volgens een andere procedure niettemin geschrapt. Het is de vraag of dit eigenlijk wel een gelukkige re geling is. Want op deze wijze geven de Handelingen niet weer wat er fei telijk in dc Kamet heeft plaats ge vonden. In het onderhavige geval was er de gewraakte uitlating van de heer Scheps. Daarop had jkvr. Wttcwaall seer ter snede geantwoord: Och wat zielig! Daarop kregen we de uitvoe rige vermaning van de voorzitter, waarop de beer Scheps zijn woorden terugnam. Maar in de vermaning van de voorzitter had deze or op gewezen, dat de heer Scheps maar niet onhof felijk was geweest tegenover een me delid, maar zelfs tegenover een vrou welijk medelid en dat kon helemaal niet door de beugel Daarop hoeft de heer Scheps weer geantwoord, dat hij In dit opzicht geen onderscheid tussen mannen en vrouwen aanvaardde. Het geen de voorzitter weer bestreed. Deze hele zaak: de woorden van de heer Scheps, het antwoord van jkvr. Wttewaall, de vermaning aan de heer Scheps en de discussie over de gelijk gerechtigdheid van mannen en vrou wen om onhebbelijkheden in de Ka mer al dan niet te incasseren, komt nu in de Handelingen niet voor. "1 Dit is nogal oen verminking van het geen is gezegd. De Handelingen be horen de toedracht van hetgeen plaats vindt zo letterlijk mogelijk weer te geven. Het zou dus veel beter zijn als de hele toedracht in zulk een geval In de Handelingen bleef staan on dat men vervolgens zou vermelden, dat de voorzitter een uitlating ontoelaat baar oordeelt, dat men de vermaning om de uitlating in te trekken ook op nam en tenslotte ook het feit en de wijze waarop de woorden Ingetrokken werden. Het is tenslotte zo, dat de dingen at- kmaal gezegd zijn. Dat is belangrij ker dan dat ze niet in de Handelin gen opgenomen worden. Want de kranten nemen ze terecht wel op. Wat wel belangrijk is, is, dat blijkt, dat de voorzitter en dat dc Kamer een bepaalde uitlating verkeerd vinden en daaraan op gemotiveerde wijze uit drukking geven. De heer Oud heeft dat Woensdag in een korte interruptie, die ook alweer niet opgenomen is, ook betreurd. Wij geloven beslist, dat er wel een betere regeling te vinden zou zijn ten aan zien van wraakbare uitingen dan thans in het Reglement van Orde der Twee de Kamer gevonden wordt. 'Van onze Haagse redacteur! De minister van verkeer en water staat. mr, J, Algera, heeft vanmorgen m de Treveszaai van het ministerie het eerste exemplaar in ontvangst genomen, van het nationale boek „De dijken", dat onder supervisie van de directeur- geneivnl van de Rijkswaterstaat, ir. A. G. Mans, geschreven is door de auteur Max Dendermonde en de hoofdinge nieur-directeur van de Rijkswaterstaat, n-. H. A. M. C. Dibbits. In dit boek, dat werd uitgegeven door „De bezige- by" te Amsterdam en dat 3 December m dc handel zal komen, is in h, naschrift opgenomen de rede, die H. M. dc Koningin op 7 November 1953 heeft uitgesproken, nadat het laatste stroomgat by Ouwerkerk was gedicht. Mr. Algera zeide zelden een grootser moment te hebben meegemaakt dam in cle nacht van Ouwerkerk en hij vond' het dan ook geen wonder, dat de plan nen om dit boek samen te stellen in uie nacht geboren werden. „Ik heb grote waardering voor het journalistieke werk, waartoe de watersnood, heeft ge leid. Vaak herlees ik nog de artikelen die daarover zijn geschreven", aldus de minister, waarna hij de overtuiging uitsprak, dat „De dijken", zowel wat de inhoud als de mterlijke verzorging betreft, tot het goede boek mag worden gerekend. De Britse gedelegeerde zwaaide Nederland lof toe voor de pogingen tot lotsverbetering van de 70Cj.OOO Papoea's. Hij zei, dat de V.N. hier trots op behoorden te zijn en zeide dat het de zienswijze van de Britse regering is, dat dit primitieve gebied onder het wettig bestuur van de Nederlandse