De Christelijke Naam Tumult over spionnage in Franse Kamer Gaullistbeschuldigt Mendès-France Wester schelde wordt niet afgesloten Herhalingsoefeningen maximaal 150 dagen LEKKEN IN DEFENSIERAAD Vier Franse treilers vermist Aanvaring in Amsterdam-Rijnkanaal Vier sleepboten in actie Minister Algera antivoordt Weer blijft zacht The Economist over „Nw-Giiinea in VJY." WETSONTWERP INGEDIEND ZATERDAG 4 DECEMBER 1954 Scelba wint, vertrouwen Nog drie opvarenden van de Casino" monsteren af Voordracht regeringsraad Ned. Antillen Voor Engelse tanker: Oude man overreden Vertrouwen VOOR TWEEDE INTERCONTINENTALE LUCHTHAVEN GEEN PLAATS Gen. maj. Bach naar K.L.M. Ongerustheid, over Gron, kustvaarder ongegrond Actie voor vluchtelingen- nadert de twee millioen Cassatie in zaak tegen mr. Wolthuis Geschenken voor ,Blijdorp in 1954 ~f~ (Van onze parlementaire redacteur) IK HOOP, DAT DE AARD van de nationale werken, die in het delta-gebied zullen worden uitgevoerd, op vele jeugdige ingenieurs en technici zo'n aantrekkingskracht zal uitoefenen, dat zij het grote tekort aan weg- en waterbouwkundigen, waarmee het departement van Verkeer en Waterstaat hèeft te worstelen, in de komende jaren zullen doen verdwijnen." Met deze woorden besloot minister Algera gistermiddag in de Tweede Kamer het gedeelte van zijn betoog ter beantwoording van de Tweede Kamer, waarin hij uiteenzette, dat de dichting van de zeearmen, de Rijn- en Lekkanalisatie, het tunnel plan, de bouw van nieuwe rijkswegen enz. een sterke uitbreiding van het personeel noodzakelijk maken. Reeds thans is het departement van verkeer en waterstaat, al dus de minister, onvoldoende bezet. De bewindsman sprak ook de hoop uit, dat het aantal studenten in weg- en waterbouwkunde, hetwelk in 1951 is gedaald, waardoor het aantal afgestudeerde civiel- ingenieurs eveneens afneemt, in de komende jaren zal stijgen. Zie verder pagina 5 Bij de Tweede Kamer is inge diend een wetsontwerp tot ver lenging van de maximumduur der herhalingsoefeningen. De huidige maximumduur van 35 dagen zal, indien dit ontwerp wordt aange nomen, verlengd worden tot ongeveer 150. ■Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) a Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18 30-1930 Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 '«.Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 Adm. Tel. 114402 Kiachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2ab Telefoon 67882 Abormementsprus 52 cent per week. 2,26 per maand, g75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks DIreetie: C. A. KETOEfG en Mr. K. VAN HOLTEN WE hebben allen wel eens het erns tige betoog beluisterd, waarin breed werd uitgemeten, hoe geestelijk verwoestend het is, wanneer een poli tieke partij zich Christelijk noemt. Het is een ernstige devaluatie, zo zegt men 5tan, van de Goddelijke beloften en ge boden, geluk deze in de Heilige Schrift ons worden geopenbaard, in dien Christenen voor hun politieke partijen pleiten op grond van wat zij in de Bijbel hebben gelezen. Hoe net jes en fatsoenlijk en zelfs respectabel voor een nuchtere buitenstaander de ze politieke partijen ook mogen zijn, wanneer zij haar politiek voeren onder de Christelijke naam, kan dit op den duur alleen maar slecht zijn voor deze Christelijke naam. Want, zo wordt dan betoogd, de fouten van de Christe lijke partij worden dan toch aan de kerk toegerekend en het smaden van Gods Naam is er het gevolg van. Dat is dan weer een grote hinderpaal voor de verbreiding