Hervatte discussie AÜÉS Mil Sint is zeer tevreden Accoord Washington en Taipeh Als het wordt aangevallen door communistisch China Churchill nooit zonder humor, Trein met voetbalsupporters 1 bij Leüven ontspoord Aanzienlijke salarisverhoging voor verplegend personeel typS f Vele doden en gewonden m Kool en geit Gelijke beloning in particuliere en overheidsziekenhuizen Verpleegprijzen 1 Jan. a.s. omhoog NEDERLAND GAAT WEEK MET ZILVER BETALEN Bpfcjr Actie geëindigd Wijnboeren in verzet tegen de actie> voor melk van Mendès-France DONDERDAG 2 DECEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2942 De ondergang van de „Carpo" Onthullingen over Koreaanse oorlog Nieuwe Sowjet-voorstellen inzake Korea KAB zal aandringen op nieuwe loonronde Engelse kustvaarder vermoedelijk vergaan 15 lÉlès. xfil Prins Bernhardt naar Duitsland Engeland Als prijzen verder stijgen li SINT NICOLAAS k meer dart tevreden. De laatste dagen is een la wine aan geschenken Am sterdam komen binnenrol len, steeds meer cadeau's en giften voor „duizend kinde ren". Vandaag wordt de actie geëindigd, otterdam! Witte de WKhstrast 30 Telel. 115700 04 D Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.30-19.30 Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 wrtwwohaee: Huvgensplein 1 Postgiro 424SS7 VÖW Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel 114402 Kiachtendienst abonnementen: Tel. 362369 «chiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67881' ihonnementspriis 52 cent per week, 2,26 per maand, f6.75 pet kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks TlAxUJüJ- ZUIDWESTELIJKE WIND Voor de Noordwestelijke helft van het land: zwaar bewolkt met plaatselijk wat lichte regen of motregen. Krachtige tot matige Zuidwestelijke wind. Iets zachter. Voor de Zuidoostelijke helft van het land: over wegend droog weer met later enkele opklaringen. Overwegend matige wind tussen Zuid en Zuid-West. Ongeveer dezelfde temperaturen. ^ëThe: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Er is een brochure van het CNN verschenen over het verbreker via d« gereglementeerde sanven-wer- w tussen de drie vakcentrales. brochure, getiteld: „Wat het CNV »r van zegt", geedtoev#n door de beer M. Ruppert en bedoeld als ant woord op wat onlangs de secretaris tan het KW, drs. D. Roemetv. heeft Woogd to de brochure „Wet beeieK het NW7" jjeo »1 aich de gang ren nog vel herinneren, In een uiterst geprikkelde stanmtog besloot bet NVV op 17 Juli jl. uit de Raad van Vakcentralen te treden. 1 Dit ging gepaard met een onbehou wen uitval naot bet CNV en zijn VOor- littM. OpmeriteBJk was de wafcLe noott- verlng .van het beeeit, Toen de eerste opwinding daard waa, kwam de brodaur .heerBoamaw. '■it K«*nerfcend voo* dit gaacheidt waa rustige zebalijtee toon wotwop weed Ijediaowslaegd. D« bfoohau» *»a i»t CNV feMgt betaetfda tarafcter. Het is ean waar dig antwoord aan de heer Roeman, e Zcerzljdi «OQ duidelijke etelüng&a- óing taganover 't NW-beehtit, aodaa- liRk aan poging oer. gerezen mhn'aa fUndaa tut da weg te mraeo» Hm Bgt voor de hand dat de öear Rapper* in de broahure uitvoerig toelicht hoe hij over hot Mandement denbt ao wat hij bedoeld heelt me* de bekeuie passage hierover in xija opa bingsrede ter algeeneive va van bet CNV op30 Juni JE i Gelijk bdcend is deze rede iniakt in de socialistische pom terecht gekomen en van koppen voorzien, die kant nóch wel raakten. 