regering behoort te blijven. De heer Nutting trok in twijfel of de alg. vergadering der V.N. wel de competentie bezit de kwestie te be handelen. Volgens het standpunt van zijn regering hebben de V.N. niet het recht „als een soort tribunaal een uit spraak te doen" over de wijze, waarop het Nederlands-Indonesische verdrag van 1949 geïnterpreteerd moet worden. Advertentie Vif&GiMIA CIGARETTES SO SQ& I lf NI schreven hadden, maakten wij de discussie in de Tweede Kamer mee, waar de voorzitter zich de advocaat toonde dergenen, die uitlatingen als bovenbedoeld in de doofpot willen stoppen. Daarbij bleek hij aelis te denken aan de pers, die uit zichzelf natuurlek ten aanzien van dergelijke uitingen een soortgelijke doofpot-po litiek zou moeten voeren. Wat de krant wil schrijven moeten de journalisten weten. Wat zij willen verzwijgen moeten zij ook zelf weten, volgens de voor hen geldende normen. Maar de gedachte, dat daarbij een ongelukkig artikel in het reglement van orde voor de journalisten, die een openbare vergadering verslaan, een ook voor hen geldende norm zou be vatten, verwerpen wij ten enenmale. De directie van do Noordoostpolder werken heeft om haar dank te betuigen voor het gereed komen van de bieten en aardappeloogst, aan alle werkers, die hieraan hun krachten hebben gegeven, een extra betaalde verlofdag toegekend. Zij heeft dit in een algemene publicatie aan haar personeel medegedeeld en deze dag vastgesteld op 24 Dee., zodat de ar beiders die in de werkkampen zijn ge huisvest, reeds in de middag van 23 December naar hun woonplaatsen zullen gunnen vertrekken. Volgens berichten van Newyorkse radiostations zjjn Chinese communisten geland op het eiland Woeitsjioe, 130 km tcni Westen van Formosa en in hevige gevechten gewikkeld met het nationa listische garnizoen. Aan de landing was een beschieting door tien communis tische kanonneerboten voorafgegaan. Te Washington zeiden woordvoerders van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, dat zj) niets iwisten van de gemelde invasie. Woeitsjioe ligt ongeveer 120 kilometer ten Noordoosten van het grote nationalis tische gamizoenseiland Quemoy en de communistische haven Annoy, waar Woensdag kanonvuur uitgewisseld werd. De communisten zouden meer dan een half millioeri man soldaten langs de kust van de provincies Foekien en Tsjekiang tegenover Formosa geconcentreerd heb ben. Yoe Ta Wei, de nationalistische minis ter van Defensie zou Woensdag in een geheime vergadering verklaard hebben, dat de communistische troepen gereed zijn om de nationalistische eilanden aan te vallen en dat de nationalisten klaar zjjn om aan deze aanvallen het hoofd te bieden. (Reuter) Volgens latere Newyorkse radioberichten heeft het Chinese minis terie van defensie op Formosa mee gedeeld. dat de communistische troepen een uur nadat ze waren geland ver dreven werden en dat vele communis tische militairen gevangen werden ge- nomerÜ Bij ministeriële beschikking is ter gelegen heid van Kerstmis 1954 en de daarop vol gende jaarwisseling len aanzien van het ver trek met en de terugkeer van verlot het volgende bepaald: Vertrek op 24 Dcembcr, respectievelijk 31 December 1954 na 05.00 uur op een dus danig tijdstip, dat kan worden gereist vol gens de „militaire dienstregeling": terugkeer op 27 December 1954 respectievelijk 3 Janua ri 1955 per eerste njsgelegenheid na 06.59 uur. geen D.trein zijnde. Met betrekking tot de bezetting van de onderdelen van de koninklijke luchtmacht zijn afzonderlijke regelen gesteld: Aan het personeel, dat door dienst, anders dan als gevolg van de paraatheidsels. doch uitsluitend op 25 December 1954 en of 1 Januari 1955 van deze regeling geen gebruik kan maken, kan een overeenkomstig aantal werkdagen buitengewoon verlof, aansluitend op een Zondag