van het evangelie. De blijde boodschap wekt geen vertrou wen meer als zij de boodschap is van de mensen van de Christelijke partij. De gebreken van politieke partijen worden de kerk aangewreven. De po litie van de kerk in het volksleven wordt door het doen en laten van de Christelijke partijen bedreigd. Op allerlei manieren kan dit wor den betoogd en het gebeurt op vele wijzen ook dagelijks. Vorige week nog stelde dr, Brongersma in het Parool jnet betrekking tot de K.V.P.: „Men kan wel Kamerzetels winnen, doch verspeelt de bereidheid naar ons te luisteren". WAT hebben wij hierop te zeggen? De Christelijke naam' gaat om toch ter harte! En openbaar wangedrag en wanbe leid van Christenen kunnen toch de heiligste aller namen schaden! Zinspeelt ook niet de Heidelbergse Catechismus ln de laatste tijd zo dikwijls aangehaald in politieke dis cussies op de mogelijkheid, dat on der de Christelijke naam onchristelij ke leer of leven wordt gevoerd en wil deze Catechismus niet zelfs der sleutelen van het hemelrijk zien ge hanteerd tegen hen, die zich van zulk boos bedrijf niet laten afmanen? Is het publieke karakter plus de hoge pretentie van de Christelijke partijen dan geen reden tot uiterste voorzich tigheid? Zegt niet in het Oude Testa ment Juist de profeet de koning het oordeel aan, omdat de komng door zijn daad de vijanden des Heren zeer heeft doen lasteren? Niet alleen geven we dit toe; we zijn bereid het te onderstrepen. Metterdaad, het risico van het Christelijke leven is groot. De naam van Jezus Christus werd kwetsbaar, toen de apostelen de gelo vigen vermaanden tot een concreet le ven in Zijn dienst. De hele wereld is er zo langzamerhand achter gekomen, wat van een Christen wordt gevraagd en wat Christelijk Is. En menselijke bemoeizucht maakt zich gaarne mees ter van deze wetenschap. Tegenover Christenen is menigeen bereid de ze delijkheidsapostel te spelen. Uit het boek Job weten we, dat er iets dui vels in zit, in dat loeren op de gelo vigen, of ze ook door de mand zullen vallen. De duivel wil wel de garant der zedelijkheid en de onderzoeker der heilige wetten zijn, als hij maar als de aanklager der broeders kan op treden. Maar al is dit het risico van het Christelijke leven, nergens lezen we in de Heilige Schrift de vermaning voor de gelovigen, om zich maar wat gedekt te houden met hun leven uit Christus. Integendeel, er is een voort durende vermaning tot het leven uit het geloof en een voortdurende waar schuwing tegen een concreet leven buiten Christus om. Dat betekent toch niets anders, dan dat de Christenen het risico moeten nemen! Zeker, de naam van Christus en van Zijn kerk kunnen worden geschaad door het optreden van de Christelijke partijen. Zij kunnen ook worden ge schaad door het optreden van een pre dikant of een ouderling. Daarom is het v inderdaad belangrijk, hoe een Chris ten leeft; en of hij er naar leeft. Wij zijn niet van dit risico af door vroom verontwaardigd te doen over de vij andigheid of de huichelachtigheid dei bespieders, die aan de Christenen en aan de Christelijke groeperingen las ten opleggen, die ze zelf met geen vin ger aanraken. De Christenen hébben hier een grote verantwoordelijkheid. De regering van premier Mario Scelba heeft gisteravond met 278 tegen 208 stemmen en twee onthoudingen het in de Kamer van Afgevaardigden gestelde vertrouwensvotum gewonnen. Het voorstel van de communistische afgevaardigde Giuseppe di Vittono om om de twee jaar een loonronde van vijf percent voor de