rr KUSTVAARDER MET MAN EN MUIS VERGAAN? Bus met arbeiders botste op stilstaande auto GOEDE BEURT ZESTIEN PERSONEN OMGEKOMEN Den Haag en Lake Success Noodweer op de Atlantische Oceaan J Twee vliegrampen in België binnen 24 uur Versterking marine op Nieuw Guinea met een torpdojager Stormachtig iveekeinde Overstromingen in Engeland Per waterfiets over het Kanaal Brand op Zweedse vrachtboot Al f 1590 voor J000 kinderen ZATERDAG 27 NOVEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2938 Weerbericht DRIE DODEN. EEN ZWAAR GEWONDE Financieringsplan Rij kswaterstaat Tankschip in tweeën gebroken REGERING OVERWEEGT: Amerik. protest in Peking ONTPLOFFING OP NOORS SCHIP Djakarta zoekt naar lmis voor Zhoekow Bloedbad in Assam (Noord-India) Negen kinderen bij brand omgekomen Gramsbergen In minder dan 24 uur tijds zijn in België 16 personen om het leven gekomen bij twee ongelukken met straaljagers. Dertien personen kwamen gisteren om het leven, toen een ,,Thunderjet"-straaIjager neerstortte op een officiersmess van het vliegveld Bierset nabij Luik. Donderdagavond was reeds een nachtjager van het type „Meteor" neergestort op een boerderij in de nabijheid van het dorp Bralne-le- comte. Hierbij kwamen de piloot en de navigator van het toestél en eveneens de zoon van de boer om het leven. VORMING VAN PAPOEA BATALJON NIET OPPORTUUN 0 Zie verder pagina S Stuiters en schetsboeken Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 ig.Gravenhage: Huygensptein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm, Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.73 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks IHaïum' Directie: C. A. KEUXIXU en Mr. K. VAST HOUTEN Geldig: tot Zondag-avond OPNIEUW REGEN Krachtige, tjjdeiyk harde tot stormachtige wind tus sen Zuid en Zuid-West. Zwaar bewolkt met opklaringen en af en toe regen. Weinig verandering in temperatuur. O O Hoofdredacteur: Dr, 3, A. H. J. S. BRUINS SLOT Op het tijdstip dat wij dit schrijven is nog niet bekend, hoe het met de behandeling van de zaak Nieuw- Gumea in de politieke commissie der Verenigde Naties in Lake Succes zal verlopen. Maar uit wat er tot dusverre ge schied u, olijkt, dat het in ieder ge val dubt'us .s, dat Indonesië de ver eiste twee-.""'"(ie meerderheid voor zijn resolutie z.1 verkrijgen. Eu als de twee -derde meerderheid verkregen wordt, is daar de duidelij ke uitspraak van de Nederlandse Re gering. bij monde van minister Luns, dat Nederland die uitspraak dan naast zich neer zal leggen. Nederland is niet voornemens te doen wat Indonesië in zijn resolutie vraagt, nl. opnieuw met dit land te gaan onderhandelen. Maar het is ook van groot belang, dat Nederland in de Verenigde Naties krachtige steun beeft gekregen. Aus tralië, Engeland, België en Columbia gaven die steun. Ongetwijfeld zal het met Frankrijk net zo zijn. Helaas menen de Verenigde Staten van Amerika zich te moeten onthou den van stemmen. De Verenigde Sta ten kunnen zich maar niet geheel en afdoende losmaken van de gedachte, dat men Indonesië zou kunnen win nen voor de Amerikaanse politiek door het op andermans kosten concessies te doen. Amerika is nu wel 20 ver, dat het niet aan Indonesië's kant gaat staan Maar nu hult het zich in neutraliteit. Nu, daar wint men niemand mee, Al pogen de Amerika nen daarmee een zekere goodwill bij de Indonesiërs te behouden zij spre ker. zich immers niet voor Nederland uit! bij de aan de communisten gebonden Indonesische regering Is voor hen geen enkel succes te beha len. Het is jammer, dat de Ameri kaanse regering 'dat nog niet inziet. Vooraanstaande Amerikaanse kran ten nemen reeds een heel andere hou ding