Niét en toch ook wèl romis - resolutie is door V. N. aanvaard Tweederde meerderheid iii alg. vergadering zeker Negentien mannen van de „Casino" varen niet uit Engels vrachtschip ten Z. van Ierland gezonken Kivestie-Nieuw-Guinea afgehandeld Krankzinnige autobestuurder veroorzaakt ongeval Marine treft voorbereidingen voor Nieuw-Gu Vijf en twintig doden Actie eindigt Donderdag Kapiteinpsychologische reactie" Levenslang voor de Berkelse arts Verklaring van liet Duitse cojisulaat Denderleeuw PYRAMID fOENSDAG 1 DECEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2941 Weerbericht Ds. Klnottnerus, opvolger dr. Gravemeyer, vertrekt Gen. maj. Baeh naar KLM? N In cassatie Televisiezendernet komt in uitvoering -v (Van onze Haagse rédacteur) De 37-jarige arts J. F. A. M. O. te Eerkei is vanmorgen door het Gerechtshof te Den Haag in hoger beroep veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, overeenkomstig de eis van de procureur-generaal. A Zie verder pagina 7 (Van een onser verslaggevers) Op de Rijks Marinewerf wordt thans koortsachtig gewerkt om de schepen Hr. Ms. Johan Maurits, Hr. Ms. Ceram en Hr. Ms. Woendi klaar te maken en uit te rusten voor uitxending naar IS.-Guinea. Vol gens niet officieel bevestigde berichten zullen ook Hr. Ms, Banckert en Hr. Ms. Tromp in gereedheid worden gebracht. Hr. Ms. Woendi wordt ingericht als transportschip en zal waarschijnlijk oen lading oorlogsmaterieel naar Nieuw-Guinea vervoeren ter versterking vam, het Marinedetachement op dit eiland. Op de Rijkswerf „Wil' 'ns- oordV wordt reeds enige dagen tot dos avonds negen uw overgewerkt. Het vertrek van een fregat naar Nieuw-Guineadat begin 1955 zou plaats hebben, sal zoveel mogelijk worden vervroegd, aldus deelt het ministerie van Marine mede. A Zie verder pagina 7 ZAKDOEKEN Luilekkerland en speelgoedstad „yiER w- o„ttcrdam: Witte de Withstra.it 30 Telef. 115700 (4 J.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 %-Graverihage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 ledactie: Tel. 111892 Advertentie-afd Tel. J14402 Dordrecht Scheffersplein t Telefoon 4570 Postgiro No. 424208 Klachtendienst Tel. 7314 gouda: Fluwelensingel 104. Red. Tel. 2867. Adv. Tel. 4735 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 Pet" kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks pirecHe: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. IETS KOUDER Op de meeste plaatsen droog weer met opklaringen, maar in de nacht en ochtend hier en daar mist. Matige, tijdelijk zwakke wind tussen West en Zuid. Iets lagere temperaturen. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT (Van onze kunstredacteur). ET niét en toch ook wèl van deze U "wereld zijn, vormt voor de gelo vige een bron van moeilijkheden. Dat behoeft ons te verwonderen noch te verontrusten. Want de tijd waarin wij leven is een tussentijd, waarin mets ot volkomenheid, tot algehele vol wassenheid kan komen, en vooral: het l ge,, tijd, waarin niets gaaf en zui ver is De menselijke natuur is ver- domo en „de wereld" is dat ook. Toch hebben wij die natuur, en le ven wü in die wereld. In die wereld tullen wij steeds oordelend werkzaam moeien zijn en onze weg overwegend, nadenkend, onderzoekend moeten man Dit moge de schijn, wekken, als touden wij tot een minnelijke schik king trachten te komen, tot eon geven ,n nemen; er ia echter geen andere wee Het zonder meer verwerpen en tonder meer oordelen moge vroom schijnen, het moge heldhaftig staar, bet is echter noch vroom noch held- haiüg. Wereldgelijkvormigheid ia niet een ander woord voor met hart en ziel deelnemen aan het wereldleven, en Bidding van bepaalde levensterrei nen is nog geen vrome levenshouding. De twee betekenissen van het woord wereld" spelen ons hier helaas me- fanaal parten. Het mijden van be paalde zaken kan zeer wel wereldge- hjkvonrdg zijn. Daarnaast is het aanvaarden van al wat het leven