worden verleend. Wat de stationsgebouwen betreft, kan worden medegedeeld, aidus de M. v. A. van. Verkeer en Waterstaat, dat in Eind hoven het stationsgebouw gereed komt begin 1956; Amsterdam C.S. verbouwing van hal en plaatskaartenkantoren, komt gereed met aanvang van de zomerdienst 1956; Rotterdam C.S. (bouw van het nieuwe Centraalstation) za! begin 1957 gereed zijn; Rotterdam-Zuid met de bouw zal worden begonnen, zodra de nieuwe hoogten van de spoorbaan in ver band met de waterkering zijn vastge steld; Schiedam, tussen rijk. de ge meente Schiedam en NE. is overeen stemming bereikt over het volledig om- hoogbrengen van het mplaement, dus ook van het emplacement, dus ook van de sporen naar Vlaardingen, Zodra de desbetreffende overeenkomst is afgeslo ten. zal met de uitvoering worden be gonnen. Waarschijnlijk nog dit jaar. Eventuele wijziging van het stations gebouw verkeert nog in het stadium van studie. Noorwegen heeft als tweede land het verdrag van Parijs geratificeerd dat West-Duitsland lid van de NATO maakt. In geheel België uordc deze uieek door de onderwijskrachten aan de Katholieke scholen geprotesteerd tegen de schoolpolitiek van de Belgische regering, die het openbaar onderwijs wil uitbreiden ten koste tan het spe cifiek rooms-katholieke onderwijs. Dat dit protest zich niet alleen uit in een staking van de leerkrachten aan de r. k. scholen toont deze foto, die een beeld geeft van de relletjes tussen de studenten van de universiteit van Leuven, die eveneens in staking waren gegaan, en de politie, die dan ook door krachtig ingrijpen de orde moest bewaren. Een beroep op anti-koloniaal senti ment zou alleen maar de betrekkingen slechter kunnen maken en zou niet kunnen bijdragen tot een verminde ring van spanning. Aanvaarding van de resoiutie zou noch de bevolking noch het vraagstuk-West-Guinea ten goede komen. Daarentegen zou het een en ander gemakkelijk kunnen scha den". De heer Nutting noemde de Indone sische bewering dat het geschil een blijvende bedreiging voor de inter nationale vrede zou zijn, schromelijk overdreven. Hij sloot zich te dien aan zien volledig bij het Nederlandse standpunt aan en zei, dat de toestand in Westelijk-Nieuw Guinea volledig rustig was, terwijl er voortgang werd gemaakt bij de verwezenlijking van de doeleinden, zoals die in het Hand vest van. de Ver. Naties vervat zijn. Ook Columbia maakte bekend dat zij tegen de door Indonesië voorgestelde resolutie zal stemmen. Inmiddels hebben Uruguay en India het Indonesische: standpunt gciiteund. De afgevaardigde van Uruguay zei dat het redelijk was „de overblijfselen van kolonialisme uit de weg te rui men". De gedelegeerde van India zei dat een oplossing van het probleem nood zakelijk is, niet alleen ter wille van Indonesië en Nederland, maar ook ter- wille van geheel Zuidoost-Azië. Het Noorse schip Maïkan heeft ge seind. dat het voor de Zweedse kust zes man van de Zweedse vissersboot Exide heeft opgepikt. Het wrak van de Exide drijft nog en kan een gevaar voor de scheepvaart opleveren. Het schip moet geheel als verloren worden be schouwd. Het Duitse rn.s. „Anna Rehder" heeft vanochtend gemeld, dat het aan de Zuidkust van de Zweedse eiland Gotska Sandoe in de Oostzee aan de grond ge lopen was en onmiddellijk hulp nodig had. Later werd gemeld, dat de 589 ton metende Duitse treiler „Heinrich Bue- i-en" de „Granfess" op sleeptouiw heeft genomen. Het schip maakt ongeveer tien graden slagzij, maar drijft goed. In de Treveszatil jan het Ministerie lan Verkeer en Waterstaat werd heden morgen het eerste exemplaar t an de nationale uitgaie „De Dijken" over handigd aan minister mr. J. Alcorn. Hel hoek is geschrei en door Max Dendermonde en ir. H. A. H. C, Dib bits onder super) isie ran ir. A. C. Maris, dir.