De Provincie Vijver in Bandoeng is dichtgegooid Minister Luns in Nederland teruggekeerd Accoord over Oostelijk imlitairblok &0YAI Derby VERPLEEGPRIJZEN GAAN BELANGRIJK OMHOOG ingrijpen Y.N. Op last van Indonesische politie Ons standpunt is onveranderd Nieuw-Guinea-debat in Tweede Kamer Verdwaalde zeeman neergeschoten Churchill's woorden en Attlee's daden ONDERTEKENING Waarschuwing aan het Westen Grootste wegenJmooppimt Zwanen zwemmen in Kendals straten Twintig doden bij spoorwegongeluk Gevolg van salarisverhoging; Gemiddeld f 1 30 a f 1.50 per dag VRIJDAG DECEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2943 y Weerbericht HOEWEL INDONESISCHE REGERING HET BESTAAN ONTKENDE: Prins Bernhard in Duitsland Noorse tanker liep in Waterweg aan de grond Prof .Water ink dr.hon. causa in Zuid-Afrika Australisch beroep op Indonesië v iPamas sim 1902 J Dominici naar de dodencel Voor veroordeelden in Rood-China R.k. leden verlaten de Belgische senaat Wintersportvacantie Koninklijke familie OP last van Indonesische poldtie-autoriteiten is de vijver in de tuin van een huis aan de Lembangweg in Bandoeng; waarin enige Nederlandse arrestanten met hun hoofd onder water zijn gehouden om hen daardoor te dwingen bepaalde voor anderen bezwarende onjuiste verklaringen af te leggen, dichtgegooid. Dit wordt vernomen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Zmdkoreaan vermist Vergeefse Britse oproep Rood China weigert matiging AFGEVAARDIGDEN van acht communistische Öosteuropese landen hebben gisteren te Moskou in het grote paleis van het Kremlin een verklaring ondertekend, die aandringt op de aaneen sluiting van hun strijdkrachten en de instelling van een gezamenlijk opperbevel, als tegenmaatregel indien het Westen de Parijse overeenkomsten over de herbewapening van West-Duitsland bekrachtigt. Afgetreden commissarissen dineerden op Soestdijk Koningin Juliana en' prins Bernhard hebben op paleis Soestdijk een diner aan geboden aan de dit jaar afgetreden com missarissen der Koningin. Aan het diner zaten aan dr. E. H. Ebels, voorheen commissaris der Koningin in Groningen met echtgenote, dr. J. E. baron de Vos van Steenwijk, voorheen commissaris der Koningin in Noordholland met echtge note en de heer M. A Reinalda, voor heen commissaris der.. Koningin in Utrecht met echtgenote. Saw® iHi VIRGINIA CIGAREffZES 20 FÖRI I». an*ter<iam.» Witte de WSthstraat 30 Telef. 115700 <4 W Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 ml Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 M*.OravepJiase-' Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362560 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse wummers 18 cent Verschijnt dagelijks Geldig tot Zaterdagavond. TIJDELIJK OPKLARINGEN Aanvankelijk opklaringen, morgen weer toe nemende bewolking én later pp de dag enige regen. Overwegend matige, later tot krachtig toe nemende wind tussen Zuid-West en West. Minder zacht. Directie: C. A. KEUNESG en Mr. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. J. A. JH. J. S. BRUINS SLOT |N de vertegenwoordigende colle- '1 ges van rijk, provincies en ge meenten gonst het op het ogenblik van bedrijvigheid. Het is begrotingstijd. Dat wil zeggen, dat de plannen en de- daaraan verbonden financiële con- jequenties voor het komende jaar nauwkeurig worden getoetst. Zen aangelegenheid, die iedere Ne derlandse staatsburger interesseert, omdat het daarbij tenslotte gaat om jija'financiële' en ook ideële belangen. De ervaring wijst uit, dat de pu blieke belangstelling meer geconcen treerd is op wat er bij rijk en ge meenten in dit opzicht gebeurt dan bij"de provincies. r Dat is ook begrijpelijk, omdat de bemoeienis der provincies met bet wel en wee der burgers minder spec taculair'en minder ingrijpend is dan die van rijk en gemeenten. 