Wrak op de Waterweg is thans geïdentificeerd Artsen voor accoord Grote ammo voor debat WINST EN VERLIES VOOR ADENAUERS COALITIE over Nieuw- uriiea „Grarosbergen'bij gezonken Zeven opvarenden van Brits| lichtschip verdronken TWAALFDE JAARGANG No. 2939 Donderdag feest op Rudolp-stichting Overstromingen in Engeland Machtige Peuter Engels ertsschipdat in 1882 zonk VERHOGING LOONGRENS Optreden actie-comité afgekeurd Toch conferentie in Moskou China verwerpt, protest der V.S. Bij de parlementsverkiezingen in Hessen en Beieren Auto te water: een dode ZWEEDS SCHIP PRIJS GEGEVEN Auto in volle vaart tegen boom Weerbericht „Turmoil" sleept gedeelte van Griekse tanker M.-F rance pleit weer voor bijeenkomst Grote Vier V liegtuigongelukken in Engeland Gearresteerden waren geen autobandietetn Amnestie voor 3160 gevangenen in Joegoslavië MAANDAG 29 NOVEMBER 1954 „Foor 1000 kinderen L_— In de Zaterdag te Utrecht gehouden algemene vergadering van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst is met 44 stemmen voor en drie stemmen blanco beslo ten om, indien 't wetsvoorstel t-ot verhoging der loongrens tot 6000, ondanks de daartegen bestaande bezwaren) wordt aangenomen, de nieuwe groep van verzekerden te aanvaarden. Deze groep xal echter eerst dan blijvend aanvaard worden, indien uk het verloop der ver dere onderhandelingen vóór 1 Juni blijken zal dat met de wensen en verlangens der Maatschappij ernstig re&«!asag zal wj Ondanks vele bedankjes FRANSE STEUN VOOR NEDERLAND fy Rotterdam: Witte de VAthstraat 3C< Tel et. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 IClachtendienst abonnementen 18.30-1930 Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115704) "■.Graven-hage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 K-uraten-nas Redaj,tle; Tel aj392 Adm, Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tol. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks IHoitM" Weersverwachting geldig tot Dinsdagavond (op- gem. te 10 uur): REGEN EN WIND. Overwegend zwaar bewolkt met nu en dan regen. Krachtige tot harde, later mogelijk tot storm toe nemende wind, aanvankelijk tussen Zuid en Zuid- Oost, later ruimend naar Zuid tot Zuid-West. Zachter. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT" r, ONDERDAG AANSTAANDE vindt de actie „voor dui zend, kinderen" haar bekroning in feestelijkheden op de Rudolph- stichting, het kinderdorp, in Achterveld, onder de rook van Amersfoort, waar de pakketten worden uitgedeeld en twee kin-"1 dervoorstellingen worden ge houden Dit laatste in verband met het grote aantal kinderen, dat door de Sint verrast wordt. De pakjesactie heeft die van het vorige jaar overtroffen! Da gelijks stromen de geschenken binnen, bijna van alles wat er in speelgoedland te zien is, werd gezonden. En het aantal van nen, dat per giro meeleeft, is even eens groter dan bij onze vorige Sint Nicolaasacties. Woensdagmiddag gaat Sint Ni- colaas naar de Marthastichting in Alphen aan den Rijn, naar de Mr. dr. Willem van den Bergh- stichting in Noordwijk en des avonds naar ..Welkom" in Arn hem. En Donderdagnaarde Rudolph- stichting. Wilt ge nog meedoen, héést U dan: pakjes naar on„ hoofdkantoor, Nieuwe Zijds Voorburgwal 235 en giften op on ge post girorekening, ten name van Trouw: 412759. Drie schepen hebben dej storm niet overleefd De voortdurende zware regenval heeft wegen en velden in zeventien graafschappen van Engeland onder water gezet. In sommige streken is grote schade toegebracht aan de land bouw. In de kustplaatsen is men be zig met het opruimen vat! wrak stukken, welke het resultaat zijn van de storm van de afgelopen vijf dagen. Er