ambtenaren in overheidsdienst in te stellen, werd door de Kamer verworpen. TOCH is hier nog een vraag. Het is deze, of men geen vasschil moet maken tussen het geval, dat de Christelijke enkeling door zijn gedrag teleurstelling en ergernis, verbijste- dng en afkeuring oproept en het ge- val. Waarin een officiële georganiseer- ie partij dit doet Gaat het in de da den an in de nalatigheden van een Partij niet om de daden en de nalatig heden van een collectiviteit, waar de verantwoordelijkheid veel moeilijker te stellen is, omdat de een zich zo ge makkelijk achter de ander verschuilt? En is het daarom nog wel verant woord om hier van Christelijk te spre ken? J Dit is zeker een belangrijke vraag Te harer beantwoording het vol gende. Allereerst dat een partij moet worden beoordeeld naar haar pro gram. Ten tweede, dat er toch zo iets is als solidariteit, ook zoiets ais Chris- Sinds de stormen, die het afgelopen weekend gewoed hebben, worden uit de Bretonse vissershaven Concarneau nog steeds vier treilers met 36 man aan boord vermist Gisteren hebben vliegtui- geh de Atlantische Oceaan tevergeefs afgezocht naar sporen van de treilers. Nog drie leden van de bemanning van de Liberiaanse tankboot „Casino" heb ben gisteren afgemonsterd. Het waren de eerste machinist Albert Buss, de derde stuurman Horst Kohn en de eerste steward Karl Stein. Zij wilden de reden van hun vertrek niet bekend maken. De kabinetsformateur voor de Ned Antillen, de heer J. E. Yrausquin, heeft gisteren aan de gouverneur de volgende personen voorgedragen voor de samen stelling van de Antillaanse regerings raad* W F. M. Lampe en F. J. C. Beaujon, van de Arubaanse Patriottische Partij; E Jonckheer en mr. S. W, van der Meer,.van de Democratische Partij op Curacao, dr. E J. van Romondt van de Curacaoee onafhankelijke partij en E. A. Booi. van de Nationale Unie op Bonaire Aan zijn mededeling aan de gouver neur heeft de formateur toegevoegd het te betreuren, dat hij voor het Antilliaan se kabinet geen bredere basis heeft kun nen vinden, doch dat naar zijn oordeel een langs deze lijnen gevormde regering in staat zal zijn. een efficiente bestuurs voering te verzekeren. Over enige portefeuilles is het over leg nog gaande. EEN verbitterde tegenstander van premier Mendès-France heeft gisteren de beschuldiging uitgesproken, dat de premier en leden van zijn regering getracht hebben de lekken m de Franse Defensie raad te verzwijgen en dat zij de politie-organisatie tot bestrijding van het communisme ontwricht hadden. Later sprak de Nationale Vergadering echter haar vertrouwen uit in het beleid van de regering. Jean Legendre, een lid van de parlementaire groep die zich afscheidde van generaal De Gaulle, beweerde in een rede in de Nationale Vergadering, dat de minister van Binnenlandse Zaken, Francois Mitterand, het onderzoek had vertraagd en liet door schemeren dat Mitterand vriendschappelijk staat tegenover de communistische zaak. Legendre zei, dat de lekken in de Nationale Defensieraad dateren van Augustus 1953, maar dat de regering, die toen aan de macht was die van Joseph Laniel er niets aan deed. Op 5 Aprii van dit jaar, zo zei Legendre, heeft president Atiriol te Rambouillet gezegd tijdens een vergadering van de Nationale Defensieraad: „Er is een verrader in ons midden". En drie weken later trad de minister van Binnenlandse Zaken, Mitterand, af. „Wat bent u van plan te insinueren9" vroeg premier Mendès-France, onmid dellijk uit zijn bank opspringend „Ik doe niets anders dan