aan. De steun, die Etut*u»0d aan Neder land heeft geit*'~n Wi monde van de Britse gedelegeerd» Anthony Nut ting was zeer krachtig. Het zal de hoofdredacteur van „Het Parool" mis schien genoegen doen zo prompt op zijn wenken door de heer Nutting te zijn bediend. In een hoofdartikel „On vruchtbare flinkheid" waaruit het heimwee naar de vruchtbare onflink- heid van de Schermerhorniaanse Ia» dië-pollttek waar we zoveel ple zier van beleefd hebben allemaal van alle kanten ons tegemoet komt,: wordt de huidige regeringspolitiekj ten aanzien van Nieuw-Guinea bestre den. „Het Parool" meent, dat deze poli tiek misschien een soort bevrediging schenkt aan onlustgevoelens over In donesië's gedrag, maar meent, dat wij al hebben wij juridisch het grootste gelijk van de wereld daar mee politiek in de kou kunnen komen te zitten. Weliswaar kan men ook volgens „Het Parool" Nieuw-Guinea thans niet let op dat thans! aan In donesië overdragen, omdat Indone sië zo onbetrouwbaar en onbekwaam is, maar dat wil toch niet zeggen, dat Nederland de verantwoordelijkheid voor Nieuw-Guinea moet gaan dra gen! Dan raken wij maar in allerlei Zuid-Oost-Aziatische nesten! Neen, de zaak Nieuw-Guinea moet, volgens „Het Parool" geïnternationaliseerd worden. Het is maar zedelijke hoog moed als wij denken, dat wij dat nu bij uitstek zo goed kunnen fixen. Het ■ware te wensen, dat een ander dan Ne derland zelf, dat nu eens ging zeggen. Aldus verzuchtte „Het Parool". WELNU, dat heeft dan nu Enge land gedaan bij monde van de heer Nutting. Het beeft het getuige nis afgelegd, dat de hoofdredacteur van „Het Parool' zo gewenst achtte. Of hij er, nu het er is, werkelijk blij mee is, is natuurlijk de vraag, F T ET is duidelijk, dat Nederland in zijn houding ten opzichte van Nieuw-Guinea Internationaal niet ge- isoleerd staat. Dat vindt zijn oorzaak in het feit, dat de zaak waar Nederland voor staat een rechtvaardige zaak is, een zaak die het belang van Nieuw-Guinei dient-'en een zaak die een grens be tekent voor de nog steeds toenemer do chaos daar op de scheidslijn tussei Azië en Australië, DE gebeurtenissen in de politieke commissie vinden een pendant in hetgeen deze week in de Tweede Kamer is gezego met betrekking tol de verdediging van Nieuw-Guinea. Duidelijk is gebleken, dat men in de Kamer er op staal, dat Nederland Nieuw-Guinea doeltreffend zal verde digen. Terwijl Nederland tn de Ver enigde Naties er voor stond om zijn taak op Nieuw-Guinea te volvoeren in hel beiang oer bevolking daar, maak te het zich in Den Haag sterk om Nieuw-Guinea ook daadwerkelijk te beschermen tegen hen. die het nu in de uitvoering van die taak willen hin deren. Tenslotte oog eèn opmerking. Wij geloven, dat de Indonesische ge delegeerde bij de Verenigde Naties dr Hanifah, eet, waardevolle bijdrage tot het prestige van zijn (and heeft geleverd, toen hi] op een vraag van een Amerikaanse journalist of er een mogelijkheid van oorlog bestaat ant woordde: „Oorlog is een groot woord, maar er Tientallen schepen op zee in nood Over de Oceaan it de atmosfeer in hevige beroering. Da ene diepe depressie na de andere koerst thans op West-Europa af. Gister middag rapporteerden tal van schepen ten Zuidwesten van Ter- land een volle Noordwester or kaan met golven tot 15 meter hoogte. Tegen de avond ontwik kelde zich bi) de Zuidwestpunt van Engeland een nieuwe storing die de wind in Het Kanaal tot storm aanwakkerde. Ook in ons land nam de wind in de avond geleidelijk toe. Vandaag zal er een groot deel van de dag een stormachtige wind waaien. Ten Westen van Ierland meldden schepen gisteravond weer een nieuwe depressie, die met grote snelheid in Oostelijke richting