Zondagswet- novelle Molotow wil Oostelijk militair blok Gerechtelijk onderzoek in Dublin begonnen Drama tijdens storm in liet Kanaal: Duitse kapitein zou geen verleend hebben II Techniek en Zondag Johannes Strijdom volgt Malan op BERAAD IN MOSKOU GEOPEND Westen weigert nu te praten Deel van bemanning „Gramsbergen in Rotterdam aangekomen jm m Most honourable TOEN „TRITON" GEEN ANTWOORD GAF: Nederlands schip redde Spanjaarden Pella president van de K.S.G. Ruim 500 pakjes voor - „1000 kinderen DINSDAG 30 NOVEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2940 r1 Weerbericht Koninklijke gelukwens Nieuwe storm beukt Britse kust Studenten in Israël y V Ooggetuige M Rotteidam: Witte da Wïthstraat 30 Tel et. 115700 (4 IA Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtcndienst abonnementen 13.30-19 30 m. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •«.Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm, 'Tel. 114402 Klachtcndienst abonnementen: Tel. 362589 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, J 2,25 per maand. 8.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks 'ViAxixM' Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. IETS MINDER ZACHT Veranderlijke bewolking met enkele verspreid optredende buien. Matige tot krachtige wind tussen Zuid en Zuid-West. Iets lagere temperatuur. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT r\ E regering heeft een wetsontwerp D ingediend tot wijziging van de Zondagswet. Weliswaar is deze wet nog maai ternauwernood in werking, maar toch is er op sommige plaatsen met na me in Zuid-Limburg een zodanig spektakel tegen ontstaan, dat de re gering zich gehaast heeft daaraan te gemoet te komen en een voorstel heef: ingediend om aan de verlangen- van sommige r.k. Limburgers te vol- De Zondagswet verbiedt nl. het ma ken van gerucht op Zondag, dat op een afstand van meer dan 200 meter hoorbaar is. Die wet verbiedt ook he) houden van optochten op Zondag. De- re bepalingen verhinderen zekere volksgebruiken in Lintburg, waarbij men. om een paar voorbeelden te noemen, gewend is, priesters, die hur eerste Mis opdragen, en gouden bruidsparen, met muziek ter kerke te begeleiden. De Minister stelt nu voor, de Zon dagswet te wijzigen in dier voege, dat c!e desbetreffende bepalingen der wet in bepaalde door Ged. Staten aan te wijzen gemeenten niet toepasselijk rijn t.a.v. tradities en gebruiken, die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten in het volksleven rijn gewor teld en niet als openbare vermakeajk- hsdeat zijn te beschouwen. T j ET is natuurlijk niet fraai als men H een wet, die nog geen jaar be staat al weer direct moet gaan ver saderen. Maar wij zouden daar toch niet zo veel b«zwaar tegen hebben als de re gering blijk gaf niet slechts met ge voeligheden van het r.k volksdeel te rekenen, maar ook met die van het orthodox-protestantse deel. Bij het totstandkomen van de Zon dagswet is van orthodox-protestantse zijde bepleit, dat een ontheffing van de bepalingen der Zondagswet met be trekking tot het verbod van het ma ken van gerucht en het houden van optochten en dergelijke, van een be sluit van de gemeenteraad afhankelijk sou rijn. De regering en de meerder heid in de Kamer, wilden dit niet. Thans is het zo, dat deze ontheffing door de burgemeester kan worden ver leend, al kan de gemeenteraad daar voor regels stellen. Maar de gemeen teraad kan de mogelijkheid tot ont heffing niet uitsluiten. Dit ia niet billijk. Er rijn verschei dene gemeenten in ons land waar men prijs stelt op onverkorte handhaving van het principe der Zondagsrust, zo als dat in de wet is neergelegd eo waar men geen ontheffingsmogelijk heid wil. Dat zou daar in strijd zijn met de bestaande in het volksleven wortelende tradities en gebruiken. Waar de regering nu tegemoet komt san tradities en gebruiken, die een af wijking van het principe der Zondags wet inhouden, is er nog veel meer re den oen rekening