-gen. Rijkswaterstaat. Minis ter Aigeru neemt het boek in ontvangst, t'.l.n.r. J, II'. Schouten (Dir. Uitgeverij „De bezige hij"), minister Algerair. II. A. M. C. Dibbits, ir. A. C. Maris eilMax Dendermonde. De heer Tüanus vroeg ln verband met Nieuw-Guinea desnoods aantas ting van Indonesische bases. In dit concrete geval betekent dit aantasting van Ambon, waar de Indo nesische invasietroepen voor Nieuw- Guinea worden opgeleid ~<n oorlog met Indonesië. Indertijd toen Ambon door de troe pen van Soekarno aangevallen werd, is onzerzijds bepleit het zenden van oorlogsschepen en troepen naar Am- bon om de Soekarnezen tegen te hou den. Daar wilde toen verder niemand aan, omdat dit oorlog met IndoneBië zou betekenen. Maar als dat toen gebeurd was, zou er nu op Ambon geen basis tegen Nieuw-Guinea zijn. Advertentie SCO want alleen een Tooial das bezit dcToota! garantie was echt en Jcreuk- herstellend. Fi. 2.95 Fl. 3.50 Fl. 4.50 Voor jongens FL 2.50 Voor de handelTOOTAL, Marnixstraat 415, Amsterdam^ Tjjdens de voortgezette beraadslagin gen in de Tweede Kamer over de be grotingen van Oorlog en Marine heeft de beer Vermeer (Arb.) gezegd, dat hij het xou betreuren als generaal Gruenther hei NAVO-commando zou neerleggen. Mocht het geschieden, dan zon naar zijn oordeel een Amerikaan hem moeten opvolgen. Op het punt van de voorlichting moet de minister zich nog beraden. Geestelijke weerbaarheid is van groot belang voor burger en soldaat. Wat de aankondigingen van verga deringen van jongeren m de kazernes betreft, zei spr„ dat deze zich moeten bepalen tot het aankondigen van bij eenkomsten. Het mogen geen politieke conflicten worden. De heer Venneer zei verder, dat de ontwikkeling van nieuwe wapens nauw lettend moet worden gevolgd. Wat de opbouw van de krijgsmacht aangaat, be pleitte hij de noodzakelijkheid van goe de planning. Spr. verklaarde er mede accoord te gaan dat op Nieuw-Guinea de Kon. Landmacht haar taak overdraagt aan de Marine, met name de mariniers. Na de infiltraties zijn de mariniers met spoed en beleid opgetreden. Hij vroeg waarom is afgezien van de vorming van een Papoea-brigade. De heer K i k k e r t (C.H.) besprak enige personeelsaangelegenheden. Hij meende o.a. dat de overplaatsing van officieren en onderofficieren minder via de kaartenbak moet geschieden. Men moet meer de persoon aanzien. De toeloop tot de K.M.A. is naar zijn oordeel nog niet voldoende. Toelagen zouden wellicht kunnen helpen. Spr. zag met in, waarom de minister verho ging der soidii niet nodig en niet ge wenst acht. Hij bepleitte verhoging. De heer Bruins Slot (A.R.) is in de Tweede Kamer verder ingegaan op de verdediging van Nieuw-Guinea. Gezien hetgeen de regering zelf heeft bekend- gemaakt over dc voorbereidingen, die van Indonesische zijde worden getroffen voor militaire operaties tegen Nieuw- Guinea, zal er volgens de heer Bruins Slot veel meer moeten worden gedaan. Wij moeten uitgaan van het feit, dat Indonesië gelijk het nu reeds meer dan eens deed zich niet ontziet oor logsdaden tegen dit stuk Nederlands grondgebied uit te voeren. Rekening moet worden gehouden met de rnoge- hj'kheid, dat dit in de toekomst veel vaker en op veel grotere schaal zal ge schieden. Het is nu tweemaal goel af gelopen, zeide de heer Bruins Slot, maar het is duidelijk, dat de betrek kelijk toevallige omstandigheid van de spoedige ontdekking der infiltratie in de Etna-baai de liquidatie zeer heeft begunstigd. De A.R. woordvoerder wilde niet uitvoerig treden in de kwestie aan welk deel der krijgsmacht de verde diging moet worden toevertrouwd. Hij achtte het niet onjuist dat dit door de Marine geschiedt, maar dan moet het goed geschieden en dan mag het feit, dat de begroting van Marine aan haar plafond zit daar geen rol bij spelen. Wij hebben de pretentie, dat wij Nieuw-Guinea in het welbegrepen be lang van land en bevolking daar moe ten besturen. Dan is het onze eerste taak te zorgen, dat dit land niet wordt overrompeld door een vijandelijke macht. De heer Brums Slot zeide ten slottp gaarne van de regering te vernemen of zij dit standunt deelt en of zjj bereid is daarvoor de nodige maat regelen te treffen. Ds Zandt (S.G.) zei, dat hij het door de Franse parlement verwerpen van het E.D.G.