zijn hutten en boten vernield, gaten geslagen in de zeewering en honderdon telefoon- cn telegraafpalen omgewaaid. In Cornwall alleen zijn al meer dan 2400 telefoonlijnen verbroken. In Charmouth, Dorsetshire, werd een electrisch transformatorhuisje met ka bels en palen weggesleept naar zee. In Waterfoot. Lancashire, kwam de 54-jarige mevrouw Alice Cockerill om het leven, toen zij door een hevige windvlaag in de rivier de Whitawell werd geduwd. In Sheldon, Devonshire, kwam een brok krijtrots van zes meter op een garage terecht. Acht auto's liggen er ander bedolven. In vele delen van Engciand en Wales zijn de boeren wanhopig. Hun akkers zijn zo nat, dat zij noch bie ten, tarwe, peulvruchten e.d. kunnen binnenhalen, noch wintertarwe kun nen zaaien. Er moet nog 8000 ha tarwe worden gemaaid en op een nog groter opper vlak ligt de tarwe aan schoven te rotten. De verliezen aan hooi en tar we in Cornwall worden op zestig mil- lioen gulden geschat. Een woordvoerder van de nationale boerenbond verklaarde, dat een aard appeltekort onvermijdelijk was, gezien de toestand waarin het land verkeert. Op de nog woelige Terne Zes is de Ier se sleepboot „Tunr.oil" onderweg naar Belfast met het voorste gedeelte van de in tweeën gebroken Griekse tanker „World Concord'1 De zeven lede» van de bamarming op dit voorste gedeelte zijn met reddingsboten van boord gehaald en ook de 35 man op het achterste gedeelte zijn gered. In de omgeving van bet ach terste gedeelte bevinden zich enkele sleepboten, die zullen proberen een lijn over te krijgen, zodra de zee kalmer is geworden De stormen, die Vrijdag en Zaterdag de zeeën rond Engeland! beheersten, namen gisteren in kracht af. Hoewel het nog niet mogelijk is een definitieve balans op te maken, kan toch reeds gezegd worden, dat de schade zeer groot is. Meer dan veertig schepen liepen min of meer ernstige averij op en moesten met behulp van sleep- en bergingsvaartuigen in veiligheid worden gebracht. j Drie schepen hebben naar thans bekend is de storm, die de zwaarste was sinds dertig jaar, niet overleefd: De Nederlandse coaster „Gramsbergen" uit Rotterdam, het lichtschip „Goodwin South" en de tanker „World Concord". De Nederlandse kustvaarder was zo als bekend in de buuri van Wales op de rotsen gelopen. De bemanning, die door een reddingsploeg van boord was gehaald, wilde het schip aanvan kelijk weer opzoeken, doch de nog steeds hevige stortzeecn beletten dat. Na urenlang tevergeefs te hebben ge vochten, is de Gramsbergen Zondag morgen gezonken. Het lichtschip Goodwin South, dat zoals wij Zaterdag reeds meidden op drift was geraakt, is in de buurt van de beroemde zandbanken Cood- win Sands gekapseisd, Een Ameri kaan.® helicoptervhegtuig, dat met een aantal journalisten san boord boven' het verongelukte schip kruiste, zag, dat een man zich aan de railing vast klemde. Het vliegtuig slaagde er in eeni verbinding tot stand te brenger, en del drenkeling te redder. Het bleek del weerkundige van het lichtschip te zijn.I Van zijn kameraden wist hij niets tel vertellen. Gisteren zijn enige kikvors-I mannen van de Royal Navy naar het! lichtschip gevaren. Met behulp vanl snijbranders maakten zij een gat in del scheepswand, doch er werd geen en-:, kele overlevende aangetroffen. Aan genomen moet dan ook worden, dat van de acht opvarenden slechts een persoon is gered. j De bemanning van de in tweeen ge-l broken tanker World Concord is ml haar geheel greed. Koopvaardijschepen,!: sleepboten er: bergingsvaartuigen I heben gisteren de gehele dag getracht de beide helften van het schip te i bergen. - Vanmorgen werd bericht ontvangen, dat het de sleepboot