'Ter illustratie daarvan kan wellicht dienen, dat de begroting van de ge meente Amsterdam bijv. meer dan het tienvoudige bedraagt van die van de provincie Noord-Holland. p D js alle reden zich af te vragen, t, of een dergelijke min of meer secundaire plaatsbepaling van de provincie- in ons staatsbestel juist As - «n of deze geen herziening behoeft. Het ontwerp-provincieprogram, dal door het verband der verenigingen ren Anti-Revolutionnaire gemeente en provinciebestuurders eind 1951 werd aanbevolen, zegt hiervan oju het volgende: „Naar Anti-Revolutionnair Inzicht ie de provincie in het geheel van het Nederlandse staatsbestel een on misbare bestuursgemeenschap, omdai de gedachte der decentralisatie, wel ke aan de inrichting van onze staal ten grondslag ligt, daaraan uit. prin cipiële overwegingen, ten grondslai moet Wijven liggen". Op grond van deze overweging h de stelling gewettigd, dat de provin* eiale besturen in ons land op hel ogenblik niet die armslag hebben, welke zij met het oog op'een behoor lijke taakvervulling in de afzonder lijke gewesten behoeven, Niet alleen in Anti-Revolutionnaiw bring.wordt <H- echter zo gevoeld. In 1949 getuigde de toenmalige mi nister van Binnenlandse Zaken tei gelegenheid van de installatie van de Commissie-Prinsen, „dat-- de provin ciale wet op tal van punten verouderd te*. Genoemde commissie -kreeg daar om tot taak binnen de grenzen van de bestaande staatsrechtelijke verhou dingen voorstellen te doen tot uitbrei ding van do werkingesfeer van ds SH| heeft zich me* voortvarendheid aan deze veelomvattende taak gezet, als'resultaat waarvan zij in Augustus van dit jaar haar rapport aan de minister heeft uitgebracht Zij stelt om. voor: opheffing van de wettelijke bepaling, dat de Provin ciale Staten slechts twee zittingen p«r jaar mogen houden. Het is duidelijk, dat deze beperking een doeltreffende werkzaamheid van het college in ster ke mate belemmert ook al wordtde mogelijkheid van „buitengewone «te lingen" krachtens speciale machtiging door de Kroon opengehouden, aoali thans het geval is. - Voorts stelt zij onder zekere be perkingen voor, dat Gedep. Staten voor het gehele bestuur verantwoor ding schuldig zijn aan Prov. Staten, i Ook wil zij de commissaris meel ais orgaan van de provincie en min der nadrukkelijk als orgaan van be< rijksgezag aangeduid zien. Ten einde de provinciale zelfstan digheid te accentueren, wordt voorge steld dé algemene eis van preventief toezicht van rijkswege .voor alle pro vinciale verordeningen te laten var- vallen. Wij hebben slechte enkele punten aangestipt. Déze tonen echter wel aan, hoe de Commissie-Prinsen er op uit is geweest, de ook van A.R. zijde voorgestane decentralisatiegedachte bette' tot haar recht te doen komen, a BIJ dit alles te echter aeat een belangrijk zo niet alles be heersend punt voorbijgegaan. Hiervan kan de commissie echte: geen verwijt worden gemaakt. De minister verklaarde bij de in stallatie der commi-jsie nl. uitdrukke lijk, dat zij zich „hoe ongaarne wel licht ook, niet op het terrein van de provinciale financiën (zal) mogen be geven", omdat de Commissie-Oud zite hiermee bezighield. Het te duidelijk, dat alle plannen k>t uitbreiding van de werkingssfeer der provincie een dode letter blijven, indien haar daarvoor niet ook de mid delen ter financiering worden ver- ichaft. Het geheel overziende kunnen wij tvenwel dankbaar zijn voor de hier genomen initiatieven. Op onderdelen zijn wellicht correc ties mogelijk en gewenst, doch in d« grote lijn verdient het rapport de» commissie ongetwijfeld waardering. XtO.y'AvK-. ■r vr J?' „Er is geen wijziging gekomen in het standpunt van de Nederlandse rege ring." Dit heeft minister Luns, die he denochtend om tien minuten over. tien uit New York per vliegtuig In Neder land is teruggekeerd, bij aankomst op Schiphol verklaard in antwoord op vra gen over de aanvaarding door de poli tieke commissie van de Verengide Na ties van de acht landen resolutie over Micuw-Guinea. Minister Luns zeide zich van com mentaar të willen onthouden daar de plenaire algemene vergadering van de V.N. zich nog niet over deze resolutie heeft uitgesproken. Dit zal volgens de laatste berichten waarschijnlijk Dins dag as. gebeuren. „Wanneer men de resolutie van de Sedert 27 November wordt de 24-jarige Zuid-Koreaan D. W. -X. vermist.. Hij is opvarende van