biedt, ook als dit met Bijbelteksten verdedigd wordt, nog geen vroomheid. Waar ligt de grens. Daar moet een antwoord op gegeven worden, dat, zo het niet geconcreti seerd wordt, ons weinig verder brengt. De grens ligt daar, waar iets niet meer het Koninkrijk Gods bevor dert Die grens loopt dus dwars door de mens, dwars door het dwars door de cultuur, de wetenschap, de kunst. Laat of» niet menen, dat net den- ken over en bespreken van deze „grens" slechts academische, of, so men zo ver niet wil gaan, slechts be trekkelijke waarde zou hebben. Inte gendeel; het ons voor ogen stellen van de moeilijkheid zal er ons van weer houden, besluiten te nemen, die ge vaar opleveren voor de geloo&gesaee»- eehap. Want enerzijds wri het one voorzichtig maken ten opricht» vin de euttuur en slle cultuur-uiting aan cri-> hek onderwerpen, en anderzijds sal het ons er van weerhouden, de jeugd van ons af te stoten. Want de jonge mens ervaart de zuigkracht van „de wereld" niet alleen, hèj ervaart óók zijn volledig-mens-zljw he* vsèt hem hard, afstand te doen. —.ELKE stfa van ons* W gang de consequenties? Dat wij argwanend gaan staan ten opzichte van de film, maar óók ten opzichte van het boek; dat wij onderzoek doen naar de tendenties van bepaalde maat schappelijke en sociale stromingen, maar ook zowel de moderne staats- estwikkeling sis het geestelijk erfdeel der vaderen toetsen aan wat wij nu, vandaag, menen als leefregel gelezen te hebben in Gods Openbaring. Dat aal' ons bewaren van een hypocrisie, die, naar wij menen, ka toenemende mate slachtoffers maakt. En dat vooral on der de jeugd, die een klaar gekild bo-> ren wil. Thans is het ao, dat, vooral in de steden, bij velen «en breuk gaapt tussen de levenspractijk en het standpunt, dat in boek en geschrift, in brochure en causerie wordt ingeno men. Dit is funest. De Kerk gaat, zo God het niet verhoedt, aan deze hypo crisie ten onder. Want de jeugd leert zich niets aan le trekken van wat op de kansel en in de consistorie geleerd wordt. Zij gaat ons ouderen zien ais mensen die niet eerlijk leven. Wij geloven daarom, dat, willen wij de wereld der zonde overwinnen, wij de wereld der cultuur moeten aanvaar den, zolang die het komen van het Ko ninkrijk Gods niet in de weg staat. Uiteraard voor zover wij dit kunnen zien. Daar zal moed toe nodig zijn. Wellicht zullen wij bepaalde zaken aanvaarden die wij nu verwerpen, en bepaalde zaken verwerpen, die wij nu aanvaarden. Niet onze vaderen kunnen ons leven regelen, maar wij kunnen en moeten dat. Wij weten heel goed, dat de steiger pas afgebroken wordt, ais het huis kiaar is. Maar daar volgt niet uit, dat wij de steiger de eer moeten bewijzen, die de steunbeer toekomt. Het is verre van ons, een pleidooi te voeren voor een „gemakkelijker" levenspractijk." Gemakkelijk of niet- gemakkelijk doet niets ter zake. Het gaat er om, dat wij weer critisch moe ten worden, weer de geloofsmoed moe ten lonen, die niet alleen verwérpt, maar ook aanvaardt. Dan zullen wij de jeugd weer bezielen en de stem van de kerk krachtig maken in de vijandi ge wereld van het kwaad. Comp De politieke commissie van de Verenigde Naties beeft gisteren een compromisrcsolutie goedgekeurd, waarin uiting wordt gegeven aan de hoop van de wereldorganisatie dat Nederland en Indonesië zullen blijven streven naar een vreedzame oplossing voor hun geschil inzake Westelijk Nieuw-Guinea. Het compromis werd aan de commissie voorgelegd nadat Nederland en de zogenaamde koloniale mogendheden scherp stelling genomen hadden tegen een Indonesisch voorstel om beide partijen opdracht te geven de besprekingen te hervatten. Nederland heeft tijdens de debatten onomwonden verklaard een, dergelijke resolutie te zullen negeren en de besprekingen niet te zullen hervatten, wat de V. N. ook zouden besluiten. Het compromisvoorstel werd ter tafel gebracht door Argentinië. Costarica. Cu ba, Equador, El