te houden met tra dities en gebruiken, waarbij het prin cipe der Zondagswet oavet4on woedt gehandhaafd. Onze grief tegen het ontwerp ie, dot de regering dat juist niet doet. 2hj bevestigt wederom, dat rij niet wil na- kenen met de wensen uit octhodo*- protestantse kring, terwijl rij aan de wensen uit r.k. kring tegemoet komt. Het zou toch zo eenvoudig rijn om hier aan ooae billijke wemen te wel doen. Nederlands schip met elf man vereaan In het artikel „Techniek en Zon dag" van prof. dr. R. Schippers, is door een technische fout de eerste alinea weggevallen. Deze alinea luidt: [)E vraag is kort gezegd deze, of het proces van de industriali satie niet met automatische 'hardheid dwingt tot gedeeltelijke Zondagsar- beid? Bij het moderne verkeerswezen is dat ai zo lang het geval. Maar juist bij de toenemende mechanisatie rijst het vraagstuk opnieuw. Het vraagstuk is ouder dan de mo derne industrialisatie. Hoe lang tob ben de zeelui al niet met de eis van de reders,, dat de koopvaardijschepen uitvaren zodra ze gelost zijn, al is dat het geval op een Oudejaarsdag, die op Zaterdag valt? Dinsdag uorden in het gemeente- ziekenhuis te Den Haag de vernieuwde afdelingen toor Rnntgendiagnostiek en ■therapie, de physische afdelingen van het nieuwe laboratorium voor Patho physiologic, officieel geopend, Een kijkje in de belonkclder bij de be roemde kobalt-bom, de eerste van deze soort in Nederland. Men ziet ir. H, P. Marcuse de bom in gereedheid brengen voor een koballbestraling. De Zuidafrikaanae Nationale Partij heeft Johannes Strijdom tot premier gekozen. Hij volgt de demissionnaire premier, dr. Malan, op. Dr. Malan heeft zich, zoals gemeld, wegens zijn ver gevorderde leeftijd, teruggetrokken. De SI-jarige Strijdom is partijleider in Transvaal en minister van Landen en Besproeiing. Hij is „de sterkè man"-van de partij die zich herhaal delijk voor de republikeinse status van de Unie uitgesproken heeft. De meer „gematigde" 71-jarige minister van Financiën, Nicolaas Havenga, is op de vergadering van de partijfractie verslagen. De vergadering werd achter ge sloten deuren gein aden. (Van een onzer verslaggevers) NAAR thans met zekerheid kan worden aangenomen heeft zich Vrijdag in het Kanaal op enkele mijlen uit de Engelse kust en op nauwelijks honderd meter afstand van de Liberiaanse tanker „Casino" een drama afgespeeld, waarvan de twaalf opvarenden van de Nederlandse kustvaarder „Carpo" het slachtoffer zijn geworden. De „Carpo", een scheepje van 493 brt. van de Maatschappij Zeevaart in Rotterdam had als gevolg van de woedende storm met ernstige moeilijkheden te kampen en verkeerde in zinkende toestand toen door het gordijn van wolken en water de silhouetten van de „Casino" opdoken. Uit de verhalen van de bemanningsleden van de tanker, die gisteren bij de Nieuwe Matex in Vlaardingen arriveerde, valt pp te maken, dat men daar de in nood verkerende kustvaarder wel heeft opgemerkt, maar dat de kapitein van de „Casino" geweigerd heeft de voor het behoud van hun leven vechtende schipbreukelingen te hulp te komen. AU gevolg van de houding van de kapitein hebben gisteren 20 leden van de bemanning van de „Casino" in Vlaardingen afgemonsterd. Zij weiger den verder ie varen onder leiding van officieren, dia geweigerd hadden schip breukelingen, die aan het einde van hun krachten waren, bij te staan. De gedroste bemanningsleden van de tanker, allen Duitsers, hebben zich hedenmorgen bij de Liberiaanse con sul gemeld om gerechtelijke bijstand. Nadat twee stoffelijke overschotten, die Zondag door een Engelse redding boot ter hoogte van Cornwall ra het Kanaal waren opgevist, geïdentificeerd waren als die van de 27-jange matroos van de „Carpo" A. van Drongelen en de 15-jarige logiesjongen J. Schram- meyer, werden de bange vermoedens over het lot van de „Carpo", waarvan men al verschillende dagen niets had vernomen, werkelijkheid. Gistermiddag maakte de rederij dan ook bekend, dat