1 De suggestie ward gedaan, dat Rup pert vael verder wilde gaan dan de bisschoppen in het Mandement. De» betreurenswaardige gang va» jaken doet de CNV-voorzitter uitvoe rig «R de doekjes en hij aonsta toert dat hst eenvoudig onwaar is ié sag- gen dat het CNV achter het Mande ment StMt - In de bekende rede yon 50 Juni heeft het CNV zich op drie punten van hei Mandement gedistancieerd, nL van de sancties, van de motivering der bisschoppen van bun verbod, en van het door de bisschoppen in par. 49 ge stelde over het directe verband tussen socialisme ui ontkerstening. Ruppert «rkeat dat het wellicht beter ware geweest (rijn crltiek ia een jets «cdere voun te «even, doch te recht merkt hij op dat hij ten slotte «prak voor CNT-ers, Niemand ven hen beeft afr woorden misverstaan. A sist -san da brochure vat t\ da heer Ruppert liet standpunt van het CNV. in oen achttal punten samen. Daarin wordt on, gesteld dat de CNV-voorzitter op geen enkele wijze het NW of zijn leden heeft gediskwa lificeerd en dat bet NW kennelijk ender Invloed van de verkeerde voor- hcfcti&g van de aocialietieobe pert zijn besluit heeft genomen. Te betreuren velt daarbij dat het KW nagelaten heeft zijn eventuele bezwaren m de Raad van Vaüccentoa- len aan de orde te stellen. 3 Nadrukkelijk merkt het CNV op tot samenwerking bereid te blijven, ech ter met behoud van eigen overtuiging en zelfstandigheid. Wellicht maakt dit op sommigen de indnik van „terug te willen "krabbe len'V aldus de ihèer Ruppert, maar het CNV-fcestuur meent dit risico te moe ten aanvaarden. -j Waarbij het ten overvloede nog eens stelt dat het NVV verantwoordelijk blijft voor de verbroken samenwerking *n de wijze waarop dit is geschied. Men ziet het: de discussie tussen de vakcentralen komt weer op gang. Met belangstelling mag worden af gewacht in welke richting de verdere ontwikkeling zal gaan. Amerika zal Formosa mede ver Te Plymouth zijn Dinsdag door de Franse treiler Marie Noellc" de stoffe lijke overschotten van twee zeelieden aan land gebracht, die naar men gelooft deel hebben uitgemaakt van de beman ning van de Nederlandse kustvaarder ..Carpo". die dezer dagen in een storm by de Zuidkust van Engeland met man en muis is vergaan. De door de Franse treiler cpikte lijken zijn van een jongeman ngeveer 17 jaar en van een man van .'l are leeftijd. zijn aan de En-gelse Zuidkust lijken aangespoeld. Zoals reeds ge- n.ciu. was een dezer lijken geïdentificeerd als dat van het lid van de bemanning van de Carpo A. van Drongelen. Het andere lijk blijkt thans dat van een ander lid van de bemanning. C. Keidenier, te zijn. De mannen, wier lijken Dinsdag door de Marie Noelle aan land zijn gebracht, droe gen zwemvesten on waren blootsvoets. Een van hun zou H. Muller heten. Woensdagmiddag omstreek* mee itiir werd de wielrijder F, A. B. op hel Jonchbloetplein te Den Haag door een luxe besleltcagen aangereden en tegen de grond gesmakt. De wielrijder overleed vrijwel onmiddellijk. De bestelwagen vloog door de narijd ing over de kop. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Foster Dulles heeft gisteren een wederzijds defensieverdrag met Nationalistisch China wereldkundig gemaakt op grond waarvan de Verenigde Staten vergeldings maatregelen tegen het vasteland van China zullen nemen in geval van een communistische aanval op Formosa. Dat betekent echter niet noodzakelijkerwijs een algemene oorlog met atoombombardementen in alle werelddelen, aldus Heeft Dnlles tijdens een persconferentie verklaard. Hij zei zich niet over de omvang van een dergelijke vergeldingsactie te willen uitlaten. Hij voegde hieraan echter tóe, dat een degelijke actie groot genoeg zou zijn om de aanvaller te laten zien, dat hij meer zou verliezen dan winnen. Dulles legde deze verklaring af in ant woord op vragen, die hem gesteld wer den na de voorlezing van een verkla ring, die tegelijk in Washington en Tai peh uitgegeven werd. Dulles zei, dat het verdrag een be schermende mantel slaat rondom For mosa, de hoofdzetel van de Nationa- listisch-Chinese regering, de nabijgele gen vissersetlanden en de onder Ameri kaans bewind staande eilanden in het Westen van de Stille Oceaan. Evenals het onlangs gesloten pact van Manilla en het wederzijdse defensie- verdrag met Korea, aldus Dulles, 2al de overeenkomst van Formosa een nieuwe schakel vormen in de verdediging van ■Joea Church® m maarschalk Moot- gonte-y elkaar voor het eerst ont- moetteo, zei de maarschalk: „Ik ge bruik geen alcohol en geen tabak en ik werk honderd percent efficiënt." Waarop Churchill repliceerde: „He gebruik