de harde feiten constateren, meneer de premier", antwoordde Legendre Legendre zei, dat de militaire rech ter. Resseguier, zou zijn gezegd, dat de ambtenaar Labrusse berichten over Indo-Chma zou hebben verstrekt aan de communistisch gezinde afgevaardig de d'Astier de la Vigerie, die se op zijn beurt aan Mendès-France had door gegeven. Premier Mendès-France toonde zich buiten zichzelf van woede en nep „Het is gelogen". Dat zullen wij zien, wanneer u zich te zamen met Turptn voor de open bare aanklager heeft te verantwoorden, antwoordde Legendre Hij vroeg om de heropening van het onderzoek en was van mening, dat de spionnagegroep veel groter was dan de vier tot nu toe gearresteerde personen. „Ik zou ver scheidene namen kunnen noemen, doch ik wil momenteel volstaan met er een van te noemen. Dit is de heer d'Astier de la Vigerie. en ik zeg dit in het volle bewustzyn van de verantwoordelijkheid -van een dergelijke bewering". Op de avond van de ondertekening van de Indochinese wapenstilstand te Genève had Bons, een medewerker van Mendès-France, het nieuws eerst naar de communistische vredesbewe ging te Parijs doorgebeld. Bovendien zijn. volgens Legendre, een paar dagen geleden bij een inval m de woning van een agent van de Viet- ntunh te Parijs stukken gevonden, waar- In h«i Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Diemen is gisteren de Duitse rijnaak „Ulmbrueder" in aanvaring ge komen met een Nederlandse aak van d® N.V. Vala-Transport Mij uit Rotter dam. De sleepboten „Waterweg", „Blan kenburg", „Ebro" en „Goere" van L. Sm.it en co's Internationale Sleepdienst hebben gisteravond de Engelse SheM- tanker „Auiris" (8.221. b.r.t.) op de Noordzee op sleeptouw genomen. Het schip had machineschade opgelopen. 's-Avonds laat is de tanker binnen de pieren van Hoek van Holland geloodst en naar Fernis gesleept. December wordt in het algemeen de geschenkmaand genoemd, mar de Dier gaarde .Blijdorp" heeft het gehele jaar dieren ten geschenke gekregen van vele personen die de diergaarde een goed hart toedragen Vanaf 1 Januari 1954 waren dat 4 Rans uilen, 1 Spaanse Zandloper, 5 Meerkatten. 4 jonge Boa's. 4 boomslangetjes. 1 steen uil 1 mutsaap 1 geelkop Amazone. 3 zutirtoor Quistiti's. 2 capueijrsapen. I modderkruiper, 3 Java makaken. 2 ijs vogels. 5 agama's, 3 dodaars. 3 rhesusapen, 3 toppereenden, 1 valk, 1 Vlaamse gaal. 1 kanarie, 2 jonge moesangs. 1 luipaard- slang, 1 mango, I snip, 1 Alexander parkiet. 2 neushoornvogels. 2 struiskwarteltjes, 1 nachtaapje, 2 goudvinken. 1 water agama. Averse schildpadden en eendensoorten. 2 slobeenden, 1 kuifeend, 6 rijstvogeltjes, 4 jonge vossen, 4 covia's. 3 gecko's, I uil. 2 blauwvoorhoofd amazones, 8 gele kwik staarten, 1 witte kwikstaart. 1 Japanse nachtegaal, 2 muskuseenden, 4 bergeenden. 1 sfinxbaviaan, 2 eekhorns. 5 goudkar pers, 1 ooievaar. 1 roodkopkardinaal, 1 Jon van Gent, 4 parelhoenders. 1 genette, 1 boshertje. 2 kangoeroes. 2 witkopduiven. 1 kameleon, 1 papagaaiduikcr. 1 matigab- 1 tropische sprinkhaan, 1 torenvalk. 