het s.s. „Nam Hae" liggen de in de Maashaven ie Rotterdam. De politie stelt een onderzoek in. Prins Bernhard Is vandaag op het ter rein aangekomen waar de geallieerde manoeuvres in Duitsland worden gehou den. De Prins zal de bewegingen van de Nederlandse troepen gadeslaan. De Prins arriveerde per auto uit Vo gelsang, waar hij gisteren andere Ne derlandse eenheden heeft bezocht. In Sennelager dronk de Prins aller eerst koffie met de Nederlandse officie ren: Hij was van plan zijn bezoek van twee dagen aan Duitsland vanmiddag te besluiten. (Van onze parlementaire redacteur) Op de agenda van de Tweede Kamer staat volgende week ,een groot, debat over Nieuw-Guinea, Tegelijk met de be groting. van overzeese Rijksdelen komt namelijk het verslag van de parlemen taire missie naar Nieuw-Guinea. Voorts zal aan de orde komen een wetsont werptot verlening van het toezicht op het credietwezen. Tensjotte kómt, wan neer de begroting voor wederopbouw en volkshuisvesting zal zijn afgehandeld, de begroting van sociale zaken in behan deling. In de nacht van Woensdag op Don derdag omstreeks half een is op het terrein van de N. V. Artillerie-Inrich tingen aan de Hembrug de 23-jarige Zweedse zeeman B. G. Laaksonen, af komstig nit Eckerö neergeschoten door een lid van de bewakingsdienst Van het bedrijf. De man kreeg vijf kogels in het lichaam- en is in levensgevaarlijke toe stand' naar het gemeenteziekenhuis te Zaandam vervoerd. Voor zover bekend is de man, die met het Zweedseschip „Hernö" in de Zaandamse houthaven lag en aan het passagieren was geweest/ verdwaald ge raakt op het terrein van de Artillerie- Inrichtingen, waarna hij de wachtsman ontmoette. Deze verstond niet wat de man hem vertelde. Hij meende te doen te hebben met een indringer en loste een waarschuwingsschot. Volgens de le zing van de Zaandamse politie zou daarna de Zweed tot de aanval zijn overgegaan, waarna de wachtsman zijn gehele revolver op hem leegschoot. Met acetyleenbranders snijden redders stukken uit de daken van -de spoor- wagons, ten einde te kunnen nagaan oj in de rijtuigen tcellicht nog slacht offert liggen. politieke commissie bekijkt", aldus mi nister Luns, „dan ziet men dat deze in de zwakste vorm is gesteld, die men zich kan denken. Zij. is heel wat ge matigder dan de oorspronkelijke reso lutie van Indonesië, die werd terugge- trokkeh omdat zij niet de vereiste meer derheid zou hebben verkregen." Minister Luns zeide wederom te heb ben gemerkt, dat 'de stemming in de V.N. ten aanzien van Nederland veel gunstiger is dan vijf jaar geleden. „Er is geen sprake van een emotionele stem ming tegen Nederland. Vele landen, die vóór hebben gestemd, hebben zich zelfs verontschuldigd met het excuus,' dat „het zo moeilijk was dat niet te doen"." Mnlster Luns zeide, dat de Indiase resolutie als een verrassing is gekomen en te hebben gemerkt, dat men niet de tijd heeft gèhad deze zorgvuldig te be studeren en' te overwegen watzij im pliceert.-. Ter. begroeting-was op Schiphol o.a. aanwezig de ambassadeur van Canada, d? heer Th. A. Stone. Zoals bekend heeft Canada zich van stemming ont houden, in de politieke commissie. Ge vraagd naar zhn mening hierover zeide minister Luns: „Ec heb vanochtend nog een onderhoud met de Canadese am bassadeur." Het 19.000 ton metende Noorse tankschip „Kosmos V" is gisteren bij Poortershaven aan de grond geraakt, na op een uitstekend ruggetje op de rivierbodem te zijn gelopen. De sleep boten Ebrc en Blankenburg hebben het schip weer vlotgetrokken, Daarbij moést net echter gezwaaid worden, zo dat, het achteruit naar zee terug moest om, na het goede tij te hebben afge wacht, weer naar Rotterdam te kun nen terugkeren. De scheepvaart is geruime tijd ge stremd geweest. Prof. dr. J. Waterink, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amster dam, is naar we vernemen 'be noemd tot doctor honoris causa in de paedagogiek aan de Universiteit te Potchefstroom Zuid-Afrika. De Australische minister van Bui tenlandse Zaken, Richard Casey, heeft vandaag een beroep op Indonesië ge daan, „zich zeer goed te