allebei sn mijn efficiency is 200 percent." De vraag wanneer Churchill zal af treden wordt ieder ogenblik gesteld. Een vriend van OhurchiU wist te vertellen hoe de premier daar aeH op reageerde. „Als Be Antbony (Eden) wil plegen," zei hij. ..dan herinner ik hein er aan dat Glad stone zijn. laatste kabinet vormde toen hij 84 was." Een van de bitterste ervaringen van Churchill was zijn nederlaag in de eerste na-oorlogse verkiezingen van 1945. Toen hij in 1951 weer premier was, sprak hij aan het jaarlijks ban ket van de Londense lord mayor In de Guildhall. „Dit is de eerste maal dat ik hier tot u het woord richt als eerste minister," zo begon OhurchiU zijn rede. „De verklaring daarvan is eenvoudig. Toen ik hier zou heb- ben moeten komen ais premier was de Guildhall opgeblazen („blown up"). En voor het gebouw hersteld was, was ik weggeblazen („blown out")." Zelfs op de meest kritieke ogenblik ken verlaat het gevoel voor humor Churchill niet. Toen hij na de val van Duinkerken zijn beroemde toe Bij Leeuven is vanmorgen eer. tvem met Duitse voetbalsupporters, die in Londen de wedlstrijd Engeland-Duits- land hadden bijgewoond, ontspoord. Bij de ramp zijn waarschijnlijk tien per sonen om het leven gekomen, ridus een woordvoerder van de Belgisch Spoorwegen. ^Tevoren had de woordvoerder mee gedeeld, dat jrie personen waren gedood, onder wie de machinist en de stoker. „Het ongeluk vond plaats op een brug oyer de rivier de Dylo. 4De oorzaak van het ongeluk en ver dere bijzonderheden zijn nog niet hekend. -Aan de korte, smalle brug, waar het Ongeluk plaats had, werden herstel- Werkzaamheden verricht. De trein was van Ostende, via Brussel, onderweg naar Duitsland. De route is bij Lufe omgelegd over de voorstad Wilsele. •nadat' de normale baan geëlectrificeerd Wordt. De trein passeerde de eerste wissel op de brug normaal, doch miste de twee de. De locomotief stortte van zes me ter naar beneden en sleepte vier wagons met zich mee. De wagons kwamen bo ven op elkaar te liggen, in een verwar de massa hout en staal. Het lawaai van de treinontsporing was kilometers ver in de omtrek te horen. Aan de ogen van de eerste-hulpcolonnes bood zich een onbeschrijfelijk schouw spel van uit elkaar gerukte stalen pla ten en balken van de rijtuigen, waartus sen de stervenden en gewonden om hulp smeekten. Afgevaardigden van ae „Bundesbahn", die zich in de trein be vonden en Dominicaner monniken kon den. nadat zij zelf van de schrik beko men waren, meehelpen aan het verlenen van de eerste hulp. Uit een eerste onderzoek van de snel heidsmeter van de locomotief is geble ken dat de wijzer is geblokkeerd op een snelheid van 78 kilometer per uur. De- spraak hield: „Wij suilen vechten, op de strandenenzovoorts, be dekte hü de microfoon een ogenblik met zijn harad en zei: „Wij zullen hen op bun kop slaan met bier flesjes, want dat is alles wat wij hebben om mee te vechten," Qbundhiü heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij van alcoholische dranken hield. „Be heb meer uit al cohol gebaald dan de alcohol uit' mij," moot hij eens gezegd hébben. M» S. De voormalige luüonani-koicnel van de Russische geheime dienst Raslworof, die in de Ver. Staten politiek asyl heeft gekregen, heeft in een tweede artikel in het Amerikaanse tijdschrift „Life ver klaard, dat de Russische leiders reeds in de'zomer van 1343 begonnen waren met het voorbereiden van de oorlog in Korea. Honderden Koreanen, die in Rusland vertoefden, werden, vergezeld van Rus sische instructeurs, naai Noord-Korea gezonden. Ook werden grote hoeveelhe den geneesmiddelen, waaraan in de Sowjel-Unie zelf nog gebrek bestond, naar Noord-Korea verscheept. Voorts schreef Rastworof, dat aanvan kelijk Mao Tse Toeng. de leider van Com munistisch China, weigerde zich m de Koreaanse aangelegenheid te mengen. Mao beweerde niet voldoende benzine, vliegtuigen, artillerie en ander materiaal te hebben en pas nadat Stalin hulp, die in de miUiarden liep, had toegezegd, mengde China zich in de strijd. Na het tegenoffensief van de V.N.