1 parelduiker, diverse wandelende takken en parkieten De Nederlandse aak <488 ton) maakte zoveel water m het voorschip, dat dit geheei onder water verdween. De ka pitein, W Hoogeveen, moest de aak aan de wal meren. De sleepboot „Hulp in nood'' van Gebr. Goedkoop uit Amsterdam begon tegen het middaguur het voorschip, waar toen dne meter water in stond, leeg te pompen. Gepoogd zou worden het gat provisorisch te dichten en de aak naar Amsterdam -te slepen, waar de uit kalk en zout bestaande lading zal moeten worden gelost. Men acht het niet onwaarscijnlijk, dat de schipper van de Duitse aak een navi- gatiefout heeft gemaakt Gisteravond is op de Kraling'fcweg te Rotterdam de 83-jange H. de J. \oor zijn woning slachtoffer geworden van het snelverkeer. Ofschoon hij door twee voorbijgangers gewaarschuwd werd voor een nsderede personenauto, stak hu toch de njwèg over, met het gevolg dat hij door een der spatborden werd gegrepen en met het hoofd tegen de voorruit sloeg. De man overleed kort daarna aan een schedelbasisfractuur. in Mitterand en Mendès-France als con tactmensen worden genoemd. Legendre zei, dat de ontslagen poli- tienian Didès er een was van een groep van ongeveer 10 politie-inspecteurs» die hun anti-communistische werk deden mast hun andere plichten. Maar nu Didès ontslagen Is, hoe kunt u dan verwachten dat de anderen voortgaan?, vroeg hij. Minister Mitterand antwoordde dat het onderzoek indertijd vertraagd werd doordat Didès geweigerd had de bron van zfjn inlichtingen te noemen. De minister betoogde dat hij ten slotte, op zjjn eigen verantwoordelijkheid, Didès had laten arresteren en gedwongen had de bron van zjjn inlichtingen bekend te maken. Bjj het begin, aldus Mitte rand, werd de gehele zaak gebruikt om politieke figuren verdacht te maken, zoals de premier en de minister van Binnenlandse Zaken. Mitterand zei, dat hun vijanden deze zaak gebruikten om hen ten -(val te brengen, „s Bij de vele geheimzinnige aspecten Van deze zaak heeft zich intussen een nieuw mysterie gevoegd: de ais een volkomen verrassing gekomen benoe ming van een burgerlijke rechtsgeleer de ter assistentie van de militaire aan klager De Ressequier, die tot nu toe het onderzoek heeft geleid. Majoor De Ressequier heeft onmid dellijk verzocht van zijn functie te mogen worden ontheven Hij acht de benoeming m strijd met het militaire wetboek van strafrecht en noemde het bovendien een onmogelijkheid met twee juristen aan eenzelfde zaak te werken, die nu reeds tien weken in bewer king is Het initiatief tot deze nieuwe benoe ming zou zijn uitgegaan van minister Mitterand, die vaart achter de zaak wil zetten. Mitterand zou bovendien wensen, dat de weer vrijgelaten secre taris-generaal van de defensieraad, Jean Mons, achter tralies komt te zitten. De Nationale Vergadering heeft gis teravond later haar vertrouwen uitge sproken in het beleid van de regering bij de behandeling van de kwestie der uitgelekte defensiegeheimen. De stem ming betekende, blijkens een interpre tatie die premier Mendès-France er van ie voren aan had gegeven, tevens een hernieuwing van het vertrouwen van de Nationale Vergadering in het alge mene regeringsbeleid. Voor de regering stemden socialisten, radicalen en de meeste Gaullisten. De communisten bevonden zich onder de tegenstemmers Veel Gaullisten en.con servatieven. die twijfelden aan de juist heid vari het regeringsbeleid in Tunesie. onthielden zich van stemming. Het aantal stemmen voor de rege ring was echter lager dan ooit tevoren Hoewei de positie van Mendès-France in de nationale vergadering tenminste tijdelijk verzwakt is, menen politieke waarnemers in Parijs, dat pas na Kerst mis. dus na de ratificatie van de Pa- rijse verdragen door de Nationale Ver gadering, een werkelijk gevaarlijke aan val op de regermg-Mendès-France zal worden ondernomen. telyke solidariteit. En ten derde, dat dit program en deze solidariteit alleen maar goed kunnen zijn en echt samen binden, indien de Christenen