zli geen enkele hoop meer had en dat de kans op overle venden vrijwel was uitgesloten. Intussen -was aan de haven"-van de- Nieuwe Matex "*n Vlaardingen de Li beriaanse tanker „Casino" gearriveerd. Dit schip had Zaterdagmorgen een telegram verzonden, waarin werd me degedeeld. dat het op 17 mijl ten Wes ten van Lizzard Head een kustvaarder van onbekende nationaliteit zinkend had aangetroffen. In zijn telegram seinde de kapitein van de „Casino". IN DE WITMARMEREN ZAAL van het Stiridonowka-paleis te Moskou heeft minister Molotow gisteren met een scherpe rede een conferentie van negen communistische landen over de Europese veiligheid geopend. De woorden van Molotow waren een duidelijke oproep voor het "vormen van een formeel Oostelijk militair blok, met inbegrip van Oost-Duitsland, als antwoord op de Parijs» overeenkomsten over de herbewapening van West- Duitsland. Enige uren voordat hij naar bet paleis ging, waar vroeger een suiker handelaar heeft gewoond, had Molotow officieel bericht van de estelqke Grcfe Drie ontvangen, dat zij voor de uitnodiging bedankten. Ook de andere Westelijke landen, waaronder Nederland, hebben gisteren de Russische uitnodiging van. de hand gewezen. De deur werd echter opengehouden voor een later gesprek, na bekrachtiging van de Parijse accoorden. voorstellen aan het Western 1. het op lossen van de Duitse kwestie op basis van een overeenkomst tussen de In zijn rede zei Molotow, dat de ont wikkeling in Europa een gevaarlijke wending had genomen een wending, die de vrede bedreigde doordat be paalde regeringen een herbewapend West-Duitsiand willen binnenvoeren in militaire groeperingen „die tegen an dere staten zijn gericht". De ■.commu nistische landen moeten volgens Molo tow hun strijdkrachten met spoed con solideren en aanzienlijk versterken, indien de Parijse overeenkomsten wor den bekrachtigd. Gemeenschappelijke maatregelen op het terrein van de organisatie der strijdkrachten en het commando noemde Molotow noodzake lijk. De Russische minister herhaalde zyn „Blij met redding. Diep geschokt door ramp". Dit stond in het telegram, dat de geredde bemanning van het 499 brt. me- tende kustvaartuig, „Gramsbergen", re derij N.V. Zuid-Hollandse Scheepvaart Maatschappij, een dochteronderneming van Furness te Rotterdam, ontving van de Ireneschool te Gramsbergen, welke school het schip had geadopteerd. Zoals bekend, was de „Grswisbergen" in ballast onderweg van Sillv'h (Schot- Jand) naar Swansea. De om ingename «vonturen. die het schip op Jeze reis Meemaakte, werden ons verteld door een zevental opvarenden, die vanochtend In Botterdam terugkeerden; de overige vijf geredde opvarenden bevinden zich nog hi Fishguard. Toen de „Gramsbergen" ter hoogte van Fishguard voer. was het weer zeer slecht en besloten werd bij deze haven te schuilen. Men had er een tijd gele gen en Vrijdagavond jl. omstreeks zes uur moest men drie scheepslengten naar bakboord in verband met het draaien van Ferry-boten. De nieuwe ligplaats bleek minder beschut te zijn. Alles ging echter goed tot Zaterdagnacht één uur. Toen raakte het schip op drift en met alle middelen werd getracht de „Grams bergen" op haar plaats te houden. Het mocht echter niet baten en binnen twee minuten, zo vertelde men ons, zat- het schip op de rotsen. Lichtkogels werden afgevuurd, S.O.S. seinen gegeven, doch het schip werd in zyn benarde positie niet opgemerkt. Alleen Schevemngen Radio ontving de S.O.S.