Salvador. India. Syrië en Joegoslavië Het werd met 34 tegen 14 stemmen en 10 onthoudingen aange nomen. Deze uitslag verzekert het compromis voorstel tevens van een tweederde meer derheid in de algemene vergadering. Vóór de stemming over de door de acht ianden ingediende compromisreso lutie werd een Columbtaans amende ment met 31 tegen 11 stemmen en 18 onthoudingen verworpen. In het amen dement werd de hoop uitgesproken dat een oplossing zou worden gevonden, die in overeenstemming zou zijn met het handvest van de Verenigde Naties en die de belangen vart de bevolking het best zou dienen. Indonesië heeft niet aangedrongen om zijn resolutie in stemming te brengen. Thans h /ie hoop op redding van de bemanning i an het Engelse licht schip .jSonlh Good u in" opgegeven. Kiktorsmannen hebben het schip doorzocht maar geen teken tan leven meer gevonden. I ernioedelijk is de vermiste bemanning verdronken. Duidelijk liet men op de foto de sandbank waarop het schip is ge strand. Onder de nieuwe ,j$outh Goodwinop weg naar zijn plaats van bestemming, echt mijl verwijderd mm de plaats .waar het oude lichtschip teas gestationmerd. Het schip is in middels op deze plaats aangekomen. De Nederlandse minister van Buiten landse Zaken. mr. J. M. A. H. Luns, ver klaarde tegenover een verslaggever dat de Nederlandse delegatie zich zal terug trekken. wanneer in 1955 de kwestie Nieuw-Guinea opnieuw op de agenda geplaatst zou worden. Mr. Luns ver klaarde dat de Nederlandse delegatie na dit jaar niet meer aan een debat over Nieuw-Guinea zal deelnemen. De stemmen over de compromis resolutie waren als volgt verdeeld: voor: Afghanistan. Argentinië, Bolivia, Burma, Costa Eica, Cuba, Tsjechoslowakïje, Equador. Egypte, El Salvador, Ethiopië, Griekenland. Guatemala. Honduras. In dia. Iran, Irak. Libanon, Liberia, Mexi co. Pakistan. Paraguay, Peru, Polen Saoedie Arabië. F.usland, Syrië. Thai land. Oekraine, Uruguay. Venezuela, Wit-Rusland, Jemen en Joegoslavië. Tegen: Australüë, Belgie. Engeland, Colombia, Denemarken, Frankrijk, IJs land, Luxemburg!, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zuid-Afri- ka, Zweden en Turkije. Onthoudingen: Brazilië, Canada, Chili, China, Dominicans© Reubiiek, Indone sië, Israel. Nicaragua. Phihppijnen en Ver. Staten. De Nederlandse afgevaardigde, de beer Von Balluseck, verklaarde daarop, dat Indonesië „alle -wegen, die kunnen leiden tot oplossing van het geschil had verworpen, behalve overdracht van souvereinitelt". De Ned. afgevaardigde deed een „dringend beroep" op de com missie de resolutie te verwerpen. Het geschil met Indonesië I# niet ontstaan over de politie status Van Westelijk Nieuw-Guinea. maar over de overdracht vsn de souvereinitelt. Daarom is de sta tus van het gebied niet m het geding, doch de toekomst-bestemming. De heer Von Balluseck zeide, dat het „niet juist" was te zeggen, dat het voort duren van het geschil de vreedzame ontwikkeling van Nieuw-Gmnea of het gebied, waarin het ligt, in gevaar brengt, Nederland poogde voorwaarden te schep pen. die noodzakelijk waren voor zelf bestuur van de bevolking van Nieuw- Guinea en dit „hield in geen enkel op zicht een bedreiging van de vrede in". Toegeven aan de Indonesische eis voor overdracht van de souvercinlteit zou een schending van bet Handvest zjjn en zou in strijd zijn met de politiek van de Nederlandse regering, die uiting gaf aan haar voornemen om te gelege ner tijd onafhankelijkheid aan de bevol king van Westelijk Nieuw-Guinea te verlenen. Vrijdag vertrekt met de Grote Beer naar Zuid-Afrika ds. J. I. J. Knott- nerus, voorheen predikant te Krops- wolde Ds. Knottnerus zal, als opvolger van dr. K. H. E. Gravemeyer, het werk onder de Nederlandse emigranten in Zuid-Afrika ter hand nemen. Hij ver kreeg hiertoe een opdracht van de Generale Synode der N. H Kerk en zal predikant in algemene dienst zijn van de Ned, Herv. Kerk van Zuid- Afrika. fVan onze Haagse redacteur) Er is sprake van dat de generaal- majoor-vlieger J. A. Bach, thans di recteur materieel bij de Koninklijke Luchtmacht, een functie zal aanvaar den bij de KLM. Indien zijn benoe ming doorgaat zal hij de heer H. van Balkom opvolgen als hoofd van de af deling general operations. De heer Van Balkom is onlangs aan het hoofd van het nieuw opgerichte bureau veiligheid van de KLM ge plaatst. 