Turmoil bekends uit het drama van de „Flying Enter prise", gelukt was een kabel naarj het achterschip, waarin de machines zijn gevestigd over te brengen. De „Turmoil" zou trachten het achter- schip naar de monding van de Mer sey te slepen. Veilig en warm aan hun radiotoe stellen in hun huiskamers zittend, j hebben de bewoners van de Noorse Westkust de laatste dagen, luisterend i naar de SOS-seinen en de gesprekken tusen de gezagvoerders van de m nood j verkerende schepen, de drama's van de zee kunnen volgen. Gisteren. Zon dag, werden geen SOS-seinen gehoord, en hoewel er nog een flinke storm woedde, eri de havens aan de West kust vol liggen met schepen van vele nationaliteiten, die een schuilplaats hebben gezocht voor de ergste storm van de laatste 30 jaar. Enige dagen lang is de wanhopige J strijd van de Deense schoener Svaerd- liskeri voor de Noren het belangrijk-1 Ste radio-programma geweest. (Van één onzer redacteuren) JJET mysterie van het onbekende wrak in de Nieuwe Waterweg onder Vlaardingen is thans opgelost. Uit mededelingen van een 80-jarige oud- duiker en aan de hand üflïi de door duikers dgu Van der Tak s Sergutgs- bedryf naar bouen gebrachte wrakstukken is onomstotelijk komen vast te staan, dat het Panamese vrachtschip „Lagos Erie gestoten is op de over-', bltj/selen van het op 24 Juni 1882 gezonken Engelse schip „Ethelwin .Dit schip, dat in 1878 was gebouwd en sen waterverplaatsing had. van 920 brt., had in Bilbao ijzererts voor Rotterdam geladen. Op genoemde dag was het schip de' Nieuwe Waterweg opgestoomd. Vóór Vlaardingen kwam het in aan varing met het van Rotterdam, komende Nederlandse s.s. „Ottawa De „Ethelwin" zonk onmiddellijk en leverde groot gevaar op voor de scheep vaart. Rijkswaterstaat gaf opdracht het schip te lichten, doch na enkele misluk te pogingen het bergingsbedrijf was nog niet zo ontwikkeld als tegenwoordig moest men de berging opgeven Be sloten werd toen om het schip gedeelte lijk te onttakelen en we! zo ver, dat het hoogste punt van het wrak 8 meter on der de waterlijn zou komen te liggen, In de loop der jaren kwam het ont takelde wrak geheel onder het zand te zitten en de tegenwoordige Rijkswater- staat-ingenieurs waren het bestaan van het „verzonken wrak" dan ook al lang vergeten. Toen dezer dagen de berichten in de pers verschenen over een oud wrak. dat in de Nieuwe Waterweg was ontdekt, meldde zich bij Van der Tak een 80-jarige oud-duiker. Deze deelde mede. dat hij zich herinnerde ongeveer 70 jaar geleden getuige te zijn gewest van bergings pogingen, die zonder succes bleven. Van dor Tak gaf deze tip aan de Rijks waterstraat en de ambtenaren van deze dienst zijn naarstig in de archieven gaan zoeken naar eventuele nadere gegevens. Men wist, dank zij de mededelingen van de oud-duiker, dat er omstreeks 1880 iets op de Waterweg gebeurd was en het duurde dan ook niet lang of in de ver geelde documenten van de dienst werden het verhaal en de correspondentie van de aanvaring van de „Ethelwin aangetro- - fen. Toen men eenmaal zo ver was, kon men de identiteit van het wrak spoedig vast stellen. Duikers hadden enkele onder delen naar boven gebracht en aan de hand daarvan konden de ambtenaren van Rijkswaterstaat de „Ethelwin ïdentm- ceren. Agente van het schip was de firma Wambersie en Zoon te Rotterdam. Het staat nog niet vast. wat thans met het wrak zal gaan gebeuren Vermoe delijk zit het voor een groot gedeelte onder het zand en zal berging grote moeilijkheden met zich brengen. Het schio is momenteel echter een gevaar voor de scheepvaart en er zullen dus maatregelen moeten worden genomen om het te ver wijderen. Het