-seinen en dit station waarschuwde Fishguard. Om on geveer zes uur haalde de reddingboot alle opvarenden van het schip en bracht hen naar Fishguard. De reddingboot was echter nog vier uur onderweg, om dat man een kabel in de schroef had gekregen. De „Gramsbergen" is later gekapseisd en ligt op stuurboord, zo be sloten de geredden hun verhaal. President Tito is Maandagavond naar India vertrokken voor een offioieel ba- zoek van achttien dagen. Sowjel-Unie. Engeland, Frankrijk, en Amerika: 2. een stelsel van gezamen lijke veiligheid in Europa met deelne ming van alle betrokken staten, zowel communistische als niet-communisti- sche. Rechts van Molotow zaten Otto Gro- tewohl en Walter Ulbricht van Oost- Duitsland. De landen, die aan de con ferentie deelnemen zijn: de Sowjet-TJme, Tsjecho-Sloivakije, Albanië, Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Polen en Oost- Duïtsland, terwijl communistisch China vertegenwoordigd is door een waarne mer. Xn gelijkluidende nota's hebben Frankrijk. Engeland en de Ver. Staten gisteren Ruslands uitnodiging van de hand gewezen. Tevens presenteerden, zij Moskou de voorstellen van de Franse premier Mendès-Francc tot het houden van een bijeenkomst der mi nisters van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier na de bekrachtiging van de Westeuropese verdragen. De nota's stelden voor. 1. Overeenstemming over een vre desverdrag voor Oostenrijk. 2. Een verzoek om het Sowjet-stand- punt in zake het houden van vrije ver kiezingen in Duitsland als een eerste stap naar hereniging van de Oostelijke en Westelijke zones op te helderen, 3. Overleg langs diplomatieke weg over alle andere Europese vraagstuk ken met name die van de Europese veiligheid, die later op een vier mo gendheden conferentie behandeld zullen worden. 4. Deze conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier te houden zodra er na bekrachti ging der Parijse accoorden een goede kans op een oplossing blijkt te zijn, 5. Indien de omstandigheden gunstig blijken een conferentie op grotere schaal te houden van alle Europese lan den en betrokken partijen ter bespre king van de Europese veiligheid. De Nederlandse nota is gisteren op de Russische ambassade in -Den Haag overhandigd door de secretaris generaal van het ministerie van Bui tenlandse Zaken, mr. S. J. baron van Tuyll van Serooskerken. dat liet hem niet mogelijk was ge weest de bemanning van de kustvaar der hulp te bieden. Nauwelijks lag het schip gisteren echter aan de wal of enkele opvaren den kwamen van boord en gaven op luide toon uiting aan hun verontwaar- d'gmg over het optreden van de ka pitein. Deze zou volgens de bemanning ge weigerd hebben een in nood verkerende kustvaar-der te helpen, hoewel er naar het oordeel van de "Meerderheid der be manning voor de er geen onmid dellijk gevaar aanwezig was en alles aan boord m gereedheid was gebracht om de schipbreukelingen op te pikken. Met tranen in hun ogen vertelden enige opvarenden, hoe het drama zich had afgespeeld. Omstreeks 11 uur 's avonds zag men voor de boeg lichten. De kapitein liet vaart minderen en al spoedig doken uit het duister de om trekken van een klein vaartuig op, dat naar thans algemeen wordt aangeno men de „Carpo" moet zijn geweest, doch dat voor de bemanning van de „Casino" een schip van onbekende na- "Honailtèit'bleef. Het scheepje,'dat" on geveer duizend ton mat, lag reeds met de voorsteven onder water. Op het achterschip zagen de opvarenden van de tanker echter verscheidene personen lopen. Alles werd aan boord van de „Casino" m gereedheid gebracht om de schipbreukelingen te hulp te snellen. De kapitein gaf opdracht, dat de olielieden zich gereed moesten houden om olie op de golven te laten stromen, aldus een toestand scheppend, die het voor de op varenden van de snel zinkende kust vaarder gemakkelijker zou maken de Casino te bereiken. „Vijf man van ons", aldus de machi nist Eert Oetker, „stonden aan de rai ling, hoewel de zee telkens met krach; tig geweld over het schip sloeg. Wij wilden in staat zijn om on middel ijk de helpende hand ie kunnen bieden. Touwladders. enterhaken reddings boeien enz. werden klaar gehouden. Langzaam naderden wij de kustvaar der. Met zaklantaarns trachtte men ons de richting aan te geven. Ons zoek licht scheen op hel nu ook snel weg zinkende achterschip. We zagen, hoe een reddingboot in zee werd gelaten en hoe toen we binnen honderd meter van de kustvaarder waren