bedenken" over het geschil-Nièuw-Guinea, al vorens verdere stappen te doen. Het Indonesische verzoek aan de Verenigde Naties om steun voor zijn eis inzakesouvereïniteitsoverdracht „had de zaak niet verbeterd", zo zeide hij In een verklaring tegenover de pers. In de recente nota's van de Neder landse regering aan Djakarta, waarin ernstig werd geprotesteerd tegen de mishandeling van Nederlandse arres tanten in Indonesië, werd melding^ van deze vijver gemaakt. De Indonesische Groot-Brittannië heeft een beroep op communistisch China gedaan, overhaaste acties tegen de eilanden ter hoogte .van de Chinese kust, die zich in handen van de Chinese nationalisten bbevinden, ie ver mijden. Dit is onlangs gebeurd tijdens een bezoek van de zaakgelastigde van de Chinese volksrepubliek aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen. Uit de reactie van Peking op de Britse waarschu wing is volgens officiële zegslieden reeds gebleken, dat rood .China niet bereid is, zich te matigen. Verder heeft de Britse regering er in de loop van besprekingen te Londen en Washington bij de V.S. op aangedrongen hun invloed aan te wen den teneinde een ^eventuele nationalisti sche aanval op het Chinese vasteland te voorkomen. Dit is In Londen meegedeeld naar aanleiding van vragen over het nieuwe veiligheidsverdrag van Amerika met nationalistisch China. regering heeft in haar nota van 8 October hei beslaan van dezevijver op de door het Nederlandse Hoge Com missariaat in Djakarta aangegeven plaats ontkend. Op 17 November is een nieuwe Nederlandse nota overhandigd, waarin nogmaals en ditmaal aan de hand van een duidelijke situatieteke ning de ligging van de vijver wordt aangegeven. Van het. ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage wordt thans vernomen, dat men van Indonesische zijde medio November het water uit de vijver heeft laten weglopen. Ongeveer tien dagen geleden hebben recher cheurs en politiemannen, die per vrachtauto bij het bewuste perceel dan de Lembangweg te Bandoeng aankwa men en die voorzien waren van spaden en schoppen, de vijver dichtgegooid. Het werk geschiedde op last van de politie-autoriteiten. Enkele Nederlandse arrestanten, die in het huis aan de Lembangweg waren ondergebracht zijn sindsdien, naar elders overgebracht WINSTON CHURCHILL heeft de dag na de glorieuze viering van rijn tachtigste verjaardag in het La gerhuis het boetekleed aangetrokken. Hij verklaarde zijn mededeling te» Woodford betreffende het telegram aan maarschalk Montgomery over het eventuele gebruik -van Duitse troepen tegen de Russen, te betreuren. Zelfs bekende Churchill, dat het twijfelach tig is, of het telegram indertijd, te» 1945, wel verzonden is. De Labourkrant Daily Herald heeft van deze zaak een rel gemaakt tégen de premier. Een nieuw geluid in deze discussie komt nu van de Daily Telegraph. Dit bladherinnert er 'aan, dat de Labour-' regering,in de tweede helft vati 1945 zelf niet alleen gedacht heeft aan het gebruik maken van vijandelijke troepen, maar het ook heeft gedaan en wel tegen communisten. Dat is in Nederlands Oost-Indi€ het geval geweest. Japanse troepen heb ben hier onder Britse leiding gestre den tegen ónder communistische lei-" ding staande benden. Op 11 Decëmbéfc! 1945 heeft minister .van Staat Noel Baker in het Lagerhuis deze handel wijze van het Labourkabinet aldus; verdedigd: I|§S| „Het is waar dat in Ned.-ïodië Ja panse troepen zijn gebruikt. Br:wasj daar geen andere artillerie aanwezig om krachtig verdedigde posities onder vuur te nemen, dan de Japanse artil lerie. Hiervan werd gebruik gemaabf om. levens te sparen".. De Daily Telegraph voegt bier te-_ recht aan toe: „Groot te het verschil? niet tussen "Winstons gedachten et Attlee's daden". De acht landen van de toekomstige Oostelijke militaire organisatie zijn: de Sowjet-Unie, Oost-Duitsland, Tsjechoslowakije, Polen, Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Albanië. Men verwacht dat een Russische maarschalk tot opperbevelhebber zal worden benoemd. De Chinese waarnemer, Tsjang Wen-Tien, had vóór de ondertekening