is niet onmogelijk, dat men het evenals destijds zal laten ver zinken. BK het nemen van dit besluit werd1? rekening gehouden met toezeggingen van de minister aan het hoofdbeetuiK Premier Mendès-France heeft op nieuw een lans gebroken voor een in Mei le houden conferentie der Grote Vier en hij heeft Rusland uitgedaagd de nieuwe Westeuropese Unie als ba sis te maken voar een ruimer conti nentaal veiligheidssysteem, De premier maakte zijn houding kenbaar in een rapport aan het Fran se volk over zijn bezoek aan de Ver enigde Staten en Canada. Het rapport van de premier kwam uit. weinige uren nadat het nieuws was uitgelekt van een geheime ont moeting tussen generaal de Gaulle en de Russische ambassadeur, nieuws dat aanleiding werd tot bespiegelingen dat de Gaulle er misschien op zal gaan aandringen dat nog voor het tot rati ficatie van de Westeuropese Unie komt een nieuwe ontmoeting met de Russen plaats vindt. Premier Malenkow heeft gisteravond aangekondigd dat Maandag de „conferen tie over de Europese veiligheid" in Mos kou zal beginnen, Aan deze conferentie rvordt deelge nomen door de Sowjet-Unie en zeven Oosleuropese landen. Communistisch- Clilna zal als waarnemer vertegenwoor digd zijn. De conferentie van Moskou is te be schouwen als een antwoord op het voor stel van de Sowjet-Unie oip vraagstukken betreffende de Europese veiligheid te doen bespreken door 23 Europese landen en de Verenigde Staten, met communis tisch China deelnemend in de kwaliteit van waarnemer. De Verenigde Staten.. GrocLRritanrdë en Frankrijk zullen naar bekend gewor den is, vandaag, als de conferentie be gint, een afwijzend antwoord in Moskou overhandigen. Malenkow deed deze aankondiging op een ontvangst in de Joegoslavische am bassade ter gelegenheid van de oprichting van de Joegoslavische republiek. li tegenstelling met vorig j aai-, toen slechts de Russische onderminister van Buiten landse Zaken, Gromyko, aanwezig was, waren thans alle groten der Sowjet-Ünie aanwezig. Hun aanwezigheid en hun toast op Tito was de grootste stap naar een herstel van de betrekkingen met Joego slavië. welke men tot nu toe heeft waar genomen. lHetsltuatte te- voorkomen. De verg*- deriot sprak haar volle vectrowwen uH in het hoofdbestuur. Verder werd in een motie uitgo^wo- fcen dat het optreden van het zgn. me disch comité van actie als ocnorgenise- torisch moet worden beschouwd en dat het grote schade heeft berokkend aan het aanzien der Maatschappij, De wijze waarop het comité deze actie heeft ge voerd, werd ten enenmale afgekeurd Het comité heeft zich buiten het hoofdbestuur om met politieke groepe ringen en persorganen in varbmdwvg festeW. Het communistisch-Chinese persbureau „Nieuw-China" meldt dat de autoriteiten Ite Peking het Amerikaanse protest in- Izake het tot langdurige gevangenisstraf- Ifen veroordelen van dertien Amerikanen, bemanningsleden van omlaag geschoten I Amerifcaase vliegtuigen, aan wie „spion- j tage" ten laste is gelegd, hebben verwor- pen. „Mighly Mite'" („Machtige Pettier") is de naam toor het wagentje, dat een gorde kans maakt de oude, trouwe jeep geheel te verdringen. Het autootje is kleiner en lichter dun de jeep en kan ver voerd norden titel een helicopter, maar graaft zich ook opgewekt door knie hoge modderof neemt met zingende motor een helling van 87c/c..