van het beste dat zij hebben, niet onthouden aan de strijd om de Naam van hun Heer, als het over politiek gaat. Het probleem is er wel. Maar hei is niet onoplosbaar. Wie nog nooit een hand uitstak om aan de oplossing mee te helpen, moet met het probleem gaan uitmeten. Juist zij, die in feite naar een oplossing hebben gestreefd, weten hoe moeilijk het is. Is het Christelijk, hen alleen te laten staan? R. SCHIPPERS. Bij een boer in Kansas City legt een jonge hen merkwaardige eieren. Haait eerste producten waren heel normaal, doch plotseling waren de eieren ni[et helemaal ovaal meer; aan twee kantén. precies tegenover elkaar, was de schaal plat. Het zoontje van de boer mei de hen en drie eierendie als de blokken uit een bouwdoos opgestapeld kunnen worden.... van werken volgens nieuw te stellen nonnen. De 'werken, die langs de Wes- terschelde worden uitgevoerd, rekent de minister tot de derde phase. Het aan leggen van een stormstnw ln de Nieu we Waterweg wordt bestudeerd. Het resultaat van deze studie zal echter niet kunnen worden gepubliceerd voordat het delta-wetsontwerp zal zijn ingediend. Dit vraagstuk eist nog heel wat studies aldus de minister. Zie vertier pagina 3 veling van het bestaansreAi en bestaansnoodzaak der chrUtolüh* or ganisatie is moeilijk denkbaar. Wij hopen, dat dit in en buiten d* igrafische sector wordt verstaan. Een krachtige westelijke luchtstroom transporteert thauis grote hoeveelheden zachte lucht van de Oceaan naar het vaste land van Europa. De vorst wordt daarbij steeds verder naar het Oosten terug gedrongen. Tot in Polen en Scan dinavië is de temperatuur nu ver boven normaal. In Zuid-Engeland, Nederland en Frankryk wees het kwik gistermid dag 13 tot 15 gr. Ver westelijk" op de Oceaan stroomt echter koude lucht uit de Poolstreken naar het Zuiden. Tussen Ierland en New Foundland stoot deze polaire lucht op de warme luchtstroom. Op deze plaats ontstaan met korte tus senpozen storingen, die met grote snelheid via Engeland in de richting van Scandinavië bewegen. Zfj veroor zaken op het Noordelijk deel van i de Noordzee harde tot stormachtige wes telijke winden. Ons land ligt aan de uiterste rand van de invloedssfeer van deze storingen. Voor het weekeinde wordt dan ook geen regen van beteke nis verwacht. De bewolking zal wisse lend zjjn met af en toe opklaringen. De temperatuur zal een weinig dalen, maar het bljjft zacht voor de tijd van het jaar. Het was met dit appel op de stude rende jeugd van Nederland, dat minis ter Algera zijn utstekend gedocumen teerde rede ter verdedagmg van. zijn begTOtmg inleidde. De deltaplannen, de dichting van de zeearmen» blijken by deze bewindsman wie zal aich daar over vera, onderen? r.ummer 1 van het overladen program te zyn. In het eerste kwartaal van 1955 wanneer de regering het aangekondigde wetsontwerp dienaangaande bij de Kamers zal in dienen, zal de Tweede Kamer gelegen heid krijgen hierover uitvoerig te spre ken. De Westerschelde, waarover de beer Bommer (Arb) vragen had gesteld, zal op generlei wijze worden afgesloten. Overwegingen van technische en andere aard maken dut onmogelyk. Wel zal de verbetering van de dijken langs de "Wes- terschelde krachtig worden aangepakt De drie phasen van de beveiliging van de Nederlandse kust tegen het zee water zijn: 1. Het dichten van de gaten in de zeedijken. 2. het wegwerken van de zwakke plekken in de dijken. 