verklaard, dat zijn land zijn volledige steun gax aan de verklaring van de acht landen. dellïjk gezamenlijke stappen te doen voor tie integratie van hun landstrijd krachten en de oprichting van een ge-. zamerdijk opperbevel plus de andere maatregelen, die nodig zijn om zichzelf tegen mogelijke agressie te bescher men. De boodschap van de vredelievende landen, die gericht is aan de staten van Europa dringt er bij hen op aan geza menlijk een stelsel van collectieve vei ligheid in Europa onder ogen te zien." Malenkow en andere leden van de Sowjetregering woonden de plechtig heid in het Kremlin bij. Advertentie Namens de Sowjet-Unie tekende de minister 'van Buitenlandse Zaken, Mo- lotow, de 18 pagina's tellende „begin selverklaring" die het, sluitstuk vorm de van- de conferentie van het commu nistische blok. Als voorzitter van de slotzitting der vierdaagse conferentie verklaarde de Tsjechoslowaakse pre mier Viiliam Shiroky. „De vredelievende staten, die aan deze conferentie deelnemen, geven uiting aan hun onwankelbare vastbe radenheid om in geval van bekrachti ging van de Parijse accoorden onmid- Noord-Engeland, vooral het merenge bied, wordt geplaagd door de ernstigste overstromingen sinds meer dan 25 jaar. ïn South Westmorland is de rivier de Kent buiten de oevers getreden, waar door het water de huizen binnenstroomt, houten garages meesleept en duizenden hectaren bouwland blank zet. In Kendal Zwommen de zwanen in de straten. Rijkswaterstaat is klaar met het plan. voor hetgrootste en drukste wegenknooppiini, dat Nederland krijgt, nL hetverkeersplein bij het vliegveld Ypenburg, waar de nieu we Rijksweg 4A Burgerveen Ypenburg op Rijksweg 13 (Den HaagRotterdam) uitkomt en waar in de toekomst de grote Beneluxtveg over de eilanden naar Antwerpen zal uitmonden. Het wordt een kunstwerk van grootse allure, dat hier met tal van lussen auto's uit welke richting dan ook voor' ge- lijlcvloerte kruisingen behoedt. Het opmerkelijkste deel van het werk is een hooggelegen- verkeert- ring. Hel verkeer Den Haag—Rot- terdanl rijdt er onderdoor en de auto's die van de nieuwe weg 4A gebruik maken (RotterdamAm sterdam), vinden hun route over een gedeelte van de ring. Een over zicht van .de maquette gezien vaii Rotterdam naar Den Haag (linkse bovenhoek). Naar rechts ziet men de weg 4A met in de rechter bo venhoek de op- en afrit naar hel vliegveld Ypenburg Het aantal doden bij het spoorweg ongeluk te Leuven, waarvan wig gis teren melding maakten, is inmiddels gestegen tot twintig. Gisteravond zijn twee gewonden overleden. De toestand van andere gewonden is over het algemeen bevredigend. Er zijn verschillende lezingen over dé oorzaak van de ramp. Drie dagen geleden zou zich op dezelfde plaats pok reeds een ontsporing hebben voorgedaan, zonder dat dit evenwel ernstige gevolgen had. Men acht het niet onmogelijk, dat bij die gelegen heid een wissel is beschadigd zonder dat dit werd bemerkt. Volgens deskundigen zou de ont sporing echter zijn toe te schrijven aan een te grote snelheid bij het passeren van een wissel. De geblok keerde snelheidsmeter van de loco motief wees een snelheid van 78 kilometer aan. Met kranen van het leger en de spoorwegen is men vanmorgen be gonnen het wrak van de trein op te vijzelen. Woordvoerders van de spoorwegen vrezen, dat er tijdens de werkzaam heden nog meer lijken zullen worden gevonden. (Van een onzer verslaggevers) DE MtacrRe salarisverhoging, die het'verplegend personeel htnaenkort ontvangt, zal het voor de particuliere inrichtingen weer moeilijker maken de eindjes aan elkaar te knopen. Dit verzekerde, ons de heer nr. L. C. Wessektijk. secretaris van het Inter-1 kerkelijk Protestant» Ziekenanisbureau .ie USreehi, Je testeliW, <Hé contra*?