4^ Het onder Liberiaanse vlag varende tankschip „Casino", welks bemanning hel in meerderheid oneens is met de 'gezagioerder, omdat deze de zinkende Nederlandse kustvaarder Carpogeen assistentie verleende, ligt, zoals gemeld, thans in V hardingen. Negentien man van de bemanning van de Liberiaanse tanker „Casino" zullen vanavond naar Hamburg terugkeren. Zij blijven volharden bij hun weigering om uit te varen onder commando van kapitein Franz Krammer en stuurman Onne Nanninga. Aan beide laatsten wordt verweten dat zij niet ai het mogelijke hebben gedaan om de opvarenden van de Nederlandse kustvaarder „Carpo" van een verdrinkingsdood te redden. In een pers conferentie, welke de bemanning vanmorgen hield, werden de bezwaren uiteengezet. Men had zes-en-halve maand onder kapitein Krammer gevaren en nimmer moeilijkheden gehad. De verzorging aan boord was goed. Men koesterde bepaald geen wrok tegen de officieren. Het beleid van de kapitein in de nacht van Vrijdag op Zaterdag, was voor de bemanning echter aanleiding om niet uit te varen. Al het dek- en machinepersoneel was van mening, dat wel degelijk meer hulp aan de opvarenden van de „Carpo" kon worden geboden, In lijnrechte tegenspraak met wat de meeste leden van de bemanning verklaarden was de verklaring die werd afgelegd door de eerste stuur man. Volgens deze had de „Casino" drie uur in de onmiddellijke nabijheid van de zinkende „Carpo" vertoefd. Men had veel risico genomen om te trachten enige van de opvarende van het Nederlandse schip te redden. Toen dit niet gelukte had de kapitein opdracht gegeven door te stomen. Hij wilde rijn bemanning en zijn schip niet wagen aan bij voorbaat tot mis lukking gedoemde reddingspogingen. Kapitein Kramer deelde nog mede dat hij van oordeel was dat de houding van de bemanning te ver klaren is uit psychologische reacties op het bericht dat in dezelfde nacht een grote tanker bij vliegende storm doormidden gebroken is. Naar van één van de verdedigers van de Berkelse arts, mr. M. H. Huygens, wordt vernomen, heeft deze bU de Hoge Raad der Nederlanden namens zijn Hlënt cassatie aangetekend tegen net vonnis dat het Gerechtshof te s-Gra- venhage hedenmorgen tegen O. lieert gewezen en waarbij deze tot levens lange gevangenisstraf werd veroordeelo. Mr. Huygens deelde daarbij mede reeds in contact met verschillende En gelse deskundigen te staan en te hopen dat hij deze als getuigen der verdedi ging zou kunnen voorbrengen wanneer de Hoge Raad de zaak voor een nieu we behandeling naar een aangrenzend Hof mocht verwijzen. Na een woeste rit door Zutphen heeft een krankzinnige autobestuurder gister avond in het centrum van deze stad een ernstig ongeluk veroorzaakt dat aan de heer P. A. Bieleman, een fabrieks arbeider uil Zutphen, het leven beert gekost en waarbij twee andere mannen werden gewond. De man was gisteravond uit de psy chiatrische inrichting Groot Graffcl te Wamsveld ontsnapt. Hij is daarna naar Zutphen gegaan waar hij op de Buiten singel aan de rand van de stad een ge parkeerde auto stal. Met een snelheid die tussen 70 en 80 km per uur ge legen moet hebben raasde de man de stad door zonder acht te slaan op Let verkeer. In de Beukerstraat stond voor een kledingmagazijn een auto gepar keerd. De bestuurder hiervan was juist ingestapt. Plotseling werd hij met de wagen tien meter vooruit geslingerd. De aanrijdende auto schoot roet een harde klap naar links. Vloog half in de etalage van een manufacturenwinkel waar hij een omvangrijke schade