„ Het heeft vierwieltiand rij ving cn kan een top snelheid tan 85 kmfu halen. De vering is dermate dat een IScin hoge trottoir band ongemerkt „genomen" kan wor den. 500 pond nuttige hiding, het trek ken van 1000 pond door ruw terrein zijn de prestaties van deze van een luchtgekoelde motor voorziene „machtige Peuter".... Ongeveer negen nifilioen Westduitsers zijn gisteren-naar de stembus geweest. In Hessen cn Beieren moesten nl. nieuwe parlementen worden gekozen. Hoewel de uitslagen officieel nog niet bekend zijn, kan worden aangenomen, dat de politieke verhoudingen in West-Duilsland geen grote wijzigingen hebben ondergaan. Ten opzichte van 1953 gingen de socialisten in Hessen iets vooruit, maar vergeleken bij de vorige parlementsverkiezingen in 1959 hebben zij een aantal stemmen aan Adenauers Christelijke Democratische Unie ver loren, In Hessen, waar de socialisten tot dusver da absolute meerderheid hadden, behaalden Adenauers coalitie-partijen zelfs meer zetels dan de S P.D van Ollenhaucr. Toch hebben de socialisten bekend gemaakt, fiat zij van plan zij» zonder medewerking van een van de coalitiepartijen aan de regering te blijven. Volgens functionarissen is de zetel verdeling in het nieuwe parlement van de staat Hessen: Sociaal-Democraten 43, Christen-De mocraten 25, Vrije Democraten 21. Vluchtelïngenpartij 7. In totaal heeft 82,1 procent van het aantal stemgerechtigden m Hessen ge- stemd (tegen 86,7 procent bn de fede rale verkiezingen in 19531 cn 64,9 pro cent bij de landelijke verkiezingen in 1659). De door de partijen beteikte percen tages zijn: socialisten 42,6 Cm 1953 33,7 in 1950 44.4). Christen-Democraten 24,1 (33,218,8). Vrije Democraten 20,5 (19,0731,8*. Vluchtelïngenpartij 7,7 (6,4nam m 1950 niet aan verkiezingen deel). Communisten 3,4 ;'0,94,7). Duitse partij 1,2 (2,8 nam in 1950 niet deel aan de verkiezingen). Anderen 0,5. Toen de uitslagen van 180 van de 191 kiesdistricten in Beieren bekend waren, was de verhouding: Christen-Democraten 40 procent (24,6 procent in 1950), Sociaal-Democraten 26,2 procent (24,6). Vrfje Democraten 6,7 procent (6,2). Vliichteüngenpartlj 11 procent (14,3). Beierse Partij 13,5 procent (17,5). Communisten 1,5 jrocent (1,4), Anderen 1,1 procent. Doordat Adenauers partij in Beieren, volgens de not! niet volledige uitslagen, de leiding heefl behouden, is het wel zo goed als zckei;. dat de partijen van de regeringscoalitie in de Bondsraad de meerderheid van tweederden behouden, waardoor in de raad geen gevaar meer dreigt voor de Parijse overeenkomsten, aldus tekent het Wedduitse persbureau D.P.A. hierbii aan, De uitslag van de verkiezingen in Hessen is m dit opzicht van geen be lang, want ook als de sociaal-demoera ten in Hessen aan het bewind blijven, zal er in de Bondsraad geen wijziging ten nadele van de huidige regerings coalitie komen. Als in Hessen een coa litie van de C.D.U., Vrije Democraten cn Vluchtelingen aan het bewind zou komen, zou de stemverhouding in de Bondsraad, die nu 28 tegen 12 in het voordeel van de regering-coalitie be draagt, nog met vier zetels ten gunste van de regering worden gewijzigd. In een Zaterdag te Moskou ingediende nota, heeft Oostenrijk de Russische uit nodiging voor een 'leiXigheidsconftreu- tie van Europese staten op 29 November van de hand gewezen. Twee Britse straaljagers van het type Meteor" van de RAF zijn Zon dagmiddag boven het eiland Wight in botsing gekomen. Een der jagers kwam In een moeras bij Hamble (Hampshire) terecht. De piloot werd gedood. De IVestduitsc politic heeft Zondag avond bij Giessen drie jongemaiAen aangehouden, die, met een revolver in de hand, in een gestolen auto lagen te slapen. De jongemannen waren er met de auto vandoor gegaan, na de bestuurder gedwongen tc hebben uit tc stappen. Zij waren echter door motorpech niet ver gekomen. Toen de politie hen aantrof lagen de rovers te slapen in de auto, die zy langs de iveg tussen de bomen hadden geparkeerd. Men dacht