- troepen was Mao Tse Toeng aldra de strijd moede, omdat de beste Chinese troepen aan het Koreaanse front gedeci meerd werden. Stalin besloot, door mid del van de Russische vertegenwoordiger bij de Ver. Naties, Jacob Malik, te trach ten onderhandelingen over een bestand op gang te brengen, doch hij gaf, nog steeds hopend op Chinese successen, te vens bevel de onderhandelingen te rek ken. aldus Rastworof. Hij besloot zijn artikel met te verkla ren» dat sommigen in Rusland zich af- vroegen, waarom de Ver, Naties de strijd in Korea niet hadden voortgezet tot de overwinning zou zijn behaald. Hij ge loofde, dat Stalin na de geallieerde over winning het gehele Koreaanse schier eiland, zonder andere interventie, zou hebben opgegeven. de vrije volkeren in het Westen van de Stille Oceaan tegen communistische agressie. Dulles zei duidelijk te verstaan ge geven te hebben, dat de mobiele strijd krachten van de Verenigde Staten op de plaatsen en met middelen hunner keuze op agressie zouden antwoorden. Hem werd de vTaag gesteld of dat betekende, dat de Verenigde Staten een nieuw Mandsjoerije -niet zouden toe laten dit was een zinspeling op de orders, waardoor Amerikaanse aanval- j len op Mandsjoerije voorkomen werden toen communistisch China aan de oor log op Korea deelnam. Dulles antwoordde, dat zulks hoogst waarschijnlijk was. Hij kon echter niet met zekerheid zeggen of de Verenigde Staten in geval van een aanval op Formosa met communistisch China m oorlog zou zijn. Hij zei, dat het moeilijk was om te zeggen of de staat v-an oorlog formeel kon bestaan. Volgens het internationale recht, zei hij, kunnen alleen twee lan den. die elkaar erkennen, elkaar de oorlog verklaren. Voor de Verenigde Staten en Communistisch China geldt dit dus niet. Dulles verklaarde te verwec-hten, dat het verdrag binnen twee of drie dagen getekend zou worden. Hij zei ten slotte, dat de kleine eilanden voor het Chinese vasteland precies dezelfde juridische status als thans zouden behouden. De regering Church til juicht Set nieu we accoord tussen de V.S. en Natio nalistisch China toe en hoopt, dat het tot een nauwer overleg tussen beide landen zal leiden. Tijdens de verdragsonderhandelmgen heeft Groot-Bnttannië steeds contact met de Ver. Staten gehad, aldus een woordvoerder voor het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Groot-Brittan- nië heeft de tekst echter niet ter inzage gehad. Communistisch China heeft op de Moskouse conferentie verklaard, dat in dien de V.S. en zijn Westeuropese bond genoten oorlog gaan voeren tegen com munistische landen, hun lot erger dan dat van Hitler zou zijn. De Chinese ambassadeur in Moskou, Tsjang Wen-Tien, die de conferentie als waarnemer bijwoont, verklaarde op de derde zitting der conferentie dat de 600 millioen mensen van China schou der aan schouder met de Sowjet-Ume staan. Hij zei, dat Rusland nog nooit in de geschiedenis zo sterk geweest was als nu. Do Sowjet-Unie heeft Woensdag iit de politieke commissie van de Ver. Na ties voorgesteld een internationale con ferentie te houden van landen betrok ken bij de Koreaanse kwestie, nadat de commissie een Russisch verzoek om communistisch-China en Noord-Korea uit te nodigen deel te nemen aan het debat over Korea had verworpen. Men verwacht, dat de Westelijke mo gendheden het Sowjet-voorstel vooreen nieuwe conferentie over Korea zullen verwerpen. Vertegenwoordigers van de Westelijke landen komen vandaag in New York bijeen om een eigen voorstel te bespreken, dat de deur open zou la ten voor Onderhandelingen m de toe komst, als de communisten hun stand punt zouden wijzigen. 7<#W< •M&Sr sa.'*?