3. het slui- 'ten va» de zeearmen en het uitvoeren Het heerlijk avondje aan boord van de MaasdamOnvermoeid hield St. Nicolaas zich bezig met de speelse jeugd van het schip. Ook de ouderen werden echter met door de kindervriend vergeten. Alle passagiers ontvingen, van de jarige Sint een mooi geschenk. Het Engelse dagblad „The Economist' schreef gisteren, dat er weinig grond i voor Indohesie's aanspraken op Westelü» Nieuw-Guinea en het blad noemt he. „jammer", dat de Algemene Vergader in. der Verenigde Naties er in heeft toesc stemd het NederlandsIndonesische se schilpunt over dit gebied op haar agend. tq plaatsen. Het blad schrijft: „De Alge mene Vergadering doet haar orestig geen goed, wanneer zij toelaat, '-A has vlkomen lofwaardige sympatme vo<> achtergebeven volkeren op deze wij? wordt verdraaid en misbruikt. Het te hopen, dat vele gedelegeerden zie' nog eens zullen bedenken, wanneer ae Assemblée de kwestie in plenaire zit ting ln behandeling neemt." In grote trekken staat de minister het volgende schema voor de geest. De dienstplichtige begint op ongeveer 20-jarige leeftijd zyn eerste oefening, die hij op ongeveer 22-jarige leeftijd zal hebben beëindigd. Hij blijft dus nog gedurende ongeveer 13 jaar als dienstplichtige ter beschikking (onder officieren 18 jaar). Van deze 13 jaar is de dienstplich tige zonder rang gedurende zes jaar ingedeeld bij een reserve-eenheid in legerkorpsverband en gedurende zeven jaar ingedeeld bij een reserve eenheid in nationale-sectorverband. Van de 18 jaar. die een dienstplichtig onderofficier ter beschikking staat, is hij gedurende acht a negen jaar inge deeld bij een reserve-eenheid in legerkorpsverband en gedurende negen De president-directeur van de KLM heeft de minister van Oorlog verzocht, de directeur-materieel Koninklijke Luchtmacht, reserve generaal-majoor vlieger J. A. Bach te mogen aanzoe ken in dienst van de KIM te willen treden. Gezien het nationale belang van de KLM. en de mogelijkheid in de opvolging van generaal Bach te voorzien heeft de minister van Oorlog gemeend, het verzoek van de presi dent-directeur van de KLM te moeten inwilligen. Het ligt m het voornemen dat gene- jfaai Bach per 1 Mei a.s. zijn huidige functie overdraagt aan commodore vlieger-waarnemer W. J. Reijnierse a tien jaar bsj een reserve-eenhei.. in nationale-sectorverband. In het algemeen zouden de he: halingsoefemngen in Qegerkorpsve. band te stellen zijn op 3 x 30 dage 90 dagen en de herhalingsoefenii gen in nationale-sectorverband o 4x 14 dagen 56 dagen. In totai dus 146 dagen of rond 150 dagen Het Nederlandse kustvaartuig „Coet (310 ton), waarvan niets was vemom sedert het schip op 25 November i Derry in Noord-Ierland naar Lond" was vertrokken, beeft voor de storm" van de afgolopen week gescholen in t baai van Rosslare. Het schip heeft dertdieri zyn reis hervat, aldus is Vrij dagavond in Dublin vernomen. De opbrengst vluchtelingen in kenland nadert den. Bij de 1927 gisteren bmnen bedrag van 34. zodat de stand 1961.000 gulden, vol te maken is nodig. van de actie voor r Oostenrijk en Gn de twee millioen gi .000 gulden die tot ee waren, is gisteren er 000 gulden gekomf toen was geworc t Om de twee millioe dus nog 39.000 gulder De Officier van Justitie by de Rech' bank te Almelo heeft cassatie aangetc kend tegen het vrijsprekend vonms, d.*" deze Rechtbank Dinsdag heeft gewezci in de zaak tegen mr J. A. Wolthuis ui Groningen, een van de leiders van d- verboden N.E.S.B. De Rechtbank sprak mr. W. vrij van illegale grensoverschrij ding wegens gebrek aan bewijs

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1