aanrichtte en reed vandaar schuin over het kruispunt BeukerstraatSprongstraat tegen de pui van een viswinkel. Tijdens het oversteken greep de auto een wielrijder de heer Bieleman, die van zijn fiets hoog -de lucht in. geslin gerd werd en op sllag dood was. Twee andere voorbijganders, wier namen nog niet bekend zijn werden licht gewond. De bestuurder van de auto die slechts licht gewond was, stapte uit de ver nielde wagen, waarna hij spoedig coor voorbijgangers werd gegrepen. De man is in het politiebureau opgesloten. De gewonden zijn naar een ziekenhuis vervoerd. Het Duitse consulaat is bij de aan gelegenheid van de „Casino" en de Carpo" niet officieel betrokken, om dat beide schepen niet onder de Duit se vlag voeren. De kapitein» die de consul vanochtend een beleefdheids bezoek gebracht heeft, verbhjrt nog tot morgenochtend aan boord van het schip in Botterdam-Pernis en vertrekt morgen naar Antwerpen. Voor zover het consulaat kan beoor delen, zijn de kapitein en de eerste of ficier ervaren zeelieden, van wie niet zonder meer kan worden veronder steld, dat zij zonder dringende nood- Zaak schipbreukelingen in de steek zouden laten. Volgens het protocol, dat de kapi tein en de eerste officier ten overstaan van de terzake bevoegde Nederlandse instanties en de Nederlandse notaris hebben afgelegd, zijn de feiten als volgt: De „Casino" heeft de „Carpo" ge zien. Door de zware stortzeeé'n was het niet zonder meer mogelijk uit te ma ken, of het schip in nood verkeerde. Er zijn lichtsignalen gezien en men veronderstelde, dat SOS-seinen zou den worden uitgezonden. Radio-tele grafisch contact met het in nood ver kerende schip kon niet worden ver kregen, Landsend-radio werd dadelijk van de positie in kennis gesteld. Plot seling doofden de lichten van het schip en ook de reddingboot, die kort van tevoren was gezien, verdween plotse ling. De „Casino" was ongeveer twee en een half uur op de plaats van het ongeval. De kapitein en de eerste offi cier zijn er ook nu nog van overtuigd, dat de pogingen om hulp te bieden door het bijzonder ruwe weer en de windkracht (10-11) zouden hebben ge faald. U de Unie-collecte weer in volle gang is. komt het ons wensenjk voor de locale comité's te wijzen op de nood van de kleine Protestante school te Denderleeuw in Vlaande ren, die daar staat als een getuige van het reformatorisch christendom in dit overwegend Rooms-Katholieke land. In September werd zij geopend in de gelagkamer van een oud café. Al le klassen in één lokaal. Er bleef mets anders over voor deze ploeterende Vlaamse Protestanten dan om in geloofsvertrouwen de bouw van een nieuwe school onder het oog te zien. In dat vertrouwen is deze maand da eerste steen gelegd, hoewel de helft van het bouwkapitaal nog slechts aan- wezig was. De andere helft moet uit Nederland komen; 50.000. Het doet daartoe een beroep op ons, die ten aanzien van het Christelijk on derwijs zo buitengewoon gezegend zijn. f Die f 50.000 moeten er komen! k Laten allen, wie Christelijke volksop voeding ter harte gaat, nog vandaag hun gift overschrijven op giro 618877 t van de heer P. Neven te Oegstgeest, tweede penningmeester van Dender leeuw. Advertentie „Ik kan het me voorstellen", zo zei hij „dat men angstig geworden is, maar wat ik niet begrijp is dat men probeert de angst te verbergen achter sensationele onthullingen over de ondergang van de „Carpa" Ook de agent van de rederij, de n.v. Gebrs. Van Uden, heeft een ver klaring afgelegd, waaruit bleek, dat kapitein Krammer in de Rotterdamse haven een geziene figuur is, die door zijn superieuren volledig wordt ver trouwd. Toch blijven er enkele vragen rond de „Casino" hangen. Eén daarvan is waarom de rederij de bemanningsleden, die weigeren verder onder commando van kap. Krammer ie varen niet aan sprakelijk sielt voor de gevolgen van hun coniracibreuk. Een tweede, waarom, hoewel door de rederij een officiële verklaring van kapitein Krammer was toegezegd, op de persconferentie, welke hedenmor gen aan boord van het schip werd ge houden opnieuw de eerste stuurman het woord deed, terwijl kapitein Kram mer toch aanwezig was. Hij vulde de verklaring van de stuurman slechts aan. gegarandeerd door TOOTAL Nieuwe prijzen Dames FL 1.50 - Heren F». 