beweegt en Zondag in onze omgeving zal zijn aangekomen. Onder invloed van de hevige depressie-activiteit wordt het vorstgebied boven het vasteland van Europa steeds ver der teruggedrongen, In West- Dvitsland is de temperatuur nu overal weer boven nul. In Oost- Duitsland en Polen schommelt het kwik nog om het vriespunt maar ook daar zal het weer in de komende dagen zachter wor den. In Rusland handhaaft zich evenwel d« matige tot strenge vorst. POSTDUIVEN TENTOONSTELLING De pestduivenhoudersvereniging uit "j-Gra- vciuande „Tot Ieders genoegen houdt Za- ierdag 4 December een pos ld u i ven ten toon stelling in de Spaansehe Vloot te '»-<5raven- landc Om zeven uur zal dei» expositie worden geopend. Overal langs de kusten waren de storansemen gehesen en de meteorologen voorspelden, dat er weinig kans is, dat de stormen gedurende het weekeinde zullen anfemen. In de haven van Torquay zonken vele bootjes en een vrachtwagen werd zelfs van de dijk afgespoeld. Het Liberiaanse schip „Casino" meld de vanmorgen, dat het een kustvaartuig van ongeveer 1000 ton zinkend had aan getroffen, ongeveer 17 mijl ten W. van Llzzard. Nadat de Casino, die op weg is naar Rotterdam, enige tijd tevergeefs trachtte contact met het schip te krij gen. meldde het, dat de coaster vermoe delijk gezonken was. Het schip was niet goed te benaderen en de Liberiaan kon niet anders doen dan in de buurt blij ven. Volgens de opgave van de „Casino" had de kustvaarder een zwarte schoor steen met een witte en een blauwe ot groene band. Nog later meldde het Li beriaanse schip, dat het rüet langer op de bewuste plaats kon blijven kruisen, omdat het anders zelf ernstig gevaar zou lopen In moeilijkheden te komen. Het lichtschip „South Goodwin" is (Van onze correspondent). Op de Rijksweg ApeldoornAmers foort is gisteravond bil Nieuw Mllllgen een autobus met arbeiders op een daar geparkeerde zware militaire vrachtwa gen gebotst. Drie personen werden ge dood, een vierde werd ernstig gewond In het Juiianaziekenhuls te Apeldoorn opgenomen. De autobus, die bestuurd werd door de Apeldoorner G. M., die als een be trouwbaar chauffeur bekend staat, reed met tien arbeiders van de Prov. Gelderse Electriciteits Maatschappij uit Stroe in de richting Apeldoorn. Vermoedelijk is de bestuurder ver blind door eefi tegenligger, waardoor hij de militaire wagen, die rechts van de weg stond, te laat opmerkte. Nog op het laatste moment probeerde hij door een zwenking te maken een aan rijding te voorkomen. De bus raakte achter met de rechterzij de achterkant van de militaire auto en werd daardoor vrijwel geheel open gereten. 50 meter verder kwam hij, na euaantal bomen Tientallen schepen verkeren in nood als gevolg van de hevige stormen, die de Atlantische Oceaan veranderd hebben in een kolkende massa van huizenhoge golven. Reddingsboten van alle Westeuropese landen worden In gereedheid gehouden om, wanneer het nodig is, onmiddellijk te kunnen uitvaren, ten einde de bemanningen der tot het laatst toe vechtende schepen in veilig heid te brengen. Aan de Westkust van Engeland staan marine-commando's klaar om direct te kunnen ingrijpen, als de dijken het woedende, opgezweepte water der Oceaan niet meer kunnen houden. Reeds moesten in Cornwall enkele tientallen personen worden geëvacueerd, omdat yier huizen instortten, toen enorme watermassa's over de dijk sloegen. Reeds staan door de zware aanhoudende regen, honderden belangrijke verbindingswegen onder water en de wegpatrouilles meldden, dat het water nog met het uur stijgt. op drift geraakt en verkeert in de nabij heid van het lichtschip „East Goodwin" in nood. Het schip sloeg los, terwijl de lichten