-:,*r«# Woensdagmorgen h Hr. Ms. Patamüevaartuig /reji-", het derde van patrouillevaartuigen die op de ftijksiverf te Den Helder voor Amerikaanse rekening en behoeve van Nederland u-orden gebouwd, door de Amerikaanse Marine Autoriteiten aan de Koninklijke Marine overgedragen. Even later werd het patrouillevaartuig Jlepring" door het dochtertje van het hoofd van de marine- afdeling tfm de Amerikaanse adviesgroep. Caroline SiegeU te water gelaten. DE politieke commissie der Ver. Naties heeft het debat over Nieuw-Guinea geëindigd met de aan vaarding van een resolutie waarin „de hoop uitgesproken wordt", dat Nederland en Indonesië weer aan d« ronde tafel zullen gaan zitten. Een resolutie, welke Indonesië aan vankelijk althans voor een algeheel 'échec heeft behoed, zij het- ook ten koste van de beginselen van het redrt. Dit laatste Is veelbetekenend. Een politiek van kool en geit sparen bewijst, dat de zaak, die men ver dedigt, er zwak voor staat. De Assem- blée der V.N. zal straks moeten be slissen, of zij dit politieke spel zei voortzetten, Hoe de uitéiag exil ter ook moge rijn. èèn ding is zeker: De souverelniteit over Nieuw-Guinea kan geen voor werp van onderhandeling zijn. Nederland heeft hierover geen fel laten bestaan. En daar houden wij het op, aB« gemarchandeer ia de Verenigde Naties ten spijt. De laatste loonronde dreigt ingehaald te worden door het. merkbare streven om meer dan nodig de prijzen te ver hogen. Men komt dan opnieuw in een vicieuze 'cirkel terecht, want de arbel- tiers hebben recht op hun aandeel in de toenemende welvaart en de nieuwe loon- ronde wordt: aldus moeilijk te voorko men. Als de prijzen niet gestabiliseerd worden zal de Katholieke Arbeiders Be-j; weging (KAB) op een nieuwe loonronde moeten aandringen. Zo sprak de heer J. Middelhuis, voor zitter van de KAB op de bondsverga dering van de Diocesane KAB in het bisdom Haarlem, aldus meldt ,)De Tijd". De heer Middelhuis voegde er aan toe dat hij begrijpt dat de werkgelegenheid in ons land afhankelijk is van de; kost prijs en dat derhalve de KAB geen loon politiek zonder meer voert,; (Van een onzer redacteuren) Naar wri vernemen is in 'de Centrale Commissie voor Georganiseerd overleg in ambtenarenzaken overeenstemming bereikt over een aanzienlijke verhoging van de salarissen van verplegenden in overheidsdienst Verwacht wordt, dat de ministerraad deze verhoging de volgende week zaï behandelen en goedkeuren. De nieuwe salarisregeling zou ingaan per 1 Januari a.s. Het ligt in de bedoeling, dat de salarissen voor het verplegend personeel in de particuliere ziekenhuizen tot hetzelfde peil als van het verplegend personeel in overheidsdienst zullei# worden opgetrokken. De beslissing_daar- over zal moeten worden genomen door het College van Rijksbemifidelaars. Verwacht wordt, dat de verpleegprijzen in de ziekenhuizen eveneens met ingang van 1 Januari a.s. niet onbelangrijk zullen worden verhoogd. Eerste verplegenden krijgen f 310, met acht jaarlijkse verhogingen op lopende tot f 430 per maand. Dinsdag, is aan het strand van Wales een reddingsgordel en een oliehlik met/ het opschrift „Lady "Sheüa" aangetrófjg fen. De „Lady Sheila" is een klëine kust- vaarder. De rederij van het schip hééft,/ medegedeeld/dat van het schip,' met een' bemanning van zeven koppen, niets iS vernomen., -r'itïiS Zoals bekend lagen de salarissen van het verplegend personeel m de particuliere ziekenhuizen beneden die van het personeel in de. Overheids ziekenhuizen. De bedoeling is, dat daaraan thans een einde komt, zoda<- de salarissen overal gelijk zullen zijn. Dit is steeds ook het streven geweest van de bonden van overheidsperso neel. Hel aanvangssalaris van gediplo meerde verplegenden wordt van f 200 op f 270 per maand gebracht. Met acht jaarlijkse periodieke verhogingen van f 15 per maand stijgt dit tot f390. In deze afgeronde bedragen is de 8% loonsverhoging van I Oct. ver werkt. ze wijzer wordt automatisch gebokkeerd bij een ongeval. Onmiddellijk na het ongeluk nikten de Rode-Kruiscolonnes uit Leuven en Tienen uit evenals de ambulancedienst van het Brusselse rode kruis. Een andere trein met voetbalsuppor ters - er waren er in totaal negen - had hetzelfde traject moeten volgen. Hij kon echter op tijd worden omgeleid. De mi nister van verkeerswezen, Anseele. en