2.25 Met geborduurde initialen Dames Ft 1.85 - Heren F|. 2.25 shot de handel TOOTAL, Mamixstraat 415, Amsterdam De regering heeft de Nederlandse Om ro ep-Zendermaatschappij N.V. No- zema opdracht gegeven tot uitvoering van» het door die maatschappij ont worpen plan betreffende het televisie zendernet voor ons land, dat voorziet in steunzenders te Appelscha, Mar- kelo, Roermond en Goes. Het 7.373 Ion metende vrachtschip „Tresillian" van de Britse maatschap pij „P and O" is gisterochtend in een hevige storm ten Zuiden van Ierland gezonken. Van de veertig opvarenden zijn er 25 verdronken. In antwoord op de noodseinen van het schip waren vijf schepen en een reddingboot te hulp gekomen. Na uren zoeken waren 15 overlevenden en vijf lijken opgepikt Bij het reddingswerk ondervond men veel hinder van de huizenhoge zee. De „Tresillian" was met een lading graan op weg van Montreal naar Avonmoutb in Groot-Brittanmé. In de nacht had de „Tresillian" geseind, dat het schip dertig graden slagzij maak te en dat de bemanning van boord zou moeten gaan, indien de toestand ern stiger zou worden. Het eerste schip dat op de noodsei nen van het zinkende schip de plaats van het ongeluk oereikte, was de Brit se tankboot „Liparus", die twaalf overlevenden aan boord nam en daar na koers zette naar de Ierse stad Cork. Tijdens de reddingswerkzaamheden kapseisde een van de sloepen van de „Liparus". Een ander Brits schip, de „Ardglen", pikte drie overlevenden op en kreeg daarna moeilijkheden met de machi nes. Ook dit schip is op weg naar Cork gegaan. Een aantal van de ge redden is gewond. Twee Britse kustvaarders zonden in de nacht ook noodseinen uit: de „Saint Aiden'' verloor de stuurinrichting bij de Scilly-eilanden en de „Selbourne" liep bij de kust van Wales aan de grond Beide schepen kwamen zonder hulp van andere schepen weer uit de moeilijkheden. De reddingboot van Bembrïdge op het eiland Wight heeft gisterochtend tevergeefs gezocht naar een schip, dat in de vroege ochtenduren drie uur lang vuurpijlen had afgeschoten. Een vliegtuig van de Britse lucht macht heeft aan de Zuidkust van Wales ic het kanaal van Bristol een tankschip waargenomen, dat op drift is. Er werd qeen spoor van leven op het schip gezien. De Britse sleepboot „Cautious", die met de voorste helft van het op Zater dag door midden gebroken Panamese tankschip „World Concord" op weg was naar Belfast, heeft haar sleep moeten loslaten wegens de storm. Het voorschip liep later aan de grond. SPEELGOEDAUTO'S met aanhangwagen, zes kaatsballen, uier suikerbees ten, doos met toiletzeep voor een meisje van cestien jaar, broek riem voor een grote jongen, acht poppen, twintig boeken, zes bouwplaten, tien puzzles en vier blokkendozen Belang rijke aanwinsten voor „luilekker land en speelgoedstad", want daar heeft de actie veel van weg. We doen slechts een greep uit de oogst aan pakjes voor „dui zend kinderen", die gistermor gen op ons hoofdkantoor, Nieu we Zjjds Voorburgwal 225 Am sterdam-C, is binnengekomen. En de stroom gaat gelukkig onverminderd voort! Verscheidene vrienden van Trouw zonden ons gramofoon platen, maar helaas kwam hei merendeel der zwarte schijven kapot aan. Indien U gramo- foonplajen zendt, verpakt U die dan zorgvuldig of laat ze des kundig verpakken. Ze zijn zéér welkom! Tot Donderdag worden behalve geschenken, ook nog giften op postrekening 412759 ten name van Trouw, Amsterdam, inge wacht. Sint en Piet spreken de hoop uit, dat de actie „Voor duizend kinderen" een daverend rist aal krijgen! i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1