verschillende personen overboord sprongen om te trackten zwemmend ons schip te bereiken. Q: Zie verder pagina 3 H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Bernhardt hebben, mede namens het petekind van Sir Winston Churchill, prinses Marijke, aan Sir Winston een gelukwenslelegram gezonden ter gelegenheid van diens 80e verjaardag. De minister-president, dr. W. Drees, heeft het volgende telegram gezonden: „Ter gelegenheid van uw "80e ver jaardag bied ik u namens de Nederland se regering onze hartelijkste gelukwen sen aan. Wij herinneren ons met de diepste dankbaarheid uw nimmer afla tende persoonlijke belangstelling voor de problemen en het leed van het Ne derlandse volk gedurende de oorlogs jaren en de gastvrijheid die uw rege ring in zo ruime mate heeft ten toon gespreid jegens onze vorstin en de rege ring. Wij zijn ons bij voortduring be wust van uw bijdrage tot de overwin ning en tot de zaak des vredes. Moge de mensheid die veiliger en gelukkiger wereld zien dagen die u gedurende uw lange dienst voor de openbare zaak heeft geïnspireerd. „Een lastig, rusteloos modelnoemde de beroemde. Britse kunstschilder Graham Sutherland de 80-jarige pre mier If'inslvn Churchill, Het schilderij, dat Sutherlandin opdracht van leden van beide Huizen, van Churchill ver- vaardigde, zal de jarige in een ptech- 'tige bijeenkomst worden aageboden. WIJ willen van deze plaats onze ge lukwensen voegen bij de duizen den, die Winston Churchill vandaag op zijn tachtigste verjaardag berei ken. Winston Chuchill, een naam, die een oegrip geworden is, reeds lang voor. maar voor ons besef vooral sedert het uitbreken van de tweede wereld oorlog. Een fascinerende figuur, een dyna mische persoonlijkheid, die niet al leen het Britse rijk, maar heel de vrije Westerse wereld aan zich heeft verplicht. Een man, die reeds op 28-jarige leeftijd zijn intrede deed in het Britse Parlement. Een man, die evenals voor hem Gladstone, op hoge leeftijd nog de zware last der staatszaken op rijn schouders torst. Voor hem geldt de hoogste onder scheiding, welke het Britse Parle ment voor zijn leden kent: Most ho nourable. Een onderscheiding, die hem toe- komt, niet slechts krachtens traditie, maar naar verdienste. Een rustige levensavond durven wij hem nauwelijks toewensen, maar toch wel een levensavond, waarin d« vrede, die hij met zoveel inspanning heeft gezocht en bevorderd, tastbare werkelijkheid is. Ontploffing in garage In de garage van de expediteur L. de B. te Hoornaar zou een lassser enig verk verrichten aan de bodem van een senzinevat. Opeens kwamen de in het /at aanwezige gassen tot ontploffing. De bodem vloog er uit en werd vele meters ver weggeslingerd. Behalve de losser bevonden zich geen mensen ia de garage. De lasser iewam e»r zonder enige verwonding af. Ongelukkige vergissirt; óp vliegveld Shannon EEN tip van de sluier, die over de ramp met de Lockheed Super- constellation „Triton" hangt, is op de eerste dag van het officiële openbare onderzoek, dat Maandag in Dublin begonnen is, opgelicht. Zoals bekend stortte de „Triton" op 5 September neer in de Ierse rivier de Shannon, kort nadat het toestel van het vliegveld Shannon gestart was. 27 Passagiers en leden der bemanning kwamen om het leven. -t to zijn uitvoerige inleiding, die bijna de gehele dag in beslag nam, vertelde de heer S. MacBride, ex-minister van Buitenlandse Zaken en thans lid van het Ierse parlement, sprekend in opdracht van de Ierse procureur- generaal, dat het uitblijven van onmiddellijke ongerustheid en de daarmee gepaard gaande hulpverlening mogelijk door een drietal factoren verklaard kan worden. De eersie factor is dat op weg van Amsterdam naar Shannon de VHF van de „Triton" (deel van de radio-instal latie) ïn de cockpit onklaar geraakte, zodat er onvolledig contact was tussen hel toestel en de verkeerstoren op Tijdens een zware storm heeft het Ne derlandse stoomschip Falco gisteren de twaalf opvarenden gered