gedoofd waren. Verschillende reddingboten zijn uitgevaren om even tueel hulp te bieden. Het Nederlandse schip „Grarosber gen", dat zich in de buurt van Fish guard Harbour (Engelse Westkust) be' vindt, seinde vanmorgen, dat het drin gend sleepboot- of reddingboothulp nodig had. De radio was defect en het schip kon geen antwoorden op haar S.O.S. ont vangen». Later werd gemeld, dat het schip op een rots was gelopen en dat het la groot gevaar verkeerde. Nog latere berichten meldden, dat de beman ning van de Gramsbergen (498 ton) in de reddingboten was gegaan. Reddings ploegen bevonden zicb in de onmiddel lijke omgeving. Het schip lag .muurvast op de rotsent voor de Engelse Westkust en maakte veel water. Bij de monding van de Vlissingse bui tenhaven is het Nederlandse m.s. „Cin derella" op de dijk gelopen. Het schip was op weg naar Rotterdam. De kapi tein en een lid der bemanning bleven aan boord. Twee man hebben het schip veriaten. De sleepboot „Hoilland" en de red dingboot „Insulinde" moesten vanmor gen vroeg uitvaren toen het Duitse schip „Weilingöorf" seinde, dat het op onge veer 10 mijl ten Noorden van Ameland in moeilijkheden verkeerife. Het Italiaanse schip ,,Cor Jesu" seinde om vijf uur uur vanmorgen, dat het op de Atlantische Oceaan stuurloos rond drijft. Do 193 ton metende Deense Coaster „Vega", heeft bij Beachy Head zijn lading overboord gezet, daar de zware zeeën de machinekamer teisterden. De Nederlandse sleepboot „Hurnber" en de Britse torpedojager „Vigo" liggen bij de ,,Vega" om het scheepje op sleep touw te nemen, wanneer de zee wat min der woelig is geworden. De Poolse treiler „Penguin" is op de Shipwash Sands 15 mijl ten Oosten van Harwich aan de grond gelopen. De reddingsboot van Norfolk is uitge varen en het Britse vrachtschip .Copse Wood" ligt in de buurt. Het Duitse motorschip „Anna Redher" heeft op de Noordzee om hulp ge vraagd. nadat het bij het Zweedse eiland Gotska Sandoen aan de grond gelopen was. Naderhand werd medege deeld, dat het contact met de kust had en dat er geen onmiddellijk gevaar bestond. Ten Noorden van de Britse eilanden heeft het Noorse stoomschip „Granfoss" 1462 ton, bekendgemaakt, dat het snel zonk. De bergingssleper „Salveda" van de Orkad.n heeft het schip op sleep touw genomen en is er thans mee naar Lerwick in Schotland onderweg. De Deense schoener „Svaerdfisken", die door de storm geteisterd is, vaart thans, begeleid door de Nederland se torpedojager „Evertsen" van Schot land naar Noorwegen. Het scheepvaartverkeer is verzocht uit te zien naar het verlaten Zweedse vissersvaartuig „Westfart". De beman ning is op de reddingboot van Strom- ness overgegaan. Het Britse schip „Tabaristan" (7173 ton) heeft ter hoogte van Lands End moeilijkheden met een verschoven la ding. Het Duitse schip „Helga Wehr is bij Dragoer op een reeds vroeger ge zonken wrak gelopen en de Brit „Sil ver Ipswich", liep voor de Engelse Oostkust aan de grond. Het Italiaanse vrachtschip „Edera" bevindt zich ten Westen van de Golf van Biskaje in nood. Het heeft S.O.S.- seinen uitgezonden. De „Ababeilïe 26" heeft onverwijld de haven van Brest verlaten en koers gezet naar de door de „Edera" opgegeven positie. Het Russische s.s. „Kara" (2325 ton) meldt, dat het voor de Noorse West kust in nood verkeert. De „Arion" vermoedelijk een Pa- namees schip van 5682 ton heed pok om hulp verzocht. Het bevindt ziel I de Golf van Biscaje. Een deel van ue deklading is overboord geslagen. ■C. te hebben geramd, tot stilstand. Vier arbeiders, die rechts voorin zaten, werden rwaar gewond. Kort na de aanrijding overleden drie hunner namelijk de heren G. Mulder uit Vees- sen, D. Zweers uit Twello