-verdrag niet betreurt. Met het oog op de financiële last, die de defensie op het land legt, drong hij aan op een zorgvuldige behandeling van het materieel. De Nederlandse troepen moeten wor den ingezet voor de verdediging van ons eigen land en niet her- en der waarts gezonden. Zij dienen onder Ne derlands commando te worden gesteld. Nieuw-Gumea moet in een deugdelijke staat van verdediging worden gebracht. Ds. Zandt zag hier een taak voor de marine. Ook de luchtmacht moet hier z.i. worden versterkt. Spr. beplsitte vervolgens eerbiediging van de Zondag en een zodanige verlof regeling, dat de dienstplichtigen des Maandagsmorgens naar hun garnizoen kunnen reizen. Het personeel van de algemene politie in Nieuw-Guinea heeft aan de minister van Overzeese Rijksdelen, prof. dr. W. J. A. Kernkamp, een telegram gezonden in verband met de ontvoering van hoofd agent Van Krieken. De adressanten ver zochten aan gouverneur Van Baai dit namens hen te willen doorgeven aan de minister van overzeese rijksdelen. Het telegram luidt als volgt: „Namens het personeel van de algemene politie in Nieuw-Guinea spreken ondergetekenden hun verontrusting uit over de gevangen houding door de Indonesische autoritei ten van de door de Indonesische infil tranten ontvoerde Van Krieken. De on wettige gevangenhouding duurt thans reeds 35 dagen, zonder dat de Neder landse regering of haar diplomatieke vertegenwoordiging geslaagd is resultaat ie bereiken ten aanzien van zijn persoon- De Nederlandse schaatskampioen Kees Broekman heeft te kennen gegeven, dat hij mogelijk het Noorse staatsburgerschap zal aanvragen. Hij vertelde, dat het zijn voornemen is het volgend voorjaar in het huwelijk Ie treden, als hij een piaats vindt om te wonen en dat hij als getrouwd man zich hoogstwaarschijnlijk in Noorwegen zal vestigen. Broekman merkte op. dat het wonen in Noorwegen als Noors burger in zijn geval veel voordelen zou opleveren. Het Zweedse kuststation Gothenburg radio heeft Donderdag de scheepvaart op de Noordzee gewaarschuwd voor het Zweedse vissersvaartuig „Westfart", dat in Noordwestelijke richting afdrijft. Het schiip is verlaten door de bemanning, die aan boord is gegaan van de Zweedse tanker „Faunus". lijke veiligheid, behandeling en invrij heidstelling. Verzoeken eerbiedig bemid del"!:* en 'bij Nederlandse regering aan te dringen zo mogelijk stappen te nemen langs internationale weg." P'lSTEREN heeft Sint de voor- raad pakjes voor „Duizend kinderen" op ons magazijn in ogenschouw genomen. Sint bromde tevreden in zijn baard, maar overhandigde ons bij zijn vertrek een ver langlijstje. En daarop stonden verrassingendie hij zo héél graag in een van de vier kindercentra wil uitreiken. „Pas op als je het niet in de krrrant zetdregde Piel Wij haasten ons u het lijstje voor te leggen. De kinder vriend heeft nog dringend no dig: Sjoelbak, zaagbeugels (figuurzagen), mondorgels, gymschoentjes voor grote k'nderen, enkele poppen, nog flink wat spcelgoedauto'tjes, blok fluiten, zaklantaarns voor grote jon gens, tafeltennisspelen, zakdoeken, zeep, jongensleesboek (grote letters) Ten slotte nog een vurige wens iramofoonplaten en autopeds' Zendingen, onder het motto: Voor duizend kinderen aan Trouw, Nw. Zds. Voorburgwal 225 Amsterdam, met opgave van inhoud svp.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1