hoge ambtenaren van de Belgische spoor wegen znjn ter plaatse aangekomen en stellen een onderzoek in naar de oor zaak van de ontsporing. Voor hoofdverplegenden zijn deze bedragen resp. f 375 en f 525 per maand. De salarissen van de leerling-ver- plegenden gaan in nog sterker mate naar boven. Voor een eerste jaarsleerling wordt het salaris per 1 Januari a.s. f 77 per maand in een ziekenhuis, f 84 per maand in een sanatorium f 87 per maand in een psychiatrische inrich ting. Voor een tweede jaarsleerling wordt wordt het f 90 per maand en voor een derdejaarsleerling f 101, met evenredige toeslag voor psychiatrische inrichtingen en sanatoria. Bovendien krijgen zij vrije kost, inwoning en bewassing, een vacantietoeslag van 2% over salaris plus f 600 en vergoe ding van reiskosten tweemaal per maand. Verplegenden en eerste verplegen den krijgen tijdens hun vacantie f 2 per dag vergoeding wegens gemis van kost en inwoning, hoofdverpleegsters f 2.25 per dag. Bovendien ook een vacantietoeslag van 2%. Van hun salaris wordt een bedrag voor kost en inwoning afgetrokken. Ook in de salarissen van de leer ling-verplegenden is de 6% loonsver hoging van 1 Oct. 1954 in de genoem de bedragen begrepen. Zijn we wel ingelicht, dan is hei e bedoeling de leerling-verplegende ver het jaar 1954 nog een legemoel- oming ie verstrekken. Br «ijn prachtige bewijzen van offervaardigheid gegeven, van' medeleven, van bewogenheid om het kind. 'Scholen en bedrijven gisteren kwam er nog een groot pakket van een school uit Driebergen zijn niet achter gebleven. Het bedrug op de giro is in middels de tweeduizend gepas seerd. Er is thans voldoende om de kinderen in Noord wijk, Al- phen, Achterveld en Arnhem daverende vreugde te bereiden. Wij nullen u van de wijze, waar op duizend kinderen verrast worden, de komende dagen op de hoogte houden. Z..K.H.' prins Bernhard is hedenmorgen' in zijn functie van inspecteur-generaal der Koninklijke Landmacht in gezelschap van enige oficieren van zijn staf naaf Duitsland vertrokken om een bezoek te brengen aan de herhalingsoefeningen van de derde divisie aldaar. Vandaag inspecteeurt de prins de troepen in Vo gelsang en morgen de troepen in het Sennelager. Nederlands zilveren gulden lieert terug. Weliswaar iels kleiner dan voor de oorlog, iets bescheidener in gewicht, maar Nederland gaat weer met zilver betalen. In da Rijksmunt te Utrecht, teelke Koningin Juliana vandaag zal be zoeken om zich over de gang van zaken in het unieke bedrijf te laten voorlichten, is men op het ogenblik met man en macht bezig aan de productie. De nieuwe gulden zal omstreeks de tweede helft van 1955 volop in' omloop komen. Afgewerkte guldens worden nauwkeurig geteld en voor hel transport naar de plaatsen van af pi ifin stevige zakjes verpakt. booren to fcet wijnJxmd van Calvados rfrn m opstand gékomen tegen <J-e anü-aieohol campagne van premier Mendès-France en dreigen met hoofeorken en Jwwippels naar Parijs te zullen oprukken om de staatsman tot andere gedachten te brengen. Duizend boeren, vervaardigers van de beroemde Calvados, zwermden als bijen naar deze kaasstad om te protesteren tegen regeringsmaatregelen welke de wijnproductie zullen gaan beknotten. Dertig burgemeesters uit naburige dorpen dromden samen op een plein waar zij een aantal vlammende redevoeringen afstaken voor het opstandige publiek van wijnproducenten. Wij zullen optrekken naar Parijs en onze afgevaardigden in het parlement aansporen een oplossing te zoeken en dit zat onze laatste vreedzame reactie zijn, zo riepen de leiders van het volks oproer de menigte toe. De woning van een plaatselijke belastingambtenaar werd hierop bestormd: De valluiken waren echter neergelaten em. ook demi demonstratie uerliep verder zonder ongelukken. i De maatregelen van de regering tegen het drankmisbrvtii <Si opOTd productie aan alcoholhoudende middelen beêoeft hi/gr <t$. <&»»--cp tegenstand ie mflbon statten,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1