en de heer Willemsen uit Apeldoorn. De heer De Boer, uit Apeldoorn werd zwaar ge wond naar het ziekenhuis gebracht. De andere arbeiders, die aan de linker kant zaten, werden niet gewond. De chauffeur was so ontdaan, dat hy nof niet gehoord kon worden. Het staat niet vast of de militaire wagen verlicht Is geweest. Ooggetui gen verklaarden echter dat dit wel hel geval was. Bij K.B. is bepaald, dat voor de vredesorganisatie van de Koninklijke Luchtmacht wordt ingesteld de func tie van bevelhebber der luchtstrijd krachten. Als zodanig wordt aangewe zen de chef van de luchtmachtstaf. Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 November. Dp heer Fernaml van Lurtgenhove (links) van België is hier in gesprek met Sir Percy Spender van Australië rechtstijdens eert zitting van de negende algemene vergadering van de V.N. te New York, waarbij de politieke Commissie van de VJV. het debat begon over de aanspraken, welke Indonesië laat gelden op Neder lands Nieuw Guinea. Zowel de Australische, gedelegeerde,, die als eerste het tvonrd voerde over deze kwestie, als zijn Belgische collega, lieten zich in voor Neder land gunstige zin over deze netelige ajfaire uil. DE minister van Verkeer en Water staat heeft zijn memorie van antwoord doen verschijnen, gepaard aan een nota van wijziging op de oat- werp-begroting. De minister komt een woord van hulde toe allereerst voor het feit dat hij een bedrag van f 30.000.000 voor stelt te besteden aan de zwakke plek ken in de bestaande dijken. Vervolgens omdat hij een som van 11.000.000 meer wil besteden voor wegenaanleg. Belde zaken zijn van groot gewicht en het verheugt ons dat de minister van Waterstaat, gelukkig hersteld van zijn ziekte, deze voortvarendheid aan de dag legt De minister van Verkeer en Water staat heeft aan de voorzitter van de Tweede Kamer ingevolge een onlangs gedane toezegging doen toekomen, een globaal financieringsplan van belang rijke werken, welke de Rijkswaterstaat voornemens is in de eerstkomende 5 jaren 1955 t/m 1959) uit te voeren dan wel te subsidiëren. Dit financieringsplan is ter vertrouwelijke inzage van* de leden der Kamer neergelegd. Straaljager stortte op officiersmess De ramp op het vliegveld Bierset vond in de vroege middag plaats. Een jonge piloot, die onlangs uit de Ver enigde Staten was teruggekeerd, waar hij zijn brevet had gehaald, en van daag zijn eerste vlucht in België maakte, kwam in auikvlucht met zijn toestel op de officierscantine terecht, waarin een aantal officieren zaten te lunchen. De cantine stond onmiddel lijk in lichterlaaie en ook een medi sche post, die dichtbij de cantine stond, vatte vlam. De brandweer van het vliegveld, die weinige minuten na de ramp ter plaatse was, wist nog twaalf officieren te redden. Later werden echter 13 heel en Vandaag is in de nabijheid van de kust van Wales het 20.125 ton metende petroïeumtankschip „Worid Concord" in tweeën gebroken. Het schip vaart onder Liberiaanse vlag. De „World Concord", die pas dit jaar is gebouwd, is eigendom van de Worid Tanker Corporation. Volgens het bericht var. de admirali teit dreven beide gedeelten van het schip op ongeveer 16 km afstand van de kleine vuurtoren aan de kust van Pembrokeshire. Wales. De kustwacht deelde mee dat de bei de helften een aanzienlijke afstand van elkaar af waren gedreven. Er is nog niets bekend over het lot van de bemanning van het tankschip. De Worid Tanker Corporation behoort aan de Griekse magnaat Stavros Niar- chos, een zwager van de bekende reder Aristoteles Socrates Onassis. De Welse kustwacht deelde mede. dat de bemanning van de „World Concord" in groot gevaar verkeert. RinKvergadering. De rmg „Altena" van de Herv. Jongebngsverenigmgen houdt Maandag 29 November, 's avonds om half acht, een vergadering In het Verenigingsgebouw te An- del. zijn vele Nederlanders in ons land en wij kunnen menigten niet in bedwang houden. De politie kan niet elk huis bewaken Oorlog is een groot woord, „voor infiltraties", voegen wij er aan toe. Maar het zijn oorlogsdaden. En het tweede deel van de eerste zin van dr. Hanifah is een onverholen bedreiging, die in wezen het karak ter van chantage draagt. En wat de bescherming der politie betreft, de ervaring van de Neder landse gevangenen leert, dat die ba- scherming soms veel weg heeft van wat in de Duitse nazi-tijd hier bescher ming heette. Dc Fransman Smart, die in 1927 met een waterfiets het Kanaal overstak, heeft in Parijs een nienw model water fiets gelanceerd met een schroefwelke vierhonderd omwentelingen per minuut maakt. Smart he.eft hel vaartuigje ge bouwd voor een nieutvc overtocht over het Kanaal, welke door de voormalige Tour de France-renncr Edmond Muller zou moeten tvorden volbracht. Foto: E. Muller vertrekt van. de Seine-oever voor een proeftocht op deze rivier. Sarart staat aan de kant toe te zien. Staatssecretaris Moorman wilde geen nadere gegevens verstrekken over de sterkte van de Nederlandse strijdkrachten op Nieuw-Guinea. ten einde te voorkomen, dat degenen die in Indonesië de infiltraties op Nieuw- Gumea organiseren, hiermee hun nut zouden kunnen doen. De regering overweegt de maritieme macht in Nieuw-Guinea met een torpedojager te versterken. Volgend jaar zullen de Catalina-vliegboten worden vervangen door Martin Mariners. Het zenden van kleine snelle motor torpedo-boten naar Nieuw-Guinea ter controlering van de Zuidkust, waar infiltraties de meeste kans van sla gen hebben, wordt niet overwogen, omdat deze daar niet goed zijn te on derhouden en omdat de zee aan de Zuidkust voor deze vaartuigen veel te hoog staat. Wel zullen marine-een heden landingsvaartuigen als CQmmu- nïcatieboten worden overgebracht. De bouw daarvan is ter hand genomen. De staatssecretaris achtte de vor ming van een Papoea-bataljon thans niet opportuun. Hiermee kan men be ter wachten tot rustiger tijden voor Nieuw-Guinea zijn aangebroken. Bo vendien vormt de vorming van zo'n bataljon een bijzonder klein onder deel in het geheel van de verdedi ging, die voor Nieuw-Guinea wordt opgebouwd. Wij kunnen daaraan be ter onze tijd niet verliezen, aldus de heer Moorman. halfverkoolde lijken uit het als een fakkel brandende gebouw gebracht. Drie personen, die vreselijke brand wonden hadden' opgelopen, werden in allerijl naar een hospitaal overge bracht. De autoriteiten op het vlieg veld vrezen .echter, dat er later nog meer lijken in het gebouw gevonden zullen worden, dat zelf in een half uur tot op de grond toe afbrandde. Van de zijde der luchtmacht wei gerde men commentaar te geven op de oorzaak van de ramp voordat een diepgaand onderzoek was ingesteld. Dit is inmiddels in volle gang. Een kapitein van de luchtmacht, die de ramp overleefde, vertelde later: „Wij zaten na de lunch een glas bier in de cantine te drinken, toen wij plotseling een enorme klap voelden. Ik werd van mijn stoel afgeworpen en kwam op mijn rug terecht. Toen ik opkeek was de hele cantine een vlammenzee. Ik denk, dat de benzine van de „Thun- derjet" zich onmiddellijk overal ver spreid heeft en ontvlamd is. Ik wist naar een raam te komen, dat ook al in vuur en vlam stond en dook er doorheen." In een Amerikaanse nota, die door het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Chinese diplomatieke vertegenwoordiging in Londen is over handigd, wordt, aldus het State De partment, onder