aanvankelijk een zeer goede vangst te hebben gedaan (drie autoban dieten), maar de politie heeft later be kendgemaakt dat de drie jongelieden jonge straatschenders zijn, die niet tot de bende van autobandieten behoren. Zaterdagavond is een personenauto te water geraakt in de Zuid-Buitensin gel te Den Haag. De politic en brand weer slaagden er in de auto boven water te takelen.. De inzittende, de 20- jarigc mej. J. Winnckes uit Den Ilaag. is in zeer zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis aan de Zuidwal ver voerd, waar zij is overleden. Toen de brandweer kort na het on geval arriveerde heeft een dor onder- brandmeesters zich onmiddellijk te wa ter begeven om te trachten het portier te openen, doch zijn poging was vruch teloos. De pobtie heeft tot een uur na het tijdstip van het ongeval nog gediegd, omdat men vermoedde, dat een tweede persoon in de wagen zat Dit bleek even wel niet juist te 2ijn en ria het verkrijgen van eoede verklaringen werd het dreg gen gestaakt. Ir, de politieke commissie der "Ver enigde Naties heeft de Fianse afge vaardigde Henri Hoppen» Zaterdag de competentie van de Ver. Naties betwist om de luwestie Nieuw-Guinea te be spreken, Ecuador, Pakistan, Thailand, Syrië, Wit-Kusiand, de Sowjet-Unie en Irak steunden het Indonesische verzoek om hervatting der onderhandelingen. In totaal hebben zich 36 landen opgegeven om aan het debat deel te nemen. De F,ranse afgevaardigde zei dat hier inbreuk gemaakt wordt op souverelm- teit. Het volk van Westelijk Nieuw-Guinea, dat tot het minst ontwikkelde der aarde wordt gerekend, zai eens over zijn eigen toekomst moeten beslissen. Ne derland heeft regelmatig verslag over zijn bestuur aan de Verenigde Naties uitgebracht. De Indonesische aanspraak zou tot gevolg hebben, dat het toezicht van de Ver, Naties over de evolutie van het volk van Westelijk Nieuw-Gui nea zou verdwijnen. De bewering dat het geschil de vrede zou bedreigen kon de Franse afgevaar digde moeilijk ernstig nemen. Een be- Voor 3.160 politieke en criminele ge vangenen in Joegoslavië is amnestie of aanzienlijke strafverkorting afgekondigd. Deze amnestiemaatregel is genomen in verband met de Joegoslavische nationale feestdag, .welke vandaag gehouden wordt. Men heeft het Zweedse vrachtschip „Los Angeles", dat de haven van Brest in de nacht van Vrijdag op Za terdag jl, brandend, doch op eigen kracht wist te bereiken, moeten prijs geven. Brandweerlieden hebben zestig uur lang koolzuurgas in het brandende schip gepompt, doch zij moesten hun pogingen staken, toen de „Los Ange les" dreigde om te slaan. Toen ook nog het gevaar van een ontploffing dreigde, is het schip de haven uit gesleept, om het in volie zee te laten zinken. In de gevaarlijke bocht bij de Vin kersberg te Hoogerheide is Zondag avond een auto, bestuurd dooi de heer A. Meyvis uit Bergen op Zoom, in volle vaart tegen een boont gereden. Uit de totaal vernielde auto konden de bestuurder en een inzittende, mej. E. N. uit Rotterdam, met veel moeite bevrijd worden. Zij hadden inwendige kneuzingen, been- en armfracturen en hoofdwonden opgelopen en werden per ambulance: naar het Algemeen Buigergasthuis te Bergen op Zoom vervoerd. dreiging van de vrede zou alleen kun nen ontstaan indien de macht zou wor den gebruikt om de Indonesische eis la steunen. Dr. Ezra Yoran, de nieuwe gezant van fsraël in ons land, is in 1908 te War schau geboren. In 1951 werd hij be- noentd tot gezant van Israël in Joego slavië. Na het overlijden van dr. Amir volgde zijn benoeming tot gezant in Nederland, Directie: C. A. KEURING en Mr. K. VAN HOUTEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1