- de belangen van het Protestants Ziekenhuiswezen in ons land behartigt. V Men kan wel aannemen, dat de verpleegprijzen van de particuliere inrich tingen als gevolg van déze salarisverhoging gemiddeld zullen stijgen mét do. i 1,30 i f 1,50 per dag. De laatste loonronde van 6% bracht reeds een. prijs verhoging van 10,40 i 0,45 per dag. Een voordeel van de nieuwe rege ling is, aldus mr. Wesseldijk, dat ook overheidsinrichtingen zich aan de nieu-i we salarisregeling, welke momenteel bij Rijksbemiddelaars ligt tér goed-j keuring, zullen moeten houden. j p r' Dat,was in hef verleden niet het ge-'.LjlSCXiJllO'WCl* "WCÜSt val. De overheidsinstelUngejE waren j niet gebonden aan de regeling: voor de' Tenslotte mag verwacht worden dat de verhoging der vcrpleegprijzea ook consequenties zal hebben voor dé zie-! kenfondsen. Indien er geen premie verhoging komt, lijkt het waarschijn-l lijk, dat het vereveningsfonds bij zal' moeten springen om eventuele tekor ten te dekken. Gaston Dominici, die tot de doodstraf veroordeeld is wegens de drievoudige moord op de familie Drummond is gis teren naar Les Beaumettes, de Marseü- laanse gevangenis, overgebracht. Hij zal daar in de dodencel worden opgesloten, terwijl 'zijn' advocaten beroep aanteke nen tegen het vonnis. De oude boer scheen goed gehumeurd toen hij onder strengé bewaking de gevangenis van Digne verliet. Hij groette de menigte toeschouwers, die zich voor de poort ver zameld had met een breed gebaar. particuliere inrichtingen em konden het personeel volgens ander® maat staven salariëren. Het gevolg daarvan was ést met name verpleegsters uit particulate inrichtingen werden weggezogen naar de overheidsinstellingen, waar ze veel meer konden verdienen. Het 'is nog niet zo lang geleden dat van 20 leer ling-verpleegsters, die slaagden voor het diploma en die opgeleid waren in een particuliere inrichting, er niet minder dan 16 naar overheidszieken- huizen gingen. Deze concurrentiefactor is van nu af aan van de baan. Daarmee is een ernstige grief van de besturen der particuliere inrichtingen weggeno men. Onzeker is nog of de overheids instellingen eveneens tot een verho ging der verpleegprijzen zullen over gaan. Doen zij dit niet en worden de stijgende tekorten evenals voorheen op de publieke kassen afgewenteld dan zou hierin een nieuwe concurren tiefactor met de particuliere inrich tingen gelegen kunnen zijn. De parti culiere inrichtingen hebben immers deze „uitlaatklep" niet en moeten streven naar een sluitende exploitatie. Om deze reden is mr. Wesseldijk enigszins vervuld met zorg voor de toekomst. Aan de stijging van de kos ten is namelijk nog geen eind te zien. Er komt nog een huurverhoging (met compenserende loonronde), er is een salarisregeling in de maak voor het niet-verplegend personeel en., de sa- larispost van een ziekenhuis maakt nu reeds 60 i 70 pet. van het totale budget uit. President Eisenhouwer meent dat' de Ver. Naties zich verantwoordelijk dienen te voelen voor de 11 leden van de Ame rikaanse luchtmacht die in dienst van de Ver. Naties waren en onlangs in commu nistisch China tot gevangenisstraffen zqn veroordeeld. Op zijn persconferentie in Washington zei de president, niet te weten hoe de y.N. zich aan hun verantwoorde lijkheid in deze zaak zonden kunnen :onti trekken zonder hun zelfrespect te ver liezen. R. K. oppositieleden hebben gister middag de vergadering van de Belgische senaat verlaten uit protest tegen het socialistisch-liberaie regeringsbeleid. Er kon niet worden gestemd over een gewijzigd artikel, van de grondwet, óm dat slechts 76 van de 88 leden, het aan tal vereist voor het geldig zijn van een vergadering, over waren gebleven. De rooms-katholieken hebben ia de laatste tijd het regeringsbeleid geeriti- seerd op veie belangrijke binnenlandse aangelegenheden. :- De gezant van Thailand in de Fhi- lippijnen heeft gisteren de Phill'ppijn- se regering de ratificatie-oorkonden over handigd behorende bij het verdrag voor de collectieve verdediging van Zuid-Oost- Azië, dat 8 September te Manilla werd getekend. De Koninklijke Familie zal dit jaar de wintersportvacantie in Sankt Anton am Arlberg in Oostenrijk doorbrengen. De Koningin en de Prinsessen zullen op 27 December per trein uit ons land ver-: trekken. Prins Bernhard zal enkele da- gen later gaan, hij wordt voor de jaar wisseling in Sankt Anton verwacht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1