meer gezegd, dat de berechting van de Amerikaanse leden van do luchtmacht een toevoeging is aan „de lange reeks van communistische wandaden, welke door het Amerikaanse volk tot dusverre met zelfbeheersing is opgenomen". De nota eist de onmiddel lijke vrijlating van de veroordeelde Amerikanen en zeg!, dat de Chinese communisten verplicht zijn het kwaad, dat zij deze Amerikaanse onderdanen en hun gezinsleden hebben aangedaan, zo veel mogelijk te herstellen. In de haven van Swansea heeft vanmorgen aan boord -van het 9829 ton metende Noorse tankschip „Olav RingdaP' een ontploffing plaats ge had. De oorzaak hiervan is nog niet bekend. Volgens een mededeling van de politie zijn twaalf van de 42 beman ningsleden gewond. Een machinist van het schip verklaarde echter, dat minstens drie doden te betreuren zouden zijn, In de machinekamer van het schip ontstond brand, doch men Slaagde erin deze te beperken. De Russische ambassadeur in Indo nesië. Dimitri Zhoekow, heeft de huis vesting, die hem door het Indonesi sche ministerie van Buitenlandse Za ken in Djakarta was aangeboden, van de hand gewezen. Zhoekow had aan het ministerie laten weten, dat hij een complex gebouwen wenste. Het mi nisterie had hem een huis aangeboden in de moderne buitenwijk Kebal Joran, maar Zhoekow accepteerde het aanbod niet. In het grensgebied van Noordoost- India heeft een veldslag tussen de be woners van twee dorpen aan 57 per sonen het leven gekost, zo wordt ge méld uit Sjiilong (Assam). In October was een koerier uit het dorp Pangsja vermoord. De bewoners van dit dorp deden hierop eet aanval op het dofp Jimpsno in de overtuiging dat mensen uit deze plaats bij de moord betrokken waren geweest Zij doodden 57 inwoners en staken het dorp in brand. Dit bloedbad is een nieuw bewijs van de snel toenemende rechteloosheid in het Naga-gebied, dat gedeeltelijk in India en gedeeltelijk in Birma ge legen is. Onder de woeste Nagastam telt men nog vele koppensnellers. Op de Zweedse vrachtboot „Los An-, geles" (6900 ton) is gisteren brand uit gebroken, toen het zich ter hoogte van Ouesssni bevond. Het schip ia daarop naar Brest opgesioomd, waar het he denmorgen is aangekomen. Omtrent de omvang van de brand zijn nog geen nadere bijzonderheden bekend. Negen kinderen van een tot zes jaar zijn om het leven gekomen door een brand, die in een kindertehuis in het dorpje Riu, ïn de Zuidftnse provincie Tavastland, heeft gewoed, De negen slachtoffertjes bevonden zich m een slaapzaal op de eerste verdieping, die houten wanden had. Acht elders sla pende kinderen konden worden gered. naaiven: i f EERLINGEN van de Chr school in Diemen hebben een bus boordevol met glanzende kleurrijke stuiter;, gebracht. Fir ma's zonden prachtige schets boeken, versnaperingen en plak kaatverf.' De stroom van vakjes gróéit met de dag: De bewoonsters van het Internaat voor meisjes van het Chr Lyceum. Pav ia, tn Zeist, berichtten ons telefonisch dat er geschenken gereed staan voor een gehéél meisiespoioUjoen nan de Rndotph-stichting Bravo! Men zendt ons uit alie delen van het land giften Het bedrag, dat thans voor de „Duizend kinderen" op onze giro-rekening - postgiro 412759 staat heeft de f 1 5 00.— overschreden Namens de Sint alle milde geefsters en gevers, hartelijk dank1 Sint gaat met een ontroerd hart Woensdag en Don derdag aanstaande naar de „duizend kinderen"! Wilt ge nog een pakje zenden, doe het dan per omgaand aan ons hoofdkantoor: Nieuwe Zijds Voorburgwal 225, Amsterdam-C voor grote jongens is nog nodig- sjoelbak, zaagbeugels, zaklan taarns. Vurige wensen zijn: gramofoonplaten en blokfluiten!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1