van de Spaan se trawler SS2770 uit San Sebastiaan. Zondagochtend had de Falco met de 10 ton metende traveler contact gekre gen, toen deze zich zestig mijl ten Wes ten van Quessant (Bretagne.) in moei lijkheden bevond. De trawler liet weten, dat de brug was weggeslagen en dat het kompas en de radio-Installatie waren vernield. Hierop bood het Nederlandse vaartuig aan de vissersboot naar Finis- terre te begeleiden. Onderweg begon de trawler echter water te maken en de bemanning oordeelde het beter van boord te gaan. Een nieuwe storm beukte gisteravond de Zuidkust van Engeland en bracht verscheidene schepen in moeilijkheden, nog voor de volledige balans kon wor den opgemaakt van de vorige storm die ten minste 24 doden had geeist en pas na vier dagen was gaan liggen. Een on bekend schip zou volgens opgevangen radioseinen bij de Kanaaleilanden Guern sey en Jersey zyn omgeslagen. Het Ne derlandse schip Eos heeft een grote olievlek waargenomen. Het Deense schip Vega (250 ton), dat Zaterdag tijdens een hevige stqrm dooi de acht leden der bemanning ter hoogte van de Engelse Zuidkust was verlaten, is Maandag de haven van Sherness aan de Theems binnengesleept door de Ne derlandse sleepboot Humber. De onder gelopen machinekamer wordt leegge pompt. De studenten in Israël staken omdat het ministerie van Onderwijs heeft be sloten de collegegelden op 200 Isr. pon den per jaar te stellen. De studenten van de Teohnïsche Hogeschool te Haifa sta ken tevens omdat zij vinden, dat hun examens te zwaar zijn. Shannon. Nadat de machine geland was werd dit deel van de radar-installatie vernieuwd. De tweede factor houdt verband met het feit, dat enkele ooggetuigen het toestel zagen vertrekken. Toen de „Tri ton" opsteeg, meende zoals later bleek een drietal agenten van de Shannon-politie, die het toestel na staarden, dat het niet normaal de lucht inging. Een van hen geloofde zelfs, dat het de lage dijk langs de rivier de Shannon vlak achter het einde van de startbaan raakte. Hij rapporteerde dit aan zijn Chef, die naar buiten liep tot aan de startbaan en het vliegveld af keek, echter zonder iets te zien. 'Hij sloeg daarom geen alarm. 4$ Zie verder pagina 3 De Italiaanse politicus Giuseppe Pella is gistermorgen in Straatsburg met al gemene stemmen gekozen tot opvolger van wijlen De Gaspen als president van de zes landen van het Plan-Sehuman in Straatsburg. Pella is een vroegere Italiaanse - pre mier en minister van Financiën. In de oude zaal van het „Kings-Inns"- ge.bottw te Dublin is gistermorgen het officiële onderzoek begonnen naar de oorzaken van de ramp met het K.L.M.-vliegtuig ie „Triton", dat op 5 September jl. in de rivier de Shannon stortte. Bij deze ramp kwamen 28 personen om het leven. Op de foto staan links de heer Parfit, tweede piloot tan de „Triton" en rechts de ge zagvoerder A. Viruly achter het model iart het verongelukte iliegtuig, dat bij het onderzoek wordt gebruikt. Hele zesde klas deed mee „DE LEERLINGEN van onze zesde klas waren tot nu toe ge woon aan elkander een cadeautje te geven op het Sint Nicolaas- feest. Maar dij jaar maken ze graag een uitzondering op de re gel en willen graag uw sympa thieke poging ondersteunen om aan 1000 een presentje te geVen. Hierbij tien pakjes van 42 leer lingen. gezamenlijk gemaakt, Spontaan en met grote bereid willigheid aldus luidt een brief van de Bosch en Hoven- school te Heemstede Dit is een van de vele reacties op onze actie, die Donderdag a.s. eindigt. "Het is onmogelijk 411e bewijzen van medewerking, 411e briefkaarten en brieven te noemen, ook alle geschenken. Het is te zamen een geweldige stapel geworden, die ruim 500 tot dusver ontvangen-pakjes. En de girorekening voor duizend kinderen nadert de f 2000. Sint Nicolaas is zéér tevreden. Tot Woensdag kunt ge nog een pakje zenden